Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Lukianenko I. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 84 p.
 • Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації [електронний ресурс] / [І. Г. Лук’яненко, Д. Віт, О. К. Прімєрова [та ін.] ; за ред. І. Г. Лук’яненко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 463 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12348
 • Oliskevych M. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration : [monography] / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. – [S. l. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017]. – 72 p.
 • Лук’яненко І. Г. Макрофінансова стабільність : моделі та методи оцінки / Лук’яненко І. Г., Фарина О. І. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [2] с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10878
 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України : монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. та ін. ; за заг. ред. А. М. Вдовиченка] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 334 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання" / [уклад.] О. Я. Базілінська ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ільчук В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 73 с. - Включ. бібліогр.
 • Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"/ [упоряд.: Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 30 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт : для студентів 2, 3 курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки: 6.030508 "Фінанси та кредит" / [уклад. : Кравчук А. О, Дяковський Д. А. ; рец. : Лук'яненко І. Г., Шевчук В. І.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 36 с. : іл.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Банківські операції" / [упоряд.] В. В. Токарчук ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ніколайчук С. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 25 с. - Включ. бібліогр.
 • Лук'яненко І.Г., Жук В.М., Неживенко О.В. … [та ін.]. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі. - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - 197 с.
 • Глущенко С.В. Вплив світових інтеграційних процесів на розвиток економічної ситуації в Україні // Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів : монографія / [авт. кол. : Плотніков О. В., Сльозко О. О., Глущенко С. В. ... та ін. ; відп. ред. Сльозко О. О.] ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К. : LAT&K, 2011. - Розд. 1, п. 1.5. - С. 71-76.
 • Сєміколенова С.В. Навчально-методичні матеріали до курсу "Менеджмент персоналу". – К. : [НаУКМА], 2011. - 67 с. : іл., табл.
 • Лук'яненко І. Г. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги : теорія побудови та практика використання у фінансових дослідженнях : монографія / Лук'яненко Ірина, Семко Роман ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад". - Київ : НаУКМА, 2015. - 246 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О. І. Фарина, П. А. Дадашова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 56 с. : іл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 1. Глущенко С. В. Монетарна політика : теоретико-методологічні аспекти : навчальний посібник / С. В. Глущенко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 63 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12413
 2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : підручник / П’ятницька Г. Т., П’ятницька Н. О., Шумська С. С. [та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. П’ятницької. – Київ : Кондор, 2017. – 700 с.
 3. Лук'яненко І. Г. Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013.
 4. Лук'яненко І. Г. Оцінювання інвестицій та цінних паперів у фінансовому менеджменті : [навчальний посібник] / Ірина Лук'яненко. - [К. : НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2012]. - 227 с. - Включ. бібліогр.
 5. Мертенс А.В. 5 инструментов для развития вашей бизнес-модели / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 63, [3] с.
 6. Мертенс А. В. Управление рисками бизнеса : [пособие] / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 50 с.
 7. Галицька Е. В. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : навчально-методичний посібник / Е. В. Галицька, Т. Г. Буй, Н. А. Донкоглова ; [ред. Мінько Н.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. фінансів. - Київ : НаУКМА, 2015. - 67 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 8. Глущенко С. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Глущенко С. В. - Київ : НаУКМА, 2015. - 203 с. : іл., табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації

2018

Cтатті

 • Bazilinska O. Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine / О. Bazilinska, N. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 8–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14865
 • Близнюк В. В. Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі / Близнюк Вікторія Валеріївна, Яценко Любов Дмитрівна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 3. – С. 33–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15155
 • Близнюк В. В. Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України / Близнюк В. В., Юрик Я. І. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 65–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15384
 • Bui T. Tax Evasion in Ukraine: Corporate and Personal Liability / T. Bui // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14863
 • Буй Т. Г. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Буй Т. Г., Прімєрова О. К. // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [8 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15734
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 107–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14722
 • Глущенко С. В. Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14861
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Одещини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 22. – С. 269–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15239
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Дніпропетровщини у 2017–2018 рр. = Quarterly estimation of economic efficiency and target export structure for Dnipropetrovshchyna in 2017–2018 / Горбачук В. М., Кирилюк В. С., Неботов П. Г. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 5 (16). – С. 275–288. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15240
 • Горбачук В. М. Моделювання фінансових криз = Modelling of financial crises / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Скороход Д. А. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 375–382. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15241
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 4. – С. 165–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15238
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Полтавщини у 2017–2018 рр. = Quarterly estimation of economic efficiency and target export structure for Poltavshchyna in 2017–2018 / Горбачук В. М., Кирилюк В. С., Неботов П. Г. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 797–812. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15242
 • Горбачук В. М. Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 3 (66), т. 1. – С. 45–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15710
 • Горбачук В. М. Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, С.-Б. Сулейманов // Теорія оптимальних рішень. – 2018. – № 17. – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15711
 • Горбачук В. М. До регулювання ринку природного газу / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 266–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13170
 • Горбачук В. М. До динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 16. – С. 206–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13171
 • Горбачук В. М. Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1023–1033. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14048
 • Горбачук В. М. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 2. – С. 156–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14044
 • Горбачук В. М. Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, ч. 1. – С. 113–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14045
 • Дадашова П. А. Макроекономічні ефекти від упровадження буфера консервації капіталу в українському банківському секторі / Дадашова П., Йонссон М., Онищенко Г. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 36–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15712
 • Худолей В. Ю. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В. Ю. Худолей, Т. В. Пономаренко, Т. М. Іванова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 186–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15793
 • Івахненков С. В. Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами / Івахненков С. В., Георгіаді А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14859
 • Kaminskyi A. Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries / Andrii Kaminskyi, Nataliia Versa // Montenegrin Journal of Economics. – 2018. – Vol. 14, No. 2. – Р. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15743
 • Камінський А. Б. Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 50–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14858
 • Lukianenko I. G. Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators / I. Lukianenko, Y. Sova // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 74–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14854
 • Лук’яненко І. Г. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України / І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [9 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15746
 • Nezhyvenko O. V. Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings / O. Nezhyvenko, S. Shumska // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 89–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14852
 • Slav’yuk R. Government debt management: Challenges and perspectives [electronic resource] / Slav’yuk, R., Slaviuk, N. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, Issue 3. – P. 143–156. – DOI: 10.21511/imfi.15(3).2018.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15857
 • Slaviuk N. Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences / N. Slaviuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 101–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14849
 • Oliskevych M. Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland [electronic resource] / Oliskevych M., Tokarchuk V. // Economic Annals – XXI. – 2018. – Vol. 169, Issue 1–2. – P. 35–39. – DOI: 10.21003/ea.V169-07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15858
 • Oliskevych M. Fuel consumption in Ukraine: Evidence from vector error correction model [electronic resource] / Oliskevych M., Beregova G., Tokarchuk V. // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol. 8, Issue 5. – P. 58–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15859
 • Tokarchuk T. Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective / T. Tokarchuk, H. A. Bartelet // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 107–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14848
 • Faryna O. What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes? / Faryna O., Talavera O., Yukhymenko T. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 21–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15724
 • Кораблін С. О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / Кораблін С. О., Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 7–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15388

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Фінансові аспекти розвитку науки в Україні / Буй Т. Г., Кожинов М. Г. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13861
 • Wheat I. D. The Canonical New Keynesian Monetary Policy Model: A System Dynamics Translation / I. David Wheat, Marianna Oleskevych // 36th International Conference of the System Dynamics Society, Reykjavík, Iceland, August 7–9. – [S. l. : s. n.], 2018. – [3 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15740
 • Галицька Е. В. Внесок М. І. Зібера у розробку теоретико-методологічних засад статистики / Галицька Е. В., Прімєрова О. К. // Образованието и науката на XXI век – 2018 : материали XIV Международна научна практична конференция, (15–22 октомври 2018 г.). – София : Бял ГРАД-БГ ОДД, 2018. – Vol. 4. – C. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15735
 • Галицька Е. В. Методи впливу на ділових партнерів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13857
 • Галицька Е. В. Метод експертних оцінок в аналізі розвитку ринку страхових послуг / Галицька Е. В., Лях І. В. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13856
 • Горбачук В. М. Математичне моделювання міжнародної конкуренції / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є : збірка матеріалів конференції, (17–21 вересня 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15709
 • Gorbachuk V. The Golden rule for overlapping generations / Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Suleimanov S.-B. // Nonlinear analysis and applications : 4th International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine (4–6 April, 2018, Ukraine, Kyiv ). – Kyiv : KPI, 2018. – P. 24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15736
 • Особливості державних оборонних замовлень / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, А. А. Сирку, С.-Б. Сулейманов // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, (28 лютого 2018 року). – Київ : Тенар, 2018. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15737
 • Горбачук В. М. Шлях українських компаній на Варшавську фондову біржу через Кіпр, Люксембург, Нідерланди / Горбачук В. М., Бенедисюк Д. І., Знахуренко О. С. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13852
 • Горбачук В. М. Алгоритми збільшення ефективності та експорту регіонів України / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14581
 • Горбачук В. М. Обчислення оптимальної спеціалізованої експортної структури регіону / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції (20–21 квітня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – С. 61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14046
 • Горбачук В. М. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14–19 травня 2018 року, Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 109–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14047
 • Dadashova P. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. contradiction / Dadashova Pervin // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13850
 • Dadashova P. System Dynamics Modelling in Teaching Economics / Pervin Dadashova // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15312
 • Донкоглова Н. А. Професійно значимі якості викладача ВНЗ / Донкоглова Н. А. // Ризики кар’єрно-професійного старту у висококонфліктному середовищі: загальне та особливе : матеріали ХХV науково-теоретичної конференції молодих вчених. – Харків : НУА, 2018. – С. 67–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15741
 • Іванова Т. М. Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти України / Іванова Т. М. // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15–16 грудня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун, 2018. – С. 122–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15742
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент кредитування онлайн / А. Б. Камінський // Цифрова економіка : збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, (4–5 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 153–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15744
 • Kaminskyi A. System Dynamics Modelling of Credit Risk Management / Andrii Kaminskyi, Oleksii Petrovskyi // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15307
 • Lukianenko I. G. Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization / Lukianenko I., Novik A. // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (10th – 11th October 2018). – [Zilina, Slovak Republic : s. n.], 2018. – Part 1 : Economic Impact of Migration. – Р. 276–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15745
 • Мертенс О. В. Основні проблеми, які виникають при оцінці синергетичного ефекту при злитті і поглинанні / Мертенс О. В., Шевченко Д. І. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13838
 • Novik A. The impact of migration on the economic stability in Ukraine / Novik Alina, Lukianenko Iryna // Record of the 36th International Conference of the System Dynamics Society 2018 (Reykjavik, Iceland 7–9 August 2018). – Reykjavík, 2018. – P. 508.
 • Novik A. Modeling of Migration Flows as a Regulator of Economic Growth / Alina Novik // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 39–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15304
 • Прімєрова О. К. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Прімєрова О. К., Кириченко А. О. // Nauka: teoria i praktyka – 2018 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 sierpnia 2018 roku). – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 6. – Р. 3–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15747
 • Abakumova Ju. Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine / Juliet Abakumova, Olena Primierova // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 10th – 11th October 2018). – Rajecke Teplic, 2018. – Part VI : Inequality in Society. – P. 2445–2452. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15748
 • Прімєрова О. К. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій / Прімєрова О. К., Мартищенко Б. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 56–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13829
 • Абакумова Ю. Г. Влияние глобализации на неравенство по доходам населения / Абакумова Ю. Г., Примерова Е. К. // Беларусь–2030 : государство, бизнес, наука, образование : материалы V Международной научной конференции, посвященной 20-летию образования экономического факультета БГУ, 14 декабря 2018 года, г. Минск. – Минск : Право и экономика, 2018. – С. 12–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15154
 • Сєміколенова С. В. Сучасні методи досліджень у фінансах / Сєміколенова С. В., Кравчук А. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 63–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13825
 • Tokarchuk V. Effects of behavioral biases on investment decisions in the context of cryptocurrency market / Viktor Tokarchuk, Tetiana Donkohlova // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13824
 • Шумська С. С. Конкурентоспроможність фінансового сектору та офшорні потоки банківських капіталів / Шумська С. С. // Еastern European Studies: Economics, Education and Law : Proceeding of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018, Burgas. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – Р. 81–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15750

 

Інше

 • Камінський А. Б. Моделювання ризиків доларизації банківських активів та зобов’язань / [Камінський А. Б., Версаль Н. І.] // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Харьков, 2018. – Раздел 2.3. – С. 280–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15156
 • Lukianenko I. Positive and negative implications of development of cryptocurrency market / [Lukianenko Iryna, Rud Kateryna] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by T. Pokusa, T. Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.2. – Р. 115–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15794
 • Nasachenko M. Еxchange rate and trade: symmetric or asymmetric relationship. Case of Ukraine / [Nasachenko M., Tokarchuk V.] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.3. – Р. 123–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15749

 

2017

Статті

 • Базілінська О. Я. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту / Базілінська О. Я., Панченко О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 3–7. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119748
 • Близнюк В. В. Ефективність пенсійної системи в Україні / Вікторія Близнюк, Любов Яценко // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – Квітень. – C. 10–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12502
 • Близнюк В. В. Тіньова зайнятість і Пенсійний фонд: втрачені можливості / Вікторія Близнюк, Любов Яценко // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – Лютий. – C. 41–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12501
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях і наукова спадщина О. О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження) / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – Київ, 2017. – № 4 (4). – С. 49–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13251
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 94–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13001
 • Глущенко С. В. Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 21–27. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119755
 • Горбачук В. М. Рівноважні інвестиції у кібербезпеку мережі ланцюгів постачання / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Морозов О. О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип 2. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14287
 • Горбачук В. М. Аналіз експорту держав Східної Європи за групами агропромислових товарів у 2001–2015 рр. [електронний ресурс] / Горбачук В. М. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 2017. – Вип. 2 (07). – С. 316–324. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Метод доступу: Інтернет. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12349
 • Горбачук В. М. Аналіз експорту Франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2017. – Вип. 22, ч. 2. – С. 134–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12350
 • Горбачук В. М. До моделювання ринку Європи на природний газ / В. М. Гобачук, О. О. Морозов, П. Г. Неботов // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 3. – С. 147–152. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13252
 • Горбачук В. М. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С. Б. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 2 (08), ч. 2. – С. 132–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13173
 • Горбачук В. М. Основи аналізу охоплення даних / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (55). – С. 178–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12351
 • Горбачук В. М. Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем / Горбачук В. М., Макаренко О. С. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № 3. – С. 73–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12491
 • Горбачук В. М. Моделі поведінки фірм ринку природного газу / Горбачук В. М., Морозов О. О., Неботов П. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : технічні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 55–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13172
 • Горбачук В. М. Моделювання поведінки фармацевтичної фірми / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок // Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 147–153. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13174
 • Дяковський Д. А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 39–44. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119791
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент: проблематика розвитку / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 52–59. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119794
 • Лук’яненко І. Г. Вплив дисбалансів фондового ринку Ураїни з урахуванням тіньових схем на економічний розвиток країни / І. Г. Лук’яненко, М. Ю. Марковська // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 35 (1). – С. 230–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13272
 • Lukianenko I. Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Prague Economic Papers. – 2017. – Vol. 26, no. 5. – P. 578–601. http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.633
 • Мар’янович М. Е. Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року / Мар’янович М. Е. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 98–102. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119813
 • Новік А. Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки / Новік А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 103–109. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119815
 • Шумська С. С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки взаємозв’язку / С. С. Шумська // Економікаі суспільство. – 2017. – № 11. – С. 603–611. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13312
 • Шумська С. С. «Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / С. С. Шумська // Економічна теорія. – 2017. – № 3. – С. 39–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13314
 • Шумська С. С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 7–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13315
 • Adair P. Assessing how large is the market for prostitution in the European Union / Philippe Adair, Oksana Nezhyvenko // Éthique et Économique = Ethics and Economics. – 2017. – № 14 (2). – S. 116–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13318
 • Dadashova P. Analysis of Advertisement Financial Efficiency in Pharmaceutical Sphere / P. Dadashova, V. Khobta // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 34–38. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119787
 • Ivakhnenkov S. Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors / S. Ivakhnenkov // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 45–51. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119792
 • Oliskevych M. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7, Issue 3. – P. 501–509. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13267

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Перспективи реалізації плану BEPS в Україні / Буй Т. Г., Шинкаренко Д. Р. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 11–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12601
 • Bui T. Issues of legal risks and lawsuits and their impact on the value of companies / Tetiana Bui, Olena Primierova // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Proceedings of academic science (August 30 – September 7). – 2017. – P. 10–16.
 • Вимірювання економічної ефективності регіонів України за перші квартали 2017 р. / Горбачук В. М., Макаренко О. С., Дунаєвський М. С., Новодережкін В. І., Сулейманов С.-Б. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13–15 грудня 2017 року. – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 258–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12493
 • Галицька Е. В. Внесок О. О. Русова в розробку теоретико-методологічних засад статистики (до 170-ї річниці з дня народження) / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова, С. В. Сєміколенова // Materials Of the XIII International Scientific And Practical Conference «Science Without Borders – 2017» (30 March – 07 April, 2017). – 2017. – Vol. 2 : Economic science. Sheffield. Science and education LTD. – P. 67–70. http://www.rusnauka.com/11_NBG_2017/Economics/14_223918.doc.htm
 • Галицька Е. В. Роль курсу «Методика викладання фінансово-економічних дисциплін» та «Педагогічної практики» у підготовці студентів магістерської програми / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 лютого 2017 року. – Запоріжжя, 2017. – Ч. 1. – С. 39–41.
 • Горбачук В. М. Місцева діяльність у глобальних вимірах: Полтавщина / Горбачук В. М., Мартищенко Б. О., Приходько М. О. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 21–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12582
 • Горбачук В. М. Нейрофізіологія прийняття рішень людиною / Горбачук В. М., Макаренко О. С. // VII Конгрес Українського товариства нейронаук, Київ, 7–11 червня 2017 року. – Київ : Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 2017. – С. 82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12352
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Дніпропетровщини у 2016 році відносно 2015 року / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 березня 2017 року. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – С. 76–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11890
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Одещини у 2015–2016 рр. / Горбачук В. М., Бохонко В. П., Демків С. А. // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : міжнародна науково-практична конференція, 3–4 березня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 150–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11889
 • Горбачук В. М. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Полтавщини у 2015–2016 рр. / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Інформатика та системні науки (ІСН–2017) : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 16–18 березня 2017 року) / за ред. О. О. Ємця. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 57–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11891
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання порівняльної економічної ефективності у містах і районах Запоріжчини за 2016 р. / Горбачук В. М., Неботов П. Г., Новодережкін В. І. // Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи : міжнародна науково-практична конференція, 6 травня 2017 року. - Запоріжжя, 2017. – С. 178–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11888
 • Інтегроване робастне управління взаємозв’язків між галузями продовольства, енергетики, водних ресурсів, землекористування для стійкого розвитку: спільний проект IIASA та НАН України / Єрмольєв Ю. М., Загородній А. Г., Богданов В. Л., Кнопов П. С., Бородіна О. М., Єрмольєва Т. Ю., Костюченко Ю. В., Атоєв К. Л., Горбачук В. М. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13–15 грудня 2017 року. – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 268–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12495
 • Кошулько А. І. Автоматизована телеметрична система для контролю ППВ / Кошулько А. І., Горбачук В. М. // Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення : п’ята Міжнародна конференція, Київ, 24–26 травня 2017. – Київ : ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», 2017. – С. 44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12353
 • Моделювання еколого-економічних взаємозалежностей на державному, міждержавному та глобальному рівнях / Єрмольєв Ю. М., Гайворонський О. О., Горбачук В. М., Єрмольєва Т. Ю., Кнопов П. С. // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Міжнародна наукова конференція, 13-15 грудня 2017 року. - Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017. - С. 61-63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12494
 • Дадашова П. А. Реалізація нормативного блоку у системно-динамічній макромоделі економіки України / П. А. Дадашова // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 7 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 78–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13253
 • Dadashova P. The role of econometrics in modern finance education in Ukraine / Dadashova P. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 34–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12408
 • Камінський А. Б. Державні облігації, індексовані на показник інфляції: доцільність запровадження в Україні / Камінський А. Б., Браткова І. М. // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, 7–8 квітня 2017 року. – 2017. – С. 152–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13254
 • Комп’ютерний аналіз ефективності виробництва товарів і послуг у районах столиці України за 2016 р. / Горбачук В. М., Кулик В. В., Пілявський А. І., Сулейманов С. Б. // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 16– 18 травня 2017 року, Україна, Київ. – Київ, 2017. – С. 26–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11887
 • Прімєрова О. К. Проблема підвищення капіталізації комерційних банків України / Прімєрова О. К., Соболєв Д. Р. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 96–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12387
 • Сєміколенова С. В. Управління бюджетним дефіцитом в умовах макроекономічної нестабільності / Сєміколенова С. В., Діль Н. П. // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року. – 2017. – С. 107–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12381
 • Шумська С. С. Монетарна підтримка економічної динаміки в Україні / С. С. Шумська // Економіка, фінанси та управління: теорія та практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – С. 154–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13317

 

Інше

 • Беквіт Г. Продаючи невидиме : керівництво з сучасного маркетингу послуг / Гаррі Беквіт ; [пер. з англ. С. Івахненкова]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 191 с.
 • Лук’яненко І. Г. Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності / І. Г. Лук’яненко // Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Бердянск : Ткачук А. В., 2017. – Глава 2.1. – С. 141–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14724
 • Lukianenko I. Modern nonlinear and asymmetric econometric modeling of socio-economic processes / [Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych] // Association 1901 «SEPIKE»: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics : monograph 2. – 2017. – P. 73–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13369
 • Lukianenko I. G. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna] // Information aspects of socio-economic systems’ development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.6. – P. 391–399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140
 • Nezhyvenko O. V. Informal Employment and Earnings Determination in Ukraine / Oksana Nezhyvenko, Philippe Adair // The Informal Economy in Global Perspective : Varieties of Governance / edited by Abel Polese, Colin C. Williams, Ioana A. Horodnic, Predrag Bejakovic. – 2017. – P. 75–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12760

2016

Статті

 • Bazilinska O. Ya. Organizational and Economic Fundamentals of Coverage of Railway / O. Bazilinska, O. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 24–29. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/91
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії : загрози реалізації в українській економіці / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 35–42. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/93
 • Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration / S. Gluschenko, S. Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – Vol. 2, No. 2. – P. 32–39. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/77
 • Горбачук В. М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / Горбачук В. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 633–638. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11717
 • Горбачук В. М. Двоетапна модель еколого–економічних рішень / Горбачук В. М., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 9 (51). – С. 142–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11713
 • Горбачук В. М. На порозі Четвертої промислової революції / В. М. Горбачук // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11743
 • Горбачук В. М. Оцінювання ефективності мереж / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, О. О. Морозов // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 154–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11739
 • Горбачук В. М. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Горбачук В. М., Кулик В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11716
 • Горбачук В. М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету / В. М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 8 (50). – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11719
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь / Дадашова П. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 54–61. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/84
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України / Дадашова П. А. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 119–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11715
 • Дяковський Д. А. Cоціальновідповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності : сутність і тенденції / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–68. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/111
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 69–79. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/96
 • Камінський А. Б. Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 80–85. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/97
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 101–105. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/99
 • Lukianenko I. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / Lukianenko I. H., Dadashova P. A. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С. 295–307. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11721
 • Lukianenko I. G. The Uk rainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods / I. Lukianenko, A. Novik // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 106–117. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/100
 • Мар’янович М. Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року / Мар’янович М. E. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 125–131. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/102
 • Nezhyvenko O. V. Informal Employment in Ukraine : 2007 Survey Application / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 132–137. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/103
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Пирогов Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 138–144. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/104
 • Прімєрова О. К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / Прімєрова О. К., Овчинніков А. Ю. // Інноваційна економіка : науково–виробничий журнал. – 2016. – № 3–4. – С. 145–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11714
 • Прімєрова О. К. Особливості розвитку фондового ринку України [електронний ресурс] / О. К. Прімєрова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. Аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 5. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.
 • Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / Прімєрова О. К., Васильчик А. В. // Молодий вчений : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 154–160. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9099
 • Faryna O. Exchange Rate Pass-Through and Cross-Country Spillovers: Some Evidence from Ukraine and Russia / Oleksandr Faryna // BOFIT Discussion Paper. – 2016. – No. 14. – 30 p. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849410
 • Фарина О. І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / Олександр Фарина // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 236. – С. 32–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11720
 • Shkurykhin A. O. Shadow Labor Market Analysis Within Computable General Equilibrium Model of Ukrainian Economy / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 172–176. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/110
 • Шумська С. С. Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України / Шумська С. С. // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10. – С. 242–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11741
 • Шумська С. С. Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11734

 

Матеріали конференцій

 • Adair P. Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution? / Adair P., Nezhyvenko O. // Proceedings of the 6th Economic & Finance Conference, OECD Headquarters, Paris, 6–9 September 2016 , IISES. – 2016. – 33 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11711
 • Буй Т. Г. Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету / Т. Г. Буй, П. Ю. Шикін // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11664
 • Dadashova P. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary School / Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat // Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24–26 June, 2016. – 9 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11710
 • Галицька Е. В. Роль та основні підходи до організації самостійної роботи студентів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Перспективи світової науки : збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11666
 • Глущенко С. В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С. В. Глущенко // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11663
 • Глущенко С. В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки / С. В. Глущенко // Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 жовтня 2016 р.). – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. – С. 38–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11712
 • Горбачук В. М. Вимірювання ефективності мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Інформаційно-комп’ютерні технології : VIII Міжнародна науково-технічна конференція (м. Житомир, 22–23 квітня 2016 року). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 63–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11730
 • Горбачук В. М. До вимірювання системних ризиків мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Проблеми телекомунікацій : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ, 2016. – С. 143–145. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11740
 • Горбачук В. М. До вимірювання складності продуктів і успішності економік / Горбачук В. М. // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 березня 2016 року ). – 2016. – С. 315–317. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11735
 • Горбачук В. М. До природних обмежень економічної діяльності / Горбачук В. М., Кошулько А. І., Сирку А. А. // Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 125–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11733
 • Горбачук В. М. Особливості олігополістичних рівноваг [електронний ресурс] / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Контроль і управління в складних системах (КУСС–2016) : матеріали XIII мiжнародної конференцiї, м. Вiнниця, 3–6 жовтня 2016 р. – Електронні дані. – Вінниця : ВНТУ, 2016. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11731
 • Горбачук В. М. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World development indicators / В. М. Горбачук, К. О. Сомик // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : збірник наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. фінансів, Каф. фін. ринків. – Електронні дані. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11736
 • Горбачук В. М. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі / В. М. Горбачук, А. І. Кошулько, А. А. Сирку // 16-та Українська конференція з космічних досліджень (22–26 серпня 2016 року, Одеса, Україна). – 2016. – С. 192. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11737
 • Горбачук В. М. Стохастичний аналіз активного резерву / Горбачук В. М., Чумаков Б. М., Сирку А. А. // Теорія прийняття рішень : VIII Міжнародна школа-семінар, Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. : праці школи-семінару. – Ужгород : УжНУ, 2016. – С. 94–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11729
 • Горбачук В. М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції / Горбачук В. М. // Класичний університет у контексті викликів епохи : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад. А. С. Філіпенко та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215–216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11738
 • Lukianenko I. G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy / Lukianenko I. G. // Економіко-математичне моделювання : збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 208–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11332
 • Nezhyvenko O. V. Why the Wages of Ukrainians are so Low? Should we go Informal to Earn More? / Nezhyvenko О. V. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11662
 • Панченко О. І. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / Панченко О. І., Базілінська О. Я., Сергіянський С. Г. // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2016 р. / уклад. Янковий О. Г. – Одеса : Атлант, 2016. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11732
 • Прімєрова О. К. Ризик-менеджмент як основа управління банком / Прімєрова О. К., Кісельова Г. А. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11665

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Лук’яненко І. Г. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків / [Лук’яненко І. Г.] // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Розділ 1.10. – С. 126–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11331
 • Lukianenko I. G. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Novik Alina] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.5. – P. 382–391. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12139
 • Lukianenko I. G. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.6. – P. 391–399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140

2015

У виданнях НаУКМА

 • Буй Т. Г. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній / Буй Т. Г., Гаврилів І. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 8-14.
 • Івахненков С. В. Підходи вчених США до методології науки : план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні / Івахненков С. В., Конбер Дж. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 33-38.
 • Литвин А. В. Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 59-64.
 • Nezhyvenko O. Conceptual bases to define shadow economy / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 69-73.
 • Фарина О. І. Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні / Фарина О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Литвин А. В. Застосування методу опорних векторів для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 481-492.
 • Lytvyn A. V.A Mathematical and Statistical Analysis of an Expanded Sample of Business Indicators for Ukrainian Insurance Companies / А. V. Lytvyn // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. - № 1. - С. 98-108.
 • Лук'яненко І. Г. Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою / Лук'яненко І. Г. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2015. - Вип. 25/1. - С. 179-185 : мал.

В іноземних виданнях

 • Сугоняко Д. О. Європейський досвід регулятивних реформ в сфері малого і середнього бізнесу / Сугоняко Д. О., Базілінська О. Я. // Actual problems of modern economy development : сollection of scientific articles / Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE». - Melbourne : Thorpe-Bowker, 2015. - С. 145-149 : табл.
 • Галицька Е. В. Дотримання правил і норм ділового етикету студентами ВНЗ / Е. В. Галицька, Л. М. Савчук, Н. А. Донкоглова // Материали за ХІ международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век - 2015». - София : Бял Град-Бг ООД, 2015. - Т. 4. - С. 50-54.
 • Lukianenko I.The Effects of Shocks on the Ukrainian Labor Market: SVEC Modeling : 22nd International Economic Conference 2015, IECS 2015, 15-16 May 2015, Sibiu, Romania / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Procedia Economics and Finance. - 2015. - Vol. 27. - P. 311-322.
 • Stelmashenko Ia. Learning Economics with Dynamic Modeling. A Norwegian-Ukrainian Collaboration Project / Iaroslava Stelmashenko, Iryna Lukianenko, I. David Wheat // 33rd International Conference of the System Dynamics Society, July 19 - July 23, 2015 Cambridge, Massachusetts USA. - [Massachusetts : s. n., 2015].

Інше

 • Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень ; [рец. Алексєєв І. В., Лук'яненко І. Г. та ін.] ; Нац. банк України, Держ. вищий навчальний заклад "Україн. акад. банківської справи Нац. банку України". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 485 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Фарина О. І. ; наук. кер. Лук’яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2015. - 212 с. : іл. -  Micтить бібліографію.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Bui T. Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance / T. Bui, S. Biletska // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 8-13.
 • Bui T. Corporate social responsibility practices in developed and developing countries / T. Bui, S. Biletska // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 13-17.
 • Галицька Е. В. Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 18-20.
 • Глущенко С. В. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика / Глущенко С. В., Казакова М. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 21-25.
 • Глущенко С. В. Передмова / Глущенко С. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 3.
 • Glushchenko S. Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending in Ukraine / S. Glushchenko, K. Vasylieva // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 22-26.
 • Ivakhnenkov S. International financial reporting standards vs. Ukrainian national accounting standards: the comparison of financial ratios case study / S. Ivakhnenkov, S. Droniuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 27-31.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.
 • Mertens O. Interest rate restrictions policy: possibilities and consequences for Ukraine / O. Mertens // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 53-57.
 • Primierova O. Dynamics of propensity to personal financial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine / O. Primierova, Iu. Abakumova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 72-77.
 • Tokarchuk V. New approaches of performance estimation of Ukrainian commercial banks / V. Tokarchuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 85-90.
 • Shportyuk V. The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine / V. Shportyuk, A. Mysko // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 29-34.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Podvysotska T. Econometric Methods of Healthcare System Efficiency Estimation / Tamara Podvysotska // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1. – С. 245-249.

В інших виданнях України

 • Кривошия О. А. Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару : практика українських підприємств / Кривошия О. А., Базілінська О. Я. // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2014. – № 1/2. – С. 34-37 : табл.
 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Базілінська О. Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні : держава як регулятор інформаційного середовища / Базілінська О. Я., Кривошия О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 3-7.
 • Глущенко С. В. Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / Глущенко С. В., Болотова С. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 16-21.
 • Жук В. М. Аналіз виникнення кризових явищ на валютному ринку / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 33-39.
 • Ivakhnenkov S. Ukrainian businesses' characteristics and the use of information technology: introduction to exploratory studies / S. Ivakhnenkov, А. Heorhiadi // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 39-44.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.
 • Краснікова Л. І. Кількісна оцінка детермінант бідності домогосподарств України / Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Подвисоцький Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 50-56.
 • Сєміколенова С. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні / Сєміколенова С. В., Грабар А. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 91-94.
 • Токарчук В. В. Порівняльна оцінка ефективності діяльності підрозділів банку / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 100-106.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Прімєрова О. К. Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження) / О. К. Прімєрова // Статистика України. - 2013.- № 4. - С. 58-64.
 • Сєміколенова С. В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків / Сєміколенова Світлана Вікторівна // Економіка. Фінанси. Право. - 2013.- № 3. - С. 47-50. - Назва парал. англ. та укр. мовами.

В інших виданнях України

 • Галицька Е. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії / Галицька Е. В., Кулешір Н. М. // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 9-10 серпня 2013 року) = Актуальные вопросы развития економики Украины и регионов : сборник тезисов работ участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 9-10 августа 2013 года) / Громад. орг. "Центр екон. дослідж. та розвитку". - О. : [ЦЕДР], 2013. - С. 60-63 : табл.
 • Галицька Е. В. Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 521-525 : табл.
 • Глущенко С. В. Проблеми та напрями формування кошиків світових валют у міжнародному співробітництві / Глущенко С. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць IX (XXI) Всеукраїнської науково-практичної конференції / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т менедж. та маркетингу [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - С. 249-252 : мал.
 • Донкоглова Н. А. Методи дослідження різних психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів ВНЗ / Донкоглова Наталія Анатоліївна // Актуальні тенденції української науки : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 5 липня, 2013 р.). - К. : ГО "Атенеум", 2013.- Вип. 1. - С. 87-92.
 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013.- С. 73-86 : табл.

В іноземних виданнях

 • Semko R. Optimal Economic Policy and Oil Prices Shocks in Russia / Roman Semko // Ekonomska Istraživanja-Economic Research. - 2013.- Vol. 26, no. 2. - P. 69-82.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Галицька Е. В. Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 23-27.
 • Глущенко С. В. Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні / Глущенко С. В., Пласконіс Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 32-38.
 • Дяковський Д. А. Основи функціонування електронних грошей в Україні / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 57-60.
 • Жук В. М. Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 60-65.
 • Токарчук В. В. Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 126-130.
  У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
  1. Івахненков С. В. Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні / Івахненков С. В. // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крым. науч. центр НАН Украины и Мин-ва образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; Межвуз. центр Крым. - Симферополь : [б. и.], 2012. - № 234. - С. 38-43 : табл.
  2. Лук'яненко І. Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / Лук'яненко І. Г., Семко Р. Б. // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 4. - С. 110-122.

В інших виданнях України

 • Глущенко С. В. Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання в Україні / С. В. Глущенко, С. В. Івахненков // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2012. - № 2. – С. 24-33.
 • Івахненков С. В.Філософсько світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті : англомовний світ / Сергій Івахненков, Алла Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. / засн. : Екаунтинг ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : [б. в.], 2012. - № 3. - С. 48-53 : табл.
 • Івахненков С. В. Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю / Івахненков С. В. // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. / [гол. ред. Стельмащук А. М.]. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - № 2. - С. 9-17.


Інше

 • Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - [Д. : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. - № 7. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1265 (переглянуто 13 червня 2013 р.). - Назва з екрану.
 • Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : збірник наукових праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. ... [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра економічної теорії, Центр імені Жана Моне з європейських студій при НаУКМА. – К. : Пульсари, 2012. - 162 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Буй Т.Г. Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 8-12.
 2. Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 12-16.
 3. Глущенко С.В. Розвиток експортоорієнтованих галузей української економіки (на прикладі промислового суднобудування) // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 4-8.
 4. Глущенко С.В. Участь України у міжнародній фінансово-кредитній співпраці // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 17-22.
 5. Косяк А.О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 46-49.
 6. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Співвідношення між рівністю та ефективністю при оцінці державних програм // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 49-56.
 7. Прімєрова О.К. Stability of the ukrainian banking system in current conditions / Primierova O. K. // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 15-20.
 8. Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти "Базель III" // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 65-69.
 9. Сєміколенова С.В. Особливості застосування класифікацій та групувань у страховій діяльності України // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Лук’яненко І.Г., Сидорович М.Я. Макроекономічна модель бюджетного сектора та особливості її сценарної реалізації для України // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, вип. 20 : Економіка. - С. 155-167.
 2. Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ у фінансовому секторі України // Бізнес Інформ. - 2011. - № 5, т. 2. - С. 51-54.
 3. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 2. - С. 130-151.
 4. Базілінська О.Я. Вплив фінансової кризи на фінансовий стан підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2011. - № 1 (48). – С. 111-116.
 5. Буй Т.Г. Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу // Економіка та держава. - 2011. - № 8. - С. 25-28.
 6. Галицька Е.В., Прімєрова О.К. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 79-83.

В інших виданнях України

 1. Глущенко С.В. Становище в економічній сфері та стратегічні пріоритети соціально-економічної політики / [автори: Я. А. Жаліло ... та ін. ; за участю експертів: С. В. Глущенко ... та ін.] // Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. - К. : [НІСД], 2011. - Розд. III. - С. 71-136.
 2. Краснікова Л.І. Критерії оцінки державних програм: ефективність проти рівності // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 249.
 3. Лук'яненко І.Г. Моделювання динаміки основних монетарних показників України в періоди фінансової кризи // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248-249.
 4. Подвисоцький Ю.А. Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни [Електронний ресурс] // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. Акад. муніцип. упр. - Електрон. дані. - К., 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=550 (дата перегляду 26.03.2012). - Назва з екрану.

В іноземних виданнях

 1. Glushchenko S. Credit Market: Providers and Products. – [Saarbrücken, Germany] : VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG. – 2011. – 136 p.

В іноземних журналах

 1. Lukianenko I., Suchok Y. Estimation of the influence of foreign bank presence on the level of crediting in Ukraine [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 10 p. - Mode of access: http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/11/8 (viewed on March 26, 2012). - Title from title screen..
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна