Анотації курсів

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Антимонопольна політика
Мета: надання знань у сфері конкурентної політики щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.


Аспірантський дослідницький семінар


Відкритий дослідницький колоквіум


Відкриті інновації та креативне мислення


Глобальна економіка
Глобальна економіка 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, В.І. Кончин, кандидат економічних наук, доцент Концептуальна основа та аналітичні інструменти, потрібні для організації роботи підприємств у глобальному економічному середовищі. Розвиток знань студентів про сучасні світові економічні, фінансові, політичні, демографічні й культурні тенденції.


Демографія
Демографія 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, І. О. Курило, доктор економічних наук, професор. Дисципліна присвячена формуванню системи знань про відтворення населення та його основні закономірності, про демографічні проблеми світу й особливості сучасної ситуації в Україні. Навчальний курс передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з концептуальних основ формування соціально-демографічної політики, аналізу відтворення населення, оцінки впливу демографічних процесів і структур на соціальний та економічний розвиток тощо. Курс спрямований також на опанування студентами методів соціально-демографічного аналізу й моделювання, оцінки ефективності соціально-демографічної політики.


Екологічна економіка
Екологічна економіка 6-д семестр, 2 год/тижд., теза, 2 кредити, В.В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, а саме: теоретичних та прикладних питань екологічної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує закономірності взаємодії екосистем, соціума та формування економічних відносин в умовах екологічних обмежень. Виходячи з існуючих реалій необхідно враховувати деструктивні зміни компонентів природного середовища, технологічну недосконалість переважної частини виробництва продукції, застарілість виробничої та соціальної інфраструктури, існуючі моделі екологічно збалансованої економіки та можливі засоби комплексного вирішення проблем сталого розвитку. При цьому слід використовувати регіональний підхід, що грунтувався б в кожному окремому випадку на врахуванні специфіки сукупності передумов господарського розвитку та економічної вартості природно-ресурсного потенціалу, цінності екологічних активів. Соціально-економічний розвиток України відбувається за умов військового протистояння на Донбасі та анексії Криму, що змінило структуру всього господарського комплексу країни, його ресурсозабезпечення, соціальні і економічні зв'язки між національними та іноземними суб'єктами господарювання і суттєво вплинуло на ефективність економіки. В зв'язку з цим спеціалізована програма даного курсу повинна враховувати вказані особливості при обгрунтуванні заходів з модернізації економіки. Використання в навчальному процесі вищої школи інноваційної складової у природокористуванні буде сприяти формуванню у студентів екологічного світогляду, що в майбутньому дозволить вирішити екологоекономічні та соціальні проблеми нашої країни. Курс "Екологічна економіка" сприяє формуванню у студентів компетентностей та програмних результатів навчання.


Економетрика і моделювання економічної динаміки
Навчальна дисципліна „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є однією з фундаментальних складових економічної освіти. В цьому курсі вивчаються методи перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в економіці на основі аналізу статистичної інформації. Даний курс є продовженням курсу «Економетрика», а тому потребує більш глибокого вивчення вже відомих та ґрунтовного висвітлення не розглянутих раніше економетричних методів та моделей. Базовими для курсу „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетрика» 1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. 2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 1. Знати: основні поняття економетричного аналізу: модель простої лінійної регресії, модель множинної лінійної регресії, автокореляція, гетероскедастичність, мультиколінеарність, нелінійні регресії, системи симультативних рівнянь тощо. 2. Володіти навичками побудови моделей простої й множинної лінійних регресій та нелінійних моделей. 3.Анотація навчальної дисципліни / референс: Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Аналіз і побудова регресійних моделей», в якому розглядаються модель множинної лінійної регресій, модель нелінійної регресії, моделі лінійної регресії з гетероскедатичними та автокорельованими збуреннями, моделі з лаговими змінними. Змістовий модуль 2. «Економетрика часових рядів. Моделі з дискретними та обмеженими залежними змінними. Моделі з панельними даними», в якому розглядаються основні поняття теорії часових рядів, векторна модель авторегресії, векторна модель корекції похибки, моделі з дискретними та обмеженими залежними змінними, моделі з панельними даними.


Економіка підприємства
5 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 2,5 кредиту, В. В. Ваврищук, старший викладач., Н.Г. Ваврищук, кандидат наук, старший викладач Базова дисципліна, що дає знання про підприємство, організацію його діяльності, систему корпоративного управління, виробничі ресурси та їх використання, оцінку ефективності його функціонування. Значна частину курсу присвячена питанням аналізу фінансової звітності та ключових фінансових показників підприємства.


Економіка праці
Економіка праці - це курс який дає можливість подивитись на загальноекономічні процеси, які відбуваються на рівні держави, регіону та окремих компаній, з точки зору, ключового ресурси розвитку в сучасному світі - людського капіталу. На основі опанування матеріалів курсу здобувач вищої освіти вивчить основні форми та підходи регулювання особливостей ефективного використання ресурсів праці, дослідить процеси функціонування ринку праці та його вплив на економіко-соціальний розвиток на макро та мікро рівні, опанує сучасні підходи регулювання політики доходів та оплати праці, а також інструменти формування та удосконалення соціально-трудових відносин. Навчиться управляти продуктивністю та ефективністю праці, вимірювати та оцінювати ефективність використання людського капіталу.


Економіка праці та інклюзивного розвитку
Дисципліна «Економіка паці та інклюзивного розвитку» спрямована на отримання студентами сукупності теоретико-прикладних знань щодо розуміння закономірностей облаштування системи соціально-трудових відносин і функціонування ринків праці як осередку інклюзивного суспільно-економічного розвитку господарських систем на рубежі ХХ-ХХІ століть. Вивчення курсу покликане сформувати уявлення про форми, методи й технології ефективного управління людськими ресурсами на різних рівнях господарювання з урахуванням світового досвіду інклюзивного економічного розвитку та про шляхи розбудови в Україні інклюзивної економіки як прообразу гармонійної інституційної архітектоніки, що органічно поєднує систему економічних відносин з продуктивними силами, соціальними, політичними та громадськими інститутами. Дисципліна «Економіка праці та інклюзивного розвитку» органічно пов'язана з політичною економією, яка є її методологічною основою, а також з такими дисциплінами циклу професійної підготовки: «Історія економічної думки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» (БП), «Теорія фірми», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Соціальна економіка», «Економічна теорія технологічних змін», «Політична економія Євроінтеграції», «Бізнес-аналітика великих баз даних» (МП-1); «Відкриті інновації та креативне мислення», «Фінансовий менеджмент»; «Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн» (МП-2) тощо.


Економічна історія
Формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства на основі ґрунтовного вивчення економічного досвіду минулих поколінь у різних країнах і в різні епохи.


Економічна історія та історія економічної думки України
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. М. Сапачук, кандидат економічних наук, старший викладач; 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 2 кредити, В. В. Небрат, доктор економічних наук, професор Формування системи знань з історії економічного розвитку України, з'ясування його закономірностей, причин та наслідків певних господарських змін. Вивчення історії економічного розвитку українських земель, генетичний аналіз цього процесу. Еволюція господарської діяльності, господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності. Українська економічна думка, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії. Поглиблення знань з економічної теорії, зокрема завдяки опануванню економічної думки України. Виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувалися на українських теренах.


Економічна теорія для соціологів


Економічна теорія інноваційних стратегій
Нормативна навчальна дисципліна «Економічна теорія інноваційних стратегій» магістерської науково-освітньої програми зі спеціальності 051 Економіка присвячена вивченню теорії та практики формування інноваційних стратегій економічного розвитку країни і окремого регіону, вона є базовим фундаментальним курсом для вибіркового блоку «Інноваційна стратегія” ОНП Економіка, який надає студентам системні комплексні теоретичні та практичні знання для наукового розуміння економічної сутності категорії «інновація», теорії економічного розвитку Йозефа Шумпетера, обґрунтовує вирішальну роль інноваційної діяльності для сучасного економічного розвитку України, формує здатність розробляти інноваційні стратегії на макро та мезо рівнях управління економікою, прикладні навики практичної побудови інноваційної стратегії регіонального розвитку. Отриманні знання та набуті практичні компетенції дозволять студентам професійно аналізувати та розуміти сучасні економічні процеси та явища, застосовувати наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, володіти інструментарієм формування міжнародної, національної та регіональної економічної політики.


Економічна теорія підприємництва
Курс спрямований на надання базових теоретичних і практичних знань, необхідних для прийняття ефективних рішень за умов обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Для цього вивчаються теорії попиту та пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур і розглядаються напрями практичного застосування цих теорій.


Економічна теорія управління підприємством
Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому економічна теорія інтегрується з наукою управління, економетрикою та іншими дисциплінами з тим, щоб напрацювати практичний підхід для прийняття ефективних управлінських рішень як в приватному так і суспільному секторах економіки. Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому вивчаються способи, за допомогою яких менеджер керує використанням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої цілі найбільш ефективним способом. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо формування ефективної системи управління підприємством, прийняття ефективних управлінських рішень в умовах обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Завданням курсу є формування компетентностей щодо форм та сучасних методів управління підприємством; виявлення і формулювання проблем, розробки обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблеми; оволодіння методами управлінського аналізу.


Економічний аналіз державної політики
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, О.І. Кілієвич, доцент Курс спрямований на формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок із застосування аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу державної і місцевої політики при наданні рекомендацій органам влади щодо ефективності заходів політики.


Економічний розвиток
Економічний розвиток 7семестр, 2 год/тижд., 3 кредити, екзамен, Ю.М.Сапачук, кандидат економічних наук,старший викладач Дисципліна розглядає процес функціонування та еволюції економічної системи в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів.


Європейська інтеграція та економічний розвиток


Імітаційне макропрогнозування
Теоретичні основи економічного прогнозування, програмування і планування на державному та регіональному рівнях. Методологія і практика прогнозування на макрорівні як важливий засіб державного регулювання економіки ринкового типу й економічної політики, орієнтованої на пошук нових можливостей ефективного економічного розвитку. Основні принципи, методи, функції економічного прогнозування і планування; їхня класифікація.


Інноваційна модель економічного розвитку
Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор Інноваційна модель економічного розвитку 5 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс з вибіркового блоку "Економіка інноваційного розвитку" бакалаврської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування системи знань щодо генезису та сутності інноваційної моделі економічного розвитку, її місця і ролі в сучасній економічній теорії та практиці господарювання, форм і методів застосування цієї моделі в реальній економічній політиці розвинутих та висхідних країн, особливу увагу приділено інноваційній моделі Європейського Союзу, державній інноваційній політиці та інноваційної діяльності в Україні. Завдання: студенти повинні набути розуміння основних понять, категорій, концепцій теорії інноваційного економічного розвитку, уміння використовувати розроблений на базі цієї теорії аналітичний та методичний інструментарій формування та здійснення державної інноваційної політики, здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційних процесів, розуміння основних особливостей світової та української політики у контексті реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.


Інноваційне підприємництво
Курс спрямований на вивчення засад інноваційного підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому.


Інтелектуальна власність та інновації


Історія економічних вчень


Історія економічних учень


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота – важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Її захист перед Державною комісією завершує курс навчання на бакалавраті. Якість змісту та захисту роботи свідчить про рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. У кваліфікаційній праці студент досліджує проблемне питання, а її результати повинні містити елементи наукової та практичної новизни.


Креативне мислення
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик креативного мислення, особистісних особливостей креативів, методів оцінки рівня креативності та методів розробки групових і індивідуальних креативних рішень, а також засвоєння технік підвищення особистісного рівня креативності.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота Курсова робота 2-д семестр, 0 год/тижд., теза, 3 кредити - важлива форма підготовки студента за освітньо-науковою програмою. Робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономічний аналіз
Макроекономічний аналіз 7 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити, М.І. Скрипниченко , доктор економічних наук, професор. Курс спрямований на опанування студентами основ макроекономічного аналізу системи державного регулювання економіки, підготовки відповідних рішень та аналізу результатів. Методологічною основою такого аналізу курс передбачає міжнародну Систему національних рахунків (СНР) та фінансове програмування. У рамках курсу вивчаються основи СНР, статистики та аналізу монетарного і бюджетного секторів економіки, платіжного балансу та фінансового програмування, методи інструментального аналізу та аналітичного оцінювання макроекономічної динаміки, макроекономічні механізми і моделі, за допомогою яких держава здійснює свої функції щодо забезпечення сталого економічного розвитку.


Макро-та мікроекономічне моделювання
Макро- та мікроекономічне моделювання 5 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредитів, Г.Ю. Яценко кандидат економічних наук, старший викладач. Синтезування знань, отриманих студентами з математичних, економічних та інших дисциплін з метою практичного застосування їх в аналізі різних економічних процесів за допомогою економіко-математичного моделювання.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Ю.Ю. Д`яченко доктор економічних наук, професор Метою курсу є вивчення теоретичних аспектів та практики прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою набуття студентами фахових компетентностей: розуміння функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях, здатності використовувати джерела інформації для складання планів та звітів, здатності проводити економічний аналіз функціонування суб'єктів господарювання, здатності застосовувати комп'ютерні технології для вирішення економічних завдань.


Міжнародна економіка
Основні теорії міжнародної торгівлі (класичні та неокласичні теорії). Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеграція). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) та інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки і т. д.). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародне економічне право
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Н.А. Берлач доктор економічних наук, професор Вивчення предмету дає всебічне і глибоке розуміння змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі міжнародного економічного права в їх регулюванні, знання змісту міжнародних договорів та принципів міжнародного економічного права, вміння їх правильно тлумачити та застосовувати.


Міжнародний бізнес
8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Н.В. Романченко кандидат економічних наук, доцент Дисципліна сприяє формуванню у студентів спеціальних знань сфери сучасного міжнародного бізнесу та особливостей аналітичних підходів до вивчення зовнішньоекономічного середовища і формування стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках. Сприяє формуванню навичок аналізу стратегій розвитку міжнародного бізнесу, обґрунтування рішень у сфері міжнародних економічних зв'язків та формує вміння використовувати одержані знання, виходячи з цілей інтеграції України до сучасної системи світових господарських зв'язків як на макро-, так і на мікрорівнях


Міжнародні економічні інституції
Міжнародні економічні інституції 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, А. В. Волошин старший викладач Мета курсу - сформувати комплекс теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, необхідних для глибокого розуміння подібностей та відмінностей між міжнародними організаціями, а також їх ролі в управлінні глобальними проблемами.


Мікроекономіка
Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мікроекономіки, компетентностей щодо функціонування підприємств, ринкових відносин та поведінки споживачів. У фокусі уваги дисципліни знаходяться теорія створення цінностей і взаємовідносини суб'єктів господарювання в умовах ринку, мотиваційні та поведінкові аспекти прийняття рішень. Ключове завдання: формування системного мислення в сучасних умовах функціонування мікроекономічного середовища. Компетентності набуваються як на основі теоретичної бази, так і на ґрунті практичного інструментарію мікроекономіки.


Навчально-науковий семінар з економіки
Навчально-науковий семінар з економіки 5 семестр, 2 год/тижд., 3 кредити; теза, І. В. Бураковський, доктор економічних наук, професор Предметом навчальної дисципліни є економічна політика держави як певна сукупність рішень, спрямованих на досягнення певних цілей шляхом використання відповідних економічних інструментів. Важливим елементом процесу прийняття рішень є адекватна оцінка його наслідків. Основна увага приділяється таким питанням, як визначення вартості імплементації урядових рішень, особливостям аналізу прямих та опосередкованих економічних ефектів урядових рішень в коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі, визначенню можливого формату загальної інтегрованої оцінки.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. в курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відгуків та рецензій на них.


Національна інноваційна система
Національна інноваційна система 7 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, О.М. Бойко, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик національної інноваційної системи, основних її складових (технопарків, індустріальних парків, наукових парків, кластерів тощо), їх особливостей створення та функціонування на міжнародній арені, визначення існуючих проблем та розроблення пропозицій щодо подальшої діяльності.


Національні моделі економічних систем
Курс "Національні моделі економічних систем" спирається на фундаментальну теорію періодичності промислових криз видатного українського вченого Михайла Туган-Барановського, що створив її ще 122 роки тому, та теорію великих циклів кон'юнктури - "довгих хвиль" його безпосереднього учня - видатного російського вченого Миколи Кондратьєва, що створив її понад 90 років тому, а також теорію економічного розвитку видатного австрійського вченого Йозефа Шумпетера, що створив її на терені України - у Чернівцях понад 100 років тому. Адже у кожній країні за усією її національною специфікою головними завданнями дбайливого господарювання є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави і добробуту її громадян та вчасного, професійного реагування на кризові явища у різних сферах народного господарства. Оскільки у реальній економіці це не завжди вдається, головну увагу буде приділено аналізу інструментарію антикризової політики (бюджетно-податкової та грошово-кредитної, інноваційно-інвестиційної та соціально-економічної, а також антимонопольної політики) в різних країнах світу, як способу попередження системної кризи та її подолання з урахуванням національної специфіки кожної держави. В практичних аспектах курсу будуть розглянуті позитивні приклади попередження економічних криз у різних країнах світу Туган-Барановським і Кондратьєвим та подолання негативних наслідків економічної кризи у США в часи "Великої депресії" 1929-1939 рр. шляхом реалізації "Нового курсу" Франкліна Рузвельта 1934-1939 рр., а також упередження глобальної економічної кризи кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. за допомогою застосування антикризової інноваційно-інвестиційної політики - так званої "рейганоміки" у 80-ті роки ХХ ст. Серед європейських позитивних прикладів антикризової політики будуть детально проаналізовані заходи подолання "Великої депресії" у Швеції у 30-ті роки та економічні реформи у післявоєнних Японії та Німеччині, що стали світовими лідерами "економічного буму" 60-х років. Курс "Національні моделі економічних систем" викладається як системна дисципліна у їх взаємозв'язку з національними соціально-політичними та соціокультурними системами, а також з аналізом узагальнюючих історико-суспільно-політичних та соціально-економічних циклів їх розвитку, включаючи теорію та цикли розвитку людських цивілізацій та упередження загроз конфліктного зіткнення різних цивілізацій у майбутньому.


Основи підприємницької діяльності
Основи підприємницької діяльності 1 семестр, 3 години/тижд.,4, кредити, залік О.О. Бугрова кандидат економічних наук, доцент Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок у галузі підприємництва, фокусом якого є створення життєздатних бізнес ідей та цінностей. Головні завдання: розвиток системного мислення та компетентностей у сфері підприємницької діяльності, а також вмінь застосовувати ефективні методи для започаткування бізнесу і прийняття ефективних підприємницьких рішень.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Правове забезпечення інноваційної діяльності
Правове забезпечення інноваційної діяльності 8 семестр, 2 год/тижд., залік, 2 кредити, Г.О. Андрощук, кандидат економічних наук, доцент Визначення складових промислової власності. Інститут захисту прав інтелектуальної власності як фактор економічного зростання. Законодавство щодо охорони прав промислової власності в Україні. Світовий досвід захисту прав інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. Правові й економічні механізми набуття права власності на патент учасниками інноваційного процесу. Економічна сутність виникнення та реалізації права на винагороду впродовж дії патенту. Шляхи і методи удосконалення діючої нормативно-інституційної бази щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проблеми та напрями удосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні.


Практика навчально-професійна
Навчально-професійна практика є невід'ємною складовою підготовки бакалаврів. Метою практики є опанування студентами методів, форм організації та знарядь праці в галузі економіки. Формування у студентів, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування.


Практика педагогічна
Зміст педагогічної практики носить міждисциплінарний характер, ґрунтується на знаннях із педагогіки, методики викладання, психології та фахових дисциплінах. Головна мета педагогічної практики полягає в закріпленні теоретичних знань і набутті студентами відповідних практичних умінь, навичок, формуванні ключових компетентностей із основних напрямів викладацької діяльності у ВНЗ України. Педагогічна практика створює умови для формування у студентів навичок виконання функцій викладача, а саме: здійснювати теоретичну та практичну підготовку до викладання навчального предмету; оптимально планувати виклад навчального матеріалу; використовувати ефективні форми, методи та технології навчання; проводити індивідуальну роботу зі студентами; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Основними завданнями педагогічної практики є: 1. Формування ключових компетентностей науково - педагогічних кадрів ВНЗ: досконале знання змісту навчального предмету, володіння достатнім рівнем педагогічної майстерності, адекватне врахування психологічних властивостей студентської аудиторії, оптимальне використання інноваційних педагогічних технологій, ефективне застосування інформаційно - компьютерних технологій навчання тощо; 2. Оволодіння комунікативними вміннями, педагогічною майстерністю, необхідними для спілкування зі студентами та викладачами; 3. Формування умінь проведення науково - дослідницької діяльності з психолого - педагогічних та методичних проблем. Педагогічна практика передбачає: а) навчальну роботу: - закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з психолого - педагогічних і фахових дисциплін, оволодіння засобами застосування цих знань для розв'язання конкретних педагогічних суперечностей; - безпосереднє ознайомлення студентів - практикантів з основними формами організації навчання, методами, засобами та технологіями викладання у ВНЗ; з кредитно - модульною системою організації навчального процесу (надалі - КМСОНП); - ознайомлення з особливостями навчально - виховного процесу у ВНЗ (ознайомлення з освітньо - кваліфікаційними характеристиками фахівця, навчальним планом, розкладом занять та т. і.). - ознайомлення зі змістом освіти з обраного фаху (з навчально - методичним комплексом дисципліни, типовими та робочими програмами з дисципліни, підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями тощо); б) методичну роботу: - відвідання та аналіз занять викладачів кафедри та магістрантів - практикантів; - проведення власної викладацької діяльності (планування занять, їхнє проведення, самоаналіз та корекція), - розвиток вміння критично оцінювати з методичної точки зору заняття колег - практикантів та власні заняття, робити на цій основі висновки щодо поліпшення власної викладацької діяльності; - формування у студентів - практикантів творчого підходу в використанні сучасних педагогічних технологій; в) виховну роботу: - становлення та закріплення у молодої людини таких особистісних властивостей, які є підґрунтям для розвитку загальної культури та індивідуального стилю майбутньої професійної діяльності; - формування педагогічної майстерності студентів та студенток, розвиткові їхніх комунікативних здібностей та деяких навичок виховної роботи як кураторів; - виховання у студентів позитивного ставлення до майбутньої викладацької діяльності, прагненні до постійного професійного розвитку та самовдосконалення; г) науково - дослідницьку роботу: - формування у студентів уміння проводити наукові розвідки з використанням сучасних наукових психолого - педагогічних методів і методик дослідження навчально - виховного процесу ВНЗ; - виконання індивідуальних психолого - педагогічних дослідницьких завдань протягом педагогічної практики та складання відповідного розділу звіту (теми завдань узгоджуються з викладачем - керівником педпрактики); - участь магістрантів у деяких засіданнях кафедр, науково - методичних семінарів, у роботі конференцій, тренінгів, круглих столів та т. і. У процесі педагогічної практики відбувається формування навичок ефективного використання знань та умінь: з дисципліни викладання; педагогіки та психології; методики викладання; з управління освітніми процесами; із культури спілкування та особливостей виховної роботи у ВНЗ.


Практика переддипломна
Програма розроблена на підставі та з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти НаУКМА, затвердженого наказом в. о. президента НаУКМА № 80 від 14 лютого 2022 року, ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" ДП "УкрНДНЦ". Програма є основним навчально-методичним документом для студентів і наукових керівників від навчального закладу та бази практики, який визначає порядок і принципи проведення переддипломної практики для магістрів зі спеціальності 051 "Економіка". Практика студентів є невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців освітньо-наукового рівня "магістр" і має на меті набуття студентом особистісних і професійних компетентностей, пов'язаних із проведенням наукових досліджень, оформленням і апробацією наукових результатів. Переддипломна практика проводиться перед виконанням магістерської роботи і є підсумковою ланкою практичної і наукової підготовки студентів магістерської програми. Під час проходження практики поглиблюються та закріплюються знання із фахових дисциплін зі спеціальності "Економіка" та забезпечується формування бази фактичного й аналітичного практичного матеріалу для виконання випускної магістерської роботи. Переддипломна практика студентів-магістрантів кафедри економічної теорії складається з двох частин. Практика проводиться на 1-му курсі магістратури під час додаткового весняного семестру протягом двох тижнів і становить 90 годин (3 кредити ECTS) навчального навантаження та на 2-му курсі магістратури у весняному семестрі - 30 годин (1 кредит ECTS).


Проектне управління
Проектне управління 7 семестр, 2 години/тижд.,3, кредити, залік О.О. Бугрова кандидат економічних наук, доцент Формування у студентів системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок у сфері сучасного управління проєктами (на основі міжнародних стандартів та загальновизнаних практик). В основу процесу навчання покладено засвоєння студентами підходів і методичного інструментарію щодо прийняття креативних рішень з ініціювання, підготовки, організації проєктів, укладання контрактів, моделювання та експертизи проєктів, моніторингу і контролю їх здійснення. Дисципліна орієнтована на науково-практичне застосування міжнародних стандартів з управління проєктами із використанням реальних прикладів з практики.


Регіональна економіка
Регіональна економіка 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фахових компетентностей та результатів навчання на основі опанування ними змісту програмного курсу, саме: теоретичних та прикладних питань розміщення продуктивних сил в регіонах України, що буде сприяти формуванню у них навичок регулювання їх розвитку, ефективної територіальної організації економічних структур та перебудови економіки України у відповідності з вимогами ринкового середовища. За ринкових умов господарювання в Україні для наукового обґрунтування економічних реформ великого значення набуває вивчення регіональної економіки, як самостійного наукового напряму, що досліджує розміщення продуктивних сил на регіональному рівні. Кожен регіон України має характерні природні, соціальні, економічні умови, особливості їх розміщення, характерну структуру господарства, рівень економічного розвитку, спеціалізацію виробництва та відіграє певну роль в розвитку господарства країни. Знання про країну складаються з всебічних знань про її економічні регіони, що надає особливої значущості вивченню дисципліни "Регіональна економіка".


Реінженірінг бізнес-процесів
Метою курсу є ознайомлення студентів з методикою використання технології оптимізації "бізнеспроцесів" при формуванні та реалізації інноваційної стратегії підприємства. Курс спирається на сучасні інформаційні технології, дає розуміння теоретичних засад моделювання бізнес-процесів з метою забезпечення інноваційних технологічних змін на мікрорівні. в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти використовувати інструментарій структурного моделювання бізнес-процесів для прийняття ефективних рішень щодо стратегії інноваційної реорганізації підприємства.


Розробка дисертаційного проекту


Системна динаміка в міжнародній економіці: європейський контекст
The course is designed to acquaint NAUKMA master students with system dynamics modeling for the analysis of policy and strategy, with a focus on international (EU case) macroeconomics and public policy applications, and to obtain basic research skills, primarily using scenario ( system dynamic simulation) approaches. Based on the results of the education, master students will be able to operate with conceptual tools that enable them to understand the structure and dynamics of complex systems. The course also enables students to build formal computer simulations of complex systems and use them to design more effective policies and organizations. System dynamics course is embedded into specific subject area - international macroeconomics (EU case).The dynamic part of the course organically fits with EU macroeconomics. in the sphere of politic and policies, for example in the spheres of government national, foreign, regional, and sectoral policy. This course is also enabling students with the future goals in postgraduate studies to deep their knowledge and to be well- prepared theoretically. The students will manage with the range of core policy challenges facing the EU. As a result, students will manage to create the conceptually sensible path towards European integration of Ukraine. As a result, students can experience the long - term side effects of EU policy decisions, speed learning, develop understanding of complex systems and design structures strategies for greater success. Students will be able to help future managers and EU public policy makers design and implement high leverage policies for sustainable success.to include principles for modeling complex dynamic systems, simulation models, experimental exercises and caser studies of successful applications for future scientific work and practice to simulate the sub - model endogenous structures from public policy point of view and global shifts, caused by macroeconomic exogenous shocks in those markets. Літературпа Acemoglu, D. (2008). Introduction to modern economic growth. Princeton University Press. Besomi, D. (1998). Failing to win consent. Harrod's dynamics in the eyes of his readers. In G. Rampa, L. Stella, & A. Thirlwall, (Eds.), Economic dynamics, trade and growth: essays on harrodian themes (pp. 38-88) London: Macmillan and New York: St. Martin's Press. Boggio, L. (2006). Growth, unemployment and wages: Disequilibrium models with increasing returns. In N. Salvadori & C. Panico (Eds.), Classical, neoclassical and Keynesian views on growth and distribution (1st ed., pp. 227-242). Cheltenham, UK: Elgar Bretschger, L., & Pittel, K. (2008). From time zero to infinity: Transitional and long-run dynamics in capital-resource economies. Environment and Development Economics, 13(6), 673-689. Fanti, L., &Manfredi, P. (1998). A Goodwin-type growth cycle model with profit-sharing. Economic Notes, 27, 371-402. Fonseca, G. L. (2017). Harrod's model 1: Macroeconomic instability. History of economic thought website. Institute for New Economic Thinking. https://www.hetwebsite.net/het/essays/growth/ harrod/harrodone.htm. Forrester, J. W. (1961). Industrial dynamics. Cambridge, MA: MIT Press. Forrester, J. W. (1969). Urban dynamics. Cambridge, MA: MIT Press. Forrester, J. W. (1971). World dynamics. Cambridge, MA: MIT Press. Forrester, N. (1973). The life cycle of economic growth. Waltham, MA: Pegasus communications. Gandolfo, G. (2010). Economic dynamics. Heidelberg: Springer. Graham, A. K. (1980). Parameter estimation in system dynamics modelling. In J. Randers, (Ed.), Elements of the system dynamics method (pp. 144-161). Cambridge, MA: MIT Press. Kregel, J. A. (1980). Economic dynamics and the theory of steady growth: An historical essay on harrod's knife-edge. History of Political Economy, 12(1), 97-123. Uehara, T., Nagase, Y., & Wakeland, W. (2016). Integrating


Соціальна відповідальність бізнесу
Дисципліна «Соціальна відповідальність бізнесу» має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства на принципах сталого розвитку та основами їх використання в управлінні організаціями. Стратегія соціальної відповідальності (СВБ) організації базується на врахуванні економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. Основою реалізації стратегії СВБ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі приймають рішення. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Завдання дисципліни: сформувати у слухачів знання про: концептуальні теоретико-методологічні засади соціальної відповідальності та практичні аспекти реалізації відповідних заходів; міжнародні та національні стандарти корпоративної соціальної відповідальності; роль різних економічних агентів (підприємців, працівників та їх об’єднань, споживачів, державних і громадських інститутів) у формуванні соціально відповідальної економіки та досягнення цілей сталого розвитку; місце стратегії СВБ в системі управління організацією. сприяти формуванню у слухачів професійних компетенцій щодо: застосовування основних принципів прийняття етичних управлінських рішень; розроблення стратегій СВБ компанії та поточних планів заходів їх реалізації; розроблення етичних кодексів організацій та фахівців; виявлення та аналізу нефінансових ризиків діяльності підприємства та розроблення системи заходів щодо їх запобігання; визначення сфер реалізації програм та найдоцільніших для відповідної організації заходів СВБ; аналізу та ранжування очікувань заінтересованих сторін організації та формування системи взаємодії із стейкхолдерами компанії; соціального звітування компанії та аналізу її результативність; здійснення моніторингу, аудиту та оцінювання ефективності програм СВБ.


Соціальна економіка
В курсі "Соціальна економіка" розглядаються основні соціально - економічні концепції; аналізуються моделі соціальної економіки; визначається вплив соціальних чинників на економічний розвиток; розкривається взаємодія ринкових механізмів з державним регулюванням економіки; досліджуються суть, механізми, інструменти соціальної політики; характеризується роль та напрямки формування людського капіталу; визначаються основні соціально - економічні проблеми в умовах глобалізації; розглядається світовий досвід та особливості вирішення цих проблем в Україні.


Стратегія економічного розвитку ЄС
The course from a selective cycle "Innovative strategy" of the master's program, specialty "Economics". An increased economic interdependence between the countries all over the globe demands a more determined and coherent response at the government economic policy level. Ukraine and European countries have long term mutual economic, cultural and social ties. A detailed analysis of the European Union Economic Development Strategy is a necessary scientific basis for elaboration of the sustainable long term national economic policy. The purpose: formation of an understanding of the conceptual social and economic foundations of the modern European Union strategy, comparing it with the Ukrainian concept of economic reforms in a context of a problematics of Ukraine's European integration. The tasks: studying the theory and practice of programming the strategic economic development of the European Union; concepts and structures of the had been acting program "Europe 2020"; formation of skills for performing the comparative analysis of strategic programming in the European Union and Ukraine; formation an understanding of the principles and indicators of monitoring assessment of the achievement of strategic goals; formation of competencies concerning the development of strategic measures of socio-economic policy that will promote the European integration of Ukraine. The application of an interdisciplinary approach at disclosing of separate themes of a course is supposed Література Bibliography Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. - Brussels. - European Commission, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final, 2010. - 34 p. EU's Growth Strategy 'Europe 2020' {http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm} European Commission - Innovation Union: A Europe 2020 Initiative {http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm} Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. - A joint publication of OECD and Eurostat, 2005. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Ed. by R.R. Nelson. - N.Y., Oxford University Press, 1993. A strategy for sustainable growth "Ukraine - 2020", approved Gen 12, 2015, # 5/2015 {http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015} European Commission - Innovation Union: A Europe 2020 Initiative - сайт: {http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm} European Innovation Scoreboard 2018. - EU, 2018. {http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius2015_en.pdf} Science and Engineering Indicators 2018. - NSF (US) {https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/} The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum, Davos {http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessR eport2018.pdf} The Global Innovation Index 2018. - Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018. {https://www.globalinnovationindex.org/Home} OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society. - OECD, 2015. {http://www.oecd.org/science/oecd-science-technology-andindustry-scoreboard-20725345.htm} Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System. Horizon 2020 Policy Support Facility. - European Commission, 2016. http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php - Jean Monnet Programme http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm - Delegation of the European Union to Ukraine http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu - Mission of Ukraine to the European Union http://www.europa.org.ua/ - Ukrainian European Studies Association http://www.facebook.com/eustudyua?sk=wall - European Studies in Ukrain


Сучасні економічні теорії та економічна політика
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс знайомить з сучасними пошуками на теренах економічної теорії, які спрямовані на пояснення нових тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні, розкривається обмеженість традиційного неокласичного канону (maіnstream) економічної теорії для розв'язання актуальних наукових та практичних проблем, вивчається генезис та логіка формування нових методологічних парадигм економічного аналізу постіндустріального суспільства в умовах глобалізації ринків, формування знаннєвої та інформаційної економіки, зростаючої складності та динамізму економіко-соціальних та виробничих систем, глобальних екологічних змін. Нові теоретичні підходи використовуються для дискутування сучасних проблем економіки України та відповідного переосмислення деяких усталених принципів та методів економічної політики для підвищення її ефективності.


Теорії економічного зростання
Курс «Теорії економічного зростання» вивчає макроекономічної теорії, що пояснюють причини та джерела економічного зростання в довгостроковій перспективі. Розглядаються основні напрями сучасного моделювання макроекономічної динаміки в довгостроковій перспективі, переваги та недоліки різних типів моделей економічного зростання, межі адекватності моделей, які визначаються необхідністю прийняття тих чи інших припущень, що спрощують модель. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками сучасного моделювання довгострокового тренду економічного зростання з метою розкриття природи факторів, що зумовлюють стале економічне зростання, принципів взаємозалежності між факторами та результатів впливу економічної політики на темпи зростання.


Теорія економічного зростання


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн
Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Г. С. Григор'єв, доктор економічних наук, доцент Метою курсу є оцінка специфічних ризиків країн, зокрема економічних та політичних, а також оцінка перспектив майбутнього розвитку країн на рівні взаємодії економіки та політики та використання геополітичних концепцій в аналізі ризиків країни. Досліджуються причини, рівень та основні тренди розвитку ризиків переважно країн, які розвиваються. Курс складається з двох основних частин - Макроекономічні та політичні індикатори: концепції, визначення та вимірювання - Міжнародна макроекономіка та фінанси: моделювання ризиків країн Вивчаються базові концепції, типи ризиків та методи їх оцінювання; альтернативні шляхи концептуалізації ризиків; банківські звіти щодо оцінювання ризиків. Оцінюється ризик інвестування або позичання в конкретну країну. Досліджуються валютні, трансфертні, суверенні ризики та ризики дефолту.


Фінансовий менеджмент


 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна