• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Києво-Могилянська школа верховенства права

Києво-Могилянська школа верховенства права, яку очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці  М.І. Козюбра. Школу започатковано у 2007 р.

 

 

Основний напрям досліджень: Верховенство права. Предметом  дослідження є витоки ідеї верховенства права, її еволюція до доктрини і принципу; співвідношення принципу верховенства права із спорідненими поняттями; його основні вимоги, стан та перспективи їх реалізації в Україні. До колективу школи належать 15 науково-педагогічних працівників ( з них 4 д.ю.н, професори/доценти; 8 к.ю.н, доценти).  Дослідження школи фокусуються на темах «Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» (2007 – 2011 роки, номер реєстрації в УкрІНТЕІ: 0107U00976220);  «Верховенство права: стан та перспективи вдосконалення механізмів його реалізації в Україні» (2012–2022 реєстраційний № УкрІНТЕІ:  0112U007427). та ін.  В межах наукової школи у спеціалізованій вченій раді К 26.008.04 НаУКМА, захищено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації. Виконуються  1 докторська та 18 кандидатських дисертацій,  захист яких планується на 2021-2022 рр. Мета роботи колективу – з’ясувати сутність і соціальну спрямованість принципу верховенства права, стан та перспективи його реалізації в Україні. У процесі дослідження висунута гіпотеза про те, що становлення  верховенства права, хоч і відбувалося в умовах неліберального суспільства, проте здійснювалося під вирішальним впливом ідей лібералізму, формування нового світогляду, в основі якого лежала природно-правова ідеологія. Ця гіпотеза в основному підтвердилася, що дало підстави для формування вихідної позиції дослідження про розрізнення права і закону як методологічної передумови дії принципу верховенства права. Відповідно до цієї позиції проводився аналіз і формулювалися висновки про співвідношення верховенства права та верховенства Конституції і верховенства закону.  Отримані результати обґрунтовані на основі використання великої джерельної бази, зокрема зарубіжної, застосування широкого арсеналу дослідницьких методів. Дослідженням принципу верховенства права, започаткованим в НаУКМА, відкрито  новий науковий напрям у вітчизняному правознавстві. Результати роботи знайшли відображення в низці  законопроектів про внесення системних змін до Конституції України, зокрема під час роботи Національної конституційної ради при Президентові України, в концепціях судової реформи та відповідних законопроектах, підготовлених Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, використовувалися в діяльності Асоціації суддів України, Лабораторії законодавчих ініціатив, Центру політико-правових реформ та інших професійних установ і організацій. Практична цінність отриманих результатів полягає у з’ясуванні змісту по суті невідомого для вітчизняної юриспруденції до закріплення у ст.8 Конституції України принципу верховенства права та розкритті його основних вимог, що сприятиме його поглибленому осмисленню і більш послідовному застосуванню фахівцями-правниками, політиками, журналістами та ін. Пропозиції щодо вдосконалення конституційних механізмів названого принципу знайшли відображення у законопроекті про внесення системних змін до Конституції України, одним з авторів якого є професор М.І.Козюбра, законопроектах, що стосуються судової реформи в Україні, підготовлених Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України та ін. На основі результатів дослідження розроблений і впроваджений у навчальний процес  курс «Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» для студентів магістерської програми «Правознавство» Національного університету «Києво-Могилянська академія». Результати наукових досліджень використовувалися у науковій роботі викладачів кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук, науково-дослідній та інноваційній діяльності студентів. Школою підготовано понад 15 монографій, навчальних посібників,  опубліковано низку статей, проведені  конференції. 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна