Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Аспірантський дослідницький семінар


Виробництво документальних фільмів
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Виробництво журналів
Курс має на меті демонстрування, як функціонує глянцева журналістика, на яку часто скептично дивляться "серйозні" журналісти. На лекціях буде розглянутий як міжнародний, так і український контекст. Акцент - на актуальну інформацію та на практичні заняття. В рамках цього курсу студенти навчаться писати тексти для видань глянцевої журналістики. Вони також відвідають редакцію головних українських fashion-журналів та поспілкуються з легендарними інсайдерами цієї царини.


Виробництво телевізійних новин
Виробництво телевізійних новин складається з обов'язкових тренінгів теленовин. Курс покликаний закріпити на практиці теоретичні знання.


Вступ до відеовиробництва
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Гостьовий курс 1
Гостьовий курс 1 має на меті поглибити та систематизувати знання студентів про сучасні цифрові інформаційні технології, навчити студентів максимально використовувати переваги цифрового виміру інформації та водночас враховувати небезпеки, зумовлені розвитком цифрових технологій, та ефективно їм протистояти.


Дослідницький семінар з нових медіа та цифрових комунікацій


Експертна майстерня
Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Мета курсу - ознайомлення слухачів із сучасними національними та міжнародними медіапрактиками, фахівцями та проєктами в галузі медіа, інформаційних технологій та інформаційної безпеки. Тематики занять пов'язані з представленням досвіду роботи редакцій, аналітичних установ, висвітленням технологій, принципів та стандартів роботи журналістів та медіафахівців. Формат курсу - серія майстер-класів, гостьових лекцій, відкритих обговорень.


Журналістика даних
Ознайомити студентів із таким напрямом журналістики як журналістика даних, із кращими практиками цього жанру як у світі , так і в Україні; навчити студентів шукати історії, теми за допомогою даних, аналізувати вже існуючі журналістські матеріали цього напрямку із розумінням алгоритму, як вони створюються; навчити на практиці використовувати різні методи збору, аналізу та візуалізації даних у своїй подальшій журналістській роботі.


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники ЗМІ. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Журналістські тексти в епоху мультимедіа
Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.


Індівідуальний журналістський проект
Ознайомлення студентів з методами дослідження в магістерській роботі. Написання дипломної роботи або зйомка документального фільму. Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Лабораторія громадських ЗМІ: практикум
Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.


Магістерська робота


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Методологія наукових досліджень
Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.


Методологія наукових досліджень в медіа


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики
Ознайомити студентів із сучасними теоріями міжнародної комунікації та висвітлення міжнародних подій. Навчити основам виробництва, відбору та аналізу міжнародних новин.


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум
Вивчення базових понять графічного дизайну в медіа, засвоєння принципів роботи з мультимедіа. Практичне ознайомлення з провідними технологіями мультимедіа та відповідним програмним забезпеченням. Вивчення та обговорення спеціалізованої літератури та показових прикладів сучасних мультимедійних проектів.


Науково-дослідний семінар з нових медіа


Нові медіа та онлайнова журналістика
Мета курсу: Ознайомити студентів із змінами, що відбуваються в індустрії медіа, навчити орієнтуватись у форматах та підходах, що використовуються в онлайн журналістиці, пояснити, як монетизуються сучасні ЗМІ.


Основи герменевтики
Філософсько-інтерпретаційні основи формування самостійного мислення сучасного українського журналіста. Журналістика як герменевтика. Три рівні інтерпретації тексту. Механізми зміни естетичних мод від готики до постмодернізму. Герменевтичні методології. Кабалістика, антична герменевтика, християнська герменевтика. Герменевтика як наука. Модернізм, психоаналіз, екзистенціалізм, структуралізм, постмодернізм (постструктуралізм). Філософська герменевтика. Есеїзм як тип синтетичного мислення.


Основи економічної журналістики
Курс "Основи економічної журналістики" покликаний сформувати у студентів уявлення про сучасний стан економіки України та її місце в світових економічних процесах з метою отримати навички аналізу та інтерпретації базової статистичної, комерційної інформації, даних відкритих державних та приватних реєстрів, орієнтуватися в роботі основних ринків, а також в урядових політиках з питань соціального забезпечення, податків, фінансового сектору тощо. В рамках курсу студенти отримують можливість інтерактивної взаємодії із експертами ринків, учасниками бізнес-процесів. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний проект, присвячений діяльності представників малого підприємництва.


Основи телевізійного виробництва
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов'язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З'ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вчаться писати тексти для теленовин, а також працювати з телекамерами. Студенти власноручно знімають відео на камеру. Наприкінці триместру студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.


Правове забезпечення ЗМІ
Завданням курсу є ознайомлення студентів із : "міжнародними стандартами свободи слова та свободи обігу інформації "роллю та відповідальністю преси в демократії "призначенням та функціями права "правилами збору та обігу інформації в Україні "правничими засадами функціонування друкованих, електронних медіа "особливостями Інтернет журналістики "основами авторського права "змістом прав, обов'язків та кваліфікованих привілеїв журналістів


Практика навчально-виробнича
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Робота журналіста в небезпечному середовищі
вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.


Розробка дисертаційного проекту


Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.


Теорії медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіакультури
Основною метою курсу є ознайомлення студентів із засадничими теоріями та концепціями медіакультури, мас-медіа, а також навчання студентів теоретичних та практичних навичок аналізу медійних текстів, стимулювання критичного осмислення артефактів сучасної медіакультури (кіно, фотографія, медіа мистецтво). Зміст курсу покликаний ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, таким чином готуючи до самостійного осмислення процесів в сфері мас-медіа та інформаційному просторі загалом.


Факт-чекінг та верифікація інформації
Сформувати у студента знання та практичні навички щодо професійної роботи фактчекера. Ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна