Для здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності «Економіка»

 

Аспірантура НаУКМА зі спеціальності 051 «Економіка» акредитована Міністерством освіти і науки України з ліцензійним обсягом 13 місць щорічного прийому.

 

У 2016 р. ця спеціальність отримала 3 місця державного замовлення (відповідно є 10 контрактних місць). Виконання цієї програми забезпечує кафедра економічної теорії НаУКМА, яка існує з часу відродження Києво-Могилянської академії в 1992 році.

 

Освітньо-наукова програма спеціальності складається з двох циклів – загальної і професійної підготовки.

Цикл загальної підготовки забезпечує можливість індивідуалізації навчального та дослідницького планів аспіранта за допомогою вибіркових дисциплін.

Цикл професійної підготовки складається з нормативних і вибіркових дисциплін. До нормативних належать: «Інтелектуальна економіка: політекономія інновацій», «Європейська інтеграція та економічний розвиток», «Розробка дисертаційного проекту», «Аспірантський дослідницький семінар». Вибірковий блок: «Актуальні проблеми економіки» (серія модулей, які формуються з програм міжнародного наукового обміну, наукових конференцій, літніх шкіл), «Сучасні економічні теорії», «Відкриті інновації та креативне мислення», «Соціальна економіка».

Програма формує вміння популяризувати наукові досягнення та вести викладацьку діяльність у ВНЗ.

 

Наукова (дослідницька) програма спеціальності формує здатність аспіранта до наукового аналізу сучасних соціально-економічних явищ, самостійного опанування передових концептуальних, методологічних та прикладних знань, напрацьованих світовою економічною наукою і практикою, уміння виконувати оригінальні соціально-економічні дослідження, які сприяють вирішенню актуальних практичних проблем, розробляти та реалізувати науково-дослідні проекти у галузі економіки, зокрема у формі інновацій, уміння ясно та ефективно представляти отримані дослідницькі результати, як у вигляді наукових публікацій, так і в процесі їхньої практичної апробації.

Програма виконується у співробітництві з провідними українськими та зарубіжними науковими та владними інституціями, бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.

 

Тематика дисертацій зі спеціальності «Економіка» буде формуватися у рамках актуальних наукових напрямів, які розробляються членами проектної групи спеціальності та викладачами кафедри економічної теорії НаУКМА, а саме: економічна теорія і практика інноваційно-знаннєвої та інтелектуальної економіки, проблеми міжнародної торгівлі та торгівельної політики, європейська економічна інтеґрація, проблеми еконо¬мічного розвитку, інноваційна стратегія підвищення вартості фірми, форми і методи комерціалізації наукових результатів та інновацій, соціальна економіка, реґіональна економіка, проблеми вищої економічної освіти в Україні.

 

Дослідницька пропозиція майбутнього аспіранта, яка є обов’язковою складовою іспиту зі спеціальності при вступі до аспірантури НаУКМА і яка надається у пакеті документів на участь у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі, повинна відповідати тематиці вищезазначених актуальних наукових напрямів, які розробляються на кафедрі економічної теорії НаУКМА.

 

Гарант освітньо-наукової програми спеціальності:

Бураковський Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії НаУКМА.

 

Проектна група:

Бажал Юрій Миколайович - доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри економічної теорії НаУКМА;

Бураковський Ігор Валентинович - доктор екон. наук, професор, професор кафедри економ. теорії НаУКМА;

Іванова Наталія Юріївна - кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економ. теорії НаУКМА;

Шевченко Олена Олександрівна - кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економ. теорії НаУКМА.  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна