Повідомлення

Освітньо-наукова програма Журналістика

Мета освітньо-наукової  програми

Освітньо-професійна програма є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки магістра галузі знань 06 – журналістика, за спеціальністю 061 – журналістика.

 

Характеристика програми

Освітньо-професійна програма використовується при:

-       розробці та коригуванні навчальних планів і програм навчальних дисциплін,

-       розробці засобів визначення рівня освітньо-професійної підготовки фахівця,

-       визначенні змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікацій,

-       визначенні програмних компетенцій, навичок та результатів навчання,

-       визначенні здатності до працевлаштування,

-       визначенні методики викладання.

 

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання – 1 рік 10 місяців

 

Освітньо-професійна програма передбачає:

 1. нормативні навчальні дисципліни та навчальну практику,
 2. вибіркові навчальні дисципліни, які включають:

-                    дисципліни професійної  та практичної підготовки;

-                    дисципліни вільного вибору студента.

Вибіркова частина освітньо-професійної програми підготовки магістра складається з дисципліни професійної та практичної підготовки та дисциплін вільного вибору студента, які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної підготовки.

Розподіл бюджету навчального часу, змісту освітньо-професійної програми й максимальний навчальний час за циклами підготовки є наступним:

Нормативні навчальні дисципліни – 59.5 кредитів ЄКТС, 1785 год.

Практика – 3 кредити ЄКТС, 90 год.

Дисципліни професійної  та практичної підготовки – 22.5 кредитів ЄКТС, 675 год.

Дисципліни вільного вибору студента – 15 кредитів ЄКТС, 450 год.

Державна атестація – 20 кредитів ЄКТС, 600 год.

 

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання визначається спеціалізаціями програми. За Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та Державного класифікатора професій (КП), галузі працевлаштування: професійна, наукова і технічна діяльність, зокрема виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації, мультимедійні медіа, фотосправа, комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, надання інформаційних послуг, різноманітна журналістська, редакторська, видавнича діяльність, адміністративна діяльність, державне управління й оборона, міжнародна діяльність, діяльність громадських організацій, наукова робота, викладацька діяльність.

 

Можливим є продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

 

 

Методика викладання

У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання, а саме: лекційні заняття, семінарські заняття, колоквіуми, дискусії, журналістська практика, комбіновані методи навчання.

Для перевірки знань пропонується написання тестів і контрольних робіт, виступи з презентаціями, виробництво різноманітної журналістської продукції, у т.ч. документальних фільмів, газет, журналів, теле- і радіопередач, мультимедіа, проводяться усні або письмові іспити, використовуються дистанційні форми перевірки знань.

 

Програмні компетентності

Завдяки опануванню сукупністю дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках освітньо-наукової програми «Журналістика» обсягом 120 кредитів ЄКТС, аспіранти зможуть набути компетентностей, необхідних для провадження професійної практичної, дослідницької  та викладацької діяльності.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 5. Здатність діяти відповідально із дотриманням на етичних засад професійної діяльності;
 6. Здатність діти соціально відповідально та свідомо;
 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 8. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації із різних джерел;
 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 10. Презентаційні навички, здатність доказово та аргументовано викладати результати власного дослідження.
 11. Комунікаційні навички, здатність спілкуватися із представниками професійної спільноти.

 

Професійні компетентності:

 1. Уміння організовувати і проводити журналістську діяльність. Розуміти принципи роботи редакцій.
 2. Володіння навичками формування інформаційного контенту за різними напрямами журналістської діяльності: теле-, радіо, преса, мультимедіа.
 3. Спроможність просувати медійний продукт, аналізувати роль ринку споживачів та роль аудиторії для редакційного контенту, підтримувати загальні й спеціалізовані знання на сучасному рівні.
 4. Уміння застосовувати теорії масових комунікацій для розуміння, узагальнення й передбачення певних явищ медіа впливів при дослідженні медіа аудиторії, текстів, інституцій.
 5. Здатність формувати методологію медіа дослідження на основі обраного теоретичного контексту.
 6. Оволодіння основними принципами теорії інтерпретації, необхідними для моделювання події розуміння (співрозмовника, тексту, масової аудиторії).
 7. Спроможність виробити і аргументувати стратегію вироблення спільної мови в ситуації масової комунікації.
 8. Здатність аналізу і прогнозування розвитку медіа-культури як цілісного феномену, що включає в себе опанування філософії і етики медіа, навичок критики медіа, медіа грамотність.
 9. Навички критичного аналізу медіа текстів.
 10. Здатність брати компетентну участь уфахових і дискусіях щодо ключових текстів в історії досліджень медіа і комунікацій.
 11. Вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідних здійснення теоретичних досліджень медіа.

 

Програмні результати навчання

Магістр зі спеціальності 061 «Журналістика» є підготовленим для роботи в  усіх редакціях засобів масової комунікації, не залежно від їхніх технологічних платформ, в громадських (у тому числі міжнародних) організаціях, наукових установах, експертних та аналітичних інституціях. Результати навчання на програмі  зі спеціальності 061 «Журналістика» подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей, наведено у таблиці.

 

Таблиця здатності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає.

 

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

Співвідносити журналістську діяльність із суспільними (громадськими) інтересами.

Застосовувати свої знання та професійні інструменти винятково для досягнення цих цілей. Тут поєднується власне професійна та етична складові професії журналіста.

Відстоювати інтереси своєї медіа аудиторії.

У всіх складних ситуаціях приймати правильні рішення, стаючи на бік своєї аудиторії. У цьому полягає зміст і призначення журналістської діяльності.

Доносити своїй аудиторії якісний перевірений медіа контент, вільний від маніпуляцій.

Практичне застосування навичок створення медіа контенту згідно з наявними професійними вимогами.

Реагувати на головні виклики політичного чи побутового порядку денного (тримати руку на пульсі тих подій, що найбільше хвилюють аудиторію)

Мислити критично, постійно пересвідчуючись у правдивості наявних фактів, мати надійні джерела, спиратися на довіру власної аудиторії

Бути авторитетним, цікавим і впливовим як щодо власної аудиторії, так і стосовно влади.

Володіти всіма журналістськими технологіями та спеціальним обладнанням на належному професійному рівні, вміти створити медіа повідомлення від початку до завершення виробничого процесу на будь-якій платформі.

Здійснювати наукові та журналістські дослідження на рівні випускника магістерської програми.

Вміти практично застосовувати теорії та методи медіа досліджень, володіти головним (технологічним і технічним) інструментарієм журналіста, медіа критика й дослідника масових комунікацій.

Швидко формувати власну точку зору на найбільш актуальні з погляду суспільного інтересу події та адекватно реагувати на них.

Вміти оперативно оцінити важливість певних подій, зібрати достовірну інформацію, свідчення експертів й допомогти своїй аудиторії зрозуміти дійсний стан справ за допомогою відповідного медіа повідомлення.

 

Після виконання студентами навчального плану в повному обсязі Державна кваліфікаційна комісія НаУКМА здійснює державну атестацію випускників. Голова ДКК призначається зі складу провідних спеціалістів, який не працює в НаУКМА, та затверджується Міністерством освіти та науки України.

 

На Державній кваліфікаційній комісії випускник захищає кваліфікаційну роботу. До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальну програму. Кваліфікаційна робота має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки фахівця, його здатності до наукового пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт. За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація магістра та видається диплом встановленого зразка.