Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Агроекологія


Адаптація до змін клімату


Альтернативна енергетика
Завдяки цьому курсу студенти навчаться приймати рішення щодо вибору енергетичних варіантів у ринковій економіці з демократією. Студенти також дізнаються, як економіка пов'язана з прийняттям рішень. Реальні питання здоров'я та навколишнього середовища вводяться в практику, щоб допомогти студентам зрозуміти лекції. Щоб пройти цей курс, студенти повинні читати, писати та говорити англійською мовою, а також розуміти основи персональних комп'ютерів. With this course, the students will learn how to make decisions for selecting the energy options, in the market economy with democracy. The students will also learn how economics relates to decision making. Real life issues on health and environment are introduced in the practices to help students to understand the lectures. To take this course, the students need to read, write, and speak English and to understand the basics of personal computers. Some of the course materials are the articles that Yoshio Matsuki had published during the time when the energy market of the European Union was expanding.


Аспірантський дослідницький семінар


Безпека життєдіяльності
Курс присвячено вивченню небезпек, їхнього впливу на людину та навколишнє середовище, захисту від них. Розглядаються загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, аналіз характеру і наслідків впливу небезпек на життя та здоров'я людини, формування необхідних вмінь та навичок для запобігання й ліквідації небезпек. Наукова основа даної навчальної дисципліни складається з результатів сучасних досліджень з фізіології та психології праці, ергономіки, екології тощо.


Біогеографія
В курсі розкривається сутність біогеографії як однієї з наукових основ охорони біологічного різноманіття.Висвітлено закономірності географічного поширення організмів на поверхні Землі. на основі еволюційного вчення.Основна увага приділяється принциповим теоретичним та методичним положенням біогеографії, вченню про ареали та про біоту Землі.Біогеографічна картина світу розкривається через огляд біотичних царств та біомів.Розглядається співвідношення екологічних та історичних факторів у формуванні просторового розміщення організмів на нашій планеті та їх функціонуванні в ландшафтних екосистемах.Особлива увага приділена впливу людини на географічне поширення організмів та їх угруповань.В процесі вивчення курсу біогеографії студенти отримають знання та навики аналізу ареалів та біомів ,які можуть бути використані в науковій роботі.


Біомімікрія
Курс призначений навчити студентів бакалаврів НаУКМА з основними складовими науково-пошукової діяльності, новітнім підходам в творчому мисленні та методам латерального мислення. Курс виконується в активному дослідницькому середовищі. Курс біомімікрії сприяє студентам краще розуміти і засвоювати теми навчальних програм з підготовки екологів з таких навчальних дисциплін біологія, зоологія та екологія. Сприяти розвитку креативного мислення та застосування на практиці отриманих знань. Курс з біомімікрії ознайомить слухачів з сучасними технологіями, які, наразі, сприяють вирішенню екологічних проблем в суспільстві та допомагають розвитку суспільства в побудові екологічно безпечного для людей і живої природи. Біомімікрія розвиває навички творчої діяльності та сприяє провадженню власних ідей у соціальні і бізнес проекти.


Біорізноманіття
Висвітлюється концепція біологічного різноманіття, його стан і планетарне значення. Приділено увагу визначенню поняття «біорізноманіття», методам його ідентифікації та типології. Аналізуються аспекти прояву різноманіття на різних рівнях організації живого. Показано роль різноманіття в структурно-функціональній організації біосистем і збереженні їхньої стійкості.


Вступ до адміністративного управління
Мета курсу - надати студентам знання про організацію державного управління, що спрямована на виконання її завдань та функцій у відповідності до прийнятих законів і нормативно-правових актів. В результаті вивчення цієї дисципліни студенти отримують знання про функції та методи роботи органів державне управління та навички, які допоможуть їм оформити документи і скласти іспити/тест на посаду державного службовця вразі їх бажання вступу на державну службу. Під час вивчення курсу з студентами буде застосована навчально-ігрова форма за допомогою якої студенти повинні не тільки показати знаття теоретичного матеріалу, а й навчитися формулювати питання з теми семінарського заняття, навчитися працювати в команді, вміти вести дискусію і володіти загальними знаннями з сфери суспільно-екологічної тематики.


Вступ до екологічної політики


Вступ до соціальної екології
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань про шляхи еволюції взаємозв'язків людини і природи та показати закономірності цих зв'язків. В результаті вивчення теоретичних основ дисципліни, семінарських занять та практичної роботи студенти отримають знання і дізнаються про: - з основні етапи розвитку суспільства і його впливу на довкілля; - еволюційні взаємозв'язки людини і природи та розуміти закономірності цих зв'язків; - причино-наслідкові зв'язки між розвитком суспільства і технологій, та їх вплив на природне середовище; - необхідність майбутніх змін в розвитку суспільних відносин заради збереження навколишнього природного середовища."


Геоінформаційні системи


Геохімія


Екологічна (зелена) логістика
В результаті опанування програми дисципліни студент матиме цілісну уяву про правову та нормативно-організаційну базу екологічного управління, зеленої логістики, концептуальні положення системи екологічного управління на підприємстві, а також методологічні основи реалізації логістичного підходу у природоохоронній діяльності.


Екологічна безпека
Метою курсу є висвітлення теоретико-правових засад екологічної безпеки, механізмів екологічного моніторингу, теоретичних засад управління екологічною безпекою, нормативно-правових актів, спрямованих на гармонізацію відносин "людина-середовище"; основних механізмів антропогенного впливу на довкілля. Розкрити поняття екологічних криз і небезпечних стихійних явищ, екологічних ризиків та методів їх оцінки, основні методи запобігання забрудненням навколишнього природного середовища.


Екологічна біоіндикація
Біоіндикація, що ґрунтується на взаємозв’язках між біосистемами чи їхніми ознаками, характеристиками й абіотичними факторами, дозволяє за допомогою індикаторів швидко, надійно та відносно дешево оцінювати вплив і зміну екологічних факторів на різних рівнях організації екосистем. Поняття біоіндикації та історія її розвитку, теоретичні основи, методи біоіндикації, індикація палеоклімату та стратиграфія геологічних відкладень, дендроіндикація, ліхено- і біоіндикація забруднення повітря, індикація вод (глибини залягання, режиму, хімічного складу, забруднення), індикація ґрунту (вологості, хімічного та фізичного складу), пошуки корисних копалин за допомогою індикаторів, індикація процесів зміни екосистем (пожеж, зсувів, випасу, рекреації), індикація клімату, ландшафтів, біоіндикація в дистанційних і моніторингових дослідженнях тощо.


Екологічна економіка
Основи економіки, політична економіка, економічні інструменти захисту навколишнього середовища. Природа економічних проблем, поведінка споживача й індивідуальні потреби, фірма і виробництво. Попит і пропозиція на ринку, ринкові ціни та розподіл благ. Умови оптимального розподілу ресурсів. Ідеальна конкуренція в теорії та на практиці, монополія і громадська політика. Розподіл ринків та доходів, провали ринку і причини екологічних проблем. Інструменти державного впливу на охорону довкілля.


Екологічна інженерія
Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.


Екологічна політика
Огляд сучасних екологічних проблем: глобальні, національні та підходи до їхнього вирішення. Історичний огляд концепцій охорони навколишнього середовища; порядок денний-21 і стійкий розвиток. Організація управління екологічною політикою, організаційні засади проведення державної екологічної політики в Україні та за кордоном. Методи політичного аналізу й екологічної політики: загальні основи урядової інтервенції, аналіз при прийнятті рішень, аналіз «шкода – користь», регулюючі та ринкові механізми, оцінка й управління екологічним ризиком.


Екологічна токсикологія


Екологічне планування та екологічні проекти


Екологічне право
Навчальний курс складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються основні поняття та принципи екологічного права. Особлива частина курсу знайомить із природноресурсним правом, природоохоронним правом і правом екологічної безпеки.


Екологічне управління


Екологічний маркетинг
Екологічний маркетинг є однією з сучасних маркетингових концепцій для екологічно відповідального бізнесу. Поєднання традиційних маркетингових підходів та аналізу досвіду компаній (у основній своїй масі зарубіжних), численних досліджень поведінки людей, технологічних, технічних та інших особливості виробництва екологічної продукції, сформувалась екологічна маркетингова концепція, що має низку принципових відмінностей. Відтак, екологічний маркетинг є сукупністю методів та інструментів, що дозволяють компаніям та організаціям впливати на цільову аудиторію таким чином, щоб створити цінність екологічного способу життя та досягти тим самим своїх цілей. Екологічний маркетинг є новою господарською практикою, що дозволяє суб'єктам господарювання не тільки отримувати прибутки, але й зменшити до мінімального рівня шкідливий вплив виробничих процесів на довкілля та своєї продукції на здоров'я споживачів.


Екологічний менеджмент


Екологічні біотехнології
Дисципліна складається з трьох розділів. Містить інформацію про предмет, методи і завдання екологічної біотехнології; генетичну інженерію та її застосування. Знайомить з особливостями використання біотехнології в промисловості.


Екологічні основи охорони флористичного різноманіття
В курсі розглядається сутність фітосозології як наукової основи флористичного різноманіття та природоохоронної діяльності.В процесі навчання будуть висвітлені етапи становлення та розвитку фітосозології і показані перспективи її розвитку.Важливою складовою курсу є оцінка значення рослинного світу для функціонування біосфери і життєдіяльності людини.Огляд антропогенного впливу на флористичне різноманіття дозволbть студентам мати реальне уявлення про сучасний стан флористичного різноманіття Землі.Буде висвітлено значення Червоних книг для охорони флористичного різноманіття критеріїв відбору видів природних флор для Червоних книг та пріоритетність охорони рідкісних та зникаючих ендемічних та реліктових видів.Буде розглянута специфіка охорони флористичного різноманіття на популяційному та біоценотичному рівнях.Особлива увага буде приділена екотонам як особливим осередкам флористичного різноманіття.Огляд сучасного стану флористичного різноманіття на природно-заповідних територіях та перспективи його поліпшення будуть в центрі уваги курсу.Будуть розглянуті найновіші досягнення в галузі охорорни флористичного різноманіття ex situ шляхом моделювання популяцій, створення банків насіння та культури тканини.В ході вивчення курсу студенти отримають знання та навики необхідні для наукової роботи та природоохоронної діяльності.


Екологія водних систем


Екологія грунтів з основами грунтознавства


Екологія людини
В курсі в систематичній формі представлено загальнобіологічні узагальнення про особливості будови і функціонування організму людини, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції, екологічні взаємовідносини. Курс присвячено викладанню засад міждисциплінарної наукової галузі, яка досліджує загальні закономірності взаємодії людини, людської популяції з довкіллям, вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування людського організму, способи збереження і поліпшення здоров'я населення. Акцентується курс на сучасних тенденціях екологізації мислення та розвитку екологічної культури. Міждисциплінарні зв'язки даного вибіркового курсу: "Загальна екологія", "Аналітична хімія довкілля", "Загальна біологія", "Органічна хімія з основами біохімії", "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище", "Техноекологія", "Екологічна етика"


Екологія міських систем


Екологія наземних систем


Екологія рослин з основами ботаніки


Економіка природокористування
Студенти здобувають економічні знання і практичні навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення природоохоронних та ресурсозберігаючих засобів.


Екосистемологія


Загальна біологія


Загальна екологія


Здоров"я і довкілля
Запорукою здоров'я людини є чисте довкілля. Курс "Здоров'я і довкілля" побудований на міждисциплінарному підході й розглядає феномен здоров'я людини в контексті його залежності від стану і якості навколишнього природного і антропогенного середовища. Визначення індикаторів стану здоров'я на індивідуальному та колективному рівні дозволяє встановити та оцінити вплив того чи іншого природного чи соціального фактору на фізичне і ментальне здоров'я людини. Студенти опанують методами аналізу факторів довкілля, які спричинюють позитивний чи негативний вплив на здоров'я населення, зрозуміють механізми виникнення й поширення довкільно-залежних хвороб, засоби їх моніторингу та запобігання, а також познайомляться з практиками подолання епідемій природного походження. В рамках курсу окрема увага приділена ролі біологічного різноманіття у формуванні профілю здоров'я людини та практикам формування здорового способу життя на особистісному рівні. Окремий модуль курсу присвячений механізмам і практиці формування політики та законодавства у галузі охорони здоров'я і довкілля на національному та міжнародному рівнях. Характеристика провідних інституцій, зокрема, Всесвітньої організації охорони здоров'я, та їх ролі у формуванні відповідної політики і практичних програм на європейському та міжнародному рівнях допоможе студентам у їхніх кар'єрних орієнтаціях. Курс побудований на поєднанні інтерактивних лекцій з практичними і семінарськими заняттями й розрахований на студентів освітніх та освітньо-наукових програм у галузі природничих, економічних, соціальних та інших наук.


Зелений бізнес


Інформатика з основами ГІС


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Ландшафтна екологія
Ландшафтна екологія - дисципліна, предметом вивчення якої є механізми та закономірності розвитку природного ландшафту та антропогенних трансформацій у ландшафті. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички стосовно структури та функції ландшафтних екосистем, чинників їх формування та стабільного функціонування, типів антропогенної трансформації ландшафтів, про закономірності динаміки та еволюції ландшафтних екосистем. Здобувачі опановують знаннями щодо закономірностей функціонування ландшафту для раціонального використання та збереження природно-територіальних комплексів, класифікації трансформованих ландшафтів, основних екологічних проблем трансформованих ландшафтів (агроландшафту, урбаландшафту, техногенного ландшафту), методів та заходів оптимізації ландшафтних екосистем, ландшафтно-екологічного прогнозування. По завершенню вивчення дисципліни "Ландшафтна екологія" здобувачі можуть оцінити ступінь антропогенної трансформації, визначити спосіб оптимізації, збереження та раціонального використання ландшафтів. Курс викладається українською мовою.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент сталого розвитку


Метеорологія і кліматологія
Основні кліматоутворюючі фактори, їхній вплив на погоду і клімат даної території. Фізичні механізми, що визначають зовнішній вплив на кліматичну систему атмосфери, рельєф і складні взаємозв’язки кліматичних факторів.


Методика викладання екології у вишій школі
Навчальна дисципліна "Методика викладання екології у вищій школі" є нормативною дисципліною за напрямком підготовки "Екологія". Основні завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із основними принципами, методами, формами організації, технологіями виховної, навчальної та організаторської діяльності викладача у вищій школі. Курс спрямований на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним з функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським. Педагогічні знання, вміння та навички в кожному з зазначених напрямів займають чільне місце, а отже проблема набуття саме педагогічних, зокрема методичних вмінь та навичок є актуальною. Курс направлений на підготовку фахівців-екологів з високим методологічним рівнем викладання фундаментальних екологічних знань, формування екологічного мислення та екологічної культури особистості на основі екологізації спеціальних навчальних дисциплін та екологічного просвітництва. У результаті засвоєння даної дисципліни студенти повинні вміти застосувати професійну компетентність викладача задля управління навчально-виховним процесом, а також здійснювати педагогічне планування.


Методика наукових досліджень в екології


Моніторинг довкілля з основами метрології


Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Курс складається з трьох узгоджених і змістовно пов’язаних частин. Перша частина – вступна: розглядається загальна характеристика проблеми антропогенного навантаження та обґрунтування необхідності його нормування. У другій частині характеризуються основні види антропогенних навантажень, а також ті види діяльності людини, що можуть їх спричинювати. Третя частина висвітлює теоретичні аспекти наукового обґрунтування нормативів впливу факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, схеми обґрунтування нормативів, а також можливості їхнього використання на практиці.


Основи геології з основами геоморфології
Курс поділено на дві частини. У першій частині розглядається будова Землі, гірські породи та мінерали, геологічні процеси, які їх утворюють і руйнують, корисні копалини, які видобувають із надр України, й екологічні аспекти геологічної діяльності людини. Друга частина знайомить із сучасним уявленням про геологічну історію Землі від формування її як космічного тіла й до сьогодення, зокрема із еволюцією атмосфери, літосфери, гідросфери, тваринного та рослинного світу.


Основи загальної екології
Курс знайомить студентів з основними розділами сучасної екологічної науки: фундаментальною екологією, інвайронменталістикою та соціоекологією. Передбачається вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами і їхніми популяціями, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Розглядається вчення про біосферу й екосистеми, проблеми джерел і потоків енергії в екосистемах; проблеми взаємодії людини і довкілля, екологічної етики.


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи наукових досліджень


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
Дисципліна сприяє отриманню знань з теорії та практики підприємницької діяльності, формуванню проектного підходу до організації стартапівських проектів, а також інноваційних проектів, що реалізуються в господарській діяльності сучасних компаній. Дисципліна сприяє формуванню навичок самостійного творчого мислення, прийняття рішень в сфері бізнес-діяльності, навички бізнес-планування. Основи підприємницької діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання - розробки студентами проекту по створенню підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади підприємницької діяльності, який передбачає активне використання знань в галузі економіки, маркетингу, менеджменту та права. Додатково формуються навики проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності та ризику.


Основи статистичного аналізу даних
Теоретичні знання та практичні навички застосування статистичного аналізу даних в екології. Набуті знання студент зможе застосувати, готуючи бакалаврську кваліфікаційну роботу, в подальшій практичній діяльності.


Оцінка впливу на довкілля
Основне завдання курсу - надати практичні знання з оцінки впливу на навколишнє середовище, включаючи соціальне та техногенне; освоїти на практиці розрахунки викидів в атмосферу від стаціонарних джерел, забрудненого поверхневого стоку, каналізаційних стоків, відшкодування знесення зелених насаджень та втрат біоресурсів; ознайомити з програмним забезпеченням, що використовується для розрахунків, виконання робіт Курс ОВД (оцінка впливу на довкілля) спрямований на вивчення практичних аспектів роботи у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Цей курс дає можливість студентам закріпити теоретичні знання, здобуті протягом навчання, набути практичних навиків оцінки впливів на складові навколишнього середовища матеріалів проектів планованої діяльності суб'єктів господарювання. Курс передбачає набуття студентами навичок розраховувати очікувані впливи від планованої діяльності, вміння пояснити ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів після впровадження проектованої підприємницької діяльності.


Популяційна екологія
Системний, екологічний і популяційний підходи до дослідження живого, поняття про популяцію, енергетику, екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію популяцій, місце популяції в біоценозі й екосистемі.


Практика виробнича


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна польова


Практика ознайомчо-польова


Практика педагогічна
Метою навчальної асистентської практики є опанування вмінь щодо організації науково-педагогічної діяльності викладача екологічних дисциплін в закладах вищої освіти: проведення аудиторних навчальних занять з екологічних дисциплін, організації й контролю за виконанням завдань самостійної роботи; оволодіння основними прийомами реалізації сучасних педагогічних технологій в закладах освіти. Асистентська практика є завершальним етапом практичної підготовки випускників до роботи на посаді викладача ЗВО. Асистентська практика студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти проводитиметься з метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності. Асистентська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки магістра. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до викладацької праці, визначає ступінь професійної здатності, озброює магістрантів досвідом майбутньої професійної діяльності.


Практика профільна
Завдання практики – сформувати інформаційний масив, необхідний для економічного аналізу стану об’єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їхнього функціонування, а також побудови економіко-математичних моделей.


Прикладна кліматологія
Фізичні механізми і процеси, які становлять основу життєдіяльності людини, тваринного й рослинного світу в навколишньому середовищі; вплив абіотичних і біотичних факторів середовища на живі організми та їхня спроможність сприймати ці фактори, реагувати на них і взаємодіяти з навколишнім середовищем; зовнішні фактори, що спричиняють стреси у живому організмі.


Природоорієнтовані рішення для сталого розвитку
В курсі розглядаються питання використання природи для вирішення суспільних викликів, зокрема при прийнятті рішень для пом'якшення наслідків зміни клімату й адаптації до них, для зменшення вразливості територій до стихійних лих, для захисту біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку громад в цілому. В курсі аналізуються глобальні та локальні суспільні виклики і кращі приклади міжнародної практики застосування природоорієнтованих рішень для їх подолання, а також для забезпечення сталого розвитку територій і громад,. На семінарських і практичних заняттях студенти дізнаються як фахівці-практики застосовують природоорієнтовані рішення для зменшення ризиків природних небезпек, інвестуючи у відновлення та захист, для розробки управлінських рішень для сталого розвитку різних сфер господарської діяльності, населених пунктів і природних територій.


Розвиток творчих здібностей
Мета курсу - навчити студентів методам творчого мислення; сприяти більш глибокому розумінню стратегій творчого мислення; розвинути і закріпити у студентів здатність творчо використовувати отриманні різноманітні знання у соціальних та економічних сферах; сприяти розвитку у студентів навичок творчо розв'язувати складні задачі та проблеми; навчити творчо використовувати отриманні знання під час розробок та презентацій власних ідей, проектів; навчити створювати і працювати в команді. Під час курсу студенти навчаться пошуку нових ідей, аналізу помилок та знаходження нових напрямків в реалізації індивідуальних креативних здібностей. В рамках курсу студенти оволодіють різними методами творчого мислення, що буде сприяти кращому розумінню, яким чином отримані знання з різних навчальних програм можна використати і провадити у індивідуальні, соціальні і бізнес проекти.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз стану довкілля


Теорія і практика сталого розвитку


Техноекологія
Основні джерела техногенної небезпеки існуванню нашої екосистеми. Промислові технології, що є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища: в енергетичному комплексі (атомні та теплові електростанції), в гірничодобувній і металургійній промисловості, нафтохімічній, хімічній і промисловості будівельних матеріалів, харчовій промисловості та транспорті.


Управління природними ресурсами
Курс має на меті представити здобувачам вищої освіти рівня "магістр" основні методологічні положення та методичні підходи до формування ефективного та сталого управління природними ресурсами, зокрема, в розрізі основних видів природних ресурсів - надр, водних, рослинних, економічно доцільної організації природо-заповідної справи. В процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями і компетенціями щодо організації державної та місцевої політики раціонального (сталого) використання природних ресурсів, інструментарію економічно-доцільного відновлення ландшафтної цілісності, економічної оцінки асиміляційного потенціалу екосистем. Самостійна робота студентів передбачає проведення реферативного дослідження за пропонованою тематикою та захист отриманих результатів. Для прослуховування курсу запрошуються студенти різних спеціальностей, якім цікаво оволодіти знаннями і компетенціями щодо ефективного управління природними ресурсами. Для прослуховування курсу бажано мати базові знання з економіки природокористування. Курс викладається державною мовою.


Управління природоохоронною діяльністю


Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа


Управлінські аспекти збереження та збалансованого використання біорізноманіття


Філософські основи екологічної етики і біобезпеки
Історія формування моральних концепцій ставлення людини до довкілля і вплив довкілля на формування етнокультурних особливостей, зокрема української людності. Сучасні тенденції екологізації мислення, розвитку екологічної культури й екологічне виховання.


Чорнобильські студії


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна