Публікації

Загальна інформація

Дослідження та наукова діяльність

Публікації

Конференції

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

 

2019-2018

 • Амельченко Н.А. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітньої школи з питань висвітлення тем «Виборчий процес», «Політична система в Україні: участь громадян», «Законодавство для молоді» і «Молодь в урядових програмах».- Київ, 2017.- 88 с.
 • Рябівські читання: творчість яку варто вивчати. Збірка наукових студентських статей.( заг. ред. – Зубрицька Л.Й.), – Київ, 2017 – 134 с.
 • Зубрицька Л. Й. Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем «війни» та «героя»/ Наукові записки НаУКМА. Том 186, Політичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2016.- С. 72-76.
 • Популізм і громадянське суспільство: межі перетину. Тези виступів наукової конференції (24 берез. 2019 р.) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. ––45 с.
 • Зубрицька Л. Й., Побережник А. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства// Наукові записки кафедри політології НаУКМА. – Київ, 2018. - С. 95-107.
 • Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова // Наукові записки кафедри політології НаУКМА. – Київ, 2018.

2012

 

 • Дем’янчук О. П. Політика владна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 568-569.
 • Дем’янчук О. П. Політика публічна / О. Дем'янчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 571-572.
 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень / Олександр Дем'янчук // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (гол.) ... та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : [ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України], 2012. - С. 505-517.
 • Дем’янчук О. П. Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24–25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С. 505–517.
 • Кушніренко В. О. Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини // Там само. – С. 34–36.
 • Яковлєв М. В., Гуменюк О. Г. Картина суспільно-політичних перетворень у постсоціалістичних країнах згідно з індексами демократизації // Там само. – С. 42–47.
 • Яковлєв М. В. Когнітивні передумови формування нового політико-економічного порядку в Україні // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 244–246.
 • Дем’янчук О. П. The Dynamics of Political Culture in an Independent Ukraine // The Culture of Governance: The Black Sea / Ed. Melanie Sully. – Vienna: Federal Ministry for European and International Affairs, 2012. – Р. 95–102.
 • Дем’янчук О. П. Політологічна теорія держави: навчально-методичний комплекс дисципліни. – К.: НаУКМА, 2012. – 52

 

2011

 

 • Дем’янчук О. П. SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. – № 6 (56). – С. 12–25.

 

2007

 

 • Рябов С.Міркування про громадянське суспільство в контексті дилеми приватного та державного / С. Рябов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 69 : Політичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 69–75.

 

2005

 

 • Концепція політичної освіти в Україні. – Київ, 2005. – 8 с.
 • Політична освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку. – Київ, 2005. – 43 с.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна