Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Агроекологія
Дисципліна ставить за мету дати студентам уяву про сутність, мету, завдання, складові елементи і значення цієї науки для розвитку агросфери і суспільства, навчити їх новим підходам і методам еколого-безпечного сільськогосподарського виробництва, методам екологізації АПК, ознайомити з засобами відтворення продуктивності сучасних агроландшафтів і забезпечення виробництва достатньої для суспільства кількості екологічно безпечної продукції.


Адаптація до змін клімату
Навчальна дисципліна "Адаптація до зміни клімату" спрямована на формування у студентів знань, системного бачення та відповідних умінь стосовно визначення та поводження з інформаційними, політичними, соціальними, екологічними, економічними чинниками, що сприяють збалансованому природокористуванню, охороні довкілля, зменшенню/пом'якшенню наслідків та адаптації до зміни клімату. Курс передбачає розгляд підходів, екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання функціонування об'єктів виробничої діяльності.


Аспірантський дослідницький семінар


Біомімікрія
Курс призначений навчити студентів бакалаврів НаУКМА з основними складовими науково-пошукової діяльності, новітнім підходам в творчому мисленні та методам латерального мислення. Курс виконується в активному дослідницькому середовищі. Курс біомімікрії сприяє студентам краще розуміти і засвоювати теми навчальних програм з підготовки екологів з таких навчальних дисциплін біологія, зоологія та екологія. Сприяти розвитку креативного мислення та застосування на практиці отриманих знань. Курс з біомімікрії ознайомить слухачів з сучасними технологіями, які, наразі, сприяють вирішенню екологічних проблем в суспільстві та допомагають розвитку суспільства в побудові екологічно безпечного для людей і живої природи. Біомімікрія розвиває навички творчої діяльності та сприяє провадженню власних ідей у соціальні і бізнес проекти.


Біорізноманіття
Курс "Біорізноманіття" є необхідною складовою частиною дисциплін професійної підготовки магістрів і спрямований на опанування слухачами основних теоретичних положень про живу природу та сучасних методів визначення та оцінки стану біорізноманіття. Курс надає знання про основні поняття і терміни біорізноманіття; основні групи організмів, що населяють Землю; про стан рідкісних та зникаючих видів; основні законодавчі документи, що забезпечують збереження різноманіття, аналізує сучасний стан біорізноманіття планети, регіонів, тощо; навчає прогнозуванню змін біорізноманіття та плануванню заходів по збереженню зникаючих видів, ознайомлює з основними законодавчими актами по його збереженню та методами оцінки та аналізу сучасного стану рідкісних та зникаючих видів. Ця дисципліна формує теоретичні знання щодо впливу біотичних та антропогенних факторів на біорізноманіття та необхідні природоохоронні заходи для підтримання біорізноманіття різних екосистем, а також формує навички застосування інноваційних методів дослідження видів і екосистем.


Вступ до екологічної політики


Вступ до соціальної екології
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань про шляхи еволюції взаємозв'язків людини і природи та показати закономірності цих зв'язків. В результаті вивчення теоретичних основ дисципліни, семінарських занять та практичної роботи студенти отримають знання і дізнаються про: - з основні етапи розвитку суспільства і його впливу на довкілля; - еволюційні взаємозв'язки людини і природи та розуміти закономірності цих зв'язків; - причино-наслідкові зв'язки між розвитком суспільства і технологій, та їх вплив на природне середовище; - необхідність майбутніх змін в розвитку суспільних відносин заради збереження навколишнього природного середовища."


Геоінформаційні системи


Геохімія


Екологічна (зелена) логістика
Дисципліна "Екологічна (зелена) логістика" спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо системи екологічного управління на засадах логістики. Логістика як область практичної діяльності вносить свій негативний внесок у стан навколишнього середовища. Останнім часом в якості сучасної концепції логістики застосовується екологічна логістика (екологістика, зелена логістика), яка в рамках концепції сталого розвитку розглядається як ефективний підхід до управління матеріальними та супутніми потоками з метою зниження еколого-економічних збитків, що наносяться довкіллю. Екологістика сприяє запобіганню та ліквідації наслідків негативного екодеструктивного впливу на довкілля завдяки трансформації логістичних систем, які відповідають сучасній лінійній моделі економіки, в екологістичні системи. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Екологічна біоіндикація
Біоіндикація, що ґрунтується на взаємозв’язках між біосистемами чи їхніми ознаками, характеристиками й абіотичними факторами, дозволяє за допомогою індикаторів швидко, надійно та відносно дешево оцінювати вплив і зміну екологічних факторів на різних рівнях організації екосистем. Поняття біоіндикації та історія її розвитку, теоретичні основи, методи біоіндикації, індикація палеоклімату та стратиграфія геологічних відкладень, дендроіндикація, ліхено- і біоіндикація забруднення повітря, індикація вод (глибини залягання, режиму, хімічного складу, забруднення), індикація ґрунту (вологості, хімічного та фізичного складу), пошуки корисних копалин за допомогою індикаторів, індикація процесів зміни екосистем (пожеж, зсувів, випасу, рекреації), індикація клімату, ландшафтів, біоіндикація в дистанційних і моніторингових дослідженнях тощо.


Екологічна економіка
Навчальний курс спрямований на засвоєння здобувачами вищої освіти рівня "магістр" вмінь та навичок використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності щодо екологічної економіки на різних рівнях прийняття рішень; вміння вибирати оптимальну, з позицій еколого-економічного збалансування, стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов; володіння основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки вартісного виміру антропогенного впливу на довкілля. Курс дає компетентності щодо загальноекономічних основ природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів в системі технологічних укладів та промислових революцій, економічних концепцій "зеленого" курсу суспільного розвитку з позицій концептуалізації економічних знань та економічних шкіл. Навчальний курс "Екологічна економіка" передбачає отримання та засвоєння знань про сучасне розуміння соціально-економічних процесів, які уможливлюють, стимулюють та регулюють природо-ресурсні та довкільні відносини в процесі господарювання.


Екологічна інженерія
Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.


Екологічна політика
Навчальний курс "Екологічна політика" має на меті розвиток у студентів розуміння та навичок з практичного аналізу екологічної політики. Навчальний курс передбачає аналіз факторів впливу на формування екологічної політики через призму національних пріоритетів та світових трендів, вивчення інструментів національної екологічної політики та їх взаємодії для досягнення поставлених цілей, фінансування, а також ролі урядових, неурядових та міжнародних організацій у плануванні та реалізації екологічної політики. Курс також висвітлює елементи екологічної політику бізнесу.


Екологічна токсикологія
Екологічна токсикологія - міждисциплінарний науковий напрям, пов'язаний з вивченням токсичної дії хімічних речовин на живі організми, перш за все на популяцію організмів у біоценозі, що входять до складу екосистем. Курс направлений на отримання теоретичних знань і практичних навичок щодо токсичної дії речовин на живі організми, переважно на популяційному рівні, а також щодо джерел надходження, поширення та перетворення шкідливих речовин у навколишньому природньому середовищі. Дисципліна охоплює екотоксикокінетику, екотоксикодинаміку, екотоксикометрію забрудників, механізми та шляхи взаємодії отрути із живими організмами, а також заходи із запобігання та зниження негативної дії екотоксикантів в умовах хімічних катастроф, порушенні умов транспортування, зберігання та застосування небезпечних речовин та засобів хімізації сільського господарства.


Екологічне планування та екологічні проекти
The discipline "Environmental Planning and Projects Management" is designed for students of different forms of education in accordance with the educational programs Master's Degree (Specialty "Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources"), as well as students of advanced training courses in the respective specialties. The main objective of the course "Environmental Planning and Projects Management" is to reveal the key concepts of environmental planning and key provisions of the methodology for the development and management of environmental projects as a tool for environmental planning, solving emerging environmental problems and performing tasks in environmental and other areas of human activity. By the end of course, the students will gain knowledge that reflect the content, structure and methodology of designing and managing environmental plans, programs and projects, as well as gain specific skills to resolve environmental and other issues and implement environmental initiatives through planning and project technologies.


Екологічне право
Навчальний курс складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються основні поняття та принципи екологічного права. Особлива частина курсу знайомить із природноресурсним правом, природоохоронним правом і правом екологічної безпеки.


Екологічне управління
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень екологічного управління та розвиток у студентів навичок підготовки, управління та оцінки виробничої та інших видів діяльності як управлінської методології вирішення екологічних проблем та реалізації екологічних ініціатив. Курс передбачає розгляд підходів, ідентифікації екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання людської діяльності. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій систем екологічного управління у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати плани екологічного управління різними об'єктами і системами та застосовувати при цьому відповідні механізми, інструменти та кращі практики.


Екологічний менеджмент


Екологічні біотехнології
Дисципліна складається з трьох розділів. Містить інформацію про предмет, методи і завдання екологічної біотехнології; генетичну інженерію та її застосування. Знайомить з особливостями використання біотехнології в промисловості.


Екологічні основи охорони флористичного різноманіття
В курсі розглядається сутність фітосозології як наукової основи флористичного різноманіття та природоохоронної діяльності.В процесі навчання будуть висвітлені етапи становлення та розвитку фітосозології і показані перспективи її розвитку.Важливою складовою курсу є оцінка значення рослинного світу для функціонування біосфери і життєдіяльності людини.Огляд антропогенного впливу на флористичне різноманіття дозволbть студентам мати реальне уявлення про сучасний стан флористичного різноманіття Землі.Буде висвітлено значення Червоних книг для охорони флористичного різноманіття критеріїв відбору видів природних флор для Червоних книг та пріоритетність охорони рідкісних та зникаючих ендемічних та реліктових видів.Буде розглянута специфіка охорони флористичного різноманіття на популяційному та біоценотичному рівнях.Особлива увага буде приділена екотонам як особливим осередкам флористичного різноманіття.Огляд сучасного стану флористичного різноманіття на природно-заповідних територіях та перспективи його поліпшення будуть в центрі уваги курсу.Будуть розглянуті найновіші досягнення в галузі охорорни флористичного різноманіття ex situ шляхом моделювання популяцій, створення банків насіння та культури тканини.В ході вивчення курсу студенти отримають знання та навики необхідні для наукової роботи та природоохоронної діяльності.


Екологія водних систем


Екологія міських систем


Екологія наземних систем


Екологія рослин з основами ботаніки


Економіка природокористування
Студенти здобувають економічні знання і практичні навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення природоохоронних та ресурсозберігаючих засобів.


Екосистемологія
Курс розрахований на студентів магістратури. Програма курсу включає 4 основні теми: Основи концепції екосистеми, Міські та соціоекосистеми, Управління екосистемами, Збереження та відновлення природних екосистем. Студенти знайомляться з основними положеннями концепції екосистеми, розглядають динаміку та стійкість екосистем до різноманітних факторів середовища. На практичних заняттях студенти вивчають види та підходи до оцінки екосистемних послуг, способи збереження та відновлення природних екосистем. Особливу увагу приділено питанням відновлення екосистем: вибору об'єктів, методам відновлення, основним принципам та етапам проєктів відновлення екосистем. У рамках курсу студенти повинні виконати письмові роботи (есе) та підготувати презентації з аналізом реальних досліджень, представлених у статтях реферованих наукових журналів.


Загальна біологія


Загальна екологія


Здоров"я і довкілля
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень, що характеризують стан і процес здоров'я людини і довкілля. Курс допоможе студентам розвинути навички визначення, характеристики та оцінювання природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, які формують умови сталого розвитку людських спільнот і впливають на стан здоров'я на особистісному і суспільному рівнях. Курс передбачає також розгляд факторів, у тому числі й тих, що виникли в результаті людської діяльності й негативно впливають на стан природних систем, які, в свою чергу, стають деструктивними факторами впливу на здоров'я людини. Курс вводить поняття "здоров'я екосистем" та розглядає його сутність і його зв'язок з екосистемними послугами та продуктивністю екосистем. На групових заняттях будуть визначені параметри і показники здоров'я людини і довкілля. На підставі аналізу наявних статистичних демографічних даних студенти зможуть надати прогнозні оцінки стану та тенденцій змін у показниках популяційного здоров'я. Очікуваний результат курсу - розуміння студентами фундаментальних механізмів взаємодії в системі людина - довкілля та факторів, що визначають стан здоров'я кожної з цих підсистем, та володіння інструментами аналізу демографічних показників як показників здоров'я населення у поєднані з умінням застосовувати кращі практики для запобігання негативного впливу довкільних факторів на здоров'я людини і впливу антропогенних факторів на здоров'я довкілля.


Зелений бізнес


Інформатика з основами ГІС


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент сталого розвитку


Метеорологія і кліматологія
Основні кліматоутворюючі фактори, їхній вплив на погоду і клімат даної території. Фізичні механізми, що визначають зовнішній вплив на кліматичну систему атмосфери, рельєф і складні взаємозв’язки кліматичних факторів.


Методика викладання екології у вишій школі
Сучасні магістри з екології мають навчитись виявляти професійні компетентності, які спрогнозувало суспільство для них: формувати знання принципів, методів та організаційних процедур наукової діяльності, загальнонаукових (традиційних, сучасних), конкретно-наукових (міждисциплінарних, спеціальних) методів досліджень; виявляти здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, науково-технічної інформації, знання в галузі сучасних інформаційних технологій і ресурсів, необхідних в професійній діяльності; виявляти здатність застосовувати педагогічно-психологічні засади навчально-виховного процесу ЗВО; виявляти здатність використовувати нормативно-правові та організаційні основи навчально-виховного процесу ЗВО; демонструвати навички щодо впровадження сучасних технічних засобів навчально- виховного процесу ЗВО; ілюструвати здатність використання нормативної бази міжнародних і державних структур, постановки навчальної мети, відбору та структурування змісту лекцій, практично-семінарських занять; ілюструвати складання навчальної програми з курсу; виявляти здатність застосувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, диспуту, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо); реалізувати знання сучасних способів передавання та розміщення інформації в електронній мережі тощо. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Методика наукових досліджень в екології
Навчальна дисципліна "Методика наукових досліджень в екології" представляє собою базову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про сучасні наукові тенденції та їх втілення в галузі екології, а також можливість їх впровадження в науковій діяльності студентів. Докорінні зміни останніх десятиліть у економіці, політиці, екології та суспільному житті України зумовили значне зростання кількості різноманітних проблем як на рівні окремої особистості, соціальної групи, так і суспільства загалом. Необхідність розв'язання означених проблем активізувала розвиток наукової роботи як професії, що покликана забезпечити економічне зростання країни, екологічний і соціальний захист різних верств населення. Отже існує необхідність в є ознайомлення студентів магістратури із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, а також підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи. Успішне оволодіння методологією і методикою проведення наукового дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Моніторинг довкілля з основами метрології


Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Курс складається з трьох узгоджених і змістовно пов’язаних частин. Перша частина – вступна: розглядається загальна характеристика проблеми антропогенного навантаження та обґрунтування необхідності його нормування. У другій частині характеризуються основні види антропогенних навантажень, а також ті види діяльності людини, що можуть їх спричинювати. Третя частина висвітлює теоретичні аспекти наукового обґрунтування нормативів впливу факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, схеми обґрунтування нормативів, а також можливості їхнього використання на практиці.


Основи геології з основами геоморфології
Курс поділено на дві частини. У першій частині розглядається будова Землі, гірські породи та мінерали, геологічні процеси, які їх утворюють і руйнують, корисні копалини, які видобувають із надр України, й екологічні аспекти геологічної діяльності людини. Друга частина знайомить із сучасним уявленням про геологічну історію Землі від формування її як космічного тіла й до сьогодення, зокрема із еволюцією атмосфери, літосфери, гідросфери, тваринного та рослинного світу.


Основи загальної екології
Курс знайомить студентів з основними розділами сучасної екологічної науки: фундаментальною екологією, інвайронменталістикою та соціоекологією. Передбачається вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами і їхніми популяціями, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Розглядається вчення про біосферу й екосистеми, проблеми джерел і потоків енергії в екосистемах; проблеми взаємодії людини і довкілля, екологічної етики.


Основи менеджменту
Сучасні умови господарювання, євроінтеграційна спрямованість вітчизняної економіки, потребує фахівців-екологів, які володіють глибокими знаннями в галузі сучасного менеджменту. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Наука менеджменту, що допомагає знайти відповіді на будь-які практичні питання, потребує від сучасних керівників підприємств провідних галузей національного господарства знань з економіки, психології поводження людини, організації виробництва, роботи з постачальниками ресурсів і споживачем продукції. В умовах зміни форм власності, право підприємств на господарську самостійність і розпорядження результатами праці, і зокрема, визначення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розподіл прибутку підприємств, вихід на зовнішні ринки, створює об'єктивні економічні умови і викликає необхідність удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Основи наукових досліджень


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
Найважливішою основою розвитку економіки є розвиток та вдосконалення підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. На нього покладено розв'язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як насичення національного ринку різноманітними благами, розв'язання проблеми зайнятості населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування господарської культури тощо. Концепція підприємництва виникла ще у сімнадцятому сторіччі та первинно пов'язувалася тільки з початком будь-яким суб'єктом власної господарської справи. Відтоді розуміння сутності цього явища знаходиться у постійному розвитку, в процесі якого виявляються нові характеристики, функції, форми та способи застосування. Сутність підприємництва відображає постійний пошук нових можливостей, самостійність у прийнятті неординарних рішень, наполегливість та цілеспрямованість у досягненні бажаних результатів. Саме на це і зорієнтований курс. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Основи статистичного аналізу даних
Теоретичні знання та практичні навички застосування статистичного аналізу даних в екології. Набуті знання студент зможе застосувати, готуючи бакалаврську кваліфікаційну роботу, в подальшій практичній діяльності.


Оцінка впливу на довкілля
Основне завдання курсу - надати практичні знання з оцінки впливу на навколишнє середовище, включаючи соціальне та техногенне; освоїти на практиці розрахунки викидів в атмосферу від стаціонарних джерел, забрудненого поверхневого стоку, каналізаційних стоків, відшкодування знесення зелених насаджень та втрат біоресурсів; ознайомити з програмним забезпеченням, що використовується для розрахунків, виконання робіт Курс ОВД (оцінка впливу на довкілля) спрямований на вивчення практичних аспектів роботи у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Цей курс дає можливість студентам закріпити теоретичні знання, здобуті протягом навчання, набути практичних навиків оцінки впливів на складові навколишнього середовища матеріалів проектів планованої діяльності суб'єктів господарювання. Курс передбачає набуття студентами навичок розраховувати очікувані впливи від планованої діяльності, вміння пояснити ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів після впровадження проектованої підприємницької діяльності.


Популяційна екологія
Системний, екологічний і популяційний підходи до дослідження живого, поняття про популяцію, енергетику, екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію популяцій, місце популяції в біоценозі й екосистемі.


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна польова


Практика ознайомчо-польова


Практика педагогічна
Педагогічна (асистентська практика) є завершальним етапом практичної підготовки випускників до роботи на посаді викладача ЗВО. Асистентська практика студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти проводитиметься з метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності. Актуальність введення педагогічної практики у навчально-виховний процес фахової підготовки екологів збільшенням значення екологічної освіти й виховання та екологізацією свідомості суспільства. Залучення студентів до викладацької діяльності забезпечує високу якість засвоєння теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей та професійного інтересу. Під час проходження педагогічної практики відбувається процес самовдосконалення особистості майбутнього еколога. Асистентська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки магістра. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до викладацької праці, визначає ступінь професійної здатності, озброює магістрантів досвідом майбутньої професійної діяльності. Вона сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і рівень педагогічної спрямованості. Основними умовами ефективності педагогічної практики є її теоретична обґрунтованість, освітній і виховний характер, комплексний підхід до змісту та організації практики, систематичність та послідовність у проведенні.


Практика профільна
Профільна практика дає можливість здобувачами ОНП підготовки магістрів "Екологія та охорона навколишнього середовища" комплексно засвоїти різні види професійної діяльності в галузі охорони довкілля, екологічного управління та сталого розвитку, оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, формувати в них на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для ухвалення самостійних рішень в конкретних суспільно-економічних умовах, виховати потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності.


Прикладна кліматологія
Фізичні механізми і процеси, які становлять основу життєдіяльності людини, тваринного й рослинного світу в навколишньому середовищі; вплив абіотичних і біотичних факторів середовища на живі організми та їхня спроможність сприймати ці фактори, реагувати на них і взаємодіяти з навколишнім середовищем; зовнішні фактори, що спричиняють стреси у живому організмі.


Природоорієнтовані рішення для сталого розвитку
В курсі розглядаються питання використання природи для вирішення суспільних викликів, зокрема при прийнятті рішень для пом'якшення наслідків зміни клімату й адаптації до них, для зменшення вразливості територій до стихійних лих, для захисту біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку громад в цілому. В курсі аналізуються глобальні та локальні суспільні виклики і кращі приклади міжнародної практики застосування природоорієнтованих рішень для їх подолання, а також для забезпечення сталого розвитку територій і громад,. На семінарських і практичних заняттях студенти дізнаються як фахівці-практики застосовують природоорієнтовані рішення для зменшення ризиків природних небезпек, інвестуючи у відновлення та захист, для розробки управлінських рішень для сталого розвитку різних сфер господарської діяльності, населених пунктів і природних територій.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз стану довкілля


Теорія і практика сталого розвитку
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій господарювання в межах парадигми сталого розвитку у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати окремі регуляторні механізми, принципи та правила зрівноваженої господарської діяльності для практики галузевого та регіонального управління і місцевого самоврядування.


Техноекологія
Основні джерела техногенної небезпеки існуванню нашої екосистеми. Промислові технології, що є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища: в енергетичному комплексі (атомні та теплові електростанції), в гірничодобувній і металургійній промисловості, нафтохімічній, хімічній і промисловості будівельних матеріалів, харчовій промисловості та транспорті.


Управління природними ресурсами
Курс має на меті засвоєння здобувачам вищої освіти рівня "магістр" теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій управління природними ресурсами в процесі господарювання в межах парадигми сталого розвитку.


Управління природоохоронною діяльністю


Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа


Управлінські аспекти збереження та збалансованого використання біорізноманіття


Чорнобильські студії
: Аварія на ЧАЕС, яка відбулася у 1986 році, стала викликом для усього світу і особливо для України, яка вже не одне десятиліття долає екологічні, економічні та соціальні наслідки цієї катастрофи, і відчуватиме їх ще тривалий час. Разом з тим, Чорнобильська зона є безпрецедентним прикладом того, як біорізноманіття відновлюється та адаптується до нових умов за відсутності людської діяльності. Цей курс забезпечує знання та навички для розуміння всіх аспектів екологічних, соціальних і економічних наслідків діяльності підприємств ядерної енергетики, а також наслідки у разі виникнення аварій (на прикладі ЧАЕС) з використанням принципів системного мислення та міждисциплінарних підходів.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна