Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

OSINT: практикум
Курс присвячений ознайомленню з основами розвідки відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування навичок використання відкритих інструментів для критичного аналізу даних і інформації; розуміння основних підходів та природи сучасної дезінформації; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; вміння захистити свої дані.


Аналітика соціальних мереж
Курс присвячений ознайомленню студентів з принципами та методами соціальних мереж, вивчення інструментів. У цьому курсі розглядаються найбільш часто використовувані платформи соціальних мереж і те, як їх можна включити в ширшу комунікаційну стратегію. Здобувачі дізнаються, як найкраще збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі, а також вимірювати результати цифрових комунікаційних кампаній. Курс також розглядає найкращі практики та приклади використання соціальних мереж в медіа комунікаціях, а також проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами, такі як комп'ютерна пропаганда.


Аспірантський дослідницький семінар
Аспірантський семінар надає можливість аспірантам здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь в наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведені дисертаційних досліджень іншими аспірантами, отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи. В рамках курсу передбачено проведення наукових зустрічей з дослідниками та вченими з інших університетів України та світу. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану.


Виробництво журналів
Курс має на меті демонстрування, як функціонує глянцева журналістика, на яку часто скептично дивляться "серйозні" журналісти. На лекціях буде розглянутий як міжнародний, так і український контекст. Акцент - на актуальну інформацію та на практичні заняття. В рамках цього курсу студенти навчаться писати тексти для видань глянцевої журналістики. Вони також відвідають редакцію головних українських fashion-журналів та поспілкуються з легендарними інсайдерами цієї царини.


Виробництво телевізійних новин
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов'язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З'ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вчаться писати тексти для теленовин, а також працювати з телекамерами. Студенти власноручно знімають відео на камеру. Наприкінці триместру студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.


Гостьовий курс
Гостьовий курс має на меті поглибити та систематизувати знання студентів про сучасні цифрові інформаційні технології, навчити студентів максимально використовувати переваги цифрового виміру інформації та водночас враховувати небезпеки, зумовлені розвитком цифрових технологій, та ефективно їм протистояти Формат курсу - серія майстер-класів, гостьових лекцій, відкритих обговорень.


Дезінформація, пропаганда та стратегічні комунікації
Курс присвячений вивченню різних аспектів інформаційних впливів, у тому числі, дезінформації, місінформації та пропаганди. Студенти розглядатимуть історичні витоки пропаганди, дізнаються про структуру та мережу російської дезінформації, а також проаналізують практики боротьби з деструктивним контентом на прикладі світових урядових та неурядових організацій. Також у ході курсу передбачається вивчення поняття стратегічні комунікації в контексті боротьби з інформаційними загрозами.


Дослідницький семінар з нових медіа та цифрових комунікацій
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основих концепцій сучасної медіатеорії


Експертна майстерня
Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального сторітелінгу;навчити створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.


Етика даних і штучного інтелекту
Курс присвячений вивченню проблеми етики даних та відповідальному використанню AI. Студенти вивчатимуть, що включає в себе чесний збір, обробка та використання інформації, як реалізовувати це прозоро та з дотриманням прав людини на приватність. Як долається проблема упередженості, дискримінації й точності. Як можливості та загрози існують.


Журналістика даних
Ознайомити студентів із таким напрямом журналістики як журналістика даних, із кращими практиками цього жанру як у світі , так і в Україні; навчити студентів шукати історії, теми за допомогою даних, аналізувати вже існуючі журналістські матеріали цього напрямку із розумінням алгоритму, як вони створюються; навчити на практиці використовувати різні методи збору, аналізу та візуалізації даних у своїй подальшій журналістській роботі.


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники медіа. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Збройні конфлікти сучасності та шляхи їх вирішен
Курс присвячено вивченню та обговоренню збройних конфліктів другої половини ХХ – XXI ст. Здобувачі розглядатимуть, як протікають сучасні воєнні конфлікти: військово-політичні та стратегічні аспекти; аналізуватимуть події в Югославії, Афганістані, Іраку та у зоні Перської затоки тощо. Передбачається вивчення ролі комунікацій у військових конфліктах, інформаційні війни як частина військової стратегії.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть своє вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час практичного проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, розвинуть уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і самооцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей. МЕТА І ЗАВДАННЯ: Метою курсу є розвиток навички моделювати і реалізовувати навчальний процес відповідно до визначених навчальних результатів. Завданнями курсу є формування індивідуальних планів проведення занять, які включають форми навчання і оцінювання, координацію самостійної роботи студентів, елементи дистанційного навчання і комунікації зі студентами. За результатами практики проведення занять, аспіранти мають підготувати звіт, який включає самооцінювання. Колегіальне оцінювання результатів практики сприятиме умінню презентувати результати роботи.


Лабораторія громадських медіа: практикум
Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.


Магістерська робота


Медіасистеми у порівняльній перспективі
Навчальний курс має на меті навчити студентів орієнтуватися у сучасних медіасистемах, в тому числі українській, а також розуміти зв'язки між медіа та іншими соціальними інститутами. Студенти ознайомляться з теоріями про медіасистеми, розумітимуть, які трансформації відбуваються на сучасному етапі розвитку ЗМІ з огляду на політичні, економічні та технологічні зміни. Окрему увагу буде спрямовано на тренування навичок роботи з академічною літературою, академічного письма, журналістського письма, а також презентацій. Навчальний курс ознайомлює студентів із сучасними теоріями про медіасистеми і має на меті навчити: аналізувати взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами; порівнювати та класифікувати сучасні медіаситеми, опираючись на наявні теоретичні моделі; робити обґрунтовані висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми; оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів.


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Методологія наукових досліджень
Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.


Методологія наукових досліджень в медіа
Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики
Ознайомити студентів із сучасними теоріями міжнародної комунікації та висвітлення міжнародних подій. Навчити основам виробництва, відбору та аналізу міжнародних новин.


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум
Навчити студентів працювати з сучасними інструментами створення мультимедійного контенту. засвоєння принципів роботи з мультимедіа. Практичне ознайомлення з провідними технологіями мультимедіа та відповідним програмним забезпеченням. Вивчення та обговорення показових прикладів сучасних мультимедійних проектів.


Науково-дослідний семінар (case studies)
Метод кейсів: витоки, поняття, види, сфери застосування. Завдання і функції PR-діяльності в банківській сфері. Сайт Кабінету Міністрів України: процедури створення і особливості використання. Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.


Науково-дослідний семінар з нових медіа
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основних концепцій сучасної медіатеорії.


Нові медіа та онлайнова журналістика
Мета курсу: Ознайомити студентів із змінами, що відбуваються в індустрії медіа, навчити орієнтуватись у форматах та підходах, що використовуються в онлайн журналістиці, пояснити, як монетизуються сучасні ЗМІ.


Основи герменевтики
The course “The Basics of Hermeneutics” is a necessary part of learning interpretation and mass communications theories. It provides an opportunity to gain the theoretical knowledge and practical skills needed for master’s level research. The course is designed for 6th year students of the Faculty of Social Sciences and Social Technologies, specializing in social communication. “The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics.


Основи герменевтики / The Basics of Hermeneutic
The course “The Basics of Hermeneutics” is a necessary part of learning interpretation and mass communications theories. It provides an opportunity to gain the theoretical knowledge and practical skills needed for master’s level research. The course is designed for 6th year students of the Faculty of Social Sciences and Social Technologies, specializing in social communication. “The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics.


Основи економічної журналістики
Курс "Основи економічної журналістики" покликаний сформувати у студентів уявлення про сучасний стан економіки України та її місце в світових економічних процесах з метою отримати навички аналізу та інтерпретації базової статистичної, комерційної інформації, даних відкритих державних та приватних реєстрів, орієнтуватися в роботі основних ринків, а також в урядових політиках з питань соціального забезпечення, податків, фінансового сектору тощо. В рамках курсу студенти отримують можливість інтерактивної взаємодії із експертами ринків, учасниками бізнес-процесів. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний проект, присвячений діяльності представників малого підприємництва.


Правове забезпечення ЗМІ
Завданням курсу є ознайомлення студентів із : "міжнародними стандартами свободи слова та свободи обігу інформації "роллю та відповідальністю преси в демократії "призначенням та функціями права "правилами збору та обігу інформації в Україні "правничими засадами функціонування друкованих, електронних медіа "особливостями Інтернет журналістики "основами авторського права "змістом прав, обов'язків та кваліфікованих привілеїв журналістів


Практика виробнича
Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі журналіста в різних медіа,


Практика навчальна "Виробництво документальних фільмів"
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Практика навчальна "Відеовиробництво"
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Практика навчальна "Журналістські тексти в епоху мультимедіа"
Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.


Практика навчальна "Радіомовлення"
Метою курсу є ознайомлення з поняттям радіомовлення і сучасним станом радіожурналістики в Україні та за її межами. Завданням курсу є ознайомлення студентів із : теорією та практикою радіомовлення - історія радіомовлення, жанри радіожурналістики, Форми та формати мовлення, правові, економічні та етичні умови існування радіомовлення в Україні, проблеми та перспективи розвитку радіо, техніки проведення програм та інтерв'ю.


Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікацій
Практика науково-дослідницька у ссфері соціальних комунікацій розрахована на студентів 2 курсу магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій та покликаний закріпити й підсумувати знання, набуті під час теоретичних дисциплін, підготувати здобувача до вибору теми та виконання магістерської роботи. Передбачає роботу з науковими джерелами, аналітичними публікаціями та звітами. Результатом науково-дослідницької практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.


Практикум з написання наукової роботи
У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення кваліфікаційної роботи та викладу її результатів, визначення мети і завдань дослідження, її теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Студенти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – підготовка здобувачами індивідуальних наукових проектів за затвердженими темами.


Робота журналіста в небезпечному середовищі
Метою курсу є: ознайомлення студентів з основними правилами персональної безпеки, специфікою безпеки професійної діяльності журналіста, відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров’я, надання долікарської медичної допомоги/. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності журналістів в небезпечних ситуаціях, які виникають під час виконання професійної діяльності та формування у них відповідальності за особисту і колективну безпеку.


Розробка дисертаційного проекту
У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, його теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Аспіранти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу - підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проектів за затвердженими темами. Основна метав курсу - ознайомлення аспірантів із нормативними документами і чинними вимогами до дисертаційних робіт в Україні, типовою структурою дисертацій, процедурами проходження захисту дисертаційної роботи.


Теорії медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіа-досліджень
Курс «Теорії медіадосліджень» є необхідною теоретичною основою для проведення медіадосліджень. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Теорія медіакультури
Основною метою курсу є ознайомлення студентів із засадничими теоріями та концепціями медіакультури, мас-медіа, а також навчання студентів теоретичних та практичних навичок аналізу медійних текстів, стимулювання критичного осмислення артефактів сучасної медіакультури (кіно, фотографія, медіа мистецтво). Зміст курсу покликаний ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, таким чином готуючи до самостійного осмислення процесів в сфері мас-медіа та інформаційному просторі загалом.


Теорія та історія соціальних комунікацій
Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.


Фактчекінг та верифікація інформації
Сформувати у студента знання та практичні навички щодо професійної роботи фактчекера. Ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти.


Фотожурналістика
Курс відкриває установлення цілісного погляду на сучасну фотографію як: на мистецтво, на технічний засіб документації., на практичне дослідження жанрів фотографування:портрет,фоторепортаж,пейзаж,архітектура,жанрові сцени; студенти набувають журналістську майстерність. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;ознайомити з історією розвитку фотографії, методами та засобами сучасної фотожурналістики; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального мистецтва.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна