Загальноуніверситетська кафедра англійської мови

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:Наукові публікації

 • Бершадська О.В. Культура міжсуб’єктної взаємодії в професійній діяльності / Основи психології та педагогіки. – Методичний посібник. - К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2011. — С. 164-171.
 • Левицький А.Е., Гусар М.В. та інші. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). – Київ: Логос, 2011.
 • Бершадська О.В., Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: педагогіка. — Вип. 17. — 2011. — С. 51-58.
 • Мазін Д. М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (Функції Я-оповіді) // Мандрівець. – 2011. - №4. – С. 68-71.
 • Павленко Л. І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Біла К. О, 2011. – С. 87-90.
 • Федорів Я. Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона / Я. Федорів // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – Т. 2. – С.107–111.
 • Федорів Я. Р. Лінгвокультурні засади інавгураційної риторики / Я. Федорів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". – Київ, КНЛУ, 30 бер. – 1 квіт. 2011 р. (2 стор. подано до друку).
 • Федорів Я. Р., Федорів М. Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Я. Р. Федорів, М. Л. Федорів // II Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Теоретичні і прикладні питання філології". – Дніпродзержинськ, 22–23 серпня 2011 р. – С. 21–26.
 • Fedoriv Ya. Academic Argument: a cross-cultural approach / Ya. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 21.
 • Fedoriv Ya., Kyryliuk O. The Cognitive Paradigm and Language Acquisition: A study into developing students' motivation in the ESP classroom / Ya. Fedoriv, // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 243–247.
 • Fedoriv Ya., Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Solomashenko N. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking / N.Solomashenko // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011.
 • Solomashenko N. Enriching Students’ Team-Building and Project Management Skills within Business English Course / N. Solomashenko // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – C. 222-223.
 • Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Fedoriv Ya. To Thank or Not to Thank: a Global Question. A study into inaugural discourse / Ya. Fedoriv // "Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication": The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. – 27–29 April 2011, Jagiellonian University, Kraków, Poland (4 стор. подано до друку)
 • Fedoriv Ya. Seeking Rhetorical Universals: A case study / Ya. Fedoriv // "Foreign Language Opportunities in Writing": International Conference on the Theory and Practice of Foreign Language Writing. – 13–14 June 2011, University of Łódź, Poland. – P. 3.

Участь у наукових конференціях і форумах

 • Батурська Л.А., Омеляненко Л.О. Developing critical thinking as an essential element of academic writing course. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних працівників: результати дослідження / Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології професійної освіти», 26 січня 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури спілкування на практичних заняттях з іноземної мови в контексті інтегрованого навчання. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бражник Н.В. Віртуальна класна кімната: оптимізація інтернет-спілкування між викладачем і студентами. / Дні науки в НАУКМА (Київ, 3 лютого 2011 р.).
 • Василькова І. М. Organization of Public Speech in Cultural Aspect / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 1 лютого 2011 р.
 • Василенко І.В. Особливості підготовки до письмових завдань в тестах TOEFL та IELTS. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гісем С.О. Teaching Multilevel Classes. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата у приватних газетних оголошеннях / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Китаєва С.О. Multimedia technologies in the course of Public Speaking. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Мазін Д. М. Сучасна кореляція цілей та методик і засобів вивчення англійської мови / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Павленко Л. І. Огляд сучасних методик викладання англійської мови: конкуренція чи взаємодія? / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Рябоконь Г. В. Комунікативні стратегії переконування у британському парламентському дискурсі та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відноси. / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Сергієнко Л. В. Computer assisted language learning. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Фіногіна Т. С. Прагматичний аспект дієслів умовного способу у комісивних висловлюваннях. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Хименко С. А. Оцінний компонент у семантиці номінативних засобів на позначення зовнішності матері (на матеріалі англійської мови) / Дні науки в НАУКМА (Київ, 03 лютого 2011 р.).
 • Швидка Г. О. The advantages of the Credit Module System in the Course of English Master Program students. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.

Авторські та колективні монографії

 

 • Інклюзивна освіта. Досвід проекту : збірник статей / [упоряд.: Мазін Д. М., Найда Ю. М.] ; Канад.-укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2013. - 212 с. - Включ. бібліогр.
 • Федорів Я.Р. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 187 с.
 • Омеляненко Л.О. Advanced Grammar Practice / Л.О. Омеляненко. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2008. – 300 с.
 • Problem words / уклад. І. Д. Піроженко ; [рец.: Сем'янків І. В., Шугай А. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови, Факультет гуманітарних наук. - Київ : НаУКМА, 2015. - 60 p. -  Includes bibliography

Підручники, навчальні посібники

 • Kucherova O. History of the English language : course guide / Olena Kucherova ; The National University of Kyiv-Mohyla Academy, English Language Department. – Київ : НаУКМА, 2020. – 109 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19611
 • Нестеренко Л. О. Academic writing : навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2020. – 37 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18913
 • Reference Book in IELTS Academic Writing / [compiler: A. Karapetian] ; The National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Faculty of Humanities, Department of English. – Кyiv : [s. n.], 2019. – 85 p.
 • Стирнік Н. С. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова для міжнародних спеціальностей» [електронний ресурс] / [Стирнік Н. С., Качурець О. П.]. – Вид. 2-ге, допов. – Дніпро ; Київ : [б. в.], 2019. – [133 с.] – Без пагінації. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17289
 • Мазін Д. М. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2019. – 104 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17286
 • Contrastive grammar: theory and practice : [навч. посіб. / авт.-сост.: Н. Ф. Гладуш, Н. В. Павлюк] ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Kyiv : [s. n.], 2019. – 296 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15739
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : student’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 223 p.
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : teacher’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 252 p.
 • Англійська мова для спеціальності «Англійська та українська мови» (ІІ р. н.) : навчальна програма дисципліни / [уклад.: Доб’я О. О., Качурець О. П., Фіногіна Т. С.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Загальноуніверситетська каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2016. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11276
 • Нестеренко Л. О. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Л. О. Нестеренко ; [рец. : Л. А. Батурська, Д. М. Мазін, О. В. Ткачик] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 66 p. –  Includes bibliography.
 • Focus on Grammar and Syntax : навчальний посібник / [упоряд.]: І. Д. Піроженко, І. В. Сем'янків, Т. П. Сорокіна, А. Ю. Шугай ; [рец.: Мазін Д. М., Гусар М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. англ. мови. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 83, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Посібник з англомовного публічного мовлення / упоряд. : Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 194 с. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 •  Master at words / [упоряд. Піроженко І. Д., Сем’янків І. В., Шугай А. Ю. ; рец. Мазін Д. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2012. - 234, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії в професійній діяльності // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. – К. : НВП Інтерсервіс, 2011. – Розд. 3, тема 3. – C. 164–171.
 • Writing for Journalism / [уклад. Л. В. Федоряченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. англ. мови. – K. : [НаУКМА], 2009. – 35 p.
 • Куліченко Н.П. Tips for Success : зб. тестових завдань / Куліченко Н.П., Піроженко І.Д. – К. : Копіювальний центр НаУКМА, 2008. – 60 с.
 • Долинська О.Р. English in Medicine : навч.-метод. матеріали / О.Р. Долинська, І.Д. Піроженко. – К. : [б. в.], 2007. – 52 с.
 • Піроженко І.Д. Guess The Word ! : навч.-метод. матеріали / І.Д. Піроженко, І.В. Сем'янків, А.Ю. Шугай. – К. : НаУКМА, 2007. – 54 с.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до відеосерії "The Frugal Gourmet Collection" за темою "Food. Recipes". – НаУКМА, 2006. – 8c.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до художнього фільму "My Fat Greek Wedding" за темою "Family". – НаУКМА, 2006.
 • Горкун М.Г. Методична розробка занять з теми "Family" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми "Clothes" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Духота О.В. "Food": For the 1-st year students of Baccalaureate /Укл.: О.В. Духота; НаУКМА. Загально-університетська кафедра англ. мови. – К., 2006. – 56c.
 • Залеська Л.М. Методична розробка до теми "Crime".– К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 32c.
 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс // Мандрівець. – 2006. – № 6.
 • Іващенко П.А. Збірка граматичних вправ з теми "Modаl predicates." – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 20c.
 • Куліченко Н.П.,Піроженко І.Д., ВасиленкоІ.В. Збірка тестів для студентів ДДП. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c.
 • Куліченко Н.П. Завдання для розвитку інтегрованих навичок (WORK and EMPLOYMENT). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 36с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Education" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5 c.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Cultural Adjustment" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка з теми "Work and Employment (ІІ курс). – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 36c.
 • Куліченко Н.П. Tests in English / Упоряд.: І.В. Василенко, Н.П. Куліченко, І.Д. Піроженко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c. – (Метод. серія).
 • Tests in English / Упоряд.: І.Д. Піроженко, І.В. Василенко, Н.П. Куліченко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – (Метод. серія).
 • Пироженко І.Д., Долинська О.Р. Adjectives and Adverbs (підготовчі) & (1 курс). – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
 • Сорокінa Т.П. Методична розробка до відеофільму "Stepmother". – НаУКМА, 2006. – 6c.
 • Федоряченко Л.В. Умовний стан дієслова: Підруч. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 60с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми для І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70c.
 • Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова для правників: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / П.В. Зернецький,. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2003. - 182 с. Укл.: Завдання для розвитку інтегрованих навичок (читання, письма, говоріння та слухання) для студ. II курсу за темою "Work and Employment" / Укл.: Н.П. Куліченко, Л.О. Омеляненко; Рец. О.В. Куровська. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Зернецький П.В., Шемелін Д.А. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 163с.
 • Федоряченко Л.В. Emphatic Language: English for Journalism = Навчально-методичний посібник з курсу "Англійська мова для засобів масової інформації. Емфатичні конструкції". - K.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 26с.
 • Zernetsky P., Bеrt S., Vеrеsоtsky М.А. Business English for Law Students: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 247с.
 • Semyankiv I.V., Shugay A.U. Listening comprehension tasks: For the 1st-year stulents of Bccalaureate / М-во освіти і науки України. НаУКМА. Загально- університет. каф. англ. мови. - К.: КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. - 32с.

Публікації /статті

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Балацька Н. Motivation of students to learning English / Наталія Балацька // Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 березня 2020 р. / [за заг. ред. О. М. Акмалдінової] ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2020. – С. 16.
 • Balatska N. Pros and cons of distance learning in current developments / Balatska Nataliia, Kozeletska Iryna // Науковий вісник / КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». – 2020. – № 2 (28) : Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19 червня 2020 року). – С. 42–46.
 • Гусар М. В. Інформаційно-побутовий дискурс та його структурні характеристики / Гусар М. В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі», 19–20 червня 2020 р. / Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Навчально-науковий інститут філології та журналістики. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 80–83.
 • Husar M. V. The concept of positivity in private classifiedsof the section “for home” / Husar M. V. // International scientific and practical conference “Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries”, October 30–31, 2020, Venice, Italy :[conference proceedings]. – Riga: Baltija Publishing, 2020. – P. 275–278. – https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21325
 • Holik O. Effective ways of the Speaking Club organization at medical universities / Olena Holik, Oksana Demydovych // II Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education, May 14,2020 : conference proceedings / [ed. board: N. Saienko et al.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2020. – P. 17–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19289
 • Information security education systemin secondary school and assessmentof the level of anxiety of schoolchildren / Mikhail I. Bocharov, Irina V. Simonova, Tatyana I. Bocharovа and Anna Y. Zaika // Proceedings of the 17th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA 2020), November 18–20, 2020 / [edited by Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler and Pedro Isaías ; associate editor: Luís Rodrigues]; organised by International Association for Development of the Information Society. – [S. l.] : IADISPress, 2020. – P. 11–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22373
 • Zaika A. The peculiarities of preparing of future teachers-philologistsfor research activity in Ukraine and EU / Zaika A. Iu. // Scientific and pedagogic internship “Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries”, August 3 – September 11, 2020 / Cuiavian University in Wloclawek. – Riga : Baltija Publishing, 2020. – P. 97–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21076
 • Заїка А. Ю. Обґрунтування та реалізація методики підготовки майбутніх вчителів-філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи / Заїка А. Ю. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття», 5 лютого 2020 року / наук. керівник: Чернобровкін В. М. ; [Національний університет «Києво-Могилянська академія»], Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17546
 • Зернецький П. В. Міжпропозитивні відношення в дискурсі американських блогів / Зернецький Павло Васильович, Кучерова Олена Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 44–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17621
 • Zernetsky P. Turn-taking within the interactions in British Parliamentary discourse / Pavlo Zernetsky, Hanna Riabokon // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 46–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17620
 • Krylova-Grek Yu. Blended learning method for improving students’ media literacy level / Yuliya Krylova-Grek and Mariya Shyshkina // ICT in education, researchand industrial applications : proceedings of the 16th international conference,ICTERI 2020, Kharkiv, Ukraine, October 2020 / Oleksandr Sokolov, Grygoriy Zholtkevych, Vitaliy Yakovyna, Yulia Tarasich, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Olexandr Burov, Serhiy Semerikov, Hennadiy Kravtsov (eds.). – [Aachen, Germany : RWTH Aachen University, 2020]. – Vol.2 : Workshops. – P. 1272–1285. – (CEUR workshop proceedings ; vol. 2732) http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19327
 • Cybersecurity in educational networks / Oleksandr Burov, Svitlana Lytvynova, Evgeniy Lavrov, Yuliya Krylova-Grek, Olena Orliyk, Sergiy Petrenko,Svitlana Shevchenko, and Oleksii M. Tkachenko // Intelligent human systems integration 2020: proceedings of the 3rd international conference on intelligent human systems integration (IHSI 2020): Integrating peopleand intelligent systems, February 19–21, 2020,Modena, Italy / [ed. by] Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Alberto Vergnano, Francesco Leali, Redha Taiar. – Cham : Springer, 2020. – P. 359–364. – (Advances in intelligent systems and computing ; vol. 1131). – https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_56.
 • Польщак А. Л. Значеннєве поле «боротьби» у концепті неба роману «Людина, яка була Четвергом» Г.К. Честертона /Польщак А. Л. // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі» (24–25 квітня 2020 р.). – Херсон : Молодий вчений, 2020. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19437

 

2019

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Впровадження компетентністного підходу: як оцінити здатність працювати в команді / Бершадська О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18117
 • Ushakova I. Some Aspects of Aesthetic Image of Man Representation in General English Classes / Iryna Ushakova // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (11 квітня 2019 р.) / [відп. ред. Р. М. Ситняк]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 5. – С. 173–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17278

 

Інше

 • Акерман Д. Дружина доглядача зоопарку / Діана Акерман ; пер. з англ. К. Дем’янчук, О. Бершадської. – Київ : BookChef, 2019. – 336 с.
 • Шеклі Р. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а також трохи жартів і вигадок : [оповідання] / Роберт Шеклі ; пер. з англ. О. Бершадської. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2019. – 272 с.
 • Заїка А. Ю. Методика і організація дослідницької діяльності у старшій школі / Заїка А. Ю. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17658
 • Pavliuk N. Intersemiotic and Interlingual Factors of Semantic Changes in Proper Names: Case Study of Hamlet as a Proper Name / Pavliuk Natalia // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін] ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – С. 308–315. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1845

 

2018

Cтатті

 • Моісеєнко О. Ю. Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014–2018) в австралійському медійному дискурсі / Моісеєнко О. Ю. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія філологія. – Старобільск : ЛНУ, 2018. – № 7 (321). – С. 78–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15713
 • Pavlenko L. The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature / Larysa Pavlenko // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 68–79.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14997
 • Serhiienko L.Typology of presentation structures in initial public offering texts / Serhiienko L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 279–286. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15286
 • Ушакова І. О. Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням / Ушакова І. О. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3 (84). – С. 254–265. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15287

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Методи дослідження професійної міжособистісної компетентності майбутніх соціальних працівників / Бершадська О. В. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26–27 липня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16089
 • Bershadska O. Project-based learning in ESP course: enhancing social work curriculum [electronic resource] / Olga Bershadska // XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» / Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. – 2018. – [S. pag.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16090

 

 

2017

Статті

 • Павленко Л. І. Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата / Лариса Павленко // Мова : класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 104–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12637
 • Сергієнко Л. В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова і культура : [науковий журнал] / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131–138. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12891
 • Teodorovych A. English for Specific Purposes Course Module Tests: Any Standard Tasks? / A. Teodorovych // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / [гол. ред. Т. С. Плачинда]. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – Вип. 1. – С. 438–442. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12890
 • Vasylenko I. Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content / І. Vasylenko // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 31–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12419

 

Матеріали конференцій

 • Гриців Т. С. Феномени утрудненого та неутрудненого спілкування у педагогічній взаємодії / Гриців Т. С. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13337
 • Гусар М. В. Лінгвістичні фактори успішності приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці / Гусар М. В. // Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 березня 2017 року. – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12959
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата як невід’ємна складова оферативних приватних газетних оголошень / Гусар М. В. // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 січня 2017 року). – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 100–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12960
 • Pavlenko L. I. An Integrated Approach to Reading and Writing / L. I. Pavlenko // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару, 29 листопада 2017 року / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2017. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12892

 

Інше

 • Fedoriv Y. The art of public speaking: Interpretation, translation, adaptation [electronic resourse] / Fedoriv Y. // Language - Literature - the Arts: a Cognitive-Semiotic Interface / ed. E. Chrzanowska-Kluczewska, O. Vorobyova. – Peter Lang AG, 2017. – P. 197–217.http://dx.doi.org/10.3726/b10692

 

2016

Cтатті

 • Fedoriv Y. Speaking to the Global Audience: a Case Study into the Message Transformation / Yaroslava Fedoriv // Lege artis : language yesterday, today, tomorrow. – 2016. – Vol. 1, No 2. – P. 1–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12265
 • Zernetsky P. The Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9319
 • A Canada–Ukraine collaborative initiative for introducing inclusive education for children with disabilities in Ukraine: participant perspectives / Tim Loreman, Donna McGhie-Richmond, Alla Kolupayeva, Oksana Taranchenko, Dymtro Mazin, Cheryl Crocker and Roman Petryshyn // School effectiveness and school improvement : an international journal of research, policy and practice. – 2016. – Vol. 27, no. 1. – P. 24–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11299
 • Павленко Л. І. Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса / Лариса Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 145. – С. 177–181. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11272

 

Матеріали конференцій

 • Нестеренко Л. О. Детермінанти формування психолого-педагогічної культури викладача іноземної мови / Нестеренко Л. О. // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : Основа, 2016. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11555
 • Fedoriv Ya. R. Prospects of Applying Cognitive Technologies to Rhetorical Analysis / Fedoriv Yaroslava // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р. – Черкаси : [б. в.], 2016. – С. 60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11278

2015

У виданнях НаУКМА

 • Мазін Д. М. Взаємне редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови : фактори успішного впровадження / Мазін Д. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 40-43.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Brazhnyk N. Weblogs: a comparative structural analysis (on the material of weblogs written in English and Ukrainian) / Nadiya Brazhnyk // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 7-10.
 • Dukhota O. V. The role of psychological climate in gaining positive teaching results of an english lesson / Dukhota O. V. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 149-152.
 • Зернецький П. В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у Палаті громад) / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36.
 • Зернецький П. В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 60-65.
 • Нестеренко Л. О. Психолого-педагогічні критерії визначення рівня професіоналізму викладача ВНЗ / Нестеренко Л. О. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 106-112.
 • Сергієнко Л. В. Теоретичні аспекти лінгвістичного дослідження тексту проспекту емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 128-135.
 • Finogina T. Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach / T. Finogina // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 80-83.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бражник Н. В. Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз / Бражник Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2014. – Вип. 11. – С. 26-32 : табл.
 • Павленко Л. І. Экспликационные структуры как способ выражения модальной оценки / Лариса Павленко // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 135-139.

В інших виданнях України

 • Мазін Д. М. Психологічні чинники формування педагогічної культури викладача іноземної мови / Мазін Д. М., Нестеренко Л. О. // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 28 лют. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 100-102.
 • Майборода В. К. Формування акмеологічної компетентності науково-педагогічних працівників / Майборода Василь Каленикович, Нестеренко Людмила Олексіївна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – [Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2014]. – № 1. – Дод. 1 : Наука і вища освіта. – C. 53-55.
 • Нестеренко Л. О. Психологічна культура державного службовця / Нестеренко Л. О. // Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014. – С. 352-353.
 • Нестеренко Л. О. Особливості використання психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. О. Нестеренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : [Грінь Д. С.], 2014. – Вип. 1. – С. 107-110.
 • Нестеренко Л. О. Уміння ефективно слухати як критерій професіоналізму викладача іноземної мови / Л. О. Нестеренко // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання : матеріали VIIІ Міжнародної наук.-практ. конф. 23 січ. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 83-85.

Інше

 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 38-43.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зернецький П. В. Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту) / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Мандрівець. - 2013. - № 6. - С. 59-67.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 147-152.
 • Мазін Д. М. Міфопоетичні координати творчості С. Рушді / Мазін Д. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 99-102.
 • Федорів Я. Р. Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії / Федорів Я. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 66-68.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Зернецький П. В., Рябоконь Г.Л. Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 30-36.
 2. Мазін Д.М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (функції Я-оповіді) // Мандрівець. - 2011. - № 4. - С. 68-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бершадська О.В. Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. – 2011. – Вип. 17. – С. 51–58.
 2. Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. - [К. : Гнозис], 2011. - Т. 5 (30) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - C. 6-14. - Дод. 2 до № 3 журналу "Вища освіта України" ; Дод. 1 до № 2 збірника "Психологічні науки: проблеми і здобутки".

В інших виданнях України

 1. Павленко Л.І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 87-90.
 2. Федорів Я.Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. Т. 2 : Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 107–111.
 3. Федорів Я.Р., Федорів М.Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Федорів М. Л., Федорів Я. Р. // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 21–25.
 4. Solomashenko N.V. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 1 : Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. - С. 21-23.

2010

 • Федорів Я.Р. Маніпулятивна риторика: лінгвопрагматичний аналіз стратегій прихованого впливу // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 7-10.
 • Федорів Я.Р. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 32-41.

2009

 • Павленко Л.І. Прагматичний потенціал псевдоінформативного перепитування в англійському розмовному мовленні // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 17. – С. 59-63.
 • Федорів Я.Р. Public Speaking Across Cultures: Problems and Challenges // The Art of Stylistics : Book of Abstracts, 28 July – August 1, 2009. / PALA 2009, Roosevelt Academy Middelburg. – Middelburg: Roosevelt Academy, 2009. – P. 21.

2008

 • Федорів Я. Р. Типологічні характеристики просодії англомовного дискурсу публічних виступів / Я. Р. Федорів // Наукові записки. Том 85 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький… та ін. ; упоряд. Л. Т. Масенко]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 77-85.

2007

 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс / Павло Зернецький // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 67–68.

2006

 • Павленко Л.І. Аргументативна функція гіперекспліцитних висловлень у англійському розмовному мовленні // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х., 2006. – № 725, вип. 48. – С. 81-84.
 • Павленко Л.І. Експлікаційні моделі діалогу в англійському розмовному мовленні // Нова філологія / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – №. 24. – С. 133-137.
 • Павленко Л.І., Топачевський С.К. Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2006. – Вип. 27. – С. 131-136.
 • Федорів Я.Р. Spectrographic Analysis of Voice Dynamics Functioning in the Oratorical Discourse // Гума­нітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31 берез. 2006 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – С.
 • Хименко С.А. Семантична диференціація номінативного простору «материнство» в англомовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови у відкритому суспільстві». – Чернігів, 2006. – С. 61-64.

2005

 • Зернецький П.В. Віртуальний простір доби глобалізації: процеси формування та ієрархія стратегій трансформації // Мандрівець. - 2005. - № 3. - С. 3-6.
 • Зернецький П.В. Дискурсивні особливості англомовної протестантської проповіді // Мандрівець. - 2005. - № 2. - С. 72-75.
 • Зернецький П.В. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів / П. Зернецький, О. Зернецька // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 100-107.
 • Кучерова О.О. Семантичні стратегії й тактики побудови плану змісту британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2005. - № 1. - С. 62-71.

2004

 • Куровська О.В. Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма ( на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-63.
 • Горкун М.Г. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-70.
 • Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Зернецький П.В. Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискурсу. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-77.
 • Зернецький П.В. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленнєві аспекти // Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 119-131.
 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. "Чи прийме палата нашу подяку?." : Дещо про мовний вишкіл британських парламентаріїв // Віче. - 2004. - № 9. - С. 73-74.
 • Кучерова О.О. Дискурсивно-семантичні характеристики спортивної статті (на матеріалі англійської мови) // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки. Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 213-219.
 • Кучерова О.О. Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації ( на матеріалі британської преси ). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / Редкол.: В. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. - К., 2004.- С. 84-87.
 • Кучерова О.О. Комунікативні стратегії тактики і прийоми в дискурсі британської газетної замітки // Мандрівець. - 2004. - № 4. - С. 39-44.
 • Кучерова О.О. Прямі та медійні мовленнєві акти у структурі плану повідомлення британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 15-21.
 • Рябоконь Г.Л. Аргументаційна структура британського парламентського дискурсу // Мандрівець/ - 2004. - № 4. - С. 51-69.
 • Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П.В. Зернецький., Г.Л. Рябоконь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА. Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Рябоконь Г.Л. Семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та імплікації у британському парламентському дискурсі // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 22-29.
 • Рябоконь Г.Л. Функціонально-семантичні відношення нерівнозначності між пропозиціями порівняльної дискусії у Британському парламентському дискурсі // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 237-250.

2003

 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. PR - маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 101-103.
 • Зернецький П.В. Смислова модель маніпуляційного впливу в політичному дискурсі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 58-60.
 • Кучерова О.О. Зв'язність дискурсу англомовної статті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 54-56;

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2


Академічне письмо
Основна мета та завдання курсу - полягають в тому, що в процесі опанування академічним письмом студенти формують наступні компетенції: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; уміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки; здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики; здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов; здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних тощо.


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська мова
Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course contains a professionally based program which provides the further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. A communicative and interactive course can be presented as a professionally-oriented and task-based one designed for those who plan to develop a future career in the area of Banking, Finance and Auditing. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of our students' needs and interest and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on language rather than science. The course is set in a context to help students' motivation to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying.


Англійська мова - 2: Англійська мова для правників
The course provides an overview of the key areas of Business English that future lawyers should master to express themselves correctly and appropriately in both written and spoken communication. Through a wide variety of exercises and assignments based on authentic legal resources (texts, videos, audio tracks) learners will gradually advance their knowledge, life skills, and abilities. The English course is supposed to become a platform for students-driven learning where everyone benefits from group community wisdom.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? - читаємо класичні та сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів - діалоги, описи, монологи etc. - дискутуємо з приводу прочитаного та написаного - вчимося вживати в мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми - тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах - відпрацьовуємо літературні прийоми - небоїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. Найкращі роботи публікуються в блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Програма дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів спіціальності "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії" орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою. Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання, а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють навчанню усній мові і ситуативному мовленнєвому відтворенню. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити фон мовного середовища


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
COURSE DESCRIPTION This course aims to prepare you for communication in a global context with people from different cultural backgrounds COURSE GOALS "understand how our personal filters affect our perception of others and how to avoid stereotypes "explore the cultures of different countries "feel confident being a part of an international team "become a better negotiator STUDENT LEARNING OUTCOMES "identify the type of culture the other person belongs to and adjust your communicative behavior accordingly "support the discussion of different formality levels taking into account the appropriateness of discussing certain topics "decode the non-verbal behavior "practice basic principles of negotiation "create a project that will promote Ukrainian culture and support the positive image of Ukraine


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Мета: вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування Результати навчання: -ability to analyse an international document from the point of view of its function, structure and linguistic characteristics; -ability to translate the excerpt of an international document from English into Ukrainian ; -ability to analyse the translation of the EU - Ukraine Association Agreement ; -skills to write a diplomatic letter. Оцінювання результатів навчання: - document analysis; - translation of the excerpt of an international document from English into Ukrainian; - translation analysis of the EU - Ukraine Association Agreement; - diplomatic letter.


Англійська мова -2
Курс відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів і є важливою складовою вивчення англійської мови. Спеціаліст будь-якої галузі, окрім лексичного запасу в рамках професійної тематики, повинен володіти широким спектром навичок та вмінь практичного застосування знань іноземної мови, які допомагають налагодити контакт з іноземними колегами та сприяють взаєморозуміння в процесі міжособистісного спілкування. Курс розрахований на студентів 3 року навчання бакалаврських програм різних факультетів, вивчається протягом 2 семестів і передбачає залік. Мета курсу - формування необхідних комунікативних вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою в усній та письмовій формах в межах зумовленої спеціальністю тематики. У результаті вивчення курсу студент повинен " вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.


Англійська мова для журналістів -1
Writing for journalism Course Description The course focuses on critical thinking and thoughtful writing for journalism. The content introduces the highly advanced skills needed to write different categories of articles for different newspaper classes, such as broadsheets, middlebrow papers and tabloids. Students learn to think critically and to approach the writing process consciously from getting ideas for writing to digging out the background, collecting live information, and further on to organizing the material to a certain story structure, drafting and, finally to revising. Students also learn to implement the main fundamentals of reporting in their stories at different abstraction levels, paying special attention to facts. One of the goals of the course is to teach the student how to be more assertive in writing – not aggressively stating opinion – but, rather by presenting telling facts and revealing details. Another, yet even more important goal of the course is to develop a recognizable voice – an individual character in writing. During the course students will also be learning the main principles of good writing: to use well-chosen facts, thoughtful implications, clear organization, correct grammar and punctuation; to be informative and persuasive; to feel concern for one’s reader. Course work Each class has an assigned writing activity and a home assignment due in the next class. The course also requires the completion of the two bigger assignments including a description of a place and a profile feature of a person. All assignments must be presented in a portfolio, submitted at the end of the term.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course 'English for Mass Media' is to cover topics related to mass media, such as: - media literacy; - ways to analyze media content; - different ways of manipulation; -bias in media; - various types of media; - language in media; During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: The course covers the following topics: "media literacy; "ways to analyze media content; "different ways of manipulation; bias in media; "various types of media' "language in media


Англійська мова для міжнародних тестів
Мета вибіркового курсу "Англійська мова для міжнародних тестів" - покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій успішного складання міжнародних тестів. Мова викладання - англійська.


Англійська мова для політологів
Our "English for Politologists" course is designed for those who would like to work in political or diplomatic fields. The aim of the course is to improve students' communication skills and knowledge of terminology which will help them to co-operate with foreign partners, process information dealing with politics, analyze crisis situations, offer and discuss possible solutions. The course focuses on real-life communication, which means that students will be engaged in a wide range of activities, such as case studies and role plays, individual presentations and debates. Participants will be provided with an overview of major international organizations and their role in international politics, gain a better understanding of the issues of leadership, diplomacy and intercultural awareness.


Англійська мова для правників
Курс Англійська мова для правників є необхідною складовою частиною та логічним продовженням вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Вивчення курсу складається з двох модулів - у першому модулі (1 семестр) студенти опановують англомовне юридичне письмо, збагачують словниковий запас професійної лексики, оволодівають техніками ділового листування в англосаксонському праві та опрацьовують юридичну документацію. Другий модуль курсу (2 семестр) присвячений засвоєнню та практичному застосуванню навичок публічного мовлення як в академічному, так і юридичному контекстах. Засвоюються загальні принципи публічного мовлення, побудова та презентація інформаційної промови та виступів у судових дебатах англійською мовою у цивільному та кримінальному процесах.


Англійське академічне письмо
The course is designed for synchronous and asynchronous learning of the writing process from planning and structuring to producing well-organized, clearly developed sentences, paragraphs, and varies types of academic texts.


Білінгвізм у сучасному світі
Мета вибіркової дисципліни "Білінгвізм у сучасному світі" - сформувати ґрунтовні уявлення про сучасний стан розвитку лінгвістичних досліджень у сфері білінгвізму. Це передбачає ознайомлення з базовими категоріями, поняттями і дотичними положеннями соціолінгвістики, основними проблемами відношень між мовою та мовленнєвою ситуацією, мовою та культурою, мовою та освітою, розрізнення понять двомовності, білінгвізму, диглосії, а також мови-посередника, інтерференції, впливу різних факторів, зокрема комунікативної ситуації, на вибір мови, поняття соціолінгвістичної особистості та потенційні політичні й історичні наслідки білінгвізму. Навчальний зміст курсу "Білінгвізм у сучасному світі" спиратиметься також на основи теорії міжкультурної комунікації та теорій вивчення іноземних мов. Навчальний матеріал курсу залучатиме приклади білінгвізму в сучасному світі, зокрема в англомовних країнах, а також історичні етапи розвитку білінгвізму. Мова викладання - англійська.


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Democratic Governance in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: - make informative and persuasive speeches on topics related to Democratic Governance, taking account of current social and political contexts; - write most common documents used in the field of state governance, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; - participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; - analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; - know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to state governance.


Ділове листування англійською мовою
Метою курсу "Ділове листування" є допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика
Навчальна програма з курсу «Когнітивна лінгвістика» розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності 035 “Філологія” спеціалізації «Германські мови та літератури(переклад включно)» та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна «Когнітивна лінгвістика» передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Комунікативні стратегії
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета курсу - формування комунікативних компетенцій студентів на рівні С2 Proficiency згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, особливо в академічному та професійному середовищі, а саме: - сприйняття на слух та розуміння мови загального, академічного, та фахового спрямування; - усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики відповідно до розмовних тем; - розвиток академічного письма; - розвиток навичок ефективних презентацій; - володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру, академічних та за професійним спрямуванням.


Комунікативні стратегії (практикум з англійської мови)


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма з курсу "Країнознавство" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська Академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс "Критичне читання" має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними навичками різних підходів до критичного прочитання текстів, таких як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру англійською мовою. Матеріал курсу дозволить студентам маґістерських програм поглибити навички текстуального та семантичного аналізу, потрібні для наукової і професійної діяльності, критичного аналізу текстів різних дискурсів. Завдяки участі у курсі студенти розвинуть багаторівневі уміння та навички критичного читання і мислення, а саме уміння аналізувати тексти, читати вибірково, оцінювати ідеї автора, вирізняти приховані значення та імплікації, синтезувати джерела та поглиблювати знання як загальнонаукової, так і спеціалізованої фахової лексики та лексико-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового спілкування англійською мовою. Мова викладання - англійська.


Лексикологія англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними засадами лексикології і тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими лініями мови, зокрема граматики та стилістики. Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови. Серед питань, яким приділяється увага, такі як проблема слова, мотивація слова, слово і морфема, типи морфем, аломорфи, слотворення в сучасній англійській мові, типи словотворення і їх продуктивність, афіксація, суфікси та їх класифікація, напівафікси, гібридні слова, словоскладання в англійській мові, критерії складного слова та інші аспекти.


Лінгвістичні аспекти риторики
Курс "Лінгвістичні аспекти риторики" дає можливість подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів через формування навичок доцільного, свідомого, дієвого публічного мовлення. Цей курс покращить вашу здатність мотивувати, надихати та впливати на людей у різножанрових комунікативних ситуаціях та в різних соціумах і культурах. Ви дізнаєтесь про способи й прийоми побудови, розвитку та підтримки гармонійних зв'язків між мовцем та аудиторією й мотивації слухачів через порозуміння та ефективну аргументацію, навчитеся структурувати цілі й завдання та узгоджувати кінцеву мету з бажаною поведінкою. Ви дізнаєтесь про стратегії й тактики впливу, які дозволять вам стати ефективнішими у вербалізації ділових ідей, завоюванні прихильників та впливі на опонентів. Ви також зрозумієте найважливіші потреби та чинники ефективного спілкування, зможете розвинути ознаки лідера і стати більш переконливими та впливовими у спілкуванні з колегами, підлеглими та керівництвом. Нарешті, ви навчитеся відрізняти переконування від маніпуляції та навчитеся протистояти небажаному впливу інших. Вивчення курсу "Лінгвістичні аспекти риторики" складає фундамент професіоналізму, уміння критично мислити та ефективно спілкуватися в глобалізованому культурному просторі. Мова викладання - англійська.


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємним складником гуманітарного циклу та передбачає формування у студентів наступних компетентностей. "знати та розуміти сучасні підходи до аналізу тексту і дискурсу; використовувати поглиблені знання зі спеціалізованих дисциплін, вміти здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних лінгвальних явищ; "використовувати у професійній діяльності знання із загального мовознавства, сучасної теорії літератури, теоретичних аспектів іноземної мови; розуміти специфіку комунікативних процесів у сучасному інформаційному суспільстві; в межах комунікативних ситуацій вміти застосувати прагматичну та міжкультурну компетенції з європейських мов; "абстрактно та аналітично мислити, генерувати та моделювати нові ідеї (бути креативним), розробляти та управляти проектами, здійснювати їх філологічний супровід, та представляти результати вчасно.


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Науковий переклад
Мета курсу - прищепити студентам практичні навички самостійного перекладу наукових, науково-публіцистичних і фахових текстів, сформувати уміння використання прийомів перекладу на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні, синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з англомовними та україномовними текстами різної жанрової специфіки. Слухачі курсу навчатимуться визначати та обирати найкращі перекладацькі стратегії та тактики побудови граматично коректного, змістовно та стилістично відповідного повідомлення або тексту, адекватно відтворювати у своєму перекладі стилістичний потенціал мовних одиниць тексту оригіналу. Автор курсу - доктор філологічних наук, професор І. Р. Буніятова, визнаний фахівець у галузі лінгвістики, досвідчений перекладач, яка готова поділитися своїм великим науковим і практичним досвідом.


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов
Neurolinguistics is the study of the neural mechanisms underlying the acquisition, use, comprehension, and production of language in the brain. This is an interdisciplinary field informed by theoretical linguistics and psycholinguistics as well as cognitive neuroscience, neuropsychology, neurosurgery, computer science and evolutionary linguistics. In this course you will explore the key processes and functions of the human brain, which enable you to use your mother tongue as well as a foreign language to speak and interact with others. Objectives of the course: 1. To familiarize with the nature of language representations, brain anatomy and neuroscientific methods. 2. To acquaint with the various methodologies of acquisition of the mother tongue and a foreign language. 3. To design and pilot a language test suitable for the intraoperative testing. At the end of the course you will be able to: - Understand the basics of neurolinguistics, including basic knowledge of brain anatomy and neuroimaging methods. - Know a state-of-the-art picture of the neurophysiological bases of language including various brain and speech pathologies. - Identify the prerequisites of a good language test. - Design a language test for the intraoperative testing.


Основи міжкультурної комунікації англійською мовою


Основи наукової комунікації
Курс зосереджений на формуванні та удосконаленні навичок усної та письмової наукової комунікації англійською мовою, що передбачає уміння готувати та виголошувати англомовні академічні презентації (різні види виступи під час конференцій, семінарів тощо) та планувати й виконувати письмові наукові роботи (заявки для участі у конференціях, дослідницькі статті та інші жанри). Розвиток структурних і змістових компетентностей з англомовної наукової комунікації супроводжуватиметься поглибленням відповідних лексичних і граматичних знань з англійської мови. Курс передбачає також розвиток усвідомленого розвитку до планування власного процесу підготовки усних і писемних наукових англомовних текстів (підготовка, збір та аналіз матеріалів, первинний текст, перегляд та редагування тощо). Мова викладання - англійська.


Основи семіотики
У рамках курсу будуть представлені основи семіотики та огляд сучасного розвитку семіотичних ідей. Семіотика розглядається як одна з фундаментальних основ для гуманітарних досліджень. Програма курсу передбачає аналіз різноманітних сфер семіотики, зокрема семіотики культури й мистецтва, невербальної семіотики, семіотики сучасних сфер життя, зокрема реклами і моди, а також проблем походження мови. Слухачі курси отримають практичний досвід комунікативного аналізу, практического дослідження знаків різної природи, знакових систем та знакових ситуацій. Мова викладання - англійська.


Основи теорії та практики перекладу


Основи усного перекладу (послідовний та синхронний)


Основи художнього перекладу
Мета курсу - ознайомлення з основними проблемами художнього перекладу та формування навичок виконання літературного перекладу фрагментів прозового та поетичного текстів першотвору. Студенти будуть ознайомлені із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів, розвинуть уміння виявляти жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі та здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу, а також оцінювати доречність перекладацьких трансформацій для збереження образності у мові перекладу. Під час вивчення курсу передбачається виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів.


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика мовна
Мовна практика студентів з англійської мови є важливою складовою практичної підготовки фахівців. В процесі проходження мовної практики з англійської мови студенти формують наступні компетенції: здатність планувати роботу та керувати часом; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні шляхом пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації; здатність працювати як у команді, так і самостійно; уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; уміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки; здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики; здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов; здатність перекладати, реферувати та анотувати українською та англійською мовами тексти різних жанрів; здатність застосовувати міжмовні еквіваленти та адекватно перекладати безеквівалентну лексику; здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови" для спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.


Практикум з англійської мови
The course builds the skills and knowledge students need to express themselves confidently in a real English-speaking environment. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success. Powerful ideas from TED Talks are used to develop essential 21st century skills, including critical thinking, collaboration, and visual literacy. The course is also relevant for students preparing to take internationally recognized tests or further studies at the master program. The course offers a variety of authentic materials that familiarise students with real English expressions (including figurative language) and scenarios to communicate effectively in the global community. The course creates opportunities for students to practice and sharpen a number of skills, including the ability to articulate and defend positions, consider different points of view, discuss controversial ideas, debunk a myth, rant or rave, enlist and evaluate evidence, and comment an infographic. Class meetings will include listening exercises, discussions, team debates, role-plays, case studies, individual, pair and group presentations. Inspired by TED speakers, students will deliver a short persuasive presentation of their own.


Практична граматика англійської мови
Мета і завдання навчального курсу. Курс "Практична граматика англійської мови" розроблений для спеціальності "англійська та українська мови" є необхідною складовою частиною навчального процесу. Завданням курсу є систематизція знань, розвиток і поглиблення вмінь і навичок застосування граматичних явищ та структур граматики англійської мови, які потрібні для вільного володіння англійською. А саме: - modal verbs their functions and similar expressions; - conditional sentences, -'wish' constructions; - usage of gerund, infinitive, participle and constructions with them; - adjective clauses; - adverb clauses.


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни "Практична фонетика англійської мови" є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови": " Створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення. " Сформувати у студентів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; " Розвинути в студентів сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; " Сформувати у студентів сталі ритмо-інтонаційні навички; " Розвинути у студентів уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: o increase your level of English o learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience o write a structured speech that is easy to follow o learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you o work on your voice and body language


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Мета курсу - набуття студентами необхідних теоретичних знань з основ редагування перекладів та їхнім практичним використанням під час обробки текстів перекладів з англійської мови на українську та навпаки. Після успішного опанування курсом студенти знатимуть, як редагувати англійські та українські тексти у писемній формі, удосконалять навички інтерпретації текстів різного жанрового спрямування, знатимуть, як використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у перекладацько-редагувальній діяльності та розвинуть навички виявляти та редагувати помилки за всіма основними типами - логічними, композиційними, лексико-граматичними, синтаксичними та морфологічними - під час перекладацько-редагувальної практики.


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови


Сучасна лексика англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими рівнями мови, зокрема граматики та стилістики. Детально вивчаються лексичні системи варіантів ангійської мови: британського (включно з регіональними), американського, австоралійського . Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови
Функціонуючи в різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, англійська мова має здатність адаптуватися до локальних лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні норми використання та засвоєння. Метою навчальної дисципліни "Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови / Contemporary Linguistic Paradigm of World English Variants" є дослідження варіантів англійської мови в рамках підходу World Englishes. Дисціплина дозволяє зрозуміти англійську мову як поліетнічну, поліваріантну мову. Магістранти оволодівають новітньої інтегрованої методологією дослідження варіантів англійської, яка враховує як етнолінгвокультурні фактори локальної лінгвокультури, так і чинники глобальної лінгвокультури, та вивчають особливості регіональних варіантів англійської мови.


Творче письмо англійською мовою
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мета курсу - практика написання літературних творів за короткий період часу. Слухачі курсу дізнаються про основні принципи та практичні аспекти написання прозових творів: - як створити потужну історію; - де знайти персонажів; - як "вдихнути життя" в героя; - як художні деталі та описи впливають на текст; - як працювати над мовою та власним стилем; - як знайти матеріал для літературної творчості. Creative Writing - це курс, в якому теорія щільно пов'язана з практикою. Після кожного заняття студенти пишуть творчі роботи - оповіді, есе, сценарії, діалоги до п'єс, вірші тощо. Найкращі роботи викладаються в блог курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ.Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Курс належить до основних фахових дисциплін з філологічної освіти і є обов'язковим компонентом ОП: код н/д ОК 1.1.14. Рік навчання ІІІ, семестр І. Мова викладання англійська. Курс спрямований на підготовку майбутніх філологів кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції до дослідження усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому студенти оволодівають основними знаннями теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Завідувач —
Мазін Дмитро Михайлович
кандидат філологічних наук
корпус 3, кімната 408,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 293)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист кафедри —
Щенявська Алла Володимирівна,
корпус 3, кімната 410,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 294)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний спеціаліст —
Рябець Тетяна Сергіївна
корпус 3, кімната 410,
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: - 294)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст лінгафонного кабінету —
Парубчак Надія Костянтинівна

корпус 3, кімната 409
тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 297)

 

Старший лаборант лінгафонного кабінету —

Матвієнко Ганна Олегівна

корпус 3, кімната 409

тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 297)

 

Лаборант лінгафонного кабінету —

Пікуза Марина іванівна

корпус 3, кімната 205

тел.: (044) 463 69 30 (внутр. тел.: – 296)
 

Бадьйор Наталія Борисівна
старший викладач


Балацька Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Батурська Леся Арсенівна

кандидат філологічних наук, доцентБачинська Лариса Леонтіївна

старший викладачБершадська Ольга Василівна

старший викладачБондаренко Вікторія Олександрівна

старший викладачБузало Тетяна Йосипівна

старший викладач


Василенко Ірина Василівна

кандидат філологічних наук, доцентВерещагіна Тетяна Олександрівна

старший викладач, PhDГісем Світлана Олександрівна

старший викладачГончарук Олена Василівна

старший викладачДенисенко Ірина Віталіївна
старший викладачДоб’я Олена Олегівна

старший викладачДухота Олена Володимирівна
старший викладачЗаїка Анна Юріївна

старший викладач

 

Заїкіна Людмила Вікторівна

старший викладач

 

Залеська-Зарічна Лариса Миколаївна

старший викладач

 


Зернецький Павло Васильович

кандидат філологічних наук, професор

 

Жукорська Людмила Павлівна
старший викладач


Карапетян Аліна Овіківна

кандидат наук із державного управління, доцент


Качурець Оксана Петрівна

старший викладач

Китаєва Сусанна Олегівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Крилова-Грек Юлія Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

 

Кучерова Олена Олександрівна
старший викладач, кандидат філологічних наукМазін Дмитро Михайлович

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцентМоісеєнко Олена Юріївна

кандидат філологічних наук, професор

 

Мозгова Ірина Іванівна
старший викладач

 

Нестеренко Людмила Олексіївна
кандидат наук, доцент

 

Новікова Ганна Володимирівна
старший викладачПавленко Лариса Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Павлюк Наталія Веніамінівна
кандидат філологічних наук, доцентПіроженко Ірина Дмитрівна

старший викладач

 


Покотило Павло Генадійович

старший викладач

 

Польщак Анелія Леонідівна

старший викладач

 

Прісна Тетяна Борисівна

старший викладач


Ратушна Лідія Яківна
старший викладач


Рябоконь Ганна Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцентСем’янків Ірина Вадимівна

старший викладачСергієнко Леся Віталіївна

старший викладачСидорова Олена Юріївна

старший викладачСоломашенко Наталія Василівна

старший викладачСорокіна Тетяна Петрівна

старший викладачТригуб Оксана Іванівна

старший викладач

 


Ушаков Артем Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Ушакова Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач


Федорів Ярослава Романівна

кандидат філологічних наук, доцентФіногіна Тетяна Степанівна

старший викладач, кандидат філологічних наукХарченко Оксана Олександрівна

старший викладачХименко Світлана Анатоліївна

старший викладачШвидка Галина Олександрівна
старший викладачШугай Алла Юріївна

старший викладач


 

Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Наукові дослідження на кафедрі англійської мови цілеспрямовано розвиваються у поєднанні двох основних напрямків:

1) комунікативно-орієнтованої методики викладання англійської мови та
2) дискурсивно-орієнтованих, багатоаспектних досліджень англомовних комунікацій.

Результати досліджень у рамках цих підходів застосовуються при навчанні англійської мови як іноземної на всіх рівнях викладання – бакалаврських, магістерських програм і програм для здобуття кваліфікації спеціалістів. Наприклад, актуальні досягнення сучасної риторики використовуються при навчанні курсу Public Speaking and Academic Writing для студентів МП І р.н. У навчальному процесі широко використовуються результати наукової роботи викладачів кафедри з неориторичної, соціолінгвальної, країнознавчої тематик.
Молоді викладачі кафедри англійської мови активно займаються науково-пошуковою роботою у галузі стилістики та порівняльного мовознавства англійської та української мов. Бражник Н.В., Гісем С.О., Іващенко П.А., Садич Т.В., Сергієнко Л.В. є пошукачами кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА з цієї тематики (наукові керівники: проф. П. В. Зернецький, І. Р. Буніятова)

Науково-методичними та науково-педагогічними напрямками розвитку зазначених досліджень є підготовка співробітниками кафедри статей для публікації у Наукових записках НаУКМА, студентами маґістеріуму наукових статей для інтернет-журналу “Теорія і практика комунікацій” Центру комунікативних трансформацій. Студенти отримують практичні знання та навички із сучасної риторики письмового англомовного тексту у процесі опису своїх наукових досліджень.

Під час наукових конференцій «Дні науки в НаУКМА- 2011» кафедра англійської мови, Центр комунікативних трансформацій при кафедрі англійської мови проводять секції та круглі столи, присвячені проблематиці комунікативно-орієнтованої лінгвістики, дискурсивним особливостям комунікацій, інноваційним методикам викладання англійської мови.

Нижче поданий неповний перелік навчально-методичних розробок кафедри, впроваджених у навчальний процес вивчення англійської мови:

Бершадська О. В. Розробка програми авторського курсу “English for Social Interaction” та впровадження курсу в навчальний процес в рамках дисертаційного дослідження з психології присвяченого формуванню культури спілкування студентів.

Бражник Н. В. Розробка навчально-методичного комплексу для навчального курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням (ІІ р.н., факультет соціальних наук і соціальних технологій)": Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний комплекс дисципліни / Уклад. Н. В. Бражник. - К.: НаУКМА, 2011. - 39 с.
Мазін Д. М. Розробка і впровадження програми навчального курсу “Academic Writing-I” (Програми Докторської школи НаУКМА) – К.: НаУКМА, 2011 – 7 с.

Мазін Д.М. Розробка і впровадження програми навчального курсу «Стилі й напрями зарубіжної літератури ХХ століття: Екзистенціалізм у художній літературі» (для студентів БП НаУКМА). – К.: НаУКМА, 2011. – 6 с.

Соломашенко Н. В. Розробка і впровадження Програми навчального курсу «Business English» для студентів І-ІІІ р.н. бакалаврських програм.

Федорів Я. Р. Впровадження монографії Я.Федорів. "ЛІНГВІСТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ: Нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик" – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188 c. – у викладання курсів "Public Speaking for MP Students of NaUKMA" та «Риторика й культура мовлення» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»).

Федорів Я. Р. Розробка Програми навчального курсу «РИТОРИКА Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»). – V триместр 2009-2010 н. р. / Уклад. Я.Федорів. – К.: НаУКМА, 2011. – 4 с.

Кафедра англійської мови

us

 

 

Read what our students write

 

Загальна інформація

Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в НаУКМА, пропонуючи такі обов‘язкові курси:

 

 • загальної англійської мови (І рік навчання бакалаврських програм);
 • англійської мови для професійного спрямування за напрямками підготовки студентів І-ІІ років навчання бакалаврських програм;
 • англійської мови для студентів магістерських програм;
 • англійської мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі. 

 

Крім того, кафедра пропонує широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови, які враховують навчальні і наукові інтереси студентів різних напрямків спеціалізації на всіх рівнях підготовки.

 

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики і суттєво відрізняються від програм інших ВНЗ України. В основі програми такого типу – теорія комунікативного навчання мови.

 

У навчальних програмах на перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою, яка необхідна також для успішного навчання у реаліях двомовного середовища згідно зі статутом НаУКМА. Основна увага приділяється розвиткові комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними формами писемного мовлення. Програми з англійської мови передбачають застосування новітніх методик викладання із активним залученням студента у навчальний процес. Це передбачає перехід від домінантної ролі викладача на занятті до ролі порадника, консультанта й ініціатора різних видів мовної діяльності. Програми вивчення мови узгоджені з методистами провідних міжнародних представництв в Україні та англомовних університетів світу (British Council, America House, English Teaching Resource Center, Grant MacEwan University), фахівцями програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright Fellowship» (США), а також враховувався багатий професійний досвід. накопичений викладачами кафедри завдяки участі у програмах обміну викладачами, стажування в університетах Європи та Північної Америки.

 

Програма з англійської мови передбачає системне й комплексне застосування сучасних технічних засобів навчання на базі комп’ютерного та лінгафонного кабінетів, а та­­­кож інші методичні засоби і прийоми, що сприяють розв’язанню проблем навчання усної мови та створенню ситуативного мовленнєвого середовища.

 

Перший етап вивчення англійської мови спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває протягом І і ІІ років навчання й передбачає засвоєння студентами основних мовних навичок (читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базовими і професійними темами, що дає можливість студентам вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. За цей період студент має вийти на високий рівень володіння англійською мовою (Upper Intermediate).

 

На другому етапі студент може обрати спеціалізований прикладний курс з англійської мови у рамках відповідного фахового напряму навчання, який пропонують факультети НаУКМА.

 

Етап подальшого вивчення англійської мови для студентів маґістерських програм (курс “Public Speaking and Academic Writing”) базується на набутих мовних знаннях і навичках та ставить за мету засвоєння вмінь, потрібних для наукової роботи. Особливий наголос робиться на таких важливих аспектах, як академічне письмо, професійні усні презентації із подальшою дискусією, вивченні лексичних і граматичних аспектів, які не охоплені традиційними курсами. Студентів ознайомлюють з основними лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англійської мови, засобами творення цілісного усного й писемного тексту, який продукується у процесі наукових пошуків.

 

Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає у вдосконаленні та подальшому розвитку знань майбутніх науковців у сферах професійного та ситуативного спілкування з академічною спільнотою за програмами міжнародного співробітництва. 

 

На кафедрі англійської мови також пропонуються програми інтенсивної підготовки з англійської мови для всіх охочих на­вчатися на бакалаврських або маґістерських програмах НаУКМА. 

 

Кафедра постійно залучає до роботи висококваліфікованих спеціалістів із великим досвідом викладання у провідних навчальних закладах України та зарубіжних університетах. Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та інші). 

 

Ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC) (3 корпус, кім. 121) працює за проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Києві, завдання якого – допомогти українським освітнім закладам у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі викладання англійської мови у вищих і середніх навчальних закладах України, забезпечити викладачів та випускників, які спеціалізуються у викладанні англійської мови та американознавства, новітньою навчально-методичною літературою. 

 

Викладачі кафедри забезпечують діяльність багаторівневих курсів вивчення англійської мови, які базуються на досвіді багаторічних україно-канадських зв‘язків нашої кафедри. Ці курси пропонуються не тільки для студентів НаУКМА, а й для широкого загалу. Школа передбачає опанування 9 рівнями базової англійської мови з три­валістю кожного рівня до 8 тижнів, курс ділової англійської мови (4 рівні), підготовчі курси для студентів маґістерських програм, підготовчі курси для складання тестів за міжнародними стандартами (IELTS, TOEFL), підготовчі курси для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Із 2009 року запроваджено курс «Англійська мова для підготовки до складання тесту з англійської мови незалежного зовнішнього оцінювання» для всіх потенційних абітурієнтів.

 

Премія Тараса Лукачука "Кращий викладач кафедри англійської мови"

 

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

 

Проекти освітніх програм

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Навчальний рік 2020/2021

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма Англійська мова та українська мова

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Навчальний рік 2021/2022

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

icon Освітня програма «Англійська мова та українська мова»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21 листопада 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна