• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

З 2017 р. співробітники Лабораторії розпочали виконання фундаментальної науково-дослідної роботи "Методологія та економіко-математичний інструментарій оцінки впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на фінансову стабільність та економічне зростання в Україні". Проект є міждисциплінарним за тематикою дослідження і присвячений розробці методології, сучасного економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій оцінювання впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на фінансову стабільність та економічне зростання з метою формування соціально-економічної політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків в суспільстві, відновлення економічного зростання та визначення пріоритетних напрямів детінізації економіки в системі зміцнення економічної безпеки України. Дослідження передбачає розвиток теоретико-методологічних засад моделювання соціально-економічних процесів в умовах існування значного тіньового сектору, підвищених зовнішніх та внутрішніх ризиків, на підґрунті методів нелінійної системної динаміки та сучасного економетричного інструментарію. В результаті виконання проекту буде розроблена цілісна концепція, методологія і відповідний комплекс взаємоузгоджених та взаємодоповнюючих оригінальних динамічних економетричних та імітаційних макромоделей, а також агреговані макромоделі загальної рівноваги з урахуванням існування тіньового сектору та тіньового неоподаткованого ринку праці, реалізація яких дозволить визначити перспективні напрями соціально-економічної політики, спрямованої на запобігання розвитку соціальної напруги в суспільстві, зменшення частки тіньової економіки, фінансову стабілізацію та відновлення економічного зростання. Практична реалізація та діагностування побудованого авторського комплексу економіко-математичних макромоделей України будуть здійснені на основі розвитку методів оцінювання та калібрування їх параметрів із застосуванням сучасних інформаційних технологій та розробленого програмного забезпечення.

 

Протягом 2014-2016 рр. Лабораторія виконувала науково-дослідну роботу "Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності". Результатом виконання проекту стала розробка динамічної стохастичної макромоделі загальної рівноваги з розширеним фіскальним сектором, яка повністю адаптована до українських реалій; містить поряд з монетарними, деталізований набір фіскальних інструментів, характерний саме для української економіки; враховує особливість взаємозв’язків між її окремими секторами та елементами, а її практична реалізація дозволяє деталізовано дослідити синергетичні ефекти скоординованого застосування інструментів фінансово-бюджетної та монетарної політики, спрямованого на ідентифікацію та зменшення дестабілізуючої дії широкого спектру внутрішніх та зовнішніх шоків.

 

 

Протягом січня 2011 – грудня 2013 рр. Лабораторія виконувала науково-дослідну роботу, фінансовану з коштів держбюджету України, на тему «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки». Мета роботи: розробка принципово нових підходів до оцінювання та запобігання можливій дестабілізації фінансової системи і розвитку кризових явищ у функціонуванні її окремих компонентів на основі економіко-математичних методів і моделей. Це має створити методологічну основу для подальших наукових досліджень, що можуть розвиватися в багатьох напрямах, оскільки матимуть вагоме наукове підґрунтя. Також за мету поставлено розробку теоретичних основ, математичних моделей та інформаційних технологій оцінювання і регулювання стабільності фінансових систем з нечітко структурованою організацією та взаємозв’язками, зокрема окремих її складників, стимулювання залучення в умовах нестабільності та невизначеності іноземних інвестицій, що допоможуть запобігти розвитку кризових явищ, сприятимуть підвищенню стійкості української економіки та підтримці її економічного зростання.

 

Лабораторія фінансово-економічних досліджень спільно з кафедрою фінансів успішно здобуває і виконує міжнародні науково-освітні гранти:

У 2016 отримав перемогу міжнародний проект Університету Бергена (UiB), кафедри фінансів (за участі лабораторії фінансово-економічних досліджень) Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) та Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка - «Вивчення економіки методами динамічного моделювання» (CPEA-LT-2016/10031 «Extended Learning of Economics with Dynamic Modelin»).

Спільні наукові заходи:

–       спільна дослідницька та наукова діяльність,

–       щорічні візити студентів та аспірантів кафедри фінансів НаУКМА та ЛНУ для навчання протягом семестру у Бергені,

–       робочі візити викладачів до Норвегії для вивчення методів системної динаміки.

В осінньому семестрі 2016-17 н.р. студенти 4 р.н. бакалаврської програми: Тихонова Діана, Фрицюк Андрій, Насаченко Марія, Коломієць Дарія, Янчук Валерія навчались в Університеті Бергена.

У 2016 р. отримав перемогу міжнародний проект Антикорупційна та PhD мобільність Норвезької школи економіки та НаУКМА (Anti-corruption and PhD mobility NHH-NaUKMA). (CPEA)

Завданням проекту є встановлення довгострокового співробітництва між Норвезькою школою економіки та НаУКМА у сфері боротьби з корупцією, дослідження і навчання. Проект передбачає проведення спільних робочих семінарів, навчання докторантів кафедри фінансів протягом семестру у Норвегії, робочі візити викладачів та докторантів кафедри фінансів до Норвегії та навчання на інтенсивних PhD курсах.

Конференції

Загальна інформація

Дослідження

Публікації

Конференції

Партнери

Конференції

2012

Лабораторія фінансово-економічних досліджень 2012 року спільно з кафедрою фінансів факультету економічних наук організувала і провела:

● Міжвузівську науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів та молодих науковців «Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: мікро- та макрорівень»: м. Київ, НаУКМА, 18 січня 2012 р. (вул. Волоська 10, ауд. 401). Метою заходу був пошук, підтримка і розвиток творчого потенціалу обдарованих студентів, їх залучення до наукової роботи.

Метою конференції було обговорення та пошук рішень для актуальних проблем сучасної фінансово-економічної науки, встановлення контактів між молодими науковцями, обмін дослідницьким досвідом.

Учасники конференції: представники Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Державний економіко-технологічний університет транспорту, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Львівська комерційна академія.


● Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції»:м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р. (вул. Волоська 10, ауд. 305, 401).

Метою заходу було обговорення проблем впливу європейської інтеграції на фінансову стабільність економічних систем Європи та України, визначення можливих ризиків і факторів дестабілізації; розробка пропозицій і рекомендацій щодо шляхів підвищення стабільності фінансової системи України в нових економічних умовах.

Учасники конференції: представники Київського національного торговельно-економічного університету, Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Чернігівського державного технологічного університету, Національного банку України, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, ДВНЗ Університету менеджменту освіти НАПН України, ДУ Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Працівники Лабораторії фінансово-економічних досліджень також брали участь у наукових конференціях, організованих іншими закладами, зокрема міжнародних, виступали з доповідями:

 • Мертенс О. В. Доповідь «Незалежний директор у приватній компанії: роль, функції, потенційні проблеми, інструменти вирішення» / Всеукраїнська конференція «Корпоративне управління у приватних та сімейних компаніях в Україні: найкраща світова практика та її застосування» (Київ, 28 травня 2012 р.).
 • Лук’яненко І. Г. Доповідь «Фінансова політика в умовах трансформації економіки» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика як складова економічного розвитку» (Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 18–19 квітня 2012 р.).
 • Лук’яненко І. Г. Участь у спільному науковому семінарі української та французької Докторських шкіл «Сучасні напрями світових фінансово-економічних досліджень» (Київ, НаУКМА, 17–18 травня 2012 р.).
 • Лук’яненко І. Г. Участь у дискусії. Круглий стіл за підтримки Посольства Німеччини «Мобільність молодих вчених: можливості підтримки в Україні та Німеччині», 18.10.2012, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
 • Лук’яненко І. Г. Доповідь «Особливості реформування бюджетної системи України на сучасному етапі економічного розвитку» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Галицька Е. В. Доповідь «Оцінка боргового навантаження на економіку України» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Краснікова Л. І. Доповідь «Основні засади податкової політики України» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Глущенко С. С. Доповідь «Характерні риси та ефекти грошово-кредитного регулювання в Україні» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Горбачук В. М. Доповідь «Аналіз динаміки цін на природний газ, вугілля, бензин, дизпаливо, електроенергію України та сусідніх держав у новому тисячолітті» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Дяковський Д. А. Доповідь «Економіко-правові основи застосування електронних грошей в Україні» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Савчук Л. М., Донкоглова Н. А. Доповідь «Сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Косяк А. О. Доповідь «Оцінка іноземного інвестування в економіку України» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Подвисоцька Т. О. Доповідь «Емпірична оцінка соціальних наслідків впливу кризи на поведінку домогосподарств» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Подвисоцький Ю. А. Доповідь «Аналіз фінансових інвестицій в Україні та світі» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Прімєрова О. К. Доповідь «Розвиток вітчизняної системи електронних платежів на сучасному етапі» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Сєміколенова С. В. Доповідь «Інвестиційна привабливість регіонів України: роль страхування» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Сопко В. В. Доповідь «Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулюючої політики, забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Токарчук В. В. Доповідь «Стабільність банківської системи України: виклики сьогодення» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Шумська С. С. Доповідь «Фіскальна стабільність: оцінка та ризики» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, НаУКМА, 27 січня 2012 р.).
 • Лук’яненко І. Г. Управління структурою капіталу підприємств в умовах фінансової нестабільності / І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання», Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 22–23 лютого 2012 р., Макіївка, Україна.
 • Буй Т. Г. Regional Seminar for Excellence in Teaching “Industrial Development in Post Transition Countries”, International School of Economics at Tbilisi State University, 2–10 лютого 2012 р., Батумі, Грузія.
 • Прімєрова О.К. Regional Seminar for Excellence in Teaching “Industrial Development in Post Transition Countries”, International School of Economics at Tbilisi State University, 2–10 лютого 2012 р., Батумі, Грузія.
 • Сєміколенова С. В. Механізм нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві: роль страхування / ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень», 2–3 березня 2012 р., Київ, Україна.
 • Дяковський Д.А. Слабкі сторони сучасних електронних грошей / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності», 16–17 березня 2012 р., Одеса, Україна.
 • Лук’яненко І. Г. Участь у науковому семінарі та науковій дискусії щодо наукового дослідження “Hypercompetition in India and China”, основний доповідач Paul Kattuman (Judge Business School, University of Cambridge), а також в обговоренні статті “Competition and Volatility: Product Markets in India under Liberalization” by Paul Kattuman and Neng Jiang, 4–5 квітня 2012 р., університет Парi-Ест-Кретель (UPEC), Париж, Франція.
 • Лук’яненко І. Г. Обмін досвідом науково-навчальної роботи з Докторською школою університету Парі-Ест-Кретель, 2–7 квітня 2012 р., Париж, Франція.
 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України / IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем», Харківський національний економічний університет, 9–10 квітня 2012 р., Харків, Україна.
 • Подвисоцька Т.О. Social aspects of crises effect on household behavior: case of Ukraine / wiiw-GDN Workshop on “Crises effects: growth prospects, social impact and policy responses in SEE and CIS”, 16–18 квітня 2012 р., Відень, Австрія.
 • Івахненков С. В. Aналітичні процедури в процесі аудиторської перевірки / ХІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні проблеми науки та освіти», 27 квітня – 09 травня 2012 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна.
 • Івахненков С. В. Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства / V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», 25 травня 2012 р., Луцьк, Україна.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. Методичні підходи при оцінюванні ефективності авторських курсів / ІV Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес на зламі тисячоліть», 27 травня – 5 червня 2012 р., Прага, Чехія.
 • Івахненков С. В. Розробка аудиторського програмного забезпечення в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління», 1–3 червня 2012 р., Судак, Україна.
 • Лук’яненко І. Г. Моделі управління міжнародними резервами / Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2012), 7–8 червня 2012 р., Бердянськ, Україна.
 • Шумська С. С. Курсова політика як фактор зміни структури української економіки / Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2012), 7–8 червня 2012 р., Бердянськ, Україна.
 • Лук’яненко І. Г. Участь у круглому столі (on-line обговорення) за темою: «Перспективи розвитку дистанційної міжнародної освіти та наукових досліджень з застосуванням динамічного моделювання в рамках гранту CPEurasia 2010–2014. Project title Learning Economics with Dynamic Modeling; Project number : CPEA-2012/10078», 20 червня, 2012 р., Київ–Берген (Норвегія, System Dynamics Group at UiB).
 • Буй Т. Г. Regional Seminar for Excellence in Teaching “Industrial Development in Post Transition Countries”, International School of Economics at Tbilisi State University, 10–20 липня 2012 р., Иссик-Куль, Киргизстан.
 • Прімєрова О. К. Regional Seminar for Excellence in Teaching “Industrial Development in Post Transition Countries”, International School of Economics at Tbilisi State University, 10–20 липня 2012 р., Иссик-Куль, Киргизстан.
 • Подвисоцька Т. О. Regional Seminar for Excellence in Teaching “Industrial Development in Post Transition Countries”, International School of Economics at Tbilisi State University, 10–20 липня 2012 р., Иссик-Куль, Киргизстан.
 • Прімєрова О. К. Improving safety of the banking system of Ukraine in modern terms / Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування», 24–25 серпня 2012 р., Одеса, Україна.
 • Бридун Є. В. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення в сфері страхування / ІІ міжнародна конференція учасників страхового ринку, 3–9 вересня 2012 р., Кемер, Туреччина.
 • Шпортюк В. Г. Моделювання фінансової стабільності України в контексті європейських глобалізаційних процесів / Міжнародна конференція “European Trade Study Group”, 12–16 вересня 2012 р., Левен, Бельгія.
 • Прімєрова О. К. Investment activity of Ukrainian insurance companies / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження», 5–6 жовтня 2012 р., Сімферополь, Україна.
 • Прімєрова О. К. Особливості розвитку ринку платіжних карток в Україні / Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, молодих вчених «Актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку», 12–13 жовтня 2012 р., Київ, Україна.
 • Лук’яненко І. Г. Вивчення економіки за допомогою динамічного моделювання в НаУКМА / Міжнародний науково-практичний семінар «Співробітництво в галузі вищої освіти з Росією та Євразією», Бергенський (University of Bergen) та Ставангерський (University of Stavanger) університети, 28 листопада – 07 грудня 2012 р., Берген, Норвегія.

2005

20 жовтня 2005 року кафедра фінансів спільно з Лабораторією фінансово-економічних досліджень провела науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів та молодих науковців. Тема конференції – "Фінанси України (проблеми державного регулювання трансформаційної економіки та перспективи інтеграції України у світову систему)".

Нижче перераховано доповідачів та подано назви їхніх доповідей.

Дяковський Дмитро Анатолійович (кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА)
Проблеми застосування ПДВ в Україні

Глущенко Світлана Василівна (кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА)
Фінансові загрози розвитку аграрного сектору України

Жук Василь Михайлович (студент 4 р. н., кафедра фінансів)
Аспекти фінансової безпеки української економіки

Харченко Поліна Віталіївна (студентка 4 р. н., кафедра фінансів)
Особливості оподаткування банківських установ

Шарій Владислав Григорович (студент 4 р. н., кафедра фінансів)
Удосконалення ПДВ в Україні

Мельник Дарина Володимирівна (студентка 5 р. н., кафедра економічної теорії)
Проблеми оподаткування малих підприємств в Україні

Вишня Марія Маринівна (аспірантка кафедри економічної теорії)
Методи оцінки впливу державних субсидій на ефективність суб'єктів господарювання

Єрофеєва Тетяна Анатоліївна (старший викладач, кафедра економічної теорії)
Реформування банківської системи України в контексті інтеграційних процесів

Небиш Інна Петрівна (студентка 5 р. н., кафедра економічної теорії)
Оптимізація структури капіталу підприємства на прикладі ДП "СТЕДЛІ"

Семиколєнова Світлана Вікторівна (аспірантка кафедри фінансів)
Оцінка фінансової діяльності готельних підприємств в Україні

Лабораторія фінансово-економічних досліджень постійно долучається до роботи Щорічної наукової конференції НаУКМА. Про тематику, доповідачів та назви доповідей із попередніх років можна дізнатися за відповідними посиланнями, обираючи тематичний підрозділ конференції: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Зокрема, 27 січня 2005 року в Секції економічної теорії Щорічної наукової конференції НаУКМА за участі Лабораторії організовано та проведено засідання підсекції "Інструменти фіскального та монетарного регулювання економіки". Нижче перераховано доповідачів та подано назви доповідей.

 • Базілінська О. Я "Інвестиційна політика в області регіонального транспорту".
 • Близнюк В. В. "Кількісні показники та оцінка людського потенціалу в Україні".
 • Бридун С. В. "Методичні аспекти розробки стратегій страховки компанії".
 • Галицька Е. В."Історичні аспекти виникнення та розвитку статистики".
 • Глущенко С. В. "Місце позики як інструмента фінансування розвитку міст і регіонів".
 • Горбачук В. М. "Економічний результат в залежності від послідовності рішень".
 • Краснікова Л. І. "Аналіз стану монополізму в Україні".
 • Лук'яненко І. Г. "Вплив зміни норми податку з доходу фізичних осіб на очікування індивідуумів".
 • Сологуб І. А. "Конкуренція чи інновації: "скільки" монополії потрібно для технічного прогресу?"
 • Сунцова О. О. "Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект".
 • Чугунов І. Я. "Проблеми системи бюджетного регулювання в Україні".
 • Шумська С. С. "Монетарне забезпечення економічного зростання: інтегральний показник вкладу банківської системи".

Працівники Лабораторії фінансово-економічних досліджень також беруть участь у наукових конференціях, організованих іншими закладами, зокрема міжнародних.

 • Glychenko S. V. Compact Seminar on International Development in cooperation with the World Bank "Development Challenges in Ukraine and Eastern Europe. Which Role for Multilateral and Bilateral Agencies and for the Private Sector?" (Kyiv, Ukraine, 13–14 June, 2005)
 • Глущенко С. В. Круглий стіл "Вирішення проблеми "Бюджет – 2005": технічні зміни чи радикальний перегляд ?" (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та Фонд Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові), 9 лютого 2005 року)
 • Сунцова О. О. Fiscal Decentralization: the case of Ukraine, виступ на ІХ міжнародній науково-практичній конференції "Фінанси України" (Дніпропетровськ, 20 травня 2005 року)
 • Сунцова О. О. II міжнародна науково-практична конференція "Теория и практика экономики и предпринимательства" (Алушта, РФ, 10–12 травня 2005 року)
 • Сунцова О. О. Семінар "Вдосконалення викладацької майстерності". Бюро освітніх та культурних програм Держдепартаменту США, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів і Національна академія управління. (Київ, 2 квітня 2005 року)
 • Сунцова О. О. The economics education and research consortium. Economic research and outreach center. Summer school courses in Econometrics and its applications to policy analysis (11–24 July, 2005)

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Авторські та колективні монографії

 • Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки / [Калініченко З. Д., Ільчук В. П., Шпомер Т. О., Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. та ін.] ; за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 201 с.

 • Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / [О. І. Черняк, Є. О. Черняк, Є. А. Шевчук, … І. Г. Лук’яненко ; за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Бердянськ ; Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 455 с.

 • Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / [авт. коллектив: В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, В. А. Бабенко, … И. Г. Лукьяненко ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой]. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 451 с.

 • Слав’юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток країни / Наталія Слав’юк ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2019. – 171 с.

 • Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph : [in 3 vol.] / [Kucherenko S., Levaieva L., Malyshko V., … Shumska S.] ; ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 3. – 402 p

 

Публікації/Cтатті

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Research on the Use of the Artificial Intelligence by Management of the Economic System of the State / Olena Parubets, Olena Panchenko, Olena Bazilinska, Dmytro Sugonyako // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 262–266. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95). – https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18321
 • Бридун Є. В. Світовий досвід впровадження системи виявлення та відстеження / Бридун Є. В., Хлєбнікова І. І. // Збірник тез Податкового конгресу «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» / [редкол.: Пашко П. В., Шевчук О. А., Весельська Л. А. та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 232–236. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20166
 • Буй Т. Г. Податок на виведений капітал: переваги та недоліки впровадження в Україні / Буй Т. Г., Мельник А. І. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15521
 • Галицька Е. В. Застосування інтерактивних методів при викладанні фінансово-економічних дисциплін / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15520
 • Robust decision support system for the integrated Tisza river basin nutrients management under climate change and extreme precipitation events / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, L. Hoglund, W. Winiwarter, V. Gorbachuk, P. Knopov // Теорія прийняття рішень : матеріали IX міжнародної школи-семінару, 15–20 квітня 2019 року, Україна : [в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. Л. Ф. Гуляницького ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 51–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18302
 • Robustness, iterative stochastic quasigradient procedures, and adaptive (artificial intelligence) learning for cat risks management / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, E. A. Rovenskaya, M. Obersteiner, V. Gorbachuk, P. Knopov // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород : [в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. В. Є. Снитюка ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 61–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18303
 • Іванова Т. М. Особливості надання звіту про управління підприємством в умовах сьогодення / Іванова Тетяна Миколаївна // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2019 р., м. Київ) / ред. Бєлєнкова О. Ю. ; Київський національний університет будівництва і архітектури [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 236–237. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18304
 • Kaminskyi A. Investment opportunities of cryptocurrencies: statistical analysis of “risk–return” correspondence / Andrii Kaminskyi // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали I Міжнародного економічного форуму / голов. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – Ч. II. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18288
 • Kaminskyi A. Investment Risk Measurement for Agricultural ETF / Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 325–329. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95) http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18306
 • Прімєрова О. К. Міжнародний досвід ефективної детінізації економіки / Прімєрова О. К., Васильчук В. В. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 59–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15500
 • Shportyuk V. The impact of TBT harmonization with the EU norms on Ukraine’s international trade / Volodymyr Shportyuk, Veronika Movchan // The European Trade Study Group 2019 Bern : Twenty-first Annual Conference (12–14 September 2019) / The European Trade Study Group. – 2019. – [no pag.]. https://whova.com/embedded/session/etsgc_201909/755582/
 • Шумська С. С. Міжнародний проект DocHub Erasmus+ як крок України до інноваційної освіти для розвитку економіки / Шумська С. С., Близнюк В. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 вересня 2019 р.) / ред. А. В. Білий ; ГО «Київський економічний науковий центр». – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18305
 • Heyets V. Population Aging and Economic Dynamics in Ukraine: Models of Endogenous Growth Theory and Empirical Estimates of Current Challenges / Valeriy Heyets, Mariya Skrypnychenko, Svitlana Shumska // Proceedings of the
 • 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – 2019. – P. 283–288. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 99). https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18314
 • Shumska S. R&D and innovations as determinants of economic development: the empirical results / Shumska S. S. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : proceedings of the II International scientific conference (May 24th, 2019) / Le Mans University, Faculty of Economics and Management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2019. – P. 188–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18315
 • Shumska S. Role of international projects for realization of Ukraine’s intellectual potential and innovative development / Svitlana Shumska, Viktoriia Blyzniuk // Intellectual Economics, Management and Education : proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019) / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Ljubljana School of Business. – Veliko-Tarnovo : Faber, 2019. – P. 184–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18316

 

Інше

 • Панченко О. І. Теоретико-прикладні засади страхування фінансових ризиків в умовах нестаціонарної економіки / Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. // Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колективна монографія / за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Розд. 1.3. – С. 29–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20164
 • Dadashova P. Mitigating the Cost of Stricter Macroprudential Policies : [working papers] / P. Dadashova, M. Jonsson ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 20 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17725
 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки / Лук’яненко І. Г., Панченко Н. В. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – Розд. 1.9. – С. 100–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16217
 • Лук’яненко І. Г. Емпіричний аналіз взаємозв’язку валютного ринку та ринку криптовалют та їх реакції на дестабілізуючі фактори / І. Г. Лук’яненко, К. М. Рудь // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой ; Харьков. нац. экон. ун-т им. С. Кузнеца. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – Глава 2, п. 2.1. – С. 191–206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16431
 • Faryna O. Disinflation in Closed and Small Open Economies : [working papers] / O. Faryna, M. Jonsson, N. Shapovalenko ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 31 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17724
 • Shumska S. Innovation in economic development of Ukraine: from theory to current state and empirical results / Shumska Svitlana // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : Higher School of Social and Economic, 2019. – Vol. 3. – P. 48–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18322

 

2018

Авторські та колективні монографії

 • Lukianenko I. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 84 p.

 

Публікації/Cтатті

Cтатті

 • Bazilinska O. Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine / О. Bazilinska, N. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 8–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14865
 • Bui T. Tax Evasion in Ukraine: Corporate and Personal Liability / T. Bui // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14863
 • Буй Т. Г. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Буй Т. Г., Прімєрова О. К. // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [8 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15734
 • Васильчук В. В. Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні / Васильчук В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип 22. – С. 905–909. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16560
 • Васильчук В. В. Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ / Васильчук В. В. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – С. 83–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16585
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 107–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14722
 • Глущенко С. В. Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14861
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Одещини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 22. – С. 269–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15239
 • Горбачук В. М. Моделювання фінансових криз = Modelling of financial crises / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Скороход Д. А. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 375–382. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15241
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 4. – С. 165–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15238
 • Горбачук В. М. Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 3 (66), т. 1. – С. 45–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15710
 • Горбачук В. М. Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, С.-Б. Сулейманов // Теорія оптимальних рішень. – 2018. – № 17. – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15711
 • Горбачук В. М. До регулювання ринку природного газу / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 266–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13170
 • Горбачук В. М. До динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 16. – С. 206–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13171
 • Горбачук В. М. Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1023–1033. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14048
 • Горбачук В. М. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 2. – С. 156–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14044
 • Горбачук В. М. Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, ч. 1. – С. 113–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14045
 • Дадашова П. А. Макроекономічні ефекти від упровадження буфера консервації капіталу в українському банківському секторі / Дадашова П., Йонссон М., Онищенко Г. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 36–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15712
 • Худолей В. Ю. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В. Ю. Худолей, Т. В. Пономаренко, Т. М. Іванова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 186–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15793
 • Івахненков С. В. Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами / Івахненков С. В., Георгіаді А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14859
 • Kaminskyi A. Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries / Andrii Kaminskyi, Nataliia Versa // Montenegrin Journal of Economics. – 2018. – Vol. 14, No. 2. – Р. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15743
 • Lukianenko I. G. Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators / I. Lukianenko, Y. Sova // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 74–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14854
 • Лук’яненко І. Г. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України / І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [9 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15746
 • Nezhyvenko O. V. Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings / O. Nezhyvenko, S. Shumska // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 89–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14852
 • Slav’yuk R. Government debt management: Challenges and perspectives [electronic resource] / Slav’yuk, R., Slaviuk, N. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, Issue 3. – P. 143–156. – DOI: 10.21511/imfi.15(3).2018.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15857
 • Slaviuk N. Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences / N. Slaviuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 101–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14849
 • Oliskevych M. Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland [electronic resource] / Oliskevych M., Tokarchuk V. // Economic Annals – XXI. – 2018. – Vol. 169, Issue 1–2. – P. 35–39. – DOI: 10.21003/ea.V169-07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15858
 • Oliskevych M. Fuel consumption in Ukraine: Evidence from vector error correction model [electronic resource] / Oliskevych M., Beregova G., Tokarchuk V. // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol. 8, Issue 5. – P. 58–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15859
 • Tokarchuk T. Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective / T. Tokarchuk, H. A. Bartelet // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 107–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14848
 • Faryna O. What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes? / Faryna O., Talavera O., Yukhymenko T. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 21–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15724
 • Shkurykhin A. O. Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 120–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14846

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Фінансові аспекти розвитку науки в Україні / Буй Т. Г., Кожинов М. Г. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13861
 • Wheat I. D. The Canonical New Keynesian Monetary Policy Model: A System Dynamics Translation / I. David Wheat, Marianna Oleskevych // 36th International Conference of the System Dynamics Society, Reykjavík, Iceland, August 7–9. – [S. l. : s. n.], 2018. – [3 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15740
 • Галицька Е. В. Внесок М. І. Зібера у розробку теоретико-методологічних засад статистики / Галицька Е. В., Прімєрова О. К. // Образованието и науката на XXI век – 2018 : материали XIV Международна научна практична конференция, (15–22 октомври 2018 г.). – София : Бял ГРАД-БГ ОДД, 2018. – Vol. 4. – C. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15735
 • Галицька Е. В. Методи впливу на ділових партнерів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13857
 • Галицька Е. В. Метод експертних оцінок в аналізі розвитку ринку страхових послуг / Галицька Е. В., Лях І. В. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13856
 • Горбачук В. М. Математичне моделювання міжнародної конкуренції / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є : збірка матеріалів конференції, (17–21 вересня 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15709
 • Gorbachuk V. The Golden rule for overlapping generations / Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Suleimanov S.-B. // Nonlinear analysis and applications : 4th International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine (4–6 April, 2018, Ukraine, Kyiv ). – Kyiv : KPI, 2018. – P. 24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15736
 • Особливості державних оборонних замовлень / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, А. А. Сирку, С.-Б. Сулейманов // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, (28 лютого 2018 року). – Київ : Тенар, 2018. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15737
 • Горбачук В. М. Шлях українських компаній на Варшавську фондову біржу через Кіпр, Люксембург, Нідерланди / Горбачук В. М., Бенедисюк Д. І., Знахуренко О. С. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13852
 • Горбачук В. М. Алгоритми збільшення ефективності та експорту регіонів України / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14581
 • Горбачук В. М. Обчислення оптимальної спеціалізованої експортної структури регіону / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції (20–21 квітня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – С. 61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14046
 • Горбачук В. М. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14–19 травня 2018 року, Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 109–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14047
 • Dadashova P. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. contradiction / Dadashova Pervin // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13850
 • Dadashova P. System Dynamics Modelling in Teaching Economics / Pervin Dadashova // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15312
 • Донкоглова Н. А. Професійно значимі якості викладача ВНЗ / Донкоглова Н. А. // Ризики кар’єрно-професійного старту у висококонфліктному середовищі: загальне та особливе : матеріали ХХV науково-теоретичної конференції молодих вчених. – Харків : НУА, 2018. – С. 67–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15741
 • Іванова Т. М. Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти України / Іванова Т. М. // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15–16 грудня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун, 2018. – С. 122–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15742
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент кредитування онлайн / А. Б. Камінський // Цифрова економіка : збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, (4–5 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 153–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15744
 • Kaminskyi A. System Dynamics Modelling of Credit Risk Management / Andrii Kaminskyi, Oleksii Petrovskyi // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15307
 • Lukianenko I. G. Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization / Lukianenko I., Novik A. // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (10th – 11th October 2018). – [Zilina, Slovak Republic : s. n.], 2018. – Part 1 : Economic Impact of Migration. – Р. 276–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15745
 • Мертенс О. В. Основні проблеми, які виникають при оцінці синергетичного ефекту при злитті і поглинанні / Мертенс О. В., Шевченко Д. І. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13838
 • Novik A. The impact of migration on the economic stability in Ukraine / Novik Alina, Lukianenko Iryna // Record of the 36th International Conference of the System Dynamics Society 2018 (Reykjavik, Iceland 7–9 August 2018). – Reykjavík, 2018. – P. 508.
 • Прімєрова О. К. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Прімєрова О. К., Кириченко А. О. // Nauka: teoria i praktyka – 2018 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 sierpnia 2018 roku). – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 6. – Р. 3–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15747
 • Abakumova Ju. Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine / Juliet Abakumova, Olena Primierova // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 10th – 11th October 2018). – Rajecke Teplic, 2018. – Part VI : Inequality in Society. – P. 2445–2452. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15748
 • Прімєрова О. К. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій / Прімєрова О. К., Мартищенко Б. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 56–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13829
 • Сєміколенова С. В. Сучасні методи досліджень у фінансах / Сєміколенова С. В., Кравчук А. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 63–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13825
 • Tokarchuk V. Effects of behavioral biases on investment decisions in the context of cryptocurrency market / Viktor Tokarchuk, Tetiana Donkohlova // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13824
 • Шумська С. С. Конкурентоспроможність фінансового сектору та офшорні потоки банківських капіталів / Шумська С. С. // Еastern European Studies: Economics, Education and Law : Proceeding of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018, Burgas. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – Р. 81–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15750

 

Інше

 • Камінський А. Б. Моделювання ризиків доларизації банківських активів та зобов’язань / [Камінський А. Б., Версаль Н. І.] // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Харьков, 2018. – Раздел 2.3. – С. 280–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15156
 • Lukianenko I. Positive and negative implications of development of cryptocurrency market / [Lukianenko Iryna, Rud Kateryna] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by T. Pokusa, T. Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.2. – Р. 115–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15794
 • Nasachenko M. Еxchange rate and trade: symmetric or asymmetric relationship. Case of Ukraine / [Nasachenko M., Tokarchuk V.] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.3. – Р. 123–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15749

 

2017

Монографії

 

Колективні монографії

 

 • Lukianenko I. Labor market Modeling:Regional Unevenness and Economic Integration. Monography /I.Lukianenko, M.Oliskevych.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 72 p. available at: https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1 (4,5 др. арк.)
 • Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Лукяненко. – К.: НаУКМА, 2017. – 464 с. Режим доступу: URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12348
 • Моделирование процессов управления в информационной экономике /Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 388 с. Русск. яз., укр. яз., англ. яз. (Лукьяненко И.Г., д.э.н., проф. – п.2.1 ( Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності) С.139-154, (0,94 др. арк.); ISBN: 978-966-2410-86-0
 • Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Monograph 2. – Association 1901 "SEPIKE" Innovation in Education and Economy. – Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France.- Herstellung und Verlag / Editor and Publisher: Association 1901 "SEPIKE", Poitiers, France. –2017. –154 P.// Modern nonlinear and asymmetric econometric modeling of socio-economic processes (Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych). – P. –76-90.(0,9 др. арк.) ISBN: 978-966-328-111-7
 • Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macroeconomic and Mesoeconomic Levels. – Collective monograph / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Lithuania : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 324 p. // Dynamic Analysis of Macroeconomic Fluctuation Sources in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 262–278, (1 др. арк.)
 • Моделирование процессов управления в информационной экономике/ под ред. проф. В.С.Пономаренко, проф. Т.С.Клебанова. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 420 с. . – Камінський А.Б., Браткова І.М. Розд. 2.2. Ринок ОВДП України: проблеми та перспективи розвитку. – С. 156-176, (1,25 др. арк.)

 

Підручники, навчальні посібники

 

 • Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук, проф. Г.Т.П’ятницької. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 700 с. ISBN 978-617-7582-12-9.
 • Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Глущенко. – К. : НаУКМА, 2017. – 64 с.- 4 д.а.
 • Вибрана література до книги Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of corporate finance. 11-th edition. – McGraw-Hill, 2014. – 889 Упорядник Горбачук В.М. – 104 с, (6,5 др. арк.)
 • Фондовий ринок: практикум: навч. посібник /за ред. В.Д.Базилевича; - К.: Знання, 2017. 718 с. Камінський А.Б.. Розділи 4, 5, 27.

 

Наукові статті, що входять до наукометричних баз даних

 

 • LukianenkoI.G. Evidence of asymmetries and nonlinearity of Unemployment and labour force participation rate in Ukraine/ I. Lukianenko, M.1Oliskevych// Prague Economic Papers. –26(5). – 2017. –P. – 578–601, https://doi.org/10.18267/j.pep.633  Науково-метричні бази даних: Scoupus, Web of Science, EconLit, RePEc DOI:https://doi.org/10.18267/j.pep.633, ISSN 2336-730X (Online), ISSN 1210-0455 (Print)
 • Oliskevych M., Lukianenko І. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7 (3). – P. 501-509. Науково-метрична база даних: Scopus, https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4767/pdf, ISSN2146-4138
 • LukianenkoI.G. Modelingofthemigrationprocessinfluenceonlabormarketandsocio-economicdevelopmentofUkraine /I.G. Lukianenko// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів, Переяслав-Хмельницький.- вип. № 34/1. – 2017. – С. 335-346. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’sPeriodicalsDirectory. Режим доступу:  www.economik.phdpu.edu.ua, ISSN 2414-3774
 • Дадашова П. А. Особливості дії процентного та кредитного каналів трансмісійного механізму залежно від умов середовища / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування. — 2016. — Т. 3. — 119–137. Режим доступу: http://eip.org.ua/?page_id=448&aid=726&lang=uk, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2518-7449 (Online)
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. — 2016. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2307-2105
 • Пирогов Д.А. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення економічних кластерів в Україні / Д.А. Пирогов // Інноваційна економіка. – 2017. –  № 1-2 [67]. – С. 137-142. Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2017/InnEko_1-2_2017.pdf, ISSN 2310-4864 (ел. вар.), Науково-метрична база даних: РИНЦ, IndexCopernicus (ICV 2015: 58.3), ISSN  2310-4864
 • Пирогов Д.А. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів на основі економічних кластерів / Д.А. Пирогов // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5553. – Назва з екрану. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN:2307-2105
 • Прімєрова О.К. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки рівня банківського ризику [Електронний ресурс] / О. К. Прімєрова, Г. А. Кісельова // Економіка та суспільство. – 2016. — № 7. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/138.pdf, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus (ICV2015:35.93), ISSN 2524-0072 (online)
 • Прімєрова О.К. Життєвий шлях, наукова та практична діяльність А. Кетле (до 220-ї річниці з дня народження) [Електронний ресурс] / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид., 2016. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5320, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2307-2105
 • Шумська С.С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки взаємозв’язку/ С.С.Шумська //Економіка та суспільство. – 2017. –  №11. – C. 603-611(електронний, фаховий, наукометричний), Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1273-shumska-s-s, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2524-0072 (online)
 • Шумська С.С. Перспективи  зростання економіки України на фоні глобальних трендів / С.С.Шумська // Економіка та прогнозування – 2017. – №3.  –  С.7-30. Режим доступу: http://eip.org.ua/?page_id=189&mode=view&year=2017&issueno=3, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, RePEc, ISSN 2518-7449 (Online), ISSN 1605-7988 (Print)
 • Шумська С.С. Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / С.С.Шумська // Економічна теорія – 2017. – №3.  –  С.39-68. Режим доступу: http://etet.org.ua/?page_id=189&mode=view&lang=uk&year=2017&issueno=3, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN  1811-3141
 • Adair P.,  Nezhyvenko, O. Assessing how large is the sex market in the European Union", Éthique et Économique/Ethics and Economics: ethique-economique.net/ – 14(2): - 2017.- Р.116-136. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/318819315_Assessing_how_large_is_the_market_for_prostitution_in_the_European_Union, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus
 • Базілінська О. Я., Панченко О. І. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту/ О. Я. Базілінська, О. І.  Панченко // Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С. 3-8.(0,3 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Глущенко С.В. Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках/ С.В. Глущенко// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.21-28. (0,43 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Дяковський Д.А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку/ Д.А. Дяковський// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.39-45. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Дадашова П.А., Хобта В.Ю. Аналіз фінансової ефективності рекламних заходів у фармацевтичній сфері/П.А. Дадашова, В.Ю. Хобта// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2017. — Т. 2. вип. 1— С. 34-39 (0,3 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Івахненков С.В. Корпоративна корупція і функції незалежних і внутрішніх аудиторів/ С.В. Івахненков// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.45-52. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Камінський А.Б. Ризик-менеджмент: проблема розвитку/ А.Б. Камінський// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.52-60. (0,5 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Лещенко П.А. Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні/ П.А. Лещенко// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2017. — Т. 2. вип. 1— С. 92-98. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Мар’янович М.Е. Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року/ М.Е. Мар’янович// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.98-103. (0,7 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Новік А.Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки/А.Ю. Новік// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.103-110. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Пинзеник В.В. Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості/В.В. Пинзеник// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.110-116. (0,4 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print). 
 • Рускіна О.В. Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України/ О.В. Рускіна// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.116-124. (0,5 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • BlyzniukV. RojkoA. Comparative evaluation of the labour markets development in the republic of  Moldova and Ukraine.– Economies i Sociologie. – N.1-2 / 2017. – S.33-45. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ince.md/uploads/files/1502889549_economie-si-sociologie-1-2-2017.pdf, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus,SOCIONET
 • Blyzniuk V. Challenges and risks of the development of the Ukrainian and Moldovan labor markets. – Український соціум № 4, 2017, Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Zmist/Zmist2017ua/zmist4_.htm, Науково-метрична база даних:IndexCopernicus
 • Blyzniuk V. Informal employment in the labor market: features and characteristics of this segment /International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models”, the 12th edition, 12–13 October 2017: Vol. II. – Chisinau: INCE, 2017. – P. 177 – 185. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus

У фахових українських виданнях

 

 • Горбачук В.М., Макаренко О.С. Особливості прийняття рішень людиною/ Горбачук В.М., Макаренко О.С.// Системні дослідження та інформаційні технології.-2017.-№3
 • Горбачук В.М., Дунаєвський М.С. Рівноважні інвестиції у кібербезпеку мережі ланцюгів постачання/ В.М. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Морозов О.О.//Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2017.-№2.
 • Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина О.О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова, С.В. Сєміколенова // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки». – 2017. – № 4 (4). – С. 49-53. (0,3 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Аналіз експорту держав Східної Європи за групами агропромислових товарів у 2001-2015 рр./ В.М. Гобачук //Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2017. – Випуск 2 (07).- С.316-324. (0,5 др. акр.)
 • Горбачук В.М. До моделювання ринку Європи на природний газ/ В.М. Горбачук, О.О. Морозов, П.Г. Неботов// Інфраструктура ринку.- 2017.- Випуск 3.- С.147-152. (0,63 др. арк.)
 • Шулінок Г.О. Моделювання поведінки фармацевтичної фірми /В.М. Гобачук, Г.О. Шулінок// Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 147–153. (0,37 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.Б. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень /В.М. Горбачуr, А.А. Сирку, С.Б. Сулейманов// Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. –2017. – Вип. 2 (08). Ч. 2. – С. 132–136. (0,25 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Моделі аналізу охоплення нестандартних даних / В.М. Горбачук// Компьютерная математика. – 2017. – № 1. – С. 63–72. (0,56 др. арк.)
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектору україни на основі динамічної системи симультативних рівнянь / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2016. — Т. 185 — 54–62. (0,5 др. арк.) Режим доступу: http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/84
 • Івахненков С.В. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С.2–8. (0,37 др. арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Економічна оцінка втрат трудового потенціалу внаслідок впливу соціально-демографічних чинників. –Україна: аспекти праці. – 2017. – № 3. –С.33-43. (0,6 др. арк.)- Режим доступу: http://uap.in.ua/pro-vy-dannya/
 • Яценко Л.Д., Близнюк В.В.Соціальна справедливість у сфері праці України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя. – Стратегічні пріоритети. № 4, 2017. – С 43-54. (0,7 др. арк.) - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д.Тіньова зайнятість та пенсійний фонд: втрачені можливості. – Вісник Пенсійного фонду України. –№ 2, 2017. – С.21-26. (0,3 др.арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Ефективність пенсійної системи в Україна. –Вісник Пенсійного фонду України. –№ 4, 2017. – С.10-17. (0,44 др. арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Економічні оцінки соціально–демографічних втрат трудового потенціалу. – Вісник Пенсійного фонду України. –№ 7, 2017. – С.25-28. (0,25 др. арк.)

 

2016

Монографії

 • Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки/ І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016, - с. 187 (11,7 др. арк.)
 • Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія/ За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с. (Лук’яненко І.Г. Розділ 1. Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування. 1.10. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків. -  С. 126-143), (1 др. арк. )

Інше

 • Lukianenko I.G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy/ Економіко-математичне моделювання: зб.мат. Першої національної науково-методичної конференції - К.:КНЕУ, 2016.- 405 с. - С. 208-211  (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції // Classic university in the context of challenges of the epoch. – Kyiv: T.Shevchenko Kyiv National University, 2016. – С. 215–216. Режим електронного доступу: [  http://science.univ.kiev.ua/upload/Збірник_superfinal_Николаенко.pdf] (0.06 др. арк.)
 • Жук В. М. Підходи до оцінки ефективності монетарних рішень / В. М. Жук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 129–132. (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі // 16-th Ukrainian conference on space research. – Kyiv: State Space Agency of Ukraine, 2016. – P. 192. Режим електронного доступу: [http://space-conf.ikd.kiev.ua/images/uploads/713ee588a454e746a6526ae264cb2a60.pdf ]
 • Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Роль та основи підходи до організації самостійної роботи студентів// Збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи світової науки», - 2016. – С.9-11.(0,13 др.арк.)
 • Литвин А. В. Порівняння результативності застосування методів виявлення ознак фінансової кризи на прикладі страхових компаній / А. В. Литвин // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 203–206. (0,13 др.арк.)
 • Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.  Ризик-менеджмент як основа управління банком // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика. Матеріали міжнарожної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених . 27 січня 2016 року. Київ. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 55-57.
 • Горбачук В.М., Сомик К.О. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World Development Indicators // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах. – К.: КНЕУ імені В.Гетьмана, 2016. – С. 105–107.(0,12 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Динамика сложности продукции Украины и соседних государств в 1995–2014 годах // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Vol. II. – Chisinau: Evrica, 2016. – P. 81–90.(0,56 др. арк.)
 • Буй Т.Г., Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету/ Т.Г. Буй, П.Ю. Шикін// // Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.9-12. (0,13 др.арк.)
 • Горбачук В.М. До вимірювання складності продуктів і успішності економіки / Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика. – Харків: ХНЕУ імені С.Кузнеця, 2016. – С. 315–317.(0,12 др. арк.)
 • Шумська С.С. Монетизація економіки як необхідна умова відновлення економічного зростання // Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.) / Заг.ред.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.152-155  (0,2 д.а.)
 • Шумська С.С. Фінансове багатство України в офшорах світу// Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Наука і сучасність: виклики глобалізації». Київ, 29 червня 2016 р. (0,3 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. До природних обмежень економічної діяльності / Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – С. 125–128. (0,13 др.арк.)
 • Базілінська О.Я. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / О.Я. Базілінська, О.І. Панченко, С.Г. Сергіянський // Матеріали V Міжнародної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» – Одеса, Атлант, 2016. – 426 с. – C. 42-43.(0,06 др.арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Вимірювання ефективності мереж // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2016. – С. 63–64. .(0,06 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/63.pdf]
 • Токарчук В. В. Економетричні моделі оцінювання вартості бренду / В. В. Токарчук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 360–363.(0,19 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Особливості олігополістичних рівноваг // Контроль і управління в складних системах. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 49–51.(0,125 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://mccs.vntu.edu.ua/mccs2016/files/tezy-KUSS-2016.pdf]
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. До вимірювання системних ризиків мереж // Проблеми телекомунікацій. – К.: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016. – С. 143–145. .(0,125 др.арк.)
 • Глущенко С.В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки – В кн. Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 430 с. – С.38-42 , (0,23 д.а)
 • Глущенко С.В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С.В. Глущенко// Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.19-22.(0,19 др. арк.)

 

Наукові статті, що входять до наукометричних баз даних

 

 • Lukianenko I. H. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / I. H. Lukianenko, P. A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т. 5. – 275–307. (2 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Scopus Веб-адреса електронної версіїhttp://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9123
 • Лук’яненко І.Г. Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком /І.Г. Лук’яненко,  Р.Б. Семко Р.Б//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка.-2015.-№12(177).-с.17-31. 
  DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/3  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версіїhttp://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_3-1.pdf
 • Прімєрова О.К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Молодий вчений, 2016. — №3. – С. 154-160. (0,37 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/37.pdf
 • Прімєрова О.К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / О. К. Прімєрова, А. Ю. Овчинніков  // Інноваційна економіка, 2016. — № 3-4. – C. 145-150.(0,3 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії:   http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_3-4_2016.pdf
 • Прімєрова О.К. Особливості розвитку фондового ринку України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид., 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948
 • Nezhyvenko O., Adair P. 2016. “Informal Employment and Earnings Determination in Ukraine", selected proceedings of the GREY/Marie Curie/IAPP summer school "Multiple Moralities and Shadow Economies in Post-socialism", Zagreb, Croatis, In Polese A., Williams C.C., Horodnic I.A. and Bejakovic P. (eds.) The Informal Economy in Global Perspective: Varieties of Governance, Palgrave-McMillan. Науково-метрична база даних: Scopus
 • Adair P., Nezhyvenko O. 2016. «Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution?», Proceedings 6th Economics and Finance Conference, OECD, Paris, September 6-9, IISES, - Р. 27-50 (1,43 др. арк.)  DOI: 10.20472/EFC.2016.006.002
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в різних умовах макроекономічного середовища України / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування. —  2016. — № 3. — С. 119–137.(1,13 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. - 2016. - № 11. - Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271">http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271 Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.

У фахових українських виданнях

 • Фарина О.І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / О.І. Фарина // Вісник  Національного банку України. – 2016. – №236. – С.32-45.(0,8 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – C.633-638. http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 • Горбачук В.М. На порозі Четвертої промислової революції //В.М. Горбачук/ Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. (0,25 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/44.pdf]
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Д. А. Пирогов // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 138–145.(0,44 др. арк.)
 • Неживенко О. В. Неформальна зайнятість в Україні на основі опитування 2007 року / О. В. Неживенко// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 132–138.(0,4 др. арк.)
 • Лук’яненко І. Г., Новік А. Ю. Дослідження ринку праці України за допомогою методів системної динаміки / І. Г. Лукяненко, А. Ю. Новік// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 106–118.(0,75 др. арк.)
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / А. В. Литвин // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 101–106. (0,3 др. арк.)
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / В. М. Жук // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 69–80.(0,06 др. арк.)
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічноїсистеми симультативних рівнянь / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 54–62. (0,5 др. арк.)
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці / С. В. Глущенко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 35–43.(0,5 др. арк.)
 • Базілінська О. Я., Панченко О. І. Організаційно-економічні засади страхового захисту залізничного транспорту / О. Я.Базілінська, О. І.  Панченко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 24–30.(0,38 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Ітеративний метод аналізу мережі країн і продуктів / В.М. Горбачук// Компьютерная математика. – 2016. – №
 • Горбачук В.М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету/В.М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 8.– С. 116–122.(0,4 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf">http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf]
 • Шумська С.С. Фінансові  інструменти  розвитку: світова практика та уроки для України / С.С.Шумська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – №10 (1 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кулик В.В. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки /В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. (0,43 др. арк.) Режим електронного доступу: [  http://global-national.in.ua/archive/9-2016/19.pdf]
 • Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Морозов О.О. Оцінювання ефективності мереж // Теорія оптимальних рішень. – 2016.– С. 154–161. (0,44 др. арк.) Режим електронного доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23">http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23]

 

В іноземних виданнях

 

 • Lukianenko I.H. Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.5. Iryna Lukianenko, Alina Novik. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р.382-391. (0,56 др. арк.)
 • Lukianenko I.H Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.6 Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р. 391-399.  (0,5 др. арк.)
 • Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary school. Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24-26 June, 2016. – 2016. – P. 1–9. – Available at: http://static.clexchange.org/ftp/conference/CLE_2016/CO2016_SD%20Modeling%20in%20a%20Ukrainian%20Secondary%20School_Wheat.pdf
 • Ivakhnenkov Sergiy. Can Socio-Economic Approach to Management (SEAM) Work in Ukraine? /  S. Ivakhnenkov, J. Conbere, A, Heorhiada// Decoding the Socio-Economic Approach to Management Results of the Second SEAM Conference in the United States. – Information Age Publishing, Charlotte, NC. – 2016. – P.65–75. (0,6 др. арк.).

 

В іноземних журналах

 • Faryna O. Exchange rate pass-through and cross-country spillovers: Some evidence from Ukraine and Russia / O. Faryna // BOFIT Discussion Paper Series. – 2016. - №14. – 30 p. Google Scholar. (0,44 др. арк.)

 

2015

Підручники, навчальні посібники

 • Токарчук В.В. Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції: навчально-методичні матеріали до курсу/ В.В. Токарчук – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. - 38 с.- ISBN 978-966-518-691-5 (2,25 др. арк.)
 • Шумська С.С. Макроекономічне прогнозування: навчальний посібник: у двох ч.-/ С.С. Шумська – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. Ч.1.- 176 с.- ISBN 978-966-518-691-2, (10,23 др. арк.)
 • Галицька Е.В., Прімєрова О.К., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 624 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11 7158 від 17.04.2013), (39 др. арк.)

 

В іноземних журналах

 

 • Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. The mathematical modeling of uncertainty and risk impact on complex systems instability // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 62. .(0,06 др. арк.)
 • Ermolieva T.Yu., Ermoliev Yu.M., Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. Development of robust land use decisions in Eastern Europe under technology, climate, and system change: the case of Ukraine // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 46–47.(0,06 др. арк.)

 

2014

Монографії

 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013. - С. 73-86 : табл.

2012

Монографії

 • Лук’яненко І. Г. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: Монографія / заг. ред. д.е.н., проф. М. Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. (Лук’яненко І. Г. розділ 1.2. Проблеми підвищення ефективності управління джерелами фінансування українських підприємств).
 • Лук’яненко І. Г. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 564 с. (Лук’яненко І. Г.розділ 1.7. Моделі управління міжнародними резервами).
 • Шумська С. С. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. (Шумська С. С. Реальний ефективний обмінний курс гривні та структура української економіки).
 • Лук’яненко І. Г. Моделі лонгітюдних даних в управлінні структурою капіталу українських підприємств // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с.

Посібники

 • Токарчук В. В.Навчально-методичні матеріали до курсу «Банківські операції». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 22 с.
 • Мертенс О. В.Управлінська економіка: методичні матеріали до курсу. – К.: Міжнародний інститут бізнесу, 2012. – 84 с.
 • Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 27 с.
 • Кравчук А. О., Дяковський Д. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 34 с.
 • Базілінська О. Я.Навчально-методичні матеріали до курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 72 с.

Статті

 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4 (411). – С. 197–201.
 • Галицька Е. В.Ринок нерухомості в Україні: проблеми та особливості // Проблеми науки. – 2012. – № 1. – С. 40–47.
 • Глущенко С. В., Івахненков С. В.Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. –№ 2. – С. 24–34.
 • Шумська С. С.Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрямки дослідження // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 35–49.
 • Шумська С. С.Національне багатство України у вимірі показників СНР // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.
 • Івахненков С. В.Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 (12). – С. 9–17.
 • Івахненков С. В.Інформатизація процесів управління та господарський контроль: проблеми термінології // Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 3 (19). – С. 3–10.
 • Івахненков С. В., Георгіаді А.Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 • Виговська Н. Г., Івахненков С. В.Порядок перевірки та доведення контрольних версій: гносеологічні аспекти // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. – 2012. – Вип. 18/3. – С. 47–52.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9(33). Ч. 1. – C. 446–454.
 • Івахненков С. В. Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. Част. 3. – С. 164–169.
 • Івахненков С. В.Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1265&p=1.
 • Івахненков С. В.Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні // Культура народів Причорномор’я. – 2012. – № 234. – С. 38–43.
 • Горбачук В. М., Кривонос Ю. Г.Особенности регрессионного анализа временных рядов // Комп’ютерна математика. – 2012. – № 2. – С. 3–12.
 • Горбачук В. М., Шулинок Г. А.Причинно-следственная связь по Грейнджеру // Теорія оптимальних рішень. – 2012. – С. 119–125.
 • Горбачук В. М., Гудима А. В.Регіональний перерозподіл за централізації та децентралізації // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2012. – С. 179–184.
 • Горбачук В. М.Особливості регресії моделей з розподіленими лагами // Культура народов Причерноморья. – 2012. – С. 20–24.
 • Токарчук В. В.Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 126–130.
 • Шумська С. С.Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 144–149.
 • Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Осінкіна О.Аналіз залежності між фактором здоров’я та доходами населення в Україні на мікро-рівні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 77–81.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 23–27.
 • Жук В. М.Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 60–65.
 • Дяковський Д. А.Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 57–60.
 • Глущенко С. В., Пласконіс Н. В.Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 32–38.
 • Івахненков С. В., Місюра О. О. Проблеми оцінки аудиторської суттєвості в Україні: аналіз практичних керівництв // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 71–76.
 • Лук’яненко І. Г., Подвисоцький Ю. А.Моделювання впливу фактора здоров’я на нерівність у країнах із перехідною економікою // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 94–97.
 • Буй Т. Г., Бударагіна М. С.Оцінювання стійкості державного боргу в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 18–23.
 • Семко Р. Б.Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 111–115.
 • Геращенко О. Л.Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 28–32.
 • Лук’яненко І. Г. Управління структурою капіталу підприємств в умовах фінансової нестабільності // Зб. тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. кол. Веретенников В. І. та ін. – Макіївка: МЕП, 2012. – С. 223–225.
 • Лук’яненко І. Г.Фінансова політика в умовах трансформації економіки //Фінансова політика як складова економічного розвитку: Всеукр. наук.-пр. конф. (Київ, 18–19 квітня 2012 р.): тези доп. / відп. ред. І. Я. Чугунов. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 6–8.
 • Сєміколенова С. В.Механізм нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві: роль страхування // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень» (м. Київ, 2–3 березня 2012 р.). – Ч. 2. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. – С. 57–59.
 • Дяковський Д. А.Слабкі сторони сучасних електронних грошей // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності» (м. Одеса, 16–17 березня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Ч. 2. – Одеса, ЦЕДР, 2012. – С. 61–63.
 • Бридун Є. В.Характерные финансовые особенности деятельности страховых компаний в 2010 году // InsuranceTOP. – 2011. – № 1 (33). – С. 34–35.
 • Івахненков С. В., Івахненкова В. В. Aналітичні процедури в процесі аудиторської перевірки // Матеріали 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Харків, 27–29 травня 2012 р.). – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 145–146.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк, 25 травня 2012 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – С. 83–84.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Методичні підходи при оцінюванні ефективності авторських курсів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий прогрес на зламі тисячоліть» (м. Прага, 27 травня – 5 червня 2012 р.). – Прага, 2012. – С. 26–28.
 • Івахненков С. В.Розробка аудиторського програмного забезпечення в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 225–227.
 • Рожнятовський С. В., Івахненков С. В., Івахненкова О. П.Засоби і методики автоматизованого формування, контролю та аналізу звітності виробничо-технічних підрозділів Укрзалізниці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 255–256.
 • Прімєрова О. К. ImprovingsafetythebankingsystemUkraineinmodernterms // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування» (м. Одеса, 24–25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 131–134.
 • Базілінська О. Я. Comprehensive Approach to Assessing the Financial Condition of the Enterprise // Науковий потенціал світу. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія, 17–25 вересня 2012 р.) / «Бял ГРАД-БГ». – Т. 1. Икономики. – Софія, 2012. – С. 38–41.
 • Прімєрова О. К. Investment activity of Ukrainian insurance companies // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження» (м. Сімферополь, 5–6 жовтня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics», 2012. – С. 132–134.
 • Горбачук В. М. Питання фінансування загальнодержавних програм України підготовки бакалаврів, магістрів, докторів наук // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 71–76.
 • Горбачук В., Толубко І.Моделювання передбачення викидів і аналізу політики // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: математика. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.
 • Лук’яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 303–319 (журнал входить до міжнародного каталогу та бази даних Sci Verse Scorpus (www.scorpus.com) та Міжнародного інформаційного та науково-дослідного каталогу для індексування статей з метою визначення індексу цитування Thomson Reuters (http://science.thomsonreuters.com).
 • Podvysotskaya T. O., Podvysotskiy Y. A. Health Aspect of Inequality in Transition Countries: Case of Ukraine. – The German Institute of Economic Research (DIW Berlin), 2012.
 • Gorbachuk V., Gasanov A. Regression analysis of time series vs cross section data // Problems of cybernetics and informatics. – Baku: Azerbaijan Academy of Sciences, 2012.
 • Gorbachuk V., Chumakov B. Iterative methods for generalized Nash equilibria search // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2012. – P. 38–47.
 • Горбачук В. М., Пепеляев В.А. Макромодель энергетики и экономического роста // Стохастическое программирование и его приложения в энергетике. – Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2012. – С. 278–306.
 • ShumskaS., Stepanenko-LypovykB. Methodologyfeaturesgreenbusinessdevelopment // Sustainabledevelopment [Устойчиво развитие. – Технически университет Варна, Болгария]. – 2012. – Vol. 3. – P. 146–149.

2005

Монографії

 • Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології / Наукове видання. – К.: Знання-Прес, 2005. – 304 с.
 • Юдін О. Ю., Івахненков С. В., Пазинич В. О., Рожнятовський С. В. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / За ред. доц. С. В. Івахненкова. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Лук'яненко І. Г.Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - ч. : іл. -  Включ. бібліогр.

Посібники

 • Базілінська О. Я. Макроекономіка / Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
 • Бычкова С. М., Ивахненков С. В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите: Учеб. пособие / Под ред. С. М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.
 • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту / Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 348 с.
 • Краснікова Л. І., Лук'яненко І. Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблемні ситуації, вправи / Навч. посіб. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 317 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 • Муніципальні облігації в системі фінансових ринків: практика зарубіжних країн / Науково-довідковий посібник для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 44 с.
 • Сунцова О. О. Місцеві фінанси / Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 560 с.
 • Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 26 с.

Статті

 • Базілінська О. Я. Економічна кон'юнктура транспортної системи регіону // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 24. – C. 34–41.
 • Базілінська О. Я. Інвестиційна політика в області регіонального транспорту // Наукові записки НаУКМА. – Київ, 2005.
 • Базілінська О. Я. Особливості фінансової діяльності господарюючих суб'єктів в сучасних умовах // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 23. – C. 79–84.
 • Базілінська О. Я. Сучасні тенденції інвестування в Україні // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2005". – Том 9. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3–6.
 • Івахненков С. В., Іськович Т. В. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності аудиту // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 35–40.
 • Іськович Т. В., Івахненков С. В. Проведення аналітичних процедур в умовах використання комп'ютерної техніки // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 87–98.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні // Наукові праці НДФІ. – Вип. 3 (32). – 2005. – С. 71–78.
 • Скрипник А. В., Сунцова О. О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст. – №3. – 2005. – С. 26–29.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна