Повідомлення

Освітньо-наукова програма – Зв’язки з громадськістю

                       

 1. 1.     Профіль освітньо-наукової «Звязки з громадськістю»

           зі спеціальності № 061«Журналістика» 

 

1 – Загальна інформація

 

 

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

ДВНЗ Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Кафедра зв’язків з громадськістю

 

 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Другий (магістерський) освітній рівень

Освітня кваліфікація фахівця:

Магістр журналістики (Master of Journalism)

 

 

Офіційна назва освітньо-наукової  програми

«Зв’язки з громадськістю» / «Public Relations»

 

 

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

 

 

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія України

Україна

2014 рік

 

 

Цикл/рівень

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) – другий цикл (120 кредитів ЄКТС)
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень
 

 

Передумови

Наявність диплома бакалавра, за результатами вступних іспитів

 

 

Мова(и) викладання

Українська, англійська

 

 

Термін дії освітньо-наукової програми

До завершення повного циклу навчання

 

 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-наукової програми

http://www.ukma.edu.ua

 

 

 

2-Мета освітньо-наукової програми

 

 

Здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація магістра журналістики за освітньо-науковою програмою «Зв’язки з громадськістю», поглиблених спеціальних знань та умінь інноваційного характеру, набуття досвіду їх застосування, продукування нових знань та умінь для вирішення професійних завдань у галузях практичних зв’язків з громадськістю та комунікаційної роботи, а також соціальних комунікацій, як наукової діяльності. Узагальненим об’єктом діяльності магістра журналістики за напрямом зв’язки з громадськістю є соціально-комунікаційні процеси, комунікаційні аспекти діяльності та поведінки людей та їхніх груп, спільнот.

 

 

3-Характеристика програми

 

 

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Освітньо-наукова програма галузі знань 06 «Журналістика»» / спеціальність 061 «журналістика», напрям підготовки «Зв’язки з громадськістю».

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: Об’єктом вивчення є наука і практика організації та здійснення зв’язків суб’єктами економічної, соціальною-політичної, духовно-культурної діяльності з громадськістю (PR), налагодження взаєморозуміння і співпраці між ними та  забезпечення на цій основі рівноваги й стабільності в суспільстві. Предметом ПР є система реальних зв’язків суб’єктів управління та публічної суспільної діяльності з громадськістю.

Об’єкт ПР — система реальних зв’язків суб’єктів управління та суспільної діяльності з громадськістю.

Предметом ПР є сутність та елементи системи зв’язків з громадськістю, громадська думка, закономірності  функціонування й розвитку, принципи та методи управління ними.

 

Цілі навчання: формування професійної здатності студентів вирішувати науково-дослідні, управлінські й прикладні завдання комунікацій з громадськістю та водночас володіти практичними навичками технологій впровадження цивілізованих зв’язків з громадськістю в різних сферах суспільного життя, дотримуючись високих професійних стандартів та етики ПР.

 

 

Орієнтація освітньо-наукової програми

 

Освітньо-наукова, дослідницька програма передбачає навчання українською та англійською мовами, орієнтується на сучасні досягнення у сфері зв’язків з громадськістю. Орієнтується на стандарти освіти і підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю, схвалені міжнародними професійними організаціями  (UNESCO, IPRA та ін.) 

 

Основний фокус освітньо-наукової програми та спеціалізації

Вища освіта зі зв’язків з громадськістю  спеціальності 06 «Журналістика».

Ключові слова: зв’язки з громадськістю, соціальний інститут зв’зків, з громадскістю, управління PR проектами та організаціями, менеджмент комунікаційними процесами, комунікаційна  політика, дослідження результатів зв’язків з громадськістю методами кількісного та якісного налізу.

 

Особливості програми

 • використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Art Education;
 • реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби особи, групи і суспільства, забезпечувати конкурентоспроможність випускників НаУКМА на національному та міжнародному ринках праці;
 • відповідність освітньо-наукової програми світовим стандартам освіти і підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю (UNESCO, IPRA);
 • особливий наголос в процесі навчання на магістерській програмі робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА;
  • викладання окремих дисциплін англійською мовою;
  • змістовна частина ключових дисциплін навчального плану адаптована до програм відповідних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах.

 

 

4-Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

 

Придатність до працевлаштування

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, компаніях, малих підприємствах та неурядових організаціях;  надання консалтингових послуг закладам освіти, культури, правоохоронної сфери та сфери національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).

 

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою підготовки доктора філософії

 

5-Викладання та оцінювання

 

Викладання та навчання

 • Проблемно-орієнтоване навчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. На практичних заняттях поширеними є кейс-метод, підготовка презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів. Акцент робиться на особистий розвиток, групову роботу, уміння презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
 • Переважаючі методи та способи навчання: активні (проблемно-орієнтовані, інтерактивні, проектні, дослідницькі, інформаційні) тощо.
 • Організаційні форми: аудиторне, дистанційне, самостійне, індивідуальне та інтегративне навчання.
 

Оцінювання

Письмові та усні екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист проекту, есе, презентації, захист кваліфікаційної роботи тощо.

 

6-Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів зв’язків з громадськістю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області й професійної діяльності.

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5. Здатність проводити дослідження та науково-обґрунтовано оперувати даними.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу й синтезу наукової інформації щодо поведінки індивідів та груп, а також їх оточення.

ЗК8. Здатність до проведення якісних та кількісних досліджень з метою покращення практики зв’язків з громадськістю, комунікаційної  політики та надання ПР-послуг.

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК11. Здатність працювати як у команді, так і одноосібно.

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів ринкової діяльності).

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 ФК1. Здатність до наукового аналізу та прогнозування й оцінювання різноманітних суспільних явищ і процесів   

ФК2. Здатність розуміти й застосовувати сучасну наукову теоретико-методологічну базу в рамках фундаментальних та прикладних досліджень у галузі зв’язів з громадськістю.

ФК3. Здатність досліджувати, проектувати  та впроваджувати технології впливу на громадськість, її ставлення до організації та технології гармонізації стосунків організації з громадськістю.

ФК4. Здатність працювати з інформацією і знаннями з комунікації та їх теоретичних основ.

ФК5. Здатність до керування  підрозділом зв’язків з громадськістю та пресою. Це включає в себе здатність аналізувати складні ситуації (ситуаційний  аналіз), що стосуються впливу на суспільство в особливих контекстах і здатність приймати етично виважені рішення комунікаційного характеру.

ФК6. Здатність планувати та здійснювати наукові комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу  значимих проблем і факторів, що впливають на репутацію організації та досягнення співпраці з цільовими групами громадськості.

ФК7. Здатність до впровадження інноваційних методів роботи та управління в системі суспільних комунікацій.

ФК8. Здатність ефективно комунікувати з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

ФК9. Здатність оцінювати процес і результати  роботи в сфері зв’язків з громадськістю, розробляти та впроваджувати інструменти й механізми забезпечення якості та етичної виваженості ПР-заходів і ПР-програм.

ФК10. Здатність організовувати спільну діяльність фахівців, ініціювати командоутворення, сприяти згуртуванню та підвищенню рівня мотивації до співпраці, фасилітувати процеси прийняття колективних рішень.

ФК11. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів інших нвук.

ФК12. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання оволодівати новими знання і навичками використання соціальних мереж та цифрових технологій.

ФК13. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері зв’язків з громадськістю, прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, ініціювання пропозицій і рекомендацій стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення роботи у сфері зв’язків з громадськістю.

ФК14. Здатність до формування позитивного іміджу професії, підвищення її репутації в суспільстві.

 

 

7-Програмні результати навчання

 

 

ПРН1. Випускник продемонстрував глибокі знання з історії та сучасної практики комунікації та її принципів, у т.ч. з різноманітних видів і форм соціальної комунікації, її технології.

ПРН2. Продемонстровані глибокі знання з історії виникнення, становлення та розвитку зв’язків із громадськістю (паблік рілейшинз) як сфери професійної діяльності та соціальної інституції.

ПРН3. Випускник продемонстрував знання щодо державної політики в сфері інформації та комунікації, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики.

ПРН4. Випускник продемонстрував професійну спроможність проводити кількісні та якісні дослідження громадської думки, ставлень і очікувань громадськості; пошуку нових перспективних методів впливу на громадську думку.

ПРН5. Випускник продемонстрував здатність розробляти стратегічні та оперативні ПР-плани організації (комунікаційні плани), кошториси витрат на їх реалізацію. Також здатність розробляти  стратегії зв’язків з громадськістю організацій, які б були інтегровані із загально корпоративними стратегіями організації. Випускник також спроможний застосовувати на практиці кращий світовий та вітчизняний досвід підготовки і реалізації ПР-стратегій та комунікаційних планів організацій.

ПРН6. Продемонстровано професійне володіння методами аудиту та аналізу комунікаційної політики організації, розробки різних видів комунікативного продукту з урахуванням потреб цільової аудиторії. Крім того, випускник спроможний організовувати підготовку, презентацію і поширення інформації про організацію/підприємство, продукт, товар чи послугу, використовуючи РR-технології.

ПРН7. Випускник продемонстрував здатність розробляти і реалізовувати антикризові комунікаційні програми.

ПРН8. Випускник продемонстрував знання методів оцінки ефективності комунікаційних зусиль організації, здатність визначити ефективність проведеної ПР-кампанії, підвести підсумки її реалізації.

ПРН9. Випускник продемонстрував здатність створити/удосконалити професійну систему взаємодії із цільовими групами громадськості за допомогою РR-технології, використовуючи різноманітні канали комунікації, в т.ч. і інтернет-середовище.

ПРН10. Випускник продемонстрував здатність створити/удосконалити професійну систему взаємодії із ЗМІ, здатність створювати інформаційні приводи, спроможність до взаємодії із ЗМІ, в т. ч. і проводити моніторинг ЗМІ.

ПРН11. Випускник продемонстрував знання і навички роботи з цифровими медіа, здатність  здійснення комунікації в соціальних мережах.

ПРН12. Випускник продемонстрував здатність створити/удосконалити професійну систему внутрішньокоропративної комунікації, оцінювати її ефективність.

ПРН13. Випускник продемонстрував здатність розробляти технології створення/коригування іміджу організації, зміцнення її репутації на підставі результатів досліджень. Випускник продемонстрував також спроможність підготувати пропозиції щодо удосконалення політики в сфері зв’язків з громадськістю з метою підвищення репутації та зростання рівня довіри до організації.

ПРН14. Випускник продемонстрував здатність розробляти  та реалізовувати технології створення і управління бренду. Випускник продемонстрував також спроможність реалізації заходів із питань управління брендами.

ПРН15. Продемонстровані знання сутності, основних складових і принципів соціальної відповідальності організації. Випускник продемонстрував також здатність розробки стратегії соціальної відповідальності організацій, окремих програм із соціальної відповідальності та оцінки їх ефективності.

ПРН16. Випускник продемонстрував також знання щодо особливостей комунікації урядових структур, неурядових організацій, бізнес компаній, політичних партій. Випускник продемонстрував також спроможність проведення політичних ПР-компаній.

ПРН17. Продемонстрована спроможність дотримуватись професійної етики ПР - працівника, моральних принципів та норм у виробничих стосунках і стосунках з клієнтами, колегами, представниками ЗМІ та громадськістю в цілому.

ПРН18. Випускник продемонстрував здатність розробки організаційної структури підрозділу зв’язків із громадськістю та пресою, та стратегію роботи підрозділу.

ПРН19. Випускник продемонстрував володіння науковими методами та методологією  проведення наукових досліджень, методами генерування ідей, висування дослідницьких гіпотез, спроможність до підготовки  наукової роботи, огляду, прогнозів та інші наукові публікації.

ПРН20. Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.

ПРН21. Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми

 

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньо-наукової програми, є співробітниками університету, відповідальні за курси, мають науковий ступінь і вчене звання, або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки.

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-наукову програму:

– мають наукові ступені з соціології, філософії, журналістики або суміжних спеціальностей та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки;

– за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються;

– мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не менше, ніж один раз на п’ять років.

- В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, іноземні лектори.

Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій, консультування при підготовці кваліфікаційних робіт провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями з соціальної роботи.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до системи дистанційного навчання, MicrosoftOffice 365, мультимедійні класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньо-науковою програмою.

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Офіційний веб-сайт http://ukma.edu.ua/ містить інформацію про:

- освітні програми, навчальну, наукову і організаційну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

- матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми викладені також на веб-сайті університету (кафедра зв’язків з громадськістю): http;//ukma.edu.ua/

Всі ресурси бібліотеки доступні через сайти університету: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=10

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=321

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=317

Читальний зал та навчальні корпуси забезпечені вільним доступом до мережі Інтернет.

Електронний репозитарій бібліотеки НаУКМА містить дисертації та автореферати дисертацій, матеріали конференцій, навчальні видання, наукові статті на веб-сайті:

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=26

 

9-Академічна мобільність

 

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод НаУКМА у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах НаУКМА в межах України.

 

Міжнародна кредитна мобільність

Може реалізовуватися здобувачами вищої освіти за освітніми програмами відповідно до укладених угод НаУКМА та угоди (Еразмус+К1) у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах поза межами України. Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність бакалаврів, магістрів (Наказ НаУКМА №96 від 14.03.2016).

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства.

 
       

 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

Таблиця 2.1

Перелік компонент ОНП

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів / семестр

Форма підсумк. контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОНП

ОК 1.1

Англійська мова

3,0/1

залік

3,0/2

екзамен

ОК 1.2

Вступ до зв`язків з громадськістю.

3,5/1

екзамен

ОК 1.3

Планування та організація кампаній в сфері зв’язків з громадськістю.

4/1

екзамен

ОК 1.4

Політичний PR.

3,5/1

екзамен

ОК 1.5

Теорія та історія соціальних комунікацій.

3,0/1

екзамен

ОК 1.6

Урядові комунікації.

4,0/1

екзамен

ОК 1.7

Дослідницька та аналітична робота в сфері PR.

4,5/2

екзамен

ОК 1.8

Комунікації в інтернет-середовищі.

3,0/2

екзамен

ОК 1.9

Менеджмент створення подій та їх інформаційної підтримки.

4,0/2

екзамен

ОК 1.10

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

7,0/2

екзамен

ОК 1.11

Методологія та організація наукових досліджень.

3,0/2д

залік

ОК 1.12

Організація роботи агентства та служби зв’язків з громадськістю  організацій.

3,0/2д

залік

ОК 1.13

Правові та етичні стандарти ПР-діяльності.

3,0/2д

залік

ОК 1.14

Корпоративна соціальна відповідальність.

3,5/4

екзамен

ОК 1.15

Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв’язків з громадськістю.

4,0/4

екзамен

 

 

 

 

Практика

ПП 1.2.1

Практика виробнича

6,0/3

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент 65 кредитів/1950 год.

Вибіркова компонента ОНП

 1. 2.      Дисципліни професійної та практичної підготовки

ВК 2.1

Конфліктологія

3,0/1

залік

ВК 2.2

Міжнародний досвід розвитку зв’язків з громадськістю

3,0/1

залік

ВК 2.3

Соціальне управління

3,0/1

залік

ВК 2.4

Теорія та історія журналістики

3,0/2

залік

ВК 2.5

Техніка ділових презентацій

3,0/2

залік

ВК 2.6

Екологічний ПР

3,02д

залік

ВК 2.7

Основи управлінського  консультування

3,0/2д

залік

ВК 2.8

Соціологія громадської думки

3,02д

залік

ВК 2.9

Внутрішньо-корпоративні зв’язки з громадськістю 

3,5/3

залік

ВК 2.10

Історія наукового узагальнення практики зв’язків з громадськістю

3,0/3

залік

ВК 2.11

Консалтинг у сфері зв’язків з громадськістю

3,5/3

залік

ВК 2.12

Кризові комунікації.

3,5/3

залік

ВК 2.13

Методика викладання фахових дисциплін

3,0/3

залік

ВК 2.14

Науково-дослідний семінар (case studies)-1

3,0/3

захист тези

ВК 2.15

Технології підготовки та поширення інформаційних ПР-матеріалів

3,5/3

залік

ВК 2.16

Технологія та інструменти діджитал комунікацій

3,5/3

залік

ВК 2.17

Зв’язки із засобами масової інформації

3,5/4

залік

ВК 2.18

Концептуальні засади зв'язків з громадськістю

3,0/4

залік

ВК 2.19

Кроскультурні комунікації

3,0/4

залік

ВК 2.20

Науково-дослідний семінар (case studies)-2

3,0/4

захист тези

ВК 2.21

Основи веб-дизайну

3,5/4

залік

ВК 2.22

ПР  для неурядових організацій

3,0/4

залік

ВК 2.23

Сучасна прес-служба

3,0/4

залік

ВК 2.24

Фандрейзинг

3,0/4

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент – 23 кред./690 год.

3. Дисципліни вільного вибору студента

Загальний обсяг вибіркових компонент – 12кред./360 год.

4. Атестація

А 4.1

Магістерська робота

20/4д

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – 120 кред./3600 год

ОК – обов’язкові компоненти; ВК – вибіркові компоненти;  ПП – цикл професійної та практичної підготовки.

На реалізацію фундаментальної концепції НаУКМА про вільне творче навчання студент має право в межах 2.2.циклу дисциплін вільного вибору студента обирати дисципліни з будь-якого циклу будь-якого навчального плану.

Таблиця 2.2

Розподіл змісту програми за циклами

Підготовано відповідно до «Методичних вимог до структури та змісту навчальних планів підготовки бакалаврів 2, 3, 4 років навчання та навчальних планів підготовки магістрів 2 року навчання» (наказ НаУКМА №87 від 12.03.2015)

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

65,0

1950

1.1.

Нормативні навчальні дисципліни

53,0

1590

1.2.

Практика

12,0

360

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

35,0

1050

2.1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

23,0

690

2.2.

Дисциплін вільного вибору студента

12,0

330

 

Атестація

20,0

600

 

РАЗОМ 

120,0

3600

 

 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 061 «Журналістика» («Зв’язки з громкадськістю») проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому освітнього ступеня із присвоєнням кваліфікації: магістр журналістики, освітньо-наукова програма «Зв’язки з громадськістю».

Атестація здійснюється відкрито та публічно.