• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Конкурс фонду Іванців

 

ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) МИРОСЛАВИ ІВАНЦІВ Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії започатковано у 2016 р. для підтримки досліджень в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».  Визначення переможців відбувається один раз на рік на конкурсних засадах для виконання наукових, науково-організаційних, науково-видавничих та інших проєктів, спрямованих на підтримку  наукових  досліджень в НаУКМА та зростання компетенцій університету як дослідницького.

 

Myroslava Inanciv

Мирослава Іванців (Мисько) (13.02.1919, Львів - 14.01.2021, США) — лікар-стоматолог, меценат. Народилась у м. Винники Львівської області. Закінчила гімназію у Львові в 1938. Стоматологію вивчала у Варшаві, Берліні, Вроцлаві. Закінчила Гайдельберзький університет (1948, ступ. д-ра). Працювала лікарем в Австрії й Німеччині. 1949 емігрувала до Чикаґо. Член Українського лікарського товариства Північної Америки. Померла в січні 2021 р. 

 

Для НаУКМА пожертвувала майже 100 тис.доларів США, на ці кошти засновано Довічний іменний фонд для підтримки досліджень, відсотки ендавменту щороку на конкурсних засадах надаються кращим дослідницьким проєктам могилянців.

 

Посилання на наказ

 

ЗРАЗОК заявки

 

Лауреати конкурсу 

2024 рік

Організація зберігання усноісторичних джерел на базі Наукової бібліотеки НаУКМА (створення Архіву усних історій), керівник О. Хомяк (кафедра історії НаУКМА).

2022 рік

«Характеризація предметів з колекції знахідок археологічної експедиції Києво-Могилянської академії». Керівник к.і.н., ст.викладач кафедри археології НаУКМА О.Білинський 

 

«Упорядкування та видання бібліографічного покажчика про відроджену історію та розвиток НаУКМА (до 30-річчя відродження Києво-Могилянської академії)». Керівник Чорна Т.В. Звіт про виконання проєкту.

2021 рік

Система заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя, як відображення культурно-історичних процесів скіфського часу (Керівник проєкту Білинський О.О., канд. іст.наук, ст.викладач каф.археології НаУКМА.)

 

Анотація проєкту

вивчення системи заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя впродовж скіфського часу. На основі вивчення цієї проблеми будуються висновки про культурно-історичні процеси цього періоду на зазначеній території. У ході виконання проекту плануються польові археологічні дослідження, які включатимуть розвідки та розкопки; камеральна обробка здобутих матеріалів,їх визначення, характеризація, типологізація та ін.; підготовка звітної документації про виконані роботи для Інституту археології НАНУ та Міністерства культури України; підготовка низки публікацій по ходу дослідження та монографії у кінці розкопок зольника.

 

 

КОНКУРЕНТНІ ВЗАЄМОДІЇ АБОРИГЕННИХ ТА ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (керівник проєкту  Козак О.М.,  канд. біол. наук, ст.викладач кафедри екології НаУКМА.)

 

Анотація проєкту

Інвазійні види – одна із причин глобальних змін навколишнього середовища і водночас є однією з найбільших загроз біорізноманіттю, призводять до деградації природних екосистем та зникнення деяких аборигенних видів, змінюють структуру та функції екосистем, наносять значні збитки сільському господарству та іншим галузям господарської діяльності людини, негативно впливають на здоров’я та якість життя людини, несуть в собі значні економічні збитки, знижують естетичність та туристичну привабливість окремих територій та мають ряд інших негативних впливів на всі сфери суспільного життя. Для впровадження ефективної політики поводження з інвазійними видами важивими є дослідження міжвидових взаємодій між чужорідними та аборигенними видами, що з одного боку дозволяє оцінити їх загрозу для природного біорізноманіття, а з іншого – виявити природних ворогів та сильних конкурентів, що є основою біологічного контролю, який має ряд переваг серед усіх методів боротьби з інвазійними видами. Наразі міжвидові взаємодії інвазійних та аборигенних видів для території України не проводилися, але існують численні міжнародні дослідження у даній галузі, які потребують узагальнення та подальшого вивчення. Метою даного дослідження є узагальнення, аналіз та верифікація даних щодо міжвидових конкурентних взаємодій аборигенних та 16-ти найбільш небезпечних інвазійних видів рослин для території України. Вперше будуть розроблені списки вразливих аборигенних видів рослин до 16-ти найбільш небезпечних інвазійних видів рослин, що має важливе значення для природоохоронного менеджменту та охорони біорізноманіття. Вперше будуть розроблені списки аборигенних видів рослин, які є сильними конкурентами до 16-ти найбільш небезпечних інвазійних видів рослин, що має важливе значення для розробки стратегії поводження з інвазійними видами рослин.

 

2020 рік

  1. "Social Work Education in Post-soviet Countries: Changing Landscapes (Освіта із соціальної роботи в пострадянських країнах: контексти, що змінюються)"(керівник проєкту Бойко О.М., канд.пед.н, доц., зав.кафедри «Школа соціальної роботи» НаУКМА)
  2. "Життя, присвячене науці: До 100-річчя від дня народження Омеляна Пріцака (1919-2006)". Укладання та видання Збірника матеріалів міжнародної конференції (керівник проєкту Сидорчук Т.М., канд.іст.наук, керівник НДЦ орієнталістики ім.О.Пріцака НаУКМА)
    Звіт про виконання проєкту

 

2019 рік

Голуб О.А. "Нанокомпозитні матеріали для цільової доставки біологічно активних речовин у місця патологій" (представлення результатів дослідження на World Nanotechnology Conference, США, 2020). Звіт про виконання проєкту
 

Лукяненко І.Г. «Розробка імітаційної та симультативної макромоделей української економіки з урахуванням рівня тінізації» (публікація результатів проведених досліджень у вигляді монографії та навчального посібника). Звіт про виконання проєкту

 
Сидорчук Т.М. "Організаційна робота з випуску щорічника «Judaica Ukrainica» за 2019 рік і його наукове редагування"
 

2018 рік

 

 

1. «Молекулярні основи поліморфізму генів стійкості пшениці до борошнистої роси у мінливих умовах довкілля». Керівник Єфіменко Тетяна Сергіївна, к.б.н.,ст.викл.кафедри біології НаУКМА. Мета дослідження - встановити природу генетичного поліморфізму генів Pm різного походження, що надають інтрогресивним лініям стійкість до популяцій збудників борошнистої роси.В лабораторії, де працюють автори проекту, створено низку чужинно-заміщених та транслокаційних ліній пшениці м’якої, що несуть певні обсяги чужинного хроматину від видів егілопсів, відомих своєю резистентністю до борошнистої роси (Aegilops speltoides, Ae. sharonensis)або достатньо високим рівнем горизонтальної стійкості до збудника (Ae. umbellulata, Ae. tauschii). Лінії цитологічно стабільні, були охарактеризовані щодо кількості та гомеологічної належності чужинного хроматину, придатні для генетичного аналізу за генами стійкості, легко схрещуються з сортами пшениці м’якої та є адаптованими джерелами генів стійкості чужинного походження для їхнього введення до геному сучасних комерційних сортів пшениці. Отже, наявний рослинний матеріал є оптимальним для пошуку генетичних поліморфізмів, пов’язаних з генами стійкості, принаймні R, із застосуванням техніки RAGP (resistanse analog gene polymorphism)-SSR, спираючись на наявні у базах даних результати сиквенсу генів стійкості. 

 

2. «Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування», виконавець Горох Олексій Петрович, к.ю.н., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА. Проект спрямований на продовження наукових напрацювань у сфері дослідження сучасних проблем звільнення від покарання та його відбування, переоцінку отриманих результатів попередніх досліджень, науково-практичний коментар оновленої нормативної бази, ґрунтовний аналіз судової практики застосування норм аналізованого кримінально-правового інституту, виявлення подальших шляхів вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства та практики його застосування. Результати дослідження будуть корисні не лише законодавчій та судовій гілкам влади, а й студентам вищих навчальних юридичних закладів, суддям, прокурорам, адвокатам. Тема дослідженняє частиною дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук.

За результатами проєкту підготовано та видано монографію.

 

3. «Міфопоетика як засіб моделювання української ідентичності: культурно-цивілізаційний контекст» виконавець Демчук Руслана Вікторівна.к.ф.н., доцент кафедри культурології НаУКМА. У дослідженні  має бути здійснено комплексний аналіз ролі міфопоетичного чинника у становленні, інтеграції та репрезентації моделі національної ідентичності на прикладі України у культурно-цивілізаційному контексті. Проект ґрунтуватиметься на міждисциплінарному інтегруванні методів сучасної культурології, філософії, філології та мистецтвознавства. У підсумку проекту буде захищена дисертація на ступінь доктора культурології.

 

 

2017 рік

 

1. «Аналіз тіньової зайнятості в Україні за результатами соціологічного опитування домогосподарств» (ІІ етап дослідження «Моніторинг та аналіз тіньової зайнятості в Україні»), керівник - О.В.Неживенко. Обсяг фінансування – 55000,00 грн.

 

2. «Аналіз видового різноманіття дослідних полігонів, визначення созологічної цінності окремих ділянок та їх ролі у збереженні екомережі степової зони»  (ІІ етап  дослідження «Часова динаміка та просторовий розподіл видового різноманіття природно-заповідних об’єктів степової зони України»), керівник – І.Г.Вишенська. Обсяг фінансування – 26733,00 грн.

Звіт про виконання проєкту.

 

3. «Дослідження фотокаталітичних та біокаталітичних властивостей мембран модифікованих наночастинками оксидів металів та нанореакторами на основі кополімерів» (ІІ етап дослідження «Розробка полімерних мембран з каталітичними властивостями»), керівник – І.С.Колесник. Обсяг фінансування – 35000,00 грн.

Звіт про виконання проєкту.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна