Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

1Pic2Pic3Pic4Pic5Pic6

 Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Білько Д. І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та медицині : навчально-методичний посібник / Д. І. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 87 с.
 • Білько Н. М. Методи експериментальної гематології / Н. М. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - 66 с.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини/попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Вип. 22. – С. 224–230. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13163
 • Новая мутация гена андрогенового рецептора у пациентки с полной формой синдрома нечувствительности к андрогенам / Л. Я. Пилип, Д. А. Микитенко, И. А. Судома, В. Д. Зукин // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 4. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11911
 • Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей СВА та Н у процесі тривалого γ-опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11938
 • Прилуцький М. П. Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12370
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – № 5 (2). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13168
 • A Novel Androgen Receptor Mutation in a Patient with Complete Androgen Insensitivity Syndrome / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, I. O. Sudoma, V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, issue 4. – P. 268–271. http://dx.doi.org/10.3103/S0095452717040089

 

Матеріали конференцій

 • Будаш Г. В. Ембріоїдні тільця – ефективна модель диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцитарному напрямку / Будаш Г. В., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 258. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13167
 • Гетерогенність гемопоетичних клітин-попередників у культурі клітин in vitro / Пахаренко М. В., Сорочинська Х. І., Білько Н. М., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13165
 • Закономірності функціонування гемопоетичної стовбурової клітини та клітин-попередників у процесі перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії / Білько Н. М., Дяченко М. В., Дягіль І. С., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13166
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13164

2016

Статті

 • Будаш Г. В. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. В. Будаш, Н. М. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1 (71) : Біологія. – С. 46–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11414
 • Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering / D. Bilko, … N. Antoniuk, I. Kolesnyk, A. Burban // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 30–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9385
 • Морфофункціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління / Свєженцева І. О., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 34–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9817
 • Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by chornobyl accident / N. M. Bilko, I. S. Dyagil, I. Z. Russu, D. I. Bilko // Experimental Oncology. – 2016. – № 38 (December). – P. 242–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11417
 • Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2016. – Vol. 17, no. 2. – P. 176–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11420
 • Budash G. V. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies / G. V. Budash, D. I. Bilko, N. M. Bilko // Biopolymers and Cell. – 2016. – Vol. 32, no. 2. – P. 118–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11415
 • A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, … V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, Issue 5. – P. 339–342.
 • Prylutskyi M. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer / Prylutskyi M., Starodub N., Bilko N. // Journal of Biosensors & Bioelectronics. – 2016. – Vol. 7, Issue 4. – 7 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11418

2015

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Functional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / I. O. Sviezhentseva, ... D. I. Bilko, A. I. Gordienko [et al] // Experimental Oncology. - 2015. - Т. 37, Vol. 1. - P. 70-72.
 • Chaplia O. V.Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro / O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko // Cytology and Genetics. - 2015. - Т. 49, № 4. - P. 254-261.
 • Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90 / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2015. - Вип. 20. - С. 533-542.
 • Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 389-398.

В інших виданнях України

 • Функціональна активність клітин кісткового мозку щурів при їх хронічному та гострому опроміненні стронцієм-90 / І. З. Руссу, Д. І. Білько, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // VI з’їзд Радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня 2015 року : тези доповідей / Радіобіолог. т-во України, Ін-т клітинної біології та генет. інженерії НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 114.

В іноземних виданнях

 • Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., ... Bilko D. [et al] // Georgian medical news. - 2015. - № 240 (March). - P. 43-50.
 • Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ / И. А. Свеженцева, Д. И. Билько, И. З. Руссу, Н. М. Билько // Клеточные культуры : информационный бюллетень / Ассоциация специалистов по клеточным культурам, Институт цитологии РАН. - Санкт-Петербург : [Изд-во Политехн. ун-та], 2015. - Вып. 31. - С. 14-25.
 • Ascorbic Acid-Induced Cardiac Differentiation of Murine Pluripotent Stem Cells : Transcriptional Profiling and Effect of a Small Molecule Synergist of Wnt/β-Catenin Signaling Pathway / Ivanyuk D., Budash G., Zheng Y. [et al] // Cellular Physiology and Biochemistry. - 2015. - Vol. 36. - P. 810-830.

 Інше

 • Sviezhentseva I.O., Perekhrestenko T.P., Bilko D.I., Gordienko A.I., Diachenko M.V., Dyagil I.S unctional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / Sviezhentseva I.O. // Experimental Oncology. – 2015. - № 37, Vol. 1. – P. 70 - 72.

 

 • Perekhrestenko T. Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., Sviezhentseva I., Gordienko A., Bilko D. //Georgian Med News. - 2015. - 240 . – P. 43-50.

 

 • Свеженцева И.А., Билько Д.И., Руссу И.З. Билько Н.М. Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ// Клеточные культуры. – 2015. - №31. – С. 14 – 25.

 

 • Бойко Р. В., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози // Ядерна фізика та енергетика. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 389-397.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С., … Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 8-15.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10) / Л. Я. Пилип, Л. А. Спиненко, В. Д. Зукин, Н. М. Билько // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 3. – С. 48-53 : табл.
 • Визначення ризику рецидиву у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію за показниками функціональної активності клітин кісткового мозку та індексу Sokal / Д. І. Білько, І. О. Жалейко, Т. П. Перехрестенко, І. С. Дягіль // Досягнення біології та медицини. – 2014. – № 1. – С. 28-31.
 • Чапля О. В. Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку / О. В. Чапля, Ю. В. Гонтар, Н. М. Білько // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – № 5. – С. 17-22.
 • Руссу І. З. Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90 / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Техногенна безпека. – Миколаїв : Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 221, Т. 233. – С. 92-95.

В інших виданнях України

 • Determination of the optimal chemotherapy drugs pretreatment time through cultivation of hemopoietic cells in cml-patients treated with tyrosine kinase inhibitors / I. O. Zhaleiko, ... D. I. Bilko, ... N. M. Bilko [et al] // Experimental Oncology. – 2014. – № 36, Vol. 2. – P. 112-116.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Пилип Л. Я. Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій / Пилип Л. Я., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 35-41.
 • Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин / Білько Д. І., … Борбуляк І. З, Антонюк Н. Г. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 44-49.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Chaplia O. Developmental capacity of human embryos possessing numerical chromosomal abnormalities / O. Chaplia, J. Gontar, N. Bilko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Біологія. - 2013.- № 2 (64). - С. 35-38.

В іноземних виданнях А

 • Pylyp L. Chromosomal segregation in sperm of Robertsonian translocation carriers / Larysa Y. Pylyp, Valery D. Zukin, Nadiya M. Bilko // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. - 2013. - Vol. 30, Issue 9. - P. 1141-1145.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В., Білько Н. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію / ... І. З. Борбуляк, Д. І. Білько, ... Н. М. Білько [та ін.] // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина. Вип. 3, т. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. - № 7/2, т. 20. - С. 26-31.


В інших виданнях України

 

 • Будаш Г. В.  Вдосконалення методів диференціювання ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / Г. В. Будаш, Д. І. Білько, С. В. Малишева // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 100.
 • Малишева С. В. Характеристики плюрипотентних стовбурових клітин миші, одержаних за допомогою системи транспозонів : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / С. В. Малишева, Г. В. Будаш, Д. І. Білько // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 112.


В іноземних виданнях

 • Assessment of functional activity of primitive leukemic cells from patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / N. Bilko, M. Diachenko, D. Bilko, I. Dyagil // XІХ Wilsede meeting "Modern trends in human leukemia and cancer", June 16-20, 2012. - [Wilsede : 2012]. - P. 105.
 • Leukemia stem cells in chronic myeloid leukemia patients undergoing treatment by tyrosine kinase inhibitor / Bilko N., Diachenko M., Borbulyak I. ... [et al] // 7th Annual congress of the german society for stem cell research "Stem cells and clinical applications", 29-30 November, 2012. - Leipzig : German society for stem cell research, [2012]. - P. 67.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна