Анотації курсів

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Антимонопольна політика
Навчальна дисципліна забезпечує фундаментальну теоретичну підготовку бакалавра для забезпечення аналітичної діяльності в економічній сфері на базі набутих знань про закономірності розвитку антимонопольної політики. Завдання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб надати майбутньому фахівцеві необхідні знання та практичні навички для його майбутньої професійної діяльності. "Антимонопольна політика" - це нова економічна дисципліна, яка сформувалась у процесі пошуку різними країнами інструментарію активізації захисту конкуренції та недопущення порушень конкурентного законодавства. Ефективний національний ринок здатен функціонувати тільки за умови, коли для його суб'єктів створене належне конкурентне середовище. Розширення сфери конкурентних відносин є необхідною умовою модернізації економіки України. Розвиток конкуренції на товарних ринках посідає важливе місце у системі чинників забезпечення сталого економічного зростання. Завдання захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, запобігання зловживанням монопольним становищем на ринках та неправомірному обмеженню конкуренції є вкрай актуальними для України. Навчальна дисципліна спрямована на системний виклад матеріалу щодо теорії та практики антимонопольної політики. Особливістю навчальної дисципліни "Антимонопольна політика" є те, що питання антимонопольної політики розглядаються через призму прикладного вирішення завдань у сфері захисту економічної конкуренції у практиці діяльності Антимонопольного комітету України. Мета навчальної дисципліни "Антимонопольна політика" полягає у поглибленому вивченні та творчому осмисленні здобувачами вищої освіти основних етапів і напрямів розвитку антимонопольної діяльності, формування комплексного уявлення про зміст діяльності, повноваження та завдання органів державної влади у сфері антимонопольної політики, розуміння доцільності прийняття рішень щодо захисту конкуренції в сучасних умовах економічного розвитку. Дисципліна "Антимонопольна політика" розкриває розуміння сутності антимонопольної політики, цілей, мотивів та передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку.


Аспірантський дослідницький семінар


Відкритий дослідницький колоквіум


Відкриті інновації та креативне мислення
Відкриті інновації і креативне мислення – це курс, в якому вивчаються інструменти розвитку креативного мислення, які необхідні для генерації неординарних (креативних) ідей з метою побудови стратегії стрімкого зростання компанії. Мета курсу – набуття нових і поглиблення існуючих теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, необхідних для вибудови логіки пошуку креативних рішень і побудови стратегії квантового стрибку (стрімкого зростання компанії). Завданням курсу є формування у студентів таких компетентностей, як: здатність критично мислити та генерувати і презентувати креативні ідеї; здатність до інноваційної діяльності; вміння розробляти і приймати креативні рішення, вміння працювати в команді.


Глобальна економіка
Необхідність вивчення курсу "Глобальна економіка" зумовлена тим, що фахівцю в сфері економіки потрібно комплексно та системно на теоретичному та емпіричному рівнях розуміти специфіку розвитку конкурентних відносин та економічної свободи в сучасному глобальному просторі, мати ґрунтовні теоретичні знання в питаннях економічного зростання, макроекономічної політики уряду та центрального банку, розвитку міжнародної торгівлі та міжнародних фінансових ринків, володіти методиками емпіричного аналізу та оцінки економічних процесів і явищ в глобальному світі, а також володіти інструментарієм формування ефективного інституційного середовища та моделювання бізнес-процесів для забезпечення конкурентоспроможності економічних суб'єктів країни на глобальному, міжнародному регіональному, секторальному рівнях та на рівні фірми. Метою курсу "Глобальна економіка" є ознайомлення студентів із процесами та закономірностями розвитку глобальної економіки, надання теоретичних знань в питаннях становлення/формування глобальної, міжнародної регіональної та секторальної конкурентоспроможності національної економіки та вироблення студентами творчих підходів до її підвищення через зв'язок економічної теорії та політики з основними індикаторами конкурентоспроможності, економічної свободи та сталого розвитку. Завдання курсу полягає у формуванні в студентів системи знань та ціннісних орієнтирів моделювання шляхів підвищення глобальної і міжнародної регіональної конкурентоспроможності української економіки за умов обраного державою курсу європейської економічної інтеграції, а також активна участь студентів в створеному під час семінарів інтерактивному просторі для виявлення та реалізації ними креативних ідей. Предмет дисципліни - глобальна та міжнародна регіональна конкурентоспроможність національної економіки і шляхи її підвищення на основі вироблення альтернативних стратегій розвитку з використанням інструментарію макроекономічного та мікроекономічного аналізу, економічної політики та інституційного забезпечення.


Демографія
Дисципліна присвячена формуванню системи знань про відтворення населення та його основні закономірності, про демографічні проблеми світу й особливості сучасної ситуації в Україні. Навчальний курс передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з концептуальних основ формування соціально-демографічної політики, аналізу відтворення населення, оцінки впливу демографічних процесів і структур на соціальний та економічний розвиток тощо. Курс спрямований також на опанування студентами методів соціально-демографічного аналізу й моделювання, оцінки ефективності соціально-демографічної політики.


Екологічна економіка
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, а саме: теоретичних та прикладних питань екологічної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує закономірності взаємодії екосистем, соціума та формування економічних відносин в умовах екологічних обмежень. Виходячи з існуючих реалій необхідно враховувати деструктивні зміни компонентів природного середовища, технологічну недосконалість переважної частини виробництва продукції, застарілість виробничої та соціальної інфраструктури, існуючі моделі екологічно збалансованої економіки та можливі засоби комплексного вирішення проблем сталого розвитку. При цьому слід використовувати регіональний підхід, що грунтувався б в кожному окремому випадку на врахуванні специфіки сукупності передумов господарського розвитку та економічної вартості природно-ресурсного потенціалу, цінності екологічних активів. В зв’язку із повномасштабним військовим вторгненням рф змінилася структура всього господарського комплексу країни, його ресурсозабезпечення, соціальні і економічні зв’язки між національними та іноземними суб’єктами господарювання, що суттєво вплинуло на ефективність економіки. В зв’язку з цим спеціалізована програма даного курсу повинна враховувати вказані особливості при обгрунтуванні заходів з модернізації економіки. Використання в навчальному процесі вищої школи інноваційної складової у природокористуванні буде сприяти формуванню у студентів екологічного світогляду, що в майбутньому дозволить вирішити еколого-економічні та соціальні проблеми нашої країни.


Економетрика і моделювання економічної динаміки
Навчальна дисципліна „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є однією з фундаментальних складових економічної освіти. В цьому курсі вивчаються методи перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в економіці на основі аналізу статистичної інформації. Даний курс є продовженням курсу «Економетрика», а тому потребує більш глибокого вивчення вже відомих та ґрунтовного висвітлення не розглянутих раніше економетричних методів та моделей. Базовими для курсу „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетрика» 1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів.


Економіка підприємства
5 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 2,5 кредиту, В. В. Ваврищук, старший викладач., Н.Г. Ваврищук, кандидат наук, старший викладач Базова дисципліна, що дає знання про підприємство, організацію його діяльності, систему корпоративного управління, виробничі ресурси та їх використання, оцінку ефективності його функціонування. Значна частину курсу присвячена питанням аналізу фінансової звітності та ключових фінансових показників підприємства.


Економіка праці
Економіка праці - це курс який дає можливість подивитись на загальноекономічні процеси, які відбуваються на рівні держави, регіону та окремих компаній, з точки зору, ключового ресурси розвитку в сучасному світі - людського капіталу. На основі опанування матеріалів курсу здобувач вищої освіти вивчить основні форми та підходи регулювання особливостей ефективного використання ресурсів праці, дослідить процеси функціонування ринку праці та його вплив на економіко-соціальний розвиток на макро та мікро рівні, опанує сучасні підходи регулювання політики доходів та оплати праці, а також інструменти формування та удосконалення соціально-трудових відносин.


Економіка праці та інклюзивного розвитку
Дисципліна «Економіка паці та інклюзивного розвитку» спрямована на отримання студентами сукупності теоретико-прикладних знань щодо розуміння закономірностей облаштування системи соціально-трудових відносин і функціонування ринків праці як осередку інклюзивного суспільно-економічного розвитку господарських систем на рубежі ХХ-ХХІ століть. Вивчення курсу покликане сформувати уявлення про форми, методи й технології ефективного управління людськими ресурсами на різних рівнях господарювання з урахуванням світового досвіду інклюзивного економічного розвитку та про шляхи розбудови в Україні інклюзивної економіки як прообразу гармонійної інституційної архітектоніки, що органічно поєднує систему економічних відносин з продуктивними силами, соціальними, політичними та громадськими інститутами. Дисципліна «Економіка праці та інклюзивного розвитку» органічно пов'язана з політичною економією, Метою опанування дисципліни є набуття теоретико-прикладних знань про засади й принципи інклюзивного облаштування системи соціально-трудових відносин і конкурентних ринків праці в глобальне-локальному просторі інформаційно-мережевої, цифрової економіки і формування на цій підставі засад творчого мислення, необхідного для ефективного управління продуктивними, перш за все, людськими, ресурсами та розробки успішних стратегій перетворення людського потенціалу на людський капітал на різних рівнях господарювання.


Економічна історія
Курс забезпечує фундаментальну теоретичну, методичну підготовку бакалавра для здійснення аналітичної діяльності в економічній сфері на базі набутих знань про особливості та закономірності еволюції господарських систем, усвідомлення їх поступу і ролі в становленні сучасної економіки. На прикладах процесів формування, розвитку, модернізації господарств окремих суспільств демонструється зв’язок економічної політики з економічними теоріями, формуються навички систематизації набутих фактів, ідентифікації хибності та ефективності господарського розвитку. Нагромаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи конкретні процеси, які відбувалися в різні епохи, стежачи за зміною форм господарського розвитку в їх історичній послідовності, “Економічна історія” формує уявлення про хід перетворень господарських форм, вектори процесу змін, класичні та альтернативні можливості реформування економік. Також, вивчення «Економічної історії» сприяє формуванню економічної культури спеціалістів. Мета навчальної дисципліни «Економічна історія»: поглиблене вивчення та творче осмислення студентами основних етапів і напрямів розвитку світової економіки, формування системи знань про сутність та основні етапи історичного процесу розвитку світової економіки, генезис типів і форм господарювання з урахуванням історичних особливостей окремих регіонів та країн. «Економічна історія» розкриває передумови та чинники, що впливали на формування світової та національної економічної системи, а також економічної науки, систематизує економічні знання студентів. Головні завдання: сформувати інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі вивчення економічних дисциплін, що передбачає використання понятійного апарату та методологічного інструментарію історико-економічної науки; загальну компетентність – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; спеціальну компетентність – розуміння основних закономірностей розвитку світової економіки та особливостей еволюції провідних національних економік.


Економічна історія та історія економічної думки України
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. М. Сапачук, кандидат економічних наук, старший викладач; 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 2 кредити, В. В. Небрат, доктор економічних наук, доцент Формування системи знань з історії економічного розвитку України, з'ясування його закономірностей, причин та наслідків певних господарських змін. Вивчення історії економічного розвитку українських земель, генетичний аналіз цього процесу. Еволюція господарської діяльності, господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності. Українська економічна думка, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії. Поглиблення знань з економічної теорії, зокрема завдяки опануванню економічної думки України. Виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувалися на українських теренах.


Економічна соціологія
Курс спрямований сформувати уявлення про розвиток економіки як соціальний процес, ставить на меті засвоєння теорій та наукових положень, що розкривають соціальні аспекти економічного життя, соціальні механізми і резерви розвитку економіки; вироблення навичок застосування цих знань до аналізу реальних економічних процесів і ситуацій. Економічна соціологія з'явилася як новий підхід до аналізу економічних явищ. Новизною підходу, зокрема, стала спроба пояснити, яку роль економічні структури і інститути грають в суспільстві, а також який вплив суспільство має на характер економічних структур та інститутів. Відносини між капіталізмом і сучасністю є характерним предметом дослідження класичної економічної соціології. Наприклад, такі яскраві роботи, як «Протестантська етика і дух капіталізму» Макса Вебера (1905) і «Філософія грошей» Георга Зіммеля (1900). Можна припустити, що початком економічної соціології стали роботи Алексіса де Токвіля «Демократія в Америці» (1835-40) і «Старий режим і революція» (1856). Яскравими представниками класичного періоду економічної соціології є Франц Оппенгеймер, Карл Маркс, Макс Вебер, Вернер Зомбарт, Йозеф Шумпетер, Еміль Дюркгейм та інші.


Економічна теорія для соціологів
Мета вивчення навчального курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни, компетентностей щодо функціонування підприємств, ринкових відносин та поведінки споживачів, розуміння концептуальних основ функціонування економічної системи держави. У фокусі уваги дисципліни знаходяться теорія створення цінностей і взаємовідносини суб’єктів господарювання в умовах ринку, мотиваційні та поведінкові аспекти прийняття рішень.


Економічна теорія інноваційних стратегій
Нормативна навчальна дисципліна «Економічна теорія інноваційних стратегій» магістерської науково-освітньої програми зі спеціальності 051 Економіка присвячена вивченню теорії та практики формування інноваційних стратегій економічного розвитку країни і окремого регіону, вона є базовим фундаментальним курсом для вибіркового блоку «Інноваційна стратегія” ОНП Економіка, який надає студентам системні комплексні теоретичні та практичні знання для наукового розуміння економічної сутності категорії «інновація», теорії економічного розвитку Йозефа Шумпетера, обґрунтовує вирішальну роль інноваційної діяльності для сучасного економічного розвитку України, формує здатність розробляти інноваційні стратегії на макро та мезо рівнях управління економікою, прикладні навики практичної побудови інноваційної стратегії регіонального розвитку. Отриманні знання та набуті практичні компетенції дозволять студентам професійно аналізувати та розуміти сучасні економічні процеси та явища, застосовувати наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, володіти інструментарієм формування міжнародної, національної та регіональної економічної політики. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Метою дисципліни є формування у студентів розуміння природи та ключових інструментів економічної політики передових країн в рамках інноваційної моделі економічного зростання та вміння адаптувати їх в умовах української економіки при розробці інноваційних стратегій регіонального рівня, бути здатними самостійно визначати та критично оцінювати стан та тенденції інноваційного розвитку України та її регіонів, надавати обґрунтовані пропозиції щодо практичного застосування інноваційних стратегій економічного розвитку.


Економічна теорія підприємництва
Економічна теорія підприємництва – це курс, який формує сучасне економічне мислення, теоретичні знання і практичні навички, що є необхідними для розв’язання завдань економічної діяльності. Це дисципліна, опанування якої сприяє формуванню знань і розумінню сутності базових категорій мікроекономічної теорії, розумінню тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку.


Економічна теорія управління підприємством
Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому економічна теорія інтегрується з наукою управління, економетрикою та іншими дисциплінами з тим, щоб напрацювати практичний підхід для прийняття ефективних управлінських рішень як в приватному так і суспільному секторах економіки. Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому вивчаються способи, за допомогою яких менеджер керує використанням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої цілі найбільш ефективним способом. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо формування ефективної системи управління підприємством, прийняття ефективних управлінських рішень в умовах обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Завданням курсу є формування компетентностей щодо форм та сучасних методів управління підприємством; виявлення і формулювання проблем, розробки обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблеми; оволодіння методами управлінського аналізу.


Економічний аналіз державної політики
Курс спрямований на формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, системного і критичного мислення та креативності, умінь і навичок із застосування аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб формування і реалізації державної і місцевої політики при наданні рекомендацій органам влади щодо соціально-економічних аспектів політики, визначення її ефективності та результативності Розглядаються основні поняття аналізу державної (суспільної) політики – позитивний і нормативний аналіз, цикл політики, зміст політики (проблеми, цілі й інструменти), процес вироблення доказової (evidence-based) політики, стейкголдери і середовище політики. Характеризуються концептуальні засади економічної теорії та аналізу, синтезуються неокласичний та інституціональний підходи до дослідження економіки, інститутів і суспільної політики, досліджується ефективність ринків і суспільний добробут, ефективність індивідуального і колективного вибору з урахуванням сучасних трендів сталого і цифрового розвитку. Формуються навики здійснення оцінки результативності і ефективності політики на основі методів аналізу вигід і витрат та аналізу регуляторних впливів політики в Україні та ЄС. Особливий акцент робиться на ідентифікації ситуацій неспроможності ринку як підстави для втручальної діяльності органів влади (у випадках неконкурентних ринків і природних монополій, зовнішніх ефектів, суспільних благ, асиметрії інформації, соціальних та моральних чинників), а також на ідентифікації ситуацій неспроможності влади (при виробленні колективних рішень) як обмеження для втручання.


Економічний розвиток
Економічний розвиток 7семестр, 2 год/тижд., 3 кредити, екзамен, Ю.М.Сапачук, кандидат економічних наук,старший викладач Дисципліна розглядає процес функціонування та еволюції економічної системи в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів.


Європейська інтеграція та економічний розвиток


Імітаційне макропрогнозування
Вивчення дисципліни «Імітаційне макропрогнозування» полягає в тому, щоб показати, що фундаментальні та практичні знання є підґрунтям для розроблення сценарних багатоваріантних прогнозів, їх умов і ризиків та імітаційного оцінювання заходів макроекономічної політики. Опис курсу: «Імітаційне макропрогнозування» – це курс, в якому економічна теорія інтегрується з наукою моделювання та прогнозування економічного розвитку, а також іншими дисциплінами з тим, щоб напрацювати практичні навички щодо: інструментального і макроекономічного аналізу, сценарного оцінювання факторів впливу, умов, ризиків, заходів макроекономічної політики, імітаційного багатоваріантного прогнозування макроекономічних індикаторів розвитку національної економіки. В рамках курсу з урахуванням світового досвіду вивчаються: головні принципи та функції економічного прогнозування і планування, а також основні методи та їх класифікація, практичне застосування моделювання у макроекономічному прогнозуванні, підходи сценарного прогнозування макроекономічних індикаторів, основних показників розвитку реального сектора економіки, бюджетної та грошово-кредитної сфери, зовнішньоекономічної діяльності. Методи економічного прогнозування ілюструються реальними прикладами та використовуються для виконання практичних прогнозно-аналітичних розрахунків динаміки макроекономічних показників за альтернативними сценаріями розвитку макроекономічної ситуації в Україні.


Інноваційна модель економічного розвитку
Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс з вибіркового блоку "Економіка інноваційного розвитку" бакалаврської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування системи знань щодо генезису та сутності інноваційної моделі економічного розвитку, її місця і ролі в сучасній економічній теорії та практиці господарювання, форм і методів застосування цієї моделі в реальній економічній політиці розвинутих та висхідних країн, особливу увагу приділено інноваційній моделі Європейського Союзу, державній інноваційній політиці та інноваційної діяльності в Україні. Завдання: студенти повинні набути розуміння основних понять, категорій, концепцій теорії інноваційного економічного розвитку, уміння використовувати розроблений на базі цієї теорії аналітичний та методичний інструментарій формування та здійснення державної інноваційної політики, здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційних процесів, розуміння основних особливостей світової та української політики у контексті реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.


Інноваційне підприємництво
Програма з курсу «Інноваційне підприємництво» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів із спеціальності «Економіка» Курс «Інноваційне підприємництво» є необхідною складовою частиною навчання бакалаврів за спеціальністю «Економіка». Він дає можливість проаналізувати природу інноваційного підприємництва та ознайомити студента з роллю підприємця, інновацій та технологій в підприємницькому процесі. Курс «Інноваційне підприємництво» розрахований на студентів 4 курсу бакалаврської програми «Економіка» факультету економічних наук. Мета курсу – сформувати комплекс теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, необхідних для глибокого розуміння природи інноваційного підприємництва та ролі підприємця, інновацій та технологій в підприємницькому процесі.


Інтелектуальна власність та інновації
Мета курсу – формування цілісної системи знань про роль інтелектуальної власності у сучасній знаннєвій економіці, з’ясування взаємоз’язку між охороною інтелектуальної власності та станом розвитку інноваційних процесів в економіці. Формування парадигми інноваційного розвитку країни, де рушійним фактором виступає інтелектуальна власність. Завдання дисципліни – усвідомлення суті нових економічних законів, що діють в сучасній економіці знань, визначення основних засад економіки інтелектуальної власності. З’ясування економіко-правових основ створення, набуття прав, комерціалізації та поширення (дифузії) інноваційних розробок і технологій в глобальній економіці. Вивчення теоретичних та прикладних аспектів управління інтелектуальною власністю у масштабах світу, регіону, країни, окремої фірми. Визначення специфіки системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Вивчення нових моделей і інструментів розвитку інститутів інтелектуальної власності в Україні, які сприятимуть створенню та комерціалізації інноваційних технологій.


Історія економічних вчень


Історія економічних учень
Курс історії економічних учень є фундаментальною економічною дисципліною у системі економічних наук, що дозволяє студентам вивчити закономірності та особливості розвитку світової економічної науки. Предметом дисципліни є вивчення виникнення і розвиток економічних ідей, течій і шкіл, процес формування економічної науки як системи знань. Завданнями курсу є: поглиблення і поширення фахових знань студентів з політичної економії; формування уявлень про основні моделі і тенденції розвитку економічної науки; аналіз наукового внеску представників основних шкіл і напрямів економічної думки у розвиток наукових уявлень про економіку; розкриття ролі історії економічних вчень у відродженні та розвитку української економічної думки. Пізнання суті процесу еволюції економічної думки та усвідомлення її закономірностей покликано також сприяти глибшому осмисленню студентами актуальних економічних проблем минулого та сучасності.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна/магістерська робота з економіки – одна з основних форм підсумкової атестації за освітньою/освітньо-науковою програмами. Її захистом перед екзаменаційною комісією завершується курс навчання на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Якістю змісту та захисту цієї роботи визначається рівень підготовленості випускника до професійної діяльності. Успішне виконання кваліфікаційної/магістерської роботи забезпечує можливість присвоєння випускникові відповідної освітньої кваліфікації – бакалавр/магістр з економіки. Мета кваліфікаційної/магістерської роботи – визнати ступінь опанування студентами освітньої/освітньо-наукової програм підготовки бакалавра/магістра за спеціальністю 051 «Економіка».


Креативне мислення
Креативне мислення – це курс, який розвиває у студентів креативне мислення і формує їх як проактивних інноваторів в бізнесовій діяльності і особистому житті. Креативне мислення – це курс, в якому вивчаються інструменти розвитку креативного мислення, які необхідні для генерації неординарних (креативних) ідей.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота 2-д семестр, 0 год/тижд., теза, 3 кредити - важлива форма підготовки студента за освітньо-науковою програмою. Робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Магістерська робота з економіки – одна з основних форм підсумкової атестації за освітньо-науковою програмою. Її захистом перед екзаменаційною комісією завершується курс на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Якістю змісту та захисту цієї роботи визначається рівень підготовленості випускника до професійної діяльності. Успішне виконання магістерської роботи забезпечує можливість присвоєння випускникові відповідної освітньої кваліфікації – магістр з економіки зі спеціальності 051 «Економіка».


Макроекономіка
Предметом дисципліни "Макроекономіка" є поведінка макроекономічних суб'єктів на рівні національної економіки, обґрунтування вибору ними способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення потреб індивіда та суспільства. Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки. Основними завданнями курсу є; -визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об'єкта, предмета та методології; -досягнення глибокого розуміння категорій і законів макроекономічної науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем; -аналіз системи основних макроекономічних показників та індикаторів; -розгляд базових моделей економічної рівноваги; -визначення чинників економічного зростання; -характеристика механізму основних складових державної економічної політики та їх вплив на макроекономічну ситуацію країни, -визначення закономірностей та тенденцій функціонування світової економіки. Результатами вивчення курсу "Макроекономіка" мають бути вміння студентами: o Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції макроекономіки; демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем. o Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. o Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин. o Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). o проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. o Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; o Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.


Макроекономічний аналіз
Даний курс спрямований на вивчення методології та інструментарію макроекономічного аналізу, опанування методів аналітичного оцінювання макроекономічної динаміки, механізму досягнення економічної рівноваги, структурних змін; розглядається питання ефективності приватизаційної політики, сприятливого інвестиційного клімату; політики м'яких бюджетних обмежень, визначення обсягів тінізації економіки. Передбачається активне використання студентами знань, отриманих з попередніх курсів, таких як "Макро-" та "Мікроекономіка", "Основи економетрики", "Фінанси", "Гроші та банківська справа", є базовим курсом для дисциплін "Макроекономічний аналіз державного регулювання", "Макроекономічна політика", "Макроекономічне прогнозування", "Економіка України перехідного періоду".


Макро-та мікроекономічне моделювання
Курс «Макро- та мікроекономічне моделювання» є однією з фундаментальних складових економічної освіти. Він дає можливість: - отримати теоретичні та прикладні знання щодо застосування методів економетричного моделювання для вивчення економічних явищ та процесів; - використовувати результати моделювання для розробки та прийняття управлінських рішень.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" є професійно-орієнтованою для студентів напряму підготовки "Економіка", сприяє формуванню знань в сфері управління діяльністю підприємств різних форм власності, що є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Студенти набувають навичок економічної оцінки різних форм виходу компанії на зовнішні ринки, зокрема тих, що передбачають інвестиції у спільне підприємництво; навичками економічного обґрунтування оферт, запитів та знаннями з основних процедур щодо укладання зовнішньоекономічного контракту, формулювання його статей. Студенти розвивають вміння оцінювати і робити висновки щодо ефективності укладених торговельних угод та проектів в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому. Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної підготовки. Вона пов'язана також з усіма дисциплінами, які характеризують об'єкт управління та вивчають окремі функції менеджменту, як то управлінський облік, маркетинг, фінанси. Попередні курси: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, менеджмент, маркетинг, економіка підприємства.


Міжнародна економіка
Міжнародна економіка сфокусована на дослідженні економічних відносин між державами, їх угрупованнями, міжнародними економічними організаціями та економічними суб'єктами. Вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" спрямовано на формування сучасного економічного мислення та системи спеціальних теоретичних і практичних знань у сфері міжнародної економіки, організації та функціонування зовнішньоекономічних зв'язків.


Міжнародне економічне право
Курс міжнародного економічного права є необхідною складовою частиною вивчення міжнародного права. Він дає можливість засвоєння студентами найважливіших аспектів міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних, ознайомлення з міжнародними економічними відносинами, що виникають між державами, міжнародними організаціями у сфері міжнародного економічного співробітництва. Курс розрахований на студентів 3 курсу факультетів правничих та економічних наук.


Міжнародний бізнес
Дисципліна сприяє формуванню у студентів спеціальності: "Економічна теорія" спеціальних знань сфери сучасного міжнародного бізнесу та особливостей аналітичних підходів до вивчення зовнішньоекономічного середовища і формування стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках. Сприяє формуванню навичок аналізу стратегій розвитку міжнародного бізнесу, обґрунтування рішень у сфері міжнародних економічних зв'язків та формує вміння використовувати одержані знання, виходячи з цілей інтеграції України до сучасної системи світових господарських зв'язків як на макро-, так і на мікрорівнях. Попередні курси: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, менеджмент, маркетинг.


Міжнародні економічні інституції
У центрі уваги дисципліни «Міжнародні економічні інституції» знаходиться вивчення міжнародних організацій та їх ролі в управлінні глобальними проблемами. Мета курсу – сформувати комплекс теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, необхідних для глибокого розуміння подібностей та відмінностей між міжнародними організаціями, а також їх ролі в управлінні глобальними проблемами. Основні завдання курсу: - поглибити знання щодо міжнародних організацій та їх внеску в розвиток країни; - продемонструвати як міжнародні організації сприяють міжнародному співробітництву; - навчити використовувати офіційні бази даних міжнародних організацій з метою отримання інформації та аналізу проектів і програм міжнародної допомоги. Значення курсу полягає у визначенні ролі та механізмів функціонування міжнародних організацій та оцінки їх впливу на економічний розвиток України. Предмет дисципліни – міжнародні організації, їх механізм створення та функціонування.


Мікроекономіка
Мета вивчення навчального курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мікроекономіки, компетентностей щодо функціонування підприємств, ринкових відносин та поведінки споживачів. У фокусі уваги дисципліни знаходяться теорія створення цінностей і взаємовідносини суб’єктів господарювання в умовах ринку, мотиваційні та поведінкові аспекти прийняття рішень.


Навчально-науковий семінар з економіки
Навчально-науковий семінар з економіки 5 семестр, 2 год/тижд., 3 кредити; теза, І. В. Бураковський, доктор економічних наук, професор Предметом навчальної дисципліни є економічна політика держави як певна сукупність рішень, спрямованих на досягнення певних цілей шляхом використання відповідних економічних інструментів. Важливим елементом процесу прийняття рішень є адекватна оцінка його наслідків. Основна увага приділяється таким питанням, як визначення вартості імплементації урядових рішень, особливостям аналізу прямих та опосередкованих економічних ефектів урядових рішень в коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі, визначенню можливого формату загальної інтегрованої оцінки.


Науково-дослідний семінар
Науково-дослідний семінар – це курс, спрямований на розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для магістрів сприятливого навчального середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за темою дослідження. Науково-дослідний семінар як навчальна дисципліна передбачає також розвиток у магістрів навичок стислого аргументованого викладу досягнутих результатів наукового дослідження, вміння робити висновки та їх презентувати. Курс орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного студента-магістра (студентоцентрований підхід). Мета вивчення дисципліни – залучити студентів до науково-дослідної роботи; оволодіти навичками написання наукових робіт; засвоїти методи роботи з науковою інформацією.


Національна інноваційна система
Курс спрямований на вивчення характеристик національної інноваційної системи, основних її складових (технопарків, індустріальних парків, наукових парків, кластерів тощо), їх особливостей створення та функціонування на міжнародній арені, визначення існуючих проблем та розроблення пропозицій щодо подальшої діяльності.


Національні моделі економічних систем
Навчальна дисципліна забезпечує фундаментальну теоретичну підготовку бакалавра для здійснення аналітичної діяльності в економічній сфері на базі набутих знань про особливості та закономірності еволюції національних систем. Національні моделі економічних система - нова економічна дисципліна, яка сформувалась у процесі пошуку різними країнами інструментарію активізації суспільного розвитку. Економічні системи, які сформувалися у процесі тривалого історичного розвитку людської цивілізації, можна класифікувати за низкою критеріїв. Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за двома ознаками - за формою власності на засоби виробництва та за способом управління господарською діяльністю. На основі цих ознак розрізняють такі типи економічних систем, як традиційна, ринкова, командно-адміністративна, змішана. Залежно від історичних фаз соціально-економічного розвитку різних країн їх моделі отримували власну національну специфіку. Окрім економічних дисциплін, з курсом "Національні моделі економічних систем" тісно пов'язані такі сучасні напрями наукових досліджень, як теорія розвитку цивілізацій, теорія соціально-економічного генезису, філософія, соціологія, історія. Навчальна дисципліна спрямована на розкриття національних особливостей різних соціально-економічних моделей, використання їх переваг для прискорення економічного розвитку та подолання недоліків, що ведуть до соціально-економічних криз, їх періодичності та попередження негативних наслідків за допомогою розробки і реалізації антикризових програм.


Основи підприємницької діяльності
Мета вивчення навчального курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок у галузі підприємництва, фокусом якого є створення життєздатних бізнес ідей та цінностей. Головні завдання: розвиток системного мислення та компетентностей у сфері підприємницької діяльності, а також вмінь застосовувати ефективні методи для започаткування бізнесу і прийняття ефективних підприємницьких рішень.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Предметом дисципліни "Політична економія" є економічні відносини, які виникають між людьми в процесі використання обмежених ресурсів з метою найповнішого задоволення потреб як окремого індивіда, так і суспільства в цілому. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства, шляхів підвищення ефективності використання обмежених економічних ресурсів і максимального задоволення потреб як окремої людини, так і суспільства в цілому. Опанування законів і методології економічної теорії відіграє ключову роль у формуванні сучасного економічного мислення, що є важливою складовою підготовки фахівців економічного спрямування.


Правове забезпечення інноваційної діяльності
Визначення складових промислової власності. Інститут захисту прав інтелектуальної власності як фактор економічного зростання. Законодавство щодо охорони прав промислової власності в Україні. Світовий досвід захисту прав інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. Правові й економічні механізми набуття права власності на патент учасниками інноваційного процесу. Економічна сутність виникнення та реалізації права на винагороду впродовж дії патенту. Шляхи і методи удосконалення діючої нормативно-інституційної бази щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проблеми та напрями удосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні.


Практика навчально-професійна
Навчально-професійна практика є невід'ємною складовою підготовки бакалаврів. Метою практики є опанування студентами методів, форм організації та знарядь праці в галузі економіки. Формування у студентів, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування.


Практика педагогічна
Головна мета педагогічної практики полягає в закріпленні теоретичних знань і набутті студентами відповідних практичних умінь, навичок, формуванні ключових компетентностей із основних напрямів викладацької діяльності у ВНЗ України. Педагогічна практика створює умови для формування у студентів навичок виконання функцій викладача, а саме: здійснювати теоретичну та практичну підготовку до викладання навчального предмету; оптимально планувати виклад навчального матеріалу; використовувати ефективні форми, методи та технології навчання; проводити індивідуальну роботу зі студентами; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру


Практика переддипломна
Завданням практики є формування інформаційного масиву, необхідного для економічного аналізу стану об'єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їх функціонування.


Прогнозування економічних криз
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними напрямами розробки сучасних моделей, що використовують для розкриття природи виникнення кризових явищ в економіці та для прогнозування економічних криз у реальному часі. Особливу увагу приділяють практичному досвіду провідних країн світу в прогнозуванні макроекономічної динаміки та спробам прогнозувати кризи в Україні.


Проектне управління
Мета вивчення навчального курсу: в основу процесу навчання покладено засвоєння студентами підходів і методичного інструментарію щодо прийняття креативних рішень з ініціювання, підготовки, організації проєктів, укладання контрактів, моделювання та експертизи проєктів, моніторингу і контролю їх здійснення. Дисципліна орієнтована на науково-практичне застосування міжнародних стандартів з управління проєктами із використанням реальних прикладів з практики. Головні завдання: формування у студентів системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок у сфері сучасного управління проєктами (на основі міжнародних стандартів та загальновизнаних практик).


Регіональна економіка
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, саме: теоретичних та прикладних питань розміщення продуктивних сил в регіонах України, що буде сприяти формуванню у них навичок регулювання їх розвитку, ефективної територіальної організації економічних структур та перебудови економіки України у відповідності з вимогами ринкового середовища. За ринкових умов господарювання в Україні для наукового обґрунтування економічних реформ великого значення набуває вивчення регіональної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує розміщення продуктивних сил на регіональному рівні. Кожен регіон України має характерні природні, соціальні, економічні умови, особливості їх розміщення, структуру господарства, рівень економічного розвитку, спеціалізацію виробництва та відіграє певну роль в розвитку господарства країни. В зв’язку із повномасштабним військовим вторгненням рф необхідно врахувати великі руйнування і необхідність відновлення.


Реінженірінг бізнес-процесів
Дисципліна "Реінжиніринг бізнес-процесів" спрямована на вивчення основ аналізу процесів в організаціях, методів підвищення ефективності бізнес-процесів в організаціях, основних підходів до збирання та аналізу даних в організаціях та використання сучасних інформаційних технологій в цій сфері. Курс спирається на сучасні інформаційні технології, дає розуміння теоретичних засад моделювання бізнес-процесів з метою забезпечення інноваційних технологічних змін на мікрорівні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти використовувати інструментарій структурного моделювання бізнес-процесів для прийняття ефективних рішень щодо стратегії інноваційної реорганізації підприємства. Мета вивчення дисципліни Метою курсу є формування у студентів компетенцій щодо оптимізації "бізнес-процесів" при формуванні та реалізації інноваційної стратегії організації.


Розробка дисертаційного проекту


Системна динаміка в міжнародній економіці: європейський контекст
The course is designed to acquaint NAUKMA master students with system dynamics modeling for the analysis of policy and strategy, with a focus on international (EU case) macroeconomics and public policy applications, and to obtain basic research skills, primarily using scenario ( system dynamic simulation) approaches. Based on the results of the education, master students will be able to operate with conceptual tools that enable them to understand the structure and dynamics of complex systems. The course also enables students to build formal computer simulations of complex systems and use them to design more effective policies and organizations. System dynamics course is embedded into specific subject area - international macroeconomics (EU case).The dynamic part of the course organically fits with EU macroeconomics. in the sphere of politic and policies, for example in the spheres of government national, foreign, regional, and sectoral policy. This course is also enabling students with the future goals in postgraduate studies to deep their knowledge and to be well- prepared theoretically. The students will manage with the range of core policy challenges facing the EU. As a result, students will manage to create the conceptually sensible path towards European integration of Ukraine. As a result, students can experience the long - term side effects of EU policy decisions, speed learning, develop understanding of complex systems and design structures and strategies for greater success. Students will be able to help future managers and EU public policy makers design and implement high leverage policies for sustainable success.to include principles for modeling complex dynamic systems, simulation models, experimental exercises and caser studies of successful applications for future scientific work and practice to simulate the sub - model endogenous structures from public policy point of view and global shifts, caused by macroeconomic exogenous shocks in those markets.


Соціальна відповідальність бізнесу
Навчальна дисципліна "Соціальна відповідальність" має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства на принципах сталого розвитку та основами їх використання в управлінні організаціями. Стратегія соціальної відповідальності (СВ) організації базується на врахуванні економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. Основою реалізації стратегії СВ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі приймають рішення.


Соціальна економіка
В курсі "Соціальна економіка" розглядаються основні соціально - економічні концепції; аналізуються моделі соціальної економіки; визначається вплив соціальних чинників на економічний розвиток; розкривається взаємодія ринкових механізмів з державним регулюванням економіки; досліджуються суть, механізми, інструменти соціальної політики; характеризується роль та напрямки формування людського капіталу; визначаються основні соціально - економічні проблеми в умовах глобалізації; розглядається світовий досвід та особливості вирішення цих проблем в Україні.


Стратегія економічного розвитку ЄС
The course from a selective cycle “Innovative strategy” of the master’s program, specialty “Economics”. An increased economic interdependence between the countries all over the globe demands a more determined and coherent response at the government economic policy level. Ukraine and European countries have long term mutual economic, cultural and social ties. A detailed analysis of the European Union Economic Development Strategy is a necessary scientific basis for elaboration of the sustainable long term national economic policy. The purpose: formation of an understanding of the conceptual social and economic foundations of the modern European Union strategy, comparing it with the Ukrainian concept of economic reforms in a context of a problematics of Ukraine’s European integration. The tasks: studying the theory and practice of programming the strategic economic development of the European Union; concepts and structures of the had been acting program “Europe 2020”; formation of skills for performing the comparative analysis of strategic programming in the European Union and Ukraine; formation an understanding of the principles and indicators of monitoring assessment of the achievement of strategic goals; formation of competencies concerning the development of strategic measures of socio-economic policy that will promote the European integration of Ukraine. The application of an interdisciplinary approach at disclosing of separate themes of a course is supposed.


Сучасні економічні теорії та економічна політика
Особливістю даного нормативного курсу є розгляд сучасних економічних теорій як наукової методологічної основи ефективної економічної політики. Розкриваються новітні концептуальні пошуки принципів і напрямів розвитку економічної теорії, які спрямовані на подолання нових соціально-економічних викликів та розробку відповідних концептуальних підходів для удосконалення економічної політики, як на мікро-, так і макрорівні. Вивчається генезис та логіка формування нових методологічних підходів проведення економічного аналізу особливостей функціонування постіндустріального суспільства в умовах глобалізації ринків, інноваційної економіки, знаннєвої та інформаційної економіки, впливи на економічну політику нових явищ: зростаючої складності та динамізму економіко-соціальних та виробничих систем, глобальних екологічних змін, інституційних особливостей сучасної економічної політики. Нові теоретичні підходи використовуються для обговорення актуальних проблем економіки України та відповідного переосмислення деяких усталених принципів та методів економічної політики. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Метою і завданнями дисципліни є формування у студентів розуміння концептуальної природи та ключових інструментів ефективної економічної політики передових країн, уміння проводити порівняльний міжнародний аналіз української економічної політики, вміння адаптувати світовий досвід для обґрунтування форм і методів короткострокової та довгострокової економічної політики України, вміння критично оцінювати стан та тенденції розвитку економіки України та інших країн, спроможність розробляти обґрунтовані пропозиції щодо практичного застосування положень нових економічних теорій.


Теорії економічного зростання
Курс «Теорії економічного зростання» вивчає макроекономічної теорії, що пояснюють причини та джерела економічного зростання в довгостроковій перспективі. Розглядаються основні напрями сучасного моделювання макроекономічної динаміки в довгостроковій перспективі, переваги та недоліки різних типів моделей економічного зростання, межі адекватності моделей, які визначаються необхідністю прийняття тих чи інших припущень, що спрощують модель. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками сучасного моделювання довгострокового тренду економічного зростання з метою розкриття природи факторів, що зумовлюють стале економічне зростання, принципів взаємозалежності між факторами та результатів впливу економічної політики на темпи зростання.


Теорія економічного зростання


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн
The course is designed to acquaint NAUKMA master students with the main components of professional risk analysis on macrolevel using the latest technologies and latest trends in the world economy, and to obtain basic research skills, primarily using scenario approaches. Based on the results of the education, master students will be able to understand the spans of macroeconomic and political risks and challenges for investment return, primarily on emerging markets; how the sudden change of the current stay of play influences on the level sovereign, transfer, convertibility and geopolitical risks. Students will be able to apply comparative country risk techniques and indicators for future scientific work and practice and use the early warning systems of indicators to predict individual country (mainly emerging markets) development from the strategic investors point of view and global shifts, caused by the risk spike in those countries. The class discussion on current economic and political trends on emerging markets is a must, which is a crucial element of learning process. Students must read, in addition to the assignments, The Economist magazine every week and are also encouraged to read the current local economic and political professional news. Students are thus required to complete the assigned readings for each day prior to class and are strongly encouraged to participate actively in class discussions.


Фінансовий менеджмент
Курс забезпечує оволодіння студентами теоретико-методологічними засадами і ключовими практичними підходами до управління фінансами підприємств реального сектора економіки. Вивчаються особливості фінансового менеджменту у нестабільному середовищі (на прикладі України). Опановується інструментрій отримання, систематизації та обробки фінансової інформації про підприємства, доступної із відкритих джерел. Застосовуючи фінансову інформацію підприємств, звіти яких оприлюднено, студенти навчаються аналізувати ретроспективні тенденції, визначати ключові фактори фінансового стану підприємств і на цій основі розробляти стратегічні фінансові плани. Мета - навчити студента розробляти обґрунтовані рішення щодо управління фінансами підприємств, залучення та використання ними фінансових ресурсів; застосувати сучасні методичні підходи щодо розуміння та обробки фінансової та іншої доступної інформації про підприємства, оцінювати фінансові ризики та розробляти стратегії і тактики фінансування бізнесу. Основні завдання: -оволодіння теоретичними основами фінансового менеджменту; -вивчення методичного інструментарію управління корпоративними фінансами; -оволодіння методами оцінювання фінансового стану підприємства; -вивчення системного підходу до управління довгостроковим та короткостроковим фінансуванням підприємства; -оволодіння методикою визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; -вивчення особливостей фінансової моделі ведення бізнесу в Україні та методів оцінювання фінансових ризиків; -оволодіння методами довгострокового фінансового планування та складання прогнозних фінансових звітів.


 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна