Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Агроекологія
Дисципліна ставить за мету дати студентам уяву про сутність, мету, завдання, складові елементи і значення цієї науки для розвитку агросфери і суспільства, навчити їх новим підходам і методам еколого-безпечного сільськогосподарського виробництва, методам екологізації АПК, ознайомити з засобами відтворення продуктивності сучасних агроландшафтів і забезпечення виробництва достатньої для суспільства кількості екологічно безпечної продукції.


Адаптація до змін клімату
Навчальна дисципліна "Адаптація до зміни клімату" спрямована на формування у студентів знань, системного бачення та відповідних умінь стосовно визначення та поводження з інформаційними, політичними, соціальними, екологічними, економічними чинниками, що сприяють збалансованому природокористуванню, охороні довкілля, зменшенню/пом'якшенню наслідків та адаптації до зміни клімату. Курс передбачає розгляд підходів, екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання функціонування об'єктів виробничої діяльності.


Альтернативна енергетика
Завдяки цьому курсу студенти навчаться приймати рішення щодо вибору енергетичних варіантів у ринковій економіці з демократією. Студенти також дізнаються, як економіка пов'язана з прийняттям рішень. Реальні питання здоров'я та навколишнього середовища вводяться в практику, щоб допомогти студентам зрозуміти лекції. Щоб пройти цей курс, студенти повинні читати, писати та говорити англійською мовою, а також розуміти основи персональних комп'ютерів. With this course, the students will learn how to make decisions for selecting the energy options, in the market economy with democracy. The students will also learn how economics relates to decision making. Real life issues on health and environment are introduced in the practices to help students to understand the lectures. To take this course, the students need to read, write, and speak English and to understand the basics of personal computers. Some of the course materials are the articles that Yoshio Matsuki had published during the time when the energy market of the European Union was expanding.


Аспірантський дослідницький семінар


Безпека життєдіяльності
Курс присвячено вивченню небезпек, їхнього впливу на людину та навколишнє середовище, захисту від них. Розглядаються загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, аналіз характеру і наслідків впливу небезпек на життя та здоров'я людини, формування необхідних вмінь та навичок для запобігання й ліквідації небезпек. Наукова основа даної навчальної дисципліни складається з результатів сучасних досліджень з фізіології та психології праці, ергономіки, екології тощо.


Біогеографія
В курсі розкривається сутність біогеографії як однієї з наукових основ охорони біологічного різноманіття.Висвітлено закономірності географічного поширення організмів на поверхні Землі. на основі еволюційного вчення.Основна увага приділяється принциповим теоретичним та методичним положенням біогеографії, вченню про ареали та про біоту Землі.Біогеографічна картина світу розкривається через огляд біотичних царств та біомів.Розглядається співвідношення екологічних та історичних факторів у формуванні просторового розміщення організмів на нашій планеті та їх функціонуванні в ландшафтних екосистемах.Особлива увага приділена впливу людини на географічне поширення організмів та їх угруповань. В процесі вивчення курсу біогеографії студенти отримають знання та навики аналізу ареалів та біомів,які можуть бути використані в науковій роботі.


Біомімікрія
Сьогодні в світі дуже швидко змінюються технології, соціальні умови, економічні процеси. В основі цих змін знаходяться знання, в тому числі і знання про навколишній світ, світ природи. Впродовж своєї історії людина створила або відкрила багато нових об'єктів/технологій/законів, однак, природа продовжує залишатися джерелом нових знань. Тому, курс біомімікрії спрямований на розширення знань про природу, її універсальні і унікальні можливості пристосування до навколишнього середовища. Біомімікрія є творчим процесом, спрямованим на пошук рішень людських проблем шляхом наслідування (перевірених часом) моделей і стратегій природи. В рамках курсу біомімікрії є можливість відкрити/проявити і реалізувати свої творчі здібності. Наразі в сучасному світі більшу увагу звертають не на те, скільки ви знаєте, а як ви вмієте використовувати свої знання. В біомімікрії можуть застосовуватися знання з економіки, соціології, інформатики та інших галузей науки. Тому існує широке поле впровадження знань з біомімікрії, її можна застосовувати до продуктів, процесів або систем в різних напрямках/галузях людської діяльності. Успіх чекає на тих, хто пропонує нові ідеї, не боїться змінювати старі правила, робить світ більш безпечнішим до природи і людей.


Біорізноманіття
Курс "Біорізноманіття" є необхідною складовою частиною дисциплін професійної підготовки магістрів і спрямований на опанування слухачами основних теоретичних положень про живу природу та сучасних методів визначення та оцінки стану біорізноманіття. Курс надає знання про основні поняття і терміни біорізноманіття; основні групи організмів, що населяють Землю; про стан рідкісних та зникаючих видів; основні законодавчі документи, що забезпечують збереження різноманіття, аналізує сучасний стан біорізноманіття планети, регіонів, тощо; навчає прогнозуванню змін біорізноманіття та плануванню заходів по збереженню зникаючих видів, ознайомлює з основними законодавчими актами по його збереженню та методами оцінки та аналізу сучасного стану рідкісних та зникаючих видів. Ця дисципліна формує теоретичні знання щодо впливу біотичних та антропогенних факторів на біорізноманіття та необхідні природоохоронні заходи для підтримання біорізноманіття різних екосистем, а також формує навички застосування інноваційних методів дослідження видів і екосистем.


Відновлення порушеного довкілля


Вступ до адміністративного управління
Мета курсу - надати студентам знання про організацію державного управління, що спрямована на виконання її завдань та функцій у відповідності до прийнятих законів і нормативно-правових актів. В результаті вивчення цієї дисципліни студенти отримують знання про функції та методи роботи органів державне управління та навички, які допоможуть їм оформити документи і скласти іспити/тест на посаду державного службовця вразі їх бажання вступу на державну службу. Під час вивчення курсу з студентами буде застосована навчально-ігрова форма за допомогою якої студенти повинні не тільки показати знаття теоретичного матеріалу, а й навчитися формулювати питання з теми семінарського заняття, навчитися працювати в команді, вміти вести дискусію і володіти загальними знаннями з сфери суспільно-екологічної тематики.


Вступ до екологічної політики
: Навчальний курс "Вступ до екологічної політики" знайомить студентів із основними засадами та принципами екологічної політики, дає розуміння ролі екологічної політики у сталому розвитку України, а також факторів, які впливають на її формування. Основний фокус курсу на національній екологічні політиці, на інструментах її реалізації та фінансуванні. Навчальний курс передбачає поглиблене знайомство з основними стратегічними документами, які визначають національну екологічну політику, а також міжнародні конвенції та процеси. Крім того, курс також висвітлює елементи екологічної політику бізнесу, роль громадських організацій у екополітиці, а також особливості екологічної політики на місцевому рівні.


Вступ до соціальної екології
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань про шляхи еволюції взаємозв'язків людини і природи та показати закономірності цих зв'язків. В результаті вивчення теоретичних основ дисципліни, семінарських занять та практичної роботи студенти отримають знання і дізнаються про: - з основні етапи розвитку суспільства і його впливу на довкілля; - еволюційні взаємозв'язки людини і природи та розуміти закономірності цих зв'язків; - причино-наслідкові зв'язки між розвитком суспільства і технологій, та їх вплив на природне середовище; - необхідність майбутніх змін в розвитку суспільних відносин заради збереження навколишнього природного середовища."


Геоінформаційні системи


Геохімія


Екологічна (зелена) логістика
В результаті опанування програми дисципліни студент матиме цілісну уяву про правову та нормативно-організаційну базу екологічного управління, зеленої логістики, концептуальні положення системи екологічного управління на підприємстві, а також методологічні основи реалізації логістичного підходу у природоохоронній діяльності.


Екологічна безпека
Метою курсу є висвітлення теоретико-правових засад екологічної безпеки, механізмів екологічного моніторингу, теоретичних засад управління екологічною безпекою, нормативно-правових актів, спрямованих на гармонізацію відносин "людина-середовище"; основних механізмів антропогенного впливу на довкілля. Розкрити поняття екологічних криз і небезпечних стихійних явищ, екологічних ризиків та методів їх оцінки, основні методи запобігання забрудненням навколишнього природного середовища.


Екологічна біоіндикація
Студенти знайомляться з різними напрямками біоіндикації, яка ґрунтується на взаємозв'язках між біосистемами чи їх ознаками, характеристиками та абіотичними факторами, дозволяє швидко, надійно та відносно дешево оцінювати вплив і зміну різних екологічних факторів на різних рівнях організації екосистем. У результаті студенти поглиблять знання з екології рослин та тварин, екологічного ландшафтознавства, екосистемології, засвоять різні методи екологічної біоіндикації, які можуть широко використовуватися в різних практичних аспектах.


Екологічна економіка
Навчальний курс спрямований на засвоєння здобувачами вищої освіти рівня "магістр" вмінь та навичок використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності щодо екологічної економіки на різних рівнях прийняття рішень; вміння вибирати оптимальну, з позицій еколого-економічного збалансування, стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов; володіння основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки вартісного виміру антропогенного впливу на довкілля. Курс дає компетентності щодо загальноекономічних основ природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів в системі технологічних укладів та промислових революцій, економічних концепцій "зеленого" курсу суспільного розвитку з позицій концептуалізації економічних знань та економічних шкіл. Навчальний курс "Екологічна економіка" передбачає отримання та засвоєння знань про сучасне розуміння соціально-економічних процесів, які уможливлюють, стимулюють та регулюють природо-ресурсні та довкільні відносини в процесі господарювання.


Екологічна інженерія
Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.


Екологічна політика
Навчальний курс "Екологічна політика" має на меті розвиток у студентів розуміння та навичок з практичного аналізу екологічної політики. Навчальний курс передбачає аналіз факторів впливу на формування екологічної політики через призму національних пріоритетів та світових трендів, вивчення інструментів національної екологічної політики та їх взаємодії для досягнення поставлених цілей, фінансування, а також ролі урядових, неурядових та міжнародних організацій у плануванні та реалізації екологічної політики. Курс також висвітлює елементи екологічної політику бізнесу.


Екологічна токсикологія


Екологічне партнерство
Курс розглядає підходи до вирішення екологічних проблем за допомогою партнерства між державним, приватним і громадським секторами. Студенти отримають знання та навички аналізу цілей трьох секторів, їх сильні і слабкі сторони, джерел фінансування їх діяльності, ключові умови для вдалого партнерства, пов'язані з цим ризики та форми співробітництва. Особливий акцент буде зроблено на механізм державно-приватного партнерства (ДПП) як виду угоди для надання бізнесом та громадськими організаціями послуг, які традиційно надаються державою (наприклад, управління, оренда, концесія, спільні угоди BOT). Для опанування курсу студенти мають описати приклад ДПП в охороні довкілля та використання природних ресурсів, і представити для спільного навчання класу. До прослуховування курсу запрошуються не лише студенти-екологи, але й всі, хто бажає дізнатися за якими формами співпрацюють інституції і яку роль відіграють фінанси. Курс надбудовує на отриманих знаннях із таких курсів як економіка, право, економіка природокористування, екологічне управління, екологічна політика. Курси викладатиметься англійською мовою.


Екологічне планування та екологічні проекти


Екологічне право
Навчальний курс складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються основні поняття та принципи екологічного права. Особлива частина курсу знайомить із природноресурсним правом, природоохоронним правом і правом екологічної безпеки.


Екологічне управління
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень екологічного управління та розвиток у студентів навичок підготовки, управління та оцінки виробничої та інших видів діяльності як управлінської методології вирішення екологічних проблем та реалізації екологічних ініціатив. Курс передбачає розгляд підходів, ідентифікації екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання людської діяльності. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій систем екологічного управління у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати плани екологічного управління різними об'єктами і системами та застосовувати при цьому відповідні механізми, інструменти та кращі практики.


Екологічний маркетинг
Екологічний маркетинг є однією з сучасних маркетингових концепцій для екологічно відповідального бізнесу. Поєднання традиційних маркетингових підходів та аналізу досвіду компаній (у основній своїй масі зарубіжних), численних досліджень поведінки людей, технологічних, технічних та інших особливості виробництва екологічної продукції, сформувалась екологічна маркетингова концепція, що має низку принципових відмінностей. Відтак, екологічний маркетинг є сукупністю методів та інструментів, що дозволяють компаніям та організаціям впливати на цільову аудиторію таким чином, щоб створити цінність екологічного способу життя та досягти тим самим своїх цілей. Екологічний маркетинг є новою господарською практикою, що дозволяє суб'єктам господарювання не тільки отримувати прибутки, але й зменшити до мінімального рівня шкідливий вплив виробничих процесів на довкілля та своєї продукції на здоров'я споживачів.


Екологічний менеджмент


Екологічні біотехнології
Дисципліна складається з трьох розділів. Містить інформацію про предмет, методи і завдання екологічної біотехнології; генетичну інженерію та її застосування. Знайомить з особливостями використання біотехнології в промисловості.


Екологічні основи охорони флористичного різноманіття
В курсі розглядається сутність фітосозології як наукової основи флористичного різноманіття та природоохоронної діяльності.В процесі навчання будуть висвітлені етапи становлення та розвитку фітосозології і показані перспективи її розвитку.Важливою складовою курсу є оцінка значення рослинного світу для функціонування біосфери і життєдіяльності людини.Огляд антропогенного впливу на флористичне різноманіття дозволbть студентам мати реальне уявлення про сучасний стан флористичного різноманіття Землі.Буде висвітлено значення Червоних книг для охорони флористичного різноманіття критеріїв відбору видів природних флор для Червоних книг та пріоритетність охорони рідкісних та зникаючих ендемічних та реліктових видів.Буде розглянута специфіка охорони флористичного різноманіття на популяційному та біоценотичному рівнях.Особлива увага буде приділена екотонам як особливим осередкам флористичного різноманіття.Огляд сучасного стану флористичного різноманіття на природно-заповідних територіях та перспективи його поліпшення будуть в центрі уваги курсу.Будуть розглянуті найновіші досягнення в галузі охорорни флористичного різноманіття ex situ шляхом моделювання популяцій, створення банків насіння та культури тканини.В ході вивчення курсу студенти отримають знання та навики необхідні для наукової роботи та природоохоронної діяльності.


Екологія водних систем


Екологія грунтів з основами грунтознавства
Курс знайомить студентів з закономірностями взаємодії суспільства з навколишнім середовищем та сучасними науковими принципами цієї взаємодії, показує необхідність перегляду традиційних принципів природокористування та корінної перебудови господарств у всіх сферах людської діяльності.


Екологія людини
В курсі в систематичній формі представлено загальнобіологічні узагальнення про особливості будови і функціонування організму людини, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції, екологічні взаємовідносини. Курс присвячено викладанню засад міждисциплінарної наукової галузі, яка досліджує загальні закономірності взаємодії людини, людської популяції з довкіллям, вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування людського організму, способи збереження і поліпшення здоров'я населення. Акцентується курс на сучасних тенденціях екологізації мислення та розвитку екологічної культури. Міждисциплінарні зв'язки даного вибіркового курсу: "Загальна екологія", "Аналітична хімія довкілля", "Загальна біологія", "Органічна хімія з основами біохімії", "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище", "Техноекологія", "Екологічна етика"


Екологія міських систем


Екологія наземних систем
Розуміння структури та функціонування наземних екосистем є основою для їх збереження та відновлення. Цей курс забезпечує знання та навички для розуміння розвитку та функціонування наземних екосистем з використання принципів системного мислення та включає такі теми як поняття біому, огляд біомів світу, класифікація та типи екосистем, енергія та біогеохімічні цикли, розвиток і еволюція екосистем, біорізноманіття та екосистемні послуги, глобальні екологічні зміни в наземних екосистемах, сучасні методи домслідження наземних систем, питання сталого розвитку, підходи у менеджменті та збереженні екосистем тощо.


Екологія рослин з основами ботаніки


Економіка природокористування
Студенти здобувають економічні знання і практичні навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення природоохоронних та ресурсозберігаючих засобів.


Екосистемологія
Курс розрахований на студентів магістратури. Програма курсу включає 4 основні теми: Основи концепції екосистеми, Міські та соціоекосистеми, Управління екосистемами, Збереження та відновлення природних екосистем. Студенти знайомляться з основними положеннями концепції екосистеми, розглядають динаміку та стійкість екосистем до різноманітних факторів середовища. На практичних заняттях студенти вивчають види та підходи до оцінки екосистемних послуг, способи збереження та відновлення природних екосистем. Особливу увагу приділено питанням відновлення екосистем: вибору об'єктів, методам відновлення, основним принципам та етапам проєктів відновлення екосистем. У рамках курсу студенти повинні виконати письмові роботи (есе) та підготувати презентації з аналізом реальних досліджень, представлених у статтях реферованих наукових журналів.


Загальна біологія


Загальна екологія


Здоров"я і довкілля
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень, що характеризують стан і процес здоров'я людини і довкілля. Курс допоможе студентам розвинути навички визначення, характеристики та оцінювання природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, які формують умови сталого розвитку людських спільнот і впливають на стан здоров'я на особистісному і суспільному рівнях. Курс передбачає також розгляд факторів, у тому числі й тих, що виникли в результаті людської діяльності й негативно впливають на стан природних систем, які, в свою чергу, стають деструктивними факторами впливу на здоров'я людини. Курс вводить поняття "здоров'я екосистем" та розглядає його сутність і його зв'язок з екосистемними послугами та продуктивністю екосистем. На групових заняттях будуть визначені параметри і показники здоров'я людини і довкілля. На підставі аналізу наявних статистичних демографічних даних студенти зможуть надати прогнозні оцінки стану та тенденцій змін у показниках популяційного здоров'я. Очікуваний результат курсу - розуміння студентами фундаментальних механізмів взаємодії в системі людина - довкілля та факторів, що визначають стан здоров'я кожної з цих підсистем, та володіння інструментами аналізу демографічних показників як показників здоров'я населення у поєднані з умінням застосовувати кращі практики для запобігання негативного впливу довкільних факторів на здоров'я людини і впливу антропогенних факторів на здоров'я довкілля.


Зелений бізнес


Інформатика з основами ГІС


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Ландшафтна екологія
Ландшафтна екологія - дисципліна, предметом вивчення якої є механізми та закономірності розвитку природного ландшафту та антропогенних трансформацій у ландшафті. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички стосовно структури та функції ландшафтних екосистем, чинників їх формування та стабільного функціонування, типів антропогенної трансформації ландшафтів, про закономірності динаміки та еволюції ландшафтних екосистем. Здобувачі опановують знаннями щодо закономірностей функціонування ландшафту для раціонального використання та збереження природно-територіальних комплексів, класифікації трансформованих ландшафтів, основних екологічних проблем трансформованих ландшафтів (агроландшафту, урбаландшафту, техногенного ландшафту), методів та заходів оптимізації ландшафтних екосистем, ландшафтно-екологічного прогнозування. По завершенню вивчення дисципліни "Ландшафтна екологія" здобувачі можуть оцінити ступінь антропогенної трансформації, визначити спосіб оптимізації, збереження та раціонального використання ландшафтів. Курс викладається українською мовою.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент сталого розвитку


Метеорологія і кліматологія
Основні кліматоутворюючі фактори, їхній вплив на погоду і клімат даної території. Фізичні механізми, що визначають зовнішній вплив на кліматичну систему атмосфери, рельєф і складні взаємозв’язки кліматичних факторів.


Методика викладання екології у вишій школі
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із основними принципами, методами, формами організації, технологіями виховної, навчальної та організаторської діяльності викладача у вищій школі. Курс спрямований на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним з функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським. Педагогічні знання, вміння та навички в кожному з зазначених напрямів займають чільне місце, а отже проблема набуття саме педагогічних, зокрема методичних вмінь та навичок є актуальною. Курс направлений на підготовку фахівців-екологів з високим методологічним рівнем викладання фундаментальних екологічних знань, формування екологічного мислення та екологічної культури особистості на основі екологізації спеціальних навчальних дисциплін та екологічного просвітництва. У результаті засвоєння даної дисципліни студенти повинні вміти застосувати професійну компетентність викладача задля управління навчально-виховним процесом, а також здійснювати педагогічне планування.


Методика наукових досліджень в екології
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами методології організації та проведення наукових досліджень, а саме вивчення та використання сучасних методів та підходів у галузі екології та природокористування. Опанування курсу забезпечує можливості отримання теоретичних знань і практичних навичок щодо методологічних основ наукових досліджень, методів організації наукових досліджень, планування та організація наукових досліджень у галузі екології та захисту довкілля, організації впровадження наукових досліджень у галузі. По завершенню вивчення курсу магістри зможуть проводити науково-дослідну діяльність для отримання наукових результатів та формування на їх основі висновків й рекомендацій, формування завдань аналізу та синтезу управлінської структури в галузі екології та захисту довкілля та приймати управлінські рішення на основі системного підходу.


Моніторинг довкілля з основами метрології


Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Курс складається з трьох узгоджених і змістовно пов’язаних частин. Перша частина – вступна: розглядається загальна характеристика проблеми антропогенного навантаження та обґрунтування необхідності його нормування. У другій частині характеризуються основні види антропогенних навантажень, а також ті види діяльності людини, що можуть їх спричинювати. Третя частина висвітлює теоретичні аспекти наукового обґрунтування нормативів впливу факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, схеми обґрунтування нормативів, а також можливості їхнього використання на практиці.


Основи геології з основами геоморфології
Курс поділено на дві частини. У першій частині розглядається будова Землі, гірські породи та мінерали, геологічні процеси, які їх утворюють і руйнують, корисні копалини, які видобувають із надр України, й екологічні аспекти геологічної діяльності людини. Друга частина знайомить із сучасним уявленням про геологічну історію Землі від формування її як космічного тіла й до сьогодення, зокрема із еволюцією атмосфери, літосфери, гідросфери, тваринного та рослинного світу.


Основи загальної екології
Програма з курсу "Основи загальної екології" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів (1-й рік навчання). Курс "Основи загальної екології" є необхідною складовою частиною вивчення фундаментальної екології. Він має на меті ознайомлення студентів з основними теоретичними і методологічними аспектами сучасної екологічної науки, а саме: фундаментальними законами екології, вченням про екосистеми, проблемою джерел та потоків енергії в екосистемах, проблемою взаємодії людини та довкілля. Курс "Основи загальної екології" розрахований на студентів 1 курсу кафедри Хімія.


Основи менеджменту
Навчальна дисципліна "Основи менеджменту" є дисципліною вільного вибору студентів. Результатом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, відповідними уміннями і здатностями для здійснення ефективної професійної управлінської діяльності, а саме: формування у студентів сучасного системного та ризикоорієнтованого мислення, набуття ними комплексу фундаментальних знань у сфері управління складними системами, оволодіння практичними навичками професійної діяльності з використанням новітнього управлінського інструментарію для досягнення поставлених цілей в умовах, що змінюються. Дисципліна зорієнтована на отримання фахових компетентностей щодо здатностей ефективно управляти організаційними змінами, вибудовувати сучасні моделі і системи управління, володіння новітніми технологіями здійснення управлінського впливу та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику, забезпечувати ефективний та результативний розвиток організації. Засвоєння даної дисципліни дозволить студентам, як майбутнім фахівцям сформувати систему сучасних поглядів і спеціальних знань у сфері управління складними системами і процесами для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства та організації.


Основи наукових досліджень


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
Навчальна дисципліна "Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування" є дисципліною вільного вибору студентів. З урахуванням того, що підприємництво є найважливішим чинником сталого розвитку національного господарства, передумовою інноваційного типу економічного зростання, оволодіння відповідними знаннями з дисципліни дозволить вирішити поставлені перед вітчизняним суспільством стратегічні завдання щодо подальшого розвитку та інтегрування у світову та європейську економічні системи. Курс спрямовано на отримання фахових компетентностей та здатності щодо управління бізнесом в сучасних умовах господарювання, отже передбачає вивчення передумов виникнення підприємництва та з його розвитку в Україні, оволодіння теоретичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту у підприємницькій діяльності. Засвоєння даної дисципліни дозволить студентам, як майбутнім фахівцям сформувати систему сучасних поглядів і спеціальних знань у сфері управління складними системами і процесами для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства та організації


Основи статистичного аналізу даних
Теоретичні знання та практичні навички застосування статистичного аналізу даних в екології. Набуті знання студент зможе застосувати, готуючи бакалаврську кваліфікаційну роботу, в подальшій практичній діяльності.


Оцінка впливу на довкілля
Основне завдання курсу - надати практичні знання з оцінки впливу на навколишнє середовище, включаючи соціальне та техногенне; освоїти на практиці розрахунки викидів в атмосферу від стаціонарних джерел, забрудненого поверхневого стоку, каналізаційних стоків, відшкодування знесення зелених насаджень та втрат біоресурсів; ознайомити з програмним забезпеченням, що використовується для розрахунків, виконання робіт Курс ОВД (оцінка впливу на довкілля) спрямований на вивчення практичних аспектів роботи у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Цей курс дає можливість студентам закріпити теоретичні знання, здобуті протягом навчання, набути практичних навиків оцінки впливів на складові навколишнього середовища матеріалів проектів планованої діяльності суб'єктів господарювання. Курс передбачає набуття студентами навичок розраховувати очікувані впливи від планованої діяльності, вміння пояснити ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів після впровадження проектованої підприємницької діяльності.


Повоєнна реінтеграція Криму: економіка та довкілля
Курс спрямований на оволодіння званнями та навичками стосовно економічного розвитку та стану довкілля Криму з набуття Україною державної незалежності і до часів тимчасової анексії, з орієнтацією на формування власного експертного бачення шляхів та методів ефективної реінтеграції Криму до економічного простору України з урахуванням регіональної економічної та екологічної безпеки, формування особливої моделі економіки фронтирного типу (забезпечення складових національної безпеки прикордоння). Передбачено засвоєння соціально-економічних особливостей розвитку Кримського півострова, визначення причин на наслідків екологічних проблем, аналіз стану довкілля Криму під час тимчасової анексії та екологічні наслідки мілітарізації півострова, зміни демографічної ситуації (чисельність населення, міграційні особливості, роль корінного народу Криму (кримськотатарського) в соціально-економічних, культурних та політичних процесах).


Популяційна екологія
Системний, екологічний і популяційний підходи до дослідження живого, поняття про популяцію, енергетику, екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію популяцій, місце популяції в біоценозі й екосистемі.


Практика виробнича


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна польова


Практика ознайомчо-польова


Практика педагогічна
Педагогічна (асистентська практика) є завершальним етапом практичної підготовки випускників до роботи на посаді викладача ЗВО. Асистентська практика студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти проводитиметься з метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності. Актуальність введення педагогічної практики у навчально-виховний процес фахової підготовки екологів збільшенням значення екологічної освіти й виховання та екологізацією свідомості суспільства. Залучення студентів до викладацької діяльності забезпечує високу якість засвоєння теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей та професійного інтересу. Під час проходження педагогічної практики відбувається процес самовдосконалення особистості майбутнього еколога. Асистентська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки магістра. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до викладацької праці, визначає ступінь професійної здатності, озброює магістрантів досвідом майбутньої професійної діяльності. Вона сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і рівень педагогічної спрямованості. Основними умовами ефективності педагогічної практики є її теоретична обґрунтованість, освітній і виховний характер, комплексний підхід до змісту та організації практики, систематичність та послідовність у проведенні.


Практика профільна
Профільна практика дає можливість здобувачами ОНП підготовки магістрів "Екологія та охорона навколишнього середовища" комплексно засвоїти різні види професійної діяльності в галузі охорони довкілля, екологічного управління та сталого розвитку, оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, формувати в них на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для ухвалення самостійних рішень в конкретних суспільно-економічних умовах, виховати потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності..


Прикладна кліматологія
Прикладна кліматологія - сукупність наукових напрямки для яких застосовують кліматичні дані для вирішення оперативних завдань сільського господарства, техніки, будівництва, транспорту, авіації та ін. До складу поняття прикладної кліматології входять агрокліматологія, авіаційна кліматологія, біокліматологія, промислова кліматологія, палеокліматологія, транспортна кліматологія. вирішення оперативних завдань сільського господарства, техніки, будівництва, транспорту, авіації, енергетики тощо. Питання сучасних змін клімату і різних проявів погодних умови постійно привертають увагу через значну їх роль у господарській діяльності людини. Відповідно підсилюється актуальність використання метеорологічної і кліматичної інформації для всебічного аналізу взаємозв'язків погоди і клімату із природними і технічними компонентами територіальних комплексів. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Прикладна кліматологія" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 "Екологія". Дисципліна "Прикладна кліматологія" є дисципліною професійної підготовки, яка викладається у 8 семестрі. Дисципліна відноситься до наук про землю. Це важливий метеорологічний та кліматологічний курс, що є базовим для таких предметів як "Загальна екологія", "Транспортна кліматологія", "Будівельна кліматологія", "Агрометеорологія" тощо. Без достатньо глибокого знання курсу неможливо кваліфіковано вирішувати питання стану та змін у кліматичному середовищі. .


Природоорієнтовані рішення для сталого розвитку
В курсі розглядаються питання використання природи для вирішення суспільних викликів, зокрема при прийнятті рішень для пом'якшення наслідків зміни клімату й адаптації до них, для зменшення вразливості територій до стихійних лих, для захисту біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку громад в цілому. В курсі аналізуються глобальні та локальні суспільні виклики і кращі приклади міжнародної практики застосування природоорієнтованих рішень для їх подолання, а також для забезпечення сталого розвитку територій і громад,. На семінарських і практичних заняттях студенти дізнаються як фахівці-практики застосовують природоорієнтовані рішення для зменшення ризиків природних небезпек, інвестуючи у відновлення та захист, для розробки управлінських рішень для сталого розвитку різних сфер господарської діяльності, населених пунктів і природних територій.


Радіоекологія з основами радіобіології
Засадничі поняття радіобіології. Біогеохімічні цикли радіонуклідів. Основні проблеми малих, великих і глобальних радіаційних аварій. Радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії. Обґрунтування основних принципів нормування радіаційних впливів. Студенти знайомляться з відповідними науково-дослідними установами, зокрема у м. Чорнобилі.


Розвиток творчих здібностей
: В ХХІ столітті проблеми і виклики стають набагато динамічнішими та більш невизначеними. Ті рішення і сталі практики, що були реальними та перевіреними в минулому, не допомагають впоратися із нинішніми проблемами. Наразі є потреба в розвитку у студентів творчого мислення, яке дає можливість знайти інші, цікаві і ефективні шляхи вирішення існуючих проблем і поставлених завдань. Отже, креативність і творчість є необхідністю сьогодення. Стає зрозумілим, що успіх не є тим, що ми знаємо, а тим, що ми здатні створити. Тому запропонований курс призначений сприяти розвитку творчого мислення студентів, пошуку нових ідей, аналізу помилок та знаходження нових напрямків в реалізації індивідуальних креативних здібностей. В рамках курсу студенти оволодіють методами творчого мислення (МТМ), що буде сприяти кращому розумінню, яким чином отримані знання з різних навчальних програм можна використати і провадити в індивідуальні, соціальні і бізнес проекти.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз стану довкілля


Теорія і практика сталого розвитку
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій господарювання в межах парадигми сталого розвитку у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати окремі регуляторні механізми, принципи та правила зрівноваженої господарської діяльності для практики галузевого та регіонального управління і місцевого самоврядування.


Техноекологія
Основні джерела техногенної небезпеки існуванню нашої екосистеми. Промислові технології, що є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища: в енергетичному комплексі (атомні та теплові електростанції), в гірничодобувній і металургійній промисловості, нафтохімічній, хімічній і промисловості будівельних матеріалів, харчовій промисловості та транспорті.


Управління природними ресурсами
Курс має на меті засвоєння здобувачам вищої освіти рівня "магістр" теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій управління природними ресурсами в процесі господарювання в межах парадигми сталого розвитку.


Управління природоохоронною діяльністю


Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа


Управлінські аспекти збереження та збалансованого використання біорізноманіття


Чорнобильські студії
: Аварія на ЧАЕС, яка відбулася у 1986 році, стала викликом для усього світу і особливо для України, яка вже не одне десятиліття долає екологічні, економічні та соціальні наслідки цієї катастрофи, і відчуватиме їх ще тривалий час. Разом з тим, Чорнобильська зона є безпрецедентним прикладом того, як біорізноманіття відновлюється та адаптується до нових умов за відсутності людської діяльності. Цей курс забезпечує знання та навички для розуміння всіх аспектів екологічних, соціальних і економічних наслідків діяльності підприємств ядерної енергетики, а також наслідки у разі виникнення аварій (на прикладі ЧАЕС) з використанням принципів системного мислення та міждисциплінарних підходів.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна