Анотації курсів

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Антимонопольна політика
Мета: надання знань у сфері конкурентної політики щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.


Аспірантський дослідницький семінар


Відкритий дослідницький колоквіум


Відкриті інновації та креативне мислення


Глобальна економіка
Глобальна економіка 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, В.І. Кончин, кандидат економічних наук, доцент Концептуальна основа та аналітичні інструменти, потрібні для організації роботи підприємств у глобальному економічному середовищі. Розвиток знань студентів про сучасні світові економічні, фінансові, політичні, демографічні й культурні тенденції.


Демографія
Демографія 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, І. О. Курило, доктор економічних наук, професор. Дисципліна присвячена формуванню системи знань про відтворення населення та його основні закономірності, про демографічні проблеми світу й особливості сучасної ситуації в Україні. Навчальний курс передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з концептуальних основ формування соціально-демографічної політики, аналізу відтворення населення, оцінки впливу демографічних процесів і структур на соціальний та економічний розвиток тощо. Курс спрямований також на опанування студентами методів соціально-демографічного аналізу й моделювання, оцінки ефективності соціально-демографічної політики.


Екологічна економіка
Екологічна економіка 6-д семестр, 2 год/тижд., теза, 2 кредити, В.В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, а саме: теоретичних та прикладних питань екологічної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує закономірності взаємодії екосистем, соціума та формування економічних відносин в умовах екологічних обмежень. Виходячи з існуючих реалій необхідно враховувати деструктивні зміни компонентів природного середовища, технологічну недосконалість переважної частини виробництва продукції, застарілість виробничої та соціальної інфраструктури, існуючі моделі екологічно збалансованої економіки та можливі засоби комплексного вирішення проблем сталого розвитку. При цьому слід використовувати регіональний підхід, що грунтувався б в кожному окремому випадку на врахуванні специфіки сукупності передумов господарського розвитку та економічної вартості природно-ресурсного потенціалу, цінності екологічних активів. Соціально-економічний розвиток України відбувається за умов військового протистояння на Донбасі та анексії Криму, що змінило структуру всього господарського комплексу країни, його ресурсозабезпечення, соціальні і економічні зв'язки між національними та іноземними суб'єктами господарювання і суттєво вплинуло на ефективність економіки. В зв'язку з цим спеціалізована програма даного курсу повинна враховувати вказані особливості при обгрунтуванні заходів з модернізації економіки. Використання в навчальному процесі вищої школи інноваційної складової у природокористуванні буде сприяти формуванню у студентів екологічного світогляду, що в майбутньому дозволить вирішити екологоекономічні та соціальні проблеми нашої країни. Курс "Екологічна економіка" сприяє формуванню у студентів компетентностей та програмних результатів навчання.


Економетрика і моделювання економічної динаміки
2 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, О. В. Баженова, кандидат економічних наук, доцент Модель простої лінійної регресії. Модель множинної лінійної регресії. Специфікація регресійних моделей. Нелінійні регресійні моделі. Моделі лінійної регресії з гетероскедастичними та автокорельованими залишками. Основні елементи теорії часових рядів. Динамічні регресійні моделі. Моделі векторної авторегресії.


Економіка підприємства
5 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 2,5 кредиту, В. В. Ваврищук, старший викладач., Н.Г. Ваврищук, кандидат наук, старший викладач Базова дисципліна, що дає знання про підприємство, організацію його діяльності, систему корпоративного управління, виробничі ресурси та їх використання, оцінку ефективності його функціонування. Значна частину курсу присвячена питанням аналізу фінансової звітності та ключових фінансових показників підприємства.


Економіка праці
семестр 4, кредитів 3, годин на тиждень 2., О.Р.Слободян, старший викладач. Головною метою курсу є формування системи знань з сучасної економічної теорії праці, ознайомлення студентів з основними теоретичними підходами та моделями, застосування знань набутих підчас опанування курсів "Мікроекономіка" та "Макроекономіка" для аналізу ринку праці, набуття навичок і вмінь аналізу конкретних економічних ситуацій та критичної оцінки державної політики на ринку праці. Розглядаються питання формування попиту та пропозиції праці, систем оплати праці, диференціації доходів та дискримінації на ринку праці, людського капіталу, безробіття, діяльності профспілок та ролі трудового законодавства тощо. Особливу увагу приділено розгляду особливостей розвитку ринків праці в Україні.


Економіка праці та інклюзивного розвитку
Предметом навчальної дисципліни є система соціально-трудових відносин як осередок інклюзивного суспільного розвитку. Метою опанування дисципліни є набуття теоретичних знань про закономірності функціонування й розвитку конкурентних ринків праці і формування на цій підставі засад творчого мислення, необхідного для ефективного управління продуктивними, перш за все, людськими, ресурсами за умов становлення інформаційно-мережевої, цифрової економіки та розробки успішних стратегій перетворення людського потенціалу на людський капітал на різних (від нано- до глобального) рівнях господарювання.


Економічна історія
Формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства на основі ґрунтовного вивчення економічного досвіду минулих поколінь у різних країнах і в різні епохи.


Економічна історія та історія економічної думки України
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. М. Сапачук, кандидат економічних наук, старший викладач; 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 2 кредити, В. В. Небрат, доктор економічних наук, професор Формування системи знань з історії економічного розвитку України, з'ясування його закономірностей, причин та наслідків певних господарських змін. Вивчення історії економічного розвитку українських земель, генетичний аналіз цього процесу. Еволюція господарської діяльності, господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності. Українська економічна думка, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії. Поглиблення знань з економічної теорії, зокрема завдяки опануванню економічної думки України. Виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувалися на українських теренах.


Економічна теорія для соціологів


Економічна теорія інноваційних стратегій
Економічна теорія інноваційних стратегій 2 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити, Ю. М. Бажал, доктор економічних наук, професор Курс з вибіркового циклу "Інноваційна стратегія" магістерської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування у студента системи теоретичних та практичних знань щодо розуміння економічної сутності категорії "інновація", усвідомлення вирішальної ролі інноваційної діяльності для сучасного економічного розвитку, формування здатності розробляти інноваційні стратегії на макро та мезо рівнях управління економікою, уміння практичної побудови інноваційної стратегії регіонального розвитку. Завдання: вивчення теорії та практики формування основних засад інноваційної моделі економічного розвитку країни і окремого регіону, набуття компетенцій щодо економічного аналізу стану інноваційного розвитку країни та регіону, розуміння основних підходів (принципів), цілей та інструментів державного стратегічного управління інноваційним розвитком в Україні, Європейському Союзі, окремих країнах світу, ознайомлення з основними міжнародними моніторинговими системами інноваційного розвитку країн і регіонів, на базі яких здійснюється порівняльний міжнародний аналіз інноваційних стратегій.


Економічна теорія підприємництва
Курс спрямований на надання базових теоретичних і практичних знань, необхідних для прийняття ефективних рішень за умов обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Для цього вивчаються теорії попиту та пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур і розглядаються напрями практичного застосування цих теорій.


Економічна теорія управління підприємством
1 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на інтеграцію економічної теорії з наукою управління з тим, щоб виробити практичний підхід до прийняття управлінських рішень як у приватному, так і в суспільному секторах економіки. Курс охоплює такі основні напрями: поведінка фірми; прийняття рішень за умов різних станів середовища; попит і пропозиція; виробництво та витрати; оптимізація діяльності фірми; планування та управління прибутком; ринкова структура і аналіз ціноутворення.


Економічний аналіз державної політики
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, О.І. Кілієвич, доцент Курс спрямований на формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок із застосування аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу державної і місцевої політики при наданні рекомендацій органам влади щодо ефективності заходів політики.


Економічний розвиток
Економічний розвиток 7семестр, 2 год/тижд., 3 кредити, екзамен, Ю.М.Сапачук, кандидат економічних наук,старший викладач Дисципліна розглядає процес функціонування та еволюції економічної системи в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів.


Європейська інтеграція та економічний розвиток


Імітаційне макропрогнозування
Теоретичні основи економічного прогнозування, програмування і планування на державному та регіональному рівнях. Методологія і практика прогнозування на макрорівні як важливий засіб державного регулювання економіки ринкового типу й економічної політики, орієнтованої на пошук нових можливостей ефективного економічного розвитку. Основні принципи, методи, функції економічного прогнозування і планування; їхня класифікація.


Інноваційна модель економічного розвитку
Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс з вибіркового блоку "Економіка інноваційного розвитку" бакалаврської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування системи знань щодо генезису та сутності інноваційної моделі економічного розвитку, її місця і ролі в сучасній економічній теорії та практиці господарювання, форм і методів застосування цієї моделі в реальній економічній політиці розвинутих та висхідних країн, особливу увагу приділено інноваційній моделі Європейського Союзу, державній інноваційній політиці та інноваційної діяльності в Україні. Завдання: студенти повинні набути розуміння основних понять, категорій, концепцій теорії інноваційного економічного розвитку, уміння використовувати розроблений на базі цієї теорії аналітичний та методичний інструментарій формування та здійснення державної інноваційної політики, здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційних процесів, розуміння основних особливостей світової та української політики у контексті реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.


Інноваційне підприємництво
Курс спрямований на вивчення засад інноваційного підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому.


Інтелектуальна власність та інновації


Історія економічних вчень


Історія економічних учень


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота – важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Її захист перед Державною комісією завершує курс навчання на бакалавраті. Якість змісту та захисту роботи свідчить про рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. У кваліфікаційній праці студент досліджує проблемне питання, а її результати повинні містити елементи наукової та практичної новизни.


Креативне мислення
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик креативного мислення, особистісних особливостей креативів, методів оцінки рівня креативності та методів розробки групових і індивідуальних креативних рішень, а також засвоєння технік підвищення особистісного рівня креативності.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота Курсова робота 2-д семестр, 0 год/тижд., теза, 3 кредити - важлива форма підготовки студента за освітньо-науковою програмою. Робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономічний аналіз
Макроекономічний аналіз 7 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити, М.І. Скрипниченко , доктор економічних наук, професор. Курс спрямований на опанування студентами основ макроекономічного аналізу системи державного регулювання економіки, підготовки відповідних рішень та аналізу результатів. Методологічною основою такого аналізу курс передбачає міжнародну Систему національних рахунків (СНР) та фінансове програмування. У рамках курсу вивчаються основи СНР, статистики та аналізу монетарного і бюджетного секторів економіки, платіжного балансу та фінансового програмування, методи інструментального аналізу та аналітичного оцінювання макроекономічної динаміки, макроекономічні механізми і моделі, за допомогою яких держава здійснює свої функції щодо забезпечення сталого економічного розвитку.


Макро-та мікроекономічне моделювання
Макро- та мікроекономічне моделювання 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредитів, Г.Ю. Яценко кандидат економічних наук, старший викладач. Синтезування знань, отриманих студентами з математичних, економічних та інших дисциплін з метою практичного застосування їх в аналізі різних економічних процесів за допомогою економіко-математичного моделювання.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.Ю. Д`яченко доктор економічних наук, професор Метою курсу є вивчення теоретичних аспектів та практики прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою набуття студентами фахових компетентностей: розуміння функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях, здатності використовувати джерела інформації для складання планів та звітів, здатності проводити економічний аналіз функціонування суб'єктів господарювання, здатності застосовувати комп'ютерні технології для вирішення економічних завдань.


Міжнародна економіка
Основні теорії міжнародної торгівлі (класичні та неокласичні теорії). Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеграція). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) та інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки і т. д.). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародне економічне право
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Н.А. Берлач доктор економічних наук, професор Вивчення предмету дає всебічне і глибоке розуміння змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі міжнародного економічного права в їх регулюванні, знання змісту міжнародних договорів та принципів міжнародного економічного права, вміння їх правильно тлумачити та застосовувати.


Міжнародний бізнес
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Н.В. Романченко кандидат економічних наук, доцент Дисципліна сприяє формуванню у студентів спеціальних знань сфери сучасного міжнародного бізнесу та особливостей аналітичних підходів до вивчення зовнішньоекономічного середовища і формування стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках. Сприяє формуванню навичок аналізу стратегій розвитку міжнародного бізнесу, обґрунтування рішень у сфері міжнародних економічних зв'язків та формує вміння використовувати одержані знання, виходячи з цілей інтеграції України до сучасної системи світових господарських зв'язків як на макро-, так і на мікрорівнях


Міжнародні економічні інституції
Міжнародні економічні інституції 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, А. В. Волошин старший викладач Мета курсу - сформувати комплекс теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, необхідних для глибокого розуміння подібностей та відмінностей між міжнародними організаціями, а також їх ролі в управлінні глобальними проблемами.


Мікроекономіка
Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мікроекономіки, компетентностей щодо функціонування підприємств, ринкових відносин та поведінки споживачів. У фокусі уваги дисципліни знаходяться теорія створення цінностей і взаємовідносини суб'єктів господарювання в умовах ринку, мотиваційні та поведінкові аспекти прийняття рішень. Ключове завдання: формування системного мислення в сучасних умовах функціонування мікроекономічного середовища. Компетентності набуваються як на основі теоретичної бази, так і на ґрунті практичного інструментарію мікроекономіки.


Навчально-науковий семінар з економіки
Навчально-науковий семінар з економіки 5 семестр, 2 год/тижд., 3 кредити; теза, І. В. Бураковський, доктор економічних наук, професор Предметом навчальної дисципліни є економічна політика держави як певна сукупність рішень, спрямованих на досягнення певних цілей шляхом використання відповідних економічних інструментів. Важливим елементом процесу прийняття рішень є адекватна оцінка його наслідків. Основна увага приділяється таким питанням, як визначення вартості імплементації урядових рішень, особливостям аналізу прямих та опосередкованих економічних ефектів урядових рішень в коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі, визначенню можливого формату загальної інтегрованої оцінки.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. в курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відгуків та рецензій на них.


Національна інноваційна система
Національна інноваційна система 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, О.М. Бойко, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик національної інноваційної системи, основних її складових (технопарків, індустріальних парків, наукових парків, кластерів тощо), їх особливостей створення та функціонування на міжнародній арені, визначення існуючих проблем та розроблення пропозицій щодо подальшої діяльності.


Національні моделі економічних систем
Курс "Національні моделі економічних систем" спирається на фундаментальну теорію періодичності промислових криз видатного українського вченого Михайла Туган-Барановського, що створив її ще 122 роки тому, та теорію великих циклів кон'юнктури - "довгих хвиль" його безпосереднього учня - видатного російського вченого Миколи Кондратьєва, що створив її понад 90 років тому, а також теорію економічного розвитку видатного австрійського вченого Йозефа Шумпетера, що створив її на терені України - у Чернівцях понад 100 років тому. Адже у кожній країні за усією її національною специфікою головними завданнями дбайливого господарювання є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави і добробуту її громадян та вчасного, професійного реагування на кризові явища у різних сферах народного господарства. Оскільки у реальній економіці це не завжди вдається, головну увагу буде приділено аналізу інструментарію антикризової політики (бюджетно-податкової та грошово-кредитної, інноваційно-інвестиційної та соціально-економічної, а також антимонопольної політики) в різних країнах світу, як способу попередження системної кризи та її подолання з урахуванням національної специфіки кожної держави. В практичних аспектах курсу будуть розглянуті позитивні приклади попередження економічних криз у різних країнах світу Туган-Барановським і Кондратьєвим та подолання негативних наслідків економічної кризи у США в часи "Великої депресії" 1929-1939 рр. шляхом реалізації "Нового курсу" Франкліна Рузвельта 1934-1939 рр., а також упередження глобальної економічної кризи кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. за допомогою застосування антикризової інноваційно-інвестиційної політики - так званої "рейганоміки" у 80-ті роки ХХ ст. Серед європейських позитивних прикладів антикризової політики будуть детально проаналізовані заходи подолання "Великої депресії" у Швеції у 30-ті роки та економічні реформи у післявоєнних Японії та Німеччині, що стали світовими лідерами "економічного буму" 60-х років. Курс "Національні моделі економічних систем" викладається як системна дисципліна у їх взаємозв'язку з національними соціально-політичними та соціокультурними системами, а також з аналізом узагальнюючих історико-суспільно-політичних та соціально-економічних циклів їх розвитку, включаючи теорію та цикли розвитку людських цивілізацій та упередження загроз конфліктного зіткнення різних цивілізацій у майбутньому.


Основи підприємницької діяльності
Основи підприємницької діяльності 1 семестр, 3 години/тижд.,4, кредити, залік О.О. Бугрова кандидат економічних наук, доцент Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок у галузі підприємництва, фокусом якого є створення життєздатних бізнес ідей та цінностей. Головні завдання: розвиток системного мислення та компетентностей у сфері підприємницької діяльності, а також вмінь застосовувати ефективні методи для започаткування бізнесу і прийняття ефективних підприємницьких рішень.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Правове забезпечення інноваційної діяльності
Правове забезпечення інноваційної діяльності 8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Г.О. Андрощук, кандидат економічних наук, доцент Визначення складових промислової власності. Інститут захисту прав інтелектуальної власності як фактор економічного зростання. Законодавство щодо охорони прав промислової власності в Україні. Світовий досвід захисту прав інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. Правові й економічні механізми набуття права власності на патент учасниками інноваційного процесу. Економічна сутність виникнення та реалізації права на винагороду впродовж дії патенту. Шляхи і методи удосконалення діючої нормативно-інституційної бази щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проблеми та напрями удосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні.


Практика навчально-професійна
Навчально-професійна практика є невід'ємною складовою підготовки бакалаврів. Метою практики є опанування студентами методів, форм організації та знарядь праці в галузі економіки. Формування у студентів, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування.


Практика педагогічна


Практика переддипломна
Завданням практики є формування інформаційного масиву, необхідного для економічного аналізу стану об'єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їх функціонування.


Прогнозування економічних криз


Проектне управління
Проектне управління 7 семестр, 2 години/тижд.,3, кредити, залік О.О. Бугрова кандидат економічних наук, доцент Формування у студентів системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок у сфері сучасного управління проєктами (на основі міжнародних стандартів та загальновизнаних практик). В основу процесу навчання покладено засвоєння студентами підходів і методичного інструментарію щодо прийняття креативних рішень з ініціювання, підготовки, організації проєктів, укладання контрактів, моделювання та експертизи проєктів, моніторингу і контролю їх здійснення. Дисципліна орієнтована на науково-практичне застосування міжнародних стандартів з управління проєктами із використанням реальних прикладів з практики.


Регіональна економіка
Регіональна економіка 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, саме: теоретичних та прикладних питань розміщення продуктивних сил в регіонах України, що буде сприяти формуванню у них навичок регулювання їх розвитку, ефективної територіальної організації економічних структур та перебудови економіки України у відповідності з вимогами ринкового середовища. За ринкових умов господарювання в Україні для наукового обґрунтування економічних реформ великого значення набуває вивчення регіональної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує розміщення продуктивних сил на регіональному рівні. Кожен регіон України має характерні природні, соціальні, економічні умови, особливості їх розміщення, характерну структуру господарства, рівень економічного розвитку, спеціалізацію виробництва та відіграє певну роль в розвитку господарства країни. Знання про країну складаються з всебічних знань про її економічні регіони, що надає особливої значущості вивченню дисципліни "Регіональна економіка".


Реінженірінг бізнес-процесів
Метою курсу є ознайомлення студентів з методикою використання технології оптимізації "бізнеспроцесів" при формуванні та реалізації інноваційної стратегії підприємства. Курс спирається на сучасні інформаційні технології, дає розуміння теоретичних засад моделювання бізнес-процесів з метою забезпечення інноваційних технологічних змін на мікрорівні. в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти використовувати інструментарій структурного моделювання бізнес-процесів для прийняття ефективних рішень щодо стратегії інноваційної реорганізації підприємства.


Розробка дисертаційного проекту


Системна динаміка в міжнародній економіці: європейський контекст


Соціальна відповідальність бізнесу
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Н.А. Супрун, доктор економічних наук, професор. Навчальна дисципліна "Соціальна відповідальність" має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства на принципах сталого розвитку та основами їх використання в управлінні організаціями. Стратегія соціальної відповідальності (СВ) організації базується на врахуванні економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. Основою реалізації стратегії СВ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі приймають рішення.


Соціальна економіка
В курсі "Соціальна економіка" розглядаються основні соціально - економічні концепції; аналізуються моделі соціальної економіки; визначається вплив соціальних чинників на економічний розвиток; розкривається взаємодія ринкових механізмів з державним регулюванням економіки; досліджуються суть, механізми, інструменти соціальної політики; характеризується роль та напрямки формування людського капіталу; визначаються основні соціально - економічні проблеми в умовах глобалізації; розглядається світовий досвід та особливості вирішення цих проблем в Україні.


Стратегія економічного розвитку ЄС


Сучасні економічні теорії та економічна політика
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс знайомить з сучасними пошуками на теренах економічної теорії, які спрямовані на пояснення нових тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні, розкривається обмеженість традиційного неокласичного канону (maіnstream) економічної теорії для розв'язання актуальних наукових та практичних проблем, вивчається генезис та логіка формування нових методологічних парадигм економічного аналізу постіндустріального суспільства в умовах глобалізації ринків, формування знаннєвої та інформаційної економіки, зростаючої складності та динамізму економіко-соціальних та виробничих систем, глобальних екологічних змін. Нові теоретичні підходи використовуються для дискутування сучасних проблем економіки України та відповідного переосмислення деяких усталених принципів та методів економічної політики для підвищення її ефективності.


Теорії економічного зростання
Курс вивчає макроекономічної теорії, що пояснюють причини та джерела економічного зростання в довгостроковій перспективі. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками сучасного моделювання довгострокового тренду економічного зростання з метою розкриття природи факторів, що зумовлюють стале економічне зростання, принципів взаємозалежності між факторами та результатів впливу економічної політики на темпи зростання.


Теорія економічного зростання


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн
Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Г. С. Григор'єв, доктор економічних наук, доцент Метою курсу є оцінка специфічних ризиків країн, зокрема економічних та політичних, а також оцінка перспектив майбутнього розвитку країн на рівні взаємодії економіки та політики та використання геополітичних концепцій в аналізі ризиків країни. Досліджуються причини, рівень та основні тренди розвитку ризиків переважно країн, які розвиваються. Курс складається з двох основних частин - Макроекономічні та політичні індикатори: концепції, визначення та вимірювання - Міжнародна макроекономіка та фінанси: моделювання ризиків країн Вивчаються базові концепції, типи ризиків та методи їх оцінювання; альтернативні шляхи концептуалізації ризиків; банківські звіти щодо оцінювання ризиків. Оцінюється ризик інвестування або позичання в конкретну країну. Досліджуються валютні, трансфертні, суверенні ризики та ризики дефолту.


Фінансовий менеджмент


 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна