Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

"Русский мир": дискурс-аналіз концепту


Академічна доброчесність
Курс є необхідною складовою частиною вивчення антикорупційних студій. Цей курс дає можливість магістрантам застосовувати теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до процесу використання їх в майбутній практичній професійній діяльності. Курс "Академічна доброчесність" розрахований на магістрів 2 року навчання програми "Антикорупційні студії".


Антикорупційна експертиза
"Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Антикорупційний комплаєнс
The course focuses on anti-corruptioncomplianceas a topicofinterestsince itsemergenceincompaniesacrosstheglobe. Thiscourse looksatwhycompaniesadoptanti-corruptioncompliancemechanisms, what are the most common anti-corruption compliance mechanisms and how they work in Ukraine.


Арабська мова
Знання арабської мови дозволяє розуміти специфіку політики країн і міжнародних організацій, які мають потужний вплив на сучасні міжнародні відносини, насамперед, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Пакистану, ОПЕК. Мета курсу - опанування навичками перекладу арабських текстів, перш за все, із соціально-політичної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики, лексики та практикою перекладу суспільно-політичних текстів.


Верховенство права та публічне адміністрування
Курс "Верховенство та публічне адміністрування" є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв'язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Мета та завдання курсу "Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування": o утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як загальногуманістичнуцінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна "приборкати" владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізованого світу. o привити навики використовувати складові - принципи верховенства права у практичній нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні правозастосовчих рішень. o сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок - оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права. o сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства


Виборча кампанія: етапи та забезпечення


Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель
Мета дисципліни - ознайомити студентів з динамікою розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинним законодавством та процедурами в цій галузі; надати знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти сфери публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В рамках практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах.


Влада і політика: західноєвропейські підходи


Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи


Вступ до геополітики
Навчальна дисципліна "Вступ до геополітики" передбачає ознайомлення студентів з базовими основами геополітики як сукупності наукових теорій та вчень, що склалась історично, об'єднаних проблематикою дослідження впливу просторово-географічних факторів на динаміку міждержавних відносин. В курсі поєднано розгляд як теоретичних питань, так і прикладних проблем геополітичного аналізу.


Вступ до єврейської цивілізації


Вступ до політичної науки
Курс "Вступ до політичної науки" знайомить студентів(ок) політологів з їх майбутньою спеціальністю. В ньому розкриваються ті категорії та поняття політичної науки, яким згодом будуть присвячені окремі курси. Серед цих понять "держава", "політична партія", "політична система", "політичний інтерес", "політичне мислення", "політичний процес" і т. ін. Семінарські заняття присвячені аналізу програм політичних партій України, що на останніх виборах подолали прохідний бар'єр, а також розглядаються основні класичні політичні ідеології такі як "консерватизм", "лібералізм", "соціалізм", "нацизм", "фашизм" та "комунізм".


Вступ до політології
Політичні системи. Держава в політичній системі, типи і форми держави. Політичні рухи та партії в політичній системі. Політичні норми в системі соціального регулювання. Головні етапи розвитку і найважливіші напрями політичної думки.


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 2


Гостьовий курс - 4


Гостьовий курс - 5
Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупціі? та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупціі? та і?і? окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати і?м знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупціі? в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення.


Гостьовий курс - 6


Гостьовий курс-3


Демократія: від теорії до практики


Дискурс-аналіз


Економетрика


Економічна політика європейських країн
Як питання національної безпеки впливає на прийняття економічних, політичних та інших рішень в європейських країнах та чому, незважаючи на географічні переваги, деякі країни все ще потерпають від "ресурсного прокляття"? Яким чином культура, екологія та технології впливають на нерівність між країнами? Яке значення має енергетична, екологічна. харчова та кібербезпека в формуванні національної та міжнародної політики? Яке місце альтернативної енергетики та сталого розвитку в політиці європейських країн? Як відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні і чому державний брендинг - запорука підвищення інвестиційного клімату країни? Якою повинна бути соціальна і міграційна політика країни? Спираючись на основи економічної теорії та економічної політики, в рамках курсу студенти зможуть знайти відповіді на вищезазначені питання; отримають інструментарій для оцінки ефективності прийняття політичних рішень на прикладі європейських країн; навчаться застосовувати комплексний підхід для формування політики тощо.


Електоральна політологія. Виборчі системи


Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.


Європейська зовнішня політика


Європейські студії
Метою курсу є ознайомлення студентів із європейським виміром міжнародних відносин. Європейську інтеграцію можна розглядати як історію успіху. Протягом останніх декількох десятиліть Європейський Союз забезпечив мир, процвітання і безпрецедентний рівень захисту прав європейців. Цей курс є вступним компонентом, орієнтованим на студентів бакалаврської програми "політології", які вже мають базові знання політичного контексту і потребують обізнаності в європейських регіональних відносинах.


Зв`язки із засобами масової інформації


Зовнішня політика Європейського Союзу


Зовнішня політика ЄС
Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння сучасного стану зовнішньополітичної поведінки Європейського Союзу. Курс присвячений розгляду закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем "зовнішніх зносин" ЄС. Після короткого історичного та теоретичного вступу, в якому розглядається особливості міжнародної суб'єктності ЄС, курс зосереджується на зовнішньополітичних пріоритетах ключових гравців "системи ЄС" - Франції та Німеччини, а також перспективі перетворення ЄС в "нормального" міжнародного актора, особливо у безпековій сфері. В курсі також окреслено внутрішні можливості ЄС для зовнішньополітичної діяльності, а також різноманіття зовнішньополітичних зв'язків ЄС, включно із Європейською політикою сусідства.


Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.


Зовнішня політика та європейська інтеграція України
Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес формування та реалізації зовнішньої політики України, зокрема її євроінтеграційної частини. Україна та Європейський Союз встановили відносини у грудні 1991 року, в у листопаді 2013 року відмова уряду України підписати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликала громадянські протести і стали початком революційних подій. Наразі ключовим елементом зовнішньої політики України є стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Курс надасть студентам розуміння того, як формується та впроваджується сучасна українська зовнішня політика, зокрема її євроінтеграційна складова. Після короткого ознайомлення з історією та основними аналітичними підходами, курс відслідковує процес вироблення зовнішньої політики, розвиток відносин із ключовими гравцями, а також ЄС; визначає внутрішні та зовнішні змінні європейської інтеграції України.


Зовнішня політика ФРН


Інститути ЄС
Курс визначається тим, що Євросоюз має унікальний механізм управління. Саме інститути ЄС виступають основними регуляторами інтеграційних процесів, забезпечуючи послідовність та ефективність політики і дій цієї організації. Унікальність інституційного механізму полягає в тому, що інститути ЄС наділені виключною компетенцією у певних сферах, які раніше належали до суверенних прерогатив держав - учасниць Євросоюзу: вони можуть ухвалювати нормативно-правові акти більшістю голосів і зобов'язувати ними фізичних, юридичних осіб, органи держав безпосередньо, без трансформації цих актів у внутрішні правопорядки.


Інституційний механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС
"Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним діям, так і перспектив їх застосування в Україні Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння досвіду країн-членів ЄС у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні


Інституціональний аналіз: методи і практика
Під час курсу Ви дізнаєтеся про: правила та можливості застосування теорій неоінституціоналізму до дослідження політичних інститутів (формальних і неформальних) на різних етапах їхнього розвитку (інституціоналізації, рівноваги, нормативних періодів, занепаду); формування та функціонування у порівняльній перспективі таких політичних інститутів і інституціональних практик як: президентство, парламентаризм (депутатські привілеї та права, традиції голосування, фракційна дисципліна, процедури внутрішньопартійної демократії), політичні партії, виборчі системи, державна служба, лобізм, корупція, праймеріз тощо; застосування практичних методик для аналізу конкретних українських політичних інститутів (зокрема, на прикладах президентства і партійної системи в Україні, якості законодавчої роботи українського парламенту та ін.).


Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави
Метою курсу є формування сучасної правосвідомості майбутніх правників, що базується на осмисленні історичних, правових і політичних аспектів діяльності спеціального інструменту держави - розвідувальної діяльності у контексті забезпечення національної безпеки. У результаті вивчення курсу студент повинен: - опанувати методи та підходи до аналізу історичних, правових та політичних аспектів діяльності розвідувальних органів України та провідних країн світу на основі отриманих знань; - вміти користуватися сучасними інструментами критичного мислення і комунікації, аналізувати різноманітну інформацію, давати правильну оцінку ситуації та робити відповідні висновки, які б допомагали ефективності роботи.


Історія дипломатії: XIX-XX ст.
Курс присвячено вивченню дипломатичних практик модерної доби. Увагу зосереджено на професіоналізації та уніфікації дипломатичної служби. Розглядаються рішення Віденського конгресу 1815 р.; розвиток дипломатичної служби; завдання і значення мирних конференцій; становлення "нової дипломатії"; українська дипломатична служба; Віденська конвенція про дипломатичні стосунки 1961 р.; діяльність міжнародних організацій тощо. Простежується вплив ідеологій на дипломатичні практики різних країн у 20 столітті. Вивчається "європеїзація" світової дипломатії; виклики, що постають перед сучасною дипломатією у зв'язку із глобалізацією та змінами міжнародного порядку; спроби реформування дипломатичної служби в ЄС.


Історія німецької політичної думки


Історія політичних вчень
Курс "Історія політичних вчень" є одним з базових курсів для студенток(ів) політологів. Він спрямований, насамперед, на розвиток теоретичного мислення майбутніх політологів. Розглядається процес розвитку політичної теорії в основному в європейській традиції. Протягом курсу студенти читають та аналізують твори класиків політичної теорії від Платона до французького Просвітництва. Зокрема це "Політика" Аристотеля, "Левіафан" Т. Гоббса, "Про дух законів" Ш. Л. де Монтеск'є та ін.


Історія політичних вчень-2
Курс "Історія політичних вчень - 2" є безпосереднім продовженням курсу "Історія політичних вчень". Якщо останній закінчується французьким Просвітництвом, що теоретично обґрунтувало необхідність суспільних змін, а, отже, передувало Великій французькій революції, то курс "Історія політичних вчень - 2" починається з вивчення праці одного з найвидатніших критиків Французької революції, засновника ідеології консерватизму, Е. Бьорка. Студент(к)и у цьому курсі мають прочитати та проаналізувати твори таких видатних мислителів, як Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, А. де Токвіля та ін. закінчується курс славнозвісною працею К. Поппера "відкрите суспільство та його вороги". ?


Історія української політичної думки
Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про історію розвитку політичної думки, розуміння закономірностей процесу становлення і розвитку основного понятійного змісту політичних теорій на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, ідеологічної складової та практичної направленості громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України, з'ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні, ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України; вміти: виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях, екстраполювати отримані знання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікація корупційних правопорушень
Метою навчальної дисципліни є вивчення положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень. Завданнями дисципліни є одержання чіткого уявлення про види корупційних правопорушень, проблеми правозастосування у цій сфері та шляхи їх вирішення.


Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Кількісні та якісні методи у дослідженні корупції
Ознайомити слухачів і слухачок курсу зі специфікою використання методів збору і аналізу соціальних даних для розробки дизайну дослідження відповідно до дослідницьких питань, розробки інструментарію дослідження та основних підходів до аналізу емпіричних даних.


Корупційнй ризики у судовій системі України


Корупція, державна політика та суспільство
Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн


Курсова робота
Курсова робота - невід'ємна складова навчального процесу в НаУКМА, важливий засіб підготовки майбутнього фахівця. Працюючи над курсовою, студент набуває навичок самостійної пошукової (евристичної) праці; опановує сучасні дослідницькі методики; знайомиться з науковою літературою; розвиває вміння викладати думки та ідеї академічною мовою; закріплює культуру належного ставлення до стандартів, оформлення наукової праці. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логіка
"ЛОГІКА" - це загальноосвітній курс, який передує курсам "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" та "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах". Студент(к)и знайомляться з основними формами та законами правильного мислення, вчяться робити правильні висновки із засновків, дисциплінувати власне мислення та працювати з формалізованим знанням там, де це важко зробити за допомогою природної мови.


Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Мас-медіа і політика в Україні і світі
Мета курсу - отримати розуміння того, як функціонують засоби масової інформації, а також навчитись критично підходити до аналізу роботи ЗМІ. Курс розділено на два блоки: теоретичний і практичний. У теоретичному блоці будуть розглядатися головні підходи до аналізу медіа. Практичний блок - це робота з аналізу сучасного українського медійного поля з запрошенням гостьових лекторів - відомих українських журналістів та редакторів, які безпосередньо зможуть розповісти студентам про роботу українських ЗМІ.


Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми. Студенти обирають методи аналізу публічної політики для проведення власних досліджень.


Методологія дослідження корупції
: Інтерактивний курс розрахований для студентів магістерських програм, аспірантів та аналітиків, практиків, які планують науково досліджувати корупцію. Основний тематичний фокус курсу - теорії та дизайн для дослідження корупції.


Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції


Міжнародні відносини у Східній Азії
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.


Міжнародні стандарти написання наукових робіт


Місцеве самоврядування
Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.


Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень


Національна безпека України: європейський контекст
Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


НДС "Вступ до наукових студій"
У цьому семінарі студенти мають написати наукову статтю за параметрами, що були задані у курсі "Основи наукового дослідження". Стаття пишеться на вільну тему, але, це може бути перероблена за вимогами статті частина майбутньої магістерської дипломної роботи. В аудиторії відбувається презентація статті з наступним її обговоренням, в якому мають взяти участь всі студенти групи. Після доопрацювання стаття подається як теза до цього семінару, яка і є формою контролю.


НДС "Теорія прийняття політичних рішень"
охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Німецька державна політика (економіка і право)
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму. The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецька мова
Основним завданням курсу німецької мови (рівень A1.2/ A2.1 - A 2.2 за міжнародною класифікацією) є пропрацювання зі студентами комунікативних компетенцій різних рівнів - від small talk-навичок до ситацій, які потребують формального мовлення. Результат проходження курсу цих рівів передбачає здатність студентів добре розуміти речення з побуту та рутинних ситуацій, а також часто вживані фразеологічні вислови, використовувати базові граматичні та лексичні конструкції німецької мови. Окрім цього, метою курсу є набуття навичок з інших усіх аспектів мовленнєвої діяльності- читання, аудіювання, письма на визначеному курсом рівні, з охопленням актуальних тем з сучасного політичного, соціального та культурного життя Німеччини.


Німецька мова (для політологів)


Німецька мова (інтенсивний курс)
німецька академічна мова


Німецька та європейська економічна політика
The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.


Основи державної політики
розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.


Основи економічної політики


Основи європейського та міжнародного права
Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.


Основи журналістських розслідувань
Програма курсу включає ознайомлення студентів із ключовими етапами роботи над розслідуваннями,вивчення стандартів роботи, навчання різним методам, правилам, інструментам роботи журналістів-розслідувачів. Курс базуватиметься на практичному досвіді автора, отриманому за більше 10 років упроектах журналістських розслідувань, кожне заняття включатиме конкретні кейси для розбору в рамкахпроходження навчального курсу.


Основи мережевого аналізу
Мета курсу - поглибити знання студентства магістерської програми "Антикорупційні студії" щодо аналізу соціальних мереж (socialnetworkanalysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення процедур мережевого аналізу (розрахунок щільності, центральності, виділення зв'язаних підгруп, структурна еквівалентність, тощо), повторення основних принципів роботи у програмі UCINET for Windows та набуття навичок роботи з іншим програмним забезпеченням для SNA. Протягом семінарських занять студентство буде ознайомлене із практичними особливостями використання можливостей мережевого аналізу відповідно до дослідницьких мети і завдань. Це включатиме дослідження его-мереж, організаційних мереж та "керівних вузлів", політичних мереж та мереж розробки політики, а також мереж громадських організацій та мереж як агентів соціальних рухів та протестної активності.


Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.


Основи наукового дослідження
Курс "Основи наукового дослідження" розглядає основні моменти наукового дослідження, його логіку та основні напрямки здійснення дослідження: пошуковий та гіпотетичний. Приділяється увага поняттю гіпотези, її видам та способам формування. Окремим блоком є загальнонаукові методи дослідження. В курсі розглядаються основні вимоги щодо наукової продукції. На практичних заняттях студент(к)и аналізують автореферати вже захищених дисертацій


Основи політичної аналітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів.


Основи сталого розвитку


Партійні та виборчі системи країн ЄС
типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Підготовка аналітичних документів
Курс розрахований на новачків політичного аналізу (студентів) та фахівців-початківців. Навчає основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, роботі з джерелами, принципам написання якісного та зрозумілого тексту, рецензування та адвокації. За підсумками курсу очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.


Поведінкова економіка як метод дослідження корупції
Thiscourseintroducesstudentsto a growingfieldofbehavioraleconomicswith a viewof (anti-)corruption, whichusesinsightsfrompsychologyandexperimentaldatatoimproveeconomicmodelsofbehaviortodevelopeffectiveanti-corruptionpolicies. Ourgoalistounderstandhowpredictionsofeconomicmodelschangewhenweincorporatephenomenasuchasaltruism, lossaversion, andself-controlproblemsinthecontextof (anti-)corruption. Wewillcollectdatafromclassroomexperimentsandwilltrytoexplaintheobservedbehaviorusingbothstandardandbehavioralmodels. Althoughwewillquestionsomeassumptionsofstandardeconomicmodels, wewillnotcastawaythefundamentaltoolsandtechniquesofmainstreameconomics. Wewillcontinuetorelyonindividual-based, utility-drivenmodels, mathematicalformalizationofassumptions, andtheoriesthatcanbetestedwithdata.


Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна "Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень" єміждисциплінарним навчальним курсом, що складається з трьох кредитів та передбачає вивченняінституту повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень, в механізмі протидіїкорупції та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Мета навчальної дисципліни - наданнякомплексних знань в сфері повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень,зокрема щодо міжнародних та національних правових стандартів, правового регулювання, органів,відповідальних за пошук та повернення активів як в Україні, так і закордоном, та надання студентамкомплексних знань про особливості функціонування системи розшуку та повернення активів.


Політекономія
Закономірності функціонування і розвитку економічних систем. Способи і методи ефективного використання обмежених виробничих ресурсів суспільства. Шляхи вирішення таких глобальних проблем, як «що, як саме, для кого і скільки виробляти?»


Політика в пострадянських країнах
Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.


Політична антропологія
Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.


Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.


Політична історія гумору: український та європейський виміри
В цьому курсі ви визначите для себе спорідненість та відмінність, подібність та своєрідність сміху, гумору, сатири, гротеску, іронії та сарказму. Ознайомитеся з історичними, політичними та традиційними контекстами різноманітних (здебільшого, європейських) феноменів сміху та гумору. В курсі йтиметься як про політичні акценти гумору окремих авторів (ми торкнемося творів Гашека, Джерома К. Джерома, О'Генрі, Ільфа та Петрова, Платонова, Булгакова, Аверченко, Зощенко, Бабеля, Войновича, Довлатова, Жванецького), так і про історію складання "інституцій" сміху та гумору (йтиметься про спеціальні гумористичні періодичні видання нашої країни та зарубіжжя, про сторінки гумору в "серйозній" періодиці, про телевізійні гумористичні серіали та програми). Окремий підрозділ курсу присвячений історії та стилістиці гумору в світовому кінематографі та театрі. Ви ознайомитеся також із сміховою культурою різних націй та народів (йтиметься про особливі стилістики та тематики "британського гумору, "єврейського гумору", "французького гумору", "американського гумору" і т. ін.). Звертаємо вашу увагу на те, що особливий наголос буде зроблено на історії політичного гумору, але не тільки: йтиметься також про політичні контексти різноманітних форм, персонажів, сюжетів та стилістики гумору


Політична історія європейської інтеграції
Мета курсу - дати фахові знання про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є учасником світового політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав є його членами або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися, включно з Україною. Як все це почалося? Чому лише шість держав спочатку стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували організацію? Чи було створення європейської федерації мотивом? Чи існували в історії окремих європейських країн та в історії Європи як окремого культурного регіону історичні, культурні та ідейні передумови для інтеграції та єдності? Курс для студентів магістерської програми з політології має на меті відповісти на ці питання, покладаючись на історичні факти. Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань


Політична історія і політична система німеччини
the history of political developments of German federal system and the roots of political powers of German's regions; political changes and advances of German democracy; the processes of cooperation and power divisions between the federal level and the level of L?nder, the principles of political and policy transparence in Germany.


Політична історія Східно-Центральної Європи
Аналіз причин і передумов сучасного політичного становища та формування держав у Осередді геополітичного просторі Світового простору.


Політична історія ФРН


Політична реклама та SMM


Політична система Європейського Союзу
The goal of this course is to get aquatinted with the main approaches to EU public policy analysis and to offer students a framework to conduct their own research on the EU public policy. To realize the indicated goal, the course introduces major debates about Europe, the EU and Europeans; considers some of the questions connecting with the EU`s enlargement, integration and policy-making, analyzing 4 main theories (neo-functionalism, intergovernmentalism, rational choice theories (institutionalism) and constructivism), which are essential tools for analyzing a policy field. In the frame of the course the EU policy-making is approached from a policy cycle perspective (with its stages of agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation and evaluation). Particular attention is paid to governance (multilevel governance, new modes of governance, policy networks), Europeanization (downloading and uploading) and issues of legitimacy (democratic deficit). A number of policy domains are selected as case-studies. EU public policy provides conceptual and research tools for the critical analysis of public policy and a broad political and historical approach to European and International Studies. It centers on the policy process in the European Union. This course enables students to understand and critically analyze the way in which policies are made in the European Union and the implications thereof. Both formal and informal dimensions are covered. Emphasis is put on the unique character of policy-making in the EU, the diversity of the EU policies and issues of power and influence. The course does not go over all policy areas but reaches the framework and the tools required to analyze a policy area in depth.


Політична система та зовнішня політика Європейського Союзу
actors and structures of the EU; history of how the European Foreign policy developed over time, its institutional and legal bases, the complexity of policy making within the EU.


Політична система України
Фази пострадянських перетворень, Основні завдання і функції законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні, Формальні і неформальні механізми прийняття рішень в українській політиці, Податкова і бюджетна система України, Громадянське суспільство і його інститути.


Політична система ФРН


Політична філософія
Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".


Політичне красномовство
Курс "Політичне красномовство" в основному практичний курс, покликаний дати студент(к)ам певні навички публічного виступу. Зрозуміло, що аудиторією виступає академічна група, яка має проаналізувати кожний виступ. Лекційний курс передбачає стисле знайомство з теорією красномовства (риторикою), структурою промови, основними прийомами цього мистецтва. Розглядаються основні жанри політичного красномовства, один з яких студент(ка) має обрати для власного виступу. Сам виступ, тривалістю 3 хв. (плюс-мінус 10 сек.) має розкрити обрану самостійно тему, та містити у собі всі необхідні для публічного виступу елементи. За правилом, студент(ка) має можливість другої спроби виступу. Основна оцінка йде саме за публічний виступ, хоча оцінюється також і участь в обговоренні інших виступів.


Політичне маніпулювання
Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях


Політичний екстремізм
Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.


Політичний копірайтинг
Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях


Політичний копірайтинг у виборчих кампаніях


Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.


Політичні традиції та цінності країн Східної Азії
Метою курсу є комплексне вивчення історії та політичних традицій країн Східної Азії. Курс спрямований на виявлення тенденцій подальшого розвитку країн Східної Азії. У даному курсі Східна Азія включає Китай, Тайвань, Японію, Республіку Корея та КНДР. В економічному вимірі Східна Азія є важливим рушієм світових процесів. Донедавна Японія була економікою номер два у світі. Зараз це місце належить Китаю. Економіка Республіки Корея також є важливим елементом світової фінансово-економічної системи. До того ж проблеми на Корейському півострові, територіальні конфлікти, гостра конфронтація у трактуванні історичних подій актуалізують регіон Східної Азії у політичному та безпековому вимірах системи міжнародних відносин.


Політологічна теорія держави
походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.


Політологія


Політологія державного управління


Політологія: теоретичний та прикладний аспекти
Курс "Політологія: політичний та прикладний аспекти" є нормативною дисципліною сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Викладання цього курсу передбачає розкриття основних понять політичної науки: політичний інтерес, політична система, політична влада, держава та її інституції, політичні партії, громадські організації, політичні ідеології та втілення їх у практичній політичній діяльності, зокрема політичними партіями, що увійшли до ВРУ. Розглядається політичний процес та його складові. Все це необхідно для розуміння механізмів та розробки засобів протидії корупції.


Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн "третього світу". Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій


Порівняльне конституційне право
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Пошук інформації в базах даних
Мета курсу - ознайомити студентів з відкритими та закритими базами даних, специфікою та інструментами пошуку інформації в українських та закордонних реєстрах, чинним законодавством та використанням інформації у інформаційно-аналітичній роботі з метою виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань та досудових розслідуваннях. Студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь.


Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.


Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Практика навчальна
Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Практикум з SMM-комунікацій


Проблема захисту права власності


Психоаналіз і політика
Мета курсу полягає в тому, щоб 1) дати студентам загальні системні знання з історії та теорії психоаналізу, 2) продемонструвати інструментальність цих знань для аналізу політичного життя сучасності та 3) сформулювати на цій теоретико-методологічній базі поняттєвий апарат "психоаналізу політики". Курс послідовно розгортає концепції класичного психоаналізу З. Фройда, неофройдизму (Е. Фромм, К. Хорні, Е. Саллівен), постфройдизму (М. Кляйн, А. Адлер, В.Райх, Г. Маркузе), аналітичної психології К.Г. Юнга, структурного психоаналізу Ж. Лакана, шизоаналізу Ж. Дельоза - Ф.Ґваттарі тощо, на прикладі сучасних інтерпретацій психоаналітичних теорій ХХ століття доводячи формування "психоаналітичного дискурсу сучасної політики" (наприклад, в розробках теоретиків Люблянської школи). Загальні психоаналітичні концепти несвідомого, переносу, архетипу, Іншого, аналізу й аналізанта, поняття психічної топіки та типології розглядаються в контексті специфічної концептосфери політичної психології, що вивчає політичне несвідоме, політичні емоції, психопатологію політики. Окремий акцент зроблено на вивченні політично-психологічних типів із розумінням закономірностей їхнього домінування в певних політичних системах та соціальних процесах, а також на психотехніках, методиках психологічного маніпулювання в історичному та сучасному зрізах. Актуальність курсу визначається зростанням факторів різнобічного психологічного впливу в сучасному світі на суб'єкта політичного життя: вміння їх розпізнавати, коректно інтерпретувати, пояснювати в термінах психології влади, різних шкіл та напрямків психоаналізу ХХ-ХХІ століття є необхідною світоглядною компетентністю політолога.


Психологія переговорів у конфліктах


Публічні політики ЄС
розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Розслідування корупційних правопорушень
Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.


Світова політична історія ХХ-ХХІст.
Програма з курсу "Світова політична історія" відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю - політологія, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс "Світова політична історія." є важливою складовою вивчення розвитку політичних та партійних систем, методів управління, ключових принципів та цінностей, що визначали суспільно-політичне життя ХІХ-ХХ ст.


Соціальна антропологія сучасності: європейські моделі осмислення


Соціальна нерівність і корупція
Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільств.


Стратегії комунікацій у сфері боротьби з корупцією
В наш час комунікаційна стратегія є невід'ємною частиною не лише бізнес-процесів чи політики, алей адвокації та громадської діяльності. Запропонований курс спрямований на надання професійнихзнань та практичних навичок в сфері стратегічних та публічних комунікацій для процесів просуванняантикорупційних реформ.Під час курсу будуть розглянути питання комунікаційної стратегії: від аналізу аудиторії та стейкхолдерівдо випрацювання необхідних комунікаційних інструментів та їх застосування.


Структура та функції державного управління
Метою курсу є закладення у студентів розуміння світового досвіду публічного адміністрування; поглиблення уявлень щодо національних практик державного управління в різних країнах. Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: - проаналізувати логіку розвитку інституційної структури та функцій державного управління; - розвинути навички аналізу процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, що дозволяють логічно інтерпретувати глибинні засади та природу управлінського впливу держави та її органів; - розкрити тенденції еволюції ідеології та технологій адміністрування в принципово нових умовах функціонування сучасної держави; - дати концептуальне і нормативне обґрунтування ефективності державної політики та організаційних механізмів її реалізації на загальнонаціональному та місцевому рівнях


Структурний психоаналіз в суспільних та політичних науках
Мета курсу полягає у поглибленому вивченні структурного психоаналізу Жака Лакана (1901-1981), французького філософа й психоаналітика, та його послідовників у ХХ-ХХІ столітті, які застосували психоаналітичні підходи для аналізу сучасної політики. Лаканівський структурний психоаналіз упродовж останніх десятиліть лишається найвпливовішим із психоаналітичних методів інтерпретації політичних процесів у працях таких всесвітньо відомих філософів та авторів політичних теорій, таких як Джудіт Батлер, Славой Жижек, Ален Бадью та ін. Курс ознайомлює із засадничими поняттями психоаналізу Жака Лакана, які широко використовуються в гуманітарній аналітиці політичних процесів сьогодення: три регістри: Уявне, Символічне, Реальне; Великий Інший та Суб’єкт-Зобов’язаний-Знати; об’єкт а та синтом; нестабільний означник та переозначування та ін. Дається уявлення про загальний психоаналітичний інструментарій, до якого входять ці поняття: несвідоме, суб’єкт бажання, аналітичний процес, перенос або трансфер, топіка психоаналізу та ін. Розглядається діяльність основних шкіл та напрямків, що розвивають структурний психоаналіз в політичній теорії: французька школа, яка синтезує лаканаліз із марксизмом (А. Бадью, Л. Альтюссер, Ж.А. Міллер, С. Лазарю), британська школа (ессекська традиція — Я. Ставракакіс та його послідовники; кембриджська — С.Кей), люблянська школа (С. Жижек, Р.Мочник, М. Долар, Р.Салецл, А.Зупанчич, М. Божович), пострадянський “лакано-лефтизм” (В. Софронов, А.Смулянський, С. Жеребкін та ін.) Арткулюються основні проблеми “структурного психоаналізу в політиці”: колективне несвідоме, структуроване як мова політичного дискурсу; гегелівська діалектика Пана і Раба в контексті дискурсу аналітика; психоаналіз ідеологій та ідеологічні фантазми; політекономія насолоди в політиці та “plus-de-jouir” за аналогією доданої вартості; закон у контекстах теорій Символічного, Супер-Его, Мертвого Батька; психоаналітичні артикуляції “правих”, “лівих” політичних ідентичностей, центризму та ін.


Суспільно-політична думка в інтелектуальній традиції Кембріджа та Оксфорда
Мета курсу полягає у комплексному аналізі університетської системи Великої Британії - та університетів Оксфорда й Кембриджа (Оксбриджа) як ключових осередків інтелектуальної традиції - в контексті британської політичної системи з ціллю виявлення спільних структурних особливостей, взаємовпливів, а також у виявленні тих ідей та концепцій представників політичної філософії Оксфорда і Кембриджа, які найбільш вплинули на британську суспільно-політичну думку. В ході курсу послідовно розглядаються історичні передумови становлення політичної науки у Великій Британії у XVIII-ХІХ в таких традиціях як вігівський історицизм, "філософія обов'язку", кембриджський традиціоналізм та ін. як підґрунтя для утвердження політичної науки в університетах Оксфорда й Кембриджа ХХ-ХХІ; філософія свободи Ісайї Берліна, формування концепцій "тетчеризму" та "Третього шляху" Т. Блера як соціально-політичних концепцій державного управління, Кембриджська школа політичної аналітики (Дж. Покок, К.Скіннер та ін.) Окрему увагу приділено міждисциплінарним зв'язкам, в контексті яких формувалася суспільно-політична думка Оксфорда і Кембриджа.


Суспільно-політичні рухи
Програма з курсу "Суспільно-політичні рухи" відповідає предметній області політології. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців з політології, які володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, фундаментальними знаннями політичної теорії та практики. Набути компетентності можуть бути застосовані у експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській діяльності.


Сучасна зовнішня політика ФРН
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи
Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Сучасна політична філософія


Сучасні європейські підходи до влади і політики
метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Сучасні західні політичні теорії
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм процедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об'єктне програмування) і об'єктно-орієнтованого (ієрархічного) у їх розвитку і взаємозв'язку. Основу вивчення складають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої , об'єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об'єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.


Сучасні методи досліджень у політології
Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Сучасні політичні ідеології в Україні


Сучасні теорії влади і політики
Метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. У курсі надається обґрунтування розрізненню влади і політики, влади і насильства, відмінності сучасного характеру влади і політики від їх модерного типу. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства


Теорії міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Теорія ігор
Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Турецька мова


Український парламент : аспекти роботи та інструменти аналізу
Історія українського парламентаризму, норми та правила парламенту: регламент, кошторис, етичний кодекс, організація роботи Верховної ради України.


Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах якісної дослідницької традиції, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах різних напрямів політології. Курс охоплює основні "класичні" якісні (якісницькі) методи досліджень. Студенти набувають не лише практичних навичок зі збору та аналізу якісних даних, але й на практиці опановують етапи дослідницького процесу. Зокрема студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження, кейс-стаді, аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю і спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти навчаться проводити інтерв'ю, при цьому вмітимуть поставити коректні запитання, врахувати особливості респондента та відстежити сам процес проведення інтерв'ю, зокрема врахувати невербальну семіотику, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу даних в межах інтерпретативної дослідницької традиції.


Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна