• Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Конференції

Наукові конференції

2010

 • Круглий стіл „Кліматичні зміни і зовнішня політика України: виклики та можливості”, 25 листопада 2010 року (Вишенська І.Г., Маслюківська О.П.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку”, Донецьк, 22-24 квіт. 2010 р. Опубліковано тези: Веклич О.О. Еколого-трудова податкова реформа як нагальний захід щодо прискореного розвитку національної економіки / Веклич О.О., Маслюківська О.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку”], (Донецьк, 22-24 квіт. 2010 р.) / Всеукр. спілка вчених-економістів, Дон. нац. техн. унів. –Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. –471с. – С.316-318. (0,15 др.арк).
 • Науково-практичний круглий стіл “Перспективи запровадження екологічного оподаткування в Україні”, Ірпінь, 4 червня 2010 р. Опубліковано тези: Маслюківська О.П. Стан та тенденції у екологічному оподаткуванні країн ЄС / Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу [“Перспективи запровадження екологічного оподаткування в Україні”], (Ірпінь, 4 червня 2010 р.) / Держ. податк. адмін. України, Нац. Унів. ДПС України. –Ірпінь: Нац. Унів. ДПС України, 2010. –165с. C.93-97. (0,28 др.арк).
 • V International Conference of Young Naturalists -"From Biotechnology to Environment Protection"-interdisciplinary meeting of young naturalists, for students and PhD students. 25-27 November 2010. - Zielona Góra, Poland. Опубліковано тези : А. A. Zhovtenko. Dynamics of energy stock of the bedding in coniferous and deciduous forests//Proceedings of the V International Conference of Young Naturalists -"From Biotechnology to Environment Protection"-interdisciplinary meeting of young naturalists, for students and PhD students. 25-27 November 2010. - Zielona Góra, Poland.
 • Білатеральна польско-українська наукова конференція «Ландшафт і туризм» (II-і ландшафтні читання, присвячені пам'яті Г.Є. Гришанкова). 15-16 вересня 2010 р.
 • Тема доповіді Кузьманенко О.Л.: Оцінка впливу рекреаційного навантаження та природних факторів на стан та відновлення популяцій Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin та Juniperus excelsa Bieb. у ботанічному заказнику «Новий Світ»
 • Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону”, Суми, 6-7 травня 2010 р. Опубліковано тези: Маслюківська О.П. Чи зменшується роль екологічних податків у країнах ЄС? Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону”], (Суми, 6-7 травня 2010 р.) / Мін. освіти та науки України, Сум. держ. універ. / редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: вид-во СумДУ, 2010. – 317с. C.166-168. (0,15 др.арк).
 • 12-а Мiжнародна науково-технiчної конференцiя SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. Опубліковано тези: Matsuki Y., O. Brondzia, O. Maslyukivska. External cost as an indicator for sustainable electricity generation system / Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 12-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2010. – 544 с. – Текст: укр., рос., англ. – C. 40. (0,08 др.арк).

2011

 • Всеукраїнський семінар для представників ВНЗ „Освіта для сталого розвитку”, Київ, 27 жовтня 2011 р. (Вишенська І.Г. участь у роботі семінару).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція „Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе”, Сімферополь, 20 - 22 жовтня 2011 р. Опубліковано тези : Дідух Я.П. Міжнародний проект з дослідження реакції степових угруповань Південно-східного Криму на зміну кількості опадів / Я. П. Дідух, І. Г. Вишенська, О. О. Халаїм, О. Л. Кузьманенко // Материалы VI Международной науч.-практ. конф. «Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе» (20 - 22 жовтня 2011 р., м. Сімферополь). - Сімферополь, 2011. - С. 46 - 49.
 • 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011, Uman’, 2011. Опубліковано тези : Alioshkina U. Dry grassland communities of green belt of Kyiv / T. Fitsailo, U. Alioshkina // Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management: 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011.: abstracts. – Uman’, 2011. – P. 22.
 • Міжн. конф. молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології”, 9-13 серпня 2011 р, Березне, 2011. Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Сукцесійні зміни в дубовому лісі на прикладі ділянки у заказнику «Лісники», Київ / Вітер Д.М., Альошкіна У.М. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф. молодих учених, 9-13 серп. 2011 р.: тези допов. – Березне, 2011. – С. 99.
 • Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г, Санкт-Петербург,2011. Опубліковано тези : Алёшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева / У.М. Алёшкина // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г.: тезисы докл. – Т. 1. – С.-Пб., 2011. – С. 7-10.
 • Від молекули до біосфери: міжн. конф. молодих учених, 22-25 лист. 2011 р.: тези допов. – Харків, 2011. – С. 523-524. Опубліковано тези : Kozak O.M. Bioindicators for assessment ecosystem state and development / Abstracts of the VI International young scientist conference “Biology: From a Molecule up to the Biosphere” (November 22-25, 2011). – Kharkiv, 2011. – P. 573-574. Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Методи оцінки енергопотенціалу природних та антропогенно трансформованих екосистем (на прикладі м. Києва) / Альошкіна У.М. Опубліковано тези :
  Халаїм О. О. Дослідження динаміки вуглецевого циклу степових угруповань південно-східного Криму в умовах штучної модифікації рівня опадів / О. О. Халаїм // Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (22 - 25 листопада 2011 р., м. Харків). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011. – С. 532-533.
 • XIV Міжнародна науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» 18 – 22 травня 2011 р., НТУУ «КПІ», м. Київ 2011. Опубліковано тези : Халаїм О. О. Реакція вуглецевого циклу степових екосистем на зміну кількості опадів / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Збірка тез доповідей на XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (18 – 22 травня 2011 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 305-306.

2012

 • Didukh Y., Kuzmanenko O., Vyshenska I., Khalaim O. & Luo Y. Steppe Ecosystem Response on Manipulative Alteration of Precipitation Levels / European Vegetation Survey, 21st Workshop, Vienna (Austria), 24–27 May 2012
 • Альошкіна У.М. Використання схеми EUNIS для класифікації біотопів м. Києва / Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – С. 76-80.
 • Альошкіна У.М. Зв’язок динаміки опаду та підстилки у лісових екосистемах з показниками кліматичних факторів / Альошкіна У.М., Гаврилов С.О., Расевич В.В. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф. молодих учених, 19-23 вересн. 2011 р.: тези допов. – Ужгород, 2012. – С. 119-120.
 • Козак О.М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах у басейні р.Латориця / ХІ Конференція молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (24-25 травня 2012, м. Львів). – Львів, 2012. – С. 181-183.
 • Козак О.М. Оцінка стану екосистем субальпійського поясу в басейні р. Латориця (Закарпатська обл..) / Програма та матеріали ХІI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні». – Київ, 2012. – С. 27.
 • Кузьманенко О. Л. Реакція степових угруповань Карадазького заповідника на зміну кількості опадів / Мат-ли міжн. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 145 – 150.
 • Кузьманенко О. Л. Створення ділянки природної флори на території Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Мат-ли міжн. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 282 – 283.
 • Халаїм О. О., Вишенська І. Г. Вимірювання ґрунтового дихання степових угруповань Південно-Східного Криму в умовах моделювання різних режимів зволоження / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Матеріали 11ї наукової конференції молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (24-25 травня 2012 р., м. Львів). – Львів., 2012. – С. 223-224.

2013

 • Халаїм О., Іваник В. Special characteristics of grassland carbon cycling in south-eastern Crimea under altered precipitation in 2012 / О. Халаїм, В. Іваник // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 355 с.
 • Kuzmanenko O., Didukh Ya. Response of Crimean dry grassland community structure and production to change in precipitation / 10th European Dry Grassland Meeting. When Theory Meets Practice: Conservation and Restoration of Grasslands (24 – 31 May 2013, Zamosc, Poland). – P. 75.
 • Kozak O.M. Assessing the influence of different types of anthropogenic impact on beech forest ecosystems structure in Latorica river basin / Advances in botany and ecology. Proceedings of the International Conference of Young Scientists (Shcholkine, 18-22 June 2013). – Kyiv. – P. 166.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна