• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Завдання і методи

Цілі та принципи

Новини

Експертні висновки

Контакти

Співробітники

ЗАВДАННЯ I МЕТОДИ ДIЯЛЬНОСТI ЦЕНТРУ:

 • Дослiдження iстоpiї становлення i розвитку принципу верховенства права, його співвідношення з принципами правової, демократичної, соцiальної держави.

   

 • Дослідження теоретичних проблем і практичного досвіду реалізації принципу верховенства права у рiзних сферах суспiльного життя, а також у нацiональнiй та міжнародній юридичній практиці, включаючи:

   

- аналіз та узагальнення практики застосування принципу верховенства права Європейським судом з прав людини, Конституцiйним Судом України та органами конституцiйної та загальної юрисдикцiї iнших країн;
- дослідження вимог верховенства права матеріального та процесуального характеру, стану та напрямів вдосконалення цих вимог в нацiональнiй правовiй системi;
- проведення монiторингу проектів законів та інших нормативних
aктів на предмет вiдображення в них вимог принципу верховенства права.

 • Сприяння підготовці студентами та викладачами факультету правничих наук НаУКМА наукових робiт з проблематики верховенства права, проведення наукових конференцiй, ceмінapiв, круглих столiв, презентація результатiв своїх дослiджень.
 • Розробка науково-практичних рекомендацій та експертних правових висновків, спрямованих на вдосконалення механізмів втілення принципу верховенства права у вітчизняну практику, зокрема:

   

 • участь в експертизi проектiв законiв та iнших нормативних актів на предмет їх вiдповiдностi конституцiйному принципу верховенства права;
 • пiдготовка висновкiв з питань застосування принципу верховенства права за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об' єднань громадян;
 • проведення вiдповiдних науково-дослідних робiт, наукових консультацiй та правових експертиз за договорами з надання консультаційних та експертних послуг.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна