Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Zhdanova M. Computational Propaganda in Ukraine: Caught Between External Threats and Internal Challenges / Mariia Zhdanova, Dariya Orlova ; ed. Samuel Woolley, Philip N. Howard. – Oxford, UK : Project on Computational Propaganda, 2017. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13179
 • Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису Дух і Літера] / [упоряд. Сергій Квіт... та ін. ; авт. передмови В.С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – 366 с. – ( Дух і Літера ; № 19).
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А.В. Яковець. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 239 с.
 • Інформаційна політика України : європейський контекст / авт. : А.В. Яковець... [ та ін.] ; рецензенти : А.А. Чичановський, С.М. Квіт. – К. : Либідь, 2007. – 358 с.
 • Яковець А.В. Інформаційна політика України: європейський контекст. – К.: Либідь, 2006. – 72с.
 • Дуцик Д. Політична журналістика / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 138с.
 • Orlova D. Representation of "Europe" in the mediatized discourse of Ukrainian Political elites : doctoral thesis / Orlova Dariya ; Universitat Autonoma de Barcelona, Departament de Comunicacio Audiovisual i Publicitat Continguts de Comunicacio a l'Era Digital, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Mohyla School of journalism. – Kyiv : [s. n.], 2015. – 179 p.

Підручники, навчальні посібники

 • Квіт С.М.Масові комунікації. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 251с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 268с.
 • Квіт С.М. Герменевтика: Коментар. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Програма курсу. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: Підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Рецензенти: С.М. Квіт та ін. - К., 2005. - 266с.
 • Квіт С.М. Есеїстичний семінар: Метод. матеріали до курсу "Основи герменевтики". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 224с
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод посіб. / НАН України. Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учеб. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Orlova D. “Europe” as a Normative Model in the Mediatised Discourse of Ukrainian Political Elites / Dariya Orlova // Europe-Asia Studies. – 2017. – Vol. 69, no. 2. – P. 222–241. http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2017.1295302

 

Матеріали конференцій

 • Квіт С. М. Академічна доброчесність як запорука суспільного здоров’я / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 2–3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12846
 • Квіт С. М. On-line опитування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 5–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12848

 

Інше

 • Orlova D. Ukraine: The “Open for U” promotional campaign and nation re-branding after the Euromaidan [Dariya Orlova, Katerina Tsetsura] // Public Relations Case Studies from Around the World / Judy VanSlyke Turk, Jean Valin. – 2nd ed. – 2017. – Part 3, chapter 6. – P. 95–110.

2016

Статті

 • Fedchenko Ye. Kremlin propaganda: soviet active measures by other means / Yevhen Fedchenko // Estonian Journal of Military Studies. – 2016. – Vol. 2. – P. 141–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11622
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2016. – P. 1–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11623
 • Orlova D. EuroMaidan: Mediated Protests, Rituals and Nation-in-the-Making / Dariya Orlova // Media Events : a Critical Contemporary Approach. – 2016. – P. 207–229.
 • Orlova D. Ukrainian media after the EuroMaidan: in search of independence and professional identity / Dariya Orlova // Publizistik. – 2016. – Vol. 61, Issue 4. – P. 441–461. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11624

 

Інше

 • Fedchenko Ye. Propaganda and how journalists can avoid it (case study) / Yevhen Fedchenko // Conflict reporting in the smartphone era : from budget constraints to information warfare / ed. by Darija Fabijanić, Christian Spahr, Vladimir Zlatarsky. – Berlin ; Sofia : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016. – P. 51–55.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Свято Р. В. 2014-й. Фільми, на які варто звернути увагу / Роксоляна Свято, Марія Тетерюк // Кіно-Театр. – 2015. – № 2. – С. 28-31.

2012

В інших виданнях України

 • Дуцик Д. Р. "Мова ворожнечі" в дискурсі українських медіа / Дуцик Д. Р. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. Дон. держ. ун-ту упр. Сер. "Соціологія" / [гол. ред. Поважний О. С. ... та ін.]. - Донецьк : [Вид-во ДонДУУ], 2012. - Т. XIIІ, вип. 217. - С. 112-118.

2009

 • Квіт С.М. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 68-70.

2008

 • Квіт С.М. [Докторська програма (PhD) з масових комунікацій...] : [коментар до статті Є. Федченка "Світовий рівень медіадосліджень в Україні] / Сергій Квіт // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Квіт С.М. Алгоритм університетського розвитку / Сергій Квіт // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт … та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 12-30. – ( Дух і літера ; № 19).
 • Квіт С.М. Герменевтика історична / Сергій Квіт // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [ред кол. : І. Н. Войцехівська та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – С. 156-163.
 • Квіт С.М. Герменевтичні підстави розмови / Сергій Квіт // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 10-15.
 • Квіт С.М. Головне досягнення нашого університету – корпоративна культура : бесіда з президентом НаУКМА Сергієм Квітом / вів Володимир Карасьов // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 3-11.
 • Квіт С.М. Масові комунікації : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Сергій Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.
 • Квіт С. М. Нові медіа і журналістська освіта / Сергій Квіт // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. / відп. за вип. Ю.Е. Фінклер ; НаУКМА, Галицький ін-т імені В'ячеслава Чорновола. – Тернопіль ; Львів : Літ. аґенція "Піраміда", 2008. – Т. 1. – С. 79-84.
 • Федченко Є.М. Світовий рівень медіадосліджень в Україні / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Федченко Є.М. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 7-8. – С. 50-51. – Вкл. між стор.
 • Kvit S. Saint Augustine’s Hermeneutical Universalism / Sergiy Kvit // Logos : Journal of Eastern Christian Studies (Canada) – 2008. – Vol. 49, No. 3–4. – P. 279-285

2007

 • Квіт С.М. Виміри філософської герменевтики / Сергій Квіт // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 17–27.
 • Квіт С.М. Ринок сам розставить все на свої місця : президент Києво– Могилянської академії, член редакційної ради "Журналіста України" Сергій Квіт відповідає на запитання нашого видання / Сергій Квіт // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 23–25.
 • Квіт С.М. Українська національна ідея / Сергій Квіт // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 10–18.
 • Квіт С.М. Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії / С.М. Квіт / Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 468–474.
 • Квіт С.М. "Чорнявий студент із Таврії" : до портрету Дмитра Донцова / С.М. Квіт // Мандрівець. – 2007. – № 3. – С. 4–11.
 • Квіт С. М. Що таке медіадослідження? / С.М. Квіт // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 335–339.
 • Федченко Є.М. Цифрове майбутне журналістської освіти в Україні : досвід Могилянської школи журналістики / Є.М. Федченко // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 65–68.

2006

 • Квіт С.М. Герменевтика // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 563-564.
 • Квіт С.М. Герменевтика: напрямки досліджень // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 10-18.
 • Квіт С.М. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 110-114.
 • Квіт С.М. Націоналістична перспектива // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 12-14.
 • Квіт С.М. Проблеми журналістської освіти в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-8.
 • Квіт С.М. Шлях до Кодні : [вступне слово] // Медвідь В.Г. Збирачі каміння. – К.: Україна, 2006. – С. 5-18.
 • Яковець А.В. Розмовні видовища: визначення і класифікація // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 29-32.
 • Яковець А.В. "Я вибрала... долю, а не вірш" // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу /Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 62-68.
 • Федченко Є.М. Flaming “Katrina” // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 25-28.

2005

 • Квіт С.М. "Активний читач" і проблема (по)розуміння // Визвольний шлях. - 2005. - № 11. - С. 48-71.
 • Квіт С.М. Герменевтика як непідвладність // Слово і час. - 2005. - № 12. - С. 35-40.
 • Квіт С.М. Журналістська освіта на могилянському тлі // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 234-240.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікативна проблема // Телерадіокур'єр. - 2005. - № 1. - С. 65-68.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікаційна проблема // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 14-20.
 • Яковець А.В., Банківська Н. Міфопоетичне мислення в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 52-73.
 • Яковець А.В. Я вибрала...долю, а не вірші // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу 18 березня 2005 року / Ред.-упоряд Т.В. Шаповаленко. - К.: ВД "КМ Академія", 2005. - С. 62-68.

2004

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2004. - Кн. 1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Істотні аргументи // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 74-76.
 • Квіт С.М. Конструктивний потенціал націоналістичної перспективи // Віче. - 2004. - № 8. - С. 53-55.
 • Квіт С.М. Сучасні ЗМІ - інструмент соціальних перетворень // Добра воля. - 2004. - № 6. - С. 21-22.
 • Феллер М. Наодинці зі словником: [Про зіставлення укр. і рос. слововжитку] // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 23-25.
 • Яковець А.В., Шевченко О.В. Дипломатія іміджева // Українська дипломатична енциклопедія: У 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т Міжнар. відносин. - К.: Знання України, 2004. - Т. 1. - С. 160.

2003

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2003. - Кн. 4. - С. 51-63; Кн. 6. - С. 58-74; Кн.7. - С. 55-66; Кн. 8. - С. 84-98; Кн. 9. - С. 68-82; Кн.10. - С. 46-63; Кн. 11. - С. 27-54; Кн.12. - С. 74-95; 2004. - Кн.1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Тарас Шевченко як міт у творчості Дмитра Донцова // Визвольний шлях. - 2003. - № 3. - С. 117-119
 • Феллер М. Роль масової комунікації у забезпеченні прав народів України // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 132-134.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 191с.
 • Феллер М. Методичні матеріали до курсу "Сучасні теорії масової комунікації". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 54с.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна