Комітети

Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності

З метою підвищення ефективності управління і залучення до цього процесу представників спільноти НаУКМА при Вченій раді університету були створені спеціальні комітети.

 

Одним з перших був створений Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності (далі Комітет) оскільки питання залучення коштів на розвиток університету є надзвичайно актуальним.

 

Метою заснування та діяльності Комітету є:

 • підготовка та попередній розгляд питань з ефективного фінансового забезпечення місії, візії та досягнення стратегічних цілей НаУКМА;
 • сприяння стратегічного розвитку НаУКМА;
 • сприяння реалізації очікувань спільноти НаУКМА від фінансової системи НаУКМА.

 

Склад Комітету

 1. Амельченко Н.А., доцент кафедри політології
 2. Іванова Н.Ю., доцент кафедри економічної теорії
 3. Казадарова В.В., керівник відділу стратегічного розвитку
 4. Кудіна Л.І., заступник начальника планово-фінансового відділу
 5. Куранова С.І., доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства
 6. Лобач О.М., доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права
 7. Лабанець Андріана, студентка факультету економічних наук, 4 курс

 

 

Звіт

про роботу Комітету фінансів, фандрейзингу , грантової діяльності

за період жовтень 2016 р. – грудень 2018 р.

 

1. Розроблено «Положення про Комітет фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності». Положення затверджено наказом № 224 від 08.06.2016 р.

З метою визначення пріоритетних напрямів діяльності Комітету та очікувань спільноти НаУКМА щодо фінансової системи було проведено опитування викладачів, співробітників і студентів. Результати анкетування дозволили визначити цілі діяльності Комітету.

 

2. Визначено стратегічний напрям діяльності Комітету, а саме: вдосконалення чинної моделі управління фінансовими ресурсами НаУКМА.

Для визначення стратегічного напряму діяльності, а також тактичних завдань було проведено низку зустрічей з представниками служби президента (відділ стратегічного розвитку, відділ міжнародного співробітництва), служби віце-президента з економіки та фінансів (планово-фінансовий відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення), служби віце-президента з наукової роботи та інформатизації (навчально-науковий центр).

 

3. Визначені пріоритетні напрями діяльності Комітету на 2017 – 2019 р.р., а саме:

 • Візуалізація документів і процедур;
 • Формування політики НаУКМА щодо грантової діяльності;
 • Формування політики щодо гуртожитків НаУКМА;
 • Розробка політики формування і забезпечення матеріально-технічних потреб підрозділів НаУКМА;
 • Розробка моделі управління бюджетом НаУКМА.

 

Більш детально зупинюсь на тому, що саме вже зроблено Комітетом за кожним з цих напрямів.

 

Візуалізація документів і процедур. Результати анкетування, а також особистісне спілкування із представниками спільноти показало, що практично всі жаліються на непрозорість фінансової діяльності університету. В першу чергу ішлося про непрозорість фінансових документів. Після аналізу цієї ситуації стало зрозуміло, що проблема полягає не в тому, що нема доступу до фінансової звітності, оскільки всі необхідні документи виставлені на сайті НаУКМА, а в тому, що розуміння цих документів потребує відповідних знань. Зважаючи на це Комітет, пішов шляхом візуалізації фінансових документів і звітів щодо результатів фінансової діяльності.

 

Візуалізовані версії зазначених документів за 2016, 2017 і 2018 роки розміщені на сайті НаУКМА в розділі «Доступ до публічної інформації», пункт ХІ «Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги», підпункт 5 «Використання бюджетних коштів у розрізі програм».

 

Формування політики НаУКМА щодо грантової діяльності є найпріорітетнішим завданням Комітету тому що: а) стратегічним пріоритетом НаУКМА є підтвердження статусу дослідницького університету; б) отримання грантового проекту є престижним як для дослідника, так і для інституції, яку він представляє; в) до грантової діяльності можуть долучатися не лише науково-педагогічні працівники, але й співробітники інших категорій, тобто достатньо велика кількість людей.

 

Комітетом було розроблено такі документи:

 • Пропозиції Комітету фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності щодо грантової діяльності НаУКМА;
 • Проект « Положення про формування та розподіл відрахувань від грантових проектів на діяльність та розвиток НаУКМА».

 

Обидва документа обговорювались 31 січня 2017 року на розширеному спільному засіданні Комітету з фінансів і Комітету з науки і видавничої діяльності за участі президента, віце-президента з економіки та фінансів, віце-президента з науково – педагогічної роботи та керівників фінансових підрозділів, а , також керівників наукових грантів.

 

20 лютого 2017р. проект «Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету» був розісланий президентом НаУКМА представникам могилянської спільноти для обговорення.

 

Після опрацювання всіх пропозицій і зауважень щодо проекту Положення і їх врахування 4 грудня 2017 р. відбулося друге спільне засідання двох Комітетів.

 

Врешті-решт, наказом президента НаУКМА від 9 липня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про формування та розподіл відрахувань від грантових проектів на діяльність та розвиток НаУКМА» це Положення було введено в дію.

 

Формування політики щодо гуртожитків НаУКМА. Над цим питанням активно працює адміністрація університету, співробітники служби віце- президента з економіки і фінансів, представники студентського самоврядування і викладачі. Комітет долучився до вирішення цього питання на прохання студентів, які проживають в гуртожитках. Їх хвилювало недбайливе ставлення студентів до майна і матеріально-технічний стан гуртожитків. Було проведено 2 анкетування студентів. Перше було присвячено з’ясуванню причин недбайливого ставлення студентів до матеріально-технічної бази гуртожитків і можливостям його покращення. Друге – ролі Рад гуртожитків у вирішенні проблем, які виникають у студентів під час їх проживання у гуртожитках, і покращенні умов проживання. Результати анкетувань виставлені на сайті НаУКМА в розділі «Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності», пункт «Діяльність комітету».

 

Розробка політики формування і забезпечення матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА. В січні 2017 року всі члени Комітету були задіяні в роботі планово-фінансової комісії університету, на якій керівники всіх структурних підрозділів оголошують матеріально-технічні потреби підрозділів. Комітет розробив пропозиції, які спрямовані на покращення якості формування і забезпечення матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА, і передав їх в службу віце-президента з економіки і фінансів.

 

Розробка моделі управління бюджетом НаУКМА є стратегічно важливим напрямом діяльності Комітету, яке потребує вирішення цілої низки завдань, а саме:

 • розробка Концепції сталого розвитку університету;
 • розробка програми формування децентралізованої системи управління університетом;
 • оцінки ефективності бізнес-процесів НаУКМА;
 • визначення цілей і принципів управління бюджетом університету;
 • проведення порівняльного аналізу моделей фінансування освіти і визначення чинної моделі фінансування НаУКМА;
 • проведення порівняльного аналізу існуючих моделей управління бюджетом університету;
 • визначення типу моделі управління бюджетом НаУКМА і оцінка ефективності її використання;
 • розробка моделі управління бюджетом НаУКМА.

 

Таким чином, розробці моделі управління бюджетом університету передує проведення ґрунтовного дослідження, яке потребує об’єднання зусиль адміністрації університету, незалежних аудиторів, фахівців з розробки фінансових моделей, науковців в галузі фінансів.

 

За звітний період зусиллями Комітету була проведена наступна робота:

 • визначені цілі і принципи управління бюджетом НаУКМА;
 • проведено порівняльний аналіз моделей фінансування вищої освіти і визначена модель фінансування НаУКМА;
 • проаналізовані бюджети НаУКМА за 2014 – 2018 р.р.;
 • проведено порівняльний аналіз існуючих моделей управління бюджетом університету;
 • до розробки фінансової моделі НаУКМА залучені випускники Могилянки, які безпосередньо займаються розробкою фінансових моделей для своїх установ, а також на замовлення інших компаній.

 

 

Положення про Комітет

Діяльність комітету:

 

Комітет з науки та видавничої діяльності

 

Комітет з науки та видавничої діяльності є робочим органом Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія». Метою діяльності комітету є підготовка до розгляду Вченою радою університету документів, що стосуються стратегічних питань наукової діяльності в НаУКМА і, зокрема:

· Організація та забезпечення наукової діяльності в НаУКМА;

· Розвиток наукових шкіл та наукової освіти в рамках Докторської школи НаУКМА;

· Активізація міжнародної наукової співпраці;

· Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників Університету;

· Реалізація видавничої політики НаУКМА.

До складу комітету входять науково-педагогічні працівники всіх факультетів університету , аспіранти, докторанти, фахівці служби віце-президента з наукової роботи та інформатизації, Навчально-наукового центру, редакційно-видавничого відділу та наукової бібліотеки.

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до плану, затвердженому Вченою радою НаУКМА. До основних завдань комітету входить попередній розгляд проектів документів, що виносяться на засідання Вченої ради і стосуються наукової та видавничої діяльності в НаУКМА, а також розробка і подання власних пропозицій з цих питань.

Наші контакти: Лук’яненко Ірина Григорівна, голова Комітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вишенська Ірина Георгіївна, секретар Комітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Положення про Комітет

 

 

 

Склад Комітету:

 

 

Відповідно до ухвали Вченої ради НаУКМА (протокол № 13 від 31 жовтня 2016 р.)

1. Лук’яненко Ірина Григорівна, зав. кафедри фінансів, голова Комітету

2. Бурбан Анатолій Флавіанович, зав. кафедри хімії, заступник голови Комітету

3. Вишенська Ірина Георгіївна, доцент кафедри екології, секретар Комітету

4. Головащенко Сергій Іванович, професор кафедри філософії та релігієзнавства

5. Дадашова Первін Акіфівна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НаУКМА

6. Кострова Людмила Іванівна, керівник Навчально-наукового центру НаУКМА

7. Криворучка Людмила Дмитрівна, директор ДШ ім. родини Юхименків

8. Олійник Богдана Віталіївна, зав. кафедри математики

9. Осипчук Анна Дмитрівна, доцент кафедри соціології

10. Петров Роман Арестович, зав. кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук

11. Пізнюк Леся Володимирівна, керівник редакційно-видавничого відділу

12. Ткачук Надія Володимирівна, пров. спеціаліст Навчально-наукового центру НаУКМА

13. Ярошенко Тетяна Олександрівна, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА

 

Діяльність комітету

 

 

Резюме розширеного засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 12.11.2018р.

 

 

На засіданні були присутні: Ярошенко Т.О., віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, Ожоган В.М., віце-президент з навчальної роботи НаУКМА, Лук’яненко І.Г., зав. кафедри фінансів, голова комітету, Вишенська І.Г., секретар комітету, Кострова Л.І., керівник навчально-наукового центру НаУКМА, Криворучка Л.Д., директор Докторської школи НаУКМА, Крюкова Г.В., доцент кафедри математики, Ткачук Н.В., пров. спеціаліст навчально-наукового центру НаУКМА.

В ході засідання було детально розглянуто проект “Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності ” (Надалі: Методика), розробленого Міністерством освіти та науки України і винесеним на публічне обговорення на сайті МОНУ. Заслухали голову Комітету з науки та видавничої діяльності Лук’яненко І.Г. щодо основних положень запропонованої методики.

В обговореннях були висловлені численні зауваження і пропозиції щодо уточнення пунктів, які стосуються розрахунків окремих коефіцієнтів та значень оціночних характеристик для різних напрямів наук. У виступах відзначалась необхідність проводити диференційовано оцінювання наукових здобутків ЗВО у різних галузях наук. Зокрема, було вказано на потребу для оцінки здобутків науково-педагогічних працівників в гуманітарних та соціальних науках враховувати видані наукові монографії (одноосібні та колективні), що підсумовують часто багаторічні наукові дослідження авторів. Було відзначено відсутність в системі оцінки таких важливих для ЗВО видів діяльності як отримання науково-освітніх та освітньо-наукових грантів, показників міжнародної мобільності науково-педагогічних працівників та аспірантів.

При обговоренні було визнано, що представлений документ не змінює непрозору систему експертного оцінювання поданих заявок, про необхідність представлення експертних  оцінок на сайті міністерства і можливості ознайомлення з ними як самих заявників , так і всієї науково-освітньої спільноти. Документ містить багато суб’єктивних положень. Так, віднесення університету до кваліфікаційних груп А, Б і В віддано на розсуд експерта (п.5.4) при нечітких відмінностях у їх характеристиках (п.5.2) та незрозумілій системі бальної відповідності, в якій додатково  має місце перекриття балів в групах.

В цілому, основні підходи оцінювання та значна кількість показників і коефіцієнтів в представленому  проекті МОНУ «Методика проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності» орієнтовані на великі за чисельністю НПП та НДЧ заклади вищої освіти. Показники якості наукового доробку ЗВО оцінюються мінімально.

 

За підсумками обговорення  консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Передати Вченій раді НаУКМА для обговорення та доопрацювання  висловлені на засіданні Комітету зауваження та пропозиції щодо проекту МОНУ “Методика проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності ”.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА направити в рамках публічного обговорення  до МОНУ узгоджений текст зауважень і пропозицій від Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Резюме розширеного засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 17.05.2018р.

  

На засіданні були присутні: Ярошенко Т.О., віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, Ожоган В.М., віце-президент з навчальної роботи НаУКМА, Лук’яненко І.Г., зав. кафедри фінансів, голова комітету, Вишенська І.Г., секретар комітету, Ткачук М.Л., декан факультету гуманітарних наук, Бурбан А.Ф., зав. кафедри хімії, Головащенко С.І., професор кафедри філософії та релігієзнавства, Петров Р.А., зав. кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук, Олійник Б.В., зав. кафедри математики, Пічик К.В., завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом.

В ході засідання було детально розглянуто проект “Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія»” ( Надалі: Положення) , розробленого Комітетом з якості освіти спільно з Навчально-методичним відділом  НаУКМА.  Заслухали представника Комітету з фінансів та фандрейзингу Пічик К.В. про надіслані факультетами та кафедрами НаУКМА зауваження та пропозиції до проекту Положення.

В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, які стосуються оцінювання публікацій у вітчизняних і закордонних періодичних виданнях, що входять до переліку науко-метричних баз, а також розділів у монографіях та їх редагування.  У виступах відзначалась необхідність визнавати вагомими показники всіх видів діяльності - наукової, навчально-методичної і організаційної. Зокрема, було вказано на потребу збільшити рейтингові бали за керівництво науковою роботою студентів, впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, у т.ч. розробку електронних курсів, підручників та посібників.

При обговоренні було визнано обґрунтованим і підтримано підхід робочої групи щодо загальної рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників за категоріями «достатня», «низька», «висока». Одночасно були внесені правки до окремих пунктів бальної шкали оцінювання.

 

За підсумками обговорення  консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Робочій групі доопрацювати Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія» з урахуванням висловлених в обговоренні пропозицій і подати на розгляд Вченої ради НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

 

Розширене спільне засідання комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Вченої ради НаУКМА від 04.12.2017р.

 

 

На порядок денний розширеного спільного засідання Комітету з науки та видавничої діяльності та  Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності за участю президента і віце-президента з наукової роботи та інформатизації  НаУКМА було винесено розгляд пропозицій до проекту «Положення про формування та розподіл відрахувань від грантів на непрямі витрати університету»,  підготовленого Комітетом з фінансів, фандрейзингу і грантової діяльності.

Президент НаУКМА та віце-президент з наукової роботи та інформатизації  в своїх виступах відзначили важливість для університету розробки документу, що має регулювати  відрахування  від міжнародних грантових проектів на внутрішньоуніверситетські потреби.

Голова Комітету з науки та видавничої діяльності детально представила пропозиції  до Положення від членів комітету. В обговореннях були висловлені пропозиції  враховувати необхідність розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури університету (в т.ч. IT-інфраструктури, е-сервісів, бібліотеки тощо) і у тих випадках, коли це не передбачено за рахунок прямих витрат гранту. У виступі голови Комітету з фінансів, фандрейзингу та грантової діяльності було наголошено на ключових положеннях документу та можливості уточнення окремих формулювань. Представники двох комітетів виявили спільні позиції з більшості пунктів представленого проекту. Піднімалось питання створення Грантового офісу та його можливої ролі у супроводі грантового проекту. Учасники засідання відзначали, що з одного боку, імідж університету сприяє отриманню грантів, а з іншого, виграні та успішно завершенні гранти піднімають імідж академічної установи. Все це визначає важливість прийняття виваженого та обґрунтованого документу.

 

За підсумками обговорення були ухвалені такі рішення:

 

 1. Доручити робочій групі у складі представників Навчально-наукового центру, планово-фінансового відділу та відділу міжнародного співробітництва доопрацювати «Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів» з урахуванням висловлених на засіданні зауважень і пропозицій.
 2. Доопрацьований документ винести на обговорення академічної спільноти НаУКМА, і потому на розгляд Вченої ради НаУКМА.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 08.06.2017р.

 

 

На порядок денний засідання були винесені наступні питання: – про проект Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія»; – про проект Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»; – про оновлення Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». В ході засідання було розглянуто проект Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія». В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, що стосуються посадових обов’язків та повноважень керівників наукових підрозділів, а також порядку використання грантових коштів на оплату праці штатного персоналу наукового підрозділу, оплату комунальних послуг та накладних витрат. При обговоренні проекту Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» було визнано обґрунтованим і підтримано підхід робочої групи щодо доцільності складання переліку критеріїв та застосування бальної системи оцінки діяльності претендентів на отримання творчої відпустки. Одночасно була відзначена необхідність доопрацювати переліку критеріїв та бальної шкали оцінювання. Також на засіданні було розглянуто пропозиції щодо оновлення Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Було визнано важливим для залучення грантодавців підготовку офіційних документів та повідомленнь на сайті НаУКМА про те, що проекти з підтримки міжнародних публікацій в галузі гуманітарних, соціальних та природничих наук здійснюються за рахунок Об’єднаного професорського фонду із повним зазначенням всіх цих фондів.

 

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Науково-навчальному Центру НаУКМА доопрацювати Положення про наукові підрозділи в НаУКМА з урахуванням висловлених в обговоренні пропозицій і подати на розгляд Вченої ради НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 3. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» в цілому та доручити робочій групі подальшу розробку критеріїв та бальної шкали їх оцінювання. Підтримати оновлені розділи Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» і рекомендувати Вченій раді НаУКМА затвердити нову редакцію Положення.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 17.02.2017р.

 

 

На засіданні були розглянуті наступні питання: – обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету; – про порядок фінансування наукових проектів за підсумками конкурсу МБФВКМА для наукових проектів у 2017 р. В ході засідання проведено обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету. Учасники засідання відзначили ґрунтовну роботу колег з комітету фінансів і добру структурованість представленого документа. В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, що стосуються визначення «розбудови матеріально- технічної бази» як прямих витрат, стосунків з грантодавцями і т.п.

 

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 

 1. Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету повинно носити рекомендаційний, а не обов’язковий для виконання характер в силу специфіки взаємовідносин з грантодавцем.
 2. Рекомендувати назвати документ не Положення, а Методичні рекомендації або Порядок відрахувань на потреби університету та розповсюдити його лише на ті гранти, які були отримані за допомогою Грантового офісу та зробити його внутрішнім документом цієї структурної одиниці.
 3. За умови внесення уточнень та поправок відповідно до висловлених зауважень проект документу може бути представлений до розгляду Вченої ради НаУКМА.
 4. Схвалити пропозиції Навчально-наукового центру НаУКМА щодо порядку фінансування (розподіл за статтями витрат та етапами виконання) для наукових проектів – переможців конкурсу 2017 р. і рекомендувати його виконавчому комітету МБФВКМА

 

 

Розширене спільне засідання комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Вченої ради НаУКМА від 31.01.2017р.

 

 

На розгляд розширене спільного засідання Комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності за участю президента, віце-президентів та керівників фінансових підрозділів та міжнародного відділу було винесено проект «Положення про формування та розподіл відрахувань від грантів на непрямі витрати університету», підготовлений Комітетом з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності. В ході засідання проведено обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету. Фахівці комітету з фінансів також презентували свої пропозиції щодо збільшення частки надходжень до спецфонду університету саме за рахунок грантової діяльності. В обговореннях були висловлені пропозиції щодо необхідності більш широкого обговорення проекту академічною спільнотою університету і уточнення ролі структурних підрозділів університету у підтримці з отримання та виконання грантів, у т.ч. наукових від вітчизняних та міжнародних грантодавців.

 

 

За підсумками обговорення були ухвалені такі рішення:

 

 1. Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів винести на обговорення академічної спільноти НаУКМА для отримання пропозицій і зауважень від факультетів університету.
 2. Комітету з науки та видавничої діяльності провести додатковий аналіз проекту Положення у частині, що стосується наукових грантів і, зокрема, міжнародних наукових проектів.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 05.12.2016р.

 

 

На порядок денний засідання було винесено наступні питання: – про науковий менеджмент в університетах США; – про фонди (ендавменти) НаУКМА на наукові гранти. В ході засідання заслухали презентацію «US university research management» про результати стажування в Університеті Північного Техасу за програмою IREX. Особлива увага була приділена тим завданням, які ставить американський університет для досягнення статусу дослідницького. На засіданні були обговорені положення про два фонди для надання фінансової допомоги у проведенні наукових досліджень в НаУКМА: «Положення про Фонд (ендавмент) проектів МБФВКМА для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та «Положення про іменний фонд (ендавмент) КІНДРАТА МБФВКМА для для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 

 1. Взяти до уваги представлену інформацію про науковий менеджмент в США та поширити матеріали презентації і проведеного case study серед науковців через розміщення на сайті НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНД (ендавмент) проектів Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво- Могилянська академія» та ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) КІНДРАТА Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 07.11.2016р.

 

 

На порядок денний установчого засідання були винесені наступні питання: - про основні завдання та цілі комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА; - про План заходів МОНУ щодо виконання завдань Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. В обговореннях найбільша увага була приділена «Заходу 2. Фінансування наукових проектів» Плану МОНУ. Зокрема, було звернено увагу на важливість реальної участі ВНЗ у 1- му етапі відбору наукових тем, що потребують державного фінансування, на необхідності розробки МОНУ чітких критеріїв оцінювання наукових проектів, їх оприлюднення та затвердження на тривалий термін – не менше 5 років, важливості повернення базового фінансування наукових досліджень ВНЗ від МОНУ , необхідності анонімного повідомлення зауважень експертів щодо проектів їх авторам з можливістю подальшої апеляції , було висловлено застереження щодо повного представлення текстів проектів у відкритому доступі на етапі подачі заявки через незахищеність від можливого копіювання. Також на засіданні було розглянуто пропозицію розробити критерії оцінки наукової діяльності кафедр та викладачів НаУКМА з розглядом можливостей стимулювання найкращих кафедр та викладачів.

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Схвалити план виконання основних завдань комітету, затверджених рішенням Вченої ради НаУКМА.
 2. Звернутись до МОНУ із зауваженнями та пропозиціями до Заходу 2 Постанови МОНУ «План заходів МОНУ щодо виконання завдань Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».
 3. Включити до планів роботи комітету розробку критеріїв оцінки наукової діяльності викладачів університету з подальшим винесенням документу на обговорення Вченої ради НаУКМА.

 

 

 

Комітет з етики наукових досліджень

Комітет з етики наукових досліджень НаУКМА створено для розробки відповідних політик та процедур та розгляду питань, що стосуються дотримання етичних норм при проведенні наукових досліджень та їх використанні. Метою діяльності Комітету є забезпечення всіх досліджень, що проводяться в НаУКМА, етичним стандартам, принципам та усталеним міжнародним практикам, зокрема, для клінічних, біологічних, медичних, соціологічних досліджень, а також контроль за дотриманням політик щодо запобігання плагіату, фальсифікації результатів наукових досліджень, іншого несанкціонованого використання чужої інтелектуальної власності.

 

Положення про Комітет

Порядок проведення експертизи

Положення щодо запобігання фінансовому конфлікту інтересів в дослідженнях, які фінансуються міжнародними донорами

 

Склад Комітету:

 1. Голова комітету - Юрочко Т.П., керівник Школи Охорони Здоров'я
 2. Азаров Д.С., декан ФПвН

 3. Білько Н.М., зав.кафедри лабораторної діагностики біологічних систем

 4. Богданов С.О., керівник Центру психічного здоровя та психосоціального супроводу  

 5. Криворучка Л.Д., керівник Докторської школи імені родини Юхименків 

 6. Мальцева К.С.,

 7. Фуртат І.М.,

 8. Чуканова С.О.,керівник Американської бібліотеки імені Віктора Китастого 

 9. Ярошенко Т.О., віце-президент з наукової роботи та інформатизації

 10. Тихонкова І.О. (за згодою) - експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН Україн

 

Діяльність комітету

 

Комітет з якості освіти

 

Комітет з якості освіти - це дорадчий орган при Вченій Раді НаУКМА, основними функціями якого є розробка нормативної бази, що регулює забезпечення належної якості освітнього процесу, а також оперативне реагування на ситуації, які впливають або можуть вплинути на цей процес. З урахуванням того, що питання якості та тісно пов’язане з ним питання іміджу Університету є одними з наріжних каменів, на яких тримається НаУКМА, значення цього напрямку неможливо переоцінити.

 

Комітет уповноважений розглядати питання та розробляти проекти документів НаУКМА, що стосуються внутрішніх процедур забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до стандартів і рекомендацій Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

 

Основні завдання Комітету:

 

- визначення мети, завдань та основних складових системи забезпечення якості освіти в НаУКМА;

- визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

- визначення основних засобів контролю та моніторингу якості навчального процесу.

 

Плани на найближче майбутнє:

 

- прийняття Положення про підвищення кваліфікації викладачів;

- розгляд питання про академічну доброчесність викладачів;

- розгляд питання про впровадження soft skills в навчальні програми та силабуси;

- участь у розробці нових моделей змішаного навчання з максимально ефективним використанням дистанційних елементів на основі повноцінного використання ІКТ в освітньому процесі.

 

Склад Комітету

 

До складу Комітету входять представники адміністрації Університету, усіх факультетів, служб, які безпосередньо займаються організацією навчального процесу, забезпеченням його якості, роботою зі студентами, а також самі студенти. Це дозволяє більш повно врахувати різні інтереси та підвищити збалансованість рішень.

 

Персональний склад:

 

1. Олецький Олексій Віталійович, доцент кафедри мультимедійних систем, ФІн - голова комітету.

2. Старинська Наталія Борисівна, співробітник Центру забезпечення якості освіти - секретар Комітету.

3. Ожоган Василь Михайлович, віце-президент з науково-педагогічної роботи (навчальна робота).

4. Корольова Ольга Олегівна, начальник навчально-методичного відділу.

5. Пічик Катерина Валеріївна, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, ФЕН.

6. Звєрєв Євген Олександрович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, ФПвН.

7. Мазін Дмитро Михайлович, завідувач кафедри англійської мови, ФГН.

8. Білько Денис Іванович, доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, ФПрн.

9. Колесник Ірина Сергіївна, доцент кафедри хімії, ФПрН.

10. Терновська Тамара Костянтинівна, завідувач кафедри біології, ФПрН.

11. Криворучка Людмила Дмитрівна, завідувач докторантури, аспірантури.

12. Бершадська Ольга Василівна, керівник Центру забезпечення якості освіти.

13. Проценко Діана Василівна, керівник відділу по роботі зі студентами.

14. Ігнатенко Олександр Андрійович, студент 2 р.н., спеціальність міжнародні відносини

15. Коваленко Роман Олександрович, студент 2 р.н., спеціальність політологія.

16. Бондар Максим Сергійович, студент 3 р.н., спеціальність право.

17. Вагін Антон Геннадійович, студент 3 р.н., спеціальність соціологія.

 

Документи:

 

 

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна