privat

Факультет правничих наук

Комітети, Ради НаУКМА

Колегіальні та дорадчі органи управління та самоврядування, які створюються в університеті, є Вчена рада, Ректорат, Академічна Конференція, а також постійнодіючі Комітети та Ради. Формування колегіальних та дорадчих органів управління та самоврядування і організація їх роботи здійснюються на підставі положень про них, затверджених наказами президента НаУКМА 

 

Загальні комітети, Ради НаУКМА 

 

Комітети Вченої ради НАУКМА 

 

Кодекс етики

 

Кодекс етики Національного університету «Києво-Могилянська академія» визначає загальні принципи та правила етичної поведінки науково-педагогічних працівників, співробітників та осіб, що навчаються в НаУКМА (студенти бакалаврських та магістерських програм, здобувачі PhD ступеню, слухачі сертифікатних програм, підготовчих курсів, та ін.), що ґрунтуються на кращих культурних та духовних традиціях понад 400-літньої історії Академії та цінностях демократизму, відкритості, прозорості, гуманізму, лідерства, креативності, відповідальності, національної свідомості, активної громадянської позиції, протидії будь-яким проявам авторитаризму, академічної недоброчесності, корупції тощо, дотримання яких представниками спільноти НаУКМА є  важливим як на території університету, так і поза ним.  Кодекс ґрунтується на традиціях та цінностях, визначеній місії та візії університету, а також досвіді та запроваджених в НаУКМА правилах та регламентах (корпоративних угод для студентів, політиках академічної доброчесності (запроваджено в НаУКМА з 2009 р., запобігання сексуальним домаганням (запроваджено з 2017 р.), роботи Комісії з конфліктів (2004 р.), Комітету Вченої ради з етики наукових досліджень (з 2016 р.) тощо. Розроблено з урахуванням досвіду і відповідних зразків кращих університетів світу та у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту».  Схвалено рішенням Вченої ради НаУКМА від 28 квітня 2020, затверджено наказом НаУКМА № 210 від 06.07.2020.

 

Склад Комітету з етики (схвалено наказом НаУКМА  № 210 від 06.07.2020)

 

  • Бурбан А.Ф., професор, завідувач кафедри хімії НаУКМА
  • Глибовець М.М., професор кафедри інформатики НаУКМА 
  • Криворучка Л.Д., завідувач відділу аспірантури та докторантури НаУКМА
  • Лук"яненко І.Г., професор, завідувач кафедри фінансів НаУКМА, Голова Комітету з наукової роботи та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА
  • Лютий Т.В., професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
  • Радиш Х.Д., студентка ФСНСТ
  • Юрочко Т.П., доцент, завідувач кафедри "Школа охорони здоров'я" НаУКМА.

 

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 icon Кодекс етики НаУКМА та склад комітету з етики

 

Оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель та повідомлення про намір укласти договір

У відповідності до Постанови № № 1266 КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п.3 "з метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначенняна власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договірпро закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель" на цій сторінці в зворотній хронології публікуються відповідні оголошення (повідомлення) НаУКМА.

Підготовку наукових кадрів в галузі філософії в НаУКМА розпочато ще у 1998р. Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 033«Філософія» в НаУКМА розроблено в 2016 р. з урахуванням сучасних запитів суспільства

 

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання DistEdu (лінк наhttps://distedu.ukma.edu.ua/

 

Цикл загальної підготовки

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

       

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

4 кредити ECTS

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

4 кредити ECTS

 

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

 

 

 Дисципліни науково-практичної підготовки

 

Цифрова наука та інформаційна грамотність

3 кредити ECTS

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

 

Викладання в системі вищої освіти

2 кредити ECTS

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
 
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів. 

Практика викладання фахових дисциплін 

 

 

 

 3 кредити ECTS

Викладач: В.І. Менжулін, доктор філософських наук, професор

 

Анотація: Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання і здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть навички викладання філософських дисциплін (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю 033 Філософія), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності та високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням сприятиме формуванню у аспірантів власної викладацької стратегії та поглибленню знань щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і само-оцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.

 

 

 

   

 Дисципліни мовної підготовки

 

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

 

Advanced English for Academic Communication -1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді.

Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review).
Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills).Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.
 
 

Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

 Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Розробка дисертаційного проекту

3 кредити ECTS

Викладач: Ткачук М.Л., доктор філософських наук, професор 

Анотація: Курс передбачає ознайомлення аспірантів із чинними нормативними документами та вимогами, що регламентують підготовку і захист дисертаційних робіт у галузі гуманітарних наук в Україні, дотримання етичних норм і правил академічної доброчесності здобувачами наукових ступенів на всіх етапах виконання досліджень. Заняття спрямовані на методологічну, методичну і практичну підготовку аспірантів до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, зокрема до визначення стану наукової розробки теми, загального задуму дослідження, його мети і завдань, теоретико-методологічних засад, джерельної бази, структури та основних етапів. Основним очікуваним результатом курсу є підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проєктів за затвердженими темами. Курс читається в інтерактивному форматі і зорієнтований на реалізацію індивідуальних дослідницьких зацікавлень та досліджень за тематикою дисертаційних робіт кожного аспіранта (студентоцентрований підхід). Аспіранти здійснюють систематичну підготовку складових дисертаційного проєкту у формі індивідуальних письмових завдань, рецензують виконані завдання колег і беруть участь у їхньому колективному обговоренні (peer assessment).

Іспит проходить у формі публічного захисту аспірантами підготовлених протягом курсу дисертаційних проєктів за затвердженими темами.

 

Аспірантський дослідницький семінар

4 кредити ECTS

Викладач: Бондаревська І.А., доктор філософських наук, професор

Анотація: Семінар передбачає створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до визначених планів і термінів виконання. Семінар проводиться на 1–2 році навчання, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід) і передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Від учасників семінару вимагається систематично представляти проміжні результати своїх досліджень. Участь у семінарі передбачає практичне опанування аспірантами навичок наукового дослідження та презентації його результатів, ведення наукової дискусії, здійснення фахової комунікації, засвоєння етичних норм та дотримання академічних стандартів професійної філософської діяльності.

 

 

Філософія в сучасному світі: напрями, тенденції, перспективи 

4 кредити ECTS

Викладач: Менжулін В.І., доктор філософських наук, професор

 Анотація: Курс проводиться в інтерактивній формі (студентоцентрований підхід) – як дослідницький семінар, який передбачає визначення актуальних проблем, провідних концептів, дискурсів, напрямів сучасної світової філософії, виокремлення основних тенденцій та перспектив у її розвитку, вдосконалення навичок використання її термінологічно-поняттєвого апарату та дослідницьких стратегій. У рамках курсу враховується розмаїття сучасної світової філософії і досліджується досвід як англомовної, так і континентальної, філософських традицій, зокрема таких їхніх напрямів, як аналітична філософія, постпозитивізм, неопрагматизм, геременевтично-феноменологічна філософія, постструктуралізм тощо.
Відповідно до дослідницьких інтересів слухачів, увагу може бути зосереджено на таких провідних галузях сучасної філософії, як метафілософія, філософія свідомості й онтологія (метафізика), епістемологія, логіка і філософія мови, соціальна і політична філософія, філософія природи та людини, науки і техніки, етика, естетика та філософія мистецтва, філософія релігії і теологія, історіографія філософії тощо.

 
 
З переліком та змістом вибіркових дисциплін можна ознайомитися в плані програми. 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна