Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Наразі подано перелік наукових видань від 2003 року. Список видань попередніх років можна знайти в бібліографічному покажчику "Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія". 1992-2002 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.Казакова та ін. - К.: Вид. Дім "КМ Академія", 2005. - 523с.

 

Авторські та колективні монографії

 • Кабаченко Н. В.  Політика щодо бездомних : теорія та практика : [монографія] / Надія Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Національний університет "Києво-Могилянська академія"], 2014. – 252 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Епідемія ВІЛ серед уразливих груп в Україні : огляд вторинних даних / авт.-уклад. Алла Бойко, Меган ДіКарло, Олена Дорошенко [та ін.] ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - К. : [Агентство США з міжнародного розвитку], 2013. - 97 с. -  Включ. бібліогр.
 • Управління діяльністю соціальних служб : методичний посібник / [Гусак Н., Кабаченко Н., Назарук В., Савчук О. та ін. ; заг. ред.: О. Іванова, Н. Гусак] ; Проект Програми розвитку ООН та М-ва соц. політики України "Підтримка реформи соц. сектору в Україні". - К. : К. І. С., 2013. - 178 с. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Семигіна Т. В. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : методичний посібник / [Тетяна Семигіна, Ганна Коришова, Олена Іванова]. - К. : [К.І.С.], 2013. - 104 с. -  Включ. бібліогр. -  Проект Програми розвитку ООН та Міністерства соціальної політики України "Підтримка реформи соціального сектору в Україні".
 • Реформа соціального захисту : результати громадського моніторингу / Стадник В. К., Єлькіна Г. С., Панцир С. І., Чернинська Т. О. ; Фонд суспіл. безпеки, Міжнар. фонд "Відродження". - К. : [б. в.], 2012. - 116 с.
 • Панцир С.І., Чугаєвський М.В., Бодревич М.О. Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році : підсумкове видання. – Л., 2011. - 131 с. : табл.
 • Панцир С.І., Копач Х.Б., МарковІ.Г. Житлові програми для молоді в Україні : реалії та перспективи. – Л., 2011. - 66 с.
 • Панцир С.І., Биченко А., Конончук С. … [та ін.]. Стан дотримання політичних прав та громадських свобод в Україні (аналітичний звіт за 2010 – перше півріччя 2011) : абетка з прав людини в Україні. – К. : Дім свободи Україна, 2011. – 167 с.
 • Інноваційні моделі соціальних послуг: проекти Українського фонду соціальних інвестицій / Л.П. Дума, О.М. Савчук та ін.; За ред. Н.В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 319с.
 • Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Києві та аналіз заходів протидії: Ситуаційний аналіз / Д. Богдан, О. Балакірєва, Л. Бочкова та ін. – К.: Вид-во Раєвського, 2006. – 136с.
 • Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін. Громадська організація "Соціум- ХХІ"; Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред. І. Грига. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 124с.
 • Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 256с.
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід та перспективи / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижовата, І.М Грига., Л.П. Дума, Л.М. Копач, Н.В. Кабаченко, О.М. Савчук; Ред. Т. Семигіна. - К.: Ресурсний центр "Гурт", 2005. - 133 с.
 • Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Н. Ф. Романова, О.В. Вакуленко, Н. М. Комарова, І. В. Пєша,. / Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 124с.
 • Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / М-во України у справах молоді та спорту. Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. - К., 2005. - 116 с.
 • Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред. М.М. Ілляш. - К., 2005. - 151 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 11).
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Формування здорового способу життя молоді в Україні: національна модель "Молодь за здоров'я / П. Шатц, О. Яременко, Н. Романова та ін; Укр. ін-т соціальних досліджень/ Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 130 с.
 • Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". Шк. аналітичної політики.; Ред. О.П. Дем'янчук . - К.: Факт, 2004. - 220 с. - Із зм.: Семигіна Т. Порівняльне дослідження публічної політики в соціальній сфері: теоретико- методологічні аспекти. - С. 63- 73.
 • Соціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 178 с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 226с.
 • Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін.; Ред: Т .Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166с.
 • Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика / НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 180 с.
 • Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / І.М. Грига, О.Л. Іванова, Н.В. Кабаченко, Т.В. Семигіна, О.М. Савчук, Л.В. Копець та ін.; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 127 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи вирішення: Моногр. / О.Л. Іванова, М.Б. Панасик, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Вид. "Сфера", 2003. - 114с.
 • Державна доповідь про становище дітей в України за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, О.В. Биховська, О.Л. Іванова та ін.; Ред.: В.І. Довженко та ін; Держ . ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. - К., 2003. - 231 с.
 • Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". Шк. соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Пульсари, 2003. - 251 с.
 • Пер.: Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / Пер. з англ. Т.В. Семигіної. - К.: Пульсари, 2003. - 240 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Service-learning in social work education : guide for community partners / [Alžbeta Brozmanová Gregorová, Michaela Skyba, Shorena Sadzaglishvili, Natalia Gusak, Nevenka Zegarac]. – Banská Bystrica : [s. n.], 2022. – 21 p. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26540
 • Реінтеграція ветеранів з інвалідністю : методичний посібник / уклад.: Соцька А., Олійник В., Гусак Н., Демко С., Головко Н., Чернобровкіна В., Акименко Ю., Мельник Д., Сіренко Т., Лоюк І., Лялька Т. ; упоряд.: Волгіна Оксана, Іванова Олена, Лялька Тетяна. – Київ : [б. в.] 2022. – 78 с. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25967
 • Соціальна інтеграція людей з інвалідністю в аграрному секторі : [посібник / Павло Ждан, Олена Іванова, Марина Лебідь, Вікторія Назаренко, Світлана Фролова, Алла Соцька ; під ред. Олени Іванової]. – Київ : [б. в.], 2022. – 43 с.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26479
 • Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарном реагуванні : посібник для органів і закладів, залучених до організації та надання допомоги й послуг населенню при гуманітарному реагуванні / [Євген Борисенко, Ірина Виртосу, Ілона Єлєнєва, Павло Ждан, Марина Лебідь, Юлія Сачук, Алла Соцька, Ірина Федорович ; упоряд. Ірина Виртосу ; під ред. Олени Іванової]. – [Б. м. : б. в.], 2022. – 46 с.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26476
 • Догляд за людьми похилого віку, які живуть з деменцією : навчально-методичний посібник / [Тимошенко Н. Є., Романова Н. Ф., Орепер М. Ю., Патинок О. П. ; заг. ред. Тимошенко Н. Є.]. – Київ : РПА «51 Паралель», 2020. – 350 с.
 • Соціальне підприємництво : посібник для викладачів курсу / Корнецький Артем, Бойко Оксана, Клебан Юлія [та ін.] ; наук. ред. А. О. Корнецький. – Київ : Фамільна друкарня Huss, 2019. – 158 с.
 • Зростаємо і вчимося разом : навчальний посібник для проведення інтерактивних занять з дітьми та молоддю / [авт.-упоряд.: Волгіна О. М., Дума Л. П., Лукавецька З. О.] ; ред. І. Голота ; МБФ Карітас Україна. – Львів : Логос, 2019. – 187 c.
 • Універсальний дизайн в медичних закладах : [методичний посібник / автори-упорядники: Л. Байда, О. Іванова ; за заг. ред. О. Іванової]. – Київ : Ваіте, 2019. – 56 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15777
 • Baida L. Universal Design in Healthcare : manual / Larysa Baida, Olena Ivanova ; ed. by Olena Ivanova ; United Nations Development Programme. – [Kyiv : UNDP], 2019. – 56 p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18339
 • Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 35 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15778
 • Романова Н. Ф. Спілкування з людьми похилого віку : методичні матеріали до тренінгу / [Н. Ф. Романова, Н. Є. Тимошенко ; заг. ред. Н. Є. Тимошенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 157 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15874
 • Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : [методичні рекомендації для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників / Л. Ф. Матюха, Г. В. Бацюра, ... Н. Ф. Романова та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [б. в.], 2017. – 40 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12783
 • Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу : навчальний посібник для курсів підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги / [Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О., … Романова Н. Ф. та ін. ; за заг. ред. Ярошенко А. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соціально-психологічних наук та управління, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я». – Київ : Альянс громадського здоров’я, 2017. – 111 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12577
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення : посібник / [уклад. : Волгіна О., Гусак Н., Іванова О. ; за ред. О. Іванової, О. Волгіної] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Програма розвитку ООН в Україні. – Київ : [б. в.], 2017. – 74 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12768
 • Романова Н. Ф. Соціальне партнерство : навчально-методичний посібник / Н. Ф. Романова, І. П. Мельник ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т соц.-екон. освіти та управління. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2017. – 238 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12767
 • Здоров’я партнера: втручання щодо залучення до тестування на ВІЛ статевих партнерів людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які вживають наркотики : посібник із впровадження / А. Бойко, Н. Дмитришина, Деніел Дарроу де Мора, Н. Тюленєва. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 50 с.
 • Панцир С.І., Кашуба Я.М., Коваль Я.Б.[та ін.].Соціальні послуги для людей з особливими потребами : навч. посіб. – Л., 2011. – 312 с.
 • Панцир С.І., Рахімкулов Е.Р., Климович О.В. … [та ін.]. Антикорупційна політика України : навч. посіб. для членів громад. рад. – Л., 2011. – 136 с.
 • Гусак Н., Романова Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми : метод. рекоменд. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 159 с.
 • Гусак Н., Дмитришина Н., Назарук В. ... [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - [К. : МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", 2011]. - 128 с.
 • Гусак Н.Є. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом : метод. рекоменд. – К. : [Макрос], 2011. – 32 с.
 • Гусак Н.Є. Тренінг "Вчимося формувати толерантність, або популярно про форми та методи інформаційно-просвітницької роботи // Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД : навч. модуль / [авт. кол. : Н. Гусак ... та ін. ; ред. М. Варбан, Н. Романова] ; МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К. : [МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"], 2011. - Сесія IV. - С. 131-162.
 • ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Метод. посіб. для курсу / Д.З. Богдан, Т.В. Семигіна, І. Грига та ін; НаУКМА. Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. Школа охорони здоров’я. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 140с. – (Метод. серія)
 • Волонтери в соціальній роботі // Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: Главник, 2006. – 128 с. – (Сер. „Бібліотечка соціального працівника”)
 • Модель соціальної роботи підтримки молоді з уразливих соціальних груп: Метод. посіб. з надання послуг молоді з уразливих соціальних групп. Ч. 1. (На прикладі впровадження проекту ОБСЄ „Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні ”) / Н.Ф. Романова та ін. – К., 2006. – 85с.
 • Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: Практ. посіб. / Н. Ахтирська, І.М. Грига, Т.В. Семигіна та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Соц. служба « Віфанія» – К.: Четверта хвиля, 2006. – 140с.
 • Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищення кваліфікації / Т.В. Cемигіна, А.М. Бойко, Д.З. Богдан, Н.А. Дмитришина, Л.П. Дума… О.М. Савчук та ін.; Ред. Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 620с.
 • Соціально-психологічна підтримка клієнтів програм замісної підтримуючої терапії: Навч. посіб. / Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, Л. Дума, О. Савчук та ін.; За ред. Т.В. Семигіної; Наук. ред. С. Дворяк; Організація-розробник Укр. ін-т дослідж. політики щодо громадського здоров’я. – К., 2006. – 110с.
 • Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К.: Академвидав, 2005. - 303с. - (Серія "Альма-матер").
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі громадських центрів: Метод. посіб. / Т.В. Семигіна, А.М. Бойко, О.С. Брижувата та ін.; Ред. Т. Семигіної. - К., 2005. - 127 с.
 • Соціально- психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Метод. рекоменд. Для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ- позитивним споживачам ін'єкційних наркотиків/ Т. Семигіна, А. Бойко, Л.Дума, І. Грига та ін. - К., 2005. - 51 с.
 • Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. / МАУП. - К.: МАУП, 2005. - 276с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / Т. В. Семигіна, І. І., Минович, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко, О. М. Савчук; Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328с. - (Сер.: "Альма-матер")
 • Грига І.М. Менеджмент організацій охорони здоров'я: Навчально-методичні матеріали до курсу для магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". - К.: НаУКМА, 2005. - 16 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи / І.М. Грига, Н.В. Кабаченко, О.П. Лисенко, Ю.Б. Савельєв, Т.В Семигіна ; Ред. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К: КМ Академія, 2005. - 87 с.
 • Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М. Комарова, А.Г. Зінченко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2005. - 88 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 10).
 • Романова Н.Ф. та ін. Формування здорового способу життя: активна участь молоді.- К.: Укр. ін-т соціол. дослідж., 2005. - 88 с.
 • Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень. Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я"; Ред.: О.О. Яременко та ін. - К., 2005. - 115 с. - (Сер.: "Формування здорового способу життя молоді"; Кн. 13).
 • Семигіна Т.В. Методичні матеріали до курсу "Порівняльна соціальна політика" / НаУКМА; Рец.: І.І. Мигович. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 35с.
 • Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Рец. В.Л. Оссовський; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 40с.
 • Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч.посіб. / А. Бойко, Н. Бондаренко, О. Брижовата, та ін.; Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія"; НаУКМА. Шк. соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Ред.: Т. Семигіна. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 • Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю: Посіб. Для відкритого навчання керівників громадських організацій / І.М. Грига, Л.П. Дума, Т.В. Семигіна та ін.; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела". - К., 2004. - 311 с.
 • Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К.: Карат, 2004. - 98 с.
 • Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Ред.: Р.М. Ліщук та ін.; Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - 92 с. - Із зм.: Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності". - С. 10- 15.
 • Бойко А.М., Збігнев В. Соціальна робота і роль соціально орієнтованих організацій. Український і закордонний досвід / Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". - К., 2004. - 40 с.
 • Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.- метод. збірка / НаУКМА. Школа соц. Роботи ім. В.І. Полтавця ; Реценз.: Н.Ю. Максимова, С. В. Васьківська; Наук. конс. : І. М. Грига, Т.В. Семигіна, Н.В. Кабаченко. - К., 2003. - 2003. - 121с.
 • Методика викладання соціальної роботи і соціальної політики: Підруч. для відкритого навчання / А.Бойко, І. Грига, Т. Семигіна, О. Іванова. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Шк. соц. роботи. - К., 2003. - 110с.
 • Навчальна програма "Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі" / О.В. Беца, О.В. Вакуленко, О.Л. Іванова та ін.; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр. соц. служб для молоді. - к., 2003. - 56 с. - (Б- ка соц. працівника).
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра соціології за спеціальністю "Соціальна робота" / Т. Семигіна, Л. Дума, І. Грига, О.Л. Іванова, В.Я. Назарук та ін.; Упоряд. Т.В. Семигіна; НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 65с.
 • Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій / НаУКМА. Шк.' соц. роботи - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 107 с.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Беца, О.Л. Іванова, В.М. Любченко та ін.; Ред. О.В. Беца. - К.: Сфера, 2003. - 103 с.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Applying the national mental health policyin conflict-affected regions: towards bettersocial inclusion (Ukrainian case) / Eleanor Quirke, Vitalii Klymchuk, Nataliia Gusak, Viktoriia Gorbunova and Oleksii Sukhovii // Mental Health and Social Inclusion. – 2022. – Vol. 26, no. 3. – P. 242–256. – https://doi.org/10.1108/MHSI-01-2022-0002.
 • Social determinants of mental well-being: senses of powerlessness and empowerment among Romani in Ukraine / Viktoriia Gorbunova, Natalia Gusak, Vitalii Klymchuk, Valeriia Palii, Vitalina Ustenko, Zemfira Kondur, Viola Popenko, John Oates // Mental Health and Social Inclusion. – 2022. – Vol. 26, no. 2. – P. 156–166. – https://doi.org/10.1108/MHSI-11-2021-0081.

 

Матеріали конференцій

 • Юдченко В. С. Психологічні особливості спілкування студентства в сучасних умовах дистанційного навчання / Юдченко В. С., Бондаренко Н. Б., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / [наук. керівник: Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 134–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23053
 • Бондаренко Н. Б. Чинники успішної практики у сфері психічного здоров’я в громаді: досвід європейських країн / Бондаренко Н. Б. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [7–9]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24328
 • Дума Л. П. Явище онлайн-насильства сексуального змісту щодо неповнолітніх дівчат / Дума Л. П. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [9–11]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24327
 • Кабаченко Н. В. Геріатрична соціальна робота / Кабаченко Н. В. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [1–3].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24331
 • Романова Н. Ф. Особливості супроводу діяльності студентських соціальних служб / Романова Н. Ф. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [5–6].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24329
 • Ростовська Т. В. Безпека соціальних працівників на робочому місці в умовах пандемії COVID-19 / Ростовська Т. В. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Треті наукові читання імені В. І. Полтавця», Київ, 11 лютого 2022 р. / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця. – [Київ : НаУКМА, 2022]. – С. [3–5].http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24330
 • Ростовська Т. В. Рекомендації міжнародних професійних та міжурядових організацій щодо безпеки соціальних працівників в умовах пандемії COVID-19 / Ростовська Т. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 10 березня 2022 року, Київ, Україна / [наук. керівник: Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2022. – С. 108–113.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23062

 

Інше

 • Довідник безбар’єрності / [О. Бойко, І. Виртосу, О. Іванова та ін. ; упоряд. Т. Касьян ; Громадська організація «Безбар’єрність»]. – Харків : IST Publishing, 2022. – 214, [1] c., [11] арк. тексту Брайля, [20] арк. іл.

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості професійної підготовки фахівців соціальної роботи для надання допомоги людям похилого віку / О.М. Бойко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2021. – Т. 9, № 3 : VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України, Київ, 6–8 жовтня 2021 р. : тези. – С. 73–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24443
 • Гусак Н. Є. Критерії оцінки якості наукових публікацій: PRIZMA та CASP / Гусак Н. Є. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22613
 • Дмитришина Н. А. Практика соціальної роботи, яка базується на сильних сторонах клієнта / Дмитришина Н. А. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22624
 • Дмитришина Н. А. Стратегії підвищення задоволеності роботою серед працівників підтримуючих професій / Дмитришина Н. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21263
 • Дума Л. П. Ведення випадку: нормативно-методологічне забезпечення в Україні / Дума Л. П. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22620
 • Іванова О. Л. Забезпечення прав літніх осіб на соціальний захист в Україні відповідно до вимог Європейської соціальної хартії / Іванова О. Л. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22626
 • Романова Н. Ф. Соціальна служба в НаУКМА як інноваційний напрям розвитку студентської спільноти / Романова Н. Ф. // Збірник тез конференції молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові читання імені В. І. Полтавця», м. Київ, 5 лютого 2021 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 2–4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22608

 

2020

Cтатті

 • Бойко О. М. Соціальна робота у сфері психічного здоров’я в Україні: сучасні виклики / Бойко Оксана Михайлівна, Кабаченко Надія Василівна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2020. – Вип. 2 (47). – С. 23–27. – https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21036
 • Кабаченко Н. В. Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників / Кабаченко Надія, Бойко Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2020. – Вип. 2 (5). – С. 150–158. – https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220805. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20160

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Професія «соціальна робота» у Міжнародній стандартній класифікації професій / Оксана Бойко // Збірник тез круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи», 28 жовтня 2020 р. / [редкол.: Данилюк І. В., Пащенко С. Ю., Максимова Н. Ю., Чернуха Н. М.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології, Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21037
 • Boyko O. SDG and social work education in countries with transition economies: case of Ukraine / Oksana Boyko // The 2020 to 2030 social work global agenda: co-building social transformation, 15–19 July 2020 : abstract book / [International Federation of Social Workers]. – [S. l. : s. n.], 2020. – P. 117.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21038
 • Гусак Н. Є. Деінституціоналізація в сфері психічного здоров’я: підхід IDEAта ключові програми його реалізації / Гусак Н. Є. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18401
 • Дмитришина Н. А. Спілкування як один з чинників професійного стресу працівників «допомагаючих професій» / Дмитришина Н. А. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18400
 • Дума Л. П. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні / Дума Л. П. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18399
 • Кабаченко Н. В. Проблеми розвитку соціальної роботи в громадах / Кабаченко Н. В. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18383
 • Романова Н. Ф .Старіння населення та сучасні тенденції щодо поширення деменції / Романова Н. Ф. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [3] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18379
 • Савчук О. М. Міжнародні стандарти щодо послуг для постраждалих від насильства / Савчук О. М. // Перші наукові читання імені професора Володимира Івановича Полтавця, 5 лютого 2020 р. : збірник тез конференції молодих вчених / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця. – Київ : [б. в.], 2020. – [4] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18378

 

Інше

 • Місцевий економічний розвиток і місцева демократія: діалоги зі стейкголдерами : путівник для лідерів громад / [автор-упоряд. Сергій Панцир]. – Київ : Юстон, 2020. – 129 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21040

 

2019

Cтатті

 • Бойко О. М. Докторська підготовка із соціальної роботи у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Оксана Бойко // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 1. – С. 60–69. – https://doi.org/10.33287/11195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18297
 • Gusak N. Y. The experience of male labor exploitation: voices from Ukraine / Natalia Gusak // Social Dialogue. – 2019. – Issue 20. – P. 43–45.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18763
 • Якнюнас Є. Є. Чинники батьківського стресу батьків, які виховують дитину з розладами аутистичного спектра / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2019. – Т. 2. – С. 67–74. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.67-74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17073
 • Іванова О. Л. Доступний туризм для всіх у Європейському Союзі / О. Іванова, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2019. – Вип. 1 (74). – С. 66–74. – http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18296

 

Матеріали конференцій

 • Білоус O. І. Роль професійних асоціацій у підтримці фахової діяльності соціальних працівників / Білоус O. І. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 5–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15428
 • Бойко О. М. Соціальна згуртованість громади Школи соціальної роботи НаУКМА: перспектива студентів другого року навчання магістерської програми зі спеціальності «Соціальна робота» / Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 9–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15427
 • Крентовська Н. В. Проблеми сімей під час соціальної інтеграції комбатантів / Крентовська Н. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15418
 • Мехоношина Х. В. Поняття «резилієнс» у контексті підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / Мехоношина Х. В., Бойко О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 57–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15415
 • Курилко О. В. Якість життя жінок з раком молочної залози після лікування / Курилко О. В., Бойко А. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 50–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15417
 • Гусак Н. Є. Етичні аспекти надання психосоціальної підтримки комбатантантам / Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 14–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15426
 • Балахно Т. К. Роль мереж соціальної підтримки в адаптації внутрішньопереміщених осіб / Балахно Т. К., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 2–5.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15429
 • Конова М. П. Проблеми термінології у сфері соціальної роботи в Україні / Конова М. П., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15420
 • Якнюнас Є. Є. Моделі участі дітей і молоді у процесах прийняття рішень, що стосуються їхнього життя й добробуту / Якнюнас Є. Є., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 97–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15405
 • Костенко К.О. Міжвідомча взаємодія у процесі формування інклюзивної освіти / Костенко К. О., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 43–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15419
 • Мельник Є. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з комбатантами / Мельник Є. В., Гусак Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 54–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15416
 • Health reforms in Ukraine, and implication for infant and maternal health : identifying priority areas for policy-relevant research / Sally Kendall, Olena Nizalova, Iryna Voloshyna, Natalia Gusak, Mariya Bachmata, Olga Nikolaieva // Global Challenges Research Conference 2019. Building resilience / Global Challenges Research Fund, University of Kent. – [Kent : s. n.], 2019. – P. 13–14.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19344
 • Gusak N. Y. Male Trafficking for the Purpose of Labor Exploitation: the cases of Ukraine, the Republic of Belarus, and the Republic of Moldova / Natalia Gusak // European Association of Schools of Social Work International Conference “Meanings of Quality of Social Work Education in a Changing Europe” : book of abstracts / European Association of Schools of Social Work ; Universidad Complutense de Madrid. – Madrid : [s. n.], 2019. – P. 164–165.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19345
 • Дмитришина Н.А. Стратегії подолання професійного стресу соціальними та медичними працівниками / Дмитришина Н. А. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15424
 • Докійчук М. Ю. Необхідність забезпечення архітектурної доступності у вищих навчальних закладах / Докійчук М. Ю., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 29–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15423
 • Рубан А. Є. Реабілітація людей з наркотичною залежністю / Рубан А. Є., Дума Л. П. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15409
 • Лушнікова Н. В. Принципи універсального дизайну в облаштуванні громадських просторів: проблеми та рішення / Лушнікова Н. В., Байда Л. Ю., Іванова О. Л. // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2019 р.) / [за заг. ред. В. П. Сопова, В. П. Мироненка] ; Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків : [Михайлов], 2019. – С. 18–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18545
 • Демчик Ю. В. Закордонні соціальні програми для людей похилого віку / Демчик Ю. В., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15425
 • Пузерей А. Ф. Організація дружніх середовищ для людей літнього віку / Пузерей А. Ф., Іванова О. Л. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 68–72.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15412
 • Кабаченко Н. В. Компетентності фахівців, що надають послуги дітям та сім’ям в складних життєвих обставинах / Кабаченко Н. В. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. Академія». – Київ, 2019. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15421
 • Кабаченко Н. В. Можливості профілактики насильства в умовах об’єднаних територіальних громад в Україні / Кабаченко Н. В., Бойко О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [таін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 26–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18516
 • Романова Н.Ф. Соціальна робота з людьми похилого віку, які живуть з деменцією: незвична поведінка та причини походження / Романова Н. Ф., Тимошенко Н. Є. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 72–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15411
 • Ростовська Т. В. Закордонний досвід протидії насильству щодо соціальних працівників на робочому місці / Ростовська Т. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15410
 • Скопєнков Д. В. Причини професійного вигорання консультантів «гарячої лінії» / Скопєнков Д. В., Романова Н. Ф. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2019. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15407
 • Савчук О. М. Законодавчі зміни у захисті постраждалих від домашнього насильства в Україні / Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 85–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15408
 • Савчук О. М. Допомога учасникам бойових дій та членам їхніх сімей у випадках домашнього насильства / Савчук О. М. // Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи : збірник тез доповідей Обласної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24 жовтня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 113–116.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18515
 • Палій С. О. Проблеми демобілізованих після участі у військових діях / Палій С. О., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 65–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15413
 • Новікова Д. Д. Чинники домашнього насильства щодо дітей / Новікова Д. Д., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 60–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15414
 • Чебурей А. А. Особливості діяльності ДБСТ як форми сімейного догляду та виховання / Чебурей А. А., Савчук О. М. // Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». – Київ, 2019. – С. 93–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15406

 

2018

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Особливості докторської підготовки у Великій Британії: орієнтація на ринок праці / Бойко О. М. // Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій : збірник матеріалів конференції молодих науковців (26 травня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15802

 

Інше

 • Панцир С. І. Відкрите довкілля. Проблеми та можливості створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи сфери охорони навколишнього природного середовища та сталого розвитку : [зелена книга] / Панцир С. І., Шевченко Л. Т. – Київ : ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15779
 • Панцир С. І. Реформа державного управління : нові можливості для державних службовців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15880
 • Панцир С. І. Нова державна служба : можливості для молодих фахівців / Панцир С. І. ; Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15882
 • Savchuk O. Intervention for Ukrainian women and children exposed to intimate partner violence [electronic resource] / Savchuk Olena // Cultural Considerations in Intervention with Women and Children Exposed to Intimate Partner Violence. – New York : Nova Science Publishers, 2018. – P. 187–208.

 

2017

Статті

 • Бойко О. М. Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст / Бойко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 85–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12396
 • Гусак Н. Є. Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України / Гусак Н. Є., П’єцко Ю. Є. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12397
 • Романова Н. Ф. Формування ринку соціальних послуг на сучасному етапі в Україні / Н. Ф. Романова // Innovative processes in education: collective monograph. – 2017. – Р. 183–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12782
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2017. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • The Relationship Between Family, Parent, and Child Characteristics and Intimate-Partner Violence (IPV) Among Ukrainian Mothers / Burlaka V., Grogan-Kaylor A., Savchuk O., Graham-Bermann S. A. // Psychology of violence. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 469–477. http://dx.doi.org/10.1037/vio0000085

 

Матеріали конференцій

 • Бойко О. М. Програми підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великобританії / Бойко О. М. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 квітня 2017 р.) / заг. ред. Семигіної Т. В. ; Академія праці, соціальних відносин і туризму. – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 267–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12579
 • Гусак Н. Є. Опис характеристик соціальних підприємств в Україні / [Н. Є. Гусак] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 4. – С. 60–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12770
 • Гусак Н. Є. Психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій / Гусак Н. Є. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12844
 • Gusak N. Mental Health and Psychosocial Support: Resilience vs Trauma / Natalia Gusak // The Third International Conference for Advancement of Social Work in Post-Communist Countries: the Global Challenge of Social Work Integration into Health Care Tbilisi, Georgia, June 14–15, 2017. – Tbilisi, 2017. – P. 6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12841

 

Інше

 • Назарук В. Я. Історія розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 3. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12772
 • Назарук В. Я. Наступні кроки: перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 5. – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12773
 • Назарук В. Я. Приклади бізнес-планів соціальних підприємств / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Додаток А. – С. 172–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12774
 • Назарук В. Я. Що таке соціальне підприємництво? / [В. Я. Назарук] // Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / [Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А. та ін.]. – Київ, 2017. – Розділ 1. – Підрозділ 1.4 : Значення інновації у соціальному підприємництві. – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12771

2016

Статті

 • Boiko O. Social Work Formation in Ukraine / Oksana Boiko, Nadiya Kabachenko // Renastere : International Journal for Transformative Social Policy and Practice. – 2016. – Vol. 1. – P. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11682
 • Гусак Н. Є. Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки / Гусак Н. Є., Нескородяна О. П. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10817
 • Романова Н. Ф. Реалізація соціальних програм реінтеграції бездомних осіб благодійними фондами та організаціями / Романова Н. Ф., Черна К. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2016. – Вип. 21. – С. 148–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11683
 • Пилипенко К. С. Міжнародні соціальні проекти у сфері соціальної роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків / К. С. Пилипенко, Н. Ф. Романова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3–4. – С. 104–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12241
 • Савчук О. М. Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами / Савчук О. М., Галай А. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 70–74. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10815
 • Semyghina T. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette / Tetyana Semigina, Nadiya Kabachenko, Oksana Boyko // European Journal of Social Work. – 2016. – Vol. 20, No. 2. – P. 265–276. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1202203
 • Survey of the effect of knowledge obtained by family doctors after the thematic improvement cycle «management of hiv-patients for family doctor» / L. F. Matyukha, T. P. Avramenko, H. V. Batsiura, V. O. Boyko, T. V. Veselova, L. G. Matviets, L. M. Legkostup, N. E. Gusak // Семейная медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 121–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11680

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Гусак Н. Є. Готовність і спроможність учасників та потенційних учасників програми ЗПТ платити за деякі складові програми ЗПТ (м. Київ) : аналітичний звіт за результатами проведеного дослідження / [Наталія Гусак]. – Київ : [Всеукраїнська мережа ЛЖВ], 2016. – 103 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11681
 • Кроки до здоров’я: соціальний супровід ЛЖВ, які вживають ін'єкційні наркотики / посібник із впровадження / [за ред. : А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. Тюленєва]. – Київ : [Поліграф плюс], 2016. – 143 с.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Semigina T. Armed Conflict in Ukraine and Social Work Response to it : what strategies should be used for internally displaced persons? / Tetyana Semigina, Natalia Gusak // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2015. – Vol. 2, № 1. – P. 1-24.

У фахових українських виданнях

 • Semyghina T. "It is important to give people responsibility for their own lives" : Social Work and Internally Displaced People in Ukraine / Semigina T., Gusak N. // Social Dialog. – 2015. – Vol. 10. – P. 26-29.
 • Гусак Н. Є. Застосування «дослідження в дії» та «дослідження в дії за участі» в соціальній роботі з дітьми та молоддю / Гусак Н. Є. // Український соціум. – 2015. – № 4. – С. 23-36.
 • Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Семигіна Т. В., Гусак Н. Є., Трухан С. О. // Український соціум. – 2015. – № 2. – С. 65-72.

Інше

 • Методичні рекомендації з кейс-менеджменту внутрішньо-переміщених осіб / авт.-упоряд. Гусак Н. Є. ; наук. ред. Савчук О. М. – Київ : [б. в.], 2015. – 62 с.
 • Панцир С. І. Е-демократія в Україні : рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015?]. – 24 c.
 • Панцир С. І. Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Панцир С. І., Шуміхін С. В., Різніченко К. С. ; Центр міжнародного приватного підприємництва. – Київ : [б. в.], 2015. – 51 c.
 • Панцир С. І. Політика підтримки МСБ : доступ до фінансово-кредитних ресурсів (Policy Paper) [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут ; Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015]. – 25 c.
 • Програма зниження ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини/ інфекціями, які передаються статевим шляхом/ гепатитами/ для осіб, які повернулися з місць позбавлення волі : посібник із впровадження. Ч. 1 / за ред. А. Бойко, Н. Тюленєвої. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 102 с. – Матеріали програми розроблено на основі посібника з впровадження Project Srart, автори Баррі Зак, Кеті Крамер.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник для фасилітатора / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 280 с.
 • Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику : посібник із впровадження / за ред. А. Бойко, Н. Дмитришиної. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 123 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Гусак Н. Є. Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА / Гусак Н. Є., Костюкевич А. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 56-61.
 • Драговенко Я. П. Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю / Драговенко Я. П., Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Гусак Н. Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію / Гусак Н. Є. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 30-43.

В іноземних виданнях

 • Analysis of survey volunteers for the provision of psychological first aid to internally displaced persons and the public, which is in a conflict zone / I. Pinchuk, O. Ivanova, N. Stepanova [et al] // Journal of Health Sciences. – 2014. – P. 87-106.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах : міжнародний досвід / Кабаченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 62-67.
 • Савчук О. М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи : закордонний досвід / Савчук О. М., Кондратова Л. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 68 -74.

В іноземних виданнях

 • Boyko O. Screening medical systems based on information technologies / Oksana Boyko, Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013.- P. 16-17.

Інше

 • Назарук В. Я. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // Соціальне підприємництво в Україні : портал. - Електронні дані. - 2013.- 24 жовтня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://socialbusiness.in.ua/index.php/blog/entry/chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo.
 • Назарук В. Я. 5 парадоксів соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 16 липня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1288/.
 • Назарук В. Я. Про критерії соціального підприємства [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 24 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/952/1127/#comment43766.
 • Назарук В. Я. ІІ Всеукраїнський Форум соціальних підприємців. Чи не час планувати? [Електронний ресурс] / Василь Назарук // РЦ ГУРТ : національний центр суспільної інформації та експертизи. - Електронні дані. - 2013.- 1 квітня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://gurt.org.ua/blogs/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA/1214/

2012

У виданнях НаУКМА

 • Kabachenko N. V. Developing the protection system for homeless people in Ukraine / Kabachenko N. V. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 63-67.
 • Савчук О. М. Стандарти супервізії в соціальній роботі / Савчук О. М., Миргородська І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 67-71.

В інших виданнях України

 • Бойко О. М. Професіоналізація соціальної роботи у світі : сучасні тенденції / Бойко О. М. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 28-30.
 • Гусак Н. Є. Державна політика у сфері освіти / [Гусак Н. Є., Ануфрієва О. Л.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.3. - С. 181-208.
 • Гусак Н. Є. Економічна активність молоді / [Гусак Н. Є.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.4. - С. 77-97.
 • Гусак Н. Є. Молода сім'я та сімейні орієнтації молоді / [Гусак Н. Є., Тарановська А. Ю.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. I, підрозд. 1.5. - С. 97-109.
 • Гусак Н. Є.Реформування системи надання соціальних послуг у ЦСССДМ / Гусак Н. Є. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 81-85.
 • Дмитришина Н. А.  Професійний стрес та задоволеність роботою серед працівників закладів паліативної допомоги / Дмитришина Наталія Анатоліївна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 р.) / БО "Асоц. паліат. та хоспіс. допомоги", ДП "Ін-т паліат. та хоспіс. медицинип МОЗ України", Ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна" та ін. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - С. 44-53.
 • Дмитришина Н. А. Проблеми підготовки персоналу закладів паліативної допомоги / Дмитришина Н. А. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 91-95.
 • Кабаченко Н. В. Здоров'я молодого покоління: стан, тенденції, перспективи / [Кабаченко Н. В., Романова Н. Ф.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. 1, підрозд. 1.2. - С. 37-59.
 • Кабаченко Н. В. Підходи до визначення кваліфікації соціальних працівників у практиці соціальної роботи / Кабаченко Н. В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери", (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. / МОНМС України, Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна", Хмельн. нац. ун-т [та ін. ; ред. кол.: Чайковський М. Є. та ін.]. - Хмельницький : [ХІСТ Ун-ту "Україна, 2012]. - С. 109-110.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Кабаченко Н.В., Яковлєв М.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 2. Савчук О.М., Бугера О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 61-69.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід // Соціальні виміри суспільства. – 2011. – Вип. 3. – С. 175-186.

В інших виданнях України

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли : матеріали [IV] Міжнар. соціолог. читань пам'яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія] ; Ін-т соціології НАН України. - К. : [Ін-т соціології НАН України], 2011. - С. 108-114.

В іноземних журналах

 1. Kabachenko N., Boyko O. Social Work as an Academic Discipline in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. - 2011. - Vol. 2, issue 1. – P. 79-104.

Інше

 1. Бойко А.М. (редкол.) … та ін. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2011 р.) / [ред. кол. : А. М. Бойко ... [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т. – Л. : [Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка], 2011. - 391 с.

2009

 • Семигіна Т.В. Гальмуючи чуму XXI століття : роль міжнародних організацій у політиці охорони громадського здоров'я на прикладі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Віче. – 2009. – № 8. – С. 23-25.
 • Семигіна Т.В. Громадський контроль як механізм попередження порушень у сфері охорони здоров'я // Віче. – 2009. – № 19. – С. 31-33.
 • Семигіна Т.В. Громадянські ініціативи у сфері охорони здоров'я // Наукові записки. Т. 95 : Політичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд. тем. вип. Якушик В. М. ; редкол. тем. вип. : Якушик В. М. (гол.), Гарань О. В., Горбатенко В. П. ... та ін. ; рец. : Зеленько Г. І., Кресіна І. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП"], 2009. – С. 60-64.
 • Семигіна Т.В. Епідемія ВІЛ / СНІДу в Україні : соціально-політичні аспекти // Наукові записки. Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Гірник А. М. (гол. ред.), Букач М. М., Васютинський О. В. ... та ін. ; упоряд. Голубєва М. О.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 75-80.
 • Семигіна Т.В. Особливості формування координаційних механізмів у політиці охорони громадського здоров'я // Віче. – 2009. – № 11. – С. 28-30.
 • Семигіна Т.В., Верес О.С. Соціальні послуги у сільській місцевості : чи корисний для України європейський досвід? // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2009. – № 3. – С. 88-96.
 • Управление и развитие персонала в ВИЧ-сервисных организациях : практическое пособие / [Л. Валовая, М. Варбан, А. Довбах, В. Назарук ; сост. Л. Валовая]. – [К. : МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»], [2009]. – 100 с.
 • An assessment of interactions between global health initiatives and country health systems / World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group ; [Semigina T. … et al.] // Lancet. – 2009. – Vol. 373, Issue 9681. – P. 2137-2169.

2006

 • Богдан Д.З., ЗубецьІ. Проблеми арв-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Бойко А.М., Коломієць А. Формування здорового способу життя: моделі та підходи // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 34-39.
 • Грига І.М., Оса Ю. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я// Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Грига І.М. Перший захист магістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» // Главный врач. – 2006. – № 6. – С. 94-110.
 • Грига І.М. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей // Главный врач. – 2006. – № 10. – С.
 • Грига І.М., СаврукО., Рябцева Н.Удосконалення систем охорони здоров’я: управління процесами // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 21-27.
 • Кабаченко Н.В. Бездомність: концепції та визначення // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 3. – С. 220-225.
 • Кабаченко Н.В. Кого і як залучено до розв’язання проблем бездомних у США? // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 129-136.
 • Кабаченко Н.В. Послуги в програмах для бездомних в США // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1.
 • Кабаченко Н.В. США: політика щодо бездомності // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 367-372.
 • Кабаченко Н.В. Теорії бездомності та їх значення для формування политики // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006 р. – К.: НАДУ, 2006. – С. 220-221.
 • Кабаченко Н.В. Традиційні підходи та інноваційні програми для бездомних // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 229-235.
 • Аспекты проблемы развития вирусных осложнений при остром геморрагическом инсульте / А.Н. Макаренко, И.Г. Васильева, Н.Г. Чопик и др. // Проблеми сучасної морфології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 123-125.)
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г.Вирусные осложнения при остром геморрагическом инсульте // Укр. нейрохірургічний журн. –2006. – Т. 34, № 2. – С. 41-48.
 • Идентификация и механизм действия новых факторов, оказывающих нейропротекторное действие при коррекции ишемических состояний головного мозга / А.Н. Макаренко, Е. Голобородько и др. // Колоссовские чтения: Междунар. конф. по морфологи, г. Санкт-Петербург, 22-24 мая 2006 р. (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2006. – Т. 129, № 2. – С. 31-32.)
 • Макаренко О.М., Радиш Д.В., Максимив Д.Н.Комплексное влияние фармакологических препаратов на дегенеративные процессы в мозге мутантов Droso-phila melanogaster // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2006. – Т. 69, № 5. – С. 16-19.
 • Лечебная спецодежда для работников торговки / А.Н. Макаренко, Е.А. Добычина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр . – 2006. – № 1. – С. 89-95.
 • Локус впливу полі компонентного засобу Церебралу при експери-ментальному аутогеморагічному інсульті (ГІ) / О.М. Макаренко, М.С. Косіцин та ін. // Психо-фізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Матеріали III Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовт. 2006 р. – К., 2006. – С. 84-85.
 • Механизм действия пептидных факторов трофинотропина Церебрала, оказывающих лечебные эффекты при ишемии-ческих поражениях головного мезга / А.Н. Макаренко, М.С. Косицын и др. // III Нац. з’їзд фармакологів України „Фармакологія 2006 – крок у майбутнє”: Тези доп. – О., 2006. – С. 79-80.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е. Новые подходы и принципы в лечении и профилактике острого ишемического и геморрагического инсульта // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 203.
 • Обогащение воздушной среды пододежного пространства средств индивидуальной защиты физиологически-активными компонентами / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 47-49.
 • Перспективы в разработке спецодежды для защиты от пыли / А.Н. Макаренко, Л.А. Ашихина и др. // Наука и образование. Техника и технология: Сб. науч. тр. – 2006. – № 1. – С. 60-63.
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Применение Церебролизина в терапии вирусных нейроинфекций // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 672.
 • Макаренко О.М., Кульчиков А.Е.Развитие энцефалита при моделировании острого геморрагического инсульта // Журн. АМН Украины. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 573-583.
 • Макаренко О.М., ВареницяО. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 72-83.
 • Макаренко О.М., Косицин Н.С., Свинов М.М. Факторы трофинотропина Церебрала, оказывающие нейропротекторное и нейроактивирующее действие при остром инсульте // Проблеми сучасної морфології: Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2006 р. (Вісн. проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 22-23.)
 • Макаренко О.М., СиваковаЛ.Я., Кульчиков А.Е.Эффективность использования церебролизина у больных острым инсультом на фоне гипергликемии и гипертермии // Человек и лекарство: Тез. докл. XIII Рос. нац. конгресса, г. Москва, 3-7апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 451.
 • Immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic stroke on the background cyclophosphaninduced immunosupression ( Chernobyl conditions) with staphylococcus infection / O.M. Makarenko etc. // Інсульт та судин-но-мозкові захворювання: I нац. конгрес, м. Київ, 14-16 верес. 2006 р. – К., 2006. – С. 28-29.
 • Макаренко О.М. Of infection complications of the Acute Stroke by Cerebrolysin// Joint World Congr. On Stroke, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000399.
 • Rats immunoreactivity under the experimental modeling of acute autohemorrhagic bihemi-spheric stroke /O.M. Makarenko, Yu.N. Mironyuk, O.S. Molozhavaya etc. // Joint World Congr. On Stroke, Cape Town, South Africa , October 26-29, 2006. – P. N6.000397.
 • Мартенко О.О. Сучасний стан запровадження ліцензування соціальних послуг в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 35-48.
 • Романова Н.Ф. Про становище молоді в Україні: щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соц. захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр. // Щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулік, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006.– 360 с.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя молоді: досвід українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 75-84.
 • Романова Н.Ф. Формування здорового способу життя української молоді – сучасна концепція розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К.: ДСССДМ, 2006. – № 1. – С. 112-118.
 • Савчук О.М., Мазуренко А.М. Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 67-72.
 • Семигіна Т.В. Етичний вимір політики охорони здоров‘я // Соц. політика і соц. робота. 2006. – № 1. – С. 39-51.
 • Семигіна Т.В. Модель соціального планування на місцевому рівні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 61-66.
 • Семигіна Т.В., Павленко П.Чинники, що впливають на політику охорони здоров’я у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу і контролю за його поширенням // Соц. політика і соц. робота. – 2006. – № 2-3. – С. 19-34.
 • Семигіна Т.В., Kishkina O. /Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine : Linked, Interlinked or Unlinked? // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 28-33.
 • Семигіна Т.В. Printed Media Coverage of HIV/AIDS: the Results of All-Ukrainian Monitoring of the Most Popular Newspapers and Magazines // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 64-69.

2005

 • Семигіна Т.В., Грига І.М., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Семигіна Т.В., Грига І.М. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Семигіна Т.В., Бойко А., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Семигіна Т.В. Фахова соціальна робота: 10 років утвердження в НаУКМА та поза нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 203-211.
 • Грига І.М., Семигіна Т.В., Зубець І.В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 77-83.
 • Грига І.М. Охороні здоров'я - фахівців з політики, економіки та менеджменту нею // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 214-221.
 • Грига І.М., Семигіна Т. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ/СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 2. - С. 74-82.
 • Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / І. Грига, О. Саврук, Н. Рябцева та ін. // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 21- 35.
 • Грига І.М. Фінансування охорони здоров'я: проекти і реальність // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 80-92.
 • Бойко А., Семигіна Т., Богдан Д. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Богдан Д.З., Нахаєва О. Досвід діяльності ВІЛ-сервісних організацій України щодо формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 2. - С. 94-105.
 • Богдан Д.З., Семигіна Т., Бойко А. Розробка та проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників ВІЛ-сервісних організацій // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 4. - С. 112- 123.
 • Іванова О.Л., Демещенко С. Вивчення прав осіб з інтелектуальною недостатністю у закладах нерезидентного типу // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 68-86.
 • Іванова О.Л., Угорчук Р., Савельєв Ю. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища осіб з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Кабаченко Н.В. Семигіна Т.В. Сучасні підходи до соціальної роботи з людьми похилого віку // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С. 93-109.
 • Кравченко Р.І. Етичні норми як механізм забезпечення реалізації прав осіб із інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 5-49.
 • Кравченко Р.І., Сідєльник Л. Перспективи створення системи адаптації осіб із розумовою відсталістю в Україні // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 87-102.
 • Лисенко О.П, Горчакова О. Таємниця усиновлення та її вплив на сучасну практику усиновлення в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 46- 58.
 • Макаренко О.М., Федосєєва І.В. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події // Наукові записки НаУКМА. - T.47.: Психологічні, педагогічні науки і соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - С. 45-48.
 • Імунореактивність у щурів при експериментальному моделюванні гострого геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, В.К. Позур, Ю.М. Миронюк та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 4. - С. 188-191.
 • Романова Н.Ф. Духовний аспект у формуванні здоров'я людини // Сучасні технології збереження і зміцнення здоров'я здорових: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 27 жовт. 2005 р. / Київ. міськ. держ. адмін. Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м .Києва, Київ. міськ. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Ред.А.П. Ситник. - К, 2005. - С. 38- 42.
 • Романова Н.Ф. Модель започаткування студентської соціальної служби у вищих навчальних закладах: організація та управління // Соціальна служба в Україні: соціально- психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф, М. Черкаси, 12 трав. 2005 р. / Акад. пед. наук. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. соціальної психології. - К.: Фенікс, 2005. - С. 406- 421.
 • Савельєв Ю.Б., Угорчук Р., Іванова О. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні оцінки щодо становища людей з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 50-67.
 • Макаренко О.М., Васильева И.Г., Чопик Н.Г. Влияние активной фракции препарата "Церебрал" на уровень экспрессии каскада-3 и белка-предшественника b-амилоида при лечении геморрагического инсульта в остром и отдаленном периоде // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2005. - Т. 139, №2. - С.175-177.
 • Савельєв Ю.Б. О биологических симулякрах в социокультурном развитии. Смерть и гендер от архаики к постмодерну // Логос. - 2005. - №2. - C. 245- 261
 • Semigina T.,. Gryga I, Volgina O. Social Work Education in Ukraine //: Ausbildung fьr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.
 • Gryga I., Semigina T.,. Volgina O. Social Work Education in Ukraine / T. Semigina, I. Gryga, O. Volgina // Ausbildung fоr soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitrфgen ьber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern/Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger,Sandra Hirschler,Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.)- Frankfurt am Main, 2005. - Р. 12 -40.

2004

 • Семигіна Т.В. Віртуальні громади і соціальна робота // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 98-104.
 • Семигіна Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: можливості для громади // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 26-43.
 • Нові державні підходи до ресоціалізації людей, які виходять із місць позбавлення волі / Т. Семигіна, Л. Скоропада // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 5-13.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Семигіна Т.В. Підготовка магістрів соціальної роботи ( з досвіду Школи соціальної роботи НаУКМА) // Соціальна робота в Україні . - 2004. - № 2. - С. 132-137.
 • Семигіна Т.В. Політика охорони здоров'я в світі: на перехресті ідей та концепцій // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 90-105.
 • Семигіна Т.В., Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Семигіна Т. Соціальна політика економічно розвинутих країн в умовах глобалізації. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 79-84.
 • Семигіна Т.В. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134-143.
 • Семигіна Т.В., Мигович І. Чому Україні потрібен Закон "Про соціальну роботу" // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 5-12.
 • Грига І.М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов'язкового медичного страхування в Україні // Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров'я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 лют. 2004р. - К., 2004. - С. 99-102.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / І. Грига, Н. Кабаченко, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 42-49.
 • Грига І., Кабаченко Н. Розуміння бездомності: підходи до вивчення // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Богдан Д., Філь С. Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/Сніду // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бойко А.М. Вулична соціальна робота зі споживачами ін'єкційних наркотиків // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 73-85.
 • Бондаренко Н.Б., Кабаченко Н. Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Описовий аналіз політики: приклад аналізу політики щодо біженців та пошукачів притулку в Україні / О.Л. Іванова, А. Кураєва, Х. Малишева та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С. 105-126.
 • Іванова О.Л. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 56-64.
 • "Мережі підтримки": забезпечення керованого інтегрованого догляду / Н.В. Кабаченко, І. Грига, І. Король та ін. // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 4. - С. 43-49.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. , Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 73-78.
 • Кабаченко Н.В., Семигіна Т.В. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112-121.
 • Кабаченко Н., Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 4-10.
 • Соціальне виключення та проблеми психічного здоров'я / Н.В. Кабаченко, Н. Бондаренко // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 3. - С. 101-114.
 • Ліщук Р.М. Денний центр допомоги наркозалежним Громадської організації "Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності" // Кращі практики у вирішенні проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД: досвід України та Польщі: Зб. наук. пр. / Громад. Організація "Ін- т наркоманій та наркозлочинності". - К., 2004. - С. 10- 15.
 • Мотиваційне інтерв'ю // Денний центр як форма соціально- психологічної реабілітації наркозалежних / О.М. Бойко , С.О. Богданов, Р.М. Ліщук та ін.; ВЕГО "Молодь проти злочинності і наркоманії". ГО "Ін-т проблем наркоманій і наркозлочинності". - К., 2004. - С.29- 38.
 • Савельєв Ю.Б. Антиномичность современного социального порядка: гомогенность и мультикультурализм // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна - Харків: Вид. центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2004. - С. 88 - 92.
 • Савчук О. Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім'ях, де чоловіки зловживають алкоголем // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 11-16.
 • Groot W., Gryga I. Sosial Health Insurance in Ukraine: why (not)? // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2004. - C. 28-34.

2003

 • Семигіна Т.В. Моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Сучасні проблеми управління: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук- практ. конф., 27-28 листоп. 2003 р. - У 2 ч. - Ч.2 / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова та ін. - К.: ІОЦ "Політехніка", 2003. - С. 13- 14.
 • Семигіна Т.В. Національні моделі соціальної політики: Глобальний рух до неолібералізму? // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 45-60.
 • Семигіна Т.В. Сучасні підходи до розуміння громади та роботи в ній // Соціальна робота в Україні: Теорія і практика. - 2003. - № 4. - С. 88- 95.
 • Бондаренко Н.Б. Підготовка фахівців із соціальної роботи з користувачами психіатричних служб // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 130-135.
 • Іванова О.Л. Основні концептуальні аспекти розробки стандартів підготовки соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5-6 трав. 2003 р. / Ужгород. нац. ун.т - Ужгород, 2003. - С. 129-132.
 • Кабаченко Н.В. Система підтримки та допомоги бездомним // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 61-72.
 • Кабаченко Н.В. Соціальна робота як чинник розвитку громадянського суспільства // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24-26 трав. 2002р. / Ін-т вищої освіти АПН України. Одеська нац. юрид. акад. ; Канад.-Укр. проект "Демократична освіта"; Уклад. Л.В. Марголіна. - К.: Ай Бі, 2003. - С. 39-45.
 • Савчук О.М. Феномен співзалежності: характеристики та прояви // Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Наук.-метод. збірка / Громадська організація "Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери "СОЦІУМ-XXI"; Шк. соц. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. ( С.113-121
 • Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім'ї // Практична психологія та соціальна робота. - 2003.( №4.( С.51-60
 • Савчук О.М. Об'єктивізація впливу тренінгу асертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота.- 2003.( № 6.( С.74-76
 • Савчук О.М. Динаміка психологічного стану жінок, що зазнають домашнього насильства з боку залежного від алкоголю чоловіка, внаслідок індивідуальної та групової роботи // Актуальні проблеми психології. - Т.1, Ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Ред. С.Д. Максименко. - 2003. - С.107-111
 • Савчук О.М. Проблемно-орієнтований підхід у підготовці фахівців соціальної сфери (курс "Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства") // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5 - 6 трав. 2003 р. / М- во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун- т. Каф. соц. роботи - Ужгород, 2003.( С. 291-293
 • Semigina T.V. The Price of Slow Reforms: Demographic Issues, HIV/AIDS and Health Care in Ukraine // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 : Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 283-291.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна