Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

З 2017 р. співробітники Лабораторії розпочали виконання фундаментальної науково-дослідної роботи "Методологія та економіко-математичний інструментарій оцінки впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на фінансову стабільність та економічне зростання в Україні". Проект є міждисциплінарним за тематикою дослідження і присвячений розробці методології, сучасного економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій оцінювання впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на фінансову стабільність та економічне зростання з метою формування соціально-економічної політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків в суспільстві, відновлення економічного зростання та визначення пріоритетних напрямів детінізації економіки в системі зміцнення економічної безпеки України. Дослідження передбачає розвиток теоретико-методологічних засад моделювання соціально-економічних процесів в умовах існування значного тіньового сектору, підвищених зовнішніх та внутрішніх ризиків, на підґрунті методів нелінійної системної динаміки та сучасного економетричного інструментарію. В результаті виконання проекту буде розроблена цілісна концепція, методологія і відповідний комплекс взаємоузгоджених та взаємодоповнюючих оригінальних динамічних економетричних та імітаційних макромоделей, а також агреговані макромоделі загальної рівноваги з урахуванням існування тіньового сектору та тіньового неоподаткованого ринку праці, реалізація яких дозволить визначити перспективні напрями соціально-економічної політики, спрямованої на запобігання розвитку соціальної напруги в суспільстві, зменшення частки тіньової економіки, фінансову стабілізацію та відновлення економічного зростання. Практична реалізація та діагностування побудованого авторського комплексу економіко-математичних макромоделей України будуть здійснені на основі розвитку методів оцінювання та калібрування їх параметрів із застосуванням сучасних інформаційних технологій та розробленого програмного забезпечення.

 

Протягом 2014-2016 рр. Лабораторія виконувала науково-дослідну роботу "Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності". Результатом виконання проекту стала розробка динамічної стохастичної макромоделі загальної рівноваги з розширеним фіскальним сектором, яка повністю адаптована до українських реалій; містить поряд з монетарними, деталізований набір фіскальних інструментів, характерний саме для української економіки; враховує особливість взаємозв’язків між її окремими секторами та елементами, а її практична реалізація дозволяє деталізовано дослідити синергетичні ефекти скоординованого застосування інструментів фінансово-бюджетної та монетарної політики, спрямованого на ідентифікацію та зменшення дестабілізуючої дії широкого спектру внутрішніх та зовнішніх шоків.

 

 

Протягом січня 2011 – грудня 2013 рр. Лабораторія виконувала науково-дослідну роботу, фінансовану з коштів держбюджету України, на тему «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки». Мета роботи: розробка принципово нових підходів до оцінювання та запобігання можливій дестабілізації фінансової системи і розвитку кризових явищ у функціонуванні її окремих компонентів на основі економіко-математичних методів і моделей. Це має створити методологічну основу для подальших наукових досліджень, що можуть розвиватися в багатьох напрямах, оскільки матимуть вагоме наукове підґрунтя. Також за мету поставлено розробку теоретичних основ, математичних моделей та інформаційних технологій оцінювання і регулювання стабільності фінансових систем з нечітко структурованою організацією та взаємозв’язками, зокрема окремих її складників, стимулювання залучення в умовах нестабільності та невизначеності іноземних інвестицій, що допоможуть запобігти розвитку кризових явищ, сприятимуть підвищенню стійкості української економіки та підтримці її економічного зростання.

 

Лабораторія фінансово-економічних досліджень спільно з кафедрою фінансів успішно здобуває і виконує міжнародні науково-освітні гранти:

У 2016 отримав перемогу міжнародний проект Університету Бергена (UiB), кафедри фінансів (за участі лабораторії фінансово-економічних досліджень) Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) та Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка - «Вивчення економіки методами динамічного моделювання» (CPEA-LT-2016/10031 «Extended Learning of Economics with Dynamic Modelin»).

Спільні наукові заходи:

–       спільна дослідницька та наукова діяльність,

–       щорічні візити студентів та аспірантів кафедри фінансів НаУКМА та ЛНУ для навчання протягом семестру у Бергені,

–       робочі візити викладачів до Норвегії для вивчення методів системної динаміки.

В осінньому семестрі 2016-17 н.р. студенти 4 р.н. бакалаврської програми: Тихонова Діана, Фрицюк Андрій, Насаченко Марія, Коломієць Дарія, Янчук Валерія навчались в Університеті Бергена.

У 2016 р. отримав перемогу міжнародний проект Антикорупційна та PhD мобільність Норвезької школи економіки та НаУКМА (Anti-corruption and PhD mobility NHH-NaUKMA). (CPEA)

Завданням проекту є встановлення довгострокового співробітництва між Норвезькою школою економіки та НаУКМА у сфері боротьби з корупцією, дослідження і навчання. Проект передбачає проведення спільних робочих семінарів, навчання докторантів кафедри фінансів протягом семестру у Норвегії, робочі візити викладачів та докторантів кафедри фінансів до Норвегії та навчання на інтенсивних PhD курсах.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна