• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2019
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Наукова тематика кафедр і наукових центрів

Науково – дослідні теми, що виконуються в межах робочого часу викладачів і зареєстровані в УкрІНТЕІ

 

ПОРЯДОК державної реєстрації та обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

 

 Кафедра історії

 

1). Національна самобутність і порівняльне державотворення в історії, керівник - доктор іст. наук, проф. Кірсенко М. В. Мета дослідження: комплексне вивчення формування націй і державотворчих процесів у порівняльній перспективі; національна історія у загальноєвропейському і - ширше - світовому контексті.

2). Актуальні проблеми найдавнішого минулого України за даними археології та антропології, керівник - Клочко В. І. Мета дослідження: Будуть досліджені проблеми археології та первісної історії на території України від появи тут людини по розвинене середньовіччя включно. 

3). Україна в процесах соціокультурних трансформацій: історична спадщина та новітні прояви, керівник - Яковенко Н. М. Мета дослідження: Буде досліджено спектр перемін, що впливали на буття українського соціуму впродовж ранньомодерного, нового та новітнього часу. На рівні фактографії вивчатимуться зміни у господарській, соціальній та освітній сферах, формах організації соціуму, у політичній та релігійній культурі і повсякденному житті. 

  

Кафедра культурології

1). Теоретичні та прикладні аспекти культурологічного знання, керівник – доктор філол. наук, проф. Собуцький М. А. Мета дослідження: теоретично змоделювати та емпірично перевірити моделі культурних трансформацій вітчизняної та зарубіжної культур. З’ясувати співвідношення традиціоналізму та модернізацій них впливів у розвиткові української та світової культур. Здійснити відбір адекватних методів (психоаналітичні, семіотичні та ін.) і методик дослідження синхронії та діахронії культури; виробити відповідні методичні рекомендації.

 

 

Кафедра загального і слов’янського мовознавства


1). Номінативні та комунікативні параметри мовних одиниць: діахронічний і синхронічний аспекти, керівник – доктор філол. наук, проф. Лучик В. В. Мета дослідження: дослідити актуальні теоретичні питання, пов’язані з походженням, розвитком та функціонуванням номінативних і комунікативних одиниць української, окремих слов’янських та індоєвропейських мов; поглибити теорію про принципи і мотиви мовної номінації, про змістові та формальні параметри дискурсу.

 

 


Кафедра маркетингу та управління бізнесом1). Маркетинг як ринково-орієнтована концепція розвитку підприємництва, керівник – д-р екон. наук, проф. Россоха В. В. Мета дослідження: дослідити сутність, завдання і місце маркетингу в системі управління підприємством. Визначити пріоритетні напрями маркетингової діяльності в малому та середньому підприємництві, а також особливості маркетингу на ринку промислових і споживчих товарів. Дослідити сучасні інформаційні технології реалізації маркетингових досліджень і прийняття підприємницьких рішень під час формування ринкової пропозиції фірми.

2). Концептуальні засади трансформації української економіки: формування політики економічного розвитку, керівник – Бажал Ю. М. Мета дослідження: Будуть досліджені концептуальні засади поточної економічної ситуації в Україні на макро- та мікрорівнях управління для розроблення пропозицій щодо переорієнтації на забезпечення економічного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності країни.  

 


Кафедра біології

1). Генетична природа динамічності геномів інтрогресивних ліній м’якої пшениці, керівник – канд. біол. наук, ст. наук. спів роб. Антонюк М. З. Мета дослідження: встановлення молекулярних механіхмів генетичних та епігенетичних змін, які супроводжують формування геному при інтрогресивній гібридизації.

2). Розширення генетичного пулу м’якої пшениці за рахунок генофондів дикорослих рослин, керівник – доктор біол. наук, ст. наук. співроб. Терновська Т. К. Мета дослідження: перенесення до геному м'якої пшениці від її дикорослих родичів генів, що покращують стійкість пшениці до стресових чинників біотичної та абіотичної природи.

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

1). Особливості сегрегації хромосом у сперматозоїдах носіїв збалансованих структурних хромосомних перебудов, керівник – доктор мед. наук, проф. Білько Н. М. Мета дослідження: дослідити особливості мейотичної сегрегації збалансованих структурних хромосомних перебудов у сперматозоїдах носіїв, визначити частоти утворення незбалансованих гамет залежно від типу перебудови, дослідити залежність між морфологічними характеристиками сперматозоїдів та хромосомним набором у носіїв збалансованих структурних хромосомних перебудов.

2). Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози, керівник - д-р мед. н., проф. Стародуб М. Ф. Мета дослідження: розробити біосенсор на основі наноструктур для експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro.

3). Роль компонентів мікрооточення у моделюванні гемопоетичної ніші in vitro, керівник - д-р мед. наук, проф. Білько Н. М. Мета дослідження: визначити умови для моделювання мікрооточення гемопоетичних стовбурових клітин in vitro для їх подальшої експансії.

4). Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування, керівник - Стародуб Микола Федорович, проф., докт. біол. наук. кафедри лабораторної діагностики лабораторних систем НаУКМА. Тривалість проекту:  2 роки (2016-2018) 

 

Науково-дослідний центр мембранних досліджень

 

1). Розробка новітніх полімерних мембран для водоочищення та водопідготовки, керівник - канд. техн. н., с.н.с. Коновалова В. В. Мета дослідження: розробка методів одержання полімерних нанокомпозиційних мембран, що слугуватимуть основою для формування функціональних мембран із додатковими функціями.

 


Кафедра загальнотеоретичних та державно – правових наук

1). Верховенство права: стан та перспективи вдосконалення механізмів його реалізації в Україні, керівник – доктор юрид. наук, проф. Козюбра М. І. Мета дослідження: з’ясувати місце верховенства права у суспільному житті України, стан і перспективи вдосконалення механізмів його реалізації. У процесі дослідження передбачається розкрити співвідношення принципу верховенства права із спорідненими феноменами – верховенством Конституції і верховенством закону; виділити найбільш характерні риси верховенства права, з’ясувати ступінь їх закріплення у Конституції та законах; дослідити стан реалізації вказаного принципу та сформулювати рекомендації про вдосконалення механізмів його утвердження.

Кафедра галузевих правових наук

 

1). Сучасні проблеми теорії та практики кримінального і кримінального процесуального права України, керівник – д-р юридичних наук, проф. Галаган В. І.  Мета дослідження: на матеріалі Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України дослідити питання матеріального та процесуального права, проаналізувати їхній взаємозв'язок і взаємозалежність, особливості реалізації у кримінальному провадженні.

 

Кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук

 

1). Правове регулювання асоціації між Україною та ЄС, керівник – д-р юридичних наук, доц. Петров Р. А.  Мета дослідження: визначити зміст і характер правових відносин між Україною та ЄС після набуття чинності угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, проаналізувати можливість застосування права ЄС судовими і виконавчими органами України, окреслити вплив угоди про асоціацію між Україною і ЄС на правову систему України.

 

 


Кафедра психології та педагогіки

 

1). Психолого-педагогічні умови становлення і функціонування особистості в сучасному соціально-економічному просторі, керівник – д-р псих. наук, проф. Чернобровкін В. М.  Мета дослідження: визначення закономірностей і механізмів становлення і функціонування особистості та розробка практичних рекомендацій і програм подолання несприятливих варіантів її розвитку в сучасному соціально-економічному просторі.

2). Психолого-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, керівник – канд. пед. наук, доц. Голубєва М. О. Мета дослідження: дослідити наукові засади професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України та обґрунтувати концептуальну основу розвитку й ефективного функціонування цього процесу у сучасних умовах.

3). Дослідження впливу психотравматичних подій на психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя постраждалих, внаслідок військового конфлікту в Україні,  керівник - Богданов С. О. Мета дослідження: будуть визначені негативні фактори впливу і наявні ресурси серед представників цільової групи для розробки ефективних інтервенцій у сфері психічного здоров’я та психосоціальної допомоги. 


Кафедра політології

1). Сучасні методології та методи політичних досліджень, керівник – канд. філософ. наук, доц. Амельченко Н. А. Мета дослідження: засвоєння сучасних західноєвропейських методологій та конкретних методів дослідження політики.

 

Кафедра зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки

1). Розвиток системи зв’язків з громадськістю як чинник становлення громадянського суспільства в Україні, керівник – доктор філос. наук, проф. Королько В. Г. Мета дослідження: дослідити процеси формування та функціонування системи зв’язків владних структур та політичного управління з громадськістю; визначити місце, яке посідають структури зв’язків з громадськістю в системі соціального управління сучасного демократичного суспільства; з’ясувати концептуальні моделі, загальні проблеми та практичні питання забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади України.

 

Школа журналістики

 

1) Соціальні комунікації та професійні стандарти журналістики, керівник - д-р філол. наук, проф. Квіт С. М. Мета дослідження: вдосконалити професійні стандарти діяльності журналістів, мас-медіа та національної медіа-системи, розвивати свободу слова і громадянського суспільства в Україні


Школа охорони здоров’я


1). Теоретико-методологічні аспекти трансформацій галузі охорони здоров’я, керівник – д-р н. з держ. упр., доц. Чала Н. Д. Мета дослідження: визначити системний підхід до оцінки особливостей трансформації галузі охорони здоров’я, дослідити механізми державного управління галуззю, визначити основні чинники, що впливають на формування політики в охороні здоров’я.

 

 

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна