• Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Дні науки 2019
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

Монографії, підручники

Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій : монографія / за ред. І. Г. Лук’яненко. – Київ : НаУКМА, 2020. – 443 с.

Finance politics 2020

ISBN 978-617-7668-16-8

 

Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності української економіки шляхом збалансування інструментів фіскальної, монетарної та соціально-економічної політики з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, міграційних процесів та визначених пріоритетних напрямів детінізації.

Детальніше...

Малашонок Г. І., Сідько А. А. Паралельні обчислення на розподіленій пам’яті: OpenMPI, Java, Math Partner : підручник. – Київ : НаУКМА, 2020. – 266 с.

malashonok sydko 2020

ISBN 978-617-7668-14-4

 

Підручник призначений для тих, хто хоче навчитися розробляти паралельні програми на мові Java з використанням OpenMPI. Описано початкові відомості про протокол MPI і функції, доступні в мові Java для управління паралельним процесом обчислень. Для фахівців буде цікава динамічна система управління паралельними обчисленнями на розподіленій пам’яті. Це новий розділ у теорії паралельного програмування, заснований на алгебраїчній теорії рекурсивних матричних алгоритмів, який активно розвивається в останні роки. Їм також буде цікава нова версія пакета OpenMPI, опис якої надано в останньому розділі. Матеріал першої частини підручника вивчають бакалаври, а другої – магістри та аспіранти Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Для програмістів і математиків, наукових співробітників, інженерів, аспірантів і студентів університетів.

 

Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці : монографія / І. Г. Лук’яненко, М. Ю. Насаченко. – Київ : НаУКМА, 2019. – 74 с.

Lukjaenko Nasachenko

ISBN 978-617-7668-12-0

 

Монографію присвячено методологічним засадам і практичним аспектам побудови агрегованої імітаційної макромоделі з урахуванням особливостей української економіки та проведення на її основі цілісного дослідження ролі державної політики в нівелюванні негативних зовнішніх і внутрішніх збурень, а також кількісного оцінювання взаємодії та одночасного впливу на економічний розвиток основних макроекономічних інструментів з урахуванням тінізації та дестабілізаційних факторів на ринку праці.

Детальніше...

Глущенко С. В., Івахненков С. В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій : навч. посіб. – Київ : НаУКМА, 2020. – 92 с.

gluschenko antycrizove upravlinnia 2020ISBN 978-617-7668-15-1

 

У навчальному посібнику розглянуто фінансові та організаційні аспекти антикризового управління на підприємстві. Узагальнено економіко-правові аспекти з акцентами на санацію, реструктуризацію та ліквідацію. Охарактеризовано методи прогнозування ймовірності банкрутства; особливості проведення аудиту та формування бізнес-плану в процесі антикризового управління; зовнішні та внутрішні джерела фінансування підприємства в кризовій ситуації; механізми реструктуризації підприємств та особливості антикризового управління в різних галузях тощо.

 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Також посібник може бути корисний усім, хто цікавиться питаннями антикризового управління

 

Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації: Інструктивні матеріали. – Київ : НаУКМА, 2019. – 116 с.

Lukyanenko posibnyk

ISBN 978-617-7668-13-7

 

Практичний посібник присвячено методологічним засадам і практичним аспектам побудови макромоделей на основі системи симультативних рівнянь, а також детальному аналізу особ­ливостей проведення експрес-діагностування значущості основних взаємозв’язків між ключо­вими макроекономічними індикаторами; тестуванню коректності різних теоретичних припущень і гіпотез на основі реальних даних, їх зіставленню із наявними економічними трендами; проведенню сценарного аналізу впливу різноманітних регуляторних рішень на економічне зростання та фінансову стабільність, а також особливостям розробки прогнозів в умовах обмеженості статистичної інформації.

Детальніше...

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна