Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

"Русский мир": дискурс-аналіз концепту


Академічна доброчесність
Курс є необхідною складовою частиною вивчення антикорупційних студій. Цей курс дає можливість магістрантам застосовувати теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до процесу використання їх в майбутній практичній професійній діяльності. Курс "Академічна доброчесність" розрахований на магістрів 2 року навчання програми "Антикорупційні студії". Мета курсу - формування цілісної системи знань про сукупність моральних та юридичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього та наукового процесів в академічному середовищі; розвиток практичних умінь і навичок для реалізації вищезазначених принципів та правил під час здійснення професійної та наукової діяльності. Завданнями цього навчального курсу є: o Ознайомити з визначенням поняття "академічна доброчесність" у відповідно до вітчизняного законодавства та зарубіжного досвіду; o Усвідомлення основоположних цінностей академічної доброчесності за допомогою розкриття понять "академічний плагіат" та "самоплагіат"; o Поглиблення навичок інформаційної грамотності в контексті академічної доброчесності; o Засвоєння знань з використання баз даних наукової інформації та он-лайн платформ для дослідників з метою верифікації джерел; o Формування умінь зі створення бібліографічного опису та посилань на джерела інформації в академічних текстах у тому числі за допомогою програмних продуктів (бібліографічних менеджерів); o Усвідомлення необхідності дотримання норм академічної доброчесності як реалізації основних цінностей в майбутній професійній діяльності.


Актуальні проблеми політичної науки (німецькою мовою)


Аналіз баз даних
Курс призначений для ознайомлення з методами інтелектуального аналізу даних для пошуку та обробки інформації, виявлення тенденцій та розробки моделей для прийняття рішень у сфері міжнародної політики та відносин.


Аналіз зовнішньої політики


Антикорупційна експертиза
"Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Антикорупційний комплаєнс
The course focuses on anti-corruptioncomplianceas a topicofinterestsince itsemergenceincompaniesacrosstheglobe. Thiscourse looksatwhycompaniesadoptanti-corruptioncompliancemechanisms, what are the most common anti-corruption compliance mechanisms and how they work in Ukraine.


Антикорупційні кампанії громадських організацій
Антикорупційні кампанії громадських організацій є нормативною дисципліною Магістерської програми «Антикорупційні студії». Цей курс дозволить сформувати у студентів теоретичне і практичне уявлення про явище громадської адвокації. Слухачі цього курсу зможуть ознайомитись із законодавчими засадами діяльності громадських антикорупційних організацій, основами проведення адвокаційних кампаній в сфері антикорупції, прикладами успішних адвокаційних антикорупційних кейсів в Україні. Наприкінці курсу, студенти оволодіють навичками формування і реалізації громадських антикорупційних адвокаційних кампаній.


Арабська мова
Знання арабської мови дозволяє розуміти специфіку політики країн і міжнародних організацій, які мають потужний вплив на сучасні міжнародні відносини, насамперед, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Пакистану, ОПЕК. Мета курсу - опанування навичками перекладу арабських текстів, перш за все, із соціально-політичної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики, лексики та практикою перекладу суспільно-політичних текстів.


Верховенство права та публічне адміністрування
Курс "Верховенство та публічне адміністрування" є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв'язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Мета та завдання курсу "Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування": o утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як загальногуманістичнуцінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна "приборкати" владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізованого світу. o привити навики використовувати складові - принципи верховенства права у практичній нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні правозастосовчих рішень. o сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок - оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права. o сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства


Виборча кампанія: етапи та забезпечення


Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель
Мета дисципліни - ознайомити студентів з динамікою розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинним законодавством та процедурами в цій галузі; надати знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти сфери публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В рамках практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах.


Влада і політика: західноєвропейські підходи


Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи


Вступ до аналізу публічної політики


Вступ до геополітики
Геополітика має справу з територіально-просторовим виміром міжнародних відносин. В широкому розумінні, це дисципліна, що вивчає проблему впливу географічно-просторових факторів на політику. Геополітика свідомо зводить всю складність інтеракцій між різноманітними суб'єктами міжнародних відносин (серед яких є хто завгодно) переважно до взаємодії між державами. В цьому полягає певний недолік методу. Однак, в цьому і плюс: адже навчатися потрібно від простішого до складнішого, а геополітика - це одна з базових сходинок, яку необхідно здолати. На лекціях і семінарах ми крок за кроком будемо розглядати наступне. В плані теорії: обставини появи основних геополітичних теорій та концептів, їх еволюцію, зв'язок між ними та головні дискусії, які при цьому відбувались. Паралельно, а потім і більш предметно: історичну динаміку міжнародних відносин через призму геополітики, також зріз сучасної геополітичної ситуації. Трохи повертимо глобус: де і які є стратегічні шляхи, вузькі місця, ключові точки для проеціювання сили, ресурси, особливості розселення і т.д. Поговоримо про питання ієрархії держав, альянси і конфлікти, сфери впливу, боротьбу за гегемонію. Перейдемо до геополітичних стратегій ключових гравців - і як це все втілюється на практиці. Завершимо розглядом геополітичної ситуації довкола України та дискусією про можливі геополітичні сценарії за участю нашої держави. Будуть завдання на розвиток ерудиції, кмітливості та критичного мислення.


Вступ до єврейської цивілізації


Вступ до політичної науки


Вступ до політології


Вступ до програмування мовою Python


Гостьовий курс


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 2


Гостьовий курс - 2


Гостьовий курс - 4


Гостьовий курс - 5
Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупціі? та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупціі? та і?і? окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати і?м знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупціі? в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення.


Гостьовий курс - 6
Мета курсу: Систематичне викладення основних макро- та мікроекономічних проблем та моделей та набуття базових навичок практичної роботи з макро- та мікроекономічними моделями. Завдання курсу: o Вивчення загальнотеоретичних основ розвитку макро та мікроекономіки ; o Розкриття основних наукових категорій, необхідних для вивчення курсу; o Розкриття механізму функціонування національної економіки на основі вивчення сучасних макро- та мікроекономічних теорій; o Висвітлення пізнавальної і практичної функцій макро- та мікроекономічної теорії; o Обґрунтування сутності основних макро- та мікроекономічних індикаторів; o Формування у студентів стереотипу глобального мислення.


Гостьовий курс-3


Громадянське суспільство в політичному процесі
Розвиток уявлень про громадянське суспільство в історії політичної теорії; основні сучасні концепції теорії громадянського суспільства; написання Статуту НУО; написання грантового проекту.


Демократія: від теорії до практики


Демократія: від теорії до практики
Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов'язані з ефективною громадянською активністю. Очікувані результати навчання: розуміння ролі влади в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним, а також яким чином воно дозволяє громадянам самостійно чи колективно досягати цілей. Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов'язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети. З метою розвитку навичок студентів (у тому числі, але не обмежуючись, критичного мислення, активного слухання, досягнення консенсусу, публічних виступів, групової роботи та вирішення проблем) ініціатива з громадянської освіти IFES підкреслює важливість інтерактивних методик навчання (на противагу традиційним форматам лекцій).


Дискурс-аналіз


Діяльність міжнародних організацій в глобалізаційних процесах


Діяльність міжнародних правозахисних організацій


Економетрика


Економіка розвитку


Економічна політика європейських країн
Як питання національної безпеки впливає на прийняття економічних, політичних та інших рішень в європейських країнах та чому, незважаючи на географічні переваги, деякі країни все ще потерпають від "ресурсного прокляття"? Яким чином культура, екологія та технології впливають на нерівність між країнами? Яке значення має енергетична, екологічна. харчова та кібербезпека в формуванні національної та міжнародної політики? Яке місце альтернативної енергетики та сталого розвитку в політиці європейських країн? Як відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні і чому державний брендинг - запорука підвищення інвестиційного клімату країни? Якою повинна бути соціальна і міграційна політика країни? Спираючись на основи економічної теорії та економічної політики, в рамках курсу студенти зможуть знайти відповіді на вищезазначені питання; отримають інструментарій для оцінки ефективності прийняття політичних рішень на прикладі європейських країн; навчаться застосовувати комплексний підхід для формування політики тощо.


Економічна політика країн ЄС


Економічний аналіз політики й урядування


Економічні та політичні аспекти аналізу політики


Експерти командної роботи


Електоральна політологія. Виборчі системи


Електронне багаторівневе врядування й Е-демократія


Етнополітичні процеси в міжнародних відносинах


Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.


Євразійські студії


Європейська зовнішня політика


Європейська політична історія


Європейське мистецтво від Альтамири до станц Рафаеля: ідеї, форми, функції


Європейське та міжнародне право


Європейські політики сусідства і Україна
Прояснення причин та намірів стратегічно-політичних дій різних акторів, прямо чи опосередковано залучених у процес розвитку європейської політики сусідства, особливо - України та ЄС.


Європейські соціальні стандарти та соціальна політика


Європейські студії
Історія та теорія європейської інтеграції, розбудова загальноєвропейських інституцій та політична культура європейського простору.


Європейські студії (німецькою мовою)


Зв`язки із засобами масової інформації


Зовнішня політика Європейського Союзу


Зовнішня політика ЄС
The objective of the course is to provide students with the analytical tools to understand the special nature of the EU foreign policy. In the first part particular emphasis is paid to theoretical approaches. The EU is not a classical actor in international relations as it enjoys more decision making powers than an international organization and less than a unitary state. As a second step the course looks at the institutional set up and competences for the EU's external relations. The next bloc analyzes a diverse set of EU external policies ranging from trade and soft security issues to diplomatic and military developments as well as taking a closer look at the European Neighborhood Policy and the Eastern Partnership and relations with Ukraine.


Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.


Зовнішня політика та європейська інтеграція України
Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є частиною європейського політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав стали його учасниками (або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися). Як розпочинався інтеграційних проект? Чому лише шість держав стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували інтеграційних проект? Як з часом змінювались пріоритети та напрямки європейської інтеграції? Яка сучасна політична конфігурація ЄС? Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань Курс має на меті відповісти на ці та інші питання, покладаючись на історичні факти.


Зовнішня політика України
Курс "Зовнішня політика України" присвячений вивченню процесів формування та реалізації зовнішньої політики України та ставить за мету набуття студентами базових знань щодо участі України в сучасних міжнародних відносинах. Тематично курс складається із наступних блоків: теоретичні основи зовнішньої політики держави; концептуальні засади зовнішньої політики України; участь України в світових і регіональних безпекових і економічних структурах; взаємини із провідними акторами світової політичної системи, зовнішньополітичні пріоритети України в регіонах світу.


Зовнішня політика ФРН
Курс присвячений сучасному стану зовнішньої політики ФРН після об'єднання Німеччини. Передбачає глибокий аналіз розвитку основ зовнішньої політики країни. Торкається питання теоретичного пояснення зовнішньої політики та його застосування на практиці. Die Au?enpolitik Deutschlands steht nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt und der Fl?chtlingskrise vor ganz neuen Herausforderungen. Seit der Wiedervereinigung 1990 hat sich die au?enpolitische Rolle der Bundesrepublik aufgrund der


Інститути ЄС


Інститути ЄС
Метою курсу є ознайомлення студентів з організаційними та структурними особливостями побудови та діяльності основних політичних інститутів ЄС, вивчення їхніх функцій, завдань та цілей діяльності. Даний курс зорієнтований на вивчення історії інститутів ЄС, ознайомлення з ключовими етапами поставання та розвитку інститутів ЄС, з ключовими постатями, які впродовж історії ЄС очолювали ті чи інші інститути ЄС. Одною з центральних цілей курсу є також дослідження особливостей прийняття рішень в структурах ЄС; основні риси наслідування традицій політичних систем країн ЄС та США та іноваційності інституціональної та політичної архітектури ЄС.


Інституційний механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС
"Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним діям, так і перспектив їх застосування в Україні Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння досвіду країн-членів ЄС у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні


Інституціональний аналіз: методи і практика
Під час курсу Ви дізнаєтеся про: правила та можливості застосування теорій неоінституціоналізму до дослідження політичних інститутів (формальних і неформальних) на різних етапах їхнього розвитку (інституціоналізації, рівноваги, нормативних періодів, занепаду); формування та функціонування у порівняльній перспективі таких політичних інститутів і інституціональних практик як: президентство, парламентаризм (депутатські привілеї та права, традиції голосування, фракційна дисципліна, процедури внутрішньопартійної демократії), політичні партії, виборчі системи, державна служба, лобізм, корупція, праймеріз тощо; застосування практичних методик для аналізу конкретних українських політичних інститутів (зокрема, на прикладах президентства і партійної системи в Україні, якості законодавчої роботи українського парламенту та ін.).


Історія дипломатії: XIX-XX ст.


Історія німецької політичної думки
Einf?hrung: Politische Ideen und politische Kultur in Deutschland / Methodologische Bemerkungen / Ideengeschichte als Studium / Martin Luther und Thomas M?ntzer Samuel Pufendorf / Die Anf?nge des modernen Staates / Aufkl?rung und Idealismus / Frankreich und England / Immanuel Kant / Georg Wilhelm Friedrich Hegel Liberalismus im 19. Jahrhundert / Marxismus / Deutsche Einheit / Die gescheiterte Revolution 1848 / Bismarck I. Weltkrieg und deutsche Kultur / Die "Ideen von 1914" / Krieg und politisches Denken im 20. Jahrhundert / Max Weber Politisches Denken der Weimarer Republik / Die Verfassung und ihre Feinde / Antidemokratisches Denken von Rechts II. Weltkrieg und die Schuldkultur / Nationalsozialismus und Faschismus / Rassismus und Antisemitismus / Karl Jaspers und das Problem der Schuld Politische Kultur im geteilten Deutschland / BRD und DDR im Kalten Krieg / 1968 / "Frankfurter Schule" / Karl Popper / Demokratisierung / Aktuelle Trends im deutschen politischen Denken nach der Einigung / J?rgen Habermas / G?nter Grass


Історія політичних вчень
Розвиток вчень про сутність, походження, соціальну роль, види, основні форми прояву політики, влади, держави. Аналіз знань про політику. Політичні концепції, традиції європейської думки. Передбачається ознайомлення з текстами (або їх перекладами), що вплинули на розвиток науки про політику.


Історія політичних вчень-2
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Історія української політичної думки
Даний курс зорієнтований на вивчення історії ідей, теорій, концепцій, які формувалися упродовж тривалого історичного періоду від часів Київської Русі до сьогодення. Зміст курсу охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є: ідеї влади, державного управління, співвідношення політики і моралі. політичної волі, національного самовизначення, права і свободи людини, федерації і децентралізації, місцевого самоврядування, парламентаризму, конституціоналізму, Розкриваються основні віхи становлення і розвитку ідей національної державності, демократії, висвітлюються ідеї влади і держави в різні історичні періоди України.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікація корупційних правопорушень
Метою навчальної дисципліни є вивчення положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень. Завданнями дисципліни є одержання чіткого уявлення про види корупційних правопорушень, проблеми правозастосування у цій сфері та шляхи їх вирішення.


Кіількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Кількісні методи аналізу даних для публічної політики


Кількісні методи в соціальних науках


Кількісні та якісні методи у дослідженні корупції
Ознайомити слухачів і слухачок курсу зі специфікою використання методів збору і аналізу соціальних даних для розробки дизайну дослідження відповідно до дослідницьких питань, розробки інструментарію дослідження та основних підходів до аналізу емпіричних даних.


Компаративний аналіз моделей розвитку країн Азії


Корупція, державна політика та суспільство
Під час викладання курсу будуть розкриті поняття побутової (дрібної), великої політичної корупції, особливості корупції у державній та приватній сферах, а також політичної й судової корупції. Буде висвітлено специфіку корупції в "capturedstate" та підходи щодо протидії корупції у таких державах, окреслено причини та передумови корупції, розкрито основні причини високого рівня корупції у країнах з перехідною економікою. Слухачі дізнаються про можливі шляхи протидії корупції у країнах, що розвиваються.


Корупція, державна політика та суспільство
Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.


Корупція, екологія та право


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логіка
1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.


Люстрації в умовах демократичних трансформацій: теорія і практика впровадження


Магістерська робота
Магістерська робота - це наукове дослідження, яке засвідчує відповідний кваліфікаційний рівень знань, навички методологічно та методично грамотного виконання, виразної артикуляції результатів наукового пошуку, уміння робити обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Робота може мати характер теоретичного дослідження або ж теоретичних узагальнень на підставі первинного чи вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень. Обсяг магістерської роботи становить близько 110-145 тис. знаків. Магістерська робота студента має засвідчувати засвоєння ним обсягу знань, необхідних для отримання відповідної кваліфікації, набуття вміння здійснювати самостійний науковий пошук, застосовувати базисні дослідницькі методики, працювати з літературою, виразно артикулювати результати свого пошуку, аргументовано їх відстоювати, оформляти відповідно до загальноприйнятих стандартів. Магістерська робота лише до певної міри має бути інноваційною, тобто містити відкриття і розв'язання проблем. Головне її призначення полягає в тому, щоб переконати наукову громадськість та освітню адміністрацію - членів Державної екзаменаційної комісії - в тому, що її автор володіє категоріальним апаратом з відповідної галузі знань, знає основоположні концепції, вміє ідентифікувати проблеми, що потребують фахового розв'язання, професійно приступити до з'ясування їх природи, джерел та можливих шляхів подолання.


Магістерська робота
Магістерська робота студента має засвідчувати засвоєння ним обсягу знань, необхідних для отримання відповідної кваліфікації, набуття вміння здійснювати самостійний науковий пошук, застосовувати базисні дослідницькі методики, працювати з літературою, виразно артикулювати результати свого пошуку, аргументовано їх відстоювати, оформляти відповідно до загальноприйнятих стандартів. Магістерська робота лише до певної міри має бути інноваційною, тобто містити відкриття і розв'язання проблем. Головне її призначення полягає в тому, щоб переконати наукову громадськість та освітню адміністрацію - членів Державної екзаменаційної комісії - в тому, що її автор володіє категоріальним апаратом з відповідної галузі знань, знає основоположні концепції, вміє ідентифікувати проблеми, що потребують фахового розв'язання, професійно приступити до з'ясування їх природи, джерел та можливих шляхів подолання.


Макроекономіка


Макроекономіка та мікроекономіка
Мета курсу: Систематичне викладення основних макро- та мікроекономічних проблем та моделей та набуття базових навичок практичної роботи з макро- та мікроекономічними моделями. Завдання курсу: o Вивчення загальнотеоретичних основ розвитку макро та мікроекономіки ; o Розкриття основних наукових категорій, необхідних для вивчення курсу; o Розкриття механізму функціонування національної економіки на основі вивчення сучасних макро- та мікроекономічних теорій; o Висвітлення пізнавальної і практичної функцій макро- та мікроекономічної теорії; o Обґрунтування сутності основних макро- та мікроекономічних індикаторів; o Формування у студентів стереотипу глобального мислення.


Мас-медіа і політика в Україні і світі
Мета курсу - отримати розуміння того, як функціонують засоби масової інформації, а також навчитись критично підходити до аналізу роботи ЗМІ. Курс розділено на два блоки: теоретичний і практичний. У теоретичному блоці будуть розглядатися головні підходи до аналізу медіа. Практичний блок - це робота з аналізу сучасного українського медійного поля з запрошенням гостьових лекторів - відомих українських журналістів та редакторів, які безпосередньо зможуть розповісти студентам про роботу українських ЗМІ.


Медіація та розв`язання конфліктів (Medіation and Conflict Resolution)


Менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні


Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми. Студенти обирають методи аналізу публічної політики для проведення власних досліджень.


Методика досліджень політичних процесів у ЄС


Методика проведення наукових досліджень (німецькою мовою)


Методологія для іноземних студентів - політологів


Методологія дослідження корупції
Інтерактивний курс розрахований для студентів магістерських програм, аспірантів та аналітиків, практиків, які планують науково досліджувати корупцію. Основний тематичний фокус курсу - теорії та дизайн для дослідження корупції.


Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне право
Курс розкриває особливості міжнародно-правового регулювання сфери міжнародних відносин. Він є коротким оглядом загальної та особливої частин міжнародного публічного права та базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права.


Міжнародний захист прав людини


Міжнародні відносини (німецькою мовою)


Міжнародні відносини у Східній Азії
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.


Міжнародні відносини у Східній Європі (ЄС-Україна)


Міжнародні організації
Основні міжнародні організації сучасності. Види і структура міжнародних організацій. Рівень інтеґрації.


Міжнародні організації та глобалізація (німецькою мовою)


Міжнародні стандарти написання наукових робіт (англ. мовою)
Кількість насильницьких збройних конфліктів в світі - як міжнародного, так і внутрішньодержавного характеру - неухильно зростає. Збройний конфлікт в Україні поставив новітні виклики з точки зору гібридних безпекових загроз і системної роботи з конфліктом перед світовою спільнотою і науковцями. Курс "Врегулювання та трансформація збройних конфліктів" покликаний надати студентам глибоке розуміння природи і динаміки сучасних збройних конфліктів, а також механізмів вирішення таких конфліктів, та забезпечити основними навичками вирішення конфліктів. Курс є унікальним з точки зору поєднання індивідуальних навичок з навичками аналізу конфліктів і шляхів їх вирішення на різних рівнях - від політичних переговорів до системної роботи з конфліктом, яку проводять організації громадянського суспільства (multi-track approach to conflict transformation). Окрім цього, студенти отримають досвід порівняльного аналізу збройних конфліктів в різних конфліктних зонах (Руанда, Ліберія, Індонезія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, країни пост-радянського простору). Окрема увага буде приділена аналізу конфлікту в і навколо України і моделюванню шляхів його вирішення з точки зору теорії трансформації конфліктів.


Місцеве самоврядування
Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.


Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для розуміння та вирішення проблем створення демократичних політичних інститутів та ціннсної інтеграції українського суспільства.


Мультикультуралізм та полікультурність у сучасній Європі
The goal of this course is to gain expertise in the main debates pertaining to the issue of multiculturalism. In particular, we will focus on the theoretical perspective of multiculturalism, its requirement for public policy as well as philosophical and practical critiques of multiculturalism. Geographically we will address the experience of the countries with significant tradition of multicultural policies, such as Canada and the US, as well as draw on the examples from other cases when appropriate for the particular discussion. At the end of the course we will address the issue of multiculturalism in Soviet and post-Soviet society explicitly as well as discuss the main multicultural challenges and applications of multicultural policies in the case of Ukraine.


Національна безпека України: європейський контекст
Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


НДС "Вступ до наукових студій"
Зміст курсу полягає у тому, щоб студенти ознайомились з вимогами МОНУ до наукових статей, могли самостійно опрацювати необхідний матеріал, провести дослідження, описати його згідно з правилами, прийнятими в Україні та успішно публічно захистити результат своєї роботи.


НДС "Теорія прийняття політичних рішень"
охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Німецька державна політика (економіка і право)
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька мова (для політологів)


Німецька мова (інтенсивний курс)
німецька академічна мова


Німецька та європейська економічна політика
The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.


Основи державної політики
розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.


Основи економічної політики


Основи європейського та міжнародного права
Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.


Основи журналістських розслідувань
Програма курсу включає ознайомлення студентів із ключовими етапами роботи над розслідуваннями,вивчення стандартів роботи, навчання різним методам, правилам, інструментам роботи журналістів-розслідувачів. Курс базуватиметься на практичному досвіді автора, отриманому за більше 10 років упроектах журналістських розслідувань, кожне заняття включатиме конкретні кейси для розбору в рамкахпроходження навчального курсу.Мета курсу:Ознайомити студентів із процесом створення журналістських розслідувань настільки детально та зпрактичних боків, щоб вони по завершенню курсу:1. отримали широке уявлення про жанр журналістських розслідувань на тему корупції, добреорієнтувались у журналістських стандартах та вміли легко вираховувати їхні порушення, отримали достатній ступінь медіаграмотності;2. зрозуміли роль журналістів-розслідувачів у ширшій антикорупційній екосистемі країни, усвідомилимеханізми їхньої взаємодії з антикорупційними громадськими організаціями та правоохороннимиорганами;3. засвоїли достатньо практичних навичок та знань для роботи над своїми власними матеріалами ужанрі розслідувань;4. були підготовлені до роботи в реальних умовах у проектах журналістських розслідувань в Україні,отримавши інформацію про методи, правила та суть внутрішніх робочих процесів таких редакцій.


Основи мережевого аналізу
Мета курсу - поглибити знання студентства магістерської програми "Антикорупційні студії" щодо аналізу соціальних мереж (socialnetworkanalysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення процедур мережевого аналізу (розрахунок щільності, центральності, виділення зв'язаних підгруп, структурна еквівалентність, тощо), повторення основних принципів роботи у програмі UCINET for Windows та набуття навичок роботи з іншим програмним забезпеченням для SNA. Протягом семінарських занять студентство буде ознайомлене із практичними особливостями використання можливостей мережевого аналізу відповідно до дослідницьких мети і завдань. Це включатиме дослідження его-мереж, організаційних мереж та "керівних вузлів", політичних мереж та мереж розробки політики, а також мереж громадських організацій та мереж як агентів соціальних рухів та протестної активності.


Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.


Основи наукового дослідження
курс є необхідною складовою частиною вивчення політології. Курс Основи наукового дослідження передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології як то "влада", "політика", "держава", "політична ідеологія", "політична ідентичність", " форма правління", " політичні партії".


Основи політичної аналітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів. Після прослуховування курсу студенти повинні володіти знаннями щодо теоретичних засад політичної аналітики, методів аналізу в сфері політичних досліджень, особливостей проведення аналізу різноманітних політичних ситуацій та текстів, основ та процесу електорального аналізу, особливостей аналізу в сфері державної та публічної політики. А також вміти застосовувати різноманітні методи в процесі аналітичного дослідження та складати та грамотно оформлювати аналітичні документи (записку та звіт).


Основи сталого розвитку


Основи цивілізаційної теорії


Партійні та виборчі системи країн ЄС
типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Підготовка аналітичних документів
Курс розрахований на новачків політичного аналізу (студентів) та фахівців-початківців. Навчає основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, роботі з джерелами, принципам написання якісного та зрозумілого тексту, рецензування та адвокації. За підсумками курсу очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.


Поведінкова економіка як метод дослідження корупції
: Thiscourseintroducesstudentsto a growingfieldofbehavioraleconomicswith a viewof (anti-)corruption, whichusesinsightsfrompsychologyandexperimentaldatatoimproveeconomicmodelsofbehaviortodevelopeffectiveanti-corruptionpolicies. Ourgoalistounderstandhowpredictionsofeconomicmodelschangewhenweincorporatephenomenasuchasaltruism, lossaversion, andself-controlproblemsinthecontextof (anti-)corruption. Wewillcollectdatafromclassroomexperimentsandwilltrytoexplaintheobservedbehaviorusingbothstandardandbehavioralmodels. Althoughwewillquestionsomeassumptionsofstandardeconomicmodels, wewillnotcastawaythefundamentaltoolsandtechniquesofmainstreameconomics. Wewillcontinuetorelyonindividual-based, utility-drivenmodels, mathematicalformalizationofassumptions, andtheoriesthatcanbetestedwithdata.


Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна "Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень" єміждисциплінарним навчальним курсом, що складається з трьох кредитів та передбачає вивченняінституту повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень, в механізмі протидіїкорупції та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Мета навчальної дисципліни - наданнякомплексних знань в сфері повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень,зокрема щодо міжнародних та національних правових стандартів, правового регулювання, органів,відповідальних за пошук та повернення активів як в Україні, так і закордоном, та надання студентамкомплексних знань про особливості функціонування системи розшуку та повернення активів.


Політекономія
Закономірності функціонування і розвитку економічних систем. Способи і методи ефективного використання обмежених виробничих ресурсів суспільства. Шляхи вирішення таких глобальних проблем, як «що, як саме, для кого і скільки виробляти?»


Політика в пострадянських країнах
Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.


Політика Франції щодо колонізації та деколонізації (1812 - 2017 рр.)


Політична антропологія
Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.


Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.


Політична історія гумору: український та європейський виміри
В цьому курсі ви визначите для себе спорідненість та відмінність, подібність та своєрідність сміху, гумору, сатири, гротеску, іронії та сарказму. Ознайомитеся з історичними, політичними та традиційними контекстами різноманітних (здебільшого, європейських) феноменів сміху та гумору. В курсі йтиметься як про політичні акценти гумору окремих авторів (ми торкнемося творів Гашека, Джерома К. Джерома, О'Генрі, Ільфа та Петрова, Платонова, Булгакова, Аверченко, Зощенко, Бабеля, Войновича, Довлатова, Жванецького), так і про історію складання "інституцій" сміху та гумору (йтиметься про спеціальні гумористичні періодичні видання нашої країни та зарубіжжя, про сторінки гумору в "серйозній" періодиці, про телевізійні гумористичні серіали та програми). Окремий підрозділ курсу присвячений історії та стилістиці гумору в світовому кінематографі та театрі. Ви ознайомитеся також із сміховою культурою різних націй та народів (йтиметься про особливі стилістики та тематики "британського гумору, "єврейського гумору", "французького гумору", "американського гумору" і т. ін.). Звертаємо вашу увагу на те, що особливий наголос буде зроблено на історії політичного гумору, але не тільки: йтиметься також про політичні контексти різноманітних форм, персонажів, сюжетів та стилістики гумору


Політична історія європейської інтеграції


Політична історія і політична система німеччини
the history of political developments of German federal system and the roots of political powers of German's regions; political changes and advances of German democracy; the processes of cooperation and power divisions between the federal level and the level of L?nder, the principles of political and policy transparence in Germany.


Політична історія Східно-Центральної Європи
Аналіз причин і передумов сучасного політичного становища та формування держав у Осередді геополітичного просторі Світового простору.


Політична історія ФРН


Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Політична психологія
Результати психологічних досліджень основних соціально-політичних феноменів, як-от: політичної культури, політичних міфів, політичного лідерства, влади тощо. Механізми масової політичної поведінки, психологічні механізми політичної активності та її детермінанти.


Політична психологія


Політична психологія та іміджелогія


Політична реклама та SMM


Політична система Європейського Союзу
The goal of this course is to get aquatinted with the main approaches to EU public policy analysis and to offer students a framework to conduct their own research on the EU public policy. To realize the indicated goal, the course introduces major debates about Europe, the EU and Europeans; considers some of the questions connecting with the EU`s enlargement, integration and policy-making, analyzing 4 main theories (neo-functionalism, intergovernmentalism, rational choice theories (institutionalism) and constructivism), which are essential tools for analyzing a policy field. In the frame of the course the EU policy-making is approached from a policy cycle perspective (with its stages of agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation and evaluation). Particular attention is paid to governance (multilevel governance, new modes of governance, policy networks), Europeanization (downloading and uploading) and issues of legitimacy (democratic deficit). A number of policy domains are selected as case-studies. EU public policy provides conceptual and research tools for the critical analysis of public policy and a broad political and historical approach to European and International Studies. It centers on the policy process in the European Union. This course enables students to understand and critically analyze the way in which policies are made in the European Union and the implications thereof. Both formal and informal dimensions are covered. Emphasis is put on the unique character of policy-making in the EU, the diversity of the EU policies and issues of power and influence. The course does not go over all policy areas but reaches the framework and the tools required to analyze a policy area in depth.


Політична система Європейського Союзу


Політична система США


Політична система та зовнішня політика Європейського Союзу
actors and structures of the EU; history of how the European Foreign policy developed over time, its institutional and legal bases, the complexity of policy making within the EU.


Політична система України
Еволюція, структура, стан і перспективи розвитку політико-правових інститутів, політичних партій, громадських організацій, парламенту, уряду, судів, місцевого самоврядування, засобів масової інформації в Україні. Аналіз політичних процесів у зв’язку з правовими конструкціями та економічними інтересами.


Політична система ФРН


Політична соціологія


Політична теологія


Політична теорія та історія ідей (німецькою мовою)


Політична філософія
Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".


Політичне красномовство
Метою курсу є сформувати основні навички публічного політичного виступу. Для цього: 1. Визначити основні різновиди політичного красномовства та з'ясувати його місце у системі загальної риторики. 2. Ознайомитися з основними елементами структури промови. 3. Виділити моменти становлення політичної промови від підготовки до її виголошення. 4. Набути певні знання мистецтва полеміки. Ознайомитись з прийомами переконання слухачів


Політичне маніпулювання
Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях


Політичний екстремізм
Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.


Політичний копірайтинг


Політичний копірайтинг у виборчих кампаніях
Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях. Практичні заняття присвячено темам: "Написання та дизайн агітаційних листівок", "Технологія написання прес-релізу та прес-кіту", "Політична новина для, телебачення, радіо, періодичних друкованих ЗМІ, сайту, соцмереж", "Копірайтинг візуальної політичної реклами" тощо.


Політичні дебати та лобізм в політичному управлінні


Політичні інститути та публічні політики ЄС
Розглядаються різні публічні політики та їхня специфіка у державах-членах ЄС.


Політичні комунікації


Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.


Політичні системи (німецькою мовою)


Політичні традиції та цінності країн Східної Азії
Метою курсу є комплексне вивчення історії та політичних традицій країн Східної Азії. Курс спрямований на виявлення тенденцій подальшого розвитку країн Східної Азії. У даному курсі Східна Азія включає Китай, Тайвань, Японію, Республіку Корея та КНДР. В економічному вимірі Східна Азія є важливим рушієм світових процесів. Донедавна Японія була економікою номер два у світі. Зараз це місце належить Китаю. Економіка Республіки Корея також є важливим елементом світової фінансово-економічної системи. До того ж проблеми на Корейському півострові, територіальні конфлікти, гостра конфронтація у трактуванні історичних подій актуалізують регіон Східної Азії у політичному та безпековому вимірах системи міжнародних відносин.


Політологічна теорія держави
походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.


Політологія


Політологія


Політологія


Політологія


Політологія державного управління


Політологія: теоретичний та прикладний аспекти
Курс "Політологічні підходи до вивчення корупції: погляд на корупцію" є нормативною дисципліною сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Викладання цього курсу передбачає розкриття основних понять політичної науки: політичний інтерес, політична система, політична влада, держава та її інституції, політичні партії, громадські організації, політичні ідеології та втілення їх у практичній політичній діяльності, зокрема політичними партіями, що увійшли до ВРУ. Розглядається політичний процес та його складові. Все це необхідно для розуміння механізмів та розробки засобів протидії корупції.


Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн «третього світу». Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій.


Порівняльна політологія (німецькою мовою)


Порівняльне конституційне право
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Пошук інформації в базах даних
Мета курсу - ознайомити студентів з відкритими та закритими базами даних, специфікою та інструментами пошуку інформації в українських та закордонних реєстрах, чинним законодавством та використанням інформації у інформаційно-аналітичній роботі з метою виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань та досудових розслідуваннях. Студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти пошуку інформації в базах даних, детально розглянуть принципи перехресного пошуку інформації для виявлення ознак кримінальних корупційних правопорушень. В рамках практичних занять студенти зможуть навчитися користуватися базами даних в режимі реального часу. Також, під час курсу в кейс-стаді складуть реальну інформаційноаналітичну довідку фізичної особи з використанням інформації з різних баз даних та спробують виявити ознаки корупційного правопорушення.


Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.


Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції
Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції


Правові системи сучасності


Правові та політичні аспекти діяльності зовнішньої розвідки


Практика миротворчості: історія і сьогодення


Практика навчальна
Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Практика навчальна


Практика навчальна
Зміст і загальні принципи науково-дослідної роботи, специфіка дослідницької діяльності в Україні; структура дослідження; критерії оцінки якості дослідження.


Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Практикум з SMM-комунікацій


Практикум з написання наукової роботи (німецькою мовою)


Проблема захисту права власності


Прогнозування , проектування та моделювання у кризовому суспільстві


Психологія переговорів у конфліктах


Публічний простір комунікативних практик


Публічні політики ЄС
розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Публічні фінанси


Регіоналізація Європи: політичний, правовий, економічний аспекти
Поняття регіоналізації і підходи до регіоналізації. Концепція «Європи регіонів». Культурні, політичні, економічні, правові визначення регіонів, їхнє співвідношення. Політика створення «єврорегіонів». Перспективи регіоналізації Європи в контексті розширення ЄС.


Регіональні студії: Африка


Регіональні студії: Індія та Індокитай


Регіональні студії: країни Далекого Сходу


Регіональні студії: країни Латинської Америки


Регіональні студії: пострадянський простір


Регіональні студії: США


Розслідування корупційних правопорушень
Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.


Світ і я: Історія культурних феноменів


Світова політична історія ХХ-ХХІст.


Свобода інформації та доступ до публічної інформації
"Право на доступ до публічної інформації" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Завершується дисципліна заліком. Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання та практичні навички щодо доступу до публічної інформації, зокрема, знання щодо: міжнародних стандартів в сфері доступу до публічної інформації; правових підстав обмеження права на доступ до інформації.


Соціальна антропологія сучасності: європейські моделі осмислення


Соціальна нерівність і корупція
Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільств.


Специфіка етнополітичних конфліктів і підходи до їх врегулювання


Стратегії комунікацій у сфері боротьби з корупцією
В наш час комунікаційна стратегія є невід'ємною частиною не лише бізнес-процесів чи політики, алей адвокації та громадської діяльності. Запропонований курс спрямований на надання професійнихзнань та практичних навичок в сфері стратегічних та публічних комунікацій для процесів просуванняантикорупційних реформ.Під час курсу будуть розглянути питання комунікаційної стратегії: від аналізу аудиторії та стейкхолдерівдо випрацювання необхідних комунікаційних інструментів та їх застосування. Важливою частиноюкурсу буде практичне навчання студентів щодо написання текстів та розробки меседж-боксів, публічнихінтервю, а також практика проведення публічних заходів, їх планування та реалізації. Курс побудованийз 4 блоків: 1) теоретична частина; 2) аналіз закордонних та українських case-study; 3) практична роботащодо розробки власної комунікаційної стратегії кожним студентом та її презентації; 4) практична робота вгрупах; розробка кейсу комунікаційної стратегії та її впровадження на конкретному прикладі


Стратегія і тактика європейської інтеграції
Засади здійснення європейської політичної та економічної інтеґрації. Рушійні сили, концептуальні основи й етапи інтеґраційного процесу в Європі.


Структура та функції державного управління
Основні підходи до вивчення державного управління. Структура його органів та функції на сучасному етапі розвитку суспільства. Місце державного управління в системі органів державної влади. Основні концепції аналізу процесу прийняття управлінських рішень, різновиди корупції та шляхи боротьби з нею. На прикладах з історії України й інших країн аналізуються основні напрямки адміністративної реформи, можливості оптимізації системи державного управління в сучасній Україні.


Структурний психоаналіз в суспільних та політичних науках


Суспільно-політична думка в інтелектуальній традиції Кембріджа та Оксфорда


Суспільно-політичні рухи


Сучасна зовнішня політика ФРН
система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Сучасна політика держав Східно-Центральної Європи


Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи
Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Сучасна політична філософія


Сучасна французька політична думка


Сучасні європейські підходи до влади і політики
метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Сучасні західні політичні теорії
Метою викладання курсу " Сучасні західні політичні теорії " є оволодіння майбутніми політологами сучасними підходами, напрямками і концепціями західних науковців в якості способів теоретичного обґрунтування сучасних політичних ідеологій і практик та у функції методології аналізу актуальних соціально-політичних проблем сучасності


Сучасні західні політичні теорії - 1


Сучасні західні політичні теорії - 2


Сучасні методи досліджень у політології
Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Сучасні політичні ідеології
Різноплановість та багатовимірність поняття "ідеологія", як у політичному так і філософському планах; ідеологія - як платформа для утворення та консолідації політичних партій; уживання різноманітних ідеологій у сучасних політичних практиках, як на макро-, так і мікро- рівнях.


Сучасні політичні ідеології в Україні


Сучасні проблеми глобальної політики
Головні тенденції світової політики протягом кількох останніх десятиліть, зокрема вивчення фундаментальних трансформацій, що відбуваються в політичній сфері як на рівні окремих держав, так і на рівні міжнародної політики. У курсі застосовується широкий міждисциплінарний підхід: аргументація наводиться в політико-економічному та історико-філософському дискурсивних полях.


Сучасні проблеми глобальної політики


Сучасні теорії влади і політики


Сучасні теорії влади і політики
Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства. Курс "Сучасні західні політичні теорії" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Соціологія", "Економічна теорія", "Історія політичних вчень", "Соціальна структура суспільства".


Сучасні теорії політики і влади


Теорії демократії


Теорії демократії
Вивчення поняття демократії, різних теоретичних трактувань цього політичного режиму та його підтипів, передумов його виникнення, ключових інститутів необхідних для його функціонування, взаємозв'язку демократії із соціально-економічною політикою держави, рівнем насильства, корупцією та зовнішньою політикою.


Теорії міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Теорія ігор
Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Теорія суспільно-політичних організацій


Теорія та методи аналізу публічної політики
Подаються теоретичні засади аналізу публічної політики: сутність, місце в управлінні суспільним життям, системи розробки і здійснення, економічні, політичні та соціальні аспекти розробки і здійснення публічних політик, закономірності й особливості здійснення окремих етапів аналізу.


Технологія написання аналітичного документу
Аналітичний документ розглядається як практичний результат аналітичної роботи, експертизи та консалтингу на етапах підготовки, прийняття і реалізації політичних рішень. Студенти вчаться писати аналітичні документи, а також знайомляться з методологією і методичними вимогами до аналітичного стилю й аналітичного тексту.


Турецька мова


Турецька мова І
Турецька мова становить собою один із трьох мовних стовпів ісламської цивілізації і є одним з ключів до ісламу; знання її граматики дасть можливість майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин розуміти і решту тюркських мов, а вільне володіння турецькою дозволить ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками країни, яка є нашим економічним і стратегічним партнером, країни - лідера Чорноморського регіону, яка, як і Україна, тримає курс на ЄС.Курс призначений для студентів програми "Міжнародні відносини...", навчання студентів інших спеціальностей відбуватиметься на платній основі.


Турецька мова ІІ
Турецька мова становить собою один із трьох мовних стовпів ісламської цивілізації і є одним з ключів до ісламу; знання її граматики дасть можливість майбутнім фахівцям у сфері міжнародних відносин розуміти і решту тюркських мов, а вільне володіння турецькою дозволить ефективно взаємодіяти на професійному рівні з представниками країни, яка є нашим економічним і стратегічним партнером, країни - лідера Чорноморського регіону, яка, як і Україна, тримає курс на ЄС.


Український парламент : аспекти роботи та інструменти аналізу


Формальна логіка
1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Франція в фокусі культурних та політичних комунікацій


Французька мова


Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах певних напрямах політології. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують про це створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву. В межах якісної дослідницької традиції студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження та аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю чи спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти матимуть змогу провести інтерв'ю, при цьому поставити коректні запитання, вміти враховувати особливості респондента та відстежувати сам процес проведення інтерв'ю, зокрема зважати на мову тіла респондента, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу інтерв'ю в межах інтерпретативної дослідницької традиції.


Якісні методи політичних досліджень


Японська мова


Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна