Публікації

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / Зимовець В. В., Даниленко А. І., Терещенко О. О. [та ін.] ; за ред. В. В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ : [б. в.], 2019. – 305 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17256
 • Населення України. Демографічний вимір якості життя : [колективна монографія / О. М. Гладун, С. Ю. Аксьонова, ... І. О. Курило та ін.] ; за ред. О. М. Гладуна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : [Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України], 2019. – 389, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19601
 • Андрощук Г. О. Патентні системи зарубіжних країн : структурований аналіз законодавства : [науково-практичне видання] / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 214 с.
 • Рождаемость и родительство в социально-демографическом измерении / ред. Ирина Курило. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 115 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15449
 • Чинники і тренди економічного зростання в Україні [електронний ресурс] : колективна монографія / [Скрипниченко М. І., Кораблін С. О., Жаліло Я. А. [та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2018. – 385 с.
 • Андрощук Г. О. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності : організаційно-правові засади : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 125 с.
 • Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : у двох томах / за ред. Наталії Супрун ; [НАН України, Ін-т економіки та прогнозування]. – Київ : Наукова думка, 2017– – т.
 • Bazhal Iu. The Political Economy of Innovation Development : Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory / Iurii Bazhal. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017. – 135 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54852-4
 • Купець О. В. Навчально-методичний комплекс з курсу "Економіко-математичне моделювання" : для студентів економічних спеціальностей бакалаврських програм / О. В. Купець ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : [Студіос], 2013. - 128 с. - Включ. бібліогр.
 • Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013. - 166 с. : іл.
 • Бураковський І.В., Плотніков О. Глобальна фінансова криза : уроки для світу та України. – Х. : Фоліо, 2009. – 298 с.
 • Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи : пошуки адекватної економічної політики : аналіт. доп. / [за ред. І. Бураковського та В. Мовчан] ; Ін-т економ. досліджень та політ. консультацій. – Х. : Права людини, 2009. – 73 с.
 • Членство України в СОТ : огляд зобов'язань та коментарі до них / І. Бураковський … [та ін.] ; Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ". – [Ужгород : Закарпаття, 2008]. – 43 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка : навч.-метод. матеріали (практикум до семінарів) / Ю.М. Бажал.– К. : [б. в.], 2007. – 95 с.
 • Бажал Ю.М.Розвиток великих підприємств у інноваційній системі України та шляхи її вдосконалення / Ю.М. Бажал// Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : б. в.], 2007. – С. 190–202.
 • Бажал Ю.М. Роль великих підприємств у реалізації інноваційної моделі економічного розвитку країни : теорія і практика / Ю.М. Бажал // Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – С. 167–177.
 • Бажал Ю.М.Сучасні світові тенденції інноваційного розвитку великих корпоративних структур у наукомісткому секторі / Ю.М. Бажал // Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – С. 177–190.
 • Артьомова Т.І. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования / НАН Украины. Ин-т экономики и прогнозирования. – К.: Основа, 2006. – 448с.
 • Україна у вимірі економіки знань / Ю.М. Бажал, В.М. Геєць, В.П. Александрова та ін.; НАН України. н-т економіки та прогноз. – К.: Основа, 2006. – С. 27-38; 353-362.
 • Нові виклики для економічної політики України: Рекомендації до плану невідкладних дій, м. Київ, липень 2006 / І. Бураковський, О. Бетлій, Т. Вахненко та ін. – К.: К.І.С., 2006. – 78с.
 • Григор’єв Г.С., ЩелкуновВ.І. Транспортна інфраструктура регіонів України: проблеми територіально – економічного реформування. – К.: Наук. думка, 2006. – 220с.
 • Курило І.О. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій: (колективна наук.-аналіт. монографія) / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України / Е.М. Лібанова (ред.). – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2006. – 356с.
 • Національна система загальнообов'язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку / І.О. Курило, Е.М. Лібанова, В.М. Новиков та ін.; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2006. – 179с.
 • Соціальна безпека: теорія та українська практика / І.О. Курило, І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 292с.
 • Курило І.О.Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2006. – 471с.
 • Економіка знань та її перспективи для України: Наук. доп. / Ю.М. Бажал, В.П. Александрова, М.С. Данько та ін.; Ред. В.М. Геєць; НАН України. Ін- т екон. прогнозування. - К., 2005. - 168 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Україна у світовому конкурентному середовищі. - С. 17- 23.
 • Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Ю.М. Бажал, Л.І. Федулова, В.П. Александрова та ін.; НАН України; Ін- т екон. прогнозування; Ред.. Л.І. Федулова. - К.: Основа, 2005. - 552 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Розд.1.3. Інвестиційний ресурс інноваційного розвитку. - С. 56- 71.
 • 100 днів нової влади: погляд неурядових аналітичних центрів / І.В. Бурковський та ін.; Ін-т екон. досліджень та політ. консультацій; Ін-т конкурентного суспільства; Міжнар. центр перспективних досліджень; Фонд "Європа XXI"; Центр правових реформ. - К.: Заповіт, 2005. - 78 с. - Із зм.: Бураковський І.В. Розд. 1. Економічна політика - С. 6- 22. - Без зазначення автора.
 • Розвиток суспільства: Монографія / Ю.М. Бажал та ін.; Ред.: І. Розпутенко, Б. Лессер; Нац. акад.. держ. управ. при Президенті України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С, 2004. - 340 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Розвиток країни як результат конкурентноздатної знаннєвої економіки. - С. 192-205.
 • Роль інформації у формуванні ринкової економіки: Монографія / Ю.М. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук та ін.; Нац. акад.. держ. управ. при Президенті України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2004. - 348 с. - Із зм.: Бажал Ю. Інформаційна економіка. - С. 33- 57.
 • Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / З.М. Борисенко, Б. Лессер, П. Гайдуцький та ін.; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2004. - 306с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Я. Боратинський, І.В. Бураковський та ін. - К.- Варшава, 2004. - 30с.
 • Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Моногр.: У 6-ти т. - Т. 6. Підвищення ефективності боргової політики держави / І.В. Бураковський, М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко та ін.; Наук.-досл. фін. ін-т при М-ві фінансів України. - К., 2004. - 347с.
 • Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / І.В. Бураковський, В. Мовчан, О. Вітер та ін.; Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна". - К.: К.І.С., 2004. - 358с. - (Проект "Вплив розширення ЄС на відносини України з центральноєвроп. сусідами").
 • Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / В.П. Кузьменко, І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук та ін.; Ін-т еволюційної економіки {Київ}; Укр. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг", 2004. - 123с.
 • Скрипченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку / НАН України. Ін-т економ. прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 256с.
 • Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: Моногр. / Т.І. Артьомова, В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М.Бажал та ін. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 2003. - 1006с.
 • Купець О.В., Кузьмин М, Кузьмин Ю. Аналіз державної політики зайнятості в Україні / Лаборат. законодавчих ініціатив.- К.: Міленіум, 2003. - 64с.
 • Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні: Моногр. / М.І. Скрипченко, В.М. Геєць, Т.І. Приходько та ін.; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - Х.: Форт, 2003. - 437с.

Підручники, навчальні посібники

 • Іванова Н. Ю. Управлінська економіка : навчальний посібник / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова, Н. М. Соколова ; [рец. : Ю. М. Бажал, С. В. Захарін]. – Київ : Логос, 2016. – 130, [2] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9102
 • Кілієвич О. І. Практикум із підготовки аналітичних документів : навчальний посібник / О. І. Кілієвич, Г. Л. Рябцев, В. В. Тертичка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2016. – 94 с.
 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл.
 • Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії : навчальний посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. - 276 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2010. - 263 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія підприємництва : основні теоретичні положення, формули та приклади розв'язування задач із основних розділів курсу : практикум : для студентів факультету економічних наук, спеціальність "Економічна теорія" / [уклад. Данилів А.І., Іванова Н.Ю., Шевченко О.О.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук. - Київ : [НаУКМА], 2010. - 59 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Шевченко О.О. Економічна теорія : курс лекцій : для студентів технічних та технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Н.М. Салатюк, О.О. Шевченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2010. - 182 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Шевченко О.О. Економічна теорія підприємництва : основні теоретичні положення, формули та приклади розв'язування задач із основних розділів курсу : практикум : для студентів факультету економічних наук, спеціальність "Економічна теорія" / [уклад. Данилів А.І., Іванова Н.Ю., Шевченко О.О.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук. - Київ : [НаУКМА], 2010. - 59 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Бандура О.В.Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорії економічного зростання" / О. В. Бандура ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т. економічних наук, Каф. економічної теорії. – К. : [Копіювальний центр НаУКМА], 2008. – 19 с.
 • Бажал Ю.М.Банківська система та пропозиція грошей : тема семінару 7 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.Взаємодія безробіття та інфляції : тема семінару 8 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 3 с.
 • Бажал Ю.М.Вступ до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Економічне зростаняя : тема семінару 10 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка : робочий тематичний план / Ю.М. Бажал. – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 7 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка як наука : тема семінару 1 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна модель країни : тема семінару 3 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна політика : тема семінару 11 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна рівновага : тема семінару 2 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Модель відкритої економіка малої країни : тема семінару 9 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал. – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.. Модель врівноваження товарного та грошового ринків : тема семінару 4 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Попит на гроші : тема семінару 6 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Проблеми фіскальної політики : тема семінару 5 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал
 • – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 4 с.
 • Бажал Ю.М.Список рекомендованної літератури до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 4 с.
 • Григор'єв Г.С., ПереверзеваС.О. Міжнародна економіка: Конспект лекцій / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – 72с.
 • Мельничук В.Г.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – К.: Навч. книга, 2006. – 350с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 1: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 37 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 1 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 75 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 2: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 40 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 2 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 64 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 3: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 34 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 3 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 65 с.
 • Купець О.В. Міжнародна економіка: Метод. вказівки та домашнє завдання для студ. Ін-ту економіки та менеджменту спец. 7.050107 "Економіка підприємства", 8.050106 "Облік і аудит", 8.050108 "Маркетинг", 6.050100 "Міжнародна економіка" / Нац. авіаційний ун-т; Укл.: Г. С. Григор'єв, С. О. Переверзева. - К.: НАУ, 2005. - 82 с.
 • Орел Є.М. Вступ до економіки охорони здоров'я: Метод. матеріали / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". Шк. охорони здоров'я. - К.: Б.в., 2005. - 30с.
 • Орел Є.М. Соціальна економіка: Метод. матеріали / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". Ф-т екон. наук. - К.: Б.в., 2005. - 47с.
 • Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підруч. / Рец.: Ю.М. Бажал, І.В. Розпутенко та ін.- К.: Таксон, 2004. - 704 с. - (Сер.: Ex professo).
 • Орел Є.М. Укл.: Основи економічної теорії: Метод. матеріали: Для студ. ф-ту правн. наук. Спец. "Правознавство" / НаУКМА. Ф-т економічних наук; Рец. Л.В. Пан. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 70с.
 • Бажал Ю.М. Ефективність державного управління: Практикум. - Вип. 2: Конкурентна політика / Ю.М. Бажал, З. Борисенко та ін.; Укр. акад. держ. управління при Президентові України. Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2003. - 333с.
 • Бажал Ю.М. Ефективність державного управління: Практикум. - Вип. 3: Економіка природних ресурсів і довкілля / Ю.М. Бажал, В.Д. Бакуменко, С. Буряк та ін.; Укр. акад. держ. управління при Президентові України. Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2003. - 333с.
 • Міжнародні фінанси: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Бурковський, Д.С. Базілевич, Н.Д. Амалян та ін.; Ред. О.І. Рогач. - К.: Либідь, 2003. - 777 с. - Із зм.: Бураковський І.В. Розд. 37. Міжнародне регулювання фінансових потоків: координація принципів та підходів. - С. 639-663; Бураковський І.В. Розд. 38. Міжнародне регулювання фінансових потоків: стандарти валютно фінансових операцій та регулятивної політики. - С. 664- 676.

Публікації /статті

2019

Cтатті

 • Андрощук Г. О. Технології штучного інтелекту: тенденції розвитку / Андрощук Г. О. // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : збірник наукових праць за матеріалами Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2019 року) / редкол.: С. В. Глібко [та ін.]. – Харків, 2019. – С. 6–12.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17709
 • Андрощук Г. О.Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект : [початок] / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 84–101. – https://doi.org/10.33731/32019.173817. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17676
 • Андрощук Г. О. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект : [продовження] / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4. – С. 59–69. – https://doi.org/10.33731/42019.175713. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17677
 • Артьомова Т. І. Європейські цінності: ліберальна доктрина крізь призму методології політичної економії / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. – 2019. – № 4. – С. 5–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17261
 • Артемова Т. И. Европейские ценности: либеральная доктрина сквозь призму методологии политической экономии / Татьяна Артёмова // Экономическая теория. – 2019. – № 4. – С. 5–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18001
 • Артьомова Т. І. Цифрові платформи в економіці: нові можливості і загрози розвитку / Тетяна Іванівна Артьомова // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2019) : збірник наукових праць / [редкол.: Т. С. Смовженко та ін.] ; Держ. ВНЗ «Ун-т банків. справи» [та ін.]. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 84–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19274
 • Bazhal Iu. Innovations as a Crucial Factor of the Catch-up Economic Growth / I. Bazhal // Наукові записки НаУКМА. Економічнінауки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 3–8. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.3-8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16659
 • Бандура А. В. Ресурсы ноосферы и экономика. 2. Экономика ноосферы / А. В. Бандура, В. М. Бродянский // Технические газы : научно-технический и производственный журнал. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 3–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17893
 • Бандура О. В. Неоднозначність та неповнота інформації при прогнозуванні рецесій (приклад США) / О. Бандура // Економічна теорія. – 2019. – № 1. – С. 87–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15968
 • Бандура А. В. Неоднозначность и неполнота информации при прогнозировании рецессий (пример США) / Александр Бандура // Экономическая теория. – 2019. – № 1. – С. 87–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18003
 • Бандура О. В. Циклічність як форма поєднання стабільності та нестабільності в економічному розвитку / Бандура О. В. // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 7–23. – https://doi.org/10.15407/eip2019.04.007. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17763
 • Бойко О. М. Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України / Бойко О. М. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 30–49. – https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-42-30-49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17251
 • Boiko O. The basic principles of innovative development of priority sectors of the processing industry of Ukraine / Boiko O. // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 1. – P. 206–220. – https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-206-220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17252
 • Bugrov O. V. An algorithm of selecting the pricing model for a construction contract / Bugrov O., Bugrova O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 1, Issue 3 (97). – P. 13–21. – https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155779. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17332
 • Бугрова О. О. Управління ризиками суспільного проекту: алгоритм і бізнес-кейс / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 14–19. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.14-19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16657
 • Зимовець В. В. Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України / В. В. Зимовець // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 2. – С. 7–21.https://doi.org/10.15407/eip2019.02.007. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17254
 • Zymovets V. The excessive receivables of the enterprises: causes and consequences for the financial system of Ukraine / Vladyslav Zymovets // Economy and Forecasting. – 2019. – № 2. – P. 5–18. – https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18002
 • Ivanova N. Yu. Modern trends in higher education funding / Nataliia Ivanova, Тetyana Kuznetsova, Irina Khoma // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 3. – P. 44–54.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17313
 • Ivanova N. Yu. Start-up as a tool for disruptive innovation / Nataliia Ivanova, Тetyana Kuznetsova // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 5. – P. 31–41.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17314
 • Кузьменко В. П. Прогнозування циклів соціально-політичного та еколого-економічного розвитку з оцінкою впливу на них змін сонячної активності / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 54–59. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.54-59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16649
 • Кузьменко Л. Г. Взаємозв’язок між патентним захистом інтелектуальної власності і конкурентною політикою / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 60–65. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.60-65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16648
 • Курбет О. П. Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис / Курбет О. П. // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2019. – Вип. 52. – С. 189–212. – https://doi.org/10.15407/ingedu2019.52.189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17766
 • Курило І. О. Структурні характеристики народжуваності, їх взаємозв’язки та демографічні фактори динаміки / І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 1. – С. 11–25.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17255
 • Опанасенко Л. О. Теоретичні засади регулювання діяльності транснаціональних компаній / Опанасенко Л. О. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2019. – Т. 24, вип. 2. – С. 7–10.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17250
 • Сапачук Ю. М. Криптовалюта як продукт розвитку сучасного інформаційно-економічного середовища / Сапачук Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 95–99. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.95-99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16643

 

Матеріали конференцій

 • Артьомова Т. І. Інститут наукового управління як форма зняття суперечності між правом власності та економічною владою / Артьомова Т. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 5–8.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16764
 • Бажал Ю. М. Формування «смарт спеціалізацій» університетів в умовах сучасної інформаційної економіки / Бажал Юрій // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали І Міжнародного економічного форуму / за заг. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2019. – Частина I. – С. 18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17318
 • Бажал Ю. М. Інноваційна результативність українських закладів вищої освіти / Бажал Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 8–12.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16763
 • Bazhal Iu. Why eastern European economies have found themselves in the middle income trap and how to overcome it / Iurii Bazhal // The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World : 11th International Conference (Bucharest, Romania, May 10–12, 2019) / ed.: A. Karasavvoglou, P. Polychronidou, A. Horobet. – Athens : Propobos, 2019. – P. 55.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17323
 • Bazhal Iu. The new value creation through the innovation structural policy: smart specialisations and the Triple Helix concept / Iurii Bazhal // European Association for Evolutionary Political Economy 2019 Online Proceedings. – 2019. – [2] р.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17675
 • Бугрова О. О. Основи вибору цінової стратегії будівельного контракту / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 15–17.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16760
 • Григор’єв Г. С. Інноваційні методи моніторингу та контролінгу макроекономічних процесів / Григор’єв Г. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 32–35.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16755
 • Кузьменко В. П. Циклічність розвитку – важлива закономірність функціонування соціально-політичних і еколого-економічних систем / Кузьменко В. П. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD–2019, 15–17 травня 2019 р. : у 4 ч. / за ред. Є. І. Сокола. – Харків : ХПІ, 2019. – Ч. 3. – С. 222.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16060
 • Кузьменко Л. Г. Роль інформаційних технологій у захисті бізнесу та соціально-економічної безпеки держави в часи криз / Кузьменко Л. Г. // Нові інформаційні технології управління бізнесом : збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Спілка автоматизаторів бізнесу. – Київ, 2019. – С. 163–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15378
 • Кузьменко Л. Г. Добросовісна реклама – важливий шлях для запобігання порушень у вигляді недобросовісної конкуренції / Кузьменко Л. Г. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD–2019, 15–17 травня 2019 р. : у 4 ч. / за ред. Є. І. Сокола. – Харків : ХПІ, 2019. – Ч. 3. – С. 223.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16061
 • Тьорло В. О. Удосконалення екологічної підготовки фахівців економічних спеціальностей у недержавних навчальних закладах України / В. О. Тьорло, В. В. Мірошниченко // Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю МАУП (м. Київ, МАУП, 11 квітня 2019 р.) / редкол.: М. Н. Курко [та ін.] ; Міжрегіон. акад. управління персоналом [та ін.]. – Київ : Видавничий дім «Персонал», 2019. – С. 315–317. – (Проблеми модернізації України ; вип. 8). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17316
 • Мірошниченко В. В. Проблеми розвитку енергетики України в контексті сучасних екологічних викликів / Мірошниченко В. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 57–59.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16744
 • Мірошниченко В. В. Проблеми розвитку енергетики України в контексті сучасних екологічних викликів / Мірошниченко В. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 57–59.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16744
 • Сапачук Ю. М. Криптовалюта як ризикова фінансово-інформаційна технологія / Сапачук Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 65–67.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16741
 • Шевченко О. О. Пріоритетні напрямки формування соціального капіталу в Україні / Шевченко О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 73–76.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16738

 

Інше

 • Артьомова Т. І. Трансформація соціальної структури суспільства: на шляху до нової нормальності / Артьомова Т. І. // Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. Гейця В. М., Гриценка А. А. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ : [ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»], 2019. – Розділ 1.3. – С. 46–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17317
 • Артьомова Т. І. Трансформація соціальної структури суспільства: на шляху до нової нормальності / Артьомова Т. І. // Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. Гейця В. М., Гриценка А. А. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ : [ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»], 2019. – Розділ 1.3. – С. 46–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17317
 • Бажал Ю. М. Макромонетарна підтримка інноваційного розвитку в умовах сучасної кризи: контекст країн Центральної Європи / Юрій Бажал // Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України / наук. ред. В. Юрчишин ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2019. – С. 61–70.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17670
 • Бойко О. М. Особливості коопераційних зв’язків промислових підприємств на інноваційних засадах / Бойко О. М. // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції : колективна монографія / за ред. В. В. Лойко, А. Ю. Рамського. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – С. 192–214. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17671
 • Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наукова доповідь / Зимовець В. В., Даниленко А. І., Терещенко О. О. [та ін.] ; за ред. В. В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ : [Інститут економіки та прогнозування НАН України], 2019. – 61 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17257
 • Кузьменко Л. Г. Ефективний захист від недобросовісної конкуренції – важлива складова державної політики у сфері забезпечення розвитку добросовісної конкуренції в Україні / [Кузьменко Любов Григорівна] // Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи : [монографія / Бичковська М. Є., Еннан Р. Є., Кузьменко Л. Г. та ін. ; за ред. О. О. Кулініч та Р. Б. Шишки]. – Київ : Ліра-К, 2019. – Розділ 7. – С. 229–252. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19278
 • Курбет О. П. Інституційні умови розвитку підприємництва в працях представників Київської політекономічної школи / [Курбет О. П.] // Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2019. – С. 275–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17673
 • Значення соціальної справедливості для розвитку людського потенціалу / [О. О. Балакірєва, В. В. Близнюк, І. О. Курило та ін.] // Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи : колективна монографія / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. – Київ : [б. в.], 2019. – Розд. 1. – С. 11–89.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17674

 

2018

Cтатті

 • Андрощук Г. О. Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності : (Частина І) / Андрощук Г. О. // Наука, технології, інновації : науковий журнал. –2018. – № 3 (7). – C. 39–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16188
 • Андрощук Г. О. Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності : (Частина ІІ) / Андрощук Г. О. // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2018. – № 4 (8). – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16189
 • Андрощук Г. О. Розвиток глобальної міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності / Андрощук Г. О., Работягова Л. І. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 6–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15673
 • Андрощук Г. О. Міжнародне регулювання франчайзингу / Андрощук Г. О. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 36–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15674
 • Работягова Л. І. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародно-правовий аспект регулювання / Работягова Л. І., Андрощук Г. О. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 89–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15675
 • Андрощук Г. О. Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (І частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2018. – № 1 (5) : Серія: Економічні науки. – С. 62–71. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Transfer_tekhnolohii_2018.pdf
 • Артьомова Т. І. Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу / Артьомова Т. І. // Економічна теорія. – 2018. – № 3. – С. 5–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14888
 • Артьомова Т. І. Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства / Артьомова Т. І. // Український соціум. – 2018. – № 4 (67). – С. 113–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15769
 • Бажал Ю. М. Інновації як стовбурові клітини економічного зростання / Бажал Ю. М. // Глобальні тенденції і перспективи : світова економіка та Україна. – Київ : [Заповіт], 2018. – С. 8–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15530
 • Баженова О. В. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази / Баженова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14866
 • Бандура О. В. Прогнозування тренду світових цін на нафту на базі СМІ-моделі економічних циклів / Бандура О. В. // Економіка і прогнозування : науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 91–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15529
 • Бандура А. В. Термодинамика открывает новые возможности для экономики / А. В. Бандура // Технические газы: научно-технический и производственный журнал. – 2018. – Т. 18, № 3 – С. 43–54.
 • Bugrov O. V. Formalization of Selection of Contract-Organizational Project Delivery Strategy / O. Bugrov, O. Bugrova // Eastern-European journal of enterprise technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – Vol. 6, No 3. – P. 28–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15532
 • Бугрова О. О. Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14864
 • Григор’єв Г. С. Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів [електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв, Ю. М. Сафонов // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 2018. – № 1. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15434
 • Зимовець В. В. Валютна політика: вплив на моделі фінансування бізнесу в Україні / В. В. Зимовець // Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту. – 2018. – № 2. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15440
 • Зимовець В. В. Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки / Владислав Зимовець, Катерина Багацька // Світ фінансів : науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – № 1. – С. 7–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15441
 • Кузьменко В. П. Циклический механизм эволюции социально-политических и эколого-экономических систем и ее прогнозирование [електронний ресурс] / Кузьменко В. П. // Институт эволюционной экономики. – Електронні дані. – Киев, 2018. – 2018-06-13. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://iee.org.ua/ru/publication/302%2520-%25202,5/
 • Кузьменко В. П. Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 63–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14856
 • Кузьменко Л. Г. Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 69–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14855
 • Курбет О. П. Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 51. – С. 58–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15448
 • Курило І. О. Народження других та третіх дітей в Україні: реальні та умовні покоління жінок / Курило І. О. // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2 (33). – С. 38–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15450
 • Аксьонова С. Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок / Аксьонова С. Ю., Курило І. О. // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 3 (34). – С. 11–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15451
 • Мірошниченко В. В. Проблеми становлення «зеленої» економіки в Україні / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 83–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14853
 • Скрипниченко М. І. Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні / Скрипниченко М. І., Яценко Г. Ю. // Економіка і прогнозування : науковий журнал. – 2018. – № 1. – С. 58–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15457
 • Скрипниченко М. І. Макродисбаланси та економічне зростання в Україні / М. І. Скрипниченко, Г. Ю. Яценко // Science and Innovation : Collection of scientific articles. – Montreal : Breeze, 2018. – P. 177–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15459

 

Матеріали конференцій

 • Андрощук Г. О. Паралельний імпорт лікарських засобів у національних юрисдикціях ЄС / Андрощук Г. О. // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : II Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2018 року. – Київ : Тенар, 2018. – С. 9–13. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Paralelnyi_import_likarskykh_zasobiv.pdf
 • Андрощук Г. О. Комерціалізація науково-технічних розробок: етапи проведення / Г. О. Андрощук // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 року. – Київ : [УкрІНТЕІ], 2018. – С. 5–14. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Komertsializatsiia_naukovo-tekhnichnykh_rozrobok.pdf
 • Артьомова Т. І. Інверсійний характер економічного розвитку: теоретичне осмислення і форми прояву / Артьомова Т. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 5–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14591
 • Артьомова Т. І. Теоретичні засади взаємозв’язку відносин власності та управління / Артьомова Т. І. // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кропивницький, 27–28 квітня 2018 року). – Кропивницький : [б. в.] 2018. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15527
 • Артьомова Т. І. Інститут менеджменту в системі відносин власності та економічної влади / Артьомова Т. І. // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції : матеріали ІІ науково-практичної конференції, (Київ, 31 травня 2018 р.). – Київ : [б. в.], 2018. – С. 13–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15525
 • Бажал Ю. М. Інновації як відокремлений виробничий фактор економічного розвитку / Бажал Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14590
 • Бугрова О. О. Визначення ринкової вартості та цін в умовах державних закупівель / Бугрова О. О. // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2018 року. – Київ : Тенар, 2018. – С. 22–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15533
 • Бугрова О. О. Сучасні принципи формування програм регіонального розвитку / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14586
 • Григор’єв Г. С. Інноваційно-інвестиційна орієнтована функція державного регулювання національної економіки / Григор’єв Г. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14580
 • Hryhoriev H. System Dynamyc Approach for Sovereign Debt Regulation / Hennadii Hryhoriev // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – Kyiv : [s. n.], 2018. – P. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15308
 • Зимовець В. В. Про сценарії адаптації бізнесу до макрофінансових дисбалансів / Владислав Зимовець // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів ІI Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2018 р. / Київський національний економічний університет [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 401–404. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15439
 • Іванова Н. Ю. Формування креативного класу: досвід кафедри економічної теорії НаУКМА / Іванова Н. Ю. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14575
 • Кілієвич О. І. Ефективність і результативність інновацій в органах влади / Кілієвич О. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 61–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14574
 • Колядич О. І. Історико-економічні дисципліни як абетка економічної науки / Колядич О. І. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15443
 • Кончин В. І. Вплив характеристик конкурентоспроможності туристичного сектору на розвиток міжнародного туризму: світові тенденції та міжнародний мегарегіональний зріз / Кончин В. І. // Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (16 березня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 91–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15446
 • Кончин В. І. Сучасні підходи до аналізу та візуалізації зв’язків віртуальної активності та геолокації містян-учасників соціальних мереж / Кончин В. І. // Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (23 березня 2018 року). – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 191–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15447
 • Кузьменко В. П. Соціально-економічна безпека держави в регіональному вимірі / Кузьменко В. П. // Безпека як правовий концепт : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 20 квітня 2018 року). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15755
 • Кузьменко В. П. Формування інноваційних пріоритетів і економіко-математичне моделювання в Україні / Кузьменко В. П., Рогоза Н. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 69–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14572
 • Кузьменко Л. Г. Добросовісна конкуренція – ефективний напрямок інноваційного розвитку України / Кузьменко Л. Г. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 66–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14573
 • Кузьменко Л. Г. Конкуренція як важливий фактор забезпечення економічної безпеки держави / Кузьменко Л. Г. // Безпека як правовий концепт : виступи учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 20 квітня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15756
 • Курбет О. П. Формування екологічно відповідальної поведінки населення: можливості та роль економічної науки / Курбет О. П. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 74–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14571
 • Курбет О. П. Економічна думка України та підготовка фахових економістів / Курбет О. П. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16207
 • Курило И. А. Рождаемость по очередностям рождения: экономические и социокультурные детерминанты динамики и территориальных различий / Курило И., Галица О. // Conferinta Internaională Ştiinţifico-Practică “Creşterea economică оn condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”. Sesiunea tiinifică “Transformări demografice i priorităi de politici”, Editia a XIII-a, 11–12 octombrie. – Chisinău : [s. n.], 2018. – S. 98–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15449
 • Тьорло В. О. Модернізація господарства України за принципом зеленої економіки / Тьорло В. О., Мірошниченко В. В. // Проблеми модернізації України : матеріали науково-практичної конференції, 29 листопада 2018 року. – Київ : Персонал, 2018. – С. 186–187. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15714
 • Мірошниченко В. В. Парадигма формування зеленої економіки в Україні / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 74–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14570
 • Сапачук Ю. М. Методологія економічної теорії та формування економічної політики / Сапачук Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14564
 • Супрун Н. А. Нові моделі економіки: чи готова економічна наука прийняти виклик? / Супрун Н. А. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 111–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14560
 • Супрун Н. А. Історико-економічні дисципліни як інструмент формування економічного світогляду та професійних навичок / Супрун Н. А. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16208
 • Шевченко О. О. Соціальне підприємництво – інновація у соціальній сфері [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Світ економічної науки. Вип. 9 : Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування. – Електронні дані. – Тернопіль, 2018. – 28.11.2018. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2973/
 • Шевченко О. О. Політичний цикл та ризики бюджетного процесу [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Тридцять перші економіко-правові дискусії : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Електронні дані. – Львів, 2018. – 01.11.2018. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2590/
 • Шевченко О. О. Ключові проблеми та соціальні ризики в проекті державного бюджету України на 2019 рік / Шевченко О. О. // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (20 жовтня, 2018 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 32–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15460
 • Шевченко О. О. Прекаріат як явище інформаційно-мережевої економіки [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Вип. 34 : Міжнародна наукова інтернет-конференція. – Електронні дані. – Тернопіль, 2018. – 11 грудня. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15461
 • Шевченко О. О. Гігономіка як феномен розвитку інформаційного суспільства / Шевченко О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 117–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14558

 

Інше

 • Androshchuk G. Systemy państwowego zarządzania działalnością patentowo-licencyjną / Giennadij Androshchuk // Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 457–484.
 • Бутнік-Сіверський О. Б. Актуалізація теорії та судової практики визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності / [Бутнік-Сіверський О. Б., Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 1. – С. 8–15.
 • Андрощук Г. О. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення прав інтелектуальної власності в інтернеті: модель подвійного розміру ліцензійних відрахувань / [Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 5. – С. 66–73.
 • Андрощук Г. О. Вплив патентних тролей на економіку та інновації (на прикладі економіки США) / [Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 6. – С. 74–85.
 • Андрощук Г. О. Методичний підхід до визначення збитків патентовласника в результаті протиправного використання винаходу / [Андрощук Г. О.] // Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : методичні рекомендації. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 15. – С. 122–135.
 • Боденгаузен Г. Паризька конвенція з охорони промислової власності : коментар / Г. Боденгаузен ; пер. з англ., передм. та наук. ред. Г. О. Андрощука. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 264 с.
 • Артьомова Т. І. Закономірності відтворювання системи соціально-економічних відносин за умов інверсійного характеру господарської діяльності / [Артьомова Т. І.] // Відтворювальна динаміка економічних систем : інститути та діяльність : монографія / за ред. А. А. Гриценка. – Київ : [б. в.], 2018. – Розділ 3. – С. 75–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15528
 • Баженова О. В. Дослідження зовнішньої стійкості економіки України: сигнальний підхід / [Баженова О. В.] // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : [б. в.], 2018. – Розділ 1.19. – С. 228–233.
 • Zhalilo Ya. Institutional Background of Effective Strategies for Business Sustainability / Yaroslav Zhalilo // Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times / ed. Ramona-Diana Leon. – [Hershey : Business Science Reference, 2018]. – P. 23–40. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2716-9.ch002
 • Kuznetsova T. Models of the impact of transaction costs on the profitability of enterprises / Kuznetsova T., Ivanova N. // Theory and Practice of Social, Economic and Technological Changes : monograph. – Prague : Nemoros, 2018. – Part 3. – P. 215–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15442
 • Скрипниченко М. І. Ідентифікація факторів і довгострокові тренди економічного зростання в Україні / [Скрипниченко М. І.] // Чинники і тренди економічного зростання в Україні. – Київ : [б. в.], 2018. – Розділ 12. – С. 361–385. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15458

 

2017

Cтатті

 • Андрощук Г. О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (І частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 1. – С. 68–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12990
 • Андрощук Г. О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІI частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 2. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Adytyvni_tekhnologii.pdf
 • Андрощук Г. А. Вино раздора или Бесконечный спор о Токайском регионе / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2017. – № 4. – C. 59–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Vino_razdora_ili_beskonechnyy_spor_o_Tokayskom_regione.pdf
 • Андрощук Г. А. Влияние миграции интеллектуального капитала на экономику и инновационное развитие / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2017. – № 6. – C. 57–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Vliyaniye_migratsii_intellektualnogo_kapitala_na_ekonomiku_i_innovatsionnoye_razvitiye.pdf
 • Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. – 2017. – № 6. – С. 68–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12991
 • Андрощук Г. О. Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 3. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Otsinka_rivnya.pdf
 • Андрощук Г. О. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання / Г. О. Андрощук // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2017 року. – Київ : Тенар, 2017. – С. 6–9. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Paralelnyi_import_i_rezhym_vycherpannia_prav_problemy_rehuliuvannia.pdf
 • Андрощук Г. О. Патентний ландшафт – стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) / Г. О. Андрощук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал. – 2017. – № 2 (96). – С. 52–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11894
 • Андрощук Г. А. Продление срока охраны смежных прав в ЕС: экономический аспект / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 2. – C. 63–73. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Prodlenye_sroka_okhrani_smezhnikh_prav_v_ES.pdf
 • Андрощук Г. А. Промышленный шпионаж и нарушение прав на коммерческую тайну: практика США / Г. А. Андрощук // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 6. – C. 71–79. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Promishlennii_shpyonazh_y_narushenye_prav_na_kommercheskuiu_tainu.pdf
 • Андрощук Г. О. Реформа патентної системи США: аналіз змін (1 частина) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 3. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/reforma_patent.pdf
 • Андрощук Г. О. Реформа патентної системи США: аналіз змін (2 частина) : (продовження, початок статті у № 3 за 2017 р.) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 4. – С. 71–80. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Reforma_patentnoi_systemy_USA_2.pdf
 • Андрощук Г. А. Штраф за бестселлер, или Нелегкий день спецназовца Мэтта Биссонетта / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 6. – C. 59–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Shtraf_za_bestseller.pdf
 • Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13000
 • Артьомова Т. І. Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій / Тетяна Артьомова // Економічна теорія : науковий журнал. – 2017. – № 4. – C. 5–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13040
 • Артьомова Т. І. Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ / Т. І. Артьомова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / гол. ред. Д. І. Мазоренко. – Харків : Міськдрук, 2017. – № 185 : Економічні науки. – С. 3–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13012
 • Бажал Ю. М. Реалізація моделі «потрійної спіралі» в інноваційній екосистемі України / Бажал Ю. М. // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 124–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12357
 • Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання / О. Бандура // Економічна теорія. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12758
 • Bandura A. New Approach to Explain Neutrality of Money / A. Bandura // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 8–13. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119738
 • Бугров О. В. Управління проектами і ціноутворення у будівництві / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 19–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12992
 • Bugrov O. V. Formation of a cumulative model for managing the value of construction projects / O. Bugrov, O. Bugrova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 14–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13111
 • Бугрова О. О. Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 14–20. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119751
 • Зимовець В. В. Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України / В. В. Зимовець, Н. М. Шелудько // Економіка промисловості : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (79). – С. 82–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13103
 • Зимовець В. В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В. В. Зимовець, П. О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 111–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13159
 • Кілієвич О. І. Професійні компетентності в сфері аналізу політики та практика його виконання: порівняльний приклад України і окремих країн Центральної Азії / Олександр Кілієвич // Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України / наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2017. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13104
 • Колядич А. И. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / Колядич А. И., Погорелое С. Б. // Czlowiek-Spoleczenstwo-Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et all.]. – Zielona Gora, 2017. – P. 139–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13015
 • Колядич О. І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства / О. І. Колядич // Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 47. – С. 26–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13154
 • Кузьменко В. П. Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 75–80. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119806
 • Кузьменко Л. Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 81–86. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119808
 • Курило И. А. Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа / И. А. Курило, С. Ю. Аксенова, Л. И. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 29–46. http://dx.doi.org/10.15407/dse2017.02.029
 • Супрун Н. А. Кавалерійська атака на капітал – секрет опанування радянською владою командних висот в економіці / Н. А. Супрун // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2017. – Вип. 50. – С. 28–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13086
 • Супрун Н. А. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого / Наталія Супрун // Світогляд. – 2017. – № 1 (63). – С. 28–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13011
 • Suprun N. A. The development of innovative forms of enterprise in Ukraine in terms of globalization in 21 century / N. A. Suprun, L. V. Yelisieieva // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 4 (12), part 1. – P. 212–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13089

 

Матеріали конференцій

 • Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в системі Інтернет речей: реалізація потенціалу / Андрощук Геннадій Олександрович // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: збірник матеріалів другої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 жовтня 2017 року). – Львів, 2017. – С. 64–71. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Intelektualna_vlasnist_v_systemi_Internet_rechei.pdf
 • Андрощук Г. О. Інтернет речей і охорона інтелектуальної власності: нові виклики / Андрощук Г. О. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали науково-практичної конференції, 24 жовтня 2017 року / упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 141–148. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_ Internet_rechei_i_okhorona_intelektualnoi_vlasnosti.pdf
 • Андрощук Г. О. Кібербезпека: тенденції в світі та Україні / Андрощук Г. О. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2017 року : в 2-х ч. / упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Політехніка, 2017. – Ч. 1. – С. 30–36. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Kiberbezpeka_tendentsii_v_sviti_ta_Ukraini.pdf
 • Андрощук Г. О. Національна інноваційна система України: стримуючі фактори / Г. О. Андрощук // Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення : конференція, м. Київ, 27 вересня 2017 року / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 8–12. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Natsionalna_innovatsiina_systema_Ukrainy.pdf
 • Андрощук Г. О. Оцінка розвитку національних інноваційних систем / Г. О. Андрощук // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 11–13 вересня 2017 р. / гол. ред. Б. А. Маліцький. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 6–12. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Otsinka_rivnia_innovatsiinoho_rozvytku_natsionalnykh_ekonomik.pdf
 • Андрощук Г. О. Україна в глобальному інноваційному індексі / Г. О. Андрощук // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали X Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 року) / від. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, 2017. – С. 16–20. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Ukraina_v_hlobalnomu_innovatsiinomu_indeksi.pdf
 • Артьомова Т. І. Відтворювальні фактори економічного зростання / Артьомова Т. І. // Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України: матеріали науково-практичної конференції, 23 травня 2017 р. / Київ. ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2017. – С. 105–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13098
 • Артьомова Т. І. Закономірності відтворення національної економіки і засади відновлення сталого розвитку / Артьомова Т. І. // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2017 року. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 137–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13099
 • Артьомова Т. І. Реформування суспільного сектору економіки як передумова реалізації відносин соціальної справедливості / Т. І. Артьомова // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12–13 жовтня 2017 року / гол. ред. В. С. Бакіров. – Харків, 2017. – С. 259–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13100
 • Артьомова Т. І. Фірма як соціально відповідальний економічний суб’єкт / Т. І. Артьомова // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 231–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13101
 • Баженова О. В. Зовнішні шоки: концептуальні засади та особливості впливу на економіку України / О. В. Баженова, І. С. Чорнодід // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 213–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13116
 • Бугрова О. О. Економічний розвиток шляхом інтегрованого виконання проектів / О. О. Бугрова // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: міжнародна науково-практична конференція, 27 жовтня 2017 року. – Київ : Тенар, 2017. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13060
 • Глушкова В. В. Кибернетика как наука об управлении в цифровом мире / В. В. Глушкова, А. И. Килиевич // Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи : V Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання», Київ, 13 грудня 2017 року. – Київ, 2017. – 10 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13105
 • Григор’єв Г. С. Макроекономічні ефекти міжнародного трансферту технологій для української економіки / Григор’єв Г. С. // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали Х Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 року) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, 2017. – С. 49–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13114
 • Гулевич О. Ю. Внутрішня політика та ідеологія транснаціональних корпорацій / О. Ю. Гулевич // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.). – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. – С. 46–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13113
 • Гулевич О. Ю. Концептуальні засади моделі організаційно-економічного механізму детінізації зайнятості в Україні / Гулевич О. Ю. // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17 жовтня 2017 року. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 311–314. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13112
 • Гулевич О. Ю. Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці / О. Ю. Гулевич // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції, 24 березня 2017 р. / гол. ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2017. – С. 283–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13110
 • Жаліло Я. А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці / Я. А. Жаліло // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : Міжнародна науково-практична конференція : збірник тез, 13 квітня 2017 року / гол. ред. С. В. Сіденко. – Київ : НАУ-друк , 2017. – C. 14–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13108
 • Жаліло Я. А. Щодо інституційного підґрунтя ендогенізації економічного розвитку / Я. А. Жаліло // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 37–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13109
 • Жаліло Я. А. Щодо механізмів інституційної реінтеграції України / Я. А. Жаліло // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19–20 жовтня 2017 року. – Дніпро, 2017. – С. 289–293. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13051
 • Жаліло Я. А. Щодо ролі НБУ у формуванні засад «економіки зростання» у середньо- та довгостроковій перспективі / Я. А. Жаліло // Фінансове регулювання зрушень в економіці України : Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 21–22 березня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Мукачево : Мукачівськийд державний університет, 2017. – С. 322–325. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13107
 • Зимовець В. В. Кредитоспроможність підприємств корпоративного сектору: тенденції, проблеми, перспективи [електронний ресурс] / Зимовець В. В., Шелудько Н. М. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 червня 2017 року. – Електронні дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 378–380. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13106
 • Колядич О. І. Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері / О. І. Колядич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 р. / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ, 2017. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13097
 • Колядич О. І. Ризики сфери зайнятості та нетехнологічні інновації / Колядич О. І., Погорєлов С. Б. // Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14–16 листопада 2017 року. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 118–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13055
 • Кончин В. І. Гравітаційне моделювання в регіональній економіці: емпіричне дослідження міжрегіональної міграції в Україні / Кончин В. І. // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 квітня 2017 р. / відп. ред. Б. М. Данилишин. – Київ, 2017. – С. 57–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13096
 • Кончин В. І. Типологія регіонів в глобальному просторі та вибір країнами регіональної моделі економічного зростання і добробуту [електронний ресурс] / В. І. Кончин // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : тези науково-практичної Інтернет-конференції, 3 березня 2017 року / відп. ред. Б. М. Данилишин. – Електронні дані. – Київ, 2017. – С. 93–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13095
 • Кузьменко В. П. Роль інновацій в еволюції соціально-економічних і політичних систем і сталому циклічному розвитку / В. П. Кузьменко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 11–13 вересня 2017 р. / гол. ред. Б. А. Маліцький. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 115–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13094
 • Кузьменко Л. Г. Міжнародний досвід запобігання антиконкурентному обміну інформацією між конкурентами / Л. Г. Кузьменко // Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2017 р.). – Київ : КНУБА, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13059
 • Кузьменко Л. Г. Основні підходи і принципи Європейського Союзу до оцінки горизонтальних угод про співпрацю / Л. Г. Кузьменко // Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства: стратегії, напрями та пріоритети : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 квітня 2017 року. – Київ : Київський економічний науковий центр, 2017. – С. 9–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13058
 • Курило И. А. Рождаемость по очередности рождения в Украине: структурные сдвиги последнего пятнадцатилетия / Ирина Курило // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică «Creşterea economică în cond iţiile globalizării». Sesiunea științifică «Dinamica populației și calitatea potențialului uman», ediția a XII-a, 12–13 octombrie 2017, Chişinău / com. org. Alexandru Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017. – P. 75–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13092
 • Kurylo I. Active Ageing in Ukraine: in the View of Statistical Evaluation and Comparison Analysis / Kurylo Iryna, Krimer Borys // Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities : IV International Scientific Conference. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. – P. 24–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13090
 • Курило Л. І. Проблеми стимулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : збірник матеріалів Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, 1 червня 2017 р. / [редкол.: Ю. О. Лупенко (голова) та ін.] ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 159–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13364
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., 12 верес. 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Мельник О. М. Розвиток змісту економічної теорії та її назв / О. М. Мельник // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21–22 квітня 2017 р. / гол. ред. В. І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 24–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13088
 • Супрун Н. А. Алгоритм та параметри компаративного аналізу ефективності економічних систем / Супрун Н. А. // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 502–505. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13036
 • Супрун Н. А. Розвиток і реалізація потенціалу корпоративної соціальної відповідальності як механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки / Н. А. Супрун // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 жовтня 2017 року / відп. ред. Г. М. Филюк. – Київ, 2017. – С. 502–506. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13087
 • Шевченко О. О. Виклики інноваційних трансформацій ринку праці / Шевченко О. О. // Розвиток економічної науки на сучасному етапі : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 листопада 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13037
 • Чорнодід І. С. Методологічні засади дослідження соціального капіталу / І. С. Чорнодід, О. В. Баженова // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 жовтня 2017 року / відп. ред. Г. М. Филюк. – Київ, 2017. – С. 419–421. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13115
 • Bazhal Iu. Schumpeter’s innovations as the main factor of economic development / Iurii Bazhal // The role of the State in Economic Development. State Capacity, State Autonomy and Economic Development : proceedings to the 29th EAEPE Annual Conference, Budapest, Hungary, 19–21 October 2017. – Budapest, 2017. – 16 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13102
 • Sapachuk Y. M. Modern Neo-Austrian School: Problems of Institutions and Development Economics / Sapachuk Y. M. // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 травня 2017 року. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – С. 28–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13053

 

Інше

 • Баженова О. В. Генезис чинників та моделей економічного зростання / [О. В. Баженова, І. С. Чорнодід] // Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова, Л. О. Кібальник. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – Розділ 3.4. – С. 221–235. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13016
 • Жаліло Я. А. Угода про асоціацію як інституційний чинник структурних змін торговельних відносин України та ЄС / [Ярослав Жаліло] // Інтеграція без членства. Потенціал і межі асоціації України з ЄС / Александер Дулеба [та ін.]. – Братислава : Словацька Асоціація зовнішньої політики, 2017. – Розділ 2.1. – С. 80–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13013
 • Zhalilo Ya. DCFTA: a starting gear for structural changes in Ukraine’s trade relations with the EU / [Yaroslav Zhalilo] // Integration without Membership : Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU / Alexander Duleba [et al.]. – Bratislava, 2017. – Part 2.1. – P. 79–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13014
 • Кончин В. І. Аналіз економіки країни перебування / [В. І. Кончин]. // Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії : практикум / [Н. О. Тараненко, Н. М. Грущинська ... В. І. Кончин та ін.]. – 2017. – Розділ 10. – С. 340–373. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13548
 • Artomova T. Social mobility and social responsibility under global challenges / Artomova Tetiana, Morozova Olga // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph / ed. M. Bezpartjochnyi. – Riga : Landmark, 2017. – Vol. 2. – P. 8–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13035
 • Burakovsky I. The Preconditions for, and the Nature of, Current Ukrainian Reforms / [Igor Burakovsky] // Eastern voices Europe’s East faces an Unsettled West /ed. Daniel S. Hamilton and Stefan Meister. – Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2017. – Chapter 3. – P. 35–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13023

2016

Статті

 • Артьомова Т. І. Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 5–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11473
 • Артьомова Т. І. Інверсійні засади відтворення суспільних відносин національної економіки / Артьомова Т. І. // Український соціум : науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 69–77.
 • Bazhenova O. Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach / Olena Bazhenova, Yuliya Bazhenova // Ekonomika. – 2016. – № 95 (1). – P. 64–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11482
 • Bazhal I. Entrepreneurial University: New Institutional Synergy for Creating Hi-Tech Innovation / Bazhal I. // Science. Business. Society : International Scientific Journal. – 2016. – № 1 (1). – P. 3–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11483
 • Бандура О. В. Загальна модель економічних циклів – модель кумулятивної неефективності ринків / Олександр Бандура // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 86–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11474
 • Бугров О. В. Інтегроване управління інвестиційно-будівельними проектами в рамках програм регіонального розвитку / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11480
 • Бугров О. В. Функціональний аналіз програм регіонального розвитку / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 30–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11479
 • Григор'єв Г. С. Ризики країн – проблеми порівняльного аналізу / Григор'єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 43–47. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/94
 • Зимовець В. В. Монетарне стимулювання економічного відновлення України : потенційні можливості та реальні обмеження / Владислав Зимовець, Наталія Шелудько // Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку / наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 73–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11488
 • Кончин В. І. Структурні виклики в системі виробництва та зовнішньої торгівлі для України: європейська інтеграція чи її імітація / Кончин І. І. // Journal of Kyiv University for Market Relations: Economics. Business Administration. Law. – 2016. – Vol. 1, No. 1. – P. 23–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12270
 • Небрат В. В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР / В. В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2016. – Вип. 49. – С. 9–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11475
 • Небрат В. В. Фінансова децентралізація у контексті теорії суспільних благ / Небрат В. В. // Український соціум. – 2016. – № 1 (56). – С. 146–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11489
 • Сапачук Ю. М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку / Сапачук Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 154–158. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/107
 • Скрипниченко М. І. Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України / М. І. Скрипниченко, М. В. Кузубов, Г. Ю. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7 (182). – С. 57–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11481
 • Скрипниченко М. І. Тема 30. Моделі економічного зростання : [з підручника Макроекономіка] / Скрипниченко М. І. // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 101–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11678
 • Супрун Н. А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки / Супрун Н. А. // Український соціум. – 2016. – № 3 (58). – С. 72–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11478
 • Супрун Н. А. Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого / Супрун Н. А., Клішова О. В. // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2016. – Вип. 49. – С. 221–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11484
 • Шинкар О. І. Аналіз впливу приватних і державних R&D витрат на рівень економічного зростання розвинутих країн Європейського Союзу / Шинкар О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 166–171. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/109

 

 

Матеріали конференцій

 • Сапачук Ю. М. Фінансові інновації та стабільність сучасного інформаційно-економічного простору / Сапачук Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці : пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11476
 • Skrypnychenko M. I. Identification of Imbalances in Emerging Economies for Macroeconomic Regulatory Policy Analysis / Skrypnychenko M. I., Yatsenko H. Yu. // Perspective directions of scientific researches : collection of scientific articles. – 2016. – P. 250–253. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11486

 

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників).

 • Зимовець В. В. Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові відмінності та проблеми / [Зимовець В. В., Білоусова О. С., Єршова Г. В.] // Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Київ, 2016. – Розділ 6.1. – С. 155–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11487
 • Небрат В. В. Економічна думка України радянської доби / [Небрат В. В.] // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Тема 8.3. – С. 288–303. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12315
 • Небрат В. В. Економічна думка України середніх віків / [Небрат В. В.] // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Тема 8.1. – С. 259–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12316
 • Небрат В. В. Історична траєкторія розвитку господарства України та завдання інституційної реконструкції / Небрат В. В. // Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість : монографічний збірник / за ред. Гейця В. М., Гриценка А. А. – Київ, 2016. – С. 47–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12269
 • Скрипниченко М. І. Структурні фактори та тренди економічного зростання в Україні / [М. І. Скрипниченко] // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Розділ 1.3. – С. 39–52.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Григор’єв Г. С. Проблеми формування глокальної освітньої моделі / Григор’єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 14-19.
 • Кирієнко А. І. Проблеми емпіричної оцінки трансакційних витрат / Кирієнко А. І., Іванова Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 44-48.
 • Шевченко О. О. Соціальні пріоритети реформування фінансового сектору / Шевченко О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 90-96.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
 • Бажал Ю. М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава - університети - промисловість» / Бажал Ю. М. // Економіка і прогнозування. - 2015. - № 1. - С. 76-88.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. Передмова / [Ю. Бажал] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 11-12.
 • Бажал Ю. М. Глава 13. Нова роль університетів у інноваційному підприємництві / [Ю. Бажал] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 230-248.
 • Бажал Ю. М. 4.1. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в системі "держава – університети – промисловість" / [Бажал Ю. М.] // Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України. - Київ : [НАНУ], 2015. - С. 163-170 : табл.
 • Григор’єв Г. Глава 15. Глобальна підприємницька екосистема в умовах відкритості інновацій / [Г. Григор’єв] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 260-274.
 • Іванова Н. Глава 2. Креативне інноваційне мислення як нова фахова компетенція / [Н. Іванова] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 29-56.

В іноземних виданнях

 • Skills Gaps and the Path to Successful Skills Development : Emerging Findings from Skills Measurement Surveys in Armenia, Georgia, FYR Macedonia and Ukraine / [Johannes Koettl, Sara Johansson de Silva, Olga Kupets et al.] ; World Bank Group. - [S. l. : s. n., 2015]. - viii, 65 p. : ill. -  Includes bibliography.
 • Kupets O.Skill mismatch and overeducation in transition economies : Substantial skill shortages coexist with overeducation, affecting both young and old workers / Olga Kupets // IZA World of Labor. - 2015. - December. - P. 1-10.
 • Kupets O.Education in transition and job mismatch : evidence from the skills survey in non-EU transition economies / Olga Kupets. - Kyoto : Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto University, 2015. - 56 p. - (KIER discussion paper series ; no. 915). -  Includes bibliography.

Інше

 • Гринів Л. С. Екологічна економіка : навчальний посібник / Л. С. Гринів ; [рец.: Ю. М. Бажал та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 358 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; [рец. І. В. Бураковський] ; Нац. банк України, Держ. вищий навч. заклад "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 342 с. : табл. -  Micтить бібліографію.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Bandura A. V. Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: resource model of economic cycles / A. V. Bandura // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 3-8.
 • Бажал Ю. М. Передмова до українського перекладу / Ю. М. Бажал // Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка ; [наук. ред. та авт. передм. до укр. пер. Бажал Ю. М.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 9-18.
 • Volkotrub A. Higher education market in Ukraine / A. Volkotrub, N. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 90-93.
 • Kupets O. Do Ukrainians vote with their feet: local public expenditures and inter-regional migration / O. Kupets // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 35-41.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. 10.1. New politeconomy of innovations: Schumpeter's approaches and actual crisis / [Ю. М. Бажал] // Политическая экономия : прошлое, настоящее, будущее : монография / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевич. – Киев : ЦУЛ, 2014. – Ч. 2. – С. 361-374.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. Labor Market Challenges of an Aging Shrinking Population in Ukraine / Olga Kupets // The Journal of Comparative Economic Studies. – 2014. – Vol. 9. – P. 99-134.
 • Kupets O. Interregional Migration In Ukraine : Spacial, Economic and Social Factors / O. V. Kupets // Demography and Social Economy. – 2014. – № 2. – P. 164-175.
 • In search of opportunities? The barriers to more efficient internal labor mobility in Ukraine / Johannes Koettl, Olga Kupets, Anna Olefir and Indhira Santos // IZA Journal of Labor & Development. – 2014. – № 3:21. – P. 1-28.

Інше

 • Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка ; [наук. ред. та авт. передм. до укр. пер. Бажал Ю. М.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 243, [1] с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Бойко А. В. Стійкість національної економіки : теорія, методологія, практика / Бойко Аліна Василівна ; [рец. Бажал Ю. М.] ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування". – Київ : [Інститут економіки та прогнозування НАН України], 2014. – 287 с. : іл., табл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; [рец. І. В. Бураковський] ; Нац. банк України, Держ. вищий навч. заклад "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 342 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Сапачук Ю. М. Кризис европейской культуры и комиссары в пыльных рясах [Електронний ресурс] / Сапачук Юрий // Україна Православна : официальный сайт Украинской Православной Церкви. – Електронні дані. – 2014. – 21 лютого. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто 31.03.2015). – http://pravoslavye.org.ua/2014/02/сапачук-юрий-кризис-европейской-куль/

2013

У виданнях НаУКМА

 • Григор’єв Г. С. Політекономія академічного капіталізму: феномен розподілу праці в новій економіці / Григор’єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 27-33.
 • Шевченко О. О. Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / Шевченко О. О., Альошин В. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 112-116.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бажал Ю. М. Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення / Ю. Бажал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2013.- № 4. - С. 5-8.
 • Сапачук Ю. М. Структурна трансформація сучасного фінансового ринку та фінансова нестабільність / Сапачук Ю. М. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. - 2013.- № 4. - С. 58-62 : табл.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. [Розд. 3]. Економічні принципи та механізми реалізації в регіонах України постіндустріальної моделі розвитку / [Бажал Ю. М.] // Регіональні інноваційні системи України : стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів : монографія / за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : [б. в.], 2013.- С. 79-118 : мал.
 • Бажал Ю. М. 3.2. Ознаки успішних національних та регіональних інноваційних систем / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- Розд. 3. - С. 75-81.
 • Бажал Ю. М. 3.1. Утворення Інноваційного Союзу ЄС / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- Розд. 3. - С. 72-75.
 • Бажал Ю. М. [Розд. 1]. Концептуальні засади і зміст стратегії економічного зростання Європейського Союзу в ХХІ столітті / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 11-50.
 • Бажал Ю. М. Вступ / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 9-10.
 • Бураковський І. В. [Розд. 7]. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС як фактор спільного економічного зростання / [Бураковський І. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 165-184 : табл.
 • Бураковський І. В. [Розд. 6]. Торговельна політика ЄС – виклики глобалізації, сучасні тенденції, національні особливості / [Бураковський І. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 146-164.
 • Григор’єв Г. С. [Розд. 4]. Створення нових робочих місць і кваліфікацій, країни ЄС у сучасному міжнародному поділі праці / [Григор'єв Г. С.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 94-118.
 • Григор’єв Г. С. [Розд. 2]. Розвиток інтеграційних процесів у ЄС як відображення європейської політекономічної думки / [Григор'єв Г. С.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 51-71.
 • Іванова Н. Ю. Контроль якості навчання як необхідна складова підготовки фахівців в НаУКМА / Іванова Н. Ю., Корольова О. О. // Наука и образование : сборник трудов IV международной научно-методической конференции, 23 февраля - 2 марта 2013 г., Гоа, Индия. - [Хмельницький : ХНУ, 2013].- С. 172-174.
 • Купець О. В. Розділ 5. Фінансування загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 59-72 : табл.
 • Купець О. В. Розділ 2. Кількісні характеристики системи загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 27-35 : мал.
 • Купець О. В. Розділ 1. Соціально-економічний розвиток України і система загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 11-26 : мал.
 • Купець О. В. [Розд. 5]. Стратегія та ініціативи ЄС у сфері зайнятості та мобільності трудових ресурсів / [Купець О. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 119-145.
 • Сапачук Ю. М. Господарство як онтологічна підвалина економіки в творчості С. Булгакова / Ю. М. Сапачук // Христианская мысль : научный, религиозный журнал / [гл. ред. Н. Г. Филиппенко]. - К. : Киев. Религиозно-филос. о-во, 2011-2013.- № 6-7. - С. 145-151.
 • Шевченко О. О. [Розд. 9]. Європейська платформа проти бідності та шляхи адаптації соціальної політики України до європейських стандартів / [Шевченко О. О.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 207-222 : табл.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. International mobility of Ukrainian teaching and research professionals / Olga Kupets ; International labour organization. - [Budapest] : Decent work support team and country office for Central and Eastern Europe, [2013]. - 129 s. : ill. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Kupets O. Labor market challenges of an aging and shrinking population in Ukraine : [develop. report 2013] / Olga Kupets ; Hitotsubashi University. - Tokyo : [s. n.], 2013. - 29 p. : ill. - (Hitotsubashi international fellow program disscussion paper series).
 • Купець О. В. Міжнародна мобільність українських педагогів і науковців / Ольга Купець ; Міжнар. орг. праці. - [Будапешт] : Група технічної підтримки з питань гідної праці та бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи, [2013]. - 135 с.

Інше

 • Бажал Ю. М. New politeconomy of innovations [Електронний ресурс] : Schumpeter’s approaches and actual crisis / Iurii Bazhal // Вопросы политической экономии. - Електронні дані. - 2013.- № 3. - С. 84-98. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://vopoliteco.ucoz.com/g/index.htm (переглянуто 12.03.2014).
 • Екологічна економіка : навчальний посібник / Л. С. Гринів ; [рец.: Ю. М. Бажал та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 358 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Включ. бібліогр.
 • Філіпенко А. С. Теорія міжнародної економічної політики : навчальний посібник / А. С. Філіпенко ; [рец. : І. В. Бураковський, В. І. Чужиков]. - Київ : Академвидав, 2013. - 212 с. : схеми. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Міжнародні економічні відносини : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [О. І. Шнирков, Р. О. Заблоцька, З. О. Луцишин та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова ; [рец. І. В. Бураковський, С. В. Сіденко]. - Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2013. - 183 с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Бажал Ю. М.  Постіндустріальні виклики для економічної євроінтеграції України: проблеми регіональної конвергенції / Ю. М. Бажал // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 5-12.
 • Бажал Ю. М. Необхідність вивчення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера в українських університетах / Бажал Ю. М., Пісоцька Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 14-18.
 • Бандура О. В. Підвищення ефективності управління національною економікою як передумова пришвидшення євроконвергенції України / О. В. Бандура // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 13-22.
 • Бураковський І. В. Оплата поставок російського газу у рублях і стратегія формування золотовалютних резервів Національним банком України / Бураковський І. В., Гречин В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 13-18.
 • Бураковський І. В. Інтеграція України до Європейського енергетичного співтовариства: погляд з позицій неофункціоналізму та інтерґовернменталізму / І. В. Бураковський, К. В. Якуненко // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 29-38.
 • Григор'єв Г. С.  Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві / Григор'єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 43-48.
 • Григор'єв Г. С. Місце України в європейській системі розподілу праці / Г. С. Григор'єв // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 62-69.
 • Купець О. В. Особливості незареєстрованого безробіття в Україні / Купець О. В., Підперигора С. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 89-93.
 • Kupets O. V.  The role of remittances in Ukraine’s development / O. V. Kupets // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. ... [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. ... [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 117-125.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. Реформи за Шумпетером / Юрій Бажал // Український Тиждень. - 2012. - № 19. - С. 55.
 • Бандура О. В. Взаємозв'язок між економічними та фінансовими циклами / Олександр Бандура // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 13-15.
 • Сапачук Ю. М.Суперечності класичної теорії грошей / Сапачук Ю. М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми забезпечення сталої економіки в країні", 21-22 вересня 2012 року / Наук. екон. орг. "Перспектива". - Д. : [б. в., 2012]. - С. 12-14.
 • Шевченко О. О. Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України / Олена Шевченко // Економіст. - 2012. - № 11-12. - С. 39-41.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. V. The Economic and demographic effects of labour migration in the EU Eastern partners and Russia : a synthesis report : CARIM-East Research Report 2012/26 / Olga Kupets ; Consortium for applied research on international migration. - [S. l.] : CARIM East Project, 2012. - [21] p. -  Co-financed by the European Union.

Інше

 • Постіндустріальні виклики для економічної євроінтеграції України: проблеми регіональної конвергенції / Ю. М. Бажал // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С.[та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 5-12.
 • Сапачук Ю. М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Сапачук Юрій Миколайович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : [б. в.], 2012. - 20 с.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Іванова Н.Ю., Данилів А.І. Класифікація методів оцінювання попиту: застосування у сфері охорони здоров'я // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 102-106.
 2. Іванова Н.Ю., Волкотруб А.В. Ціноутворення на ринку освітніх послуг // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 107-110.
 3. Шевченко О.О. Інституційні проблеми запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної си стеми в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 91-95.
 4. Григор'єв Г.С. Структура національної економіки та економічне відтворення транспортного сектора // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 32-36.
 5. Купець О.В. Середня заробітна плата, продуктивність праці та прогрес переходу до ринкової економіки: емпіричне дослідження країн з перехідною економікою // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 43-49.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бажал Ю., Базилевич В., Гриценко А. ... [та ін.].Політична економія: разом з Україною — в майбутнє! : звернення ініціативної групи щодо створення Всеукраїнської асоціації політичної економії // Економічна теорія. - 2011. - № 2. - С. 119.

В інших виданнях України

 1. Іванова Н.Ю. Оцінка попиту на освітні послуги // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.
 2. Бураковський І.В. ... та ін. Економіка України: між кризою та реформами // Нова влада: виклики модернізаціі / [ред. кол. : Ігор Бураковський (голов. ред.) ... та ін.].. - К. : ["К.І.С."], 2011. - Розд. 2. - С. 63-119.

Інше

 1. Бажал Ю.М. (наук. ред. та авт. передм. до укр. перекладу) Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 241, [1] с.
 2. Бураковський І.В. ... та ін. (ред.. кол.). Нова влада: виклики модернізаціі. – К. : ["К.І.С."], 2011. - 259 с.

2010

 • Bazhal Iu. The Identification of Core Industrial Sectors for Future Economic Development in Ukraine // The 6th International Scientific Conference ― Business and Management 2010. – Vilnius : Technika, 2010. - Vol. 1 : Selected papers. - P. 342-347.
 • Bazhal U.M. Technological determinism of current crisis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред.) … та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – Вип. 91, ч. 2. – С. 17-18.
 • Kupets O.V. Employment Outcomes for Return Labour Migrants in Ukraine // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 43-48.
 • Бажал Ю.М. Теорія соціально-технологічного укладу і сучасне державне антикризове управління // Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні : матеріали наук. конф., 14-15 квіт. 2010 р. / [гол. редкол. І. Й. Малий]. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 13–15. – (Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. ; спец. вип.).
 • Бандура А.В. Анатомия рецессии, финансового кризиса и скачков мировых цен на нефть : об эффективности прогнозирования экономических и финансовых кризисов, а также скачков цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 10. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Коррекция мирового рынка нефти набирает силу // Терминал. - 2010. - № 1. - С. 21.
 • Бандура А.В. Медленный, но верный рост мировых цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 11. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировая экономика и цены на нефть в начале 2010 г. // Терминал. - 2010. - № 2. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замедляет темпы снижения // Терминал. - 2010. - № 4. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть падают уже три недели подряд // Терминал. - 2010. - № 5. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть показывают умеренный рост // Терминал. - 2010. - № 8. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть растут быстрее, чем предпосылки для их роста // Терминал. - 2010. - № 14. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. На мировом рынке нефти затишье : штурм новых высот цен снова откладывается // Терминал. - 2010. - № 13. - С. 21.
 • Бандура А.В. Однозначно вверх: хотя будущее мировой экономики не столь безоблачно, цена нефти продолжит свой рост // Терминал. - 2010. - № 6. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Потепление снижает мировую цену нефти // Терминал. - 2010. - № 3. - С. 21.
 • Бандура А.В. Создаются условия для понижающей коррекции мировых цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 9. - С. 21.
 • Бандура А.В. Холодная погода - хороший повод : снижение мировых цен на нефть приостановилось // Терминал. - 2010. - № 7. - С. 21.
 • Бандура А.В. Цены на нефть застряли : для понижающей коррекции - нет сил, для роста - нет оснований // Терминал. - 2010. - № 12. - С. 21.
 • Бураковський І.В. ГМО : виклики сьогодення та досвід правового регулювання / Богдан Баласинович, Юстина Ярошевська ; передмова Ігора Бураковського. - [Б.м. : ВД "АДЕФ-Україна" [друк] 2010]. - 255 с. : фотогр., схеми. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Бураковський І.В. Зона вільної торгівлі з ЄС та митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном: чи можлива інтеграція Укра[ї]ни в обидва об'єднання одночасно / Ігор Бураковський, Вероніка Мовчан. // International Review. - 2010. - № 2 : Відносини Україна - ЄС : в умовах сучасних викликів. - С. 10-16.
 • Бураковський І.В. Наслідки фінансової кризи для ЄС на прикладі Греції // International Review. - 2010. - № 1 : Відносини Україна - ЄС : під тиском фінансово-економічної кризи. - С. 15-20.
 • Григор’єв Г.С. Проблеми оцінки виробничої ефективності автомобільного транспорту України // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 22-26.
 • Шевченко О.О. Шляхи реформування системи державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю // Наукові праці Національного університету харчових технологій / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : НУХТ, 2010. - № 36. - С. 141-145.
 • Шевченко О.О. Напрями модернізації державного регулювання страхової діяльності в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 86-89.

2009

 • Бажал Ю.М. Вища освіта як фактор конкурентноспроможності країни : Україна в контексті Євроінтеграції // "Міжнародне науково-технічне співробітництво" : Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р. / МОН України, НТУ України "Київ. політехн. ін-т", Наук. т-во студентів та аспірантів, Ф-т менедж. та маркетингу, Каф. міжнар. економіки ; [редкол. : В. М. Герасимчук (відп. ред.) ... та ін.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – С. 108.
 • Бажал Ю.М. Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України, 17 червня 2009 року / за заг. ред. В.І. Полохала ; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – К. : Парламент. вид-во, 2009. – С. 144-155.
 • Бажал Ю.М. Цілі входження України в європейський інтелектуальний простір та ефективність реальної освітньої політики // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір : освітні аспекти : зб. наук.- експерт. матеріалів / за ред. Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2009. – С. 87-93.
 • Бандура А.В. Временный баланс интересов на мировом рынке нефти // Терминал. – 2009. – № 38. – С. 21.
 • Бандура А.В. Коррекция мирового рынка нефти // Терминал. – 2009. – № 28. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти возобновляет рост // Терминал. – 2009. – № 42. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замедлил снижение // Терминал. – 2009. – № 51. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замер на среднем уровне в $70 // Терминал. – 2009. – № 33. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти начал снижение // Терминал. – 2009. – № 50. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти обретает стимулы для умеренного роста // Терминал. – 2009. – № 34. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти опасается темпов собственного роста // Терминал. – 2009. – № 35. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти остается : уровень цен не меняется четыре недели подряд // Терминал. – 2009. – № 47. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок : чтоб да, так нет : должны ли мировые цены на нефть падать? // Терминал. – 2009. – № 27. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой финансовый кризис – очередной удар в начале 2010 г. // Терминал. – 2009. – № 36. – С. 20-21.
 • Бандура А.В. Мировые цены возвращают позиции // Терминал. – 2009. – № 31. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мнения инвесторов разделились : рынок нефти сохранил баланс // Терминал. – 2009. – № 46. – С. 21.
 • Бандура А.В. Некоторые признаки постоянства временного баланса сил // Терминал. – 2009. – № 39. – С. 19.
 • Бандура А.В. Нет ничего более постоянного, чем временное : о балансе сил на мировом рынке нефти // Терминал. – 2009. – № 41. – С. 21.
 • Бандура А.В. Новая реальность : славянская школа в экономике и прогнозировании // Терминал. – 2009. – № 44. – С. 6-8.
 • Бандура А.В. Ожидаемая коррекция мировых цен на нефть состоялась // Терминал. – 2009. – № 45. – С. 21.
 • Бандура А.В. Окончание рецессии в США и рост мировых цен на нефть // Терминал. – 2009. – № 32. – С. 18-19.
 • Бандура А.В. Оптимистические ожидания обусловили рост рынка // Терминал. – 2009. – № 30. – С. 21.
 • Бандура А.В. Прогноз развития мировой экономики и цен на нефть в 2010 г. // Терминал. – 2009. – № 48. – С. 20-21.
 • Бандура А.В. Разнообразие прогнозов развития мировой экономики и цена нефти // Терминал. – 2009. – № 40. – С. 18-19.
 • Бандура А.В. Рост мировых цен на нефть продолжается // Терминал. – 2009. – № 43. – С. 21.
 • Бандура А.В. Рынок замер в ожидании // Терминал. – 2009. – № 29. – С. 21.
 • Бандура А.В. Слабость доллара не дает ценам падать // Терминал. – 2009. – № 37. – С. 21.
 • Бандура А.В. Шесть недель стабильности. Что дальше? // Терминал. – 2009. – № 49. – С. 21.
 • Григор'єв Г.С. Особливості участі транспортно-дорожнього комплексу України в системі міжнародних транспортних коридорів // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 85-87.
 • Григор'єв Г.С. Формування інвестиційної стратегії розвитку залізничного транспорту України // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 27-32.
 • Іванова Н.Ю. Завдання вищої школи у формуванні соціальної відповідальності бізнесу // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 51-53.
 • Бажал Ю.М. Technological Determinism of the Knowledge Economy Building in Transitive Countries // KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY. – 2009. – Vol. 3 : II International science conference "Knowledge society". IIІ International science conference for Young Researches "Technical Scitnce and industrial management", Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. – P. 13-16.
 • Бураковський І.В. Coping with the Effects of International Financial Crisis Searching for Proper Policy Response // Problems of Economic Transition. – 2009. – Vol. 51, no. 10. – P. 78-96.

2008

 • Бажал Ю.М. Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України / Юрій Бажал // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : моногр. у 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – С. 128 – 145.
 • Іванова Н.Ю.Моделі оцінки інтелектуальних ресурсів фірми / Н. Ю. Іванова, Н. В. Сисенко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г. Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 34-41.
 • Іванова Н.Ю.Повышение мотивации профессорско-преподавательского персонала университета / Иванова Н. Ю. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 542-545.
 • Іванова Н.Ю. Реінжинірінг бізнес-процесів як інноваційний підхід до управління підприємством / Іванова Н.Ю. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 232-233.
 • Кузьменко В.П. Формування єдиної моделі соціально-економічного розвитку ЄС / В.П. Кузьменко // Стратегічна панорама. – 2008. – № 2. – С. 161-169.
 • Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ : оновлена оцінка / під ред. І. Бураковського та В. Мовчан ; Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ". – К. : [б. в.], 2008. – 129 с.
 • Шевченко О.О. Продовольча безпека як основа національної безпеки держави / Шевченко О.О. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 145-153. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3)).
 • Бажал Ю. М. Economical environment improvements for innovation management in Ukraine / Iurii Bazhal // 5th International Scientific Conference "Business and management'2008" : Conference Proceedings / International North German Academy of Iformatology ... [та ін.]. – Vilnius : Technika, 2008. – С. 169-170.

2007

 • Бажал Ю.М.Актуальність ідей М.І. Туган-Барановського для теорії економічного розвитку / Ю.М. Бажал// Михайло Іванович Туган-Барановський : особистість, творча спадщина і сучасність / під заг. ред. О. О. Шубіна, А. А. Садєкова ; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – С. 196–213.
 • Бажал Ю.М.М.І. Туган-Барановський : біографічний нарис / Ю.М. Бажал// М.І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода : науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ–Чорнухи–Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 7–17.
 • Бажал Ю.М.Державна політика формування економіки знань / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 303–315.
 • Бажал Ю.М.Доля теорії : 100-річчя класичної праці М.І. Туган-Барановського і сучасність / Ю.М. Бажал // М.І. Туган-Барановський та Г.С. Сковорода : науково–пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чорнухи-Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 18–31.
 • Бажал Ю.М.Еволюція концепцій і моделей економіки знань / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 462–474.
 • Бураковський І.В.Оцінка прогресу України в досягненні економічних стандартів євроатлантичної спільноти : тези виступу на міжнародному форумі в Києві / Ігор Бураковський// Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 24–25.
 • Бураковський І.В."Прочинити двері, залишаючи їх зачиненими" / І. Бураковський// Політика і час. – 2007. – № 2. – С. 6–8.
 • Бажал Ю.М.. Сродність ідей та особистостей філософа Г.С. Сковороди та економіста М.І. Туган-Барановського / Ю.М. Бажал // М.І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода : науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чорнухи-Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. уні-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 38–46.
 • Бажал Ю.М.Україна у світовому конкурентному середовищі / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 117–130.
 • Бураковський І.В.Україна : зауваження до дискусій навколо СОТ, ЄС та ЄЕП / Ігор Бураковський // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 7. – С. 54–55.

2006

 • Артьомова Т.І. Інститут економічної влади в контексті взаємозв'язку з відносинами власності і вартості // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. – Донецьк, 2006 . – Вип. 103-3. – С. 58-61.
 • Артьомова Т.І. Про посилення соціального аспекта в сучасному економічному аналізі // Управління розвитком: Зб. наук. ст. Харків. нац. екон. ун-ту. – Х., 2006. – № 5. – С. 49.
 • Артьомова Т.І. Тенденції розвитку світових ринків промислової продукції за умов "нової" економіки // Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції. – К.: УкрІНТЄУ, 2006. – С. 84-86.
 • Бажал Ю.М. Фінансове посередництво як фактор економічного зростання // Тенденції та перспективи розвитку фінансового посередництва в Україні: Матеріали круглого столу. – К., КНТЕУ, 2006.
 • Макроекономічні наслідки вступу України до СОТ / І. Бураковський, Є. Єнсен, В. Мовчан та ін. // Вступ до Світової організації торгівлі: нові можливості для України: Зб. наук.-аналіт. матеріалів. – К.: УЦМІ, 2006. – С. 33-37.
 • Бураковський І.В. Приєднання України до СОТ : підсумки дискусії та погляд у майбутнє // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 14-16.
 • Бураковський І.В. Соціально-економічний розвиток: амбітні наміри та суперечливі дії // Нац. безпека і оборона. –2006. – № 10. – С. 26-44.
 • Бураковський І.В. Украина: новая экономическая политика // Украина – 2006 / Под ред. В.В. Кантора. – М., 2006. – С. 104-108.
 • Григор’єв Г.С. Формування транспортно-регіональних кластерів в Україні з використанням методу історичних аналогій // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 27-31.
 • Іванова Н.Ю., Данилів А.І. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: порівняльний аналіз сучасних методик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 16-22.
 • Курило І.О. Основні напрями політики щодо формування соціально-економічної структури населення та відтворення людського потенціалу // АгроІнком. – 2006. – № 5-6. – С. 128-131.
 • Курило І.О. Особенности смертности и состояния здоровья населения в регионах Украины, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС // Смертность в странах бывшего СССР. Пятнадцать лет после распада: что изменилось?: Докл. междунар. семинара, г. Киев, 12-14 окт. 2006 р. / НАН Украины. Ин-т демогр. и соц. иссл., Центр демогр. и экологии человека Ин-та народнохозяйственного прогнозирования Рос. акад. наук, Нац. ин-т демогр. иссл. Франции, Ин-т демогр. иссл. общества Макса Планка (Росток, Германия), Междунар. союз по изучению населения (IUSSP) и Фонд ООН по народонаселенню. – К., 2006. – С. 287-303.
 • Курило І.О. Про базисні принципи соціально-демографічної політики в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 27-33.
 • Курило І.О. Становлення нового „класу знання” в Україні: макроекономічні передумови, інституціональні пастки, пошуки виходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету: Сер. економічна. – Д., 2006. – Вип. 103-4. – С. 64-70.
 • Курило І.О. Тенденції народжуваності в Україні у контексті подальшої трансформації суспільства // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 38-45.
 • Мельничук В.Г. Побудова сталої пенсійної системи // Держава та громадянин: виконуючи обіцянки: Звіт / Комісія «Блакітної стрічки» - Україна. – К., 2006. – С. 72-77.
 • Мельничук В.Г. Стан та основні тенденції розвитку фінансів в інституційних секторах економіки України // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 105-116.
 • Мельничук В.Г.Building a sustainable pension system // The State and the Citizen: Delivering on Promises / The Blue Ribbon Commission for Ukraine. – K., 2006. – P. 65-70.
 • Михалевич М.В. Application of Nonlinear Programming to Energy Saving Problems // International Workshop and Con-ference “Applied Mat-hematical Program-ming and Modeling (APMOD)”, June 19-21, 2006 /University of Madrid, Spain. – Madrid, 2006.
 • Михалевич М.В. Pricing in Problems of Multiregional Water Consumption // 6th Meeting on Game Theory & Practice in Develop-ment, Natural Reso-urces and Environ-ment”, July 10-12, 2006 / Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza, Spain. – Сарагоса.
 • Орєл Є.М. Аналіз особливостей впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 52-57.
 • Скрипниченко М.І. Методологічні аспекти комплексного макропрогнозування розвитку економіки України // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 35-44.
 • Скрипниченко М.І.Методологічні особливості формування комплексних моделей прогнозування // Теория и практика экономики и предпринимательства: ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 11-13 мая 2006 г. – Алушта, 2006. – С.
 • Скрипниченко М.І. Модельний інструментарій оцінки розвитку макроекономічних ситуацій в Україні // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: Зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 10-12 жовт. 2006 р. – Донецьк, 2006. – С.
 • Скрипниченко М.І. Прогнозні оцінки макроекономічних показників соціально-економічного розвитку та людського потенціалу на період до 2015 року // Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки). – К.: Фенікс, 2006. – С. 6-12.
 • Скрипниченко М.І. Socioeconomic Impact of HIV/AIDS in Ukraine / The World Bank //Estimating the Macroeconomic Costs of the HIV/AIDS Epidemic: Macroeconomic model. – Washington: International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, 2006. – P. 27-29, 86-97.

2005

 • Артьомова Т.І. Витоки ціннісних відносин // Екон. теорія. - 2005. - № 1. - С. 3-16.
 • Бажал Ю.М. Національна конкурентоспроможність: постіндустріальна чи індустріальна економіка для України // Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації: Тези матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17- 18 лист. 2005р.
 • Бажал Ю. Структурна трансформація економіки як чинник конкурентоспроможності країни // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки ICEMB НАН України, 24 черв. 2005 р. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ін-т соціології НАН України; Міжнар. асоціація "Україна-Римський клуб". - К., 2005. - С. 71-73.
 • Борисенко З.М. Затяжна націоналізація // Цінні папери України. - 2005. - № 24. - С. 18- 19.
 • Борисенко З.М. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки // Економіка України. - 2005. - № 1. - С. 86-91.
 • Борисенко З.М. Останні зміни конкурентного законодавства // Цінні папери України. - 2005. - № 33. - С. 10- 11.
 • Бураковський І.В. Вам помочь или не мешать? Эволюциия отношений государства и металлургической отрасли // Металлургический компас. Украина - мир. - 2005. - № 10. - С. 58-60.
 • Бураковський І.В. Розвиток сфер економіки: здобутки і прорахунки // Нац. безпека і оборона. - 2005. - № 9. - С. 3- 26. - Без зазначення автора.
 • Григор'єв Г.С. Концептуальний підхід до формування тронспортно- географічних кластерів України // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 4. - С. 60- 64.
 • Іванова Н.Ю., Соколова Н.М. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємництва // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 85-88.
 • Скрипниченко М.І. Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005 - С. 3-6.
 • Скрипченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 1. - С. 92-109.

2004

 • Артьомова Т.І. Еволюція ринкових механізмів ціноутворення // Екон. теорія. - 2004. - № 1. - С. 43-55.
 • Бажал Ю.М. Знаннєва економіка - економіка конкурентоспроможності // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004. - С. 219-224.
 • Бажал Ю.М. Розвиток національної інноваційної системи як складової українського інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004. - С. 87-93.
 • Бажал Ю.М. Фінансове забезпечення інновацій // Фінанси України. - 2004. - № 4. - С. 142-144.
 • Борисенко З.М. Державне сприяння конкуренції в Канаді // Економіка України. - 2004. - № 7. - С. 78-84.
 • Борисенко З.М. Діалектика монополізму і конкуренції в умовах глобалізації // Вісн. Нац. акад. управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 405-409.
 • Борисенко З.М. Навчання конкуренції // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 108-110.
 • Борисенко З.М. Порушення конкурентного законодавства органами влади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - Вип. 2. - С. 406-415.
 • Бураковський І.В. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки // Екон. часопис. ХХІ. - 2004. - № 7-8. - С. 6-8.
 • Бураковський І.В. Перспективні напрямки економічної політики: деякі зауваги експерта з приводу діяльності уряду України в 2003 році // Пріоритети. - 2004. - № 9. - С. 20-24.
 • Бураковський І.В. Пришла пора играть на опережение // Компаньон. - 2004. - № 41. - С. 18.
 • Вишня М.М. Економіко-математичні методи аналізу податкової заборгованості // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 23-30.
 • Кузьменко В.П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-12.
 • Малий І.Й. Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці // Екон. теорія. - 2004. - № 1. - С. 56-68.
 • Тьорло В.В. Проблеми становлення та розвитку спеціальних економічних зон в Україні // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Каф. економ. природничих ф- тів. - 2004. - Вип. 15. - С. 35-43.
 • Борисенко З.М. Государственное содействие конкуренции в Канаде // Экономика Украины. - 2004. - № 7. - С. 78-84.

2003

 • Бажал Ю.М. Економічна теорія державного управління: від національного до "світового" уряду // Стіґліц Дж. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 6-15.
 • Бажал Ю.М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 71-86.
 • Бажал Ю.М., Одотюк І.В. Інвестиційні ресурси та пріоритетні напрями інноваційного розвитку // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / Ред. В.М. Геєць. - К.: Фенікс, 2003. - С. 684-694.
 • Бажал Ю.М. Кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази статей вибраних фахових видань з економіки // Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 4. - С. 19-28.
 • Борисенко З.М. Антимонопольне регулювання // Упр. сучас. містом. - 2003. - № 4-6(10). - С. 67-77.
 • Борисенко З.М. Конкурентне законодавство США // Вісн. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 500-508.
 • Борисенко З.М. Контроль за концентрацією в ЄС // Ринок цінних паперів. - 2003. - № 7-8. - С. 11-18.
 • Борисенко З.М. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. - 2003. - № 6. - С. 19-26.
 • Борисенко З.М. Перше десятиріччя конкурентної політики в Україні // Економіка України. - 2003. - № 11. - С. 4-8.
 • Борисенко З.М. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. - 2003. - № 6. - С. 19-26.
 • Бураковський І.В. Вступ до СОТ: нові виклики економічній реформі в Україні // Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі. - К.: Альфа - Принт, 2003. - С. 60-71.
 • Бураковський І.В. Економічні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 71-114.
 • Бураковський І.В. Євро: інституційний механізм та перші результати функціонування // ЄВРО. Економічний вимір інтеграції: Аналіт. щоквартальник. - 2003. - № 2. - С. 1-9.
 • Бураковський І.В. Теоретичне есе // Фінансова політика місцевого самоврядування: Навч. посіб. - К., 2003. - Ч. 1. - С. 7-54.
 • Бураковський І.В. Україна на шляху до СОТ: до питання про конкуренцію // Екон. часопис ХХІ. - 2003. - № 4. - С. 10-13.
 • Бураковський І.В. Украина-Россия: конкуренция на внутренних рынках. // Торговля в Украине 2003: Материалы ІІІ междунар. конф.- К.: РМС - Принт, 2003. - С. 31-34.
 • Малий І.Й. Використання екуменічного підходу до дослідження трансформаційної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 2. - С. 28-34.
 • Скрипченко М.І., Геєць В.М. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку економіки // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 1. - С. 34-46.
 • Скрипченко М.І. Підсумки ринкових перетворень та прогноз розвитку економіки України до 2005 року // Економіст. - 2003. - № 11. - С. 26-36.
 • Артьомова Т.І. Методология институционализма в контексте теории стоимости // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 108-118.
© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна