privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

Біоетика та біобезпека
Дисципліна «Біоетика та біобезпека» здійснює вивчення впливу досягнень науки, зокрема медицини та біології, на здоров’я та життя людей, а також стан суспільства та навколишнього середовища. Це міждисциплінарна галузь знань, що охоплює моральну проблематику, пов'язану з розвитком біомедичних наук, які стосуються питань генетики, медичних досліджень, терапії, турботи про здоров’я і життя людини. Вивчення даної дисципліни також передбачатиме дослідження проблем створення та інтродукції в біосферу трансгенних рослин і тварин, використання генетично модифікованих харчових продуктів.


Біологічні основи лабораторної практики
Дисципліна «Біологічні основи лабораторної практики» висвітлює основи функціонування живих систем на молекулярному, субклітинному та клітинному рівнях, а також на рівні тканин. Зокрема, її метою є надання теоретичних знань та вмінь щодо основних неорганічних речовин-складових живих систем, органічних малих молекул та макромолекул, основних структур живої клітини та принципів взаємодії між клітинами у межах тканин і органів. Дана дисципліна є необхідною складовою у вивченні фундаментальних біологічних питань для подальшого освоєння базових методів лабораторних досліджень. Здобуті знання та вміння дадуть можливість спеціалістам лабораторної діагностики біологічних систем проводити всебічне дослідження біологічного матеріалу, а також забезпечать здатність аналізувати і узагальнювати результати вивчення біологічних явищ і процесів.


Біохімічні основи імунітету
У дисципліні «Біохімічні основи імунітету» з урахуванням сучасних досягнень імунології представлено дані про клітини, що здійснюють імунну відповідь, та молекулярні механізми, які забезпечують процеси передачі сигналу всередині клітини. Наведено інформацію про антитіла та клітинні рецептори до них, а також молекулярні відмінності у формуванні імунітету проти вірусних, бактеріальних та грибкових інфекцій.


Діагностика злоякісних захворювань гемопоетичної системи
У дисципліні «Діагностика злоякісних захворювань гемопоетичної системи» з урахуванням сучасних досягнень гематології представлено дані про етіологію, патогенез, діагностику, диференційну діагностику та клінічний перебіг ряду захворювань кровотворної системи. Зокрема, розглядаються такі захворювання системи крові як анемії, гемобластози, мієлодиспластичний синдром, а також геморагічні хвороби та лейкемоїдні реакції.


Дослідження еякуляту у діагностиці чоловічого безпліддя
Дисципліна «Дослідження еякуляту у діагностиці чоловічого безпліддя» є необхідною складовою частиною вивчення особливостей функціонування репродуктивної системи людини. Вона дає можливість ознайомитися із причинами та особливостями порушень репродуктивної функції чоловіків, методами їх діагностики та лікування. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про сучасні можливості лабораторного дослідження репродуктивної функції чоловіків. Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань про анатомічні, генетичні та фізіологічні особливості чоловічої репродуктивної системи, засвоєнні студентами інформації щодо вроджених та набутих аномалій, які призводять до чоловічого безпліддя; опануванні студентами сучасних методів оцінки кількісних та якісних характеристик еякуляту.


Ембріологія
Дисципліна «Ембріологія» присвячена вивченню особливостей індивідуального розвитку людини в контексті загальнобіологічних уявлень про онтогенетичні зміни організму на початкових етапах розвитку особини. Вона дає можливість усвідомити особливості реалізації основних властивостей життя на клітинному рівні та організменому рівнях організації життя на початкових етапах індивідуального розвитку особини. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть особливості проембріонального та ембріонального етапів розвитку організму людини, механізми включення гомеозисних генів під час бластуляції та утворення зародкових шарів з подальшим гістогенезом, зможуть надавати структурно-функціональну характеристику стадіям ембріогенезу людини, вибирати з арсеналу методів дослідження адекватний і найбільш інформативний для рішення поставлених задач, оцінювати дані електронної мікроскопії.


Кваліфікаційний екзамен
Проведення кваліфікаційного екзамену для випускників МП "Лабораторна діагностика біологічних систем" має на меті оцінювання результатів навчання, визначених галузевим стандартом та освітньою програмою. Екзамен як форма атестації разом з написанням магістерської роботи передбачено стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 091 Біологія, затвердженого наказом МОН України № 1458 від 21.11.2019 р., та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 091 Біологія та біохімія і є обов'язковим для студентів програми. До складання кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, що успішно виконали навчальний план МП "Лабораторна діагностика біологічних систем". Форма проведення кваліфікаційного екзамену - усні відповіді на запитання екзаменаційного білета. Запитання до екзаменаційних білетів складаються за змістом дисциплін, які є обов'язковими освітніми компонентами програми і забезпечують досягнення програмних результатів навчання.


Клінічна біохімія
«Клінічна біохімія» – це інтегральна наукова дисципліна, що виникла на стику біологічних та медичних наук. Вона поєднує фундаментальні молекулярно-клітинні та прикладні наукові розробки з медичною практикою. Метою клінічної біохімії є вивчення біохімічних процесів у організмі людини в нормі та при патологічних станах для діагностики захворювань, контролю ефективності їх лікування, визначення механізмів їх розвитку. Нові діагностичні та біотехнологічні підходи в теперішній час зумовили значний прогрес у галузі охороні здоров’я, створенні нових технологій та лікарських засобів, розробці нових стратегій діагностики, профілактики та лікування вроджених та набутих вад метаболізму, запальних процесів, неопластичної трансформації клітин, тощо.


Клінічна генетика
Дисципліну «Клінічна генетика» присвячено вивченню основних підходів до діагностики, лікування та профілактики спадкових патологічних станів людини. У процесі вивчення дисципліни розглядаються сучасні цитогенетичні та молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології, підходи до терапії, основи медико-генетичного консультування, прогнозування та профілактики спадкових захворювань.


Клінічна імунологія
Дисципліна «Клінічна імунологія» вивчає як загальні механізми імунітету і закономірності їх прояву, так і аутоімунні процеси та репродуктивні імунні реакції. Дисципліна дає змогу ознайомитися із причинами розвитку, особливостями перебігу та закономірними наслідками патологічних змін функціонування імунної системи. Особливу увагу при розгляді імунопатологій приділяється спадковим основам імунних реакцій, а також особливостям розвитку злоякісних процесів та, зокрема, імунології пухлин. Дисципліна повинна сформувати у студентів знання про особливості функціонування імунної системи людини в умовах норми та патології, у тому числі при імунодефіцитних станах та інфекційних процесах, а також ознайомити із методами діагностики, оцінки та корекції імунного статусу за допомогою імунотропних препаратів.


Клінічна лабораторна діагностика і організація лабораторної служби
У дисципліні «Клінічна лабораторна діагностика і організація лабораторної служби» поєднані зусилля фізіології, цитології і гістології, молекулярної біології, біохімії, мікробіології, хімії і хімічної технології, що дозволяють створювати нові лабораторно- діагностичні підходи з подальшим їх практичним використанням у лабораторній діагностиці. Сучасні діагностичні процеси в медицині базуються на біохімічних, гістологічних, цитологічних та молекулярно-біологічних методах, застосуванні рекомбінантних нуклеїнових кислот і протеїнів, іммобілізованих ензимів тощо. Окрема увага у дисципліні приділена принципам організації лабораторної служби, а саме, структурі, функціям та організації роботи клініко-діагностичної лабораторії.


Клітинні технології в трансплантації
У дисципліні «Клітинні технології у трансплантації» з урахуванням сучасних досягнень біології та медицини представлено дані про клітинні основи трансплантології, особливості біоімплантології, мішені клітинної терапії. Крім того, наведено дані про перспективи застосування стовбурових клітин, їх пластичність, можливості репрограмування та методи культивування для накопичення і диференціювання у бажаному напрямку. Також висвітлено етичні питання, які стосуються галузі застосування трансплантатів.


Магістерська робота
Атестація випускників програми "Лабораторна діагностика біологічних систем" здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Виконання та захист магістерської роботи має на меті оцінювання результатів навчання, визначених галузевим стандартом (стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 091 Біологія, затвердженого наказом МОН України № 1458 від 21.11.2019 р.) та освітньою програмою. Захист кваліфікаційної роботи як форма атестації за спеціальністю "091 Біологія та біохімія" є обов'язковим освітнім елементом для випускників МП " Лабораторна діагностика біологічних систем". До захисту допускаються студенти, що успішно виконали навчальний план МП "Лабораторна діагностика біологічних систем" і підготували магістерську роботу. Магістерська робота готується за результатами експериментального дослідження студента під час проходження дипломної практики у відділах та лабораторіях наукових заходів відповідно до розроблених на кафедрі "Методичних рекомендацій щодо виконання, написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт". Захист роботи відбувається публічно відповідно до "Положення про кваліфікаційну/магістерську роботу студента Національного університету "Києво-Могилянська академія", наказ № 95 від 02.02.2020. У стандарті зазначено, що "Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації". Тому всі кваліфікаційні/магістерські роботи перевіряються щодо наявності плагіату за допомогою програмного забезпечення відповідно до документу "Про заходи стосовно перевірки курсових та кваліфікаційних (випускових) робіт бакалаврів та магістрів на дотримання вимог академічної доброчесності", наказ № 108 від 16.03.2020.


Методи органічної хімії у дослідженні біологічних систем
Дисципліну «Методи органічної хімії у дослідженні біологічних систем» присвячено розкриттю принципів функціонування живих систем на основі базових понять біоорганічної хімії, а також застосуванню методів органічної хімії у дослідженні біологічних процесів. Вивчається зв’язок між будовою біополімерів та їх біологічною функцією, основні принципи промислової фармації і біотехнології, особливості застосування методичного арсеналу органічної хімії для структурних досліджень білків і нуклеїнових кислот, а також для синтезу білків і генів.


Методологія наукових досліджень
Дисципліна спрямована на опанування студентами основних понять і основ методології наукових досліджень. Мета дисципліни полягає у висвітленні методологічних і теоретичних підходів до ведення наукового дослідження, що використовуються у світовій практиці. Висвітлено питання організації та проведення експериментального дослідження та його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці у дослідницькій діяльності, етичні норми та цінності науки. Значне місце відводиться висвітленню таких питань, як методика написання наукових робіт, у тому числі кваліфікаційної роботи, дисертації, а також наукової статті, тез доповіді, патенту.


Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем
Дисципліна «Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем» присвячена розкриттю основних принципів функціонування самовідновних систем організму, а також шляхів міграції ембріональних стовбурових клітин в онтогенезі. Розглядаються сучасні дані щодо функціонування в організмі людини гемопоетичних стовбурових клітин, включно із дендритичними, а також соматичних стовбурових клітин – мезенхімальних, епітеліальних та нервових. Особлива увага приділяється регуляції механізмів проліферації і диференціювання стовбурових клітин.


Основи молекулярної діагностики
У дисципліні «Основи молекулярної діагностики» з урахуванням сучасних досягнень біологічної науки представлено дані про основні методи молекулярно-біологічних досліджень. Крім того, висвітлені біосенсорні технології в молекулярно-біологічних дослідженнях, основи організації молекулярно-діагностичної лабораторії, молекулярна діагностика спадкових хвороб, молекулярно-діагностичні методи у терапії деяких видів захворювань, молекулярні технології у діагностиці злоякісних новоутворень, діагностика надзвичайно небезпечних інфекцій, молекулярна діагностика в онкології, молекулярна діагностика у мікробіології, нові підходи до реєстрації імунних реакцій, автоматизація діагностичних процесів.


Основи сучасної фармакології
Дисципліна «Основи сучасної фармакології» вивчає основи фармакології як фундаментальної медико-біологічної науки про ліки, що пов’язує фармацевтичні та клінічні дисципліни, необхідні в майбутній професійній діяльності спеціалістів у галузі лабораторної діагностики біологічних систем. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів, принципи їх створення та систематизації, особливості їх раціонального застосування, основи питань комбінування та взаємодії лікарських засобів.


Практика науково-дослідна
Проведення науково-дослідної практики має на меті закріплення теоретичних знань, набутих на лекційних і лабораторно-практичних заняттях, а також ознайомлення з методами лабораторної діагностики. У результаті проходження практики студенти ознайомляться із головними принципами належної лабораторної і виробничої практики, основними методами лабораторної діагностики біологічних систем, а також здобудуть навики практичного застосування методів лабораторної діагностики у клініко-діагностичних лабораторіях та біотехнологічних центрах.


Практика науково-дослідницька " Основи належної лабораторної і виробничої практики (GLP і GMP)
Дисципліна присвячена висвітленню базових принципів системи забезпечення якості, що гарантує належні стандарти якості для результатів наукових досліджень, проведених у лабораторії, а також якості продукції, що створюється на основі цих наукових розробок. Також у дисципліні розглядаються правила ведення документації, що супроводжує науковий процес. Крім того, висвітлюються принципи створення належних умов у лабораторії та на виробництві, що забезпечуватимуть необхідний ступінь чистоти приміщень. Студенти оволодіють підходами до аналізу ризиків і управління ризиками в належній виробничій практиці.


Практика науково-дослідницька "Сучасні методи мікроскопічних досліджень"
Дисципліна має на меті формування у студентів базових уявлень щодо сучасного стану розвитку технік мікроскопії, а також щодо можливості практичного застосування як базових, так і новітніх методів мікроскопічних досліджень та мікрофотографування для проведення досліджень у біології. Навики роботи із світловим та флуоресцентним мікроскопом є невід’ємною частиною проведення та документації будь-якого сучасного експериментального дослідження. Завдання дисципліни: з методичної точки зору – викласти теоретичні основи принципу дії мікроскопів та застосування основних технік мікроскопічного аналізу; з пізнавальної точки зору – дати уявлення про новітні техніки мікроскопії та можливості їх використання для біологічних досліджень; з практичного боку – ознайомити студентів із сучасними методами мікроскопічних досліджень.


Практика переддипломна
Метою переддипломної практики є удосконалення вмінь з написання наукових робіт, формування у студентів навичок наукових комунікацій, публічного обговорення результатів своєї кваліфікаційної роботи на її різних етапах. Крім того, у межах дисципліни здійснюється формування у студентів підходів до планування науково-дослідницької роботи, статистичної обробки отриманих результатів, написання висновків. Студенти матимуть змогу брати участь у науковій дискусії, представляти дані власних досліджень та аналізувати дослідження колег.


Принципи сучасної лабораторної діагностики
Дисципліну «Принципи сучасної лабораторної діагностики» присвячено вивченню специфічних діагностикумів та технологій, що складають основу діагностики різноманітних набутих і спадкових розладів. Методологія та інструментарій, залучені у даній дисципліні, мають широке застосування в суміжних курсах та сферах діяльності. У процесі вивчення дисципліни демонструється практичне застосування діагностичних та аналітичних понять і засобів, а також їх значення для розвитку медицини і галузі охорони здоров’я в цілому.


Радіобіологічні основи променевої діагностики
Дисципліна «Радіобіологічні основи променевої діагностики» включає вивчення властивостей різних видів іонізуючої та неіонізуючої радіації, а також їх вплив на організм живих істот. Крім того, дисципліна передбачає вивчення радіологічних основ таких діагностичних методів, як рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, радіонуклідна діагностика, ультразвукова діагностика і магнітно-резонансна візуалізація та термографія. Ці методи дають змогу використовувати іонізуюче та неіонізуюче випромінювання для дослідження структури і функції органів та систем людини за умов норми та в разі патологічних змін з метою діагностики, профілактики та лікування захворювань.


Створення і тестування біологічно активних сполук
Дисципліна «Створення і тестування біологічно активних сполук» присвячена вивченню основ створення біологічно активних сполук як потенційних лікарських засобів, а також методів їх тестування, зокрема, основних принципів доклінічного та клінічного дослідження лікарських засобів. Мета дисципліни – надання теоретичних знань і навичок щодо отримання, аналізу та оцінки біологічно активних сполук як потенційних лікарських засобів, а також можливостей їх раціонального дизайну. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть основні підходи до синтезу та виділення біологічно активних сполук, у тому числі їх раціонального дизайну та стратегій комбінаторної хімії, володітимуть навиками ідентифікації сполук та основами комп’ютерного моделювання комплексу «діюча речовина – рецептор».


Структура доклінічних досліджень
Дисципліну «Структура доклінічних досліджень» присвячено вивченню основ доклінічних досліджень лікарських засобів. У дисципліні представлено дані про основні принципи розробки програми доклінічних досліджень, підходи щодо їх дизайну, застосування загальноприйнятих та обов’язкових норм під час проведення доклінічних досліджень, вибір моделі досліджень, способів уведення препарату та визначення його дози. Застосування вказаних підходів забезпечить захист учасників клінічного випробування лікарських засобів, а також пацієнтів, від потенційних небажаних ефектів лікарських препаратів та дозволить уникнути надлишкового використання тварин та ресурсів.


Сучасна лабораторна діагностика гастроентерологічних захворювань і принципи лікувальної тактики
Дисципліна «Сучасна лабораторна діагностика гастроентерологічних захворювань і принципи лікувальної тактики» висвітлює основи фізіології травної системи, патофізіології формування та розвитку патологічних станів/захворювань із лабораторними можливостями їх визначення. Дана дисципліна є необхідною складовою у вивченні біологічних питань для подальшого освоєння базових методів лабораторних досліджень, зокрема при патології травної системи, від стану якої залежить адекватне засвоєння основних нутрієнтів для повноцінного функціонування організму людини. Здобуті знання та вміння дадуть можливість спеціалістам лабораторної діагностики біологічних систем професійно орієнтуватись у виборі лабораторних методик дослідження біологічного матеріалу, які оптимальним чином допоможуть вчасно встановити діагноз гастроентерологічних захворювань, відповідно, визначитись у тактиці лікування в подальшому, що збереже здоров’я людини та попередить розвиток можливих ускладнень.


Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці
Дисципліна «Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці» має за мету надання теоретичних знань і практичних навичок щодо використання традиційних та сучасних хімічних методів у лабораторній діагностиці, таких як хроматографічні, спектрометричні, мас-спектрометричні, електрохімічні, імуноферментні тощо. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть основні принципи електрохімічних методів аналізу, потенціометрії, тонкошарової та паперової хроматографії.


Фізіологія кровотворення
Фізіологія кровотворення – це наука про систему крові та її регуляцію, етіологію і патогенез гематологічних захворювань, а також підходи до їх діагностики та терапії. Мета дисципліни – представлення даних про особливості функціонування гемопоетичних стовбурових клітин та їхніх найближчих нащадків, а також системи крові загалом, у нормі та при патологічних відхиленнях. Головними завданнями фізіології кровотворення є надання знань щодо основ гемопоезу та механізмів регуляції процесів проліферації і диференціювання кровотворних клітин, а також встановлення загальнобіологічних закономірностей при порушеннях функціонування елементів гемопоезу на клітинному і молекулярному рівнях.


Цитогенетика
Дисципліну «Цитогенетика» присвячено висвітленню сучасних уявлень про будову та функції хромосом людини, принципи діагностики кількісних та структурних аномалій хромосом, застосуванню цитогенетики у пренатальній та постнатальній діагностиці спадкових хвороб та у медико-генетичному консультуванні. Також буде розглянута роль цитогенетичних досліджень в онкології, імунології, репродукції людини та контролі розробок медико-біологічних препаратів.


Наукова робота

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

На кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем ведеться наукова робота за кількома різними напрямами, у тому числі виконуються проекти за грантами Міністерства освіти і науки України.

З часу відкриття кафедри  викладачі, аспіранти та студенти кафедри взяли участь у виконанні 11 наукових тем, зокрема:

· "Розробка методу раннього виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань", 2012-2013 рр.

· "Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro", 2014-2016рр.

· "Особливості сегрегації хромосом у сперматозоїдах носіїв збалансованих структурних хромосомних перебудов", 2014-2014 рр.

· "Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на гемопоетичну систему для ранньої діагностики  онкогематологічних захворювань", 2015-2016 рр.

· "Визначення антипроліферативних  та протипухлинних властивостей нових  сполук імідазольного ряду у модельній системі in vitro (Високопропускний скрінінг та відбір речовин класу імідазолів з антимітотичною та протипухлинною активністю)", 2016р.

· "Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози", 2016-2018рр.

· "Роль компонентів мікрооточення у моделюванні гемопоетичної ніші in vitro", 2016-2017 рр.

· "Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування", 2017-2018 рр.

· "Розробка технології тривимірного культивування мультипотентних стовбурових клітин для регенерації пошкоджень тканин ішемічного ґенезу", 2017-2019 рр.

· "Оцінка якості ембріонів людини на етапі передімплантаційного розвитку та пошуки шляхів їх покращення", 2019-2021 рр.

· "Визначення морфофункціональних властивостей клітин-попередників при злоякісному процесі", 2019-2021 рр.

 

 

На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. 

 

З моменту відкриття кафедри (2012 р.) підготовлено вісім дисертацій співробітників кафедри, які було захищено у спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Borbuliak

 1. Руссу (Борбуляк) Ірина Зіновіївна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціонування клітин-попередників кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90».

Захист відбувся 24 лютого 2012 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» .

 

 

Malysheva2. Малишева Світлана Вікторівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Морфофункціональна характеристика плюрипотентних стовбурових клітин иші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleepeng Beaty”.

Захист відбувся 16 січня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Chaplia3. Чапля Ольга Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості доімплантаційного розвитку культивованих ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями».

Захист відбувся 23 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Dysertant2015

4. Пилип Лариса Ярославівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.15 - генетика на тему «Особливості мейотичної сегрегації транслокацій у сперматозоїдах чоловіків із безпліддям».

Захист відбувся 29 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.562.02 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

 

 

 

Dyachenko5. Дяченко Марія Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією».

Захист відбувся 11 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

6. Свєженцева Ілона Олександрівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Морфофункціональна характеристика клітин еритроїдної та гранулоцитарно-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією у культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ».

Захист відбувся 02 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

7. Будаш Галина Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro».

Захист відбувся 23 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

8. Прилуцький Максим Петрович (випускник кафедри 2014-го року) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.20 – біотехнологія на тему: «Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro».

Захист відбувся 22 листопада 2020 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.002.28 у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Крім того, кандидатські дисертації успішно захистили ще четверо випускників кафедри:

 

9. Прохорова Євгенія Михайлівна (випускниця кафедри 2014-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого йоду-131».

Захист відбувся 24 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

10. Бойко Оксана Анатоліївна (випускниця кафедри 2014-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Експериментальне моделювання структурно-функціональних змін в органотипових культурах клітин щитоподібної залози щурів, опромінених пренатально радіоізотопом 131І».

Захист відбувся 10 грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

11. Сапега Олена Сергіївна (випускниця кафедри 2015-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня PhD на тему: «Genotoxic stress and senescence in tumor cells: impacts on the tumor growth and anti-tumor immunity».

Захист відбувся 10 лютого 2021 р. на кафедрі молекулярної біології, генетики та вірусології Карлового університету (м. Прага, Чехія). 

 

 

12. Ступчук Марія Сергіївна (випускниця кафедри 2015-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.13 – «фізіологія людини і тварин» на тему: «Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника миші». 

Захист відбувся 15 жовтня 2019 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.198.01 у Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

 

 

cmcr_website_button_.fw

Науково-дослідна та навчальна робота на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем проводиться, зокрема, у лабораторіях Центру молекулярних і клітинних досліджень.

Експериментальна база для проведення наукових досліджень на кафедрі сформувалася в НаУКМА починаючи з 2003 року – із початком діяльності Центру. На сьогодні Центр має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної біології й біотехнології.  

 

Програма навчання на кафедрі передбачає проходження студентами науково-дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва згідно з укладеними угодами про співпрацю.

 

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Факультет біотехнології НТУУ «КПІ», ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Медичний центр «Ембріотек», Міжнародна школа технічного законодавства, Medical Project Audit.

 

 

Актуальні проекти

«Роль стромальних клітин мікрооточення кісткового мозку в прогресії мієлодиспластичних синдромів».

Керівник: Білько Надія Михайлівна, проф., докт. мед. наук, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: чотири роки (2020-2024).

 

«Дослідження особливості взаємодії івермектину з тубуліном грибного та рослинного походження».

Керівник: Ємець Алла Іванівна, проф., докт. біол. наук, професор кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: чотири роки (2021-2025).

 

«Визначення морфофункціональних властивостей клітин-попередників при злоякісному процесі».

Керівник: Білько Надія Михайлівна, проф., докт. мед. наук, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: два роки (2019-2021).

 

 

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

1Pic2Pic3Pic4Pic5Pic6

 Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Безпека. Методи контролю важких металів у довкіллі та сільськогосподарській продукції : навчальний посібник / Войціцький В. М., Стародуб М. Ф., Хижняк С. В., Мідик С. В., Слива Ю. В., Корнієнко В. І. ; за ред. В. І. Корнієнко ; [рец.: Білько Н. М. та ін.]. – Київ : Прінтеко, 2022. – 251 с.
 • Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – 63 с.
 • Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 82 c. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17452
 • Білько Д. І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та медицині : навчально-методичний посібник / Д. І. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 87 с.
 • Білько Н. М. Методи експериментальної гематології / Н. М. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - 66 с.

 

Публікації /статті

2023

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Аналіз ефективності колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників летально опромінених мишей CBA у культурі клітин із застосуванням математичного моделювання / Білько Н. М., Руссу І. З., Білько Д. І., Бойко Р. В. // Ольвійський форум – 2023:стратегії країн Причорноморського регіонув геополітичному просторі : ХVII Міжнародна наукова конференція : тези : XVII наукова конференція«Радіаційна і техногенно-екологічнабезпека людини та довкілля: стан, шляхиі заходи покращення», 16 червня 2023 р., м. Миколаїв,Україна / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Південний науковий центр НАН та МОН України [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2023. – С. 105–109.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28231
 • Siromolot A. Alternative routes for HB-EGF mitogenic effects inhibition / A. Siromolot, D. Kolybo // FEBS Open Bio. – 2023. – Vol. 13, supplement 2 : Together in bioscience for a better future : 47th FEBS Congress, July 8–12, 2023, Tours, France. – P. 63.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28240

 

2022

Cтатті

 • Білько Д. І. Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові у довготривалій культурі на гідрогелевій підложці in vitro / Д. І. Білько, І. С. Дягіль // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 6. – C. 44–50. – https://doi.org/10.15407/fz68.06.044. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24688
 • Аналіз впливу пролонгованого опромінення на гемопоетичні клітини/попередники у гелевих дифузійних камерах за допомогою математичного моделювання / Д. І. Білько, Р. В. Бойко, І. З. Руссу, І. С. Дягіль, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2022. – Вип. 27. – С. 203–215. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2022-27-203-215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24497
 • Білько Д. І. Особливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivo / Білько Д. І., Пахаренко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2022. – Т. 5. – С. 33–38. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.33-38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24130
 • Bilko D. Morphofunctional features of hematopoietic bone marrow progenitor cells in patients with chronic myeloid leukemia in long-term culture of gel diffusion chambers in vivo / Bilko D. I., Dyagil I. S., Chaikovsky Y. B. // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, Issue 1. – P. 9–15. – https://doi.org/10.3103/S0095452722010030.
 • Морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку у гуманізованій культуральній системі in vivo / Д. І. Білько, Ю. Б. Чайковський, І. З. Руссу, М. В. Пахаренко, І. Ю. Лагоднюк, Н. М. Білько // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 2. – С. 14–22. – https://doi.org/10.15407/fz68.02.014. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23241
 • Detection of specific antibodies using MPT83-MPT63 fusion protein in patients with destructive pulmonary tuberculosis / Olena Rekalova, Oksana Panasyukova, Marina Pogrebna, Svitlana Yasir, Andriy Siromolot, Svitlana Romaniuk, Denis Kolybo, Sergiy Komisarenko, Yuri Feshchenko // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки. – 2022. – Т. 69, № 2. – С. 40–49. – https://doi.org/10.25040/ntsh2022.02.04. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25059
 • Development of a dietary supplement for improving the cognitive and lowering the homocysteine level / Romaniuk S. I., Tykhonenko T. M., Siromolot A. A., Guzyk M. M., Lugovska N. E., Galkin O. Yu., Kuchmerovska Т. М., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. // Science and Innovation. – 2022. – Vol. 18, No. 1. – P. 66–75. – https://doi.org/10.15407/scine18.01.066. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25063
 • Kulyk Ya. Epitopes identification of broadly neutralizing monoclonal antibodies against Corynebacterium diphtheriae exotoxin / Kulyk Ya. S., Siromolot A. A., Kolybo D. V. // Biotechnologia Acta. – 2022. – Vol. 15, No. 4. – P. 37–40. – https://doi.org/10.15407/biotech15.04.037. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25065
 • Polyamines as new potential biomarkers for differential diagnosis of prostate cancer and estimation of its aggressiveness / Zaletok S. P., Klenov O. O., Bentrad V. V., Prylutskyi M. P., Vitruk Y. V., Stakhovsky E. O., Timoshenko A. V. // Experimental Oncology. – 2022. – Vol. 44, Issue 2. – P. 148–154. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-2.17758. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25068
 • Application of gold nanoparticles to determine spermine in the presence of other polyamines / Yu. V. Yanish, M. P. Prylutskyi, S. P. Zaletok, Yu. P. Mukha // Ukrainian Biochemical Journal. – 2022. – Vol. 94, Issue 2. – P. 66–75. – https://doi.org/10.15407/ubj94.02.066. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25070
 • Ефективність фотон-захватної променевої технології та фотодинамічного впливу на злоякісні та нормальні клітини людини in vitro / В. В. Талько, Г. Й. Лавренчук, О. Д. Почапінський, Н. П. Атаманюк, А. В. Чернишов // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2022. – Вип. 27. – С. 234–248. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2022-27-234-248.

 

Матеріали конференцій

 • Руссу І. З. Стан гемопоетичної системи мишей Balb/C за умов гострої та тривалої дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. М. Білько // XХVIІІ Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ, 27 вересня – 1 жовтня 2021 року) : анотації до доповідей / [уклад. О. О. Бурдо] ; НАН України, Інститут ядерних досліджень. – Київ, 2022. – С. 233–234. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25186

 

2021

Cтатті

 • Orally administered activated charcoal as a medical countermeasure for acute radiation syndrome in rats / Elisaveta Snezhkova, Natalia Rodionova, Dennis Bilko, Joaquin Silvestre-Albero, Alexey Sydorenko, Olga Yurchenko, Marharyta Pakharenko, Mo Alavijeh, Kvitoslava Bardakhivska, Natalia Riabchenko and Vladimir Nikolaev // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11, Issue 7. – Article 3174. – [12] p. – https://doi.org/10.3390/app11073174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21553
 • Білько Д. І. Роль жорсткості підложки для підтримки плюрипотентності ембріональних стовбурових клітин у культурі in vitro / Д. І. Білько, Ю. Б. Чайковський // Фізіологічний журнал. – 2021. – Т. 67, № 3. – С. 27–34. – https://doi.org/10.15407/fz67.03.027. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21552
 • Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації invivo / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Р. В. Бойко, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2021. – Вип. 26. – C. 235–247. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2021-26-235-247. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22630
 • Білько Д. І. Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі exvivo хворих на мієлодиспластичний синдром / Білько Д. І., Пахаренко М. В., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – C. 21–25. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.21-25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20849
 • Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, А. О. Гуренко, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2021. – № 6. – С. 108–119. – https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108.
 • Bolgova L. Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer / L. Bolgova, Т. Tuganova, А. Ponomarenko // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – С. 26–31. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.26-31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20846
 • Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: a fluorescence study / Kateryna Vus, Uliana Tarabara, Ihor Danylenko, Yaroslav Pirko, Tetiana Krupodorova, Alla Yemets, Yaroslav Blume, Vitalii Turchenko, Dmytro Klymchuk, Petro Smertenko, Olga Zhytniakivska, Valeriya Trusova, Sergii Petrushenko, Sergey Bogatyrenko, Galyna Gorbenko // Journal of Molecular Liquids. – 2021. – Vol. 342. – Article 117508. – [13] p. – https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117508.
 • Yemets A. Cadmium, nickel, copper, and zink influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells / Alla Yemets, Inna Horiunova and Yaroslav Blume // Cell Biology International. – 2021. – Vol. 45, Issue 1. – P. 211–226. – https://doi.org/10.1002/cbin.11485.
 • Synthesis, properties and bioimaging applications of silver-based quantum dots / Mariya Borovaya, Inna Horiunova, Svitlana Plokhovska, Nadia Pushkarova, Yaroslav Blume and Alla Yemets // International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Vol. 22, Issue 22. – Article 12202. – [23] p. – https://doi.org/10.3390/ijms222212202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23104
 • Study of modifying effects of astaxanthin on cytogenetic manifestations of bystander response in human peripheral blood lymphocytes in vitro / M. A. Pilinska, O. V. Shemetun, O. О. Talan, O. B. Dibska, V. V. Talko // Experimental Oncology. – 2021. – Vol. 43, No. 2. – P. 173–176. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-2.16301. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23139

 

2020

Cтатті

 • Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2020. – Вип. 25. – С. 300–308. –https://doi.org/10.33145/2304-8336-2020-25-300-308. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20383
 • Функціональна активність кровотворних клітин-попередників при мієлодиспластичному синдромі в умовах in vitro / Пахаренко М. В., Білько Д. І., Третяк Н. М., Стародуб Г. С., Лагоднюк І. Ю., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2020. – Т. 3. – С. 48–52. –https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.48-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18845
 • Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук – похідних піримідину / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, Р. М. Соломянний, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 62–70. –https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18823
 • Получение трансгенных растений картофеля, экспрессирующих ген лактоферрина человека, и анализ их устойчивости к фитопатогенам / А. Бузиашвили, Л. Чередниченко, С. Кропивко, Я. Б. Блюм, А. Емец // Цитология и генетика. – 2020. – Т. 54, № 3. – С. 3–15. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19396
 • Отримання ліній пшениці (Triticum aestivum L.) з дріжджовими генами біосинтезу трегалози / А. Ю. Кваско, С. В. Ісаєнков, К. В. Дмитрук, А. А. Сибірний, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 4. – С. 3–14. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19397
 • Структурно-биологическая характеристика изотипов СК1-подобных протеинкиназ, непосредственно связанных с регуляцией системы микротрубочек высших растений / П. А. Карпов, А. В. Раевский, Я. А. Шеремет, А. И. Емец, Я. Б. Блюм // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 4. – С. 15–29. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19398
 • Створення рослин пшениці з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 i TPS2 / А. Ю. Кваско, С. В. Ісаєнков, К. В. Дмитрук, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 6. – С. 92–100. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19399
 • Лінії томатів, які експресують ген лактоферину людини, характеризуються стійкістю до фітофторозу / А. Ю. Бузіашвілі, Л. М. Чередніченко, С. В. Кропивко, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 5. – С. 95–102. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19400
 • Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації / Р. Ю. Шадріна, І. І. Горюнова, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 77–85. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19401
 • Плоховська С. Г. Залучення оксиду азоту до відповіді мікротрубочок рослинної клітини на дію високої температури / Плоховська С. Г., Ємець А. І., Блюм Я. Б. // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 8. – С. 66–72. –https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.08.066. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19402

 

Матеріали конференцій

 • The influence of orally administered nanostructural highly activated charcoal on functional activity of hematopoietic progenitor cells in the culture of diffusion chambers in vivo / Nadiia Bilko, Yelyzaveta Sniezhkova, Denis Bilko, Marharyta Pakharenko, Iryna Russu // Medicina. – 2020. – Vol. 56, Suppl. 1. – P. 17. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20384
 • Morphofunctional characteristics of hematopoietic progenitor cells in myelodysplastic syndrome in culture in vitro / Marharyta Pakharenko, Halyna Starodub, Ihor Lahodniuk, Natalia Tretiak, Nadiia Bilko // Medicina. – 2020. – Vol. 56, Suppl. 1. – P. 5. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20385

 

2019

Cтатті

 • Микитенко Д. О. Деонтологічні питання медико-генетичного консультування у контексті соціально-економічної моделі розвитку України / Д. О. Микитенко, В. М. Бадюк, В. В. Микитенко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2019. – № 1 (9). – С. 17–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17408
 • Білько Д. І. Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2019. – Вип. 24. – С. 210–219. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2019-24-210-219 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17395
 • Budash H. V. Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells and Their Differentiation in the Cardiomyocyte Direction in the Presence of Dimethyl Sulfoxide / H. V. Budash and N. M. Bilko // Cytology and Genetics. – 2019. – Vol. 53, No. 1. –P. 34–41. –https://doi.org/10.3103/S0095452719010055.
 • Будаш Г. В. Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО / Г. В. Будаш, Н. М. Білько // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 1. – C. 41–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15248
 • Квантовые точки CDS, полученные путем «зеленого» синтеза: сравнительный анализ токсичности и влияния на пролиферативную и адгезионную активность клеток человека / Л. В. Гарманчук, М. Н. Боровая, A. A. Негеля, М. Иномистова, H. H. Храновская, А. Н. Толстанова, Я. Б. Блюм, А. И. Емец // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 2. – С. 43–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15699
 • Потенційна роль протеїнкіназ SnRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana / О. Є. Краснопьорова, Д. Д. Буй, І. І. Горюнова, С. В. Ісаєнков, П. А. Карпов, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 3. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16094
 • Ємець А. І. Національний фонд досліджень України як нова національна інституція для підтримки науки / Ємець Алла Іванівна // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 5. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16102
 • Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек клеток корня Arabidopsis thaliana / П. А. Карпов, Я. А. Шеремет, Я. Б. Блюм, А. И. Емец // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 6. – С. 3–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16900
 • Influence of human HB-EGF secreted form on cells with different EGFR and ErbB4 quantity / O. I. Krynina, N. V. Korotkevych, A. J. Labyntsev, S. I. Romaniuk, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, Issue 5. – P. 25–33. –https://doi.org/10.15407/ubj91.05.025. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17406
 • Role of the heparin-binding domain in intracellular trafficking of sHB-EGF / O. I. Krynina, K. Yu. Manoilov, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, Issue4. – P. 26–32. – https://doi.org/10.15407/ubj91.04.026. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17407
 • Prylutskyi M. P. Detection of biogenic polyamines in blood of patients with breast cancer / M. P. Prylutskyi, N. M. Bilko, N. F. Starodub // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Vol. 10, No. 2. – P. 257–263. –https://doi.org/10.15421/021939. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17405
 • Prylutskyi M. P. Detection of polyamines using immunobiosensor based on zinc oxide nanoparticles / M. P. Prylutskyi, M. F. Starodub // Experimental oncology. – 2019. – Vol. 41, No. 4. – P. 363–365. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13920. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17404
 • Прилуцький М. П. Порівняння ефективності імнобіосенсорів [тобто імунобіосенсорів] на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro / М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб, М. І. Феделеш-Гладинець // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 36–43. – http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.036 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17730
 • Контроль рівня генотоксичності мікотоксинів за допомогою опто-волоконого біосенсору SOS-типу / М. Ф. Стародуб, М. В. Савчук, М. І. Феделеш-Гладинець, О. П. Таран, Л. Н. Шуляк // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 38–43. – http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.02.038 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17409
 • Гематологічні та цитогенетичні ефекти у потомків лабораторних щурів, опромінених інкорпорованим 131I / О. Б. Ганжа, Н. М. Рябченко, А. І. Липська, Н. К. Родіонова, В. В. Талько // Ядерна фізика та енергетика. – 2019. – Т. 20, № 2. – С. 178–186. – http://doi.org/10.15407/jnpae2019.02.178 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17396

 

Матеріали конференцій

 • Прилуцький М. П. Аналіз рівня поліамінів у сироватці крові хворих на рак молочної залози з використанням оптичного імунного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої : «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку», 11–12 квітня 2019 року / [відп. ред. Г. Д. Фадєєнко]. – Харків : ДімРеклами, 2019. – С. 196. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18328

 

2018

Cтатті

 • Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у початковій фазі гострого фракціонованого опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2018. – Т. 23. – С. 229–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15848
 • Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. – Т. 19, № 3. – С. 265–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15572
 • Гистохимический анализ тканеспецифического ацетилирования α-тубулина как ответной реакции на индукцию аутофагии у Аrabidopsis thaliana различными стрессовыми факторами / Литвин Д. И., Оленева В. Д., Емец А. И., Блюм Я. Б. // Цитология и генетика : международный научный журнал. – 2018. – Т. 52, № 4. – С. 3–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13943
 • Бузіашвілі А. Ю. Отримання ліній рослин картоплі та томатів з геном лактоферину людини / А. Ю. Бузіашвілі, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 10. – С. 88–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14721
 • Chromosomal abnormalities in products of conception of first-trimester miscarriages detected by conventional cytogenetic analysis: a review of 1000 cases / L. Y. Pylyp, L. O. Spynenko, N. V. Verhoglyad, A. O. Mishenko, D. O. Mykytenko, V. D. Zukin // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. – 2018. – Vol. 35, No. 2. – P. 265–271. https://doi.org/10.1007/s10815-017-1069-1
 • Analytical, thermodynamical and kinetic characteristics of photoluminescence immunosensor for the determination of Ochratoxin A / R. Viter, M. Savchuk, ..., N. Starodub [et al.] // Biosensors and Bioelectronics. – 2018. – Vol. 99. – P. 237–243. https://doi.org/10.1016/j.bios.2017.07.056
 • Савчук М. В. Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи / М. В. Савчук, М. М. Лісовий, ..., М. Ф. Стародуб // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15563
 • Савчук М. В. Еколого-токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на Daphnia Magna / М. В. Савчук, М. Ф. Стародуб // Агроекологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 132–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15564
 • Peculiarities of sample preparation for the determination of certain mycotoxins in grain products and fruits by immunobiosensor analysis / N. F. Starodub, M. V. Savchuk, A. Székács, J. L. Marty // World Journal of Engineering Research and Technology. – 2018. – Vol. 4, Issue 3. – P. 174–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15567
 • Detection of air-borne mycotoxin levels by immunobiosensor / N. F. Starodub, M. M. Kluchevich, A. Székács, S. M. Vigera // World Journal of Engineering Research and Technology. – 2018. – Vol. 4, Issue 5. – P. 1–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15575

 

Матеріали конференцій

 • Гемопоетичні клітини-попередники щурів Wistar при довготривалому внутрішньому опроміненні 90Sr / Руссу І. З., Білько Д. І., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 195–196. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15574
 • Радіобіологічні ефекти опроміненння in utero радіоізотопом 131I у системі тиреоїдної гормональної регуляції щурів Вістар / О. А. Бойко, Є. М. Прохорова, Н. П. Атаманюк, О. Я. Плескач, І. П. Дрозд, А. І. Липська, Г. Й. Лавренчук, В. В. Талько // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 175–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15561
 • Експериментальне дослідження мутагенного впливу інкорпорованого 131I in utero / Неумержицька Л. В., Прохорова Є. М., ..., Талько В. В. [та ін.] // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 193–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15568
 • Експериментально-клінічне визначення впливу пренатального опромінення 131I на нейрогенез та розвиток когнітивних і емоційно-поведінкових розладів / Талько В. В., Логановський К. М., Чумак А. А. [та ін.] // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 198–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15569
 • Субклітинна локалізація та функція іонного каналу TRPV1 в детрузорі щура / Єльяшов С., Шаропов Б., ..., Шуба Я. // Молодь і поступ біології : програма і тези доповідей XIV міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (Львів, 10–12 квітня 2018). – Львів, 2018. – C. 281–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15570
 • Експресія іонного каналу TRPV1 у гладеньких міоцитах сечового міхура щура / Алєксєєва А., Шаропов Б., ..., Шуба Я. // Молодь і поступ біології : програма і тези доповідей XIV міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (Львів, 10–12 квітня 2018). – Львів, 2018. – C. 277. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15571

 

2017

Cтатті

 • Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини/попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Вип. 22. – С. 224–230. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13163
 • Новая мутация гена андрогенового рецептора у пациентки с полной формой синдрома нечувствительности к андрогенам / Л. Я. Пилип, Д. А. Микитенко, И. А. Судома, В. Д. Зукин // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 4. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11911
 • Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей СВА та Н у процесі тривалого γ-опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11938
 • Прилуцький М. П. Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12370
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – № 5 (2). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13168
 • A Novel Androgen Receptor Mutation in a Patient with Complete Androgen Insensitivity Syndrome / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, I. O. Sudoma, V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, issue 4. – P. 268–271. http://dx.doi.org/10.3103/S0095452717040089

 

Матеріали конференцій

 • Будаш Г. В. Ембріоїдні тільця – ефективна модель диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцитарному напрямку / Будаш Г. В., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 258. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13167
 • Гетерогенність гемопоетичних клітин-попередників у культурі клітин in vitro / Пахаренко М. В., Сорочинська Х. І., Білько Н. М., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13165
 • Закономірності функціонування гемопоетичної стовбурової клітини та клітин-попередників у процесі перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії / Білько Н. М., Дяченко М. В., Дягіль І. С., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13166
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13164

2016

Статті

 • Будаш Г. В. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. В. Будаш, Н. М. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1 (71) : Біологія. – С. 46–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11414
 • Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering / D. Bilko, … N. Antoniuk, I. Kolesnyk, A. Burban // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 30–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9385
 • Морфофункціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління / Свєженцева І. О., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 34–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9817
 • Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by chornobyl accident / N. M. Bilko, I. S. Dyagil, I. Z. Russu, D. I. Bilko // Experimental Oncology. – 2016. – № 38 (December). – P. 242–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11417
 • Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2016. – Vol. 17, no. 2. – P. 176–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11420
 • Budash G. V. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies / G. V. Budash, D. I. Bilko, N. M. Bilko // Biopolymers and Cell. – 2016. – Vol. 32, no. 2. – P. 118–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11415
 • A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, … V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, Issue 5. – P. 339–342.
 • Prylutskyi M. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer / Prylutskyi M., Starodub N., Bilko N. // Journal of Biosensors & Bioelectronics. – 2016. – Vol. 7, Issue 4. – 7 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11418

2015

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Functional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / I. O. Sviezhentseva, ... D. I. Bilko, A. I. Gordienko [et al] // Experimental Oncology. - 2015. - Т. 37, Vol. 1. - P. 70-72.
 • Chaplia O. V.Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro / O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko // Cytology and Genetics. - 2015. - Т. 49, № 4. - P. 254-261.
 • Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90 / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2015. - Вип. 20. - С. 533-542.
 • Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 389-398.

В інших виданнях України

 • Функціональна активність клітин кісткового мозку щурів при їх хронічному та гострому опроміненні стронцієм-90 / І. З. Руссу, Д. І. Білько, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // VI з’їзд Радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня 2015 року : тези доповідей / Радіобіолог. т-во України, Ін-т клітинної біології та генет. інженерії НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 114.

В іноземних виданнях

 • Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., ... Bilko D. [et al] // Georgian medical news. - 2015. - № 240 (March). - P. 43-50.
 • Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ / И. А. Свеженцева, Д. И. Билько, И. З. Руссу, Н. М. Билько // Клеточные культуры : информационный бюллетень / Ассоциация специалистов по клеточным культурам, Институт цитологии РАН. - Санкт-Петербург : [Изд-во Политехн. ун-та], 2015. - Вып. 31. - С. 14-25.
 • Ascorbic Acid-Induced Cardiac Differentiation of Murine Pluripotent Stem Cells : Transcriptional Profiling and Effect of a Small Molecule Synergist of Wnt/β-Catenin Signaling Pathway / Ivanyuk D., Budash G., Zheng Y. [et al] // Cellular Physiology and Biochemistry. - 2015. - Vol. 36. - P. 810-830.

 Інше

 • Sviezhentseva I.O., Perekhrestenko T.P., Bilko D.I., Gordienko A.I., Diachenko M.V., Dyagil I.S unctional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / Sviezhentseva I.O. // Experimental Oncology. – 2015. - № 37, Vol. 1. – P. 70 - 72.

 

 • Perekhrestenko T. Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., Sviezhentseva I., Gordienko A., Bilko D. //Georgian Med News. - 2015. - 240 . – P. 43-50.

 

 • Свеженцева И.А., Билько Д.И., Руссу И.З. Билько Н.М. Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ// Клеточные культуры. – 2015. - №31. – С. 14 – 25.

 

 • Бойко Р. В., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози // Ядерна фізика та енергетика. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 389-397.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С., … Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 8-15.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10) / Л. Я. Пилип, Л. А. Спиненко, В. Д. Зукин, Н. М. Билько // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 3. – С. 48-53 : табл.
 • Визначення ризику рецидиву у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію за показниками функціональної активності клітин кісткового мозку та індексу Sokal / Д. І. Білько, І. О. Жалейко, Т. П. Перехрестенко, І. С. Дягіль // Досягнення біології та медицини. – 2014. – № 1. – С. 28-31.
 • Чапля О. В. Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку / О. В. Чапля, Ю. В. Гонтар, Н. М. Білько // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – № 5. – С. 17-22.
 • Руссу І. З. Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90 / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Техногенна безпека. – Миколаїв : Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 221, Т. 233. – С. 92-95.

В інших виданнях України

 • Determination of the optimal chemotherapy drugs pretreatment time through cultivation of hemopoietic cells in cml-patients treated with tyrosine kinase inhibitors / I. O. Zhaleiko, ... D. I. Bilko, ... N. M. Bilko [et al] // Experimental Oncology. – 2014. – № 36, Vol. 2. – P. 112-116.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Пилип Л. Я. Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій / Пилип Л. Я., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 35-41.
 • Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин / Білько Д. І., … Борбуляк І. З, Антонюк Н. Г. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 44-49.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Chaplia O. Developmental capacity of human embryos possessing numerical chromosomal abnormalities / O. Chaplia, J. Gontar, N. Bilko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Біологія. - 2013.- № 2 (64). - С. 35-38.

В іноземних виданнях А

 • Pylyp L. Chromosomal segregation in sperm of Robertsonian translocation carriers / Larysa Y. Pylyp, Valery D. Zukin, Nadiya M. Bilko // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. - 2013. - Vol. 30, Issue 9. - P. 1141-1145.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В., Білько Н. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію / ... І. З. Борбуляк, Д. І. Білько, ... Н. М. Білько [та ін.] // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина. Вип. 3, т. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. - № 7/2, т. 20. - С. 26-31.


В інших виданнях України

 

 • Будаш Г. В.  Вдосконалення методів диференціювання ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / Г. В. Будаш, Д. І. Білько, С. В. Малишева // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 100.
 • Малишева С. В. Характеристики плюрипотентних стовбурових клітин миші, одержаних за допомогою системи транспозонів : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / С. В. Малишева, Г. В. Будаш, Д. І. Білько // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 112.


В іноземних виданнях

 • Assessment of functional activity of primitive leukemic cells from patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / N. Bilko, M. Diachenko, D. Bilko, I. Dyagil // XІХ Wilsede meeting "Modern trends in human leukemia and cancer", June 16-20, 2012. - [Wilsede : 2012]. - P. 105.
 • Leukemia stem cells in chronic myeloid leukemia patients undergoing treatment by tyrosine kinase inhibitor / Bilko N., Diachenko M., Borbulyak I. ... [et al] // 7th Annual congress of the german society for stem cell research "Stem cells and clinical applications", 29-30 November, 2012. - Leipzig : German society for stem cell research, [2012]. - P. 67.

Магістерська програма

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

Освітньо-наукова програма "Лабораторна діагностика біологічних систем"

 

Інформація для вступників

 

     Несприятлива ситуація, що складається в Україні та світі, викликана нестримним поширенням COVID-19, вимагає підсилення підготовки кадрів та збільшення кількості фахівців з лабораторної діагностики, які, в свою чергу, забезпечують належний, кваліфікований та якісний лабораторний супровід класичного епідемічного циклу: детекції, ізоляції, обсервації, повторної детекції та лікування.

     Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА спроможна забезпечувати належну підготовку компетентних кадрів для проведення лабораторної діагностики і належного виконання вимог стандартів якості та компетентності (ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» (EN ISO 15189:2012, IDT), та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (ISO/IEC 17025:2017, IDT).

     Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем є асоційованим членом Міжнародної школи технічного законодавства та управління якістю (ISTL), яка є членом COOMET, та здатна випускати Магістрів за спеціальністю 091 Біологія, з освітньо-науковою програмою «Лабораторна діагностика біологічних систем» з кваліфікацією біолога, магістра лабораторної діагностики і внутрішнього аудитора систем менеджменту якості згідно з вищезгаданими стандартами. 

     Випускники мають право працювати у медичних закладах, медичних лабораторіях та біотехнологічних лабораторіях. Кафедра має навчальну лабораторію з сучасним обладнанням та кваліфіковані кадри для проведення практичних занять. Лекційні курси читають відомі вчені-медики і біологи України. Університет забезпечує вступників стипендією і житлом.

 

Сторінка кафедри лабораторної діагностики біологічних систем у Facebook

 

 

Профіль програми

1

Магістерська програма реалізує модель біологічної освіти, що передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами сучасної інформації про дослідження в галузі медико-біологічних наук та володіння сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу. 

Магістр за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» під час навчання здобуває навики роботи в діагностичній лабораторії та навики аналітичного мислення для аналізу отриманих результатів достатні, щоб займатися практичною діяльністю. Також випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі та на PhD програмах.

Магістр лабораторної діагностики біологічних систем отримує підготовку для здійснення таких різновидів діяльності:

· дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;

· охорона здоров'я та соціальна допомога;

· діяльність з охорони здоров'я людини;

· хімічне виробництво;

· фармацевтичне виробництво.

Для студентів магістерської програми є можливість отримувати стипендію і часткове покриття сплати за навчання від корпорації "Артеріум".

Навики та компетенції

2 Фахова компетентність магістра лабораторної діагностики біологічних систем передбачає:
• оволодіння основними методами діагностики біологічних систем;
• знання біологічної сутності патологій метаболізму на молекулярному, клітинному та організменному рівнях;
• опанування сучасних методів виявлення та оцінки перебігу патологічних процесів різних систем органів;
• знання особливостей організації біотехнологічної лабораторії;
• вивчення принципів безпечного застосування біотехнологічних розробок;
• володіння методами досліджень in silico.

3Навички дослідницької діяльності:


• володіння теоретичними знаннями медико-біологічних досліджень;
• здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
• вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію текстів;
• використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
• планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі біологічних та медико-біологічних наук;
• навички та культура наукової дискусії;
• публічні виступи на наукових заходах (круглі столи, наукові конференції);
• фахова комунікація англійською мовою.

4Навички проектної та аналітичної діяльності:
• досконале володіння теоретичними знаннями про особливості біологічних наукових досліджень;
• розуміння особливостей різних прийомів, методів та форм наукового знання;
• опанування основних особливостей написання наукових робіт різного роду та рівня.
• володіння базовими знаннями техніки безпеки при роботі у діагностичній лабораторії;
• опанування основних вимог до організації робочого місця;
• опанування практичних навиків роботи з документацією, що стосується трудової діяльності;

Навчальний процес

5

Кафедра має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної біології й біотехнології та використовує сучасну лабораторну базу клінічних та діагностичних центрів Києва для проведення практичних занять.

В основу навчального процесу закладена ідеологія відповідності вимогам систем менеджменту якості у лабораторній практиці. Випускники магістерської програми мають відповідну теоретичну та практичну підготовку для роботи у лабораторіях з впровадженими системами менеджменту якості. У співпраці з Міжнародною школою технічного законодавства та управління якістю, випускники магістерської програми отримують додатковий кваліфікаційний сертифікат внутрішнього аудитора з систем управління якістю по ISO 17025 та ISO 15189.

Зі студентами працюють висококваліфіковані професори кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Інститутом проблем безпеки АЕС НАН України, ТОВ «Академічна клініка», Клінікою репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА» та Медичним центром «Ембріотек».

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації.

67

Оцінювання та оцінки

Загальний обсяг навчальної програми - 120 кредитів ЄКТС, у т. ч.:

· нормативні навчальні дисципліни та практика: гуманітарної та

· соціально-економічної підготовки - 6 кредитів, професійної та

· практичної підготовки - 62, 5 кредиту; вибіркові навчальні

· дисципліни -37, 5 кредиту, державна атестація - 14 кредитів.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань». Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра лабораторної діагностики біологічних систем у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» є самостійним дослідженням проблемного питання з лабораторної діагностики, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в медико-біологічній галузі підходів до вирішення досліджуваної проблеми.

Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії.

Анотації курсів

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Біологічні основи лабораторної практики

1, 2 семестри, 2, 2 год/тижд., залік, екзамен, 6 кредитів, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліна розглядає основні закономірності будови та функціонування живої матерії на субклітинному, клітинному, тканинному та організмовому рівнях з метою обґрунтування методів дослідження біологічних систем. Розуміння основних біологічних явищ, що лежать в основі сучасних методик лабораторних досліджень, забезпечить ефективне використання набутих теоретичних навиків для вирішення конкретних практичних завдань у майбутньому.

Клінічна біохімія

1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити, М. Ф. Стародуб, доктор біологічних наук, професор

Клінічна біохімія – це інтегральна наукова дисципліна, що виникла на стику біологічних та медичних наук, яка поєднує фундаментальні молекулярно-клітинні та прикладні наукові розробки з медичною практикою. Метою клінічної біохімії є дослідження та обґрунтування використання протеїнів, ензимів, інгібіторів ензимів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків, клітин та генно-інженерних продуктів як засобів, що впливають на певні патологічні процеси та можуть бути застосовані у діагностиці та лікуванні захворювань. Об’єднані зусилля біохімії, молекулярної біології, генетики, генної інженерії, мікробіології, хімії і хімічної технології дають змогу створювати нові біотехнологічні продукти з подальшим їх практичним використанням. Нові діагностичні та біотехнологічні підходи в теперішній час зумовлюють значний прогрес у галузі охороні здоров’я, створенні нових технологій та лікарських засобів, розробці нових стратегій діагностики, запобігання та лікування вроджених та набутих вад метаболізму, запальних процесів, неопластичної трансформації клітин тощо.

Основи молекулярної діагностики

1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити, Д. І. Білько, кандидат біологічних наук, доцент

У дисципліні з урахуванням сучасних досягнень біологічної науки представлено дані про застосування основних методів молекулярно-біологічних досліджень із діагностичною метою. Дисципліну загалом присвячено вивченню специфічних методів аналізу нерегулярних біополімерів – білків, РНК та ДНК. Крім того, висвітлено біосенсорні технології в молекулярно-біологічних дослідженнях, основи організації молекулярно-діагностичної лабораторії, молекулярну діагностику спадкових хвороб, злоякісних новоутворень, надзвичайно небезпечних інфекцій, молекулярну діагностику у мікробіології, нові підходи до реєстрації імунних реакцій, автоматизацію діагностичних процесів. У процесі вивчення дисципліни демонструється практичне застосування молекулярно-діагностичних понять і засобів, а також їхнє значення для розвитку медицини і галузі охорони здоров’я в цілому. Методологія та інструментарій, залучені у цій дисципліні, мають широке застосування в суміжних курсах та сферах діяльності.

Фізіологія кровотворення

1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити, Н. М. Білько, доктор медичних наук, професор

Фізіологія кровотворення – це наука про систему крові, її регуляцію в нормі і патології, етіологію і патоґенез гематологічних захворювань і механізми їх терапії. Головним завданням фізіології кровотворення є вивчення основ гемопоезу, механізмів регуляції процесів проліферації і диференціювання кровотворних клітин в нормі, а також при онкогематологічних захворюваннях з метою встановлення загальнобіологічних закономірностей порушень елементів гемопоезу на клітинному і молекулярному рівнях та шляхів їх корекції

Клінічна лабораторна діагностика й організація лабораторної служби

2 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредиту, В. В. Талько, доктор медичних наук, професор

Інтегральна дисципліна поєднує базові цитологічні, фізіологічні, молекулярні та прикладні наукові здобутки з медичною практикою. Завданнями дисципліни є використання комплексу фундаментальних і прикладних наук, а також технічних засобів і лабораторно-аналітичних методів, спрямованих на діагностику основних патологічних проявів, і застосування отриманих даних у прогнозуванні перебігу та при лікуванні захворювань. У дисципліні поєднано досягнення та зусилля молекулярної біології, фізіології, анатомії, цитології і гістології, мікробіології, біохімії та біотехнології, що дають змогу створювати нові лабораторно-діагностичні підходи з подальшим їх практичним використанням. Сучасні діагностичні процеси в медицині базуються на біохімічних, гістологічних, цитологічних та молекулярно-біологічних методах, застосуванні рекомбінантних нуклеїнових кислот і протеїнів, іммобілізованих ензимів тощо.

Методи органічної хімії у дослідженні біологічних систем

2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, С. Д. Ісаєв, доктор хімічних наук, професор

Дисципліну присвячено розкриттю принципів функціонування живих систем на основі базових понять біоорганічної хімії, а також застосуванню методів органічної хімії у дослідженні біологічних процесів. Вивчається зв’язок між будовою біополімерів та їхньою біологічною функцією, основні принципи промислової фармації і біотехнології, а також особливості застосування методичного арсеналу органічної хімії для структурних досліджень білків і нуклеїнових кислот, а також для синтезу білків і генів.

Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем

2 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити, Н. М. Білько, доктор медичних наук, професор

Дисципліна розкриває основні принципи функціонування самовідновних систем організму, шляхи міграції стовбурових клітин в онтоґенезі. Разом з тим розглядаються сучасні дані щодо функціонування в організмі людини епітеліальних, мезенхімальних, нервових, дендритичних і гемопоетичних стовбурових клітин. Особливу увагу приділено механізмам проліферації і диференціювання стовбурових клітин. Аналізуються шляхи комітування стовбурових клітин та їх функціонування в нормі, за патології і в разі дії стресових чинників.

Основи сучасної фармакології

2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліна присвячена вивченню основ фармакології як фундаментальної медико-біологічної науки про ліки, що пов’язує фармацевтичні та клінічні дисципліни, необхідні в майбутній професійній діяльності спеціалістів у галузі лабораторної діагностики біологічних систем. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть основи систематизації лікарських засобів за фармакологічними групами та особливості їх раціонального застосування, а також основи питань комбінування та взаємодії лікарських засобів з урахуванням їх фармакологічної сумісності.

Структура доклінічних досліджень

2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Д. І. Білько, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліну присвячено вивченню основ доклінічних досліджень, їх принципів та структури, з метою забезпечення захисту учасників клінічного випробування і пацієнтів від потенційних небажаних ефектів лікарських засобів, а також з метою запобігання надлишкового використання у дослідженнях тварин та інших ресурсів. У дисципліні з урахуванням сучасних досягнень біології представлено дані про основні принципи розробки програми доклінічних досліджень, підходи щодо їх дизайну, застосування загальноприйнятих та обов’язкових норм під час проведення доклінічних досліджень, вибір моделі досліджень, способи ведення лікарського препарату та визначення його необхідної дози.

Біоетика та біобезпека

2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити, Г. В. Будаш, кандидат біологічних наук, старший викладач

Дисципліна присвячена вивченню впливу досягнень науки, зокрема медицини та біології, на здоров’я та життя людей, а також стан суспільства та навколишнього середовища. Це міждисциплінарна галузь знань, що охоплює моральну проблематику, пов’язану з розвитком біомедичних наук, які стосуються питань генетики, медичних досліджень, терапії, турботи про здоров’я і життя людини. Вивчення дисципліни також передбачатиме дослідження проблем створення та інтродукції в біосферу трансгенних рослин і тварин, використання генетично модифікованих харчових продуктів.

Біохімічні основи імунітету

3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. М. Білько, доктор медичних наук, професор

У дисципліні з урахуванням сучасних досягнень імунологічної науки представлено дані про клітини, що здійснюють імунну відповідь, та молекулярні механізми, котрі забезпечують процеси передачі сигналу всередині клітини, антитіла та клітинні рецептори до них, а також молекулярні відмінності у формуванні імунітету проти вірусних, бактеріальних та грибкових інфекцій.

Основи належної лабораторної і виробничої практики (GLP і GMP)

3 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредиту, Д. І. Білько, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліна розкриває принципи належної лабораторної та виробничої практики (GLP/GMP). Аналізуються поняття RA (аналіз ризиків), кваліфікаційних протоколів, а саме, DQ (кваліфікація дизайну), IQ (кваліфікація інсталювання), OQ (операційна кваліфікація), PQ (виконавча кваліфікація). Крім того, висвітлюються основи створення протоколів валідації, а саме, PV (валідація процесу), CV (валідація очищення), CSV (валідація комп’ютеризованих систем, MV (валідація методу), а також ATMP як приклади розвитку технології з дотриманням необхідних виробничих, клінічних і лабораторних практик.

Радіобіологічні основи променевої діагностики

3 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредиту, Н. М. Білько, доктор медичних наук, професор

Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ використання методів променевих досліджень з метою діагностики, профілактики та лікування ряду захворювань. Проводиться аналіз основних методів променевої діагностики захворювань. Студенти оволодіють принципами використання іонізуючого випромінювання для дослідження структури і функції органів та систем людини в нормі та при захворюваннях. У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть основи рентгенодіагностики, комп’ютерної томографії, радіонуклідної діагностики, ультразвукової діагностики і магнітно-резонансної візуалізації та термографії органів і тканин.

Сучасні методи мікроскопічних досліджень

3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Д. І. Білько, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліна є необхідною складовою вивчення базових методів лабораторних досліджень. Вона дає можливість вільно проводити всебічне лабораторне дослідження біологічного матеріалу. Дисципліна дає змогу студентам сформувати базові уявлення щодо сучасного стану розвитку технік мікроскопії, а також щодо можливості практичного застосування як базових, так і новітніх методів мікроскопічних досліджень та мікрофотографування для проведення досліджень у біології. Навики роботи зі світловим та флуоресцентним мікроскопом є невід’ємною частиною проведення та документації будь-якого сучасного експериментального дослідження.

Методологія наукових досліджень

4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліна спрямована на опанування студентами основних понять і теоретичних основ сучасних методичних прийомів та підходів, що застосовуються у науковій практиці для вирішення теоретичних передбачень сучасної біології. Специфіка дисципліни полягає у висвітленні методологічних і теоретичних підходів наукового дослідження, що використовуються у світовій експериментальній практиці біологічного спрямування. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження, а також інформаційного забезпечення досліджень. Значне місце відводиться висвітленню й такого питання, як методика написання наукової роботи, у тому числі дисертації як її спеціальної форми, підготовці та проведенню її захисту.

Науково-дослідний семінар

4 семестр, 2 год/тижд., захист тези, 3 кредити, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент

Метою науково-дослідного семінару є формування у студентів навичок наукових комунікацій, публічного обговорення результатів своєї науково-дослідної роботи на її різних етапах. Завданнями науково-дослідного семінару є ознайомлення студентів із актуальними науковими проблемами в рамках обраної ними програми і напряму навчання, формування у них навичок науково-дослідницької роботи, її планування, проведення, формулювання наукових висновків. Крім того, дисципліна передбачає подання та публічне обговорення студентами проміжних результатів своїх наукових досліджень. Підсумкова апробація результатів наукових досліджень студентів надається у формі наукових доповідей.

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Клінічна генетика

1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, В. М. Бадюк, кандидат медичних наук, доцент

Дисципліну присвячено вивченню основних підходів до діагностики, лікування та профілактики спадкової патології. У процесі вивчення дисципліни розглядаються сучасні цитогенетичні та молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології, підходи до терапії, основи медико-генетичного консультування, прогнозування та профілактики спадкових захворювань.

Принципи сучасної лабораторної діагностики
1 семестр, 2 год./тижд.,залік, 3 кредити, С. Р. Гурандо, кандидат біологічних наук, старший викладач
Дисципліну присвячено вивченню специфічних діагностикумів та технологій, що складають основу лабораторної діагностики різноманітних набутих і спадкових розладів. Методологія та інструментарій, залучені у даній дисципліні, мають широке застосування в суміжних курсах та сферах діяльності. У процесі вивчення «Принципів сучасної лабораторної діагностики» демонструється практичне застосування діагностичних та аналітичних понять і засобів, а також їх значення для розвитку медицини і галузі охорони здоров’я в цілому.

Цитогенетика
2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. М. Бадюк, кандидат медичних наук, доцент
Дисципліну присвячено висвітленню сучасних уявлень про будову та функції хромосом людини, принципи діагностики кількісних та структурних аномалій хромосом, застосуванню цитогенетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень у пренатальній та постнатальній діагностиці спадкових хвороб та у медико-генетичному консультуванні. Також розглядається роль цитогенетичних досліджень в онкології та репродуктивній медицині. Студенти отримують практичні навички приготування препаратів та аналізу хромосом людини.

Діагностика злоякісних захворювань гемопоетичної системи
3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредити, Н. М. Білько, доктор медичних наук, професор
У дисципліні з урахуванням сучасних досягнень гематологічної науки представлено дані про етіологію, патоґенез, діагностику, диференційну діагностику та клінічний перебіг таких захворювань системи крові, як анемії, гемобластози, геморагічні хвороби. Дисципліна передбачає засвоєння студентами методів обстеження гематологічних хворих, дослідження препаратів їхнього кісткового мозку та периферичної крові. Викладаються основи діагностики нейтропеній, лейкопеній та васкулітів, різних видів анемій, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій. Проводиться аналіз механізмів хронічних мієло- і лімфопроліферативних захворювань та методи їх діагностики.

Ембріологія
3 семестр, 2 год./тижд., залік, 3 кредити, Т.Р. Скібінська, кандидат біологічних наук, доцент
Ембріологія - загальнобіологічна наука, що вивчає закони утворення зародка і процеси його розвитку. У сучасних умовах новітніх технологій, ця наука успішно розвивається. Під час вивчення дисципліни студенти мають засвоїти закони ембріогенезу, що дасть змогу для успішної боротьби з такими захворюваннями, як чоловіче та жіноче безпліддя, штучне запліднення і боротьба з генетичними хворобами.Наука ембріологія надзвичайно тісно пов'язана з молекулярною біологією, генетикою, біохімією та з практичною медициною. Екстракорпоральне запліднення (штучне) і ембріологічні дослідження сучасної науки і медицини - це можливість покращити якість життя сьогодні і завтра.

Історико-філософські аспекти розвитку природничих наук
3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. К. Дупленко, доктор медичних наук, професор
Дисципліна є необхідною складовою вивчення історії біологічної науки та філософії біології. Вона дає можливість оволодіти знаннями про основні віхи історії природознавства та освоїти панораму сучасного природознавства і тенденції його розвитку. Мета дисципліни – викласти загальні закономірності розвитку природничих наук, подати стислий їхній огляд; висвітлити роль і місце природничих наук у суспільстві на різних етапах людської цивілізації. Завданнями дисципліни є простежити зародження наукового мислення, еволюцію наукового світогляду, формування потреб суспільства в науковому прогресі, накопичення суперечностей між людиною і природою та пропоновані різними цивілізаціями шляхи їх розв’язання; подати панораму сучасного природознавства та тенденцій його розвитку, біоетичну їх спрямованість; розглянути фундаментальні ідеї і теорії сучасного природознавства в їх історико-культурному і світоглядному контекстах.

Клінічна імунологія
3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту, В. В. Талько, доктор медичних наук, професор
Дисципліна висвітлює сучасні уявлення про функції імунної системи в нормі та при різноманітних захворюваннях, в тому числі при імунодефіцитних станах та інфекційних процесах. Дисципліна ознайомлює із методами діагностики та оцінки імунного статусу, а також його корекції за допомогою імунотропних препаратів. У результаті вивчення дисципліни студенти ознайомлюються із основними методами лабораторної діагностики порушень функціонування імунної системи та засвоюють основні принципи практичного застосування надбань клінічної імунології. 

 

Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого безпліддя
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, В. М. Бадюк, кандидат медичних наук, доцент
Дисципліна є необхідною складовою вивчення особливостей функціонування репродуктивної системи людини. Вона дає можливість ознайомитися із причинами та особливостями порушень репродуктивної функції чоловіків, методами їх діагностики та лікування. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про сучасні можливості лабораторного дослідження репродуктивної функції чоловіків. Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань про анатомічні, генетичні та фізіологічні особливості чоловічої репродуктивної системи, засвоєнні студентами інформації щодо вроджених та набутих аномалій, які призводять до чоловічого непліддя; опануванні студентами сучасних методів оцінки кількісних та якісних характеристик еякуляту.

Ендокринологія
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, О. В. Камінський, доктор медичних наук, професор
Дисципліна є необхідною складовою формування базових знань студентів щодо особливостей будови та функціонування ендокринної системи і організму людини в цілому. Мета дисципліни – формування у студентів адекватних уявлень про гуморальну регуляцію життєдіяльності живого організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають уміння аналізувати механізми регуляції функцій ендокринних залоз, робити висновки про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів при зміні концентрації гормонів, аналізувати вікові особливості функцій організму, що пов’язані з діяльністю ендокринних залоз.

Лабораторна діагностика невідкладних станів
4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту, В. В. Талько, доктор медичних наук, професор
Це розділ клінічної діагностики, який вивчає та оцінює фізіологічний та патологічний стан організму, клітинний і хімічний склад, біологічні властивості тканин та рідин, збудників захворювань. Основною метою дисципліни є дати студентам уміння інтерпретувати отримані результати лабораторних досліджень на підставі цілісного уявлення про фізіологічні процеси в організмі людини, освоєння принципів ефективного використання сучасних лабораторних методів, уміння встановлювати алгоритми лабораторного аналізу для диференційної діагностики різних нозологічних форм за невідкладних станів. Вміння призначити оптимальний комплекс діагностичних досліджень у порядку їх пріоритетності та дати коректну оцінку результатів аналізів на тлі клінічних проявів захворювання є завданням вивчення цієї дисципліни.

Методологія створення і тестування біологічно активних сполук
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент
Метою дисципліни є формування у студентів знань і навичок з ідентифікаціїі отримання біологічно активних сполук, знання можливих шляхів їх метаболізму, механізму дії на різних рівнях; інтерпретації способу дії на молекулярному рівні і знаходження залежності «структура – активність». Завданням дисципліни є вивчення етапів створення біологічно активних сполук, видів біологічної активності, методів тестування біологічної активності; основ комп’ютерного моделювання (докінг) комплексу «діюча речовина – рецептор»; виявлення, дизайн та отримання біологічно активних сполук, створення залежностей структура – активність; комбінаторна хімія.

Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці
4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. Г. Антонюк, кандидат хімічних наук, доцент
Аналітична хімія в медицині є основою клінічних лабораторних тестів, що допомагають діагностувати захворювання та досягати успіхів у їх лікуванні. Метою і завданням навчальної дисципліни «Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці» є поглиблення знань з теорії і практики кількісного аналізу. Дисципліна вивчає класичні та сучасні методи кількісного аналізу, зокрема різноманітні способи розділення і концентрування речовин при їх визначенні (екстрагування, хроматографія, капілярний електрофорез), класичні хімічні методи аналізу (гравіметрія, титрометрія) та інструментальні методи аналізу (електрохімічні й оптичні).

ПРАКТИКА

Практика науково-дослідна
2д семестр, 15 год/тижд., залік, 3 кредити, І. З. Руссу, кандидат біологічних наук, доцент
Науково-дослідна практика передбачає ознайомлення з правилами трудового розпорядку та правилами безпеки роботи у лабораторії, а також із основними напрямами роботи лабораторії. Передбачено аналіз теоретичних даних щодо завдань, котрі вирішуються у лабораторії. Студент виконує програму практики та завдання керівників від кафедри і лабораторії, ознайомлюється із принципами роботи з приладами, що використовуються у лабораторії, та основними методами досліджень, які при цьому застосовуються.

 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

 

TsentrKolektyv

 

Bilko

 

Завідувач

Білько Надія Михайлівна
професор, доктор медичних наук
CV

 

2 корпус, офіс 106

тел.: (044) 425-60-57

(067) 962-61-73

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завідувач навчальної лабораторії

Пахаренко Маргарита Вікторівна

корпус 2, офіс 106,

тел.: (044) 425-60-57

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Склад науково-педагогічного персоналу

кафедри лабораторної діагностики біологічних систем

факультету природничих наук НаУКМА

(станом на 01.01.2023 р.)

 

Постійний склад

1. Білько Надія Михайлівна (д.м.н., професор) – завідуюча кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень.

Викладає:

 

2. Білько Денис Іванович (к.б.н., доцент) – доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем.

Викладає:

 

3. Будаш Галина Володимирівна (к.б.н.) – старший викладач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, випускниця НаУКМА.

Викладає:

 

4. Руссу Ірина Зіновіївна (к.б.н., доцент) – доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, випускниця НаУКМА.

Викладає:

 

5. Пахаренко Маргарита Вікторівна – асистент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, випускниця НаУКМА.

Викладає лабораторні та семінарські заняття з курсів:

 

Сумісники

1. Антонюк Наталія Григорівна (к.х.н., доцент) – доцент кафедри хімії НаУКМА.

Викладає:

 

2. Ісаєв Сергій Дмитрович (д.х.н., професор) – професор кафедри екології НаУКМА.

Викладає:

 

3. Бадюк Вікторія Михайлівна (к.м.н., доцент) – завідуюча клініко-діагностичної лабораторії МЦ ТОВ «Клініка генетики репродукції «ВІКТОРІЯ», випускниця НаУКМА.

Викладає:

 

4. Колибо Денис Володимирович (д.б.н., професор) – завідувач лабораторії імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України.

Викладає:

 

5. Скибінська Тетяна Ростиславівна (к.б.н., доцент) – доцент кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Викладає:

 

6. Стародуб Микола Федорович (д.б.н., професор) – завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Викладає:

 

7. Талько Вікторія Василівна (д.м.н., професор) – Директор Інституту експериментальної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

Викладає:

 

8. Пилип Лариса Ярославівна (к.б.н.) – завідуюча лабораторії цитогенетики Клініки репродуктивної медицини «Надія».

Викладає:

 

9. Чапля Ольга Володимирівна (к.б.н.) – ембріолог МЦ ТОВ «Клініка генетики репродукції «ВІКТОРІЯ», випускниця НаУКМА.

Викладає:

 

10. Незговорова Галина Андріївна (к.м.н.) - лікар-гастроентеролог вищої категорії, лікар-дієтолог клініки «Олімед».

Викладає:

 

11. Прилуцький Максим Петрович (к.б.н.) – науковий співробітник відділу біохімії пухлин та онкофармакології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького, випускник НаУКМА.

Викладає:

 

12. Ємець Алла Іванівна (д.б.н., професор) – завідувач відділу клітинної біології і біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України».

Керівник аспіранта кафедри.

 

Аспіранти кафедри

1. Лагоднюк Ігор Юрійович, аспірант 3 р.н.

Тема роботи: «Роль стромальних клітин мікрооточення кісткового мозку в прогресії мієлодиспластичних синдромів»

Науковий керівник роботи: професор Н.М. Білько

 

2. Кустовський Євген Олексійович, аспірант 2 р.н.

Тема роботи: «Дослідження особливості взаємодії івермектину з тубуліном грибного та рослинного походження»

Науковий керівник роботи: професор А.І. Ємець

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна