Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Агроекологія


Аспірантський дослідницький семінар


Безпека життєдіяльності


Біомімікрія
Курс призначений навчити студентів бакалаврів НаУКМА з основними складовими науково-пошукової діяльності, новітнім підходам в творчому мисленні та методам латерального мислення. Курс виконується в активному дослідницькому середовищі. Курс біомімікрії сприяє студентам краще розуміти і засвоювати теми навчальних програм з підготовки екологів з таких навчальних дисциплін біологія, зоологія та екологія. Сприяти розвитку креативного мислення та застосування на практиці отриманих знань. Курс з біомімікрії ознайомить слухачів з сучасними технологіями, які, наразі, сприяють вирішенню екологічних проблем в суспільстві та допомагають розвитку суспільства в побудові екологічно безпечного для людей і живої природи. Біомімікрія розвиває навички творчої діяльності та сприяє провадженню власних ідей у соціальні і бізнес проекти.


Біорізноманіття
Висвітлюється концепція біологічного різноманіття, його стан і планетарне значення. Приділено увагу визначенню поняття «біорізноманіття», методам його ідентифікації та типології. Аналізуються аспекти прояву різноманіття на різних рівнях організації живого. Показано роль різноманіття в структурно-функціональній організації біосистем і збереженні їхньої стійкості.


Вступ до адміністративного управління


Вступ до екологічної політики


Вступ до соціальної екології


Геоінформаційні системи


Геохімія


Екологічна безпека
Метою курсу є висвітлення теоретико-правових засад екологічної безпеки, механізмів екологічного моніторингу, теоретичних засад управління екологічною безпекою, нормативно-правових актів, спрямованих на гармонізацію відносин "людина-середовище"; основних механізмів антропогенного впливу на довкілля. Розкрити поняття екологічних криз і небезпечних стихійних явищ, екологічних ризиків та методів їх оцінки, основні методи запобігання забрудненням навколишнього природного середовища.


Екологічна біоіндикація
Біоіндикація, що ґрунтується на взаємозв’язках між біосистемами чи їхніми ознаками, характеристиками й абіотичними факторами, дозволяє за допомогою індикаторів швидко, надійно та відносно дешево оцінювати вплив і зміну екологічних факторів на різних рівнях організації екосистем. Поняття біоіндикації та історія її розвитку, теоретичні основи, методи біоіндикації, індикація палеоклімату та стратиграфія геологічних відкладень, дендроіндикація, ліхено- і біоіндикація забруднення повітря, індикація вод (глибини залягання, режиму, хімічного складу, забруднення), індикація ґрунту (вологості, хімічного та фізичного складу), пошуки корисних копалин за допомогою індикаторів, індикація процесів зміни екосистем (пожеж, зсувів, випасу, рекреації), індикація клімату, ландшафтів, біоіндикація в дистанційних і моніторингових дослідженнях тощо.


Екологічна економіка
Основи економіки, політична економіка, економічні інструменти захисту навколишнього середовища. Природа економічних проблем, поведінка споживача й індивідуальні потреби, фірма і виробництво. Попит і пропозиція на ринку, ринкові ціни та розподіл благ. Умови оптимального розподілу ресурсів. Ідеальна конкуренція в теорії та на практиці, монополія і громадська політика. Розподіл ринків та доходів, провали ринку і причини екологічних проблем. Інструменти державного впливу на охорону довкілля.


Екологічна інженерія
Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.


Екологічна політика
Огляд сучасних екологічних проблем: глобальні, національні та підходи до їхнього вирішення. Історичний огляд концепцій охорони навколишнього середовища; порядок денний-21 і стійкий розвиток. Організація управління екологічною політикою, організаційні засади проведення державної екологічної політики в Україні та за кордоном. Методи політичного аналізу й екологічної політики: загальні основи урядової інтервенції, аналіз при прийнятті рішень, аналіз «шкода – користь», регулюючі та ринкові механізми, оцінка й управління екологічним ризиком.


Екологічна токсикологія


Екологічне планування та екологічні проекти


Екологічне право
Навчальний курс складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються основні поняття та принципи екологічного права. Особлива частина курсу знайомить із природноресурсним правом, природоохоронним правом і правом екологічної безпеки.


Екологічне управління


Екологічний менеджмент


Екологічні біотехнології
Дисципліна складається з трьох розділів. Містить інформацію про предмет, методи і завдання екологічної біотехнології; генетичну інженерію та її застосування. Знайомить з особливостями використання біотехнології в промисловості.


Екологічні основи охорони флористичного різноманіття
В курсі розглядається сутність фітосозології як наукової основи флористичного різноманіття та природоохоронної діяльності.В процесі навчання будуть висвітлені етапи становлення та розвитку фітосозології і показані перспективи її розвитку.Важливою складовою курсу є оцінка значення рослинного світу для функціонування біосфери і життєдіяльності людини.Огляд антропогенного впливу на флористичне різноманіття дозволbть студентам мати реальне уявлення про сучасний стан флористичного різноманіття Землі.Буде висвітлено значення Червоних книг для охорони флористичного різноманіття критеріїв відбору видів природних флор для Червоних книг та пріоритетність охорони рідкісних та зникаючих ендемічних та реліктових видів.Буде розглянута специфіка охорони флористичного різноманіття на популяційному та біоценотичному рівнях.Особлива увага буде приділена екотонам як особливим осередкам флористичного різноманіття.Огляд сучасного стану флористичного різноманіття на природно-заповідних територіях та перспективи його поліпшення будуть в центрі уваги курсу.Будуть розглянуті найновіші досягнення в галузі охорорни флористичного різноманіття ex situ шляхом моделювання популяцій, створення банків насіння та культури тканини.В ході вивчення курсу студенти отримають знання та навики необхідні для наукової роботи та природоохоронної діяльності.


Екологія водних систем


Екологія міських систем


Екологія наземних систем


Екологія рослин з основами ботаніки


Економіка природокористування
Студенти здобувають економічні знання і практичні навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення природоохоронних та ресурсозберігаючих засобів.


Екосистемологія


Загальна біологія


Загальна екологія


Зелений бізнес
Цей курс призначений для ознайомлення студентів магістратури НаУКМА з науковими методами створення конструктивних відносин між бізнесом та екологією, що може сприяти просуванню української економіки на світовому ринку. Завдяки цьому курсу студенти можуть отримати знання про базові маркетингові дослідження за допомогою наукових методів: 1) методи економетрики та прогнозування підвищення та зниження цін на акції компаній на "світовій фондовій біржі", 2) алгоритм інвестування на фондовій біржі інвесторами, механізми світового продовольчого ринку та ринку енергетики (на прикладі екологічного підприємництва на підставі алгоритму інвестування на світовому ринку), 3) взаємовідносини між виробництвом екологічно чистої їжі та глобальними кліматичними змінами, 4) сільське господарство України з точки зору глобальних кліматичних змін та глобального продовольчого ринку, 5) оцінка здатності України перейти до органічного сільського господарства, 6) фотосинтез та вирощування сої з високою концентрацією вуглекислого газу та основи аналізу геномної послідовності рослин, і 7) потенціал України в експорті органічних харчових продуктів для глобальної конкуренції, і 8) обчислення прогнозованого річного прибутку для України від експорту органічних продуктів харчування. Крім того, у цьому курсі пояснюється відповідна теорія мікроекономіки (механізм роботи ринку) та результати емпіричного аналізу когнітивних рівнів споживачів та виробників в Україні, що прагнуть збільшити їх економічний прибуток з існуючими обмеженнями в політичній та фінансовій ситуації України.


Інформатика з основами ГІС


Історія природознавства
Викладаються загальні закономірності розвитку природничих наук, подається стислий його огляд. Висвітлюється роль і місце природничих наук у суспільстві на різних етапах розвитку людської цивілізації. Простежується зародження наукового мислення, еволюція наукового світогляду, формування потреб суспільства в науковому прогресі, накопичення суперечностей між людиною і природою та шляхи їхнього розв’язання, які пропонували різні цивілізації. Подається панорама сучасного природознавства і тенденцій його розвитку, їхня біотична спрямованість.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Ландшафтна екологія


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент сталого розвитку


Метеорологія і кліматологія
Основні кліматоутворюючі фактори, їхній вплив на погоду і клімат даної території. Фізичні механізми, що визначають зовнішній вплив на кліматичну систему атмосфери, рельєф і складні взаємозв’язки кліматичних факторів.


Методика викладання екології у вишій школі


Методика наукових досліджень в екології


Моніторинг довкілля з основами метрології


Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Курс складається з трьох узгоджених і змістовно пов’язаних частин. Перша частина – вступна: розглядається загальна характеристика проблеми антропогенного навантаження та обґрунтування необхідності його нормування. У другій частині характеризуються основні види антропогенних навантажень, а також ті види діяльності людини, що можуть їх спричинювати. Третя частина висвітлює теоретичні аспекти наукового обґрунтування нормативів впливу факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, схеми обґрунтування нормативів, а також можливості їхнього використання на практиці.


Основи геології з основами геоморфології
Курс поділено на дві частини. У першій частині розглядається будова Землі, гірські породи та мінерали, геологічні процеси, які їх утворюють і руйнують, корисні копалини, які видобувають із надр України, й екологічні аспекти геологічної діяльності людини. Друга частина знайомить із сучасним уявленням про геологічну історію Землі від формування її як космічного тіла й до сьогодення, зокрема із еволюцією атмосфери, літосфери, гідросфери, тваринного та рослинного світу.


Основи загальної екології
Курс знайомить студентів з основними розділами сучасної екологічної науки: фундаментальною екологією, інвайронменталістикою та соціоекологією. Передбачається вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами і їхніми популяціями, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Розглядається вчення про біосферу й екосистеми, проблеми джерел і потоків енергії в екосистемах; проблеми взаємодії людини і довкілля, екологічної етики.


Основи наукових досліджень


Основи статистичного аналізу даних
Теоретичні знання та практичні навички застосування статистичного аналізу даних в екології. Набуті знання студент зможе застосувати, готуючи бакалаврську кваліфікаційну роботу, в подальшій практичній діяльності.


Оцінка впливу на довкілля


Популяційна екологія
Системний, екологічний і популяційний підходи до дослідження живого, поняття про популяцію, енергетику, екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію популяцій, місце популяції в біоценозі й екосистемі.


Практика виробнича


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна польова


Практика ознайомчо-польова


Практика педагогічна
Досвід організації навчального процесу, моніторингу та кінцевого оцінювання знань, види контролю якості знань та рейтингова система, особливості проведення лекцій та групових занять з використанням сучасних методів навчання в межах концепції Liberal Art Education у системі вищої освіти.


Практика профільна
Завдання практики – сформувати інформаційний масив, необхідний для економічного аналізу стану об’єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їхнього функціонування, а також побудови економіко-математичних моделей.


Прикладна кліматологія
Фізичні механізми і процеси, які становлять основу життєдіяльності людини, тваринного й рослинного світу в навколишньому середовищі; вплив абіотичних і біотичних факторів середовища на живі організми та їхня спроможність сприймати ці фактори, реагувати на них і взаємодіяти з навколишнім середовищем; зовнішні фактори, що спричиняють стреси у живому організмі.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз стану довкілля


Теорія і практика сталого розвитку


Техноекологія
Основні джерела техногенної небезпеки існуванню нашої екосистеми. Промислові технології, що є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища: в енергетичному комплексі (атомні та теплові електростанції), в гірничодобувній і металургійній промисловості, нафтохімічній, хімічній і промисловості будівельних матеріалів, харчовій промисловості та транспорті.


Управління природоохоронною діяльністю


Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа


Управлінські аспекти збереження та збалансованого використання біорізноманіття


Філософські основи екологічної етики і біобезпеки
Історія формування моральних концепцій ставлення людини до довкілля і вплив довкілля на формування етнокультурних особливостей, зокрема української людності. Сучасні тенденції екологізації мислення, розвитку екологічної культури й екологічне виховання.


Чорнобильські студії


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна