Стратегія розвитку

Про нас

Місія, візія і цінності

Основні стратегічні цілі

Стратегія розвитку

Статут НаУКМА

Річний звіт за 2023 рік

 

 

О С В І Т А

НаУКМА забезпечить високу якість освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок на рівні найкращих світових стандартів відповідно до потреб суспільства та ринку.

 

 1. В основу навчального процесу покласти ідею органічного поєднання науки та освіти. Зберегти та поглибити принцип Liberal Arts Education як необхідну умову для формування високоосвіченої, творчої особистості.
 2. Створити науково-дослідний центр моніторингу якості освіти, на який покласти, зокрема, завдання розроблення і впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпеченя якості освіти в НаУКМА.
 3. Модернізувати навчально-лабораторну базу НаУКМА (лабораторії, комп’ютерні класи), оснастити навчальні аудиторії сучасним обладнанням, зокрема мультимедійним.
 4. В основу навчальних програм покласти інноваційні авторські курси, впроваджуючи елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок. Впровадити практику співвикладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності, залучати гостьових лекторів.
 5. Для забезпечення успішного входження випускників на ринок праці забезпечити поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищити якість та ефективність виробничої практики студентів, посиливши в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями.
 6. Запровадити дистанційну та змішану (поєднану з аудиторною) форму навчання. Забезпечити впровадження інтегрованих в загальне інформатизоване середовище платформ для дистанційного викладання та електронних систем-симуляторів. Сприяти формуванню інформатизаційної освіченості могилянської спільноти.
 7. Створити належні умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації співробітників НаУКМА.
 8. Розробити сучасні освітні програми для забезпечення потреби у навчанні всіх вікових груп громадян за принципом Life Long Learning. На цій базі посилити освітню та профорієнтаційну роботу зі школярами та абітурієнтами, а також відновити діяльність Інституту післядипломної освіти.
 9. Впровадити систему залучення до лав студентів НаУКМА здібних, відповідальних, активних, творчих людей, які поділяють цінності Могилянської спільноти.
 10. Забезпечити гідні умови праці, конкурентоспроможну її оплату та соціальний пакет як критично необхідні складові для залучення до науково-освітньої діяльності високопрофесійних талановитих особистостей та розвитку наявних науково- педагогічних колективів.
 11. Розширити участь студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової складової освітніх програм, організації науково-навчального процесу, оцінюванні його якості та адаптації першокурсників до системи навчання в НаУКМА.
 12. Забезпечити функціонування двох робочих мов (української та англійської) на всіх рівнях навчальної та наукової діяльності. Через запровадження системи заохочень сприяти створенню англомовних навчальних програм.
 13. Визнати боротьбу з плагіатом спільним і вкрай важливим завданням студентства та професорсько-викладацького колективу університету.

 

Н А У К А

Наукова діяльність — передумова досягнення високого освітнього рівня університету та забезпечення його дослідницького статусу.

 

 1. Забезпечити умови для ефективної наукової та інноваційної діяльності членів могилянської спільноти шляхом створення фонду для фінансової підтримки наукових досліджень, покращення матеріально-технічної бази, сприяння академічній співпраці та міжнародній мобільності.
 2. Наукові дослідження здійснювати за пріоритетними напрямами, враховуючи потреби суспільства і науковий потенціал університету, розвиваючи міждисциплінарність та інноваційність у природничих, гуманітарних, суспільних та технічний науках.
 3. Сприяти формуванню та розвитку наукових шкіл, створенню науково- дослідницьких центрів і лабораторій як базових осередків реалізації наукових досліджень.
 4. Сприяти активізації публікаційної активності науковців університету передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях. Визнати критично важливим включення до міжнародних наукометричних баз могилянських наукових видань. З цією метою узгодити їхню редакційну та видавничу політику з вимогами наукометричних баз.
 5. Посилити роботу із залучення студентів до виконання наукових досліджень. Сприяти тематичній тяглості їхньої наукової роботи на всіх освітніх рівнях. Визнати доцільним і всіляко підтримувати створення та діяльність Ради молодих учених і студентських наукових товариств.
 6. Розробити і впровадити систему оцінювання та стимулювання науково- методичної роботи викладачів з метою посилення цих складових у їхній діяльності та заохочення до професійного розвитку та самореалізації.
 7. Посилити міжнародну наукову співпрацю шляхом створення умов для підготовки заявок та реалізації спільних міжнародних наукових проєктів, долученню могилянців до міжнародних наукових програм, зокрема «Горизонт-2020». Сприяти участі науковців у міжнародних наукових конференціях (особливо закордоном) та активізувати роботу з проведення міжнародних наукових заходів (конгресів, симпозіумів, конференцій) на базі НаУКМА.
 8. Розробити і впровадити механізми захисту інтелектуальної власності результатів наукових досліджень та їх ефективної комерціалізації, спираючись на модель співпраці «університет—бізнес-держава».
 9. Створити багатогалузевий університетський видавничий центр Kyiv-Mohyla University Press з метою оприлюднення, поширення і популяризації наукових здобутків.
 10. Запровадити структуровані докторські програми згідно з принципами Єдиного європейського освітнього та наукового простору за всіма наявними в університеті спеціальностями підготовки кандидатів наук. Розвиток докторських програм має спиратись на дослідницьке середовище, базоване на поєднанні якісних наукових досліджень, ґрунтовної освіти та інноваційності.

 

М І Ж Н А Р О Д Н І С Т Ь

НаУКМА має посісти провідне місце серед університетів Європи та світу; налагодити плідну наукову, освітню, інформаційну та культурну співпрацю між могилянським та міжнародним науково-освітнім середовищем.

 

 1. Постійно підтверджувати та підвищувати репутацію НаУКМА як одного з центрів україністики у світі; підтримувати та налагоджувати співпрацю із іншими центрами україністики та вивчення Східної Європи.
 2. Розробити план дій щодо входження НаУКМА до світових університетських рейтингів та поступового покращення його позицій в них.
 3. Розбудовувати співпрацю з випускниками НаУКМА, які працюють у міжнародних компаніях в Україні та за кордоном.
 4. Сприяти зростанню участі співробітників та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності. Вважати академічну мобільність студентів інтегральною частиною їхнього навчання в НаУКМА з визнанням кредитів і оцінок, отриманих під час академічної мобільності.
 5. Запровадити програму «інтернаціоналізація студентської громади НаУКМА вдома» шляхом залучення іноземних студентів за програмами академічної мобільності, обмінів тощо; підтримки викладачів НаУКМА щодо методів викладання у ‘international classroom’.
 6. Розвивати практики запровадження спільних з партнерськими університетами програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і РhD рівнях, для навчання на них українських та іноземних студентів. Започатковувати спільні дистанційні курси.
 7. Сприяти розробленню та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів, з можливістю для українських та іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмах.
 8. Розробити концепт англомовного викладання окремих дисциплін у межах україномовних програм, як важливу складову розвитку академічної мобільності та інтернаціоналізації НаУКМА. Забезпечити методичну підтримку викладачів з метою розвитку англомовного викладання та обміну досвідом. Створити умови для вивчення та/чи вдосконалення володіння англійської мовою членам могилянської спільноти.
 9. Запровадити системну роботу зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх проєктів в університеті, які потребують фінансування за рахунок міжнародних грантів; сприяти пошукові партнерів.
 10. Сприяти членству НаУКМА у міжнародних асоціаціях та передбачати в бюджеті НаУКМА кошти на членство у цих асоціаціях. Сприяти участі окремих підрозділів і науковців у відповідних професійних міжнародних асоціаціях, намагатися підтримувати (на конкурсних засадах) членство у цих асоціаціях.
 11. Зробити мультикультурність одним із основних принципів діяльності НаУКМА. Всіляко сприяти та заохочувати академічне і позаакадемічне спілкування іноземних студентів, викладачів, науковців з українськими колегами.

 

У П Р А В Л І Н Н Я

Втілення стратегії НаУКМА 2015-2025 буде здійснюватись шляхом оптимізації управлінських процесів, необхідних виважених структурних змін, широкого залучення членів могилянської спільноти до прийняття управлінських рішень та їх впровадження.

 

 1. Управління НаУКМА здійснювати за принципом поєднання колегіальних та єдиноначальних засад. Посилити роль Вченої ради як колегіального органу управління університетом. Визнати, що Головою Вченої ради НаУКМА не може бути Президент та віце-президенти університету, декани та заступники деканів факультетів і завідувачі кафедр. Голова Вченої ради обирається таємним голосуванням з числа працівників НаУКМА, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.
 2. Для залучення членів могилянської спільноти до прийняття рішень та їх реалізації створити систему комітетів при Вченій раді НаУКМА. Комітет при Вченій раді НаУКМА утворюється з числа співробітників, студентів та випускників НаУКМА для здійснення за окремими напрямами підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Вченої ради, виконання контрольних функцій та реалізації стратегії розвитку НаУКМА. Комітет відповідальний перед Вченою радою НаУКМА і підзвітний їй.
 3. До засадничих правил формування та функціонування комітетів належать такі: – більш ніж 50% членів комітету складають представники могилянської спільноти, які не обіймають адміністративних посад; – кількісний та персональний склад комітетів за поданням Вченої ради затверджує Конференція трудового колективу як вищий колегіальний орган громадського самоврядування; – документи, рішення, пропозиції, напрацьовані в комітетах, розглядає та затверджує Вчена рада; – комітет має право ініціювати розгляд будь-якого питання за напрямом своєї діяльності на засіданні Вченої ради; Вчена рада зобов’язана розглянути відповідне питання на найближчому засіданні.
 4. Створити Наглядову раду НаУКМА, яка здійснює контроль за використанням коштів, майна університету та забезпечує моніторинг відповідності дій Президента та Вченої ради до місії, візії та цінностей могилянської спільноти, реалізації стратегічного плану та виступає стратегічним партнером у фандрайзинговій діяльності університету.
 5. Провести аудит усіх управлінських процесів НаУКМА та оптимізувати структуру наявних підрозділів в університеті шляхом розмежування й збалансовування функцій та повноважень між ними.
 6. Розробити план дій для реалізації стратегії розвитку НаУКМА на принципах проєктного менеджменту. Запровадити принцип модерації та посередництва для забезпечення ефективної колективної роботи, попередження та вирішення конфліктів.
 7. Розширити представництво та участь студентів у загальноуніверситетських органах управління, покращити взаємодію між адміністративним підрозділами та органами студентського самоврядування, посилити вплив та відповідальність студентства щодо прийняття та виконання рішень.
 8. Здійснювати управління університетом на засадах корпоративної культури, що передбачає: – виваженість прийняття рішень; – ефективність втілення рішень (делегування завдань, розмежування функцій, систематичний контроль); – компетентність виконавців; – персональну відповідальність та ініціативність; – сервісність та підзвітність могилянській спільноті.
 9. Створити ефективну систему управління персоналом, основними завданнями якої має бути проведення HR аудитy, підбір висококваліфікованих фахівців, їхнє навчання, розвиток, оцінювання, а також розроблення програм заохочення працівників.
 10. Налагодити внутрішньо академічну комунікацію, забезпечивши доступність та своєчасність надання інформації щодо – діяльності всіх підрозділів університету; – обговорення та прийняття рішень; – процедур реалізації прийнятих рішень; – процедур, що стосуються функціонування структурних підрозділів та служб університету тощо.
 11. Створити культуру грантової діяльності. Розробити загальноуніверситетську політику грантової роботи; запровадити системну роботу зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх проєктів в університеті, які потребують грантового фінансування, а також можливих джерел грантового фінансування. Підвищити рівень компетентності науково-педагогічних працівників щодо грантової діяльності, забезпечити необхідну допомогу щодо підготовки грантових заявок і супроводу отриманих грантів.
 12. Забезпечити електронними засобами підтримку участі могилянської спільноти в управлінні університетом (е-обговорення, е-петиції, е-опитування, е-вибори тощо). Запровадити електронне врядування в НаУКМА.
 13. Створити інтегроване інформатизоване середовище НаУКМА, призначене для забезпечення наукової роботи, навчального процесу, інформаційних і обчислювальних потреб структурних підрозділів університету із можливістю дистанційного захищеного доступу до такого середовища.
 14. Забезпечити юридичний супровід впровадження стратегії, оновивши Статут та інші внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність університету.

 

Ф І Н А Н С И

Розвиток університету буде забезпечено прозорою системою фінансового та ресурсного планування, управління та звітності, диверсифікацією надходжень та обгрунтованим розподілом коштів на стратегічні проєкти та поточну діяльність.

 

 1. Провести аналіз чинних моделей управління фінансовими ресурсами університетів та, враховуючи його результати, вдосконалити власну модель, яка має забезпечити реалізацію стратегічних і тактичних цілей НаУКМА.
 2. Забезпечити централізоване прозоре планування бюджету університету та звітність щодо його виконання.
 3. Надати автономність підрозділам університету у фактичному залученні та використанні коштів; створити чітку і прозору процедуру загально- університетських відрахувань (overheads) від залучених коштів і публічну звітність.
 4. Забезпечити фіксований відсоток від усіх фінансових надходжень в НаУКМА для розвитку інформатизаційної складової НаУКМА.
 5. Сприяти впровадженню координованої системи формування та розподілу фінансових ресурсів для потреб студентського самоврядування.
 6. Розробити і впровадити механізм узгодження дій між усіма учасниками фандрейзингового процесу: керівниками органів управління університету, фандрейзингової групи, науково-навчальних та адміністративних структурних підрозділів.
 7. Запровадити систему прозорого моніторингу розподілу та використання фінансових ресурсів. Забезпечити регулярний внутрішній фінансовий аудит та оприлюднення його результатів.
 8. Здійснювати постійний моніторинг зовнішнього фінансово-економічного середовища та кон’юнктури ринку, за результатами якого проводити системний аналіз джерел та перспектив отримання надходжень, враховуючи переваги й унікальні можливості університету на ринку послуг.
 9. Активно впливати на державну політику щодо фінансового забезпечення університету та його фінансової автономії.
 10. Забезпечити зростання диверсифікованих надходжень через збільшення частки наукових досліджень, що здійснюються на договірних засадах, розширення освітніх платних послуг (дистанційне навчання, life long learning, літні школи, сертифікатні програми, залучення іноземних студентів та ін.), фандрейзингу і спільних проєктів з партнерами університету.
 11. Розробити й упровадити прозору та ефективну систему стимулювання членів могилянської спільноти та структурних підрозділів до активної участі в диверсифікації фінансових надходжень.
 12. Розробити й упровадити систему формування та реалізації стратегічно важливих для університету проєктів, в якій передбачити – критерії для визнання проєкту стратегічним; – визначення пріоритетів для загальноуніверситетських проєктів та стратегічних проєктів факультетів, кафедр, служб; – прозоре і ефективне управління цільовими фондами та проєктами розвитку університету; – моніторинг надходжень та використання фінансових ресурсів; – оцінювання коротко- та довготермінових результатів виконання стратегічних проєктів.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна