• Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

 

Співробітники Центру працювали над такими науково-дослідними роботами:

 

Тема: «Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків зональних екосистем України за умов зміни клімату».

Термін виконання: 01.2015–12.2016.

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0115U000389.

Мета роботи: Прогнозування динаміки енергетичних потоків зональних фітоценозів України з урахуванням багаторічних змін кліматичних факторів (температурні режими,динаміка атмосферних опадів, їх співвідношення).

Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Прогнозування реакції карбонового циклу степових екосистем України на зміни кількості опадів (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 2013–2014).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0113U002487
Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 12.2010–12.2012).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0110U007909.
Фінансування: Держкомінформнауки України та Фонд цивільних досліджень США (CRDF).

 

Тема: Природні біотопи міста Києва та оцінка збитків від їх втрати (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 01.2011–12.2012).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0111U002927.
Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Визначення показників енергетичних потоків для різних типів лісових екосистем (керівник: доц. Вишенська І.Г., термін виконання: 11.2010–12.2010).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 01080007248.
Фінансування: Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації.

 

Тема: Оцінка впливу кліматичних змін на енергетичні потоки в природних екосистемах України (керівник: доц. Вишенська І.Г., термін виконання: 01.2010–12.2010).
Фінансування: МБФВКМА.

 

Конференції

Наукові конференції

2010

 • Круглий стіл „Кліматичні зміни і зовнішня політика України: виклики та можливості”, 25 листопада 2010 року (Вишенська І.Г., Маслюківська О.П.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку”, Донецьк, 22-24 квіт. 2010 р. Опубліковано тези: Веклич О.О. Еколого-трудова податкова реформа як нагальний захід щодо прискореного розвитку національної економіки / Веклич О.О., Маслюківська О.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку”], (Донецьк, 22-24 квіт. 2010 р.) / Всеукр. спілка вчених-економістів, Дон. нац. техн. унів. –Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. –471с. – С.316-318. (0,15 др.арк).
 • Науково-практичний круглий стіл “Перспективи запровадження екологічного оподаткування в Україні”, Ірпінь, 4 червня 2010 р. Опубліковано тези: Маслюківська О.П. Стан та тенденції у екологічному оподаткуванні країн ЄС / Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу [“Перспективи запровадження екологічного оподаткування в Україні”], (Ірпінь, 4 червня 2010 р.) / Держ. податк. адмін. України, Нац. Унів. ДПС України. –Ірпінь: Нац. Унів. ДПС України, 2010. –165с. C.93-97. (0,28 др.арк).
 • V International Conference of Young Naturalists -"From Biotechnology to Environment Protection"-interdisciplinary meeting of young naturalists, for students and PhD students. 25-27 November 2010. - Zielona Góra, Poland. Опубліковано тези : А. A. Zhovtenko. Dynamics of energy stock of the bedding in coniferous and deciduous forests//Proceedings of the V International Conference of Young Naturalists -"From Biotechnology to Environment Protection"-interdisciplinary meeting of young naturalists, for students and PhD students. 25-27 November 2010. - Zielona Góra, Poland.
 • Білатеральна польско-українська наукова конференція «Ландшафт і туризм» (II-і ландшафтні читання, присвячені пам'яті Г.Є. Гришанкова). 15-16 вересня 2010 р.
 • Тема доповіді Кузьманенко О.Л.: Оцінка впливу рекреаційного навантаження та природних факторів на стан та відновлення популяцій Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin та Juniperus excelsa Bieb. у ботанічному заказнику «Новий Світ»
 • Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону”, Суми, 6-7 травня 2010 р. Опубліковано тези: Маслюківська О.П. Чи зменшується роль екологічних податків у країнах ЄС? Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону”], (Суми, 6-7 травня 2010 р.) / Мін. освіти та науки України, Сум. держ. універ. / редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: вид-во СумДУ, 2010. – 317с. C.166-168. (0,15 др.арк).
 • 12-а Мiжнародна науково-технiчної конференцiя SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. Опубліковано тези: Matsuki Y., O. Brondzia, O. Maslyukivska. External cost as an indicator for sustainable electricity generation system / Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 12-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2010. – 544 с. – Текст: укр., рос., англ. – C. 40. (0,08 др.арк).

2011

 • Всеукраїнський семінар для представників ВНЗ „Освіта для сталого розвитку”, Київ, 27 жовтня 2011 р. (Вишенська І.Г. участь у роботі семінару).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція „Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе”, Сімферополь, 20 - 22 жовтня 2011 р. Опубліковано тези : Дідух Я.П. Міжнародний проект з дослідження реакції степових угруповань Південно-східного Криму на зміну кількості опадів / Я. П. Дідух, І. Г. Вишенська, О. О. Халаїм, О. Л. Кузьманенко // Материалы VI Международной науч.-практ. конф. «Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе» (20 - 22 жовтня 2011 р., м. Сімферополь). - Сімферополь, 2011. - С. 46 - 49.
 • 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011, Uman’, 2011. Опубліковано тези : Alioshkina U. Dry grassland communities of green belt of Kyiv / T. Fitsailo, U. Alioshkina // Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management: 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011.: abstracts. – Uman’, 2011. – P. 22.
 • Міжн. конф. молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології”, 9-13 серпня 2011 р, Березне, 2011. Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Сукцесійні зміни в дубовому лісі на прикладі ділянки у заказнику «Лісники», Київ / Вітер Д.М., Альошкіна У.М. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф. молодих учених, 9-13 серп. 2011 р.: тези допов. – Березне, 2011. – С. 99.
 • Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г, Санкт-Петербург,2011. Опубліковано тези : Алёшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева / У.М. Алёшкина // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г.: тезисы докл. – Т. 1. – С.-Пб., 2011. – С. 7-10.
 • Від молекули до біосфери: міжн. конф. молодих учених, 22-25 лист. 2011 р.: тези допов. – Харків, 2011. – С. 523-524. Опубліковано тези : Kozak O.M. Bioindicators for assessment ecosystem state and development / Abstracts of the VI International young scientist conference “Biology: From a Molecule up to the Biosphere” (November 22-25, 2011). – Kharkiv, 2011. – P. 573-574. Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Методи оцінки енергопотенціалу природних та антропогенно трансформованих екосистем (на прикладі м. Києва) / Альошкіна У.М. Опубліковано тези :
  Халаїм О. О. Дослідження динаміки вуглецевого циклу степових угруповань південно-східного Криму в умовах штучної модифікації рівня опадів / О. О. Халаїм // Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (22 - 25 листопада 2011 р., м. Харків). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011. – С. 532-533.
 • XIV Міжнародна науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» 18 – 22 травня 2011 р., НТУУ «КПІ», м. Київ 2011. Опубліковано тези : Халаїм О. О. Реакція вуглецевого циклу степових екосистем на зміну кількості опадів / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Збірка тез доповідей на XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (18 – 22 травня 2011 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 305-306.

2012

 • Didukh Y., Kuzmanenko O., Vyshenska I., Khalaim O. & Luo Y. Steppe Ecosystem Response on Manipulative Alteration of Precipitation Levels / European Vegetation Survey, 21st Workshop, Vienna (Austria), 24–27 May 2012
 • Альошкіна У.М. Використання схеми EUNIS для класифікації біотопів м. Києва / Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 76-80.
 • Альошкіна У.М. Зв’язок динаміки опаду та підстилки у лісових екосистемах з показниками кліматичних факторів / Альошкіна У.М., Гаврилов С.О., Расевич В.В. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф. молодих учених, 19-23 вересн. 2011 р.: тези допов. – Ужгород, 2012. – С. 119-120.
 • Козак О.М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах у басейні р.Латориця / ХІ Конференція молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (24-25 травня 2012, м. Львів). – Львів, 2012. – С. 181-183.
 • Козак О.М. Оцінка стану екосистем субальпійського поясу в басейні р. Латориця (Закарпатська обл..) / Програма та матеріали ХІI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні». – Київ, 2012. – С. 27.
 • Кузьманенко О. Л. Реакція степових угруповань Карадазького заповідника на зміну кількості опадів / Мат-ли міжн. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 145 – 150.
 • Кузьманенко О. Л. Створення ділянки природної флори на території Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Мат-ли міжн. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 282 – 283.
 • Халаїм О. О., Вишенська І. Г. Вимірювання ґрунтового дихання степових угруповань Південно-Східного Криму в умовах моделювання різних режимів зволоження / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Матеріали 11ї наукової конференції молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (24-25 травня 2012 р., м. Львів). – Львів., 2012. – С. 223-224.

2013

 • Халаїм О., Іваник В. Special characteristics of grassland carbon cycling in south-eastern Crimea under altered precipitation in 2012 / О. Халаїм, В. Іваник // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 355 с.
 • Kuzmanenko O., Didukh Ya. Response of Crimean dry grassland community structure and production to change in precipitation / 10th European Dry Grassland Meeting. When Theory Meets Practice: Conservation and Restoration of Grasslands (24 – 31 May 2013, Zamosc, Poland). – P. 75.
 • Kozak O.M. Assessing the influence of different types of anthropogenic impact on beech forest ecosystems structure in Latorica river basin / Advances in botany and ecology. Proceedings of the International Conference of Young Scientists (Shcholkine, 18-22 June 2013). – Kyiv. – P. 166.

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Підручники, навчальні посібники

 

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Вишенська І. Г. Енергетичний запас підстилки соснових лісів НПП «Голосіївський» / Вишенська І. Г. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), Україна, Вінниця, 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / [відп. за вип. В. Г. Петрук]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17285
 • Spinova Yu. Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. in the “Kreidova Flora” branch of Ukrainian Steppe Nature Reserve: current state and conservation measures / Yuliia Spinova, Tetiana Kuchma, Iryna Vyshenska // 3rd International Conference „Smart Bio“, 02–04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book. – [Kaunas, 2019]. – P. 197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17306

 

2018

Cтатті

 • Вишенська І. Г. Емісія СО2 ґрунту і підстилки лісових фітоценозів різного типу / Вишенська І. Г., Рудько М. А. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14707

 

Матеріали конференцій

 • Василюк О. В. Про необхідність створення національного природного парку «Кальміуський» у Донецькій області / Василюк О. В., Спінова Ю. О. // Екологія промислового регіону : матеріали науково-практичної конференції ІІI екологічного форуму, (14 вересня 2018 р., Краматорськ). – Слов’янськ : Бутко В. І., 2018. – С. 248–252. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15539
 • Досвід проведення навчальних екологічних практик для студентів в установах Природно-заповідного фонду України / Деревська К. І., Вишенська І. Г., Панченко С. М., Рак О. О., Шевцова Л. В. // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища : матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернігів, Деснянське, 11–12 жовтня 2018 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – С. 316–322. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15701
 • Спінова Ю. О. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1972–2017): Донецька область / Спінова Ю. О., Василюк О. В. // Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, до 5-ї річниці НПП «Мале Полісся» (Славута, 23–25 травня 2018 року). – Славута : Каліграф, 2018. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15537

 

Інше

 • Direct and indirect drivers of change in biodiversity and nature’s contributions to people / M. Elbakidze, T. Hahn, N. E. Zimmermann [et al.] ; contributing authors: Lucas Dawson, Jesper H. Andersen, Alexei Andreev, … Yuliia Spinova [et al.] // The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia / ed. M. Rounsevell, M. Fischer, A. Torre-Marin Rando and A. Mader. – Bonn, Germany, 2018. – Chapter 4. – Р. 549–809. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16561

 

2017

Матеріали конференцій

 • Василюк О. В. Про необхідність включення до Смарагдової мережі деяких територій ПЗФ Донеччини / Василюк О. В., Коломицев Г. О., Спінова Ю. О. // Заповедное дело в Степной зоне Украины : Всеукраинская научно-практическая конференция, 14–15 марта 2017 года. – 2017. – С. 21–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13169
 • Спинова Ю. Новые степные заказники созданы в двух областях Украины / Юлия Спинова, Алексей Василюк // Степной бюллетень. – 2017. – № 49. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13151
 • Спінова Ю. О. Перспективні для включення до Смарагдової мережі території Олександрівського району Донецької області / Спінова Ю. О. // Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні : матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 15 лютого 2017 р.). Серія: «Conservation Biology in Ukraine» / [ред. Ю. А. Вашеняк, О. В. Василюк]. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 222–223. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13150

2016

 

В іноземних журналах

 

 1. Василюк А., Спинова Ю. Новые степные заказники Украины // Степной бюлетень, 2016. - № 47- 48. – С. 6 - 8.
 2. Василюк А., Спинова. Ю. Расширена территория заповедника «Еланецкая степь» - Степной бюллетень осень 2016 №47-48, стр. 4-5 http://savesteppe.org/sb
 3. Vasyliuk O., Shyriaeva D., Kolomicev G., Spinova Y. Steppe Protected Areas of Ukrainian Territory in the Context of Donbas Armed Conflict and the Crimean Peninsula Annexation// Bulletin of the Eurasian Dry Grassland Group, No. 33, December 2016.

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Бєляков С.О. Моделювання показників чистої первинної продуктивності та мортмаси трав`янистих угруповань ділянки “Стара” біосферного заповідника “Асканія-Нова” / С.О. Бєляков, О.П. Гофман, І.Г. Вишенська // Наукові записки. Том 184, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія" - Київ, 2016 - С. 52-57.
 2. Вишенська І. Г. Вплив кліматичних факторів на акумуляцію вуглецю в компонентах лісової підстилки дубового фітоценозу / І. Г. Вишенська, А.А. Жовтенко, І.С.  Добра //Наукові записки НаУКМА, сер. Біологія та екологія.- Том 184 / Національний університет "Києво-Могилянська академія" - Київ, 2016 - С. 46-51.
 3. Норенко К. М. Межі лісостепового ареалу ElaeagnusangustifoliaL. на Правобережжі України / К.М.Норенко // Наукові записки. Том 184, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія" - Київ, 2016 - С. 57-60.

 

Інше

 

 1. Бєляков С.О. Моделювання показників чистої первинної продуктивності та мортмаси трав`янистих угруповань ділянки “Стара” біосферного заповідника “Асканія-Нова” на основі даних БЗ «АСКАНІЯ-НОВА» за 1983-2012 рр.  / С.О. Бєляков, О.П. Гофман, І.Г. Вишенська // Збірник матеріалів конференції "Шевченківська весна 2016: біологічні науки - Київ, 2016 - С. 40-41
 2. Бєляков С.О. Аналіз даних відібраної фітомаси на території вододілу (плакору) ділянки “Стара” БЗ “Асканія-Нова” у 2015 році. / С.О. Бєляков, А.І. Пастушенко // Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» - Переяслав-Хмельницький, 2016 - С. 33- 34
 3. Бєляков С.О. Прогнозування показника чистої первинної продукції для типчаково-ковилових угруповань БЗ «Асканія-Нова» на основі базових сценаріїв глобальних змін клімату / С.О. Бєляков, О.П. Гофман // ХІ Міжнародна конференція молодих науковців "Біологія: від молекули до біосфери». - ХНУ ім. В.Н. Каразіна,  Харків, 29 листопада – 2 грудня 2016 р.
 4. Пастушенко А.І. Аналіз та прогнозування динаміки показника надземної чистої первинної продуктивності степових рослинних угруповань структурного елементу екологічного ряду “плакор”, ділянки “Стара”, БЗ «Асканія-Нова» / А.І. Пастушенко, С.О. Бєляков, О.П. Гофман // ХІ Міжнародна конференція молодих науковців "Біологія: від молекули до біосфери». - ХНУ ім. В.Н.Каразіна,  Харків, 29 листопада – 2 грудня 2016 р.
 5. Cпінова Ю.О., Чусова О.О. До класифікації біотопів відділення УСПЗ "Крейдова Флора" // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення Пам'ятки Пеняцької – першої природоохоронної території у Європі.): матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів-Броди-Пеняки, 26-27 жовтня 2006 року). – Львів: Ліга-Прес, 2016. - С.218-219
 6. Спінова Ю.О., Василюк О.В. Обґрунтування включення долини річки Кальміус до Смарагдової мережі України //Біологія: від молекули до біосфери: матеріали XІ Міжнародної конференції молодих науковців (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). – Харків, 29 листопада – 2 грудня 2016 р. – С. 188-189.

 

 

2013

 

 1. Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у Карадазькому природному заповіднику: вихідний стан експерименту / Український ботанічний журнал. – 2013. – №1. – C. 3 – 16.
 2. Козак О.М. Дідух Я.П. Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориця (Закарпатська обл..). / Укр. бот. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 145-151.
 3. Козак О.М., Дідух Я.П. Синфітоіндикаційна оцінка впливу екологічних чинників на структуру екосистем субальпійської зони Закарпаття / Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 43-52.

 

2012

 1. Альошкіна У.М. Екосистеми міста Києва: класифікація, порівняльна характеристика та охорона: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / У.М. Альошкіна. – Київ, 2012. – 20 с.
 2. Дідух Я.П. Біотопи міста Києва: монографія / Дідух Я.П., Альошкіна У.М. – Київ: НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. – 163 с.
 3. Козак О. М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця / Козак О. М., Дідух Я. П. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 132. Біологія та екологія. — К.: Видавничий дім «КМ Aкадемія», 2012. — С. 55–58.
 4. Кузьманенко О.Л., Лєтухова В.Ю. Екологічні особливості рідкісного виду глоду Пояркової (Crataegus pojarkovae Kossych) // Бюлетень ДНБС. - 2012. – Вип. 104. - C. 27 – 30.
 5. Кузьманенко О.Л., Орлов О.О., Аксьом О.С., Микитюк О.Ю. Методика картування екотопів на основі дешифрування мультиспектральних космічних знімків / Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації (роб. мат. робочого семінару-наради у Києві 21-22 березня 2012 р.). – Київ - Львів, 2012. – С. 109 – 118.
 6. Халаїм О.О. Особливості добової динаміки екосистем них потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. Том 132. – Київ: НаУКМА, 2012.

 

2011

 

 1. Альошкіна У.М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва / У.М. Альошкіна // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т.68, № 1. – С. 76-90.
 2. Альошкіна У.М., Жовтенко А.А., Вишенська І.Г., Расевич В.В., Гаврилов С.О., Ткачова А.О. Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику „Лісники”, м. Київ / Альошкіна У.М., Жовтенко А.А., Вишенська І.Г., Расевич В.В., Гаврилов С.О., Ткачова А.О. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С. 52–55.
 3. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження / Дідух Я.П. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С. 40–45.
 4. Дідух Я. П., Халаїм О. О., Вишенська І. Г. Реакція карбонового циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у Південно-східному Криму /Дідух Я. П., Халаїм О. О., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С.46 –51.

 

2010

 

 1. Альошкіна У.М. Порівняльний аналіз структурно-функціональних показників екосистем м. Києва. / Альошкіна У.М. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 106. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. — С. 56–62.
 2. Вишенська І.Г., Жовтенко А.А., Дідух Я.П. Методичні аспекти визначення енергетичного запасу лісової підстилки / Вишенська І.Г., Жовтенко А.А., Дідух Я.П. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 106. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. — С. 40–45.
 3. Дідух Я. П., Кузьманенко О. Л. До питання про співвідношення понять "екосистема", "габітат", "біотоп" та "екотоп" // Укр. бот. журн. - 2010. - Т. 67. - №5. - С. 668 - 679.
 4. Кузьманенко О. Л. Оцінка впливу рекреаційного навантаження та природних факторів на стан та відновлення популяцій Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin та Juniperus excelsa Bieb. у ботанічному заказнику «Новий Світ» // Ученные записки Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. География. – 2010. – Т. 23 (62). – №3. – С. 322 – 325.


 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна