• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Конкурс фонду «Повір у себе»

 

Конкурс призупинено з 2022 року (за причини відсутності фінансування).

 

Інформація про конкурс

Конкурс дослідницьких грантів для науково-педагогічних працівників НаУКМА від стратегічного партнера Могилянки — Благодійного Фонду «Повір у себе» започатковано в 2017 р.

 

Метою Конкурсу є сприяння розкриттю дослідницького потенціалу викладачів НаУКМА, створення умов для їхнього професійного зростання (проведення дослідження, підготовка та захист докторських та PhD дисертацій, підготовка публікацій у міжнародних рейтингових журналах, що індексуються в наукометричних базах Web of Science Core Collection та/або Scopus та/чи інших публікацій за результатами досліджень (монографії, енциклопедії тощо), участі в міжнародних конференціях та ін.) та заохочення до наукових досліджень здібної молоді. Конкурс проводиться в 3 номінаціях: 

 

 • «Професорська» — для викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук, або вчене звання професора, або досвід викладацької чи наукової діяльності не менше ніж 20 років;
 • «Докторська» — для викладачів, які мають науковий ступінь PhD (кандидата наук), або вчене звання доцента, або досвід викладацької чи наукової роботи не менше ніж 10 років;
 • «Молодий дослідник» — для викладачів віком до 35 років або випускників Докторської школи НаУКМА ім. родини Юхименків для підтримки наукових досліджень, якщо з моменту отримання ними наукового ступеня PhD (кандидата наук) не минуло 3 роки.

 

Науковцю, який займається актуальними в глобальному контексті дослідженнями і перемагає у конкурсі, упродовж року виплачується спеціальний дослідницький грант, який дає змогу повністю зосередитися саме на науковій роботі, а не на викладанні.  Терміни та умови конкурсу оголошуються щороку окремо.

 

Про лауреатів Конкурсу з НаУКМА на сайті БФ «Повір у себе»

 

Лауреати

Навчальний рік 2020/2021

Професорський грант

 

yaroshenko

Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.наук, доцент, віце-президент з наукової роботи та інформатизації, керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА 
 
 
Назва дослідження "Відкрита наука, відкритий доступ, відкриті дані: сучасні тенденції у науковій комунікації та відповідні виклики для університетів"
 

Мета: дослідження ключових факторів  впливу руху відкритої науки, відкритого доступу, відкритих даних на сучасну академію (в т.ч. університети).

Проєкт спрямовано на дослідження руху відкритої науки та відповідні зміни у науковій комунікації. Яким чином це впливає  на університет,  академічну спільноту, наукове видавництво (scholarlypublishing) тощо. Подальший аналіз цих трендів та драйверів відритої науки може бути використаний при розробці політик університету щодо поширення результатів наукових досліджень, зокрема, щодо інтелектуальної власності, власних репозитаріїв, журналів, видавництв, системи трансферу технологій та комерціалізації досліджень, мережі партнерства, міжнародної колабораціїу проведенні досліджень тощо. 

 

Докторський грант

 

kryukovaКрюкова Галина Вікторівна,к.фіз-мат. н., доцент кафедри математики НаУКМА

 

Тема дослідження: "Алгебраїчно-комбінаторні методирегуляризації"

 

Мета:розробка та дослідження методіврегуляризаціїобернених задач, що виникають в різних задачах прикладної математики, зокрема, в машинному навчанні, дослідження методів вибору та оптимізації сімейства узагальненихрегуляризаційнихфункцій та відповідних параметрів, побудова та дослідження швидкодії та продуктивності відповідних алгоритмів

Завдання: для обраної задачі машинного навчання (наприклад, сегментація зображень) зробити огляд наявних методів розв’язання, виокремити обернені задачі, що при цьому виникають;дослідити відомі методирегуляризаціїта порівняти їх швидкодію та продуктивність з практичної та теоретичної точки зору, обратиоптимальний і адаптувати чи розробити методи вибору параметріврегуляризації

Планується почати дослідження з задач сегментації зображень,детекціїта розпізнавання зображень, стиснення зображень. Однакові математичні моделі та обернені задачі виникають в різних застосуваннях та задачах машинного навчання, то ж спектр охоплених задач буде значно більше.

 

Молодий дослідник

 

vernigorВернигор Юлія Григорівна,старша викладачка Школи охорони здоров'я НаУКМА 

 

Тема дослідження: "Використання методів планування сім’ї в Україні у перехідний період"
 
 
Після набуття Україною незалежності поведінка щодо формування сім’ї, планування свогорепродуктивного життя та використання методів контрацепції значущо змінилася під впливомперехідних процесів у суспільстві. Це має неоднозначні демографічні наслідки та наслідки дляздоров’я популяції. Цікавою рисою цього процесу є стихійність, тобто те, що він відбувається примінімальному втручанні держави через вкрай слабкі політики у даній сфері.Метою даногодослідження євиявленняіпояснення поведінки щодо використання засобів контролюнароджуваності людьми з загальної популяції в Україні у перехідний період (після 1991 року).Дослідження матиме кількісний дизайн, і буде проведено шляхом статистичного моделювання наоснові трьох національно репрезентативних опитувань щодо репродуктивного здоров’я таповедінки, поведених в Україні у 1999, 2007 та 2012 роках.
 
 
 
novicНовік Аліна Юріївна, асистент кафедри фінансів НаУКМА, здобувачка PhD
 
 
Тема дослідження:"Моделюваннясоціально-економічного впливу інтенсифікації міграційнихпроцесів в умовах значноїтінізаціїекономіки України"
 
 
Основною метою дослідження є систематизація підходів у вивченні міграційних процесів та розробка авторського комплексу економіко-математичних моделей на основі поєднання взаємодоповнювальних економетричних моделей панельних даних та об’єднаного  комплексу імітаційних підмоделей, побудованих на основі методу системної динаміки, що описує основні наслідки впливу тіньового сектору в Україні, зокрема значної тінізації ринку праціна поглиблення інтенсивності міграційних процесів, та проведення на базі побудованого комплексу сценарного аналізу, за результатами якого будуть визначені основні фактори посилення інтенсивності міграційних потоків та виникнення дисбалансів на ринку праці.

Навчальний рік 2019/2020

 

Олійник Б.В. , завідувач кафедри математики, доктор ф.-м. наук, доцент
Назва дослідження "Симетричний аналіз діагональних границь дискретних структур». 

Мета – пов’язати математичні об‘єкти, найбільш вживані в інформаційних технологіях і захисту інформації, а саме: групи, графи й метричні простори, зокрема, простори Хемінга, що допоможе відкрити нові зв’язки між класичними математичними об’єктами.Мальцева К.С.  , доцент кафедри соціології, канд. філос. наук, PhD
Назва дослідження «Соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності у здоров’ї»

Мета:  виявити соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності в здоров’ї, пояснити тенденції відтворення нерівностей у здоров’ї в Україні та специфіку передачі несприятливих соціально-економічних умов (англ. social disadvantage) між поколіннями в українських даних.

 

Костюченко Т.С., старша викладачка кафедри соціології, магістр, випускниця НаУКМА (БП «Соціологія», 2005)

Назва дослідження «Мережі політичних еліт у Грузії, Литві, Угорщині та Україні».

Мета: виявити взаємозв’язки між тим, яку позицію в мережі має людина, та шансами цієї людини втриматися при владі в періоди політичної турбулентності, яких у зазначених країнах було кілька впродовж 1998-2018 років. Кейси цих країн обрано через деякі схожі риси соціально-політичного та економічного розвитку: соціалістичне минуле, особливе значення зв’язків, надто для владних еліт, з одного боку, та досвід протестних подій, направлених, зокрема, на владні еліти, з іншого боку. Однак відмінними рисами є досвід входження до ЄС, у т.ч. до владних еліт міжнародного рівня. Актуальність дослідження зумовлена також а) антикорупційними ініціативами, що впроваджуються в Україні після Революції Гідності та в інших країнах, які включено до порівняння (напр., у Грузії після Революції троянд), та б) потребою оцінки можливостей взаємодії політичних еліт національного рівня з владними колами ЄС після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з урахуванням досвіду Литви й Угорщини як країн, що вступили до ЄС у 2004 році. Практичне значення дослідження полягає також у тому, що воно дає ілюстративний матеріал для курсу «Вступ до мережевого аналізу» (БП «Соціологія», НаУКМА) та для посібника з мережевого аналізу українською мовою. Також воно має на меті популяризацію підходу мережевого аналізу (social network analysis) у соціальних науках в Україні. У довгостроковій перспективі його результати буде використано для заснування в НаУКМА міждисциплінарної групи (або дослідницького центру) структурно-мережевого аналізу та для інтеграції такого центру до спільноти фахівців із мережевого аналізу в провідних університетах Європи і США (Mitchell Centre for Social Network Analysis в University of Manchester, LINKS Center for Social Network Analysis в University of Kentucky, CASOS в Carnegie Mellon University)».

 
Колесник І.С. , ст.викладачка кафедри хімії
Назва дослідження: «Новітні полімерні системи доставки лікарських засобів».

Мета : одержання чутливих систем доставки ліків (гідрогелів, полімерних плівок, полімерних міцел) та встановлення закономірностей цілеспрямованого регулювання вивільнення лікарських засобів із даних систем.

 

Навчальний рік 2018/2019

"Професорську" піврічну стипендію здобули 

 

  • Ткачук Марина Леонідівна, декан факультету гуманітарних наук, д. філос. н., проф., засл. діяч науки і техніки України

   Тема дослідження:

   "Архівний дисертаційний фонд Київської духовної академії (1819‒1924) та його джерельний потенціал у вивченні історії вітчизняної філософської думки ХІХ – початку ХХ ст.»

   Термін виконання проєкту: 02.01-30.06.2019

   Звіт про виконання проєкту

    

 

 •  

  Анатолій Бурбан (доктор, професор, Факультет природничих наук)
  Тема: «Функціональні полімери та полімерні мембрани (синтез, модифікування, властивості)» (підручник).

 

"Докторську стипендію" на 12 місяців присуджено 

 

 •  

  Денису Більку (канд. наук, Факультет природничих наук).
  Тема: «Дослідження взаємодії мезенхімальних стовбурових клітин з гемопоетичними клітинами-попередниками злоякісно трансформованих клітин із використанням флуоресцентних та феромагнітних наноструктур».

 

Дослідницьку стипендію у категорії "Молодий дослідник" терміном на 12 місяців здобула 

 

 

 

Календарний рік 2018

  •  

   Тетяна Степурко (PhD, випускниця НаУКМА, викладачка Школи охорони здоров’я), 
   Тема: «Реформа фінансування медичних послуг в Україні»

   Звіт про виконання проєкту

 

 

 

Відгуки та слова подяки

 

"Моя наукова робота є фундаментальною розробкою, що значно ускладнює пошук фінансування. Незважаючи на потенційно численні прикладні застосування, знайти фінансування своєї діяльності в Україні майже неможливо, оскільки шлях від теоретичних розробок до практичного втілення доволі довгий. Підтримку фонду "Повір у себе" важко переоцінити. Це шлях від подолання скептицизму щодо свого подальшого наукового майбутнього до вмотивованого оптимізму."

"Викладачі, які займаються наукою і публікуються в міжнародних джерелах, - це те, без чого сучасний університет не може існувати. Обмін досвідом і досягненнями з колегами з інших країн, діалог щодо освіти, її інструментів, цінності відкритості і прозорості, розуміння сучасних тенденцій і багато інших важливих аспектів функціонування університету як інституції - вкорінені в те, що можна назвати "сучасною наукою". Заклад вищої освіти, який може привабити яскравих і талановитих викладачів і науковців, може розраховувати і на вмотивованих і перспективних, небайдужих студентів, створити розвиваюче освітнє середовище... Освіта і наука це як танго, яке самостійно не станцюєш. "Повір у себе" став важливим партнером в цьому танго з університетом, його викладачами і науковцями, що схоже позитивно відображається на діалозі викладач - студент. Особисто я лише могла мріяти про наукову роботу (без відволікання на викладання) до 2018 року, але завдяки "Повір у себе" і університетській ініціативі "сабатікал" мрія зануритися в дослідницьку діяльність і підготувати наукові статті для міжнародних журналів здійснилася. Це безумовно надихає на подальшу наукову роботу, адже є відчуття підтримки й інтересу зі сторони університету і суспільства"

"Моя наукова робота є фундаментальною розробкою, що значно ускладнює пошук фінансування. Незважаючи на потенційно численні прикладні застосування, знайти фінансування своєї діяльності в Україні майже неможливо, оскільки шлях від теоретичних розробок до практичного втілення доволі довгий. Підтримку фонду "Повір у себе" важко переоцінити. Це шлях від подолання скептицизму щодо свого подальшого наукового майбутнього до вмотивованого оптимізму."

"Більшість академічного навантаження в Україні пов'язана з викладанням, методичною роботою та, як у моєму випадку, адмініструванням. А час на дослідження та професійне зростання зводиться нанівець. Цей грант дав можливість "вдихнути на повні груди" й повернутися до улюбленої справи. Дякую за те, що дали мені можливість знову "повірити в себе" як дослідницю".

oliynyk"Без фундаментальних досліджень не буває прикладних, а без прикладних – розвитку технологій . Ґрант дає можливість «перезавантажитись» як науковцю,  розширити напрямки своїх досліджень і глибше зосередитись на їх проблематиці".

 

maltseva"Підтримка грантодавців дозволяє науковцям регулярно зосереджуватись на дуже вимогливих аспектах дослідницької діяльності та ефективно надолужувати "відкладене на потім". Це запускає більш інтенсивний режим роботи і продуктивність праці помітно росте. Подібну можливість в академічному середовищі важко переоцінити".

kostyuchenko"Грантова підтримка від Фонду "Повір у себе" – це можливість завершити тривалий процес роботи над дисертацією (або монографією), фактично завершити важливу стадію становлення і утвердження в академічному середовищі. Для мене це була можливість зробити піврічну паузу в активному викладанні, зосередитися в роботі над дисертацією, завершити її і подати до захисту. Без такої підтримки, мабуть, мало хто з колег, які багато викладають або керують кафедрами чи іншими університетськими підрозділами, зважилися би на тривалу перерву для зосередженої наукової роботи, адже в українських ЗВО поки що оплата праці прив’язана до «ставки» за викладання та адміністративну роботу. Я надзвичайно вдячна Фонду за таку підтримку і невпинно раджу всім колегам у Могилянці пробувати свої сили і готувати заявки на наступні конкурси «Повір у себе».

 

"Програми творчих відпусток, що започатковані у НаУКМА разом з благодійним фондом  «Повір у себе» дали змогу  викладачам, що мають охоту до науково-дослідної роботи реалізувати свої бажання.  Особисто мені стипендія від фонду «Повір у себе» дала можливість закінчити дослідження, на яке протягом кількох років  через суттєве аудиторне викладацьке навантаження не вистачало часу.  Результати дослідження, яке фінансувалося стипендією форду наразі опубліковані у науковій періодиці"

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна