Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Напрями наукових досліджень

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Aвторські та колективні монографії

 • Костюк П.Г., Костюк О.П., Лук'янец О.О. Іони кальцію у функції мозку - від фізіології до патології / НАН України. Ін- т фізіології ім. О.О.Богомольця. - К.: Наук. думка, 2005. - 197с.
 • Костюк П.Г., Веселовский Н.С., Федулова С.А. Биофизика одиночного синапса: Моногр. - К.: Наук. думка, 2004. - 118с. - (Проект "Наук. кн.").
 • Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. - К.: Либідь, 2004. - 376с.
 • Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів / Д.В. Колибо, В.К. Позур, В.А. Борисов та ін. / Киів. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 305с.
 • Биотехнология каротина: Селекция. Синтез. Биохимия. Экология. Применение в медицине, животноводстве / Г.В. Донченко, Л.В. Кричковская, И.С. Кунщикова и др. - Х.: Модель Вселенной, 2003. - 288с.

Підручники, навчальні посібники

 • Терновська Т. К. Генетичний аналіз : навчальний посібник з курсу "Загальна генетика" ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 335 с.
 • Безусько А.Г. Біологія: Посіб. для вступників до вищих навчальних закладів. Ч. ІІІ: Біологія людини / НаУКМА. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 107с.
 • Білько Н.М. Методи експериментальної гематології: Навч.-метод. посіб. для студ. медико-біологічного профілю / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 66с.
 • Фуртат І.М. Методичні рекомендації та практичні завдання до лабораторних робіт з курсу "Біологічні основи інфекційних процесів" / НаУКМА. - К.: [Октант], 2005. - 51с. - (Метод. серія).
 • Безусько А.Г. Біологія : Посіб. для вступників до вищих навч. закл. - Ч. І: Ботаніка / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 91с.
 • Безусько А.Г. Біологія: Посіб. для вступників до вищих навч. закл. - Ч. ІІ: Зоологія / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 106с.
 • Зоологія з основами екології тварин: Навч. посіб. з лабор. занять / О.В. Лаврух, К.П. Ільєнко, Є.А. Шкулепова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 93.
 • Современные методы исследования и оценки засухо- и жароустойчивости растений: Метод. пособие / Н.Н. Мусиенко, И.А. Григорюк, В.И. Ткачев и др.; НАН Украины; Ин- т физиологии растений и генетики; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко - К.: Наук. світ, 2003. - 139с.

Публікації

2018

Cтатті

 • Популяційна динаміка поліморфізму за маркерними ознаками у популяціях пирію середнього (Thinopyrum intermedium) / Антонюк М. З., Онук Л. Л., Ліснічук А. М., Мартиненко В. С., Пасічник Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14712
 • Introgression of Aegilops mutica genes into common wheat genome [electronic resourse] / T. S. Iefimenko, M. Z. Antonyuk, V. S. Martynenko, A. G. Navalihina, T. K. Ternovska // Cytology and Genetics. – January 2018. – Vol. 52, Issue 1. – P. 21–30. https://doi.org/10.3103/S0095452718010048
 • Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці / Т. С. Єфіменко, М. З. Антонюк, В. С. Мартиненко, А. Г. Наваліхіна, Т. К. Терновська // Цитология и генетика : международный научный журнал. – 2018. – Т. 52, № 1. – С. 28–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12718
 • Дзюба В. О. Вплив фізіологічно активних сполук метаболічної дії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса в тканинах серця та печінки щурів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії / Дзюба В. О., Кучменко О. Б., Яковійчук В. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 28–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14709
 • Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 13–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14711
 • Фуртат І. М. Видовий склад і біологічні особливості представників роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L. / Фуртат І. М., Остапюк Н. А., Жукова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14710
 • TRPV1 alterations in urinary bladder dysfunction in a rat model of STZ-induced diabetes [electronic resource] / Sharopov Bizhan R., Gulak Kseniya L., Philyppov Igor B., Sotkis Anna V., Shuba Yaroslav M. // Life sciences. – 2018. – Vol. 193. – Р. 207–213. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.10.042

 

Матеріали конференцій

 • The role of silica functionalized microspheres in the formation of biofilm by Staphylococcal clinical isolates / Lebed A. P., Furtat I. M., Tomina V. V. [et al.] // Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century : abstracts book of the III International Scientific Conference, 19–20 April 2018. – Kyiv : [s. n.], 2018. – P. 66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15694
 • Surface and porosity engineering of aminosilica nanoparticles for different applications / Melnyk I. V., ... , Lebed A. P., Furtat I. M. [et al.] // The International Conference Proceedings Book “Ecobalt 2018”, 25–27 Oktober 2018, Vilnius, Lithuania. – Vilnius : [s. n.], 2018. – P. 27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15538
 • Effect of Synthesis Conditions on the Formation of Spherical Silica Particles with Amino Groups and their Investigation in Sorption and as Antibacterial Agents / Melnyk I., ... , Lebed A., Furtat I. [et al.] // Proceedings of the International V4 Waste Recycling 21 Conference. – Miskolc : [s. n.], 2018. – P. 76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15535
 • Ostapiuk N. Physiological Characteristics of Fusarium Rats Detached from Ozimia’s Wheat Sort / Ostapiuk N., Furtat I., Zhukova K. // Молодь і поступ біології : програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів : [б. в.], 2018. – С. 217–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15346
 • Nanocomposite materials: perspectives on the use as inhibitors of staphylococcal adhesion / Lupatsii M., Lebed A., Furtat I. [et al.] // Молодь і поступ біології : програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів : [б. в.], 2018. – С. 215–216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15347

 

2017

Cтатті

 • Моделювання співвідношень фенотипних класів для ознаки колір стиглої луски у гібридах пшениці інтрогресивного походження / Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2017. – Т. 21. – С. 17–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12933
 • Неканонічне успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних лініях м’якої пшениці / Терновська Т. К., Антонюк М. З., Штефюк Т. В., Мартиненко В. С. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2017. – Т. 21. – С. 41–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12934
 • Фуртат І. М. Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків / Фуртат І. М., Остапюк Н. А., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 3–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12373
 • Штефюк Т. В. Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 19–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12371
 • Bifunctional silica nanospheres with 3-aminopropyl and phenyl groups. Synthesis approach and prospects of their applications [electronic resourse] / Sofiya S. Kotsyuda, Veronika V. Tomina, ... Iryna M. Furtat [et al.] // Applied Surface Science. – Electronic data. – 2017. – Vol. 420. – P. 782–791. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.05.150
 • Fluorescent sensor systems based on nanostructured polymeric membranes for selective recognition of Aflatoxin B1 [electronic resourse] / Tetyana Sergeyeva, Daria Yarynka, Elena Piletska [et al.] // Talanta. – Electronic data. – 2017. – Vol. 175. – P. 101–107. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2017.07.030
 • Structural/Functional Characteristics of Organotypic Spinal Cord Slices under Conditions of Long-Lasting Culturing [electronic resourse] / Rybachuk O. A., Lazarenko Y. A., Krotov V. V., Voitenko N. V. // Neurophysiology. – Electronic data. – 2017. – Vol. 49, No. 2. – P. 162–164. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1007/s11062-017-9647-5

 

Матеріали конференцій

 • Інвазивний аспергільоз у курчат / Нечипуренко О. О., Грушковська І. В., Троян Г. Д. [та ін.] // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 21–22 квітня 2017 року. – Ужгород, 2017. – Ч. 1. – С. 113–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12930
 • Новосинтезовані 3-гідрокси-хінолони, як альтернатива застосування пестицидів щодо грибів роду Fusarium Link / Остапюк Н., Васильченко О. В., Волощук Н. М., Фуртат І. М. // ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського : тези доповідей, 11–15 вересня 2017 р. / гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12931
 • Silica nanoparticles with amino or amino/phenyl groups and adsorbed Cu(II) ions as antibacterial and antifungal agents / Kotsyuda S. S., Furtat I. M., Lebed A. P. [et al.] // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 627. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13082
 • The impact of silica functionalized microspheres on the ability of microorganisms to adhesion and biofilms formation / Furtat I. M., Lebed A. P., Kotsyuda S. S. [et al.] // ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського : тези доповідей, 11–15 вересня 2017 р. / гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12932

2016

 • Antonyuk M. Z. Beta-amylase gene variability in introgressive wheat lines [Electronic resource] / Antonyuk Maksym, Navalikhina Anastasiia, Ternovska Tamara // Journal of Applied Genetics. – 2016. – Vol. 58, issue 2. – P. 143–149. – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s13353-016-0364-3 (дата звернення:12.06.2017). – Назва з екрана.
 • Єфіменко Т. С. Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 10–16. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9821
 • Єфіменко Т. С. Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 25–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11300
 • Михайлик С. Ю. Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TaMSH7 / Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 3–9. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9822
 • Михайлик С. Ю. Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β- та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці / Михайлик С. Ю., Мартиненко В. С., Антонюк М. З. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11301
 • Шпильчин В. В. Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae / Шпильчин В. В., Михайлик С. Ю., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 51–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11302
 • Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості / Штефюк Т. В., Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 55–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11303

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кирієнко А. В. Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса / Кирієнко А. В., Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 17-24.
 • Єфіменко Т. С. Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю / Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 10-17.
 • Navalikhina A. Genetic basis of awnednessin grasses / A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Ternovska // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 3-9.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мікросателітний аналіз хромосом п’ятої гомеологічної групи інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum / Т. С. Єфіменко, Ю. Г. Федак, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Цитология и генетика. - 2015. - Т. 49, № 3. - С. 45-54 : табл.
 • Introgressive Wheat Lines Triticum Aestivum/Amblyopyrum Muticum As To Structure Of Homoeologous Group 5 Chromosomes / Iefimenko T. S., Fedak G., Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. - Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2015. - Т. 16. – С. 83-86.
 • Антонюк М. З. Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження / Антонюк М. З., Штефюк Т. В., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. - Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2015. - Т. 16. – С. 21-25 : табл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Єфіменко Т. С. Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 3-13.
 • Фуртат І. М. Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій / Фуртат І. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 42-53.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Порівняння хромосом 5-ї гомеологічної групи аврори та авротики з використанням специфічних мікросателітів / Єфіменко Т. С., Федак Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 48-52.
 • Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз хромосом 6D та 7D інтрогресивних ліній пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 86-91 : табл.
 • Наваліхіна А. Г. Генетична мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за геном бета-амілази / Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 67-71 : мал.
 • Михайлик С. Ю. Можливі молекулярні механізми мінливості гліадинових генів в інтрогресивних лініях пшениці / Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 62-66 : мал.
 • Shpylchyn V. Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait / V. V. Shpylchyn, M. Z. Antonyuk, T. K. Ternovska // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 5. – С. 43-53.
 • Шпильчин В. В. Генетичний аналіз авротики (ААВВТТ) за ознакою наявність воскової осуги / Шпильчин В. В., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 82-86 : мал.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Поліморфізм природних популяцій Thinopyrum Intermedium / Дученко А. І., Лизогуб О. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 9-14.
 • Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., ... Безусько А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 15-22.
 • Фуртат І. М. Підбір оптимальних умов для визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебактерій / Фуртат І. М., Пастиря А. С., Наваліхіна А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 3-9.
 • Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих N-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 22-27.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Антонюк М. З. Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeae / М. З. Антонюк, В. В. Шпильчин, Т. К. Терновська // Цитология и генетика. - 2013.- Т. 47, № 4. - С. 58-68.
 • Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рис-вюрмського міжльодовиків’я / Л. Г. Безусько, Т. С. Карпюк, С. Л. Мосякін, А. Г. Безусько // Український ботанічний журнал. - 2013.- Т. 70, № 1. - С. 35-41 : табл.
 • Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів словечансько-овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті / Л. Г. Безусько, Т. С. Карпюк, ... А. Г. Безусько [та ін.] // Український ботанічний журнал. - 2013.- Т. 70, № 5. - С. 575-582 : табл.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 3-8.
 • Палінофлори відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 9-14.
 • Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Вортман М. Я. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55.
 • Фуртат І. М. Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій / Фуртат І. М., Ногіна Т. М., Михальський Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 15-20.
 • Біологічні особливості та поширення ізолянтів Escherichia coli, що викликають ентерити у свиней / Нечипуренко О. О., Фуртат І. М., Древаль Д. В. ... [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 32-40.

В інших виданнях України

 • Антонюк М. З.  Мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за електрофоретичними спектрами гліадинів / Антонюк М. З., Михайлик С. С., Терновська Т. К. // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 4 : Присвячено 125-річчю від дня народження М. І. Вавилова. - С. 13-18 : табл.
 • Використання видових визначень пилку в палінологічних дослідженнях відкладів голоцену України : фітостратиграфічні та палеоекологічні аспекти / Л. Г. Безусько, З. М. Цимбалюк, С. Л. Мосякін, А. Г. Безусько // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів : матеріали XXXIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України / НАН України, Ін-т геолог. наук, Палеонтолог. т-во ; [редкол.: П. Ф. Гожик та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - С. 122-123.
 • Палеохорологічні дослідження рідкісних та реліктових видів рослин в Україні : сучасний стан та перспективи / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранения растений : материалы ІІ Междунар. науч. конф., 9-12 окт. 2012 г., Умань, Черкас. обл. / Нац. дендрол. парк "Софиевка" НАН Украины [и др.] ; [редкол.: Я. П. Дідух та ін.]. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - С. 61-62.
 • Генетичний контроль морфологічних ознак колосу в інтрогресивних лініях пшениці / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Мартиненко В. С. // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 3 : Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А. Рапопорта. - С. 175-180 : табл.
 • Генетична нестабільність похідних Triticinae із штучним геномом / Шпильчин В. В., ... Антонюк М. З., Терновська Т. К. [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 3 : Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А. Рапопорта. - С. 201-206 : табл.

2011

 • Прокопик Д.О., Терновська Т.К. Гомеотичні гени та їхня роль у формуванні ознак морфології в пшениці // Цитология и генетика. — 2011. — Т. 45, № 1. — С. 52–67
 • Шпильчин В.В., Терновська Т.К. Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119 Біологія та екологія. — С. 3–7.
 • Михайлик С.Ю., Антонюк М.З., Терновська Т.К.Генетична варіабільість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119 Біологія та екологія. — С. 8–14.
 • Подгорский В.С., Фуртат И.М., Ногина Т.М., Коваленко Э.А., Сащук Е.В., Гетьман Е.И. Свойства лектинов и поверхностных биополимеров клеток непатогенних коринебактерий // Биополимеры и клетка. – 2011. – Т. 27, № 1. – С. 40 – 46.
 • Шпильчин В., Терновська Т. Мінливість за ознакою наявність воскової осуги у генераціях штучних амфідиплоїдів пшениці. Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна. С 54
 • Єфіменко Т., Антонюк М., Терновська Т. Успадкування морфологічних ознак луски у інтрогресивних ліній м’якої пшениці // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна. С. 52 (0,1 др. арк.).
 • Маньковська О., Терновська Т., Антонюк М. Цитогенетична характеристика стійких до борошнистої роси ліній пшениці з хромосомою 4Ssh та без неї і гібридів за їхньою участю // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна С. 53 (0,1 др. арк.).
 • Михайлик С., Антонюк М., Терновська Т. Внутрішньолінійна мінливість гліадинових спектрів в інтрогресивних лініях м’якої пшениці як наслідок нестабільності генома // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна С. 55 (0,1 др. арк.).
 • Antonyuk M., Iefimenko T., Martynenko V. Genetic control of glume hairiness in common wheat introgressive lines // 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 33 (0,06 др. арк.).
 • Antonyuk M., Mankovska O., Ternovska T. Genomic stress in introgression lines of common wheat as a consequence of the action of gametocidal chromosome 4Ssh // 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05- 07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 37 (0,06 др. арк.).
 • Antonyuk M.Segregation distortion problem in genetic analysis of plant material with alien chromatin introgressions. 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05.-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 34 (0,06 др. арк.).
 • V. Shpylchyn, T. Ternovska Changes in appearance of glaucousness in generations of amphidiploids in the Triticinae subtribe 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05.-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 68 (0,06 др. арк.).
 • Shpylchyn V., Ternovska T. Variation in glaucousness appearance in artificial wheat amphidiploids. The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р. 90 (0,05 др. арк.).
 • Iefimenko T., Antonyuk M., Ternovska T. Inheritance of morphological traits of glume in the introgressive common wheat lines // The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р. 88 (0,05 др. арк.).
 • Mankoska O., Ternovska T., Antonyuk M. Cytogenetic characteristic of powdery mildew resistance wheat lines, carrying chromosome 4Ssh or not // The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р 89 (0,05 др. арк.).

2010

 • Антонюк М. Ідентифікація мікросателітного маркера гена промотора остистості у твердої пшениці Triticum durum Desf. / М. Антонюк, Ю. Мельниченко, Д. Прокопик // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Єфіменко Т.С. Хромосомна локалізація інтрогресій з геном Pmв лініях Triticum aestivum/Aegilopssharonensis / Т.С. Єфіменко, М.З. Антонюк // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Маньковька О.С. Геномний стрес в інтрогресивних лініях з хромосомою 4Sl / О.С. Маньковька, Т.К. Терновська // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Андреєва Г. Активність оксидо-редуктазних систем та інтенсивність вільнорадикальних процесів в мітохондріях серця старих щурів за умов введення комплексу попередників і модулятора синтезу убіхінону / Андреєва Г // Укр. біохім. журн. – Спец. випуск., матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – 2010. – Т. 84, дод. 2.
 • Терновська Т.К. Генетичний аналіз. Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика». — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 335 с.
 • Єфіменко Т.С. Хромосомна локалізація інтрогресій у геномі ліній Triticum aestivum / Aegilops speltoidts, стійких до борошнистої роси / Т.С. Єфіменко, М.З. Антонюк // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 106. Біологія та екологія. — С. 9–14.
 • Шпильчин В.В. Фенотипний поліморфізм за ознакою воскова осуга серед представників підтриби Triticinae /В.В. Шпильчин, М.З. Антонюк, Т.К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 106. Біологія та екологія. — С. 3–8.
 • Фуртат І.М., Куниця Н.І. Вплив умов культивування на каталазну активність штаму Corynebacteriumammoniaagenes УКМ Ас-732 / І.М. Фуртат // Наукові записки. Серія: Біологія та екологія. — 2010. – Т.106. – С. 33 – 37.
 • Прокопик Д.О. Використання інтрогресивних ліній м’якої пшениці у встановленні генетичного контролю ознаки остистість / Д.О. Прокопик, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наукових праць. — Т. 8. — Київ: Логос, 2010. — С. 61–66.
 • Прокопик Д.О. SSR-маркерування генів, залучених до контролю остистості в твердої пшениці (Triticum durum Desf.) / Д.О. Прокопик, Т.К. Терновська // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 31–40.
 • Антонюк М.З. Поліморфізм за SSR-локусами 3D хромосоми серед генотипів пшениці — реципієнтів чужинного гена стійкості до борошнистої роси (Pm) / М.З. Антонюк, М.В. Бодильова, Т.С. Єфіменко // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 10–17.
 • Шпильчин В.В. Мобільні генетичні елементи рослин / В.В. Шпильчин, Т.К. Терновська // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 154–164.
 • Антонюк М.З. Умови використання мікросателітних локусів як маркерів при інтрогресії генів Рm до м’якої пшениці / М.З. Антонюк, М.В. Бодильова, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів.Зб. наукових праць. — Т. 9. — Київ: Логос, 2010. — С. 3–7.
 • Маньковська О.С. Гаметоцидні гени представників Aegilops L. / О.С. Маньковська, М.З. Антонюк // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 140–153.
 • Фуртат І.М. Вплив температури та рН на каталазну активність представників непатогенних коринебактерій / І.М. Фуртат, Н.І. Куниця, Л.С. Хомич // Укр. біохім. журн. – Спец. випуск., матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – 2010. – С. 248–249.
 • Prokopyk D. SSR-marking of genes that control awnedness in durum wheat (Triticum durum Desf.). / D Prokopyk, J Melnychenko, T Ternovska, M Antonyuk // 2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources. Bologna, Italy, 24-27 April 2010.
 • Antonyuk M. Polymorphism of 3D chromosome SSR-locs among genotypes that are potential recipients of alien resistance gene to powdery mildew (Pm) from Aegilops species / M. Antonyuk, M. Bodylyova, T. Ternovska //2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources. Bologna, Italy, 24-27 April 2010.

2009

 • Геномний стрес в інтрогресивних лініях як наслідок дії гаметоцидної хромосоми 4Sl / М. З. Антонюк, О. С. Маньковська, М. В. Бодильова, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 34–39.
 • Гомеологічна належність генів, що контролюють осбистість в інтрогресивних ліній м'якої пшениці / Прокопик Д.О., Ющук А.І., Антонюк М.З., Терновська Т.К. // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 10-16.
 • Терновська Т.К.,Прокопик Д.О. Генетичний контроль остистості у твердій пшениці // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 216–221.
 • Терновська Т.К. Проблема спотворення розщеплення у генетичному аналізі рослинного матеріалу з включеннями чужинного хроматину // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 241–245.
 • Терновська Т.К., Антонюк М.З.,Маньковська О.С. Цитологічна стабільність та життєздатність інтрогресивних ліній з гаметоцидною хромосомою 4Sl та їх гібридів // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 23-27.
 • ФуртатІ.М. Каталазна активність Corynebacteriumammoniaagenes у динаміці росту за різних умов культивування // Матеріали XІІ з'їзду Товариства мікробіологів України, (м. Ужгород, 25-30 трав. 2009 р.) // Ужгород. нац. ун-т … [та ін.]. – Ужгород, 2009. – С. 87.
 • Антонюк М.З.,Прокопик Д.,Терновська Т.К. Genetic analysis of introgressive common wheat lines for the character awned spike / Prokopyk Darya, Antonyuk Maxym, Ternovska Tamara // 19th International Triticeae Mapping Initiative 3rd COST Tritigen, Clermont-Ferrand, France August 31st – September 4th 2009 : [Abstracts] / INRA-UBP Joint Research Unit Genetics, Diversity and Ecophysiology of Cereals. – Clermont-Ferrand, France, 2009. – P. 112.
 • Антонюк М.З.,Бодильова М., Терновська Т.К.Cytogenetical characteristic of the introgressive common wheat lines including and lacking the 4Sl chromosome // 19th International Triticeae Mapping Initiative 3rd COST Tritigen, Clermont-Ferrand, France August 31st – September 4th 2009 : [Abstracts] / INRA-UBP Joint Research Unit Genetics, Diversity and Ecophysiology of Cereals. – Clermont-Ferrand, France, 2009. – P. 113.
 • Антонюк, М.З.,Бодильова М.В., Терновська Т.К. Genome Structure of Introgressive lines Triticum Aectivum/ Aegilops // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 6. – С. 58-67.
 • Антонюк М.З.,Прокопик Д.О., Терновська Т.К. The genetic control of the α -amylase isozymes of the durum wheat (Triticum durum Desf.) / D. O. Prokopyk,M. Z. Antonyuk,T. R. Ternovskaya // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 3. – P. 3–9.

2008

 • Фуртат І.М. Біологічні особливості Corynebacterium Ammoniagenes за умов адаптації до антибіотиків та ксенобіотиків / І.М. Фуртат, Т. М. Ногіна, Н. І. Куниця // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали міжнар. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 18-20 листоп. 2008 р. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Нац. природ. парк "Подільські Товтри". – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 166-169.
 • Фуртат И.М. Характеристика антигенных свойств сапрофитных видов коринебактерий / ФуртатИ. М., Ногина Т.М., Ткачева Д. Л. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : материалы VI Междунар. науч. конф., (Минск, 2-6 июня 2008 г.). В 2 т. Т. 1 / НАН Беларуси... [и др.]. – Минск : Издатель И. П. Логвинов, 2008. – С. 50-53.
 • Tamara Ternovskaya, Maxim Antonyuk, Dariya Prokopyk Genetic analysis of introgressive common wheat lines for the character awnedness From Seed to Pasta. International Durum Wheat Symposium. June, 30-July,3, 2008, Bologna, Italy
 • Прокопик Д.О., Терновська Т.К. Генетичний контроль розвитку остистого колосу у представників T. durum Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 69
 • Бодильова М.В., Антонюк М.З. Ідентифікація мікросателітних маркерів, придатних для генетичного аналізу інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 7
 • Терновська Т.К. Генна інженерія пшениці in vivo та її значення для інтродукції ознак адаптивності Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 74

2007

 • Безусько А. Г. Перспективи використання пилку роду Plantago L. (Plantaginaceae Juss.) при визначенні антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені / А. Г. Безусько, С. Л. Мосякін, Л. Г. Безусько та ін. // Український ботанічний журнал. — 2007. — Т. 64, № 1. — С. 3–12.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Куниця Н.І., Триндей Н.Б. Зміни деяких біологічних властивостей Corynebacterium ammoniagenes в умовах формування резистентності до лінкоміцину // Матеріали Міжнародної конференції «Біологія ХХІ століття», 1 – 4 квітня 2007 р., Київ – Черкаси – Канів. – 2007. – С. 93 – 94.
 • Tryndey N., Furtat I., Nogina T., Kunytsya N. Biological features of non-pathogenic corynebacteria with obtained resistance to lincomycin // Materials of III International Young Scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, 15 – 18 may 2007, Odessa. – 2007. – P.169.

2006

 • Антонюк М.З., Єгорова Т.В., Мартыненко В.С. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale Cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Антонюк М.З., Єгорова Т.В., Терновська Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Безусько А.Г. Дмитро Костянтинович Зеров – засновник української палінологічної школи з вивчення відкладів квартеру ( до 110- річчя з дня народження) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна. – Л., 2006. – Вип. 33. – С. 11-18.
 • Палінологічна характеристика відкладів енеоліту багатошарового поселення Раздольне (Донецька область, Україна) / А.Г. Безусько, С.Л. Мосякін, Л.Г. Безусько та ін. // Укр. бот. журн. – 2006. – Т. 63, № 6. – С. 783-793.
 • Безусько А.Г., Думко І.О.Палінологія відкладів квартеру Житомирського Полісся: стан вивченості та перспективи подальших досліджень // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 19-24;
 • Безусько А.Г. Anthropogenic changes of the vegetation cover of the Ovruch Ridge (N Ukraine) in Early Medieval times (13th century A.D.) // 7 thEuropean Palaeobotany-Palynology, 6-11 September 2006: Program&Abstracts. – Prague, 2006. – P. 15.
 • Безусько А.Г. Сonservation of biodiversity under the context of econet context :ecosystem and paleobotanical sspects // IV Balkan Botanical congress, 20-26 June 2006: Abstracts. – Sofia, 2006. – P. 30.
 • Безусько А.Г. Patterns of formation of the flora and vegetation in the Cis-Carpathian area during the Riss-Würm interglacial (a case study of the Kolodiyev site, Ivano-Frankivsk Region, Ukraine) // IV Balkan Botanical congress, 20-26 June 2006: Abstracts. – Sofia, 2006. – P. 163.
 • Безусько А.Г. Palynostratigraphic aspects of studies of Upper Pleistocene deposits of the Volhynian and Podolian area (W Ukraine) // 7 thEuropean Palaeobotany-Palynology, 6-11 September 2006.: Program&Abstracts. – Prague, 2006. – P. 14-15.
 • Білько Н.М., Бараш О., Борбуляк І. Проліферація і диференціація культури клітин лінії К 562 IN VIVO // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 39-42.
 • Білько Н.М. Novel methodological approaches in assessment and enrichment of stem cell population // International conference NATO ASI: Abstracts, Kiev-Simeiz, 23-30 August, 2006. – P. 12-13.
 • Єгорова Т.В. Встановлення зчеплення між генами голозерності-плівчатості та генами кількісних ознак вівса // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Єгорова Т.В., Мартыненко В.С., Антонюк М.З. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Єгорова Т.В., Антонюк М., Терновська Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Куниця Н.І., Фуртат І.М., Михальський Л.О.Залежність каталазної активності Corynebacteriumammoniagenes від умов культивування // Матеріали ІХ Українського біохімічного з¢їзду, м. Харків, 24-27 жовт., 2006 р. – С. 191.
 • Куниця Н.І., Фуртат И.М., Ногина Т.М. Изменения некоторых биологических свойств непатогенных коринебактерий в условиях адаптации к сульфазолу // Cовременное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материалы Междунар. науч. конф., г. Минск-Раков, Беларусь, 1-2 июня 2006 г. – Минск, 2006. – С. 57-60.
 • Мартиненко В.С., Єгорова Т.В., Антонюк М.З. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Терновська Т.К., Антонюк М., Єгорова Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Вплив синтетичних поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості непатогенних видів роду Corynebacterium / І.М. Фуртат, Л.О. Михальський, О.С. Радченко та ін. // Мікробіолог. журн. – 2006. – Т. 68, № 3. – С. 52-63.
 • Фуртат І.М., Куниця Н.І., Михальський Л.О. Залежність каталазної активності Corynebacteriumammoniagenes від умов культивування // Матеріали ІХ Українського біохімічного з¢їзду, м. Харків, 24-27 жовт., 2006 р. – С. 191.
 • Фуртат І.М., Ногина Т.М., Куница Н.И. Изменения некоторых биологических свойств непатогенных коринебактерий в условиях адаптации к сульфазолу //Cовременное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материалы Междунар. науч. конф., г. Минск-Раков, Беларусь, 1-2 июня 2006 г. – Минск, 2006. – С. 57-60.

2005

 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. До історії формування лісів України в голоцені за палінологічними даними // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України / НАН України. Ін- т геологічних наук. Палеонтол. т- во. - Київ: ІГН НАНУ. - 2005. - С. 308-312.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Питання фітостратиграфії відкладів голоцену в працях О.Т. Артюшенко // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України / НАН України. Ін- т геологічних наук. Палеонтол. т- во - Київ: ІГН НАНУ. - 2005. - С. 312-316.
 • Паліностратиграфічні аспекти вивчення верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін // Гляціал і перигляціал Волинського Полісся: Матеріали XIII укр.-польс. семінару, м. Шацьк, 11-15 верес. 2005 р. - Л., 2005. - С. 150-152.
 • Карпатська конвенція: від ідеї до впровадження (політика, наука, практика) / А.Г. Безусько, Я.І. Мовчан, І.Б. Іваненко та ін. // Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Рахів, 1-5 верес. 2005 р. / М- во охорони навколишнього природного середовища України. Карпат. біосферний заповідник. - Рахів, 2005. - С. 9-15.
 • Безусько А.Г. Основні закономірності формування рослинного покриву України протягом плейстоцену в працях О.Т.Артюшенко // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 8-12.
 • Безусько А.Г., Ситник К.М. Класичний ботанік ХХ століття (до 110-річчя академіка НАН України Д.К.Зерова) // Укр. ботан. журн. - 2005. - Т. 62, № 6.- С. 852-858
 • З'ясування ролі тирозинкінази Lyn та інших білків родини Src як регуляторних факторів нейрональної диференціації / Я.Б. Блюм, В.М. Кухарський, П. Драбер та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 2. - С. 142-145.
 • Отримання і аналіз соматичних гібрид в Brassika napus + Arabidobsis thaliana, що містять гетерологічну систему транспозонів кукурудзи Spm/dSpm / Ю.Ю. Глєба, О.О. Овчаренко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 50-56.
 • Дозозалежний ефект вітаміну Е на процеси АДФ-рибозилювання в головному мозку щурів / Г.В. Донченко, Н.М. Гуріна, Т.М. Кучмеровська та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 174-177.
 • Роль нікотину в регуляції проліферації лімфоцитів / Д.В. Колибо, Л.М. Коваль, М.В. Скок та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 2. - С. 105-111.
 • Костерін С.О., Лабинцева Р.Д. Вплив еозину Y на АТР-азну активність актоміозинового комплексу гладенького м'яза матки // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 5. - С. 57-61.
 • Кінетична модель впливу сперміну на Mg2+, АТР-залежне транспортування іонів в мітохондріях гладенького м'яза / С.О. Костерін, Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликів та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 3. - С. 76-86.
 • Кінетичний аналіз дії оборотних ефекторів ( інгібіторів та активаторів) на ферментативну (транспортну) активність білків / С.О. Костерін, Ю.І. Прилуцький, П.О. Бориско та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 113-125.
 • Костерін С.О., Векліч Т.О. Порівняльне дослідження властивостей Na+, K+-АТР-ази та Mg+-АТР-ази плазматичної мембрани клітин біометрія // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 2. - С. 66-75.
 • Костерін С.О. П'ята парнасівська конференція, м. Київ, Україна, 26-29 квіт. 2005 р. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 147-151.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Горчев В.Ф. Функціонування реконструйованої в ліпосоми Ca2+- транспортувальної АТР- ази плазматичної мембрани гладеньком'язової клітини за наявності трансмембранного градієнта іонів натрію // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 59-63.
 • Костюк П.Г., Степанова І.В., Костюк О.П. Динамічна взаємодія структур плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в нейронах спинномозкових гангліїв // Фізіологічний журн. - 2005. - Т. 51, № 1. - С. 19-25.
 • Деякі імунобіологічні характеристики препаратів клітин corynebacterium glutamicum // Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2005. - С. 33- 37.
 • Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М., Мосякін А.С. Нові підходи у розробці визначника пилку лободових для цілей пилкового аналізу (таксони флори України) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 19- 25.
 • Паліностратиграфічні аспекти вивчення верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін // Гляціал і перигляціал Волинського Полісся: Матеріали XIII укр.-польс. семінару, м. Шацьк, 11-15 верес. 2005 р. - Л., 2005. - С. 150-152.
 • Мосякін С.Л., Безусько Л.Г., Мосякін А.С. Роль філогеографічних методів і підходів у сучасних реконструкціях історії рослинного світу Європи // Укр. бот. журн. - 2005. - Т. 62, № 5. - С. 624-631.
 • Мосякін С.Л., Безусько Л.Г., Мосякін А.С. Фітогеографія та основні закономірності розселення рослин Європи у пізньому плейстоцені- голоцені // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 13- 19.
 • Поліщук В.П., Господарик А.В., Удовиченко К.М. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 51- 53.
 • Деякі імунобіологічні характеристики препаратів клітин corynebacterium glutamicum // І.М. Фуртат, Л.О. Михальський, Т.М. Ногіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33- 37.
 • Шуба Я.М., Лазаренко Р.М., Погоріла Н.Х. Аденозинтрифосфатзалежність об'ємчутливого хлорного струму в клітинах лінії LNCАP карциноми передміхурової залози людини // Фізіологічний журн. - 2005. - Т.51, № 1. - С. 51-61.
 • Зміни АТФ-залежності об'ємчутливого хлорного струму при нейроендокринному диференціюванні клітин лінії LNCАP карциноми простати людини / Я.М. Шуба, Р.М. Лазаренко, А.П. Кондрацький та ін. // Фізіологічний журн. - 2005. - Т.51, № 3. - С. 57-66.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Новые данные по палиностратиграфии рисс-вюрмских отложений Прикарпатья // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии: Тез. докл. междунар. палеоботан. конф., г. Москва, 17-18 мая 2005 г. / РАН. Геологический ин-т, Москво. о- во ипытателей природы., Москво. отделение Всерос. палеонтол. о- ва. - М.: ГЕОС, 2005. - С. 84-85.
 • Палинология отложений квартера Украины. Современное состояние и перспективы развития / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякин и др. // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии: Тез. докл. междунар. палеоботан. конф., г. Москва, 17-18 мая 2005 г. / РАН. Геологический ин-т, Москво. о- во ипытателей природы., Москво. отделение Всерос. палеонтол. о- ва. - М.: ГЕОС, 2005. - С. 82-84.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Палинологические характеристики отложений позднеледниковья и голоцена лесной зоны Украины // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005. - С. 28-29.
 • Безусько А.Г., Цымбалюк З.Н., Безусько Л.Г. Палиноморфология семейства Plantaginaceae Juss. флоры Украины для целей пыльцевого анализа // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005.- С. 269-270.
 • Безусько А.Г. Украинская палинологическая шеола Д.К. Зерова: становление и основаные достижения в палинологии голоцена // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005. - С. 29- 30.
 • Билько Н.М., Василовская С.В., Билько Д.И. Изучение гемопоэза в длительной культуре с фидером из клеток фетальной печени разных сроков гестации=Investigation of hematopoiesis in long-term culture with feeder layer from fetal liver different terms of gestation // От экспериментальной биологии к превентивной и интегративной медицине=From experimental biology to preventive and integrative medicine: Тр. междунар. междисциплинарного симпозиума, Судак, Крым, Украина 24 сент. - 3 окт. 2005 г. / Акад. популярной медицины и экстремальной экологии человека. Ин-т нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН; Карадагский природный заповедник Украины. - Судак, 2005. - С. 29-30.
 • Блюм Я.Б., Демчук О.Н. Построение филогенетического древа растительных тубулинов на основании гомологии их белковых последовательностей // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 2. - С. 3-9.
 • Структурная обусловленность переключения противоопухолевых эффектов эстрадиолов с дестабилизирующего на стабилизирующий микротрубочки механизм действия / Я.Б. Блюм, А.Ю. Ныпорко, А.Э. Стаховский и др. // Доп. НАН України. - 2005. - № 5. - С. 155-160.
 • Блюм Я.Б., Радчук В.В. Успехи и проблемы генетической трансформации растений семейства крестоцветных / Я.Б. Блюм, Радчук В.В. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 13-29.
 • Блюм Я.Б., Демчук О.Н. Филогенетическое древо бактериальных и эукариотических FtsZ-белков на основании гомологии их первичных последовательностей // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 4. - С. 3-12.
 • Глєба Ю.Ю., Головко А.Э., Довженко А.А. Генетическая трансформация сахарной свеклы: эволюция взглядов и методических подходов // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 38, № 3. - С. 30-36.
 • Глєба Ю.Ю. Использование методов биотехнологии растений для сохранения и изучения биоразнообразия мировой флоры / Ю.Ю. Глеба, В.Б. Белокурова, Е.В. Листван и др. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 1. - С. 41- 51.
 • Вирусы как этиологический фактор диабета 1-го типа. Моделирование на животных / Г.В. Донченко, Т.М. Кучмеровская, А.В. Карпов // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 32-40.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В. Влияние a - токоферола и его производных на апоптоз тимоцитов крыс, индуцированный актиномицином D // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 72-77.
 • Донченко Г.В. Цитотоксическое действие короткоцепочечных производных витамина Е на тимоциты крысы // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 77-83.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G., Mosyakin S.L. History of formation of forests in the plain part of Ukraine in the Holocene // XVII International Botanical Congress: Abstracts, Vienna, Austria, Europe, July 17-23 , 2005. - Vienna, 2005. - P. 335.
 • Characterization of the interactions between stromal and haematopoietic prodenitor cells in gells in expansion cell culture models / N. Bilko, I. Votyakova, S. Vasulovska etс. // Cell Biology International. - 2005. - T. 29, № 1. - P. 83-86.
 • Bilko N.M. Embryoid Bodies in long term culture as resourse of hematopoietic progenitor cells / N.M Bilko, D.I. Bilko, S.V. Vasilovska etc. // Modern Trends in Human Leukemia. XVI. Wilsede Meeting: Abstract book, June 18-22, 2005. - P. 75.
 • Bilko N. AGM region of mammalian embryo gives rise to embryoid bodies in hanging drop culures / D. Bilko, S.Vasylovska, O.Doroshenko etc. // The International Journal of Artificial Organs. - 2005. - Vol.28, № 4. - Р. 362.
 • Bilko N., Bilko D. Ex vivo proliferation and differentiation of cord blood cells in gel culture system // Herbsttagung der Gesellschaft fur biochemie und Molekularbiologie: Abstracts, Munster, 19-22 September 2004 / Westfalische Wilhelms-Universitat. - Munster, 2004. - Р.59.
 • Magnifection - A new platform for expressing recombinant vaccines in plants / Yu. Gleba, S. Marillonet, V. Klimyuk // Vaccine. - 2005. - Vol. 23, № 17-18. - P. 2042-2048.
 • Systemic Agrobacterium tumefaciens-mediated transfection of viral replicons for efficient transient expression in plants / Yu. Gleba, R. Kandzia, V. Klimyuk etc. // Nature biotechnology. - 2005. - Vol. 23, № 6. - P. 718-723.
 • Transfer of transformed chloroplasts from Nicotiana tabacum to the Lycium barbarum plants / Yu. Gleba, E. Sytnik, I. Komarnytsky etc. // Cell Biology International. - 2005. - Vol. 29, № 1. - P. 71-75.
 • The effect of simulated microgravity on hybridoma cells / M.V. Skok, D.V. Kolibo, L.M. Koval etc. // Acta Astronautica. - 2005. - Vol. 56, № 8. - P. 721-728.
 • Calix [4] arenesulfonylamidines. Synthesis, structure and influence on Mg2+, ATP-dependent calcium pumps / S.O. Kosterin, R. Rodik, V. Boiko etc. // Tetrahedron Letters. - 2005. - Vol. 46, № 43. - P. 7459-7462.
 • Kostyuk P.G., Pinchenko V.O., Kostyuk E.P. Influence of external pH on two types of low-voltage-activated calcium currents in primary sensory neurons of rats // Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. - 2005. - Vol. 1724, № 1-2. - P. 1-7.
 • Possible role of mitochondria in posttetanic potentiation of GABAergic synaptic transmission in rat neocortical cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, P.M. Balaban etc. // Synapse. - 2005. - Vol. 58, № 1. - P. 45-52.
 • Spontaneously active and InsP3-activated ion channels in cell nuclei from rat cerebellar Purkinje and granule neurons / P.G. Kostyuk, S.M. Marchenko, T.N. Kovalenko etc. // Journal of Physiology. - 2005. - Vol. 565, № 3. - P. 897-910.
 • Alterations in the regulatory volume decrease (RVD) and swelling-activated Cl- current associated with neuroendocrine differentiation of prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Lazarenko etc. // Endocrine-Related Cancer. - 2005. - Vol. 12, № 2. - P. 335-349.
 • Шуба Я.М. Contrasting the effects of nifedipine on subtypes of endogenous and recombinant T-type Ca2+ channels // Biochemical Pharmacology. - 2005. - Vol. 69, № 5. - P. 841-854.
 • Ternovskaya T.K., Vdovychenko Zh.V., Antonyuk M.Z. Genetic Analysis of the T. aestivum / Ae. sharonensis Introgressive Lines of Common Wheat for Resistance to Powdery Mildew // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 67-74.

2004

 • Безусько А.Г. Вирішення завдань фітостратиграфії відкладів голоцену України в працях Д.К. Зерова // Проблеми стратиграфії фанерозою України: Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук / НАН України; Ін-т геологічних наук. Палеонтол. т-во; Ред. П.Ф. Гожик . - К.: НАН України, 2004. - С. 242-247.
 • Безусько А.Г., Божко Ю.В. Деякі аспекти використання пилку родини Plantaginaceae Juss для цілей палінології відкладів голоцену України // Актуальні проблеми ботаніки та екології / НАН України; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Канів. природний заповідник; Ред. Є.Л. Кордюм. - Вип.9: Матеріали конф. молодих вчених-ботаніків, м. Канів, Україна, 7- 10 верес., 2004 р. - Канів, 2004. - С. 32-33.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Дмитро Костьович Зеров і Києво-Могилянська академія // Родинне вогнище Зерових / Упоряд. М. Зерова - К.: Гелікон, 2004. - С. 366-372.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г., Мосякін С. Л. Сучасний стан палінологічної вивченості поверхневих шарів грунтів степової зони України // Степові і галофільні екосистеми України: Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю з дня народження проф. Г.І. Білика / НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2004. - С. 398-414.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Дмитро Костьович Зеров і Києво-Могилянська академія // Родинне вогнище Зерових / Упоряд. М. Зерова. - К.: Гелікон, 2004. - С. 366-372.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л. Огляд палеоботанічних свідчень про походження та розселення Chenopodiaceae Vent. // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 3. - С. 80-87.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Гетьманенко А.С. Палінологічна вивченість відкладів пізньольодовиків'я та голоцену волинського Полісся // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 21-24.
 • Безусько Л.Г., Богуцький А.Б. Палінологічна вивченість дубнівського викопного грунту Волино-Поділля. Сучасний стан та перспективи // Проблеми стратиграфії фанерозою України: Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук / НАН України; Ін-т геологічних наук. Палеонтол. т-во; Ред. П.Ф. Гожик . - К.: НАН України, 2004. - С. 238-242.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г, Ситник К.М. Палінологічні дослідження відкладів голоцену в працях М.І. Нейштадта // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-8.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякін С.Л. Сучасний стан палінологічної вивченості поверхневих шарів грунтів степової зони України // Степові і галофільні екосистеми України: Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю з дня народження проф. Г.І. Білика / НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2004. - С. 398-414.
 • Роль стромального матриксу в підтримці довготривалого гемопоезу в культурі тканин in vitro / Н.М. Білько, І.А. Вотякова, С. В. Василовська та ін. // Трансплантология. - 2004. - Т. 5, № 1. - С. 39-43.
 • Білько Н.М., Дорошенко О.Я. Оцінка потенціалу експансії стовбурових клітин кордової крові та кісткового мозку // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 27-29.
 • Великий М.М., Маєвська О.М., Бойко М.М. Активність каталази за дії нітриту натрію та карнозину in vitro // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 140-143.
 • Великий М.М., Сибірна Н.О., Вовк О.І. Роль фосфатидилінозитол-3-кінази в регуляції агрегаційної здатності тромбоцитів за цукрового діабету 1-го типу // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 96-101.
 • Отримання міжтрибних соматичних гібридів Brassica juncea + Arabidobsis thaliana та дослідження поведінки трансгенних ознак / Ю.Ю. Глєба, О.О. Овчаренко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 3. - С. 3-8.
 • Отримання трансгенних рослин цукрового буряку (Beta vulgaris L.) ліній О-типу за допомогою Agrobacterium tumefaciens / Ю.Ю. Глєба, О.М. Кіщенко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 5. - С. 3-8.
 • Гродзинський Д.М., Тордія Н.В. Дослідження швидкості руху цитоплазми як цитофізіологічний метод в радіобіологічному експерименті // Цитология и генетика. - 2004. -Т. 38, № 1. - С. 63-71.
 • Гродзинський Д.М., Глазко В. Рец.: Еколого-генетичні пріоритети інтенсифікації рослинництва // Вісн. НАН України. - 2005. - № 9. - С. 57-62. - Рец. на кн.: Жученко А.А. Экологическая генетика культурних растений и проблемы агросферы (теорія и практика): В 2т. - М.: ООО "Изд-во Агрорус", 2004. - 1156с.
 • Окисно-відновний стан NAD-ПАР і активність лактатдегідрогенази та NAD-ази у тканинах морських свинок на різних стадіях експериментального алергічного енцефаломієліту // Г.В. Донченко, Е.П. Пасічна, Р.П. Морозова та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 6. - С. 88-94.
 • Донченко Г.В., Пархоменко Ю.М., Кучмеровська Т.М. Ростислав Всеволодович Чаговець. Творчий шлях та наукова школа (до 100-річчя від дня народження) // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 7-22.
 • Теоретичні та практичні аспекти вітамінології у розвитку тваринництва в Україні / Г.В. Донченко, Д.О. Мельничук, М.О. Захаренко та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 64-67.
 • Корнелюк О.І., Івахно С.С. Мікроареї: огляд технологій та аналіз даних // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 5-19.
 • Структурна біоінформатика в постгеномну еру / О.І. Корнелюк, К.О. Одинець, С.С. Івахно та ін. // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 1-2. - С. 78-91.
 • Ідентифікація та каталітичні властивості Mg2+ - залежної АТР-гідролази цитоплазматичної мембрани Bacillus sp. B4253, здатних до накопичення золота / С.О. Костерін, Г.В. Данилович, Т.Г. Грузіна та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 45-51.
 • Костерін С.О., Данилович Г.В. Кінетичні закономірності перебігу та можливий механізм реакції Mg2+- залежного ферментативного гідролізу АТР у фракції плазматичних мембран гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 6. - С. 142-150.
 • Вплив алканізації позаклітинного середовища на внутрішньоклітинну кальцієву сигналізацію в нейронах дорсального рога спинного мозку щурів / П.Г. Костюк, Є.С. Потапенко, О.В. Гірник та ін. // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 86-87.
 • Вплив блокади синаптичної передачі та гіпоглікемії на імпульсну нейронну активність у культурі нейронів гіпокампа щура / П.Г. Костюк, С.Ю. Іванова, М.В. Сторожук та ін. // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 16-21.
 • Костюк П.Г., Пінченко В.О., Костюк О.П. Вплив зовнішньоклітинної ацидифікації на низько порогові кальцієві струми в нейронах дорсальних гангліїв щурів // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 85.
 • Вплив ніфедипіну на клоновані та ендогенні кальцієві низькопорогові канали / П.Г. Костюк, Т.І. Желай, О.К. Щегловітов та ін. // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 78-79.
 • Костюк П.Г., Іванова С.Ю. Збільшення ефективності ГАМКергічної синаптичної передачі після тривалої блокади ГАМКа - рецепторів у культурі нейронів гіпокампа щура // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 10-15.
 • Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України - 70 років / П.Г. Костюк, В.Ф. Сагач, В.М. Киянко та ін. // Фізіологічний журн. - 2004. - Т. 50, № 2. - С. 3-18.
 • Костюк П.Г. Станка Р.І., Лук'янець О.О. Клітинні механізми змін концентрації кальцію в сенсорних нейронах щурів при гіпоксичному впливі // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 89-90.
 • Дезинфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.В. Нів'євська та ін. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 29-35.
 • Михальський Л.О. Деякі сучасні напрями біотехнології у лекційному курсі для магістрів біології // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / Редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА.- К., 2004. - С. 3-20.
 • Михальський Л.О., Ногіна Т.М., Фуртат І.М. Зміни деяких біологічних властивостей непатогенних коринебактерій в умовах адаптації до лаурілсульфату Na // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса, 15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т- во мікробіологів України; Ін- т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О.: Астропринт, 2004. - С. 87.
 • Михальський Л.О., Фуртат І.М., Зубарєва А.В. Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 8-14.
 • Фізико-хімічна та імунобіологічна характеристика препаратів, отриманих з клітин непатогенних коринебактерій / Л.О. Михальський, О. Сащук, Е.О. Коваленко та ін. // Шевченківська весна: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених / Ред. В.П. Гондол; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 36-38.
 • Вторинний оксидний стрес як елемент адаптивної відповіді рослин на дію несприятливих факторів довкілля / М.М. Мусієнко, Н.Ю. Таран, О.А. Оканенко и др. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 3-14.
 • Мультиваріабельність і багаторівневість складових адаптаційного синдрому у рослин до засолення / М.М. Мусієнко, О.Є. Пюрко, О.А. Оканенко та ін. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 15-26.
 • Оболенська М.Ю., Михайлов А.І. Шлях до таємниць сотворіння світу починався в Одесі. ( до 100-ліття від дня народження Г.А. Гамова) // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 3. - С. 262-263.
 • Дія різнометальних комплексів міді, кадмію та нікелю на бактеріофаг Т4 / В.П. Поліщук, Н.С. Придаус, А.В. Харіна // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 35-38.
 • Савцова З.Д., Усач О.М., Юдіна О.Ю. Порівняльне вивчення ефективності надмалих та алопатичних доз протипухлинної аутовакцини у мишей з карциномою Льюїс // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 14-19.
 • Клітини РС-12 гідролізують фібриновий згусток шляхом продукції плазміногену та його тканинного активатора / М.В. Скок, Ю.І. Петрова, О.М. Савчук та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 64-68.
 • Скок М.В. Нікотинові рецептори нейронного типу: будова і функції у клітинах різного походження // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 3. - С. 5-15.
 • Скок М.В., Коваль Л.М. Роль нікотину в регуляції функцій трансформованих В-лімфоцитів // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 130-131.
 • Скок М.В., Григоров О.О., Скок В.І. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів підслизового сплетення тонкого кишечника морської свинки // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 73-78.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Войтенко Л.П. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 79-80.
 • Дезинфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості / І.М. Фуртат, Т.В. Нів'євська, Л.О. Михальський та ін // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004. - С. 29-35.
 • Фуртат І.М., Сенчугова Н.А. Дослідження біологічної активності екзометаболітів бактерій - представників родів Bacillus та Azonomas // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса, 15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т-во мікробіологів України; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О. : Астропринт, 2004 - С. 236.
 • Зміна деяких біологічних властивостей Corynebacterium variabilis після адаптації до катіонної поверхнево-активної речовини гіаміну / І.М.Фуртат, Л.О. Михальський, Л.Г. Степура, О.С. Радченко // Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Біологія. - 2004. - Вип. 42-43. - С. 105-107.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Михальський Л.О. Зміни деяких біологічних властивостей непатогенних коринебактерій в умовах адаптації до лаурілсульфату Na // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса ,15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т-во мікробіологів України; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О. : Астропринт, 2004. - С. 87.
 • Фуртат І.М., Михальський Л.О., Зубарєва А.В. Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 8-14.
 • Сукупна резистентність бактерій, виділених із грунтів України, до деяких полютантів та антибіотиків // І.М.Фуртат, Л.О. Михальський, Л.Г. Степура, О.С. Радченко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. - 2004. - Вип. 9. - С. 50-51.
 • Фізико-хімічна та імунобіологічна характеристика препаратів, отриманих з клітин непатогенних коринебактерій / І.М. Фуртат, О. Сащук, Е.О. Коваленко та ін. // Шевченківська весна: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 13-14 трав., 2004 р. / Ред. В.П. Гондол; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 36-38.
 • Вплив ніфедипіну на клоновані та ендогенні кальцієві низько порогові канали / Я.М. Шуба, Т.І. Желай, О.К. Щегловітов та ін. / Нейрофизиологія. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 78-79.
 • Тернавська Т.К., Антонюк М.З., Мартыненко В.С. Наследование генов зерновой эстеразы в популяциязх ржи ( Secale cereale L) // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 5. - С. 16-23.
 • Ternovskaya T.K., Martynenko V.S., Yegorova T.V. Genetic analysis of gross-polinated spesies, Secale cereale L., for the character with polymorphyc genetic basis // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 3. - С. 29-37.
 • Безусько А.Г., Сытник К.М. Значение работ Д.К. Зерова для развития отложений квартера Украины / А.Г. Безусько, // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 4-6.
 • Безусько Л.Г., Мосякин С.Л. Видовые определения пыльцы маревых и возможности их использование в палинологии отложений квартера Украины // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 3-4.
 • Безусько Л.Г., Архангельский Д.Б., Романова Л.С. Некоторые экологические аспекты дифференциации пыльцы родов Otites Adans. и Dianthus L // Бюллетень Москвосковского общества испытателей природы. Отдел биолог. - 2004. - Т.109, Вып.1. - С. 50-52.
 • Безусько Л.Г., Мосякин С.Л. Происхождение и ранняя эволюция маревых (Chenopodiaceae Vent.): палеоботанические данные в свете таксономии и географи // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 57-58.
 • Характер взаимодействия стромального матрикса и АС 133+ клеток кордовой крови в трёхмерной культуре in vitro / Н.М. Билько, И.А. Вотякова, С. В. Василовская та ін. // Цитология. - 2004. - Т. 46. №10 - С. 897-898.
 • Блюм Я.Б., Баер Г.Я., Емец А.И. Введение в культуру in vitro и регенерационная способность сортов льна - долгунца с различной устойчивостью к полеганию // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 48-54.
 • Оценка эмбриогенного потенциала сортов сои, районированных в зоне украинских Лесостепи и Полесья, как необходимый этап для их дальнейшей трансформации / Я.Б. Блюм, А.В. Пахомов, А.И. Емец и др. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 1. - С. 49-54.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В. Влияние a -токоферола на апоптоз и некроз тимоцитов крыс, индуцированные Ca2+- ионофором А23187 в различных концентрациях // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 1. - С. 103-107.
 • Влияние солей йода и кобальта на содержание биологически активных веществ в биомассе спирулины / Г.В. Донченко, А.В. Котинский, Л.А. Чернухина и др. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 112-116.
 • Корнелюк О.І., Кордыш М.А. Мониторинг конформационного изменения окружения флуорофора Тrр144 в С-модуле тирозил-тРНК синтетазы при тепловой денатурации // Доп. НАН України. - 2004. - № 1. - С. 156-161.
 • Обобщённый параметр упорядочения S2 для связи N-H пептидной группы как мера конформационной подвижности белка: сравнение алгоритмов расчёта S2 из данных симуляции молекулярной динамики / А.И. Корнелюк, Д.Б. Ковальский, О.С. Иванова и др. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 128-132.
 • Антигенные свойства Corynebacterium Flavescens и Corynebacterium terpenotabidum и их серологическое родство с другими непатогенными представителями рода / Л.А. Михальский, И.М. Фуртат, А.В. Зубарева и др. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материали междунар. конф., г Минск, 26-28 мая 2004 г. / НАН Беларуси. Отд. биол. наук, Ин-т микробиологии, Концерн "Белбиофарм", Белор. республ. фонд фундаментальних исследований. - Минск, 2004. - С. 34-36.
 • Антигенные свойства Corynebacterium Flavescens и Corynebacterium terpenotabidum и их серологическое родство с другими непатогенными представителями рода / И.М. Фуртат, Л.А. Михальский, А.В. Зубарева и др. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материали междунар. конф., г Минск, 26-28 мая 2004 г. / НАН Беларуси. Отд. биол. наук, Ин-т микробиологии, Концерн "Белбиофарм", Белор. республ. фонд фундаментальних исследований. - Минск, 2004.- С. 34-36.
 • Ex vivo proliferation and differentiation of cord blood cells in gel culture system / N. Bilko, D. Bilko // 45 th International Meeting European of Molecular Biology, Biochmistry and Tissue Culture, Germany, Munster, 2004. - L.3, Р.59.
 • Affinity purification of streptavidin using tobacco mosaic virus particles as purification tags / Yu. Gleba, G. Eisner, S. Baskomb etc. // Analytical Biochemistry. - 2004. - Vol. 333, № 2. - P. 230-235.
 • Poly(ADP-ribosyl)ation enhancement in brain cell nuclei is associated with diabetic neuropathy / G.V. Donchenko, T. Kuchmerovska, I. Shymanskyy etc. // Journal of Diabetes and its Complications. - 2004. - Vol. 18, № 4. - P. 198-204.
 • Корнелюк О.І., Ковальський Д.Б., Дубина В.М. Исследование влияния консервативной мутации Leu 10> Ile на внутримолекулярную подвижность ВИЧ-1 протеазы методом молекулярной динамики // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 4. - С. 321-324.
 • Kornelyuk A.I., Ivakhno S.S. Cytokine-like activities of some aminoacyl-tRna synthetases and auxiliary p43 cofactor of aminoacylation reaction and their role in oncogenesis // Experimental Oncology. - 2004. - Vol. 26, № 4. - P. 250-255.
 • Alkalinization-induced changes in intracellular calcium in rat spinal cord neurons / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Neurochemical Research. - 2004. - Vol. 29, № 9. - P. 1659-1665.
 • Acetylcholine-induced calcium signalling in adrenaline- and noradrenaline-containing adrenal chromaffin cells / P.G. Kostyuk, E.N. Yavorskaya, O.L. Zaika etc. // Archives of Biochemistry and Biophysics. - 2004. - Vol. 424, № 1. - P. 23-32.
 • Diabetes-induced abnormalities in ER calcium mobilization in primary and secondary nociceptive neurons / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Pflugers Archiv European Journal of Physiology. - 2004. - Vol. 448, № 4. - P. 395-401.
 • Differential properties of GABAergic synaptic connections in rat hippocampal cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, I.V. Lushnikova etc. // Synapse. - 2004. - Vol. 53, № 2. - P. 122-130.
 • Distribution of neuronal nicotinic acetylcholine receptors containing different alpha-subunits in the submucosal plexus of the guinea-pig / M.V. Skok, V. Skok, L.P. Voitenko etc. // Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. - 2004. - Vol. 110, № 1. - P. 19-26.
 • Functional nicotinic acetylcholine receptors in the neurons of rat intracardiac ganglia / M.V. Skok, H.E. Purnyn, V. Rikhalsky ets. // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 79-84.
 • The β-subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in the neurons of the guinea pig inferior mesenteric ganglion / M.V. Skok, L.P. Voitenko, O.M. Koval etc. // Neuroscience Letters. - 2004. - Vol. 365, № 2. - P. 143-146.
 • Bcl-2-dependent modulation of swelling-activated Cl- current and ClC-3 expression in Human prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Skruma etc. // Cancer Research. - 2004. - Vol. 64, № 14. - Р. 4841-4848.
 • Ca2+ homeostasis and apoptotic resistance of neuroendocrine-differentiated prostate cancer cells / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, P. Mariot etc. // Cell Death and Differentiation. - 2004. - Vol. 11, № 3. - P. 321-330.
 • Shuba Ya., Prevarskaya N., Skruma R. Ca2+ homeostasis in apoptotic resistance of prostate cancer cells / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, R. Skruma // Biochemical and Biophysical Research Communications. - 2004. - Vol. 322, № 4. - P. 1326-1335.
 • Comparative analysis of the mechanisms underlying nifedipine-induced blockade of three subtypes of T-type Ca2+ channels / Ya. Shuba, A.K. Zhelay, V.G. Naidenov etc. // Neurophysiology. - 2004. - Vol. 36, № 2. - P. 93-101.
 • Effect of neuroendocrine differentiation of cells of the LNCaP line of prostate carcinoma on the characteristics of the volume-sensitive chloride current (ICl,swell) / Ya. Shuba, R.N. Lazarenko, N.K. Pogorelaya etc. // Neurophysiology. - 2004. - Vol. 36, № 1. - P.79.
 • 2-APB inhibits volume-regulated anion channels independently from intracellular calcium signaling modulation / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, R. Skruma etc. // FEBS Letters. - 2004. - Vol. 556, № 1-3. - P. 121-126.
 • Shuba Ya. , Prevarskaya N., Skruma R. Two types of store-operated Ca2+ channels with different activation modes and molecular origin in LNCaP human prostate cancer epithelial cells // Journal of Biological Chemistry. - Vol. 279, № 29. - P. 30326-30337.

2003

 • Безусько А.Г. Палеоботанічні дослідження відкладів голоцену Житомирського Полісся у працях Д.К. Зерова. // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 171-174.
 • Стан палінологічної вивченості рис-вюрмських відкладів розрізу Колодіїв (Україна, Івано-Франківська область) / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, К.М. Ситник та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-15.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Пилок родини Chenopodiaceae Vent. - індикатор природних та антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 392-395.
 • Білько Н.М., Дорошенко О.Я, Білько Д.І. Вивчення альтернативних джерел стовбурових клітин для трансплантації. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 367-369.
 • Оцінка проліферативного потенціалу кровотворних стовбурових клітин, отриманих з онтогенетично різних джерел / Н.М. Білько, О.Я. Дорошенко, С.В. Василовська, та ін. // Трансплантология. - 2003. - Т. 4, № 1. - С. 58-59.
 • З'ясування ролі тирозинкінази Syk під час нейрональної диференціації клітин ембріональної карциноми миші Р19, індукованої ретиноєвою кислотою / Я.Б. Блюм, В.М. Кухарський, Е. Драберова та ін. // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С. 445-450.
 • Активність ферментів антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкого кмшечника та клітинах крові за іонізуючого опромінення та введення щурам вітаміну Е / М.М. Великий, Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 87-94.
 • Великий М.М. [Рецензія] // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 3. - С. 137. - Рец. на кн.: Практикум з біологічної хімії / Ред О.Я. Склярова. - К.: Здоров'я, 2002. - 296с.
 • Генетична трансформація пластомів цибридних рослин (+ Scopolia carniolica) та ( Niconiata tabacum ( + Physochlaine officinalis / Ю.Ю. Глєба, К.С. Ситник, І.К. Комарницький та ін. // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 5. - С. 517-522.
 • Гродзинський Д.М., Буряк І.І., Осборн Д. Деградація теломер при зберіганні насіння // Доп. НАН України. - 2003. - № 8. - С. 158-162.
 • Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності. 1. Характеристика дозових залежностей / Д.М. Гродзинський, Н.К. Куцоконь, В.Ф. Безруков та ін. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 4. - С. 20-25.
 • Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Михєєв О.М. Механізми регуляції монокарпічного старіння рослин // Физиология и биохимия культур. растеней. - 2003. - Т. 35, № 3. - С. 187-199.
 • Трансдукція сигналу в клітинах Allium cepa при "окислювальному вибусі" / Д.М. Гродзинський, Ж.М. Кравчук, М.О. Дружина та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 1. - С. 167-171.
 • Активність ферментів антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкого кишечника та клітинах крові за іонізуючого опромінення та введення щурам вітаміну Е / Г.В. Донченко, Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 87-94.
 • Вплив a -токоферолу і його коротколанцюгової похідної на організм за умов дії стресових факторів різної природи / Г.В. Донченко, Л.С. Мхітарян, І.В. Кузьменко та ін. // Мед. хімія. - 2003. - Т. 5, № 4. - С. 5-10.
 • Стан ГАМК-бензодіазепінового рецепторного комплексу за діабетичної нейропатії: ефект нікотинаміду та нікотиноїл- ГАМК / Г.В. Донченко, Т.М. Кучмеровська, І.О. Шиманський та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 83-89.
 • Розробка методу експресного виявлення дифтерійного токсину на основі імунохроматографії з колоїдним золотом / Д.В. Колибо, Г.А. Аль-Махмуд, С. І. Романюк та ін. //Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 5. - С. 123-124.
 • Вивчення дії фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у печінці щурів / В.І. Комаренко, Т.П. Палатний, П.І. Янчук та ін. // Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2003. - Вип. 52: Біологічні науки. - С. 96-99.
 • Комаренко В.І., Палатний Т.П., Янчук П.І. Дослідження впливу фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у тканинах печінки щурів // Природничий альманах. - Херсон, 2003. - Вип. 3: Біологічні науки. - С. 123-131.
 • Дослідження внутрішньомолекулярної рухливості цитокін-подібного С-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців методом молекулярної динаміки / О.І. Корнелюк, Д.С. Каніболоцький, К.А. Одинець та ін. // Фізика живого. - 2003. - Т. 11, № 2. - С. 61-71.
 • Корнелюк О.І., Одинець К.О. Молекулярні аспекти будови і експресії геному коронавірусу SARS // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С . 414-431.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Вивчення механізму дії еозину Y на Са2+, Mg2+-АРТ-азу сарколеми гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 3. - С. 50-53.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Використання очищеної Са2+, Mg2+-АРТ-ази плазматичної мембрани клітин міометрія для порівняльної оцінки ефективності дії інгібіторів енергозалежного транспортування іонів кальцію // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 33-38.
 • Костерін С.О., Вадзюк О.Б. Вплив кофеїну на азидчутливе Mg2+, АРТ-залежне збільшення флуросцентної відповіді тетрацикліну при моделюванні акумуляції іонів Са в мітохондріях // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 47-45.
 • Костерін С.О., Лабинцева Р.Д., Ульяненко Т.В. Вплив поліамінів на АТР-азну активність актоміозину гладенького м'яза матки // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 60-66.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Вплив сперміну на активність очищеної Са2+, Mg2+-АРТ-ази плазматичної мембрани клітин міометрія // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 4. - С. 51-56.
 • Костерін С.О., Вадзюк О.Б., Борисова Л.А. Чутлива до протонофору СCСР зміна флуоресценції тетрацикліну за умов моделювання Mg,2+-АРТ-залежного транспортування іонів Са в мітохондріях гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 4. - С. 64-74.
 • Внутрішньоклітинний кальцієвий гомеостаз сенсорних нейронів при гіпоксичних впливах / П.Г. Костюк, Р.І. Станіка, Л.М. Коваль та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т.49, № 3. - С. 3-10.
 • Пермеабілізовані клітини слинних залоз як модель для вивчення кальцій транспортних систем мембрани ендоплазматичного ретикулума / П.Г. Костюк, О.В. Копач, І.А. Кругликов та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 5. - С. 31-42.
 • Піввіку на теренах профілактичної медицини та екології: До ювілею І.М. Трахтенберга / П.Г. Костюк, О.О. Мойбенко, В.Ф. Сагач та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 6. - С. 104-106.
 • Вплив пероксиду водню на зміну цитозольного кальцію в тимоцитах щура / О.П. Матишевська, Ю.В. Семёнов, А.Ю. Артеменко та ін. // Физика живого. - 2003. - Т. 11, № 1. - С. 58-63.
 • Дослідження структурного стану хроматину у тимоцитах післядії радіації та пероксиду водню in vitro / О.П. Матишевська, І.І. Гринюк, В.Н. Чабанний та ін. // Физика живого. - 2003. - Т. 11, № 2. - С. 37-45.
 • Чутливість непатогенних видів роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин / Л.О.Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 369-372.
 • Мусієнко М.М. Золоті імена України, народжені університетом Святого Володимира: Микола Григорович Холодний // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 3. - С. 336-346.
 • Мусієнко М.М., Федорчук І.В., Ольхович О.П. Моніторинг водних екосистем національного природного парку "Подільські Товтри" за гідрологічними показниками // Заповідна справа в Україні / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Канів. природний заповідник. - 2003. - Т. 9, Вип. 1. - С. 73-81.
 • Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини в умовах несприятливого довкілля / М.Ю. Оболенська, Н.М. Теплюк, Л.Я. Сазонова, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 379-382.
 • Оболенська М.Ю., Слончак А.М. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для отримання промоторного фрагмента гена GSTP1 // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. - К., 2003. - С. 382-385.
 • Моніторинг деяких вірусів злакових в агроценозах України / В.П. Поліщук, Г.О. Снігур, І.Г. Будзанівська та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 385-388.
 • Визначення кореляційних зв'язків між впливом протипухлинних вакцин серії ІЕПОР на дискретні імунологічні показники та ефективністю вакцинотерапії // З.Д. Савкова, Н.І. Федосова, О.М. Усач, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 388-392.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Скок В.І. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки: електрофізіологічне дослідження // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 1. - С. 19-25.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Войтенко Л.П. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки: імуногістохімічне дослідження // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 2. - С. 90-97.
 • Сорочинський Б.В. Роль ушкодження унікальних та масових структур клітини в формуванні її реакції на опромінення // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 9. - С. 120-124.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Михальський Л.О. Чутливість непатогенних видів роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки: / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 369-372.
 • Вплив нейроендокринного диференціювання клітин раку простати людини лінії LNCaP на характеристики об'ємчутливого хлорного струму / Я.М. Шуба, Р.М. Лазаренко, Ю.М. Вітко та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 6. - С. 3-13.
 • Тернавська Т.К., Вдовиченко Ж.В., Антонюк М.З. Воздействие гаметоцидной хромосомы 4S1 на соотношение фенотипического расщепления при генетическом анализе линий мягкой пшеницы // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 49-56.
 • Тернавська Т.К. , Егорова Т.В. Генетический анализ овса посевного (Avena sativa L.) с помощью теста совместного шкалирования // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 30-40.
 • Тернавська Т.К., Вдовиченко Ж.В. Зависимость результатов генетического анализа самоопыляющихся видов злаков от природы картирующей популяции // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 3. - С. 67-79.
 • Палинологическое обоснование основных изменений состава лесов равнинной части Украины в голоцене / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякин и др. // Палеонтология и природопользование: Тез. докл. ХLІХ сессии Палеонтол. о-ва., г. Москва 7- 11 апр., 2003 г. / РАН., Палеонтол. о- во, Палеонтол. о- во РАН. - С.Пб., 2003. - С. 25-26.
 • Палинологическое обоснование основных изменений состава лесов равнинной части Украины в голоцене / Л.Г. Безусько, А.Г. Безусько, С.Л. Мосякин, З.Н. Цымбалюк // Палеонтология и природопользование: Тез. докл. ХLІХ сессии Палеонтол. о-ва., г. Москва 7- 11 апр., 2003 г. / РАН., Палеонтол. о- во, Палеонтол. о- во РАН. - С.Пб., 2003. - С. 25-26.
 • Блюм Я.Б., Ныпорко А.Ю., Демчук О.Н. Анализ структурных особенностей a-тубулина растений, обеспечивающих повышенную устойчивость к холоду // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 6. - С. 3-11.
 • Введение в культуру in vitro и регенерація растений дагуссы ( Eleusine coracana(L.) Gaertn.) сорта Тропиканка / Я.Б. Блюм, А.И. Емер, Г.Я. Баер и др. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2003. - Т. 35, № 2. - С. 152-159.
 • Блюм Я.Б., Емец А.И. Микропротопласты как эффективный способ перенесения отдельных хромосом между несовместимыми видами растений // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 39- 48.
 • Блюм Я.Б., Ныпорко А.Ю., Живолуп А.Н. Сравнительный анализ первичной структуры мутантных тубулинов, устойчивых к антимикротрубочковым соединениям, для предсказания позиций новых мутаций с аналогичными свойствами // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 69-78.
 • Анализ ядерного и митохондриального геномов у транспластомных растений Salpiglossing sinuate, полученных путём переноса трансформированных пластид от цибрида N. tabacum (+ S. sinuate) / Ю.Ю. Глеба, Е.С. Сытник, А.Ф. Парий и др. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 3-8.
 • Получение и анализ межродовых соматических гибридов между Brassica napus и линией типа "albino" Orychophragmus violaceus / Ю.Ю. Глеба, М.Ю. Василенко, И.К. Комарницкий и др. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 1. - С. 3-10.
 • Донченко Г.В., Кузьменко И.В., Звайд Ф.Р. Антигипоксический эффект витамина Е и его производного в условиях моделирования гипоксических состояний различного генеза у крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 67-71.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В., Капралов А.А. Витамин Е и апоптоз // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 25-34.
 • Донченко Г.В., Янчий О.Р., Пархоменко Ю.М. Внутриклеточная локализация тиаминсвязывающих белков печени и почек крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 111-114.
 • Донченко Г.В., Кузьменко И.В., Звайд Ф.Р. Содержание и функционирование убихинона в цепи транспорта электронов митохондрий при экспериментальном очаговом миокардите у крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 1. - С. 38-41.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В., Капралов А.А. Сравнительное исследование действия ? -токоферола, его синтетического метаболита и ионола на индуцированный дексаметазоном апоптоз тимоцитов крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 1. - С. 78-84.
 • Корнелюк О.І., Кордыш М.А., Одынец К.А. Trp144 как флуоресцентный зонд для изучения конформационной подвижности С - модуля эукариотической тирозил-тРНК синтетазы // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С. 436-439.
 • Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы на лимфоцитах периферической крови при болезни Альцгеймера / М.В. Скок, Л.Н. Коваль, Н.Ю. Бачинская и др. // Доп. НАН України. - 2003. - № 9. - С. 188 -192.
 • Сорочинський Б.В. Молекулярно-биологическая природа морфологических аномалий среди голосеменных растений, индуцированных хроническим облучением в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС: акцент на возможную роль цитоскелета // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 49-55.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G. Some problems of the palynology of the Riss-Wurm deposits of the section Kolodiiv (Halyc Prydnistrov'ja, Region, Ukraine) // Lessy i paleolit Nadniestrza Halickiego: XІІ ukrainsko-polskie seminarium terenove Stratygraficzna korelacja lessow iosadow lodowcowych Ukrainy I Polski, Lublin, 15-19 september 2003. - Lublin, 2003. - P. 6-8.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G. Some problems of the palynology of the Riss-Wurm deposits of the section Kolodiiv (Halyc Prydnistrov'ja, Region, Ukraine) / L.G. Bezusko A.G. Bezusko // Lessy i paleolit Nadniestrza Halickiego: XІІ ukrainsko-polskie seminarium terenove Stratygraficzna korelacja lessow iosadow lodowcowych Ukrainy i Polski, Lublin, 15-19 september 2003. - Lublin, 2003. - P. 6-8.
 • Блюм Я.Б. Cold adaptation of plant microtubules: structural interpretation of primary sequence changes in a highly conserved region of alpha-tubulin // Cell. Biol. Int. - 2003. - Т. 27. - Р. 241-243.
 • Костерін С.О. Kinetics and energetics of Mg2+, ATP-dependent Ca2+ transport in the plasma membrane of smooth muscle cells // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - P. 215-228.
 • Action of hypoxia on different types of calcium channels in hippocampal neurons / P.G. Kostyuk, O.V. Kravchyk, V.M. Shkrul etc. // Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. - 2003. - Vol. 1618, № 1. - P. 33-38.
 • Blocking of cloned low-threshold Ca2+ channels by neuroleptic drugs / P.G. Kostyuk, Ya. Shuba, V. Osipenko etc. // Neurophysiology. - 2003. - Vol. 35, №1. - P. 7-16.
 • Effect of hypoxia on calcium channels depends on extracellular calcium in CA1 hippocampal neurons / P.G. Kostyuk, O.V. Kravchyk, V.M. Shkrul etc. // Brain Research. - 2003. - Vol. 980, № 1. - P. 128-134.
 • Chronic treatment with ionotropic glutamate receptor antagonist kynurenate affects GABAergic synaptic transmission in rat hippocampal cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, M.V. Strozhuk etc. // Neuroscience Letters. - 2003. - Vol. 341, № 1. - P. 61-64.
 • Kostyuk P., Ivanova S.Y. Homestatic regulation of the efficacy of synaptic transmission // Нейрофизиология. - 2003.- Т. 35, № 3-4. - Р. 350.
 • Imaging of [Ca2+] in the intracellular calcium stores of permeabilized cells / P. Kostyuk, N. Fedirko, O. Kopach etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 345-346.
 • Intracellular calcium homeostasis changes induced in rat spinal cord neurons by extracellular acidification / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Neurochemical Research. - 2003. - Vol. 28, № 10. - P. 1543-1547.
 • Roles of nicotinic and muscarinic receptors in calcium signaling and transmitter release / P. Kostyuk, O.M. Pochynyuk, O.L. Zaika etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 229-235.
 • a - Subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in neurons of the rat submandibular ganglia / M.V. Skok, H.E. Purnun, O.V. Rikhalsky etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 368.
 • β2- and β4-subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in the guinea pig inferior mesenteric ganglion: immunohistochemical and elektrophysiological studies / M.V. Skok, O.M. Koval, L.P. Voitenko ets. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 355.
 • Functional nicotinic acetylcholine receptors are expressed in B lymphocyte - derived cell lines / M.V. Skok, E.N. Kalashnik, L.N. Koval ets. // Molecular Pharmacol. - 2003. - Vol. 64, № 4. - P. 885-889.
 • a1-adrenergic receptors activate Ca2+-permeable cationic channels in prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, V. Sydorenko, N. Prevarskaya etc. // Journal of Clinical Investigation. - 2003. - Vol. 111, № 11. - P. 691-1701.
 • Blocking of cloned low-threshold Ca2+ channels by neuroleptic drugs / Ya. Shuba, V. Osipenko, P.G. Kostyuk etc. // Neurophysiology. - 2003. - Vol. 35, №1. - P. 7-16.
 • Preferential block of a1H subunit of the LVA Ca2+ channels by nifedipine / Ya. Shuba, A. Shcheglovitov, V. Osipenko etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - С. 370.
 • Receptor-coupled, DAG-gated Ca2+-permeable cationic channels in LNCaP human prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, V. Sydorenko, N. Prevarskaya etc. // Journal of Physiology. - 2003. - Vol. 548, № 3. - P. 823-836.
 • Specific effects of nifedipine on endogenous LVA Ca2+ channel subtypes / Ya. Shuba, T. Zhelay, A. Shcheglovitov etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 379.
 • Store-operated Ca2+ channels in prostate cancer epithelial cells: Function, regulation, and role in carcinogenesis / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Skruma etc. // Cell Calcium. - 2003. - Vol. 33, № 5-6. - P. 357-373.
 • Shuba Ya. , Prevarskaya N., Skruma R. Store-operated Ca2+ current in prostate cancer epithelial cells: Role of endogenous Ca2+ transporter type 1 // Journal of Biological Chemistry. - 2003. - Vol. 278, № 17. - P. 15381-15389.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна