• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Конкурс наукових проектів від МБФВКМА

 

Конкурс проєктів для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» з коштів Фонду (ендавменту) проєктів МБФВКМА для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в НаУКМА (далі — Фонду (ендавменту) «Наука») проводиться з 2017 р. з метою стимулювання створення постійних та тимчасових колективів для здійснення науково-дослідної, науково-методичної, інноваційної та науково-організаційної діяльності в НаУКМА.

 

Посилання на наказ та положення про конкурс.

 

Форма запиту.

 

Проєкти-переможці Конкурсу

2023

1.«Метрична теорія графів: нові перспективи» (керівник С.Козеренко)

Коротка анотація: Метрична теорія графів є сучасним і перспективним розділом дискретної математики. Частковим поясненням цього факту є те, що дискретна геометрія займається скінченними конфігураціями точок, прямих, навіть площин, які природнім чином породжують комбінаторні об'єкти. А теорія графів слугує найбільш слушною мовою в контексті поставлених задач. Комбінаторна оптимізація - це ще один розділ прикладної математики, яка безпосередньо пов'язана з метричною теорією графів. Основним параметром тут виступає графова відстань, також важливу роль відіграють метричні відрізки, найкоротші ланцюги, ексцентриситети вершин й інші дотичні об'єкти. Дослідження графових моделей дозволяє виділити найсуттєвіші властивості геометричних й оптимізаційних конфігурацій. Будуть отримані описи класів графів, які задаються умовами на парність відстаней між їхніми точками (не)з’єднання; описана структура орграфів ексцентриситетів унікально ексцентрично точкових графів; досліджена будова АР-опуклості на неорієнтованих графах; досліджені основні класи відображень між графами; описані реберні орграфи полідерев і отримано повний аналог теореми Вітні; описано графи комутування для пар унарних графових операторів, пов’язаних із оператором графа блоків.

 

2. «Вплив досвіду війни на здоров’я українців: основні стресори та психосоціальні чинники резистентності стресу під час повномасштабного вторгнення» (керівник К. Мальцева).

Коротка анотація: Кількісне дослідження стресорів, пов’язаних із війною, і психосоціальних чинників, які допомагають мінімізувати вплив таких стресорів на здоров’я українців під час повномасштабного вторгнення. Проблематика запропонованого дослідження стосується когнітивного виміру стресу, зокрема доступних індивідам психосоціальних ресурсів, що змінюють сприйняття міри загрозливості ситуацій, зменшуючи рівень суб’єктивного стресу (англ. perceived stress), і таким чином дозволяють опиратися деструктивному впливу травматичного досвіду війни на інтенсивність стресової реакції та, через неї, на показники психічного та фізичного здоров’я. Основними напрямками роботи запропонованого проєкту є: (1) з’ясування основних стресорів, пов’язаних з війною, що мають травматичні та деструктивні наслідки для психічного та фізичного здоров’я прямо чи опосередковано, (2) оцінка впливу об’єктивного та суб’єктивного стресу на показники здоров’я та соціальну перцепцію українців (включаючи їхню оцінку згуртованості, якості стосунків між людьми тощо), яка може впливати на стрес, (3)вимірювання диференційованого впливу об’єктивного та суб’єктивного стресу на здоров’я українців, які залишилися в країні та які евакуювалися у більш безпечні регіони, та (4) виокремлення соціально-психологічних чинників, які допомагають протистояти деструктивним впливам стресу у наслідках для здоров’я під час повномасштабного вторгнення.

 

3. «Розбудова наукових журналів НаУКМА: трансфер на e-only формат, розвиток політик, індексування, просування» (керівник О. Ярошенко)

Коротка анотація: Виклики відкритої науки та цифровізації спонукають до переформатування журнальних видавничих політик, що отримало підтримку Видавничої та Вченої рад університету, в т.ч. схвалено перехід з 2024 року на e-only видання (що потребує певних технологічних змін у життєвому циклі підготовки журналу до видання, покращення сайтів журналів, їх подальшу індексацію та просування тощо).

 

 

2022

 1. Система заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя, як відображення культурно-історичних процесів скіфського часу (частина ІІ).

  Керівник проєкту Білинський Олег Олегович, к.і.н., ст.викл. кафедри археології НАУКМА

  Проект націлений на продовження комплексних досліджень у галузі археології. Метою досліджень є вивчення системи заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя впродовж скіфського часу. На основі вивчення цієї проблеми робляться висновки про культурно-історичні процеси цього періоду на зазначеній території. Звіт про виконання проєкту ( в межах загального проєкту).

   

 2. Києво-Могилянська щорічна доповідь «Верховенство права в Україні»

  Керівник проєкту
  - Венгер Володимир Миколайович , к.ю.н., вик.директор Центру дослідження верховенства права НаУКМА

  Києво-Могилянська щорічна доповідь «Верховенство права в Україні» –  спеціальний щорічний дослідницький Проект оцінки через кількісні і якісні показники дотримання державою та її інституціями верховенства права у конкретних сферах на основі юридичної аналітики, що поєднана з опитуваннями громадян, практикуючих юристів та експертного середовища. 


 3. Клієнтська аналітика освітніх програм.

  Керівник проєкту - Чала Ніна Дмитрівна, проф. кафедри маркетингу НаУКМА

  Дослідження спрямовано на розробку та впровадження маркетингових підходів на освітніх програмах, які базуються на зборі та аналізі даних щодо поведінки, мотивів, успішності та результатів навчання учасників та потенційних учасників освітніх програм. Звіт про виконання проєкту.

 

2021

1. Система заселення Дніпровського лісостепового Лівобережжя, як відображення культурно-історичних процесів скіфського часу.

 

Керівник проєкту: Білинський Олег Олегович, канд.іст.наук, ст.викладач кафедри археології НаУКМА.

 

Результатом реалізації проекту стане те, що з’явиться новий матеріал, який дозволить уперше оцінити матеріальну культуру населення басейну Середнього Псла на значній вибірці предметів, які походять з одного об’єкту та прояснить питання хронології пам’яток регіону, зв’язків місцевого населення із сусідніми суспільствами й їхнє місце та роль на загальній карті Скіфії. Докладність дослідження дозволить доповнити або переглянути поточні типологічні схеми артефактів доби раннього заліза та встановити технології їх виготовлення та фізичні властивості. Порівняння цих результатів із подібними дослідженнями доповнить уявлення про господарство та побут суспільств доби раннього заліза.

 

2. Розробка функціональних нанокаталітичних мембранних систем.

 

Керівники проєкту: Колесник Ірина Сергіївна, ст.викл.кафедри хімії, Коновалова В.Р., доцент кафедри хімії НаУКМА.

 

Проєкт спрямований на розробку мембранних фотореакторів на основі функціональних полімерних мембран, модифікованих нанокаталізаторами (допований g-C3N4 та його композити). У результаті виконання проєкту будуть одержані нанокаталітичні мембранні системи, що характеризуються фотокаталітичними властивостями у видимій області випромінювання, стійкістю до забруднення, здатністю до самоочищення та посиленими транспортними властивостями. Основною метою даного проєкту є розробка інноваційних нанокаталітичних мембранних систем на основі наноструктурованих фотокаталізаторів і мембран для використання у «зелених» процесах очищення води та органічного синтезу. Такі системи слугуватимуть основою для створення нових технологій, наприклад, систем очищення стічних вод, технологічних ліній у фармацевтичній і харчовій промисловості. Отримані результати поглиблять знання про функціональні можливості мембран з метою їх подальшого використання в мембранних технологіях, охороні навколишнього середовища та раціональному використанні природних ресурсів.

 

2020

Молекулярна структура генів стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній пшениці, одержана за результатами секвенування. 

Керівник проекту: Єфіменко Тетяна Сергіївна, ст.викл.кафедри біології НАУКМА

 

Визначення токсичності субстанцій з радіопротекторними властивостями.  

Керівник проекту: Білько Н.М., зав.кафедри лабораторної діагностики біологічних систем

 

Полімерні мембрани з іммобілізованими наночастинками.

Керівник  проекту:  Коновалова Вікторія Валеріївна, доц.кафедри хімії

 

Принцип правової визначеності як складова верховенства права: змістовне наповнення та елементи

Керівник проекту:  Матвеєєва Ю.І., ФПвН

 

2019

 

«Розробка фотокаталітичних систем на основі полімерних мембран з іммобілізованими наночастинками»

 

Керівник проекту: Колеснік Ірина Сергіївна, ст.викл., кафедра хімії НАУКМА

 

Сайт кафедри: https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fprn/kafedra-khimiji

 

 

«Ретроспективний аналіз видового різноманіття та продуктивності екосистем  природно-заповідних об’єктів України»

 

Керівник проекту: Вишенська Ірина Георгіївна, керівник Центру досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку НаУКМА, доц.кафедри екології НаУКМА

 

Звіт про виконання проекту - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16959  

 

 

«Передумови створення креативного хабу в НаУКМА»

 

Керівник проекту: Гуменна О.В., декан ФЕН НаУКМА 

 

Звіт про виконання проекту

 

 

2018

 

"Матричні методи у теоріях груп, напівгруп, графів і метричних просторів".

 

Керівник проекту: Лебідь Вікторія Олександрівна, к.ф-м.н., ст. викладач кафедри математики НаУКМА

Сайт кафедри: http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fin/kafedra-matematiki

 

Прикладною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект, є знаходження зображень радикальних матриць над базовими алгебрами відносно односторонньої еквівалентності. Розробка нових методів опису базових алгебр, тобто, алгебр заданих графом із співвідношеннями, для яких задача про односторонню еквівалентність матриць має ручний тип. Дослідження спектральних властивостей операторів, породжених матрицями суміжності зліченних графів з одним або багатьма нескінченними променями, а також оператора Лапласа на таких графах. Розв’язання оберненої задачі: за спектральними властивостями оператора, що пов’язаний із графом, відновлення геометричної структури цього графа. Дослідження метричних властивостей графів. Об’єктом дослідження є радикальні матриці над базовими алгебрами, що задані графом із співвідношеннями. Спектри самоспряжених операторів у гільбертових просторах, що породжені матрицями суміжності таких графів. Предметом дослідження є тип класифікаційної задачі опису радикальних матриць відносно односторонньої еквівалентності матриць, опис власних значень та власних векторів, узагальнених власних функцій графів, властивості метричної розмірності графів. Опис спектральних властивостей матриць Якобі, що пов’язані з графами.

Звіт про виконання проекту

 

 

"Молекулярні механізми розвитку морфологічних ознак колоса у пшеницевих"

 

Керівник проекту: Наваліхіна Анастасія Георгіївна, асистент кафедри біології НаУКМА

Сайт кафедри: http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fprn/kafedra-biologiji

 

Пшениці м'яка та тверда є одними із найважливіших культурних злаків, які займають друге місце за виробництвом зерна, поступаючись лише рису. Досягнення молекулярної генетики та геноміки останніх років дали можливість виконувати дослідження цих видів на молекулярному рівні. Більшість досліджень, які проводяться на сьогодні, спрямовані на з’ясування молекулярної будови генів, хромосомна локалізація яких була встановлена десятиліття тому. За цим етапом слід очікувати відкриття молекулярних механізмів, за якими ці гени виконують свої функції, а це дає нам нові можливості щодо модифікації функціональних властивостей таких генів та привнесення бажаних ознак до рослин, що культивуються.

Звіт про виконання проекту

 

2017

 

«РОЗРОБКА ПОЛІМЕРНИХ МЕМБРАН З КАТАЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ»

 

 

Керівник проекту: Колесник Ірина Сергіївна, к.х.н., старший викладач кафедри хімії НаУКМА

 

Проект присвячений розробці полімерних мембран з каталітичними властивостями, що характеризуються інтенсифікованими транспортними властивостями, стійкістю до забруднення. Дослідження проводяться за такими напрямками: отримання мембран з іммобілізованими ферментами та дослідження їхніх біокаталітичних і транспортних властивостей; модифікування полімерних мембран наночастинками з фотокаталітичними властивостями та дослідження їхніх фотокаталітичних і транспортних характеристик.

 

Метою роботи є розроблення методів модифікування полімерних мембран ферментами та наночастинками з фотокаталітичними властивостями та дослідження їхніх каталітичних і транспортних характеристик.

 

 

 

"Часова динаміка та просторовий розподіл видового різноманіття природно-заповідних об'єктів степової зони України"

 

 

Керівник: Вишенська Ірина Георгіївна, канд.біол.наук, доцент, професор кафедри екології

 

Метою даної роботи є оцінка видового біорізноманіття та созологічної цінності окремих ділянок природно-заповідного фонду України з подальшим прогнозуванням їх потенційної ролі у формуванні екомережі.

 

Роботи проводились у таких напрямках:

 

 • формування картографічних матеріалів,
 • складання видових списків дослідних полігонів,
 • добір супутникових знімків MODIS,
 • польові виїзди та складання геоботанічних описів на місцевості.

 

 

 

"Моніторинг та аналіз тіньової зайнятості в Україні"

 

 

Керівник: Неживенко Оксана Валентинівна, асистент кафедри фінансів, докторант Університету Парі-Ест (University Paris-Est)

 

Мета проекту: провести опитування населення України щодо участі у незареєстрованій зайнятості для отримання статистичних даних, на основі яких дослідники НаУКМА можуть проводити наукові дослідження, а також проаналізувати отриману статистичну базу. 

 

Основні результати роботи:

 

 • Розроблено анкету-опитувальник
 • Отримано масив бази даних опитування
 • У січні 2018 року дослідники НаУКМА (Неживенко Оксана, Шумська Світлана) почали роботу над аналізом бази даних. Усі учасники проекту (Неживенко О., Шумська С., Оксамитна С., Осипчук А.) готують спільну публікацію для «Наукових записок НаУКМА», квітень 2018, серія «Соціологічні науки». Також над масивом проведе дослідження Костюченко Тетяна (викладач кафедри соціології НаУКМА).
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна