Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

 

Авторські та колективні монографії

 

 • Яременко М. В. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті / М.В. Яременко. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 272 с. (21,93 ум. друк. арк.).
 • Яременко М. В. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко ; [наук. ред. Наталя Яковенко]. – Харків : Акта, 2014. – 531, [1] с. : табл., портр. – Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить покажчик.

Публікації/статті

2021

2020

2019

Статті

 • Yaremenko M. Religious identification through the calendar. Kyivan and Moscow great feasts in the late 18th century / Maksym Yaremenko // Studi Slavistici. – 2019. – Vol. 16, Issue 1. – P. 23–34. – https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-24445 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16559
 • Яременко М. В. Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4. – С. 155–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16825

 

2018

Cтатті

 • Затилюк Я. В. З історії розвитку культу Києво-Братської Богородиці: «Пісня Київська» 1690-х років та її джерелознавчий потенціал / Затилюк Ярослав // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3. – С. 264–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16622
 • Яременко М. В. «Щоденні нотатки» київського протоієрея Модеста Залеського з колекції Національного музею історії України / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3. – С. 299–305. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16621
 • Jaremenko M. Ekonomiczne kontakty mieszkańców Rzeczypospolitej i Hetmańszczyzny w pierwszej połowie XVIII wieku / Maksym Jaremenko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – 2018. – 145, z. 1. – S. 31–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16620

 

Інше

 • Яременко М. В. Освітні стратегії козацької еліти / [Максим Яременко] // Український Гетьманат : нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. : [у 2 кн. / редкол.: В. Смолій та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : [Інститут історії України], 2018. – Кн. 2., розд. 25. – С. 348–389. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16623

 

2017

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних

 

 • Iaremenko M. PleasuresoftheLearnedinEighteenth-CenturyUkraine: TheCultureofTea, Coffee, and Wine Consumption of the Church Elite // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2017. – Vol. IV, No. 2 – P.211–273 (3,5 др. арк.).

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 • Затилюк Я. В. Ікона Києво-Братської Богородиці з колекції Національного музею історії України XVIII ст.: походження, атрибуція та історія // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць.– К., 2017. – Вип. ІІ. – С. 79–96.
 • Яременко М. Із «польської нації» в імперське підданство: приклад братів Лятошевичів / М. В. Яременко // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2017. – Вип. 13–14. – С. 59–78 (1,4 др. арк.).
 • Яременко М. Дві Академії (про зв’язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) // Київська Академія. – 2017. – Вип.14. – С.195–202.

 

2016

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних

 

 • Яременко М. Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля / М. Яременко // Sententiae. – 2016. – Т. XXXIV. – № 1. – С. 195–198 (0,25 др. арк.) (Scopus).

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 • Затилюк Я. В. «До джерел «могилянської традиції»: останні дослідження і видання «Патерикону» Сильвестра Косова» / Ярослав Затилюк // Наукові записки НаУКМА. —Т. 182: Історичні науки. — 2016. — С. 92-94. 

 

2014

У виданнях НаУКМА

 

 • Яременко М. В. Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 17-22.

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 

 • Яременко М. В. Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул : штрихи до біографій / Максим Яременко // Краєзнавство. – 2014. – № 2. – С. 49-57.

 

В інших виданнях України

 

 • Яременко М. В. 1701 рік в історії Могилянської академії / Максим Яременко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 6-13.
 • Яременко М. В. Освітянські стратегії козацької еліти у XVIII ст. / [М. Яременко] // Українська держава другої половини XVII-XVIII ст. : політика, суспільство, культура / [редкол. В. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. – С. 386-426.

 

2013

 

Статті у фахових українських виданнях (перелік ВАКу):

 

 • Яременко М. В. «Киевская Академия, по назначению своему для духовенства...»? (Контингент могилянських спудеїв у XVIII ст.) // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Вип. 143. Історичні науки. – С. 10–15.
 • Яременко М. В. Формування родинних «кланів» київського духовенства кінця XIX – початку XX ст.: сімейні пов'язання протоієрея Дмитра Жданова // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : Зб. наук. праць / ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – Вип. 28. – К. : НКПІКЗ, 2013. – С. 31–38.

 

В інших виданнях України

 

 • Яременко М. В. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII століття // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 2: Світ речей і повсякденних уявлень / відп. ред. Віктор Горобець. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. – С. 69–121.
 • Яременко М. В. «Минутные отклики» (Матеріали до біографії Василія (Богдашевського) // Болховітіновський щорічник 2012 / відп. ред. К. Крайній. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С. 232–244.
 • Яременко М. В. Маловідомий «Епітафіон» Варлаамові (Ясинському) 1707 р. (про самоусвідомлення київської церковної еліти початку XVIII ст.) // Київська Академія. – 2013. – Вип. 11. – С. 79–98.
 • Яременко М. [огляд:] Оксана Прокоп'юк. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Київ: Пріоритети, 2012. 208 с. // Український гуманітарний огляд. – 2013. – Вип. 18. – С. 234–238.

 

2012

 

У виданнях НаУКМА

 

 • Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко / співупорядник, член редколегії М. В. Яременко. – К.: Laurus, 2012. – 624 с.; іл.
 • Яременко М. В. Насолоди освічених в Україні XVIII століття (про культуру вживання церковною елітою чаю, кави та вина) // Київська Академія. – 2012. – Вип. 10. – С. 117–184.
 • Яременко М. В. Демографія проти конфесійного дисциплінування (навчання дітей «закордонного» духовенства у Києво-Могилянській академії XVIII століття) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – С. 572–587.
 • Яременко М. В. [огляд:] Людмила Посохова. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 400 с. // Український Гуманітарний Огляд. – 2012. – Вип. 16–17. – С. 311–318.
 • Яременко М. В. [огляд:] Сергій Головащенко. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX – початку XX ст.:Монографія. К.: Видавничий відділ УПЦ, 2012. 356 с., іл. // Труди Київської духовної академії. – 2012. – № 18.

 

В іноземних виданнях

 

 • Яременко М. В. Для «честі дому», заради користі «отчизни» та «в прислугу государственную» (стимули до навчання дітей козацької старшини у XVIII ст.) // Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. W 35 lecie pracy naukowej Teresie Chynczewskiej-Hennel, Uczniowie, Przyjaciele i Koledzy / red. Mariusz R. Drozdowski, Wojciech Walczak, Katarzyna Wiszowata-Walczak. – Białystok: IBNDKE, 2012. – S. 369–388.

 

2005

 

2005 р. Центр підготував і видав збірник документів «Києво-Могилянська академія кін. XVII – поч. ХІХ ст.: повсякденна історія» (К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2005. – 530 с.).

 

istoriya

 

20022002 р. НДЦ «Спадщина КМА» підготував до друку енциклопедичний довідник «Києво-Могилянська академія в іменах, XVIIXVIII ст.» (К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 736 с.), що вміщує близько 1500 статей, у підготовці яких брали участь 103 автори; близько 300 ілюстрацій.

 

naukmavimena

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна