• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Наукова школа «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в дослідженні складних соціально -економічних систем та фінансово-економічних процесів на макро- та мікроекономічних рівнях»

 

Наукова школа «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в дослідженні складних соціально -економічних систем та фінансово-економічних процесів на макро- та мікроекономічних рівнях» (засновник –  д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко І.Г) заснована в 2002 році на базі кафедри фінансів та лабораторії фінансово-економічних досліджень факультету економічних наук НаУКМА.

 

Метою наукової школи є створення наукового середовища для проведення фундаментальних та прикладних досліджень світового рівня в галузі економіки та фінансів, спрямованих на розвиток фінансової науки в Україні. Важливою складовою в діяльності наукової школи є створення Міжнарожних дослідницьких груп для проведення спільних наукових досліджень та розробки наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики розвинутих країн та країн з перехідною економікою в умовах глобалізації; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розвиток економіко-математичного забезпечення прийняття управлінських рішень та управління фінансовими ризиками; діагностика стабільності фінансових систем та наближення кризових явищ тощо; впровадження наукових досліджень в навчальний процес; проведення наукових семінарів, круглих столів, міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Якщо на початку створення наукової школи до неї входило 12 відомих науковців та молодих дослідників, то станом на сьогодні кадровий склад наукової школи налічує вже  31 науковця, серед яких троє працюють в західних університетах, зокрема в університеті Берклі, Піттсбург (США), а саме: засновник наукової школи  д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України  зав.кафедри фінансів Лук’яненко І.Г.; д.е.н., проф. кафедри фінансів Івахненков С.В., д.ф.-м. наук, доц. Горбачук В.М., д.е.н., проф. Оліскєвіч М.О., д.е.н., проф. Камінський А.Б., PhD, проф. Городніченко Ю.О. (університет Берклі), к.е.н. проф. Галицька Е.В., к.е.н., проф. Мертенс О.В.,к.е.н., доц. Шумська С.С.,  к.е.н, PhD, доц. Семко Р.Б., к.ф.-м.н., ст.викл. Токарчук В.В., к.е.н., доц. Прімєрова О.К., к.е.н., доц. Глущенко С.С., к.е.н., доц Базілінська О.К., к.е.н., ст.викл. Подвисоцька Т.А. (PhD, ун-т Піттсбурга), к.е.н.,ст. викл. Подвисоцький Ю.О.(PhD,  ун-т Піттсбурга), к.е.н., ст.викл. Славьюк Н.Р., к.е.н.,доц., Буй Т.Г., к.е.н., доц. Сєміколенова С.В., к.е.н., PhD, ст.викл. Фарина О.І, к.е.н., PhD, ст.викл. Дадашова П.А., к.е.н., PhD, ст.викл. Литвин А.В., PhDUPEC, PhDNaUKMA, ст.викл. Неживенко О.В., к.е.н, PhD, cт.викл. Сидорович М.Я., асистент Новік А.Ю.,  аспіранти: Шестаков Д.О., Мар’янович М.,  Мосієвич О.О., Пинзеник В.В., Рускіна О.В, Васильчук В.В., Сова Є.С. При цьому слід зазначити, що кадровий склад наукової школи постійно оновлюється за рахунок залучення найкращих студентів бакалаврів та  магістрів до наукової діяльності в рамках виконання фундаментальних та прикладних наукових тем кафедри, Міжнародних наукових проектів, індивідуальних оригінальних досліджень, участі у Міжнародних наукових дослідних групах, участі у Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, що мотивує їх до подальшого наукового зростання, зокрема через вступ до Докторської школи НаУКМА та продовження наукової співпраці з кафедрою в межах наукової школи. Зокрема, три найкращих  випускника цьогорічної магістерської програми зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Насаченко М.Ю., Донкоглова Т.О., Панченко Н.В,, які вже зарекомендували себе як перспективні молоді наковці, мають публікації в виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних, представляли езультати своїх досліджень на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.         В 2020 році планується захист 4 кандидатських дисертацій представниками наукової школи, а саме. Новік А.Ю. на тему; “Моделювання внутрішніх міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності (наук. керівник д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.), Шестакова Д.О. на тему: Фінансовий механізм реалізації  інноваційно-інвестиційних проектів в умовах економічних перетворень» (наук. керівник д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.);  Мосієвич О.О. на тему «Прийняття рішень інвесторами при венчурному фінансуванні» ( наук. керівник к.е.н., доц. Сєміколенова С.В.); Марянович .М/ Е.. на тему «Державна фінансова підтримка забезпечення сталого розвитку в Україні» ( наук. керівник д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.). В 2021-2022 роках планується захист 3 кандидатських дисертацій: Пинзеник В.В. на тему «Ризики виникнення дефолту та шляхи його запобіганню в контексті підтримки фінансової безпеки України» (наук. керівник д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.);  Рускіна О. В. на тему « Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на інфляційні процеси в Україні» ( наук. керівник к.е.н.,доц. Глущенко С.В.), Васильчук В.В. на тему «Податкова політика у забезпеченні детінізації економіки України»( наук. Керівник, к.е.н., доц. Прімєрова О.К.). В 2023 році плнується захист кандидатської дисертації Сови Є.С. на тему :Системний аналіз та моделювання взаємозв’язку монетарної політики та розвитку фондового ринку» (наук. керівник д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.).У 2024-25 рр. планується захист двох докторських дисертацій к.е.н., доц. Прімєрової О.К. та к.е.н., ст.викл.Славьюк Н.Р.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна