Анотації курсів

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Актуальні проблеми економіки (гостьовий курс, мастер-класи, конференції)


Актуальні проблеми економіки (гостьовий курс,мастер-класи, конференції)


Актуальні проблеми економіки перехідного періоду
Перехідний процес від централізованої планової економіки до економіки ринкового типу. Досвід країн із перехідною економікою, основні складові трансформаційного процесу, ефективність реформ. Інституціональна складова перехідного процесу. Закріплення результатів реформ і перехід до політики економічного зростання.


Актуальні проблеми політичної економіки
4 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Т.І. Артьомова, доктор економічних наук, професор. Нормативна дисципліна для професійної підготовки магістра з економічної теорії. Охоплює методологічні напрацювання різних політекономічних шкіл щодо з'ясування закономірностей функціонування та особливостей еволюції складних соціально-економічних систем різного рівня на початку ХХІ століття. Є необхідною для оволодіння засадами творчої методології пізнання соціально-економічної дійсності і формування на цій підставі уявлень про шляхи розбудови в Україні суспільства, прийнятного до життя - гармонійної інституційної архітектоніки у вигляді економічної формації, що забезпечує органічний розвиток системи економічних відносин, продуктивних сил, політичних, ідеологічних та соціальних інститутів


Антимонопольна політика
Мета: надання знань у сфері конкурентної політики щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес-аналітика великих баз даних


Бізнес-аналітика великих баз даних


Бюджетування проекту та фінансове планування


Відкритий дослідницький колоквіум


Відкриті інновації та креативне мислення


Глобальна економіка
Концептуальна основа та аналітичні інструменти, потрібні для організації роботи підприємств у глобальному економічному середовищі. Розвиток знань студентів про сучасні світові економічні, фінансові, політичні, демографічні й культурні тенденції.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс 1
This course focuses on the application of selected methods and strategies of qualitative comparative analysis in political science and sociology. In particular, the peculiarities of the comparative methods would be juxtaposed to those of the statistical method. We may also deal with issues of concept formation and conceptual stretching in comparative analysis.


Гостьовий курс 1
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів.


Гостьовий курс 1
Курс розрахований на іноземних викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Демографія
Теоретичні і практичні аспекти демографії. Такі новітні демографічні проблеми, як демографічне старіння населення та міжнародна міграція.


Екологічна економіка


Економетрика і моделювання економічної динаміки
2 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, О. В. Баженова, кандидат економічних наук, доцент Модель простої лінійної регресії. Модель множинної лінійної регресії. Специфікація регресійних моделей. Нелінійні регресійні моделі. Моделі лінійної регресії з гетероскедастичними та автокорельованими залишками. Основні елементи теорії часових рядів. Динамічні регресійні моделі. Моделі векторної авторегресії.


Економіка Європейського Союзу


Економіка підприємства
Сучасні підходи до ефективної організації та планування виробництва. Курс спрямований на вивчення засад підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому. В курсі буде розглянуто теорії попиту і пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур.


Економіка праці
4 семестр, 2 год/тижд., іспит, 3 кредитів, О.Р. Слободян , ст.. викл. Формування системи знань про категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні. Набуття вмінь і навичок у галузі забезпечення ефективного використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин. Закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці.


Економіка праці та інклюзивного розвитку


Економічна історія
Формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства на основі ґрунтовного вивчення економічного досвіду минулих поколінь у різних країнах і в різні епохи.


Економічна історія та історія економічної думки України
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. М. Сапачук, кандидат економічних наук, старший викладач; 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 2 кредити, В. В. Небрат, доктор економічних наук, професор Формування системи знань з історії економічного розвитку України, з'ясування його закономірностей, причин та наслідків певних господарських змін. Вивчення історії економічного розвитку українських земель, генетичний аналіз цього процесу. Еволюція господарської діяльності, господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності. Українська економічна думка, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії. Поглиблення знань з економічної теорії, зокрема завдяки опануванню економічної думки України. Виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувалися на українських теренах.


Економічна соціологія
Курс спрямований сформувати уявлення про розвиток економіки як соціальний процес, ставить на меті засвоєння теорій та наукових положень, що розкривають соціальні аспекти економічного життя, соціальні механізми і резерви розвитку економіки; вироблення навичок застосування цих знань до аналізу реальних економічних процесів і ситуацій.


Економічна соціологія
Вивчаються взаємозв’язки економічної й соціальної підсистем суспільства, соціальні форми організації економічної діяльності, проблеми узгодження економічної й соціальної результативності; соціально-економічні структури суспільства, позиції різних соціально-економічних груп і соціальних інститутів та їхня роль в економічному розвитку; ціннісні основи й особливості мотивації економічної поведінки.


Економічна теорія для соціологів


Економічна теорія інноваційних стратегій


Економічна теорія підприємництва
2 семестр, 4 год/тижд., іспит, 5 кредитів, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Сучасні підходи до ефективної організації та планування виробництва. Курс спрямований на вивчення засад підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому. Буде розглянуто теорії попиту і пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур.


Економічна теорія управління підприємством
1 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на інтеграцію економічної теорії з наукою управління з тим, щоб виробити практичний підхід до прийняття управлінських рішень як у приватному, так і в суспільному секторах економіки. Курс охоплює такі основні напрями: поведінка фірми; прийняття рішень за умов різних станів середовища; попит і пропозиція; виробництво та витрати; оптимізація діяльності фірми; планування та управління прибутком; ринкова структура і аналіз ціноутворення.


Економічний аналіз державної політики
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, О.І. Кілієвич, доцент Курс спрямований на формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок із застосування аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу державної і місцевої політики при наданні рекомендацій органам влади щодо ефективності заходів політики.


Економічний розвиток
Мета роботи – закріпити знання, набуті при вивченні теоретичних курсів і на практичних заняттях, а також поглибити навички самостійного виконання наукових і практичних досліджень. Виконання курсової передбачає: поглиблення та систематизацію теоретичних знань; виявлення здатності студента проаналізувати наукову або практичну проблему, зробити теоретичні та практичні висновки й узагальнення; напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи й опанування методики досліджень. Студенти виконують дві курсові роботи – на другому та третьому році навчання.


Енергоекономіка


Ефективність допомоги


Європейська інтеграція та економічний розвиток


Здоров'я та населення


Імітаційне макропрогнозування
Теоретичні основи економічного прогнозування, програмування і планування на державному та регіональному рівнях. Методологія і практика прогнозування на макрорівні як важливий засіб державного регулювання економіки ринкового типу й економічної політики, орієнтованої на пошук нових можливостей ефективного економічного розвитку. Основні принципи, методи, функції економічного прогнозування і планування; їхня класифікація.


Інноваційна модель економічного розвитку
Курс з вибіркового циклу спеціалізації "Економіка інноваційного розвитку" бакалаврської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування системи знань щодо генезису та сутності інноваційної моделі економічного розвитку, її місця і ролі в сучасній економічній теорії та практиці господарювання, форм і методів застосування цієї моделі в реальній економічній політиці розвинутих та емерджентних країн, з особливою увагою на інноваційну модель Європейського Союзу, державної інноваційної політики та інноваційної діяльності в Україні. Завдання: набути студентами розуміння основних понять, категорій, концепцій, теорії інноваційного економічного розвитку, уміння використовувати розроблений на базі цієї теорії аналітичний та методичний інструментарій формування та здійснення державної інноваційної політики, здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційних процесів, розуміння основних особливостей сучасної світової та української економіки у контексті реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.


Інноваційне підприємництво


Інтелектуальна власність та інновації
Визначення складових промислової власності. Інститут захисту прав інтелектуальної власності як фактор економічного зростання. Законодавство щодо охорони прав промислової власності в Україні. Світовий досвід захисту прав інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. Правові й економічні механізми набуття права власності на патент учасниками інноваційного процесу. Економічна сутність виникнення та реалізації права на винагороду впродовж дії патенту. Шляхи і методи удосконалення діючої нормативно-інституційної бази щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проблеми та напрями удосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні.


Інтелектуальна власність та інновації


Історія економічних вчень
Ґенеза економічної теорії та методи економічного аналізу від економічної ідеї Стародавнього світу до сучасних економічних доктрин. Розглядається розвиток класичної школи та її альтернатив, неокласичних концепцій, кейнсіанства, сучасний етап світової економічної думки: неоконсерватизм, посткейнсіанство, радикальна політекономія, соціал-демократичні політичні теорії.


Історія економічних вчень


Історія економічних учень


Історія економічних учень


Історія економічних учень
Ґенеза економічної теорії та методи економічного аналізу від економічної ідеї Стародавнього світу до сучасних економічних доктрин. Розглядається розвиток класичної школи та її альтернатив, неокласичних концепцій, кейнсіанства, сучасний етап світової економічної думки: неоконсерватизм, посткейнсіанство, радикальна політекономія, соціал-демократичні політичні теорії.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота – важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Її захист перед Державною комісією завершує курс навчання на бакалавраті. Якість змісту та захисту роботи свідчить про рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. У кваліфікаційній праці студент досліджує проблемне питання, а її результати повинні містити елементи наукової та практичної новизни.


Креативне мислення
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик креативного мислення, особистісних особливостей креативів, методів оцінки рівня креативності та методів розробки групових і індивідуальних креативних рішень, а також засвоєння технік підвищення особистісного рівня креативності.


Курсова робота
Курсова робота - важлива форма підготовки студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Людський капітал: освіта та політика охорони здоров'я


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономіка
Формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. Організація аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів, діяльність суб'єктів господарювання.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи. Методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні й ендогенні теорії економічного зростання. Концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономічний аналіз
Основи методології побудови міжнародної макроекономічної статистики. Міжнародна система національних рахунків і методи макроекономічного аналізу. Технологія макроекономічного фінансового програмування та прогнозування‚ її використання у розробці національних макроекономічних програм.


Макро-та мікроекономічне моделювання
Синтезування знань, отриманих студентами з математичних, економічних та інших дисциплін з метою практичного застосування їх в аналізі різних економічних процесів за допомогою економіко-математичного моделювання.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Методи прикладних досліджень


Методологія викладання економічних дисциплін
2 семестр, 2 год/ тижд., екзамен, 3 кредити, О.Ю. Гулевич, кандидат економічних наук, доцент. Основним завданням дисципліни є забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх економістів, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.


Міжкультурний менеджмент


Міжнародна економіка
Основні теорії міжнародної торгівлі (класичні та неокласичні теорії). Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеграція). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) та інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки і т. д.). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародна економіка
Основні теорії (класичні та неокласичні) міжнародної торгівлі. Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеґрація). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) й інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки тощо). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародне економічне право


Міжнародний бізнес


Міжнародні економічні інституції


Мікроекономіка
Курс з циклу фундаментальних дисциплін. Мета курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мікроекономіки, розуміння концептуальних основ функціонування підприємства, ринкових відносин та поведінки споживачів. Головні завдання: складення у студентів комплексного системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок в рамках мікроекономічного середовища; ознайомити з теоретичною базою та практичним інструментарієм мікроекономічної науки


Моніторинг проекту, практика з MS Project


Навчально-науковий семінар з економіки
Основні принципи та форми науково-дослідницької праці. Передбачається, що робота семінару допоможе студентам не тільки засвоїти основи організації самостійного наукового дослідження, а й застосувати їх на практиці, підготувавши статтю на одну з обраних тем.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Національна інноваційна система


Національні моделі економічних систем
Курс "Національні моделі економічних систем" спирається на фундаментальну теорію періодичності промислових криз видатного українського вченого Михайла Туган-Барановського, що створив її ще 122 роки тому, та теорію великих циклів кон'юнктури - "довгих хвиль" його безпосереднього учня - видатного російського вченого Миколи Кондратьєва, що створив її понад 90 років тому, а також теорію економічного розвитку видатного австрійського вченого Йозефа Шумпетера, що створив її на терені України - у Чернівцях понад 100 років тому. Адже у кожній країні за усією її національною специфікою головними завданнями дбайливого господарювання є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави і добробуту її громадян та вчасного, професійного реагування на кризові явища у різних сферах народного господарства. Оскільки у реальній економіці це не завжди вдається, головну увагу буде приділено аналізу інструментарію антикризової політики (бюджетно-податкової та грошово-кредитної, інноваційно-інвестиційної та соціально-економічної, а також антимонопольної політики) в різних країнах світу, як способу попередження системної кризи та її подолання з урахуванням національної специфіки кожної держави. В практичних аспектах курсу будуть розглянуті позитивні приклади попередження економічних криз у різних країнах світу Туган-Барановським і Кондратьєвим та подолання негативних наслідків економічної кризи у США в часи "Великої депресії" 1929-1939 рр. шляхом реалізації "Нового курсу" Франкліна Рузвельта 1934-1939 рр., а також упередження глобальної економічної кризи кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. за допомогою застосування антикризової інноваційно-інвестиційної політики - так званої "рейганоміки" у 80-ті роки ХХ ст. Серед європейських позитивних прикладів антикризової політики будуть детально проаналізовані заходи подолання "Великої депресії" у Швеції у 30-ті роки та економічні реформи у післявоєнних Японії та Німеччині, що стали світовими лідерами "економічного буму" 60-х років. Курс "Національні моделі економічних систем" викладається як системна дисципліна у їх взаємозв'язку з національними соціально-політичними та соціокультурними системами, а також з аналізом узагальнюючих історико-суспільно-політичних та соціально-економічних циклів їх розвитку, включаючи теорію та цикли розвитку людських цивілізацій та упередження загроз конфліктного зіткнення різних цивілізацій у майбутньому.


Основи економічної теорії
Розглядаються основи мікро- й макроекономічної теорії. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами економічного життя суспільства, закономірностями функціонування господарства на мікро- й макрорівнях, знайомство з економічними проблемами суспільства та поглядами на можливі шляхи їх вирішення.


Основи економічної теорії
Розглядаються основи мікро- й макроекономічної теорії. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами економічного життя суспільства, закономірностями функціонування господарства на мікро- й макрорівнях, знайомство з економічними проблемами суспільства та поглядами на можливі шляхи їх вирішення.


Основи підприємницької діяльності
курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в галузі підприємництва та бізнес-планування, розуміння концептуальних основ створення життєздатних ідей та цінностей. Головні завдання: складення у студентів комплексного системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок у сфері підприємницької діяльності; ознайомити з практичним інструментарієм написання бізнес-плану, навчити застосовувати ефективні методи для започаткування бізнесу.


Оцінка екологічних угод


Підготовка сертифікації французської мови


Політична економія
Вивчаються загальні основи економічного життя суспільства; закономірності розвитку суспільного виробництва; дії економічних законів і методи їхнього застосування; напрями еволюції основних соціально-економічних систем.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Польова місія чи дослідження кейсів


Правове забезпечення інноваційної діяльності


Практика викладання фахових дисциплін


Практика навчально-професійна
Навчально-професійна практика є невід'ємною складовою підготовки бакалаврів. Метою практики є опанування студентами методів, форм організації та знарядь праці в галузі фінансів. Формування у студентів, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування.


Практика педагогічна


Практика переддипломна


Практика переддипломна


Практика переддипломна
2д семестр, залік, 3 кредити Завданням практики є формування інформаційного масиву, необхідного для економічного аналізу стану об'єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їх функціонування, а також побудови економіко-математичних моделей


Прикладна економетрика


Природні ресурси та сталий розвиток


Прогнозування економічних криз
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними напрямами розробки сучасних моделей, що використовують для розкриття природи виникнення кризових явищ в економіці та для прогнозування економічних криз у реальному часі. Особливу увагу приділяють практичному досвіду провідних країн світу в прогнозуванні макроекономічної динаміки та спробам прогнозувати кризи в Україні.


Прогнозування економічних криз


Проектне управління


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Реінженірінг бізнес-процесів
Метою курсу є ознайомлення студентів з методикою використання технології оптимізації "бізнес-процесів" при формуванні та реалізації інноваційної стратегії підприємства. Курс спирається на сучасні інформаційні технології, дає розуміння теоретичних засад моделювання бізнес-процесів з метою забезпечення інноваційних технологічних змін на мікрорівні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти використовувати інструментарій структурного моделювання бізнес-процесів для прийняття ефективних рішень щодо стратегії інноваційної реорганізації підприємства.


Ризики країни та аналіз розвитку


Розробка дисертаційного проекту


Серія циклу конференцій


Системна динаміка в міжнародній економіці: європейський контекст


Соціальна відповідальність бізнесу
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Н.А. Супрун, доктор економічних наук, професор. Навчальна дисципліна "Соціальна відповідальність" має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства на принципах сталого розвитку та основами їх використання в управлінні організаціями. Стратегія соціальної відповідальності (СВ) організації базується на врахуванні економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. Основою реалізації стратегії СВ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі приймають рішення.


Соціальна економіка


Сталі фінанси


Стратегія економічного зростання Європейського Союзу


Стратегія економічного розвитку Європейського Союзу


Стратегія економічного розвитку ЄС


Сучасна економічна політика України


Сучасні економічні теорії
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс знайомить з сучасними пошуками на теренах економічної теорії, які спрямовані на пояснення нових тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні, розкривається обмеженість традиційного неокласичного канону (maіn stream) економічної теорії для розв'язання актуальних наукових та практичних проблем, вивчається генезис та логіка формування нових методологічних парадигм економічного аналізу постіндустріального суспільства в умовах глобалізації ринків, формування знаннєвої та інформаційної економіки, зростаючої складності та динамізму економіко-соціальних та виробничих систем, глобальних екологічних змін. Нові теоретичні підходи використовуються для дискутування сучасних проблем економіки України та відповідного переосмислення деяких усталених принципів та методів економічної політики для підвищення її ефективності.


Теорії економічного зростання
Курс вивчає макроекономічної теорії, що пояснюють причини та джерела економічного зростання в довгостроковій перспективі. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками сучасного моделювання довгострокового тренду економічного зростання з метою розкриття природи факторів, що зумовлюють стале економічне зростання, принципів взаємозалежності між факторами та результатів впливу економічної політики на темпи зростання.


Теорія економічного зростання


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн
3 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Г.С.Григор`єв, кандидат економічних наук, доцент. Дисципліна є необхідною для формування стратегії системного мислення у практичній. науковій діяльності та в прийнятті відповідних рішень. Курс знайомить з основними теоретичними концепціями, які використовуються для аналізу сучасної системи світогосподарських зв'язків.


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн


Торгівля, розвиток та навколишнє середовище


Управління проектним циклом, міжнародні тендери


Фінансовий менеджмент
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, В. В. Зимовець, доктор економічних наук, професорДисципліна вивчає сукупність методологічних питань, які допомагають сформувати фахівця фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку. Теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, цикл правових, фінансових та облікових дисциплін, які дають змогу вивчити методологію побудови бухгалтерського обліку у прийнятті управлінського рішення.


Фінансовий менеджмент


 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна