Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Академічна доброчесність
Курс є необхідною складовою частиною вивчення антикорупційних студій. Цей курс дає можливість магістрантам застосовувати теоретичні знання, набуті у навчальному курсі, до процесу використання їх в майбутній практичній професійній діяльності. Курс "Академічна доброчесність" розрахований на магістрів 2 року навчання програми "Антикорупційні студії".


Антикорупційна експертиза
"Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Антикорупційний комплаєнс
The course focuses on anti-corruptioncomplianceas a topicofinterestsince itsemergenceincompaniesacrosstheglobe. Thiscourse looksatwhycompaniesadoptanti-corruptioncompliancemechanisms, what are the most common anti-corruption compliance mechanisms and how they work in Ukraine.


Антикорупційні кампанії громадських організацій
Антикорупційні кампанії громадських організацій є нормативною дисципліною Магістерської програми "Антикорупційні студії". Цей курс дозволить сформувати у студентів теоретичне і практичне уявлення про явище громадської адвокації. Слухачі цього курсу зможуть ознайомитись із законодавчими засадами діяльності громадських антикорупційних організацій, основами проведення адвокаційних кампаній в сфері антикорупції, прикладами успішних адвокаційних антикорупційних кейсів в Україні. Наприкінці курсу, студенти оволодіють навичками формування і реалізації громадських антикорупційних адвокаційних кампаній.


Антикорупція та доброчесність
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Багаторівневе управління: теорія та практика
The course (a) explains the concept and the analytical model of multi-level governance and (b) applies it to enhance the understanding of the post-2014 decentralisation reform in Ukraine. The course pays special attention to policy-making in the EU, where nation-states simultaneously disperse authority to the European and to the sub-state levels. The theoretical insights and the comparison of multi-level governance across countries in the EU helps investigating the domestic decentralisation reform and identifying its implications on democratic accountability in Ukraine.


Верховенство права та публічне адміністрування
Курс "Верховенство та публічне адміністрування" є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв'язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Мета та завдання курсу "Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування": o утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як загальногуманістичнуцінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна "приборкати" владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізованого світу. o привити навики використовувати складові - принципи верховенства права у практичній нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні правозастосовчих рішень. o сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок - оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права. o сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Виборча кампанія: етапи та забезпечення
Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Знайомить студентів з принципами організації виборчої кампанії, її етапами, особливостями формування, а також структурою та функціями виборчого штабу. Розглядається стратегія та тактика виборчої кампанії, виборчі технології, які застосовуються під час виборчих перегонів.


Виборчі системи
Навчальна дисципліна знайомить студентів із особливостями електоральних процесів як в Україні, так і зарубіжних країнах, розглядає переваги та недоліки основних виборчих систем, взаємодію виборчої системи з іншими елементами політичної системи: партійної, форми державного правління, політичного режиму тощо.


Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель
Мета дисципліни - ознайомити студентів з динамікою розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинним законодавством та процедурами в цій галузі; надати знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти сфери публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В рамках практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах.


Внутрішня політика України та європейська інтеграція


Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи
Курс "Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи" орієнтований на студентів, які мають інтерес до вивчення ролі громадських організацій у боротьбі з корупцією та їх впливу на антикорупційні реформи. Курс охоплює теоретичний та практичний аспекти роботи громадських організацій в цій сфері, включаючи їхні методи та стратегії, аналіз сильних та слабких сторін громадського руху, механізми впливу на державну політику та законодавство, роль міжнародних організацій у підтримці громадських ініціатив. Курс "Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи" орієнтований на студентів, які мають інтерес до вивчення ролі громадських організацій у боротьбі з корупцією та їх впливу на антикорупційні реформи. Курс охоплює теоретичний та практичний аспекти роботи громадських організацій в цій сфері, включаючи їхні методи та стратегії, аналіз сильних та слабких сторін громадського руху, механізми впливу на державну політику та законодавство, роль міжнародних організацій у підтримці громадських ініціатив. Студенти отримають знання про те, як громадські організації можуть здійснювати моніторинг діяльності державних органів, залучати громадськість до участі в боротьбі з корупцією, впливати на законодавчі зміни та інші антикорупційні ініціативи. Курс надасть студентам можливість аналізувати та розвивати ефективні механізми співпраці громадських організацій з державними інституціями та міжнародними організаціями у сфері антикорупції. Здобуті знання та навички дозволять студентам зрозуміти важливість ролі громадськості у боротьбі з корупцією та сприятимуть розвитку професійних компетенцій в цій сфері.


Вступ до геополітики
Навчальна дисципліна "Вступ до геополітики" передбачає ознайомлення студентів з базовими основами геополітики як сукупності наукових теорій та вчень, що склалась історично, об'єднаних проблематикою дослідження впливу просторово-географічних факторів на динаміку міждержавних відносин. В курсі поєднано розгляд як теоретичних питань, так і прикладних проблем геополітичного аналізу.


Вступ до єврейської цивілізації
Вступ до єврейської цивілізації цей курс про історію науки про єврейство від її зародження до сьогодення. Перед читачем відкривається весь обшир «єврейської цивілізації»: історія громад у різних регіонах (мусульманські країни, християнський Захід, Центрально-Східна Європа та ін.) та за різних часів (талмудичний період, Середньовіччя, модерна доба, новітні часи).


Вступ до політичної науки
Курс "Вступ до політичної науки" знайомить студентів(ок) політологів з їх майбутньою спеціальністю. В ньому розкриваються ті категорії та поняття політичної науки, яким згодом будуть присвячені окремі курси. Серед цих понять "держава", "політична партія", "політична система", "політичний інтерес", "політичне мислення", "політичний процес" і т. ін. Семінарські заняття присвячені аналізу програм політичних партій України, що на останніх виборах подолали прохідний бар'єр, а також розглядаються основні класичні політичні ідеології такі як "консерватизм", "лібералізм", "соціалізм", "нацизм", "фашизм" та "комунізм".


Вступ до політології
Курс присвячений вивченню основ політології та ставить за мету опановання студентами основних понять політолології на конкретних прикладах української політики. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології та новітньої історії.


Глобальні підходи до міжнародних міграційних рухів: впливи, виклики і перспективи


Гостьовий курс - 1
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 2
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 4
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 5
Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупціі? та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупціі? та і?і? окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати і?м знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупціі? в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення.


Гостьовий курс - 6
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс-3
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Демократія: від теорії до практики
Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов’язані з ефективною громадянською активністю.


Дискурс-аналіз


Еволюція і особливості української політики
Еволюція української політичної еліти: від партійних босів до босів великого бізнесу. Політична культура України: особливості і проблеми політичної культури сучасної України; агенти формування політичної культури в Україні. Політичні ідеології – феномен новочасної європейської історії.


Економетрика
Мета цього курсу така, що наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки з використанням математичних і статистичних методів та моделей


Електоральна політологія. Виборчі системи
«Електоральна політологія» Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Знайомить студентів із особливостями електоральних процесів як в Україні, так і зарубіжних країнах, розглядає переваги та недоліки основних виборчих систем, взаємодію виборчої та партійної систем. Метою викладання даної навчальної дисципліни є забезпечення стійкої системи знань про закономірності електоральних процесів, закріплення знань студентів про основні інститути політичного представництва та виборчий процес. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом електоральної політології; - набуття систематизованих знань про закономірності електоральних процесів; - формування у студентів навичок самостійного аналізу політичних наслідків застосування різних типів виборчих систем.


Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.


Європейська зовнішня політика
Die Europ?ischen Union hat eine Bev?lkerung von knapp 500 Mio. Menschen, das sind weniger als 10 Prozent der Weltbev?lkerung. Dennoch ist die EU aufgrund ihrer wirtschaftlichen St?rke ein wichtiger internationaler Akteur. Trotz tiefer europ?ischer Integration in vielen Politikfeldern bleibt die Au?en- und Sicherheitspolitik einer der am wenigsten europ?isierten Politikfeldern. Seit dem Vertrag von Maastricht und den Balkankriegen in den 1990ern wird ?ber die Notwendigkeit gesprochen, dass Europa eine Gemeinsame Au?en- und Sicherheitspolitik (GASP) haben muss, die ?ber die Summe der Handlungen ihrer Mitgliedstaaten hinausgeht. Das Seminar soll die historische Entwicklung der GASP sowie die institutionellen Strukturen und die wichtigsten Akteure nachzeichnen, der Frage nach den gr??ten au?en- und sicherheitspolitischen Herausforderungen der EU nachgehen und aktuelle Diskurse ?ber Themen wie, brauchen wir eine Europ?ische Armee, eingehen.


Європейська інтеграція: інституційні, культурні та економічні аспекти
Європейська інтеграція є одним із найважливіших та найуспішніших політичних експерементів новітньої історії. Цей курс розглядає актуальні тенденції цього процесу та переспективи розширення, а також нові сучасні виклики.


Європейське суспільство та політика
Цей курс досліджує схожість та відмінності в політиці та моделях суспільного розвитку європейських країн. Зокрема, курс зосереджується на структурі політичної влади в європейських державах та інституціях, які утворюють зв`язок між державою та суспільством, особливо політичними партіями та зацікавленими організаціями.


Європейський Союз у світовій економіці


Європейський Союз: глобальний та регіональний виміри
Курс ознайомлює слухачів із генезою, природою та змістом європейської зовнішньої політики, її основними концептуальними та методологічними проблемами, а таклж відносинами ЄС із ключами партнерами на підходами до вирішення міжнарожних питань.


Європейські студії
Україна зазнала значних змін після революційних подій 2014 року та проходить шлях наближення і інтеграції із Європейським Союзом. Курс має на меті ознайомлення студентів із політичним процесом в ЄС. Протягом останніх декількох десятиліть Європейський Союз забезпечив мир, процвітання і безпрецедентний рівень захисту прав.


Захист викривачів в Україні: правові аспекти та інституційні механізми
формування громадської думки в напрямку вирішення екологічних проблем, позиціонування зеленого іміджу, аналіз використання екологічного PR диферентними секторами суспільства, іміджеві стратегії "озеленення" бренду, планування Eco PR діяльності, проведення екологічних івентів.


Зв`язки із засобами масової інформації
Мережі «нових медіа» стійкіші порівняно з «традиційними медіа», бо блокування навіть значної кількості центрів і зв'язків, не припиняє діяльності мережі загалом, тоді як «традиційні медіа» мають чіткий центр, з якого керуються. В «нових медіа» працює саморегуляція, а регуляція ззовні ускладнена[7]. Разом з тим преса, а саме газети й журнали, зазвичай мають вищий авторитет, оскільки інформація подається на паперових носіях, на відміну від електронних носіїв, де інформація може згодом редагуватися[8].


Зовнішня політика ЄС
Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння особливого характеру зовнішньої політики ЄС, який не є класичним актором у міжнародних відносинах, оскільки має більше повноважень щодо прийняття рішень, ніж міжнародна організація і менше, ніж унітарна держава. В першій частині курсу особливу увагу приділено теоретичним підходам. У другому блоці курсу акцент зроблено на внутрішніх можливостях зовнішньополітичної діяльності, зокрема розглядається інституційна структура та зовнішньополітичні компетенції. У наступній частині аналізується різноманіття зовнішньополітичних зв'язків ЄС, починаючи від торгівлі та проблем м'якої безпеки до дипломатичних та військових подій. Також розглянуто Європейську політику сусідства, Східне партнерство та відносини з Україною The objective of the course is to provide students with the analytical tools to understand the special nature of the EU foreign policy. In the first part particular emphasis is paid to theoretical approaches. The EU is not a classical actor in international relations as it enjoys more decision making powers than an international organization and less than a unitary state. As a second step the course looks at the institutional set up and competences for the EU's external relations. The next bloc analyzes a diverse set of EU external policies ranging from trade and soft security issues to diplomatic and military developments as well as taking a closer look at the European Neighborhood Policy and the Eastern Partnership and relations with Ukraine.


Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.


Зовнішня політика та європейська інтеграція України
Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес формування та реалізації зовнішньої політики України, зокрема її євроінтеграційної частини. Україна та Європейський Союз встановили відносини у грудні 1991 року, в у листопаді 2013 року відмова уряду України підписати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликала громадянські протести і стали початком революційних подій. Наразі ключовим елементом зовнішньої політики України є стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Курс надасть студентам розуміння того, як формується та впроваджується сучасна українська зовнішня політика, зокрема її євроінтеграційна складова. Після короткого ознайомлення з історією та основними аналітичними підходами, курс відслідковує процес вироблення зовнішньої політики, розвиток відносин із ключовими гравцями, а також ЄС; визначає внутрішні та зовнішні змінні європейської інтеграції України.


Зовнішня політика ФРН
Мета цього курсу У ФРН головним документом, який регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки держави. ФРН бере активну участь в розвитку сучасного інформаційного суспільства. У цьому процесі активно задіяне німецьке зовнішньополітичне відомство. Німецький уряд для розповсюдження інформації про свою країну активно використовує низку інформаційних порталів (Land deer Ideen, Deutschland), які ведуться різними мовами. Особливої уваги заслуговує мобільний додаток для смартфонів на базі іOS та Android «Безпечна мандрівка» (Sicher reisen), який надає різнобічну інформацію для подорожуючих – від практичних порад до без пекової ситуації в різних країнах світу. Інформує також про наявні на їхній території німецьких дипломатичних представництв та наявні дипломатичні представництва іноземних країн в Німеччині


Інститути ЄС
Метою курсу є ознайомлення студентів з організаційними та структурними особливостями побудови та діяльності основних політичних інститутів ЄС, вивчення їхніх функцій, завдань та цілей діяльності. Даний курс зорієнтований на вивчення історії інститутів ЄС, ознайомлення з ключовими етапами поставання та розвитку інститутів ЄС, з ключовими постатями, які впродовж історії ЄС очолювали ті чи інші інститути ЄС. Одною з центральних цілей курсу є також дослідження особливостей прийняття рішень в структурах ЄС; основні риси наслідування традицій політичних систем країн ЄС та США та іноваційності інституціональної та політичної архітектури ЄС. К


Інституційний механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС
"Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним діям, так і перспектив їх застосування в Україні Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння досвіду країн-членів ЄС у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні


Історія дипломатії: XIX-XX ст.
Програма з курсу «Історія дипломатії ХІХ–ХХ ст.» відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю – політологія, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс «Історія дипломатії ХІХ–ХХ ст.» є важливою складовою вивчення розвитку міжнародних відносин і розглядає події, що відбувались на у світі від формування Вестфальського миру 1648 р. до наших днів. Курс «Історія дипломатії” є нормативним для студентів 1 року навчання зі спеціальності “Політологія” у І семестрі та розрахований на 11 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня; перші два тиждні занять – лекційні). Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції – 22 год.; семінари – 18 год.) і самостійну роботу. Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни – 120 (4 кредити ЄКТС).


Історія німецької політичної думки
Einf?hrung: Politische Ideen und politische Kultur in Deutschland / Methodologische Bemerkungen / Ideengeschichte als Studium / Martin Luther und Thomas M?ntzer Samuel Pufendorf / Die Anf?nge des modernen Staates / Aufkl?rung und


Історія політичних вчень
Курс "Історія політичних вчень" є одним з базових курсів для студенток(ів) політологів. Він спрямований, насамперед, на розвиток теоретичного мислення майбутніх політологів. Розглядається процес розвитку політичної теорії в основному в європейській традиції. Протягом курсу студенти читають та аналізують твори класиків політичної теорії від Платона до французького Просвітництва. Зокрема це "Політика" Аристотеля, "Левіафан" Т. Гоббса, "Про дух законів" Ш. Л. де Монтеск'є та ін.


Історія політичних вчень-2
Курс "Історія політичних вчень - 2" є безпосереднім продовженням курсу "Історія політичних вчень". Якщо останній закінчується французьким Просвітництвом, що теоретично обґрунтувало необхідність суспільних змін, а, отже, передувало Великій французькій революції, то курс "Історія політичних вчень - 2" починається з вивчення праці одного з найвидатніших критиків Французької революції, засновника ідеології консерватизму, Е. Бьорка. Студент(к)и у цьому курсі мають прочитати та проаналізувати твори таких видатних мислителів, як Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, А. де Токвіля та ін. закінчується курс славнозвісною працею К. Поппера "відкрите суспільство та його вороги". ?


Історія української політичної думки
Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про історію розвитку політичної думки, розуміння закономірностей процесу становлення і розвитку основного понятійного змісту політичних теорій на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, ідеологічної складової та практичної направленості громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України, з'ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні, ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України; вміти: виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях, екстраполювати отримані знання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікація корупційних правопорушень
Метою навчальної дисципліни є вивчення положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень. Завданнями дисципліни є одержання чіткого уявлення про види корупційних правопорушень, проблеми правозастосування у цій сфері та шляхи їх вирішення.


Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Кількісні та якісні методи у дослідженні корупції
Ознайомити слухачів і слухачок курсу зі специфікою використання методів збору і аналізу соціальних даних для розробки дизайну дослідження відповідно до дослідницьких питань, розробки інструментарію дослідження та основних підходів до аналізу емпіричних даних.


Корупційні ризики у судовій системі України
Мета цьго курску розповідає про те що корупційні ризики у судовій системі Мета дисципліни - надати студентам знання про принцип незалежності судової влади та його значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві; сформувати розуміння феномену корупції та особливостей її прояву у системі правосуддя України. Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції та її окремих проявів для здійснення якісного та ефективного правосуддя, надати їм знання та сформувати вміння щодо встановлення чинників корупції в системі правосуддя та визначення заходів з їх усунення. У результаті вивчення курсу студент повинен: набути: 1) розуміння небезпеки корупції для забезпечення права на справедливий суд 2) нетолерантність до корупції загалом і до корупції у системі правосуддя зокрема. знати: 1) законодавство про судоустрій і статус суддів України та міжнародні стандарти щодо забезпечення безсторонності суду; 2) етичні стандарти поведінки судді; 3) особливості проявів корупції у системі правосуддя України; 4) основні заходи запобігання корупції у системі правосуддя; 5) поняття та особливості дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі за вчинення корупційних правопорушень. вміти: 1) здійснювати оцінку положень законодавства про судоустрій і статус суддів щодо забезпечення незалежності суду та суддів; 2) здійснювати кримінологічну експертизу законодавства про судоустрій і статус суддів щодо можливих корупційних ризиків; 3) виявляти й аналізувати тенденції судової практики та практики дисциплінарних органів про притягнення суддів до юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення; 4) скласти програму запобігання корупції у відповідному органі системи правосуддя України.


Корупція, державна політика та суспільство
Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.


Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн
Вивчення цього курсу є про зменшення рівня корупції до безпечного в Україні, можливе лише за умови вивчення та втілення в життя закордон­ного досвіду боротьби із цим вкрай негативним соціальним явищем, в першу чергу успішно діючих в інших країнах політичних, правових та організа­ційних механізмів подолання корупції. Виділення та вивчення закордонних програм, які спрямовані на протидію хабарництву та корупції, що довели на практиці свою ефективність, являє собою величезні перспективи для запозичення позитивного іноземного досвіду, особливо за відсутності власного реально діючого механізму протидії корупції.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота - невід'ємна складова навчального процесу в НаУКМА, важливий засіб підготовки майбутнього фахівця. Працюючи над курсовою, студент набуває навичок самостійної пошукової (евристичної) праці; опановує сучасні дослідницькі методики; знайомиться з науковою літературою; розвиває вміння викладати думки та ідеї академічною мовою; закріплює культуру належного ставлення до стандартів, оформлення наукової праці. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логіка
"ЛОГІКА" - це загальноосвітній курс, який передує курсам "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" та "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах". Студент(к)и знайомляться з основними формами та законами правильного мислення, вчяться робити правильні висновки із засновків, дисциплінувати власне мислення та працювати з формалізованим знанням там, де це важко зробити за допомогою природної мови.


Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Мас-медіа і політика в Україні і світі
Мета курсу - отримати розуміння того, як функціонують засоби масової інформації, а також навчитись критично підходити до аналізу роботи ЗМІ. Курс розділено на два блоки: теоретичний і практичний. У теоретичному блоці будуть розглядатися головні підходи до аналізу медіа. Практичний блок - це робота з аналізу сучасного українського медійного поля з запрошенням гостьових лекторів - відомих українських журналістів та редакторів, які безпосередньо зможуть розповісти студентам про роботу українських ЗМІ.


Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми.


Методологія дослідження корупції
: Інтерактивний курс розрахований для студентів магістерських програм, аспірантів та аналітиків, практиків, які планують науково досліджувати корупцію. Основний тематичний фокус курсу - теорії та дизайн для дослідження корупції.


Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції
Мета курсу:Навчитися впевнено оперувати теоріями та методами дослідження корупції; сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних рекомендацій


Міжнародні відносини у сучасному світі


Міжнародні відносини у Східній Азії
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.


Місцеве самоврядування
Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.


Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень


Науковий фаховий семінар


Націєтворення та державотворення в Україні у XX ст: історичні, політичні та економічні перспективи
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Національна безпека України: європейський контекст
Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


НДС "Вступ до наукових студій"
У цьому семінарі студенти мають написати наукову статтю за параметрами, що були задані у курсі "Основи наукового дослідження". Стаття пишеться на вільну тему, але, це може бути перероблена за вимогами статті частина майбутньої магістерської дипломної роботи. В аудиторії відбувається презентація статті з наступним її обговоренням, в якому мають взяти участь всі студенти групи. Після доопрацювання стаття подається як теза до цього семінару, яка і є формою контролю.


НДС "Теорія прийняття політичних рішень"
Охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є : способи і механізми вироблення управлінських рішень різного рівня в політичних системах з різними моделями розподілу політичної влади; врахування економічних, соціальних, юридичних і політичних чинників при підготовці проектів рішень; етапи формування та політологічні особливості процесу вироблення і впровадження політичних рішень; характер політичних та управлінських процесів за різних політичних режимів; роль громадських організацій і суспільних об'єднань у виробленні й ухваленні політичних рішень.


Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.


Німецька та європейська економічна політика
The aim of the course is to pass on fundamental knowledge on German and European economic policy in the field of macroeconomic policies (monetary and financial policy) and sectoral policies (industrial, agricultural, transport policies). The course is based on Economics Macroeconomics and Microeconomics, as well as sectoral economics. The course equips the student with the basic theoretical tools and techniques appropriate for discussing contemporary German attitude for EU common economy development.


Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.


Оптики сучасного прочитання феномену "Політичне життя": політологічні, соціологічні, психологічні та естетико-медійні аспекти
Спираючись на сучасні міждисциплінарні зарубіжні та вітчизняні дослідження, автор курсу пропонує такий погляд на феномен "Політичного життя", в якому інструментом аналізу замість звичних "Інститутів" та "процесів" на перший план пропонуються соціологічні, особистісно-психологічні, естетико-театральні, журналістичні та медійні аспекти політичної реальності. Based on modern interdisciplinary foreign and domestic research, the author of the course offers such a view on the phenomenon of "Political Life", in which sociological, personal and psychological, aesthetic and theatrical, journalistic and media aspects of political reality are offered in the foreground instead of the usual "Institutions" and "processes".


Організація наукового дослідження. Професійна етика та академічна доброчесність


Основи державної політики
Розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.


Основи економічної політики
Курс "Основи економічної політики" розрахований на студентів другого курсу магістерської програми "Європейські та німецькі студії" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки політологія.


Основи економічної теорії
Курс Основи економічної теорії спрямований на надання базових теоретичних і практичних знань, необхідних для прийняття ефективних рішень за умов обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Для цього вивчаються теорії попиту та пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур і розглядаються напрями практичного застосування цих теорій.


Основи європейського та міжнародного права
Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.


Основи журналістських розслідувань
Програма курсу включає ознайомлення студентів із ключовими етапами роботи над розслідуваннями,вивчення стандартів роботи, навчання різним методам, правилам, інструментам роботи журналістів-розслідувачів. Курс базуватиметься на практичному досвіді автора, отриманому за більше 10 років упроектах журналістських розслідувань, кожне заняття включатиме конкретні кейси для розбору в рамкахпроходження навчального курсу.


Основи мережевого аналізу
Мета курсу - поглибити знання студентства магістерської програми "Антикорупційні студії" щодо аналізу соціальних мереж (socialnetworkanalysis). Курс складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина містить повторення процедур мережевого аналізу (розрахунок щільності, центральності, виділення зв'язаних підгруп, структурна еквівалентність, тощо), повторення основних принципів роботи у програмі UCINET for Windows та набуття навичок роботи з іншим програмним забезпеченням для SNA. Протягом семінарських занять студентство буде ознайомлене із практичними особливостями використання можливостей мережевого аналізу відповідно до дослідницьких мети і завдань. Це включатиме дослідження его-мереж, організаційних мереж та "керівних вузлів", політичних мереж та мереж розробки політики, а також мереж громадських організацій та мереж як агентів соціальних рухів та протестної активності.


Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.


Основи наукового дослідження
Курс "Основи наукового дослідження" розглядає основні моменти наукового дослідження, його логіку та основні напрямки здійснення дослідження: пошуковий та гіпотетичний. Приділяється увага поняттю гіпотези, її видам та способам формування. Окремим блоком є загальнонаукові методи дослідження. В курсі розглядаються основні вимоги щодо наукової продукції. На практичних заняттях студент(к)и аналізують автореферати вже захищених дисертацій


Основи політичної аналітики
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів.


Основи сталого розвитку
Цей курс загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.


Особливості етнополітичних процесів в сучасному світі
Особливості етнополітичних процесів у сучасному світі Курс є продовженням нормативної дисципліни Етнополітологія, передбачає поглиблене вивчення етнополітичних процесів і явищ із зануренням у атмосферу викликів сучасності. Етнополітичні процеси трансформуються також в ході безперервної еволюції держави та етноспільнот, продукуючи все нові виклики. Курс покликаний сформувати у студентів цілісну, комплексну картину сучасної, динамічної етнополітичної сфери, основних векторів її розвитку, забезпечити теоретико-методологічним інструментарієм для аналізу, масштабування до національного та глобального рівнів, моделювання та прогнозування розвитку етнополітичних процесів та явищ.


Партійні та виборчі системи країн ЄС
Типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту.


Підготовка аналітичних документів
Курс розрахований на новачків політичного аналізу (студентів) та фахівців-початківців. Навчає основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, роботі з джерелами, принципам написання якісного та зрозумілого тексту, рецензування та адвокації. За підсумками курсу очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.


Поведінкова економіка як метод дослідження корупції
Thiscourseintroducesstudentsto a growingfieldofbehavioraleconomicswith a viewof (anti-)corruption, whichusesinsightsfrompsychologyandexperimentaldatatoimproveeconomicmodelsofbehaviortodevelopeffectiveanti-corruptionpolicies. Ourgoalistounderstandhowpredictionsofeconomicmodelschangewhenweincorporatephenomenasuchasaltruism, lossaversion, andself-controlproblemsinthecontextof (anti-)corruption. Wewillcollectdatafromclassroomexperimentsandwilltrytoexplaintheobservedbehaviorusingbothstandardandbehavioralmodels. Althoughwewillquestionsomeassumptionsofstandardeconomicmodels, wewillnotcastawaythefundamentaltoolsandtechniquesofmainstreameconomics. Wewillcontinuetorelyonindividual-based, utility-drivenmodels, mathematicalformalizationofassumptions, andtheoriesthatcanbetestedwithdata. Поведінкова економіка є новим підходом до вивчення економічної поведінки та прийняття рішень і може допомогти в розумінні того, як люди беруть участь у корупційних схемах та як їх можна запобігти. Студенти ознайомляться з основними поняттями та методами поведінкової економіки та їх застосуванням у дослідженні корупції. Вони також дізнаються про різні типи корупції та їхні наслідки для економіки та суспільства. Курс включає в себе вивчення поведінкових експериментів, які дозволяють досліджувати різні сценарії економічної поведінки та прийняття рішень в умовах корупції. Студенти також досліджують ефективність різних політик та програм, спрямованих на боротьбу з корупцією, за допомогою поведінкової економіки. Після завершення курсу студенти зможуть оцінити ефективність корупційних політик та програм, а також розробляти нові стратегії для боротьби з корупцією. Вони також зможуть застосувати поведінкову економіку для дослідження інших соціально-економічних проблем та прийняття ефективних рішень в цій галузі.


Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна "Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень" єміждисциплінарним навчальним курсом, що складається з трьох кредитів та передбачає вивченняінституту повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень, в механізмі протидіїкорупції та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Мета навчальної дисципліни - наданнякомплексних знань в сфері повернення активів, отриманих внаслідок корупційних правопорушень,зокрема щодо міжнародних та національних правових стандартів, правового регулювання, органів,відповідальних за пошук та повернення активів як в Україні, так і закордоном, та надання студентамкомплексних знань про особливості функціонування системи розшуку та повернення активів.


Політика в пострадянських країнах
Лекційні заняття з навчальної дисципліни "Політика у пострадянських країнах" мають на меті донесення теоретичних знань з дисципліни, огляд загальних характеристик політичних процесів, що відбуваються на пострадянському просторі, сприяння розвитку в студентів аналітичних здібностей, розширення світогляду. Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.


Політична аналітика - методи і підходи
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Політична антропологія
Мета курсу - зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.


Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.


Політична експертиза і наукове консультування


Політична історія гумору: український та європейський виміри
В цьому курсі ви визначите для себе спорідненість та відмінність, подібність та своєрідність сміху, гумору, сатири, гротеску, іронії та сарказму. Ознайомитеся з історичними, політичними та традиційними контекстами різноманітних (здебільшого, європейських) феноменів сміху та гумору. В курсі йтиметься як про політичні акценти гумору окремих авторів (ми торкнемося творів Гашека, Джерома К. Джерома, О'Генрі, Ільфа та Петрова, Платонова, Булгакова, Аверченко, Зощенко, Бабеля, Войновича, Довлатова, Жванецького), так і про історію складання "інституцій" сміху та гумору (йтиметься про спеціальні гумористичні періодичні видання нашої країни та зарубіжжя, про сторінки гумору в "серйозній" періодиці, про телевізійні гумористичні серіали та програми). Окремий підрозділ курсу присвячений історії та стилістиці гумору в світовому кінематографі та театрі. Ви ознайомитеся також із сміховою культурою різних націй та народів (йтиметься про особливі стилістики та тематики "британського гумору, "єврейського гумору", "французького гумору", "американського гумору" і т. ін.). Звертаємо вашу увагу на те, що особливий наголос буде зроблено на історії політичного гумору, але не тільки: йтиметься також про політичні контексти різноманітних форм, персонажів, сюжетів та стилістики гумору


Політична історія європейської інтеграції
Мета курсу - дати фахові знання про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є учасником світового політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав є його членами або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися, включно з Україною. Як все це почалося? Чому лише шість держав спочатку стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували організацію? Чи було створення європейської федерації мотивом? Чи існували в історії окремих європейських країн та в історії Європи як окремого культурного регіону історичні, культурні та ідейні передумови для інтеграції та єдності? Курс для студентів магістерської програми з політології має на меті відповісти на ці питання, покладаючись на історичні факти. Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань


Політична історія Східно-Центральної Європи
Аналіз причин і передумов сучасного політичного становища та формування держав у Осередді геополітичного просторі Світового простору.


Політична історія ФРН
Gr?ndung des Deutschen Reiches & die Politik Bismarcks und Wilhelm II. Der 1. Weltkrieg und seine Folgen (Versailler Vertrag, Weimarer Republik) Die Machtergreifung Hitlers und der 2. Weltkrieg Nachkriegspolitik und die Teilung Deutschlands Der Kalte Krieg - wichtigste Momente Wiedervereinigung und ihre Folgen


Політична психологія
Результати політична психологія досліджень основних соціально-політичних феноменів, як-от: політичної культури, політичних міфів, політичного лідерства, влади тощо. Механізми масової політичної поведінки, психологічні механізми політичної активності та її детермінанти.


Політична реклама та SMM


Політична система Європейського Союзу
The goal of this course is to get aquatinted with the main approaches to EU public policy analysis and to offer students a framework to conduct their own research on the EU public policy. To realize the indicated goal, the course introduces major debates about Europe, the EU and Europeans; considers some of the questions connecting with the EU`s enlargement, integration and policy-making, analyzing 4 main theories (neo-functionalism, intergovernmentalism, rational choice theories (institutionalism) and constructivism), which are essential tools for analyzing a policy field. In the frame of the course the EU policy-making is approached from a policy cycle perspective (with its stages of agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation and evaluation). Particular attention is paid to governance (multilevel governance, new modes of governance, policy networks), Europeanization (downloading and uploading) and issues of legitimacy (democratic deficit). A number of policy domains are selected as case-studies. EU public policy provides conceptual and research tools for the critical analysis of public policy and a broad political and historical approach to European and International Studies. It centers on the policy process in the European Union. This course enables students to understand and critically analyze the way in which policies are made in the European Union and the implications thereof. Both formal and informal dimensions are covered. Emphasis is put on the unique character of policy-making in the EU, the diversity of the EU policies and issues of power and influence. The course does not go over all policy areas but reaches the framework and the tools required to analyze a policy area in depth.


Політична система України
Фази пострадянських перетворень, Основні завдання і функції законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні, Формальні і неформальні механізми прийняття рішень в українській політиці, Податкова і бюджетна система України, Громадянське суспільство і його інститути.


Політична система ФРН
H?ter der Verfassung? Bundespr?sident und Bundesverfassungsgericht Vertikale Gewaltenteilung: F?deralismus von Bund und L?ndern (Aufgabenverteilung; Finanzverteilung; Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetzgebung) Intermedi?re Organisationen: Verb?ndepluralismus in Deutschland (Was ist Pluralismus?; Verbandsorganisation in Deutschland) Typologische Einordnung: politische Systeme


Політична філософія
Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".


Політичне красномовство
Курс "Політичне красномовство" в основному практичний курс, покликаний дати студент(к)ам певні навички публічного виступу. Зрозуміло, що аудиторією виступає академічна група, яка має проаналізувати кожний виступ. Лекційний курс передбачає стисле знайомство з теорією красномовства (риторикою), структурою промови, основними прийомами цього мистецтва. Розглядаються основні жанри політичного красномовства, один з яких студент(ка) має обрати для власного виступу. Сам виступ, тривалістю 3 хв. (плюс-мінус 10 сек.) має розкрити обрану самостійно тему, та містити у собі всі необхідні для публічного виступу елементи. За правилом, студент(ка) має можливість другої спроби виступу. Основна оцінка йде саме за публічний виступ, хоча оцінюється також і участь в обговоренні інших виступів.


Політичне маніпулювання
Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Політичне маніпулювання та ідеологічна пропаганда
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Політичне фінансування та політична корупція
Студенти ознайомляться з різними типами політичної корупції та їх впливом на політику та суспільство. Курс включає в себе вивчення різних методів та інструментів політичного фінансування, таких як державне фінансування, пожертвування виборчим кампаніям, політичні пакети та інші. Студенти також досліджують роль громадських організацій у політичному фінансуванні та боротьбі з політичною корупцією. Курс також зосереджений на аналізі міжнародного досвіду у боротьбі з політичною корупцією та розглядає різні країни та регіони світу. Студенти досліджують ефективність різних політик та програм, спрямованих на запобігання та боротьбу з політичною корупцією. Після завершення курсу студенти зможуть оцінювати ризики та наслідки політичної корупції, розробляти стратегії запобігання та боротьби з нею, а також оцінювати ефективність різних політичних фінансових політик та програм. Вони також зможуть застосувати свої знання для дослідження та розв'язання інших соціально-економічних проблем, пов'язаних з політикою та фінансами.


Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях
Дисципліна належить до переліку обов’язкових дисциплін у рамках магістерської сертифікатної програми «Політичні технології у виборчих кампаніях». Передбачає ознайомлення студентів з основними видами аналізу та соціологічних досліджень, які використовуються у виборчих кампаніях. Практичні заняття присвячено темам: «Аналіз електоральної ситуації», «Соцопитування як інструмент у виборчій гонці», «Метод фокус-груп», «Діагностика виборчого округу», «Сегментація електорату», «Аналіз ефективності виборчої кампанії», «Екзіт-пол» тощо.


Політичний гумор в країнах Європи та Америки: історія та сучасність
Мета курсу полягає у тому що політичний гумор в країнах Європи та Америки: історія та сучасність


Політичний екстремізм
Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.


Політичний консалтинг
призначення курсу - ознайомлення із основними теоретичними та емпіричними підходами у дослідженнях соціальної адаптації людини, зокрема за умов кардинальних соціальних перетворень; вивчення розвитку


Політичний копірайтинг
Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях


Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.


Політичні трансформації


Політологічна теорія держави
походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.


Політологія
Програма з курсу «Політологія» включає в себе таки головні питання: Предмет і методологія політичної науки. Найважливіші етапи розвитку і напрями політичної думки. Політичні системи. Держава в політичній системі, типи і форми держави. Політичні рухи та партії в політичній системі. Політичні норми в системі соціального регулювання. Легітимність влади. Політична свідомість.


Політологія державного управління


Політологія: теоретичний та прикладний аспекти
Курс "Політологія: політичний та прикладний аспекти" є нормативною дисципліною сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії". Викладання цього курсу передбачає розкриття основних понять політичної науки: політичний інтерес, політична система, політична влада, держава та її інституції, політичні партії, громадські організації, політичні ідеології та втілення їх у практичній політичній діяльності, зокрема політичними партіями, що увійшли до ВРУ. Розглядається політичний процес та його складові. Все це необхідно для розуміння механізмів та розробки засобів протидії корупції.


Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн "третього світу". Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій


Порівняльне конституційне право
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.е суто кількісний метод, основним і центральним інструментом якого виступає система категорій. Найпростішим видом оцінювання категорій є підрахунок числа появи категорії (припускається, що між частотою появи змісту і значенням існує взаємозв'язок). Задум контент-аналізу полягає в тому, щоб систематизувати ці інтуїтивні відчуття, зробити їх наочними і такими, що перевіряються і розробити методику цілеспрямованого збору тих текстових свідоцтв, на яких ці відчуття ґрунтуються. При цьому передбачається, що озброєний такою методикою дослідник зможе не просто упорядкувати свої відчуття і зробити свої висновки більш обґрунтованими, але навіть дізнатись з тексту більше, ніж хотів сказати його автор, бо, скажімо, наполегливе повторення в тексті певних тем або вживання певних характерних формальних елементів або конструкцій може не усвідомлюватися автором, але виявляє і певним чином інтерпретується дослідником – що звідси належить соціологові А.Г.Здравомислову напівжартівливе визначення контент-аналізу як «науково обґрунтованого методу читання між рядків».


Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції
Мета дисципліни- надати студентам необхідні знання щодо явища корубції та способів запобігання його в публічному адмініструванні.Завдання - сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.


Практика навчальна
Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Проблема захисту права власності
Дослідженню проблем захисту права власності, а також окремих способів захисту прав присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання захисту права власності


Публічні політики в Європейському Союзі


Публічні політики ЄС
Розробка публічних політик у Європейському Союзі та в національних політичних системах держав-членів ЄС; основні підходи і методи аналізу публічних політик у ЄС; загальна інституційна характеристика процесів вироблення і зміст конкретних публічних політик за окремими напрямами діяльності ЄС.


Різновиди корупції та антикорупції
Мета цього курсу про те що.Які бувають Різновиди корупції та антикорупції. Проведення аналізу корупції, як системного явища, необхідно починати із з’ясування її факторів, які виступають підґрунтям корумпованих суспільних відносин. Самі фактори (детермінанти) утворюють цілісну систему, яка зумовлює вплив на вчинення протиправних діянь.


Розробка дисертаційного проекту


Розслідування корупційних правопорушень
Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.


Світова політична історія ХХ-ХХІст.
Програма з курсу "Світова політична історія" відповідає навчальному плану підготовки студентів за спеціальністю - політологія, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА. Курс "Світова політична історія." є важливою складовою вивчення розвитку політичних та партійних систем, методів управління, ключових принципів та цінностей, що визначали суспільно-політичне життя ХІХ-ХХ ст.


Світові тренди розвитку (економіка, політика, освіта, право)


Свобода інформації та доступ до публічної інформації
"Право на доступ до публічної інформації" є нормативним курсом магістерської програми "Антикорупційні студії". Завершується дисципліна заліком. Мета дисципліни - надати студентам необхідні знання та практичні навички щодо доступу до публічної інформації, зокрема, знання щодо: міжнародних стандартів в сфері доступу до публічної інформації; правових підстав обмеження права на доступ до інформації.


Соціальна нерівність і корупція
Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільств.


Структура та функції державного управління
Метою курсу є закладення у студентів розуміння світового досвіду публічного адміністрування; поглиблення уявлень щодо національних практик державного управління в різних країнах. Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: - проаналізувати логіку розвитку інституційної структури та функцій державного управління; - розвинути навички аналізу процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, що дозволяють логічно інтерпретувати глибинні засади та природу управлінського впливу держави та її органів; - розкрити тенденції еволюції ідеології та технологій адміністрування в принципово нових умовах функціонування сучасної держави; - дати концептуальне і нормативне обґрунтування ефективності державної політики та організаційних механізмів її реалізації на загальнонаціональному та місцевому рівнях


Структурний психоаналіз в суспільних та політичних науках
Мета курсу полягає у поглибленому вивченні структурного психоаналізу Жака Лакана (1901-1981), французького філософа й психоаналітика, та його послідовників у ХХ-ХХІ столітті, які застосували психоаналітичні підходи для аналізу сучасної політики. Лаканівський структурний психоаналіз упродовж останніх десятиліть лишається найвпливовішим із психоаналітичних методів інтерпретації політичних процесів у працях таких всесвітньо відомих філософів та авторів політичних теорій, таких як Джудіт Батлер, Славой Жижек, Ален Бадью та ін. Курс ознайомлює із засадничими поняттями психоаналізу Жака Лакана, які широко використовуються в гуманітарній аналітиці політичних процесів сьогодення: три регістри: Уявне, Символічне, Реальне; Великий Інший та Суб’єкт-Зобов’язаний-Знати; об’єкт а та синтом; нестабільний означник та переозначування та ін. Дається уявлення про загальний психоаналітичний інструментарій, до якого входять ці поняття: несвідоме, суб’єкт бажання, аналітичний процес, перенос або трансфер, топіка психоаналізу та ін. Розглядається діяльність основних шкіл та напрямків, що розвивають структурний психоаналіз в політичній теорії: французька школа, яка синтезує лаканаліз із марксизмом (А. Бадью, Л. Альтюссер, Ж.А. Міллер, С. Лазарю), британська школа (ессекська традиція — Я. Ставракакіс та його послідовники; кембриджська — С.Кей), люблянська школа (С. Жижек, Р.Мочник, М. Долар, Р.Салецл, А.Зупанчич, М. Божович), пострадянський “лакано-лефтизм” (В. Софронов, А.Смулянський, С. Жеребкін та ін.) Арткулюються основні проблеми “структурного психоаналізу в політиці”: колективне несвідоме, структуроване як мова політичного дискурсу; гегелівська діалектика Пана і Раба в контексті дискурсу аналітика; психоаналіз ідеологій та ідеологічні фантазми; політекономія насолоди в політиці та “plus-de-jouir” за аналогією доданої вартості; закон у контекстах теорій Символічного, Супер-Его, Мертвого Батька; психоаналітичні артикуляції “правих”, “лівих” політичних ідентичностей, центризму та ін.


Суспільно-політичні рухи
Програма з курсу "Суспільно-політичні рухи" відповідає предметній області політології. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців з політології, які володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, фундаментальними знаннями політичної теорії та практики. Набути компетентності можуть бути застосовані у експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській діяльності.


Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи
Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Сучасні європейські підходи до влади і політики
метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства.


Сучасні західні політичні теорії
Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства.


Сучасні методи досліджень у політології
Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою SPSS. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, проведення анкетування, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.


Сучасні теорії влади і політики
Метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. У курсі надається обґрунтування розрізненню влади і політики, влади і насильства, відмінності сучасного характеру влади і політики від їх модерного типу. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства


Теорії міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.


Теорії та методи сучасної політики


Теорії та методи сучасної політології


Теорія ігор
Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Управління громадськими організаціями: підходи та практики
Мета цього курсу полягає дослідження є наукова розробка теоретичних і практичних питань ... ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ТА ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Розвиток теорії управління, розробка економіко-математичних методів дозволили багато які якісні рішення задач доповнити або замінити точними кількісними оцінками або рішеннями, а розвиток коштів обчислювальної техніки і комунікацій сприяв підвищенню ефективності управління. Багато які задачі, які раніше не могли вирішуватися в реальній або допустимій масштабі годині із - за трудомісткість розрахунків, стали повсякденною реальністю.


Участь громадськості у боротьбі з корупцією
Коротка анотація додається: Курс "Участь громадськості в боротьбі з корупцією" пропонує студентам вивчити ключові аспекти боротьби з корупцією через активну участь громадськості. Учасники отримають розуміння сутності корупції, її наслідків для суспільства та інструментів протидії. Курс орієнтований на аналіз кейсів, вивчення законодавства, а також розвиток навичок участі в громадських ініціативах. Після завершення студенти матимуть знання та навички для активної участі у протидії корупції та сприяння побудові правової, справедливої та прозорої суспільної системи.


Французька мова


Французька філософсько-політична та соціологічна думка кінця XVIII - першої половини XX ст.
Період, який розпочався у Франції напередодні Революції 1789 р. та тривав до початку Другої світової війни є надзвичайно важливим щодо формування та розвитку філософсько-політичних ідей та політичних ідеологій не тільки сучасної Франції, але й всієї сучасної Європи. Курс "Французька філософсько-політична та соціологічна думка кінця XVIII- першої половини XX cт.ст."розкриває весь спектр філософсько-політичних, педагогічних, соціологічних та естетичних теорій, що складали основу та зміст інтелектуального життя та «державницько-адміністративних практик» зазначеного періоду у Франції та – ширше – в цілому у Європі. Впродовж курсу студенти з подивом дізнаються про багатства інтелектуальних та політичних контекстів цієї доби, відкриють для себе цілком нові та «незнані» прІзвища, «перевідкриють» начебто відомі ідеї, прізвища та історико-політичні контексти, осягнуть генезу сучасних політичних та філософсько-політичних ідей.


Ціннісно-психологічні аспекти політичних трансформацій


Шляхи до вирішення конфліктів, спричинених питаннями ідентичності


Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах
Курс "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах якісної дослідницької традиції, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах різних напрямів політології. Курс охоплює основні "класичні" якісні (якісницькі) методи досліджень. Студенти набувають не лише практичних навичок зі збору та аналізу якісних даних, але й на практиці опановують етапи дослідницького процесу. Зокрема студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження, кейс-стаді, аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю і спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти навчаться проводити інтерв'ю, при цьому вмітимуть поставити коректні запитання, врахувати особливості респондента та відстежити сам процес проведення інтерв'ю, зокрема врахувати невербальну семіотику, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу даних в межах інтерпретативної дослідницької традиції.


Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна