• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Наукова школа дослідження соціальної та культурної історії України в НаУКМА

Школа дослідження соціальної та культурної історії України почала формуватися на кафедрі історії НаУКМА на початку 2000-х рр. Створення наукової школи зафіксовано ухвалою Вченої ради НаУКМА від 2005 р.

 

Керівництво науковою школою дослідження соціальної та культурної історії України від початку здійснює  доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Наталя Миколаївна Яковенко. Наукова школа кафедри історії НаУКМА є одним із визнаних в Україні та світі осередків фахових досліджень соціальної, інтелектуальної та культурної історії України як ранньомодерної, так і модерної доби.

 

Станом на серпень 2019 р. наукові дослідження у складі наукової школи дослідження соціальної та культурної історії України в НаУКМА здійснює 13 штатних викладачів (з них 4 доктори і 9 кандидатів історичних наук) і 10 аспірантів кафедри історії.  3 доктори наук мають вчене звання  професора; 1 доктор  і 8 кандидатів наук мають вчене звання доцента. Серед представників школи ‒ відомі українські історики М. В. Яременко, Н. В. Шліхта, І. А. Тесленко, К. Л. Диса та ін.

 

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи кафедра пов’язує із залученням до роботи на постійній основі найкращих випускників профільної аспірантури НаУКМА попередніх років, які здобули ступені кандидатів/докторів наук за спеціальністю, а також осіб, які навчаються в оновленій у 2015 р. аспірантурі (Докторській школі) НаУКМА, за умови вчасної підготовки й успішного захисту ними дисертацій на здобуття наукового ступеня PhD. 

 

На 2020‒2023 рр. заплановано захисти 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «Історія та археологія» аспірантами кафедри:

 • Басенко І. В. «Образ німців у щоденній українсько- та російськомовній пресі Києва 1914‒ 1918 рр.».
 • Ремарович О. І. «Еволюція впливу єврейських релігійних партій на суспільне та політичне життя в Державі Ізраїль 1977‒1988 років».
 • Сенченко А. П. «Євреї в Російській імператорській армії (1874-1914)».
 • Ферт А. О. «Київська епархія РПЦ під державним контролем у період „застою“».
 • Уфімцева Н. С. «Книжкові зібрання як джерело до історії єврейських громад Поділля другої половини XIX – 1930-х рр. ХХ ст.».
 • Полулях О. С. «Антитурецький дискурс в українському письменстві другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ ст. на тлі західної публіцистики».
 • Бородіна Т. М. «Українці та євреї: співжиття в екстремальні часи у місті Кременчук (1928-1943)».
 • Бліндер С. М. «Збірний портрет професорів Олицького колегіуму ХVIIст.».
 • Білецький Н. Р. «Уподібнення актового формуляру на руських землях до „західних” варіантів у другій половині XIV – першій  половині XVI ст.».
 • Подгорнова Д. А. «Робітничий досвід жінок у медичній та освітній сферах пізньоімперського Києва (1881‒1914)».  

 

На 2023 рр. заплановано захист докторської дисертації Бетлій О. В. «Соціальна історія Києва в роки Першої світової війни 1914-1917».

 

Розвитку наукового потенціалу наукової школи дослідження соціальної та культурної історії України в НаУКМА сприяють систематична участь   її представників у різноманітних вітчизняних і закордонних проектах, а також подальше регулярне підвищення кваліфікації представниками школи у вітчизняних і закордонних наукових  інституціях та закладах вищої освіти.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна