Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Менеджмент в охороні здоров'я»

Кваліфікація

магістр з менеджменту в охороні здоров'я /

Master in Health care Management

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС. Термін освоєння програми 1 рік 10 місяців для денної форми навчання

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Період акредитації

Акредитовано у 2017 році

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень

 

А.

Мета освітньої програми

 

Фундаментальна програма для випускників бакалаврських програм. Дає можливість випускникам бути всебічно підготовленими для початку кар'єри в приватному, недержавному чи урядовому секторі охорони здоров’я. Мета програми – підготовка кадрів, спроможних стати до управління та трансформацію системи громадського здоров’я та охорони здоров’я, а також організацій охорони здоров’я. Місія програми - підготовка молодого спеціаліста на перетині галузей менеджменту, охорони здоров'я та економіки, готового успішно розпочати кар'єру в одній з цих галузей у медичних закладах, міжнародних проектах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров'я.

Магістерська програма є стаціонарною програмою тривалістю два роки. Вона передбачає опанування студентом дисциплін з п'яти компонентів: охорона здоров'я, менеджмент, економіка, система охорони здоров'я, професіоналізм, а також підготовку магістерської тези.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Структура програми передбачає ядро обов'язкових знань, які формують підготовленого фахівця базового рівня на перетині трьох спеціалізацій – менеджмент, економіка та охорона здоров'я. Програма надає великі можливості для поглиблення знань у напрямках зацікавленості студента (у вигляді вибіркових курсів).

 1. 2.      

Основне спрямування програми спеціальності 073 «Менеджмент»

Програма передбачає високу інтенсивність навчання та занурення студента у навчальний процес. Вона вимагає від студента вміння визначати власну стратегію навчання, працювати в умовах невизначеності, виявляти ініціативу у процесі власного навчання. Метою програми є підготовка випускника, не лише озброєного необхідними галузевими знаннями, але й готового до роботи в турбулентних умовах перетворень у системі охорони здоров’я.

 1. 3.      

Орієнтація програми

Орієнтацією програми є прикладна та дослідницька діяльність.

 1. 4.      

Особливості та відмінності

До участі у програмі залучені випускники бакалаврських програм будь-якої спеціалізації, які мають чітку мотивацію до роботи в галузі охорони здоров’я та мають необхідні якості для виконання навчальної програми.

Особливостями програми є поєднання української та англійської мов викладання, а також те, що на програмі викладають як штатні викладачі Школи охорони здоров’я, так і зовнішні спеціалісти, які працюють у галузі.

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

Основними місцями роботи молодих професіоналів є медичні заклади, міжнародні проекти, недержавні організації чи урядові структури галузі охорони здоров'я, зокрема, основними посадами та організаціями є такі:

 • менеджери середнього та в перспективі вищого рівня в медичних закладах, міжнародних організаціях та проектах;
 • спеціалісти, консультанти з громадського охорони здоров'я населення в структурі організацій (Всесвітня організація здоров’я (ВОЗ), міжнародні організації, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), національні проекти тощо);
 • спеціалісти з економіки у структурі організацій сфери охорони здоров'я (МОЗ, Мінекономіки, управління охорони здоров'я, експертні установи, міжнародні проекти, національні програми, заклади охорони здоров'я).
 1. 2.      

Падальше навчання 

Випускники магістерської програми з менеджменту в охороні здоров’я можуть продовжити своє навчання на докторських програмах як в Україні, так і за її межами.

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Магістерська програма була розроблена за підтримки Маастрихтського університету, де основною методикою навчання є проблемно-орієнтоване навчання, що також має місце і на магістерській програмі Школи охорони здоров’я. Окрім цього, використовуються лекції, семінари, а також студетоцентровані методики навчання (кейси, робота над проектом, рольові ігри, тощо), як й самонавчання, навчання в групах.

 1. 2.      

Система оцінювання

Викладачі магістерської програми використовують різні методи оцінювання: есе, індивідуальні та групові презентації, проектну роботу, й рідко – усні та письмові екзамени.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (стобальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 • Здатність використовувати державну та принаймні одну з іноземних мов в діловому спілкуванні;
 • Здатність презентувати ідеї, стратегії та результати проектів для цільових аудиторій різного типу;
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді та спілкуватися з експертами інших галузей, в міжнародному середовищі;
 • Уміння організовувати ідеї, думки та наявну інформацію в аналітичні документи;
 • Уміння працювати із сучасними інформаційними технологіями;
 • Здатність до безперервного самонавчання та професійного розвитку;
 • Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом;
 • Уміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці;
 • Навички лідерства та командної роботи;;
 • Уміння дотримуватися етичних засад, які стосуються конфіденційності даних та їх нерозголошення, інтервенцій в громадському здоров’я.
 1. 2.      

Фахові

 • Логічно послідовно пояснювати переваги систем охорони здоров’я за наявного соціо-економічного та політичного контекстів;
 • Пояснювати рішення в системі охорони здоров’я, базуючись на витратах, якості та доступності послуг охорони здоров'я;
 • Застосувати знання про організацію та фінансування медичної допомоги на комплексній основі;
 • Виявляти існуючі бар’єри – структурні, культурні та поведінкові – для реалізації стратегічних цілей системи охорони здоров’я чи організацій;
 • Розробляти політики якості надання послуг в охороні здоров’я;
 • Розробляти та реалізовувати політики управління людськими ресурсами в охороні здоров’я;
 • Виявляти ключових стейкхолдерів та налагоджувати з ними діалог, досягати консенсусу;
 • Застосовувати основні принципи функціонування організацій в бухгалтерському обліку, маркетингу, фінансах та управлінні;
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні особливості середовища ведення бізнесу в охороні здоров’я;
 • Використовувати основні епідеміологічні концепти в простих та конкретних рішеннях щодо громадського здоров’я;
 • Оцінювати якість даних та приймати поінформовані рішення, які базуються на надійних даних;
 • Розробляти та втілювати проекти в громадському здоров’ї та в організації охорони здоров’я;
 • Виявляти релевантні документи та джерела інформації для розробки стратегії громадського здоров’я.

 

F

Програмні результати навчання

 1. 1.      

Випускник демонструє спроможність:

 • Добре володіти основними принципами діяльності систем охорони здоров’я на поглибленому рівні, що включає:
 • Цілі системи охорони здоров’я;
 • Необхідні ресурси, процеси та результати й ефекти системи охорони здоров’я;
 • Забезпечення якості та покращення якості;
 • Організаційне врядування;
 • Лідерство та управління змінами;
 • Застосування SWOT-аналізу;
 • Міжсекторальна  взаємодія;
 • Втілення програм;
 • Бути ознайомленим з найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами й практичними прийомами з організації та фінансування медичної допомоги, громадського здоров’я, включаючи сприяння здоров’ю;
 • Бути здатним критично підходити й інтерпретувати останні теоретичні й практичні результати з виявлення переваг та існуючих бар’єрів в системах охорони здоров’я та громадського здоров’я;
 • Бути здатним розробляти стратегію певного напрямку системи охорони здоров’я чи громадського здоров’я та втілювати її в життя через створення відповідної цілям команди, мотивації працівників до досягнення поставлених цілей вчасно та з ефективним використанням ресурсів;
 • Бути здатним розв’язувати складні завдання з організаційної діагностики закладу охорони здоров’я;
 • Бути здатним розв’язувати складні завдання з інтервенцій в громадському здоров’ї та оцінюванні їхньої успішності та ефективності;
 • Мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень і бути здатним інтерпретувати результати досліджень в охороні здоров’я та дотичних секторах на поглибленому рівні
 • Бути здатним зробити оригінальний, хоча й обмежений висновок щодо ефективності організацій охорони здоров’я досягати поставлених цілей ефективно;
 • Продемонструвати оригінальність і творчий підхід до управління закладом, проектом чи під системою охорони здоров’я.