Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Політологія»

Мета освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки магістра галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 052 Політологія.

 

Характеристика програми

Освітньо-наукова програма використовується при:

-       розробці та коригуванні навчальних планів і програм навчальних дисциплін,

-       розробці засобів визначення рівня освітньо-професійної підготовки фахівця,

-       визначенні змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікацій,

-       визначенні програмних компетенцій, навичок та результатів навчання,

-       визначенні здатності до працевлаштування,

-       визначенні методики викладання.

 

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання – 1 рік 10 місяців

 

Освітньо-наукова програма передбачає:

 1. нормативні навчальні дисципліни та навчальну практику,
 2. вибіркові навчальні дисципліни, які включають:

-                    дисципліни професійної  та практичної підготовки;

-                    дисципліни вільного вибору студента.

Вибіркова частина освітньо-наукової програми підготовки магістра складається з дисципліни професійної та практичної підготовки та дисциплін вільного вибору студента, які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної підготовки.

Розподіл бюджету навчального часу, змісту освітньо-професійної програми й максимальний навчальний час за циклами підготовки є наступним:

Нормативні навчальні дисципліни – 55 кредитів ЄКТС, 1650 год.

Практика – 3 кредити ЄКТС, 90 год.

Дисципліни професійної  та практичної підготовки – 27 кредитів ЄКТС, 810 год.

Дисципліни вільного вибору студента – 15 кредитів ЄКТС, 450 год.

Державна атестація – 20 кредитів ЄКТС, 600 год.

 

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання визначається спеціалізаціями програми. За Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та Державного класифікатора професій (КП), галузі працевлаштування: професійна, наукова та технічна діяльність, зокрема діяльність головних управлінь, консульту­вання з питань керування, адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші до­поміжні комерційні послуги, державне управління й оборона, міжнародна діяльність, діяльність громадських організацій, діяльність організацій промисловців і підприємців, діяльність професійних спілок, діяльність політичних організацій, діяльність екстериторіальних організацій і органів, журналістська діяльність, наукова робота, викладацька діяльність.

 

Можливим є продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

 

 

Методика викладання

У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання, а саме: лекційні заняття, семінарські заняття, колоквіуми, рольові ігри, проблемно-орієнтоване навчання, комбіновані методи навчання.

Для перевірки знань пропонується написання творчих та контрольних робіт, виступи із презентаціями, проводяться усні або письмові іспити, використовуються дистанційні форми перевірки знань.

 

Програмні компетентності

Завдяки опануванню сукупністю дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках освітньо-наукової програми «Політологія» обсягом 120 кредитів ЄКТС, студенти зможуть набути компетентностей, необхідних для провадження професійної практичної, дослідницької  та викладацької діяльності.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Вміння виявляти, ставити і розв’язувати дослідницькі питання.
 3. Здатність творчо мислити та розробляти нові ідеї.
 4. Здатність застосовувати набуті знання та навички у практичних ситуаціях.
 5. Здатність діяти відповідально із дотриманням на етичних засад професійної діяльності.
 6. Здатність до навчання та опанування нових сучасних знань.
 7. Здатність до роботи із джерелами, до пошукової роботи, обробки та аналізу інформації.
 8. Формування навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 9. Презентаційні навички, здатність доказово та аргументовано викладати результати власного дослідження.
 10. Комунікаційні навички, здатність спілкуватися із представниками професійної спільноти.

 

Професійні компетентності:

 

 1. Опанування фундаментальних фахових у сфері політології, інших суспільствознавчих наук.
 2. Володіння основними поняттями політичної науки.
 3. Обізнаність на про здобутках класичної та новітньої політичної думки.
 4. Обізнаність на здобутках української політичної науки.
 5. Уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та політичні процеси в Україні та світі, використовуючи теоретичні підходи та методи політичної науки.
 6. Обізнаність на політичних вченнях, теоріях та методологічних підходах, які застосовуються у політології.
 7. Вміння орієнтується у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики держав та у питаннях міжнародних відносин.
 8. Обізнаність на типах та способах ухвалення політичних рішень.
 9. Вміння розв’язувати конфлікти, вести переговори.

10.Здатність до політичного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій.

11.Вміння надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам.

12.Вміння написати аналітичний документ з аналізу політичних подій та процесів.

13.Вміння надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій та процесів.

 

Програмні результати навчання

Магістр зі спеціальності 052 Політологія є підготовленим для роботи в  підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, в засобах масової інформації, в громадських (у тому числі міжнародних) та політичних організаціях, наукових установах, експертних та аналітичних інституціях. Результати навчання на програмі  зі спеціальності 052 «Політологія» подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей, наведено у таблиці.

Таблиця. Здатності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає.

 

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

Оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події і явища

Аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з використанням наявних засобів інформації

Тлумачити суспільно-політичні процеси і явища

Орієнтуватися в суспільно-політичній ситуації

Приймати рішення і вибирати стратегії діяльності з урахуванням суспільно-політичних, громадських, партійних інтересів

Давати правильну оцінку окремих фактів, їх сукупності в конкретних політичних умовах, розв‘язувати політичні проблеми

Розробляти аналітичні документи  та рекомендації для суб’єктів політичних процесів: політиків, політичних партій, неурядових громадських організацій

Практичне застосування наявних концепцій, вміння виводити можливі наслідки з наявних політичних засад

Організовувати соціальну взаємодію учасників дослідницької групи на основі визначення мотивації трудової поведінки

Вміти виконувати роль лідера, переконувати інших в правильності своєї стратегії

Написати аналітичну записку з аналізу політичних подій та процесів, що відбуваються

Вміти практично застосувати свої знання про політику та логічно викласти свої міркування

Зробити професійний коментар політичної події, політичної програми або політичного актора

Вміти швидко оцінити політичну ситуацію та запропонувати свій аналіз цієї ситуації

 

Після виконання студентами навчального плану в повному обсязі  Екзаменаційна комісія НаУКМА здійснює атестацію випускників. Голова Екзаменаційної комісії (ЕК) призначається зі складу провідних спеціалістів, який/яка не працює в НаУКМА, та затверджується Міністерством освіти та науки України. До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальну програму.

Випускник захищає магістерську роботу перед Екзаменаційною комісією. Магістерська робота  має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки фахівця, його здатності до наукового пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт. За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація магістра та видається диплом встановленого зразка.