Факультет економічних наук

Загальна інформація

 

gumenna В.о. декана факультету
Гуменна Олександра Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент
корпус 6, кімната 406
(044) 425 60 42, 425 77 37 (факс)
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Праці в.о.декана Гуменної О. В.

за профілем

 

 

Заступник декана

Глущенко Світлана Василівна

кандидат економічних наук, доцент

корпус 6, кімната 408

(044) 425-60-42, 425-77-37

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Спеціалісти

Клокун Зоя Сергіївна

Писанка Наталя Сергіївна

Решетова Ірина Миколаївна 

Цілик Наталія Миколаївна

6 корпус, кімн. 407,
(044) 425 77 37 (факс)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
Створений у серпні 2000 року на основі Департаменту економічних наук НаУКМА, Факультет економічних наук готує фахівців-економістів на програмах освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і спеціаліста, а також має аспірантуру. Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають державним стандартам вищої освіти України, а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Практика та роботодавці підтверджують ефективність навчального процесу на факультеті — його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, провідних економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Отримані знання дозволяють охочим успішно продовжувати навчання в престижних північноамериканських та європейських університетах.

На факультеті діють програми вищої освіти трох освітньо-кваліфікаційних рівнів та аспірантури:

 • Бакалаврат має чотири спеціальності  - "Економіка", "Фінанси, банківська справа і страхування", "Маркетинг" та "Менеджмент" (чотири роки навчання);
 • Маґістеріум пропонує чотири спеціальності: "Економіка", "Фінанси", "Маркетинг" та "Менеджмент" (два роки навчання);
 • Аспірантура (PhD) пропонується за такими спеціальностями: "Економіка", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Маркетинг", та "Менеджмент" (чотири роки навчання).

До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі, переважна більшість яких мають ступенідокторів і кандидатів наук, а також практичний досвід. Багато з них пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професорсько-викладацький склад факультету — автори підручників та навчальних посібників, які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на факультеті.

Для практичної реалізації наданих студентам теоретичних знань на факультеті створені Лабораторія фінансово-економічних досліджень, навчально-дослідницька лабораторія "Іннолаб", креативний маркетинговий центр.

Тут спільні дослідницькі групи студентів, аспірантів та викладачів виконують практичні проекти для підприємств, організацій, органів влади тощо. 

Щороку в серії "Наукові записки НаУКМА" виходить журнал "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки", в якому представлено статті працівників і студентів факультету. Видання входить до Index Copernicus (онлайнової наукометричної бази даних)  та до переліку фахових наукових видань ВАК України, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт. Рішенням Експертної Ради МОН від 06.02.2019 року журнал "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" увійшов до переліку наукових фахових видань України у категорії Б.

Для практичної реалізації наданих студентам теоретичних знань на факультеті створені Лабораторія фінансово-економічних досліджень, навчально-дослідницький центр "Іннолаб", креативний маркетинговий центр. Тут спільні дослідницькі групи студентів, аспірантів та викладачів виконують практичні проекти для підприємств, організацій, органів влади тощо.

 

Стратегія розвитку ФЕН 2017-2021

 

Стратегія розвитку факультету економічних наук на 2017-2021 рр. розроблена на основі Стратегії розвитку НаУКМА на 2015-2025 рр., затвердженої Конференцією трудового колективу на 28-ій сесії від 31.08.2015 р.

 

Візія (бачення) факультету економічних наук:

 

- це лідер економічної і управлінської освіти в Україні,

- це збалансовано зростаючий науково-освітній підрозділ НаУКМА, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в економічній сфері, управлінців і консультантів, науковців, експертів-аналітиків, викладачів та інших, проводить різнобічні теоретичні і прикладні наукові дослідження та експертні розробки.

 

Місія факультету економічних наук – розвиток інтелектуального, творчого та духовного потенціалу особистості та суспільства в цілому шляхом задоволення постійно зростаючих потреб у якісній вищій економічній освіті в умовах освітніх глобалізаційних процесів.

 

Головна мета: підготовка висококваліфікованих, відповідальних, компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які професійно володіють отриманою спеціальністю, здатні до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, з високим рівнем соціальної та професійної мобільності.

 

Для забезпечення високоякісного навчального і наукового процесів потрібно створити та розвивати необхідні умови (фінансові, організаційні, ергономічні тощо) для формування і розвитку на факультеті висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, в межах якого викладачі будуть підвищувати свій професійний досвід і показувати успішні результати в академічній роботі та наукових дослідженнях.

 

Також стратегічною метою факультету є його входження в міжнародний освітньо-науковий простір як потужного центру розвитку економічної освіти та науки згідно найкращих світових еталонів, а також забезпечення гідного місця у всеукраїнських та міжнародних рейтингах ВНЗ.

 

Стратегію розвитку факультету загалом і кафедр зокрема можна сформулювати у середньостроковій перспективі за наступними напрямами:

1. Освітня діяльність

 • удосконалювати та модернізувати навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін, що викладаються на факультеті;
 • створювати і розвивати нові спеціалізації, запроваджувати нові вибіркові курси на базі результатів наукових досліджень викладачів кафедр і потреб сучасного ринку праці;
 • проводити зустрічі випускників з викладачами кафедр з метою виявлення потреб у викладанні нових курсів, або модулів в рамках окремих курсів;
 • запроваджувати сертифікатні програми, в тому числі спільно з компаніями-роботодавцями (наприклад, компанії «Великої Четвірки», «АШАН ГІПЕРМАРКЕТ УКРАЇНА»; L’ORÉAL; Міжнародна асоціація маркетингових ініціатив тощо)
 • залучати до навчального процесу висококваліфіковані викладацькі кадри, які мають професійний досвід і успішні результати в наукових дослідженнях, включаючи іноземців;
 • створювати умови для залучення на довгостроковій основі талановитої наукової молоді, особливо випускників НаУКМА, для роботи на кафедрах ФЕН;
 • підтримувати проходження викладачами спеціалізованих тренінгових програм з підвищення кваліфікації та стажувань з дисциплін кафедр, у тому числі за кордоном;
 • визначати інструменти (способи) матеріального заохочення наукової та методичної діяльності викладачів;
 • впроваджувати в навчальний процес всіх кафедр спеціалізовані комп’ютерні навчальні програми, які розроблені для викладання відповідних дисциплін, як закордонні, так і вітчизняні;
 • з 2017-2018 навчального року ввести по два навчальні курси англійською мовою на кожній кафедрі та заохочувати викладачів щодо збільшення кількості курсів з англійською мовою викладання;
 • вдосконалювати процедурні механізми щодо підвищення відповідальності студентів при написанні письмових, курсових та кваліфікаційних робіт, запобігати плагіату;
 • підтримувати і розвивати діяльність студентських організацій та осередків на факультеті – East-West Business; Enactus; Креативний маркетинговий центр тощо;
 • забезпечувати участь студентів в кейс-чемпіонатах, практичних проектах і практичних конкурсах, що сприяє подальшому працевлаштуванню студентів.

 

2. Наукова діяльність

 • продовжувати роботу з укладання договорів щодо виконання спільної науково-дослідної та навчальної роботи з українськими та іноземними університетами чи їхніми підрозділами, а також науковими установами та аналітичними центрами;
 • розвивати і підтримувати роботу діючих на факультеті наукових лабораторій та центрів;
 • створювати умови для формування міні дослідницьких груп, де об’єднується наукова робота викладачів, аспірантів і студентів для вирішення реальних практичних проблем підприємств та організацій в рамках реалізації «Трикутника знань»: університети – бізнес – інновації;
 • заохочувати участь викладачів, аспірантів і студентів у роботі престижних вітчизняних та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, шкіл тощо, створивши для цього спеціальний фінансовий фонд;
 • проводити роботу щодо допомоги і матеріального стимулювання викладачів і аспірантів готувати наукові статті для публікації в наукових журналах, зокрема тих, що індексуються в Scopus та WoS;
 • просувати існуюче наукове видання «Наукові записки: Серія «Економіка» у провідні наукометричні бази;
 • розвивати докторські програми факультету.

 

3. Міжнародна діяльність

 • розвивати спільні наукові школи з іноземними університетами та інституціями;
 • продовжувати роботу щодо отримання дослідницьких та інституційних грантів (разом із іноземними партнерами) в рамках міжнародних програм співробітництва;
 • проводити роботу у напрямі пошуку партнерів серед європейських університетів для запровадження спільних навчальних програм;
 • забезпечувати можливість для іноземних студентів та викладачів навчатися/стажуватися на факультеті;
 • розвивати програми міжнародної академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів.

 

Одним зі стратегічних завдань ФЕН також є розвиток мережі випускників і підтримка тісних зв’язків з ними та подальша співпраця у різних напрямах, зокрема:

 • сприяння у проходженні практики нашими студентами в компаніях, де працюють наші випускники;
 • допомога у подальшому працевлаштуванні наших студентів;
 • проведення регулярних зустрічей та майстер-класів випускниками факультету, передача досвіду;
 • проведення спільних наукових заходів (круглих столів, конференцій, семінарів з випускниками-практиками)

 

Навчальні підрозділи

На факультеті працюють три кафедри, які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальностей: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Менеджмент».

 

Кафедра економічної теорії виконує освітню та освітньо-наукові програми зі спеціальності «Економіка» трьох рівнів вищої освіти: бакалаврського, магістерського і доктора філософії (PhD). Спеціальність «Економіка» є українським аналогом найпоширенішої у світі економічної спеціальності “Economics”. Кафедра від початку її створення у 1992 р. постійно намагалась формувати свою предметну область навчання, орієнтуючись на цей міжнародний освітній канон. Такий підхід дозволив багатьом випускникам кафедри органічно продовжити навчання на вищих освітніх рівнях в провідних європейських та американських університетах.

Ринок праці підтвердив ефективність навчального процесу кафедри: випускники отримують високооплачувані позиції в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, установах державної влади і міжнародних організацій, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Це засвідчує високу конкурентоздатність випускників, бо ці посади, як правило, заміщуються на конкурсних засадах.

Сторінка кафедри економічної теорії у Facebook

 

Кафедра фінансів готує фінансистів-аналітиків, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішення, креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри є поєднання навчального процесу з науковою роботою, впровадження новітніх технологій навчання.

Кафедра фінансів співпрацює з університетами Норвегії, Франці, Німеччини та ін., в т.ч.: а) Бергенський університет, м. Берген (Норвегія); б) Норвезька школа менеджменту ВІ" (ВI Norwegian School of Management, м.Осло), в) University of Paris Est, м.Париж, Франція) ; г) Ukrainian Free University, м.Мюнхен (Німеччина).

З викладанням англомовних курсів на кафедрі фінансів працюють та/або постійно його відвідують зарубіжні фахівці, в т.ч.:

а) професор David Wheat (Master's degree in public policy from Harvard's Kennedy School , USA; Ph.D. in system dynamics from University of Bergen, Norway) викладає курси «Economic dynamics» (магістерська програма, 1-й рік) та «Dynamic Macro Analysis» (магістерська програма, 2-й рік)

б) Elisabeth S. Curtis (B.A. Economics, magna cum laude, William Smith College, Geneva, NY) викладає курс «Financial Decision-Making and Central Banking» (бакалаврська програма).

За версією журналу «Фокус» №16 від 22 квітня 2011р. бакалаврська і магістерська програми кафедри фінансів визнані одними з найкращих бізнес-орієнтованих програм України.

Міжнародна програма кафедри фінансів «Вивчення економіки методами системної динаміки» («Learning Economics with Dynamic Modeling»), спільно з університетом Бергена (Норвегія), увійшла до рейтингу найефективніших освітніх програм українських вузів, за версією журналу «Фокус» 2013 р.

У 2012 р. кафедра фінансів визнана однією з найкращих 15 бізнес шкіл України та 530 у Європі за рейтингом Web of World Business Schools.

У 2014 р. кафедра фінансів пройшла процес підтвердження якості освіти Міжнародною інституцією CFA Institute® (CFA –Chartered Financial Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика), де було підтверджено відповідність навчального процесу бакалаврської та магістерської програм за напрямом ”Фінанси та кредит” світовим стандартам освіти CFA.

Орієнтовні місця працевлаштування випускників цієї програми — банківський сектор; страхування; інвестиційний консалтинг та управління активами; фондові і валютні біржі; сфера державного управління фінансами та податками (державний бюджет, Міністерство фінансів, Податкова служба); сфера бухгалтерського обліку та аудиту; започаткування і розвиток власного бізнесу

Сторінка кафедри фінансів у Facebook 

Сторінка у Instagram

 

Кафедра маркетингу та управління бізнесом відповідає за підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент». Кафедра за характером діяльності забезпечує реалізацію концепції проектно-орієнтованого навчання, головним завданням якої є налагодження тісніших зв’язків між навчальним процесом та потребами бізнес-середовища. Кафедра забезпечує якісне викладання прикладних дисциплін для бакалаврів і маґістрів усіх напрямів підготовки та спеціальностей. Кафедра є асоційованим членом Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ).

Згідно з інформацією Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, НаУКМА посів 2-ге місце серед ЗВО України в категорії сучасного викладання маркетингу, наближеного до реалій бізнесу.

 

Сторінка кафедри маркетингу та управління бізнесом у Facebook

Наукова та інституціональна співпраця

Факультет співпрацює в галузі методологічної, педагогічної, професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності з:

- провідними українськими та зарубіжними закладами вищої освіти;

- науковими установами та аналітичними центрами в Україні та світі;

- органами державної влади: Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком та ін.

- бізнес-одиницями: банками, фінансовими компаніями, підприємницькими структурами тощо.

Така співпраця дозволяє студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, а головне — спілкуватися та переймати досвід професіоналів.

 

Факультет залучає до своєї роботи провідних вітчизняних та західних викладачів, встановлює зв'язки із закордонними університетами. ФЕН співпрацює з університетами Норвегії, Франці, Німеччини, Нідерландів та ін., в т.ч.:

а) Бергенський університет, м. Берген (Норвегія)

б) Норвезька школа менеджменту ВІ (ВI Norwegian School of Management, м.Осло)

в) University of Paris Est, м.Париж, Франція)

г) Ukrainian Free University, м.Мюнхен (Німеччина)

З викладанням англомовних курсів на факультеті працюють та/або постійно його відвідують зарубіжні фахівці, зокрема:

на кафедрі фінансів професор David Wheat (Master's degree in public policy from Harvard's Kennedy School , USA; Ph.D. in system dynamics from University of Bergen, Norway); викладає курси «Economic dynamics» (магістерська програма, 1-й рік) та «Dynamic Macro Analysis» (магістерська програма, 2-й рік);

Elisabeth S. Curtis (B.A. Economics, magna cum laude, William Smith College, Geneva, NY) викладає курс «Financial Decision-Making and Central Banking» (бакалаврська програма).

 

Кафедра маркетингу та управління бізнесом активно співпрацює з Міжнародною асоціацією маркетингових ініціатив, що забезпечує застосування компетентнісного підходу в процесі формування професійних навичок студентів в сферах забезпечення маркетингового сервісу та розробки ефективної стратегій маркетингу для компаній.

Досягнення

За рейтингом закладів вищої освіти DOU 2019 НаУКМА лишається лідером за якістю освіти відповідно до результатів щорічного опитування. Третій рік поспіль лідером за оцінками своїх студентів та випускників залишається НаУКМА: готовність рекомендувати цей заклад оцінюється у 9,4 бали з 10.

На думку роботодавців за економічними спеціальностями НаУКМА посідає друге місце з коефіцієнтом 0,979 (макс = 1). 

За рейтингом журналу «Гроші» у 2020 році НаУКМА посідає 1-ге місце в рейтингах економічних спеціальностей за оцінками роботодавців.

Згідно інформації Консорціума із удосконалення менеджмент-освіти в Україні НаУКМА посідає 2 місце серед ВНЗ України в категорії сучасного викладання маркетингу, наближеного до реалій бізнесу.

За версією журналу «Фокус» №16 від 22 квітня 2011р. бакалаврська і магістерська програми кафедри фінансів визнані одними з найкращих бізнес-орієнтованих програм України.

Студенти ФЕН беруть активну участь у кейс-чемпіонатах/конкурсах в Україні та за кордоном:

 • PWC. Game of advisors
 • CFA Institute Research Challenge
 • НБУ. Банк Майбутнього
 • KSE. Brain Champ
 • Researchers meet Innovators
 • Unilever. Future Leader's League
 • L'Oreal TALENT
 • Бізнес-кейси з торговельного маркетингу компанії «Проктер енд Гембл Україна»

та багато інших.

Напрями наукових досліджень

• Антикризове управління на підприємствах

• Банківські системи, банківські операції, банківський ризик-менеджмент

• Бюджетна політика, методи управління бюджетним дефіцитом та ін.

• Грошовий та валютний ринки, валютне регулювання

• Екологічна економіка

• Економіка міжнародної торгівлі

• Економічна теорія технологічних та інноваційних змін

• Економічні проблеми ринку праці

• Кредитні ринки та кредитні послуги

• Моделювання та аналіз функціонування фінансових систем

• Монетарна та фіскальна політики в системі державного регулювання економіки

• Інвестиції, оцінка інвестиційних проектів

• Проблеми розподілу прав власності в економіці

• Страховий сектор

• Управління фінансовими ризиками в компанії

• Фінансові ринки, моделі формування та управління портфелем цінних паперів

• Методологічні аспекти маркетингового менеджменту

• Науково-методичні підходи до інноваційного маркетингу та нейромаркетингу

• Методологічні засади менеджменту інновацій

• Менеджмент та інноваційне лідерство в транзитивних умовах

• Вплив людського та соціального капіталу на формування управлінських моделей

• Науково-методичні підходи формування ефективної маркетингової стратегії підприємства

• Методологічні підходи маркетингового стратегічного планування

• Маркетинговий аналіз як засіб прийняття управлінських рішень

Презентації

Про ФЕН

Студентські організації ФЕН

Партнери

Факультет економічних наук співпрацює в галузі методологічної, педагогічної, професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності з:

- провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами;

- науковими установами та аналітичними центрами в Україні та світі;

- органами державної влади: Міністерством фінансів, Національним банком та ін.;

- бізнес-одиницями: банками, фінансовими компаніями, підприємницькими структурами тощо.

Така співпраця дозволяє студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, а головне — спілкуватися та переймати досвід професіоналів.

Партнери ФЕН з бізнес середовища:

 • Dragon Capital;
 • Ernst & Young;
 • Deloitte;
 • PricewaterhouseCoopers;
 • KPMG;
 • Citibank Ukraine;
 • Райффайзен Банк Аваль;
 • ТОВ "Ашан Україна гіпермаркет";
 • L’OREAL;
 • Страхова компанія «Престиж»;
 • ПАТ «Страхова компанія «ТАС»;
 • «Проктер енд Гембл»,
 • ТОВ «АСНільсен Юкрейн»,
 • Світовий банк
 • та інші.

Найкращі фахівці цих компаній проводять семінарські та практичні заняття, читають лекції. Це дає змогу суттєво покращити практичну підготовку студентів факультету.

Партнери ФЕН – органи державної влади:

Національний банк України; Міністерство фінансів України Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та інші.

Для підтримання високого рівня навчання, активного впровадження новітніх навчальних технологій, факультет постійно залучає до роботи провідних вітчизняних та іноземних викладачів, встановлює зв’язки із закордонними університетами. Провідні західні фахівці залучаються до читання вибіркових курсів англійською мовою, зокрема американські професори за програмою Фулбрайта.

Партнери ФЕН - навчальні заклади:

 • Бергенський університет (Берген, Норвегія);
 • University of Paris Est (Париж, Франція);
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
 • Ужгородський національний університет,
 • Одеський національний політехнічний університет,
 • Інститут економіки і прогнозування НАН України,
 • Норвезька школа менеджменту BI, Університет Бергена (Норвегія),
 • Університет св. Томаса (США),
 • ISM Університет менеджменту та економіки (Литва),
 • Бредфордський університет (Велика Британія),
 • Талліннський університет технологій (Естонія),
 • Університет Аристотеля в Салоніках – URENIO Research (Греція),
 • Гродненський державний університет ім. Янки Купала (Білорусь),
 • Полоцький державний університет (Білорусь) та ін.

Партнери ФЕН-науково-аналітичні установи:

 • CFA;
 • Institute ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Гордістю факультету є Клуб випускників факультету. Ця організація всіляко сприяє діяльності факультету, надає фінансову підтримку, допомагає з працевлаштуванням студентів. Найкращі випускники факультету проводять майстер-класи «Як стати успішним», на яких розповідають про секрети особистого зростання.

Контакти

В.о. декана факультету
Гуменна Олександра Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент
корпус 6, кімната 406
(044) 425 60 42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана
Глущенко Світлана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

корпус 6, кімната 408
т. (044) 425-60-42, 425-077-37
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціалісти факультету
Клокун Зоя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Писанка Наталя Сергіївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілик Наталія Миколаївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6 корпус, кімн. 407, (044) 425 77 37 

 

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна