Об’єднаний студентський фонд

 • Про нас
  • Фундатори і меценати
  • Видатні професори і студенти
  • Відео

    

    UKMA Lectures & Conferences on YouTube

   youtube

    

    

   Підбірка відеофільмів про НАУКМА:

  • Публікації могилянців та про могилянку
  • Музей НаУКМА
  • Могилянці - 400 років

    us

   «Попереду у нас – наступні 400 років розвитку та досягнень»

    

   Протягом чотирьохсот років свого існування Києво-Могилянська академія знала часи розквіту і забуття, небувалих інтелектуальних злетів і гірких поразок.

    

   Історія нашого університету, його місія і візія глибоко вкорінені в історію України, залежні від неї і впливають на неї. За свою вікову історію Могилянка та її випускники грали визначальну роль на багатьох етапах історичного розвитку України.

    

   У 1991 році, відроджена КМА стала символом і запорукою відродження України. Пізніше наш університет активно сприяв зламу старої пост-радянської системи в державі. Зараз, у час війни і великих суспільних трансформацій, після Революції Гідності, в країні існує величезний запит на реформи, зміну парадигми розвитку, побудову нової національної ідентичності. Могилянка намагається відповідати цим запитам.

    

   Десятки наших колег працюють у органах державної влади, громадських організаціях, бізнесі, створюючи нові правила гри, нову систему стосунків «держава-суспільство». НаУКМА – ініціатор і автор переважної більшості освітніх реформ, які пройшли в незалежній Україні. Це важливо для країни, це важливо для всіх нас.

    

   Адже ми глибоко переконані, що саме освіта і наука є надійною запорукою та гарантією стабільного розвитку і процвітання держави в сучасному цивілізаційному контексті. Відзначаючи 400-літній ювілей нашої Alma Mater, ми з впевненістю дивимось на наступні 400 років розвитку та досягнень, що у нас попереду.

    

   Якими вони будуть? Україна входить у світ глобальних змін і глобальних протистоянь, де ключовими факторами успіху стають інноваційний розвиток і людський капітал. Зараз, як ніколи, процвітання країни залежить від людини – компетентної, критично мислячої, проактивної, відповідальної. Саме в цьому Могилянка як спільнота бачить свою головну місію : «Формування високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра і справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства».

    

   Як організація, університет буде розвиватися , перш за все, як інноваційний дослідницький університет ХХІ століття, котрий сприяє реалізації в Україні ідеї освіченої нації, рівноправного члена міжнародного суспільства. У цьому контексті ми бачимо своє завдання у творенні нових знань, ідей та смислів, інноваційних наукових досліджень, конкурентоспроможних у глобальному контексті.

    

   Слава Україні!

    

   Слава Києво-Могилянській Академії!

    

   Андрій Мелешевич, президент НаУКМА

    

    

   «Час плинний – Києво-Могилянська академія вічна!»

    

   Заснування Києво-Могилянської академії припадає на тяжкий для нашого народу час. Наприкінці XVI – початку XVII століть відбувається аґресивне покатоличення козацького краю, що насамперед виражалося в наступі на православну віру, яку сповідували в той час більшість українців. Нечисленна українська шляхта усвідомлювала, що захист національних і людських прав народу вирішується не лише на полі бою, але й через освіту. Задля її поширення засновувалися братства і школи при них та при монастирях. Одна з таких шкіл існувала при Братському монастирі на Подолі в Києві. Функціонувала вона, очевидно, з 80-х років XVI століття, але перша знайдена на сьогодні письмова згадка про неї датується 15 жовтня 1615 року, коли знатна киянка Галшка Гулевичівна подарувала школі свої маєтності й щедрий матеріальний спадок.

    

   І лишалась би вона одною з братських шкіл, більш або менш успішною і впливовою, яких чимало тоді було розкидано на українських землях. Якби не з’явилася в Києві ще одна видатна людина, митрополит Петро Могила, котрий 1632 року об’єднав дві такі школи – Братську і Лаврську в колеґіум з осідком на Подолі. І збудував для нього окреме приміщення, буквально поєднавши його з подарованим будинком Галшки. Визначальна риса цього закладу полягала в модерній, європейськоспрямованій програмі навчання. Петро Могила студіював у високих школах Речі Посполитої, Голандії, Франції, знав їхню систему освіти і почав її впроваджувати в Україні. Він розумів, що тільки так можна захистити ідентичність козацького народу і його традиції, водночас спрямувавши їх до європейскьких духовних ціннностей.

    

   На щастя, подібне ж бачення мав і знаменитий ватажок запорожців Петро Сагайдачний. Він також здобував високу освіту в європейських університетах. Гетьман Сагайдачний з усім козацьким військом вступає до Київського братства і бере під свою опіку школу.

    

   При такому спрямуванні й такій підтримці Братський колеґіум швидко й потужно розвивається і вже в останній чверті XVII століття дістає статус академії. Її славний шлях – то велика сторінка в історії становлення української нації. Києво-Могилянська академія потвердила неспростовну істину: все, що стоїть на міцному фундаменті, знищити неможливо.

    

   А російське самодержавство раз за разом здійснювало руїнницькі заходи стосовно Академії, особливо після збройного виступу її вихованця гетьмана Мазепи, аж поки 1817 року не закрило її.

   Постала на традиціях Києво-Могилянки Київська духовна академія рік за роком утверджувала свою міць і науковий авторитет. Та й вона була, здавалося – назавжди, знесена 1924 року наступниками самодержавної ідеї в іншій ідеологічній упаковці, російськими більшовиками.

   Проте українці відродили свою державу в 1991 році, і всього за три тижні після прийняття акту про незалежність Україна проголосила відновлення діяльності Академії, від якої, здавалося, й слідів не лишилось.

    

   І на фундаментах содіяного Галшкою Гулевичівною, Петром Сагайдачними, Петром Могилою, Іваном Мазепою, радуючи прихильників і поборюючи скептиків та лютих ворогів, повстав Національний університет «Києво-Могилянська академія», котрий також запропонував модерний шлях реформування української освіти.

   Отак НаУКМА утвердив істину: «Час плинний – Києво-Могилянська академія вічна!»

    

   В’ячеслав Брюховецький

    

   Почесний президент НаУКМА

  • Вчена рада
  • Ректорат
  • Відзнаки та нагороди

    

   Плідна праця викладачів, науковців та співробітників НаУКМА та їх досягнення відзначаються державними та відомчими  нагородами, а також внутрішніми відзнаками НаУКМА у відповідності до Положення про відзнаки і нагороди в НаУКМА.

    

   Рішення про нагороди у відповідності до Положення ухвалює Нагородна комісія НаУКМА, створена наказом НаУКМА № 181 від 05.04.2021. 

    

 • Наука
  • Наукові структури - центри та лабораторії

   Наукова робота в НаУКМА ведеться не лише на всіх  кафедрах, але й в окремих наукових підрозділах: інститутах, центрах, лабораторіях. Окремі наукові структури часто мають міждисциплінарний характер, залучають до досліджень представників різних кафедр чи факультетів, а також представників інших наукових чи освітніх інституцій, органів державного управління, провадять міжнародну співпрацю. До роботи в наукових центрах активно долучаються й студенти та аспіранти НаУКМА. Наукові структури НаУКМА активно провадять ґрантову діяльність, публікують результати досліджень, організовують і беруть участь у наукових форумах різних рівнів, долучаються до проєктів, що відповідають їх інтересам і статутним завданням. Аналітичні центри НаУКМА виконують важливу «третю місію» університету: вплив на публічну політику та розвиток суспільства, незалежний голос, який перекладає дослідження зрозумілою та доступною і для політики, і громадськості мовою.

    

   Політика створення наукових центрів, організації іхньої  діяльності, звітності тощо відповідно представлена у  Положенні.
    

   Зразок типового положення про центр.

    

    

   Перелік наукових центрів (станом на 1.06.2022)

    

   Центр ім. Жана Моне з європейських студій
   Інститут німецького права

   Науково-навчальний центр «Українська стратегічна ініціатива»

   Центр дослідження проблем верховенства права
   Центр дослідження геноциду та прав людини

   Центр інноваційних методик правничої освіти

  • Новини науки
  • Видавнича діяльність

    

   Місія НаУКМА у створенні та  поширенні нових знань реалізована також через видавничу діяльність. Результати наукових досліджень та освітніх проектів могилянців представлені в 17 наукових рецензованих  журналах, численних монографіях, підручниках, посібниках, довідниках, енциклопедіях. 

    
   Координацію діяльності університету в царині видавничої справи здійснює Видавнича рада. Організаційний та технічний супровід - редакційно-видавничий відділ. Основні партнери університету: Видавничий Дім "Києво-Могилянська академія" та видавництво "Дух і літера"
    
    
   НаУКМА  як видавець має DOI prefix: 10.18523. 

    

  • Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
  • Конференції

   Щороку на базі НаУКМА відбуваються міжвузівські й міжнародні наукові заходи, переважна більшість яких проходить у рамках Днів Науки НаУКМА. Відповідно до рішення Вченої ради НаУКМА, формат Днів Науки НаУКМА розширено з тим, щоб дні наукових форумів (симпозіумів, конференцій, презентацій, диспутів, дебатів тощо) збагачували життя університету не лише взимку, а й цілорічно.

   Відтепер протягом останнього тижня січня, вже традиційно, відбуватимуться два пленарні засідання (понеділок і п'ятниця), низка ініційованих підрозділами широких тематичних обговорень і презентацій (вівторок і четвер), а також загальний університетський форум, який щороку буде присвячено актуальному питанню нашого університетського життя, проблемі, що так чи так обходить усіх нас незалежно від сфери індивідуальних наукових інтересів. Водночас проблемно-тематичні конференції, що їх дедалі важче було втиснути у завузькі для них рамки "секційних", а тим паче "підсекційних" засідань, протягом усього року проводитимуть самі організатори цих фахових заходів в окремо визначені терміни.

   На сторінці Днів Науки можна ознайомитися з програмою "січневої наукової сесії" НаУКМА кожного року, переглянути анотації основних заходів. Тут також можна знайти орієнтовний розклад проблемно-тематичних конференцій різних галузей гуманітарних, природничих, соціально-політичних, економічних і правничих наук на ввесь час до наступних Днів Науки. У міру можливого всі зміни буде враховано, а відповідні уточнення - внесено до річної програми наукових форумів НаУКМА.

   • Дні науки

    Дні науки НаУКМА є найважливішою подією року в академічному календарі Могилянки. Фактично, це підбиття підсумків цілорічної дослідницької роботи науковців університету, презентація її результатів академічній спільноті, визначення напрямків наукового пошуку на рік наступний.

     

    Дні науки НаУКМА дають студентам, аспірантам та молодим науковцям простір для наукового дебюту, старшим колегам-науковцям - чергову змогу подискутувати, підбити підсумки минулого року й визначити напрями досліджень на наступний рік.

     

    Всі заходи Днів науки традиційно є відкритими, тож до участі в них запрошуються всі охочі, причому не лише члени могилянської спільноти, а й студенти та дослідники інших вишів.

     

    Дуже напружена двотижнева програма зимової сесії Днів науки в НаУКМА - конференції, семінари, круглі столи і т.д. - не закінчується у лютому, а охоплює заходи, які будуть проходити в університеті та за його межами впродовж всього року! Тож стежте за стрічкою новин, щоб бути в курсі наукових здобутків колег-могилянців!

     

   • «Ad fontes» - 2015

    «Ad fontes»: кілька нотаток post factum

    (про Міжнародну наукову конференцію до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії)

             Серед традицій, що склалися в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» – проведення що п’ять років міжнародних наукових конференцій, присвячених черговій річниці Академії: 385-ти, 390-а, 395-ти і ось цього року – 400-літтю. Цьогоріч, як і раніше, в університеті зібралося широке коло науковців: більше 50 учасників із шести країн. Як звично захід продовжувався три дні, з 12 по 14 жовтня. На секціях було обговорено низку питань, присвячених і минулому Могилянської та Київської духовної академій, і загалом українській культурі. Ця конференція, як і попередні, вигідно вирізняється на фоні більшості наукових заходів, що відбуваються в Україні.

             Перша особливість могилянських зібрань раз у п’ять років – міждисциплінарність. Тут разом гуртуються історики, філософи, богослови, літературознавці. Спільні обговорення наукових проблем створюють ту насичену інтелектуальну атмосферу, що стимулює до нових пошуків та породжує ідеї. А власне саме для цього (не піару, несення знань межи люди, річного звіту, санкціонованої чиновниками від науки «апробації» чи іншої «галочки») наукові конференції і скликаються – для оприлюднення найсвіжіших висновків і плекання наукового знання. Цій головній задачі сприяє формат, якого дотримуються могилянські організатори.

    Програму побудовано таким чином, що різні тематичні секції йдуть одна за одною, а не паралельно. Це дозволяє учасникам не «розриватися» між бажанням бути присутніми на доповідях, що виголошуються й обговорюються одночасно у різних місцях. Організатори багатьох сучасних українських наукових зібрань часто ганяють за іншим – якомога чисельнішому наповненні заходів (навіть байдуже – реальному чи лише у програмі). Тож конференції складаються з паралельних відділень, учасники не можуть послухати один одного, втрачається міждисциплінарний характер, немає часу на обговорення. У Могилянці чинять інакше, тож доводиться обмежувати число доповідачів та тривалість конференції. Лише цього разу з огляду на солідний ювілей зроблено незначний відступ від правила. Відмовивши багатьом охочим виступити, організатори таки допустили роботу однієї паралельної секції.

             Як зазначалося, будь-яка наукова конференція – це обговорення та дискусія. Цю прописну істину українські форуми часто ігнорують: доповів і пішов геть; якщо раптом хтось задав питання – це підозріло, мабуть якийсь недоброзичливець; немає часу виголосити доповідь – байдуже, аби вона значилася у програмці. Могилянські «Ad fontes» навпаки заохочують до наукового спілкування. Тож на кожній секції є окремий диспутант, який розпочинає критичне обговорення виступів. Затим до слова запрошуються всі охочі, не конче внесені до програми заходу учасники.

    Попри те, що кожна наукова конференція, як би там не хотілося, це зібрання підготованих людей, які володіють достатнім рівнем знань для сприйняття специфічної фахової інформації, ювілейний форум відвідали не лише офіційно запрошені науковці. Тож тут були й колеги з і з–поза меж університету, яких привабило наповнення програми, а також студенти, аспіранти і випускники НаУКМА різних років.

             У запрошеннях на українські конференції організатори переважно спокушають, серед іншого, готовим опублікованим за відповідну плату збірником тез, який вручать на самому заході. Що стається далі із тими тезами і чи живуть вони, як і належить науковим ідеям (розвиваються, спростовуються, породжують нові), переважно невідомо. Їхня очевидна «користь» – потрапити до річного звіту чи формально відповісти на так само формальні вимоги бюрократів від науки про обов’язкову апробацію висновків тих, хто хоче здобути ступінь. Ніяких збірників на могилянському заході не вручали, адже основні ідеї доповідей можна викласти і розіслати диспутантам заздалегідь без зайвих паперових клопотів, а от широко оприлюднювати їх належить після випробування конференційним «горнилом» та наступним осмисленням почутого від колег.

    Наука, як відомо (щоправда, часто не в українських умовах), не терпить поспіху. Навіть геніальні ідеї, що приходять «раптово», перетворюються на готовий науковий результат після необхідного осмислення та опрацювання. Тож на трьох конференційних днях відзначення 400-літнього ювілею Академії не завершується, і на наступний рік заплановано видання окремого збірника статей, на які мають перетворитися обговорені в Києві доповіді.

             Могилянський захід від багатьох українських вирізняє ще й дійсно міжнародний характер. Не тому, що серед учасників, як часто водиться, є 1-2 особи із котроїсь сусідньої з Україною держави. І не тому, що з дальших країн приїжджають науковці з українським корінням. Це справді форум із широким представництвом, на який не вперше зголошуються визнані дослідники з Європи і Північної Америки. Загалом, це першорядна характеристика того інтелектуального клімату, який пропонують творити разом могилянські організатори, адже далеко не кожен захід привабить international scholars, яких не хвилюють формальні речі.

    Звісно, переслідуючи виключно наукову мету – вивчення багатющої спадщини Академії та загалом широко витлумаченої української культури – організатори теж не переймаються «формалістикою» (врученням сертифікатів учасника абощо). Зате вони сподіваються, що за п`ять років в університеті знову відбудеться інтелектуальне свято, того разу вже у п’ятому столітті історії Академії.

    Урочистим завершальним акордом наукового спілкування стала презентація книг та журналів, присвячених академічному минулому (див.: http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/2103-u-mohyliantsi-prezentuvaly-vydavnychi-proekty-prysviacheni-400-litnii-istorii-kma), серед них – першого тому енциклопедії «Київська духовна академія в іменах: 1819-1924». Історія її появи унікальна, адже сучасне якісне видання довелося готувати, не стоячи на плечах великих дослідників та студій, а часто крокуючи нерозораними степами архівалій, до того ж у короткі терміни. Тож якби не титанічна праця редактора професора Марини Ткачук та всебічна підтримка професора В’ячеслава Брюховецького, що ствердили у «вірі в перемогу» невеликий авторський колектив, хтозна скільки б довелося чекати на таку потрібну книгу.

     

                             Максим Яременко, д.і.н., доцент кафедри історії НаУКМА

     

     

     

    Відео з конференції можна знайти за посиланням: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV586vSwdZMctfplRzLvXdfomYCzxIfrd

     

    Звіт Про Міжнародну наукову конференцію до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7084 та http://www.historians.in.ua/index.php/en/institutsiji-istorichnoji-nauki-v-ukrajini/1686-ad-fontes-kilka-notatok-post-factum-pro-mizhnarodnu-naukovu-konferentsiiu-do-400-i-richnytsi-zasnuvannia-kyievo-mohylianskoi-akademii

  • ЗВІТИ про НДР
  • Конкурси наукових проєктів
   • scopus sience

    Конкурс на здобуття премії за міжнародні публікації

    До участі в конкурсі висуваються публікації у міжнародних рейтингових журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection та/або Scopus за два останні роки

   • media presentation

    Конкурс Western NIS Enterprise Fund

    Дослідницькі гранти запроваджуються для  дослідників з числа аспірантів, викладачів та співробітників НаУКМА для участі в міжнародних наукових конференціях, що відбуваються за кордоном

   • Премія імені Петра Могили

    Премію імені Петра Могили присуджує щороку Вчена рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» за вагомі наукові досягнення, що сприяють розвитку гуманітарних, суспільних і природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на національному та міжнародному рівні й опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових праць

   • economy

    Конкурс наукових проєктів від МБФВКМА

    Для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в НаУКМА з коштів МБФВКМА

   • povir

    Конкурс фонду «Повір у себе»

    Конкурс стипендій на отримання грантів дослідникам від стратегічного партнера Могилянки — Благодійного Фонду «Повір у себе»

   • history

    Конкурс фонду Кіндрата

    Конкурс, спрямовано на стимулювання студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників НаУКМА проводити дослідження у галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення, в т.ч. історії КМА впродовж усього часу її існування

   • yuhim

    Конкурс фонду родини Юхименків

    Для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

   • ivanciv

    Конкурс фонду Іванців

    Для підтримки досліджень (scholarships) в НаУКМА в будь-якій галузі

   • lozinsky fund

    Конкурс Фонду Лозинських

    Щороку 5 аспірантів НаУКМА за результатами конкурсу отримуватимуть стипендії — дослідницькі гранти

   • zubkiv

    Студентський Стипендіальний Фонд родини Зубків

    Для студентів магістерських програм НаУКМА

   • doc school

    Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВКМА Докторської школи НаУКМА

    Покликаний сприяти розвитку наукової освіти та наукових досліджень аспірантів та докторантів НаУКМА

   • ryabov

    Студентський Стипендіальний Фонд пам’яті Сергія Рябова

    Студентський Стипендіальний Фонд пам’яті Сергія Рябова засновано з метою заохочення діяльності студентів, мотивованих на досягнення високих показників у науковій та навчальній діяльності

     

   • fedak

    Студентський Стипендіальний Фонд проф. Дж. Федака

    Для студентів МП «Молекулярна біологія»

     

    

   Більше матеріалів...

    

    

    

  • Наукові школи
  • Спеціалізовані вчені ради з правом разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
  • Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

    

   fb f logo blue 50

   Відділ аспірантури та докторантури / Докторська школа імені родини Юхименків 

    

   Рада Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА

   Рада Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА є головним колегіальним органом управління, що уповноважений Вченою Радою НаУКМА формувати систему організаційно-освітньо-наукового забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, визначати стратегічні завдання розвитку наукової освіти в НаУКМА, та здійснювати контроль за ефективністю адміністративної діяльності з управління Докторською школою імені родини Юхименків НаУКМА

    

    

   Контакти Ради — Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

    

   Наші випускники

    

    

   • Аспірантура/PhD-програми

     

    Експериментальне (перше в Україні) впровадження структурованих освітніх PHD-програм НаУКМА розпочав ще у 2008 р.

     
    У 2022 р. підготовка докторів філософії в аспірантурі НаУКМА здійснюється за 16 освітньо-науковими програмами.
     

    Освітньо-наукові програми та навчальні плани

     

    Перелік освітньо-наукових програм та спеціальностей здобувачів PhD в аспірантурі НаУКМА

     
    Освітньо-наукова програма Назва освітньо-наукової програми англійською Код спеціальності
    Історія та археологія History and Archeology 032 Історія та археологія
    Філософія Philosophy 033 Філософія
    Культурологія Cultural Studies 034 Культурологія
    Теорія, історія літератури та компаративістика Theory, History of Literature and Comparative Studies 035 Філологія
    Теорія, історія української мови та компаративістика Theory, history of Ukrainian Language and Comparative Studies 035 Філологія
    Економіка Economics 051 Економіка
    Політологія Political Science 052 Політологія
    Психологія Psychology 053 Психологія
    Соціологія Sociology 054 Соціологія
    Медіа та комунікації Media and Communication Studies 061 Журналістика
    Фінанси, банківська справа та страхування Finance, Banking and Insurance 072 Фінанси, банківська справа та страхування
    Менеджмент Management 073 Менеджмент
    Право Law 081 Право
    Біологія Biology 091 Біологія
    Хімія Chemistry 102 Хімія
    Прикладна математика Applied Mathematics 113 Прикладна математика
    Інженерія програмного забезпечення Software Engineering  121 Інженерія програмного забезпечення 
    Комп’ютерні науки Computer Science  122 Комп’ютерні науки 
    Дослідження політики і врядування Governance and Policy Studies  281 Публічне управління та адміністрування 
    Міжнародне право International Law 293 Міжнародне право
    Комп'ютерні науки та інформаційні технології Information technology 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

      

    Архів ОНП 2016—2018 р. знаходиться в розділі «Докторська школа» Інституційного репозитарію НаУКМА eKMAIR.

     

    Усі освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в НаУКМА є відкритими  для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    з назвою в темі листа — ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП НАЗВА

     

    Дякуємо за Ваші пропозиції!

    Силабуси курсів

     

    Силабуси та матеріали до всіх курсів освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в НаУКМА викладені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu. Авторизований доступ для викладачів та аспірантів до всіх силабусів та матеріалів курсів. Пошук за назвою курсу, чи прізвищем викладача, чи у загальному переліку за розділом "Докторська школа імені родини Юхименків". Запит доступу до курсів експертів НАЗЯВО прохання надсилати на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

    Інформація про дисципліни циклу загальної підготовки

     

     

    Дисципліни науково-теоретичної підготовки

     

    Логіка, методологія та етика наукового дослідження

    4 кредити ECTS

    Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

    Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

    Силабус курсу

     

    Дисципліни науково-практичної підготовки

     

    Цифрова наука та інформаційна грамотність

    3 кредити ECTS

    Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

    Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.

    Силабус курсу

     

    Викладання в системі вищої освіти

    2 кредити ECTS

    Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

    Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук

    Анотація курсу: Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

    Силабус курсу

     

    Дисципліни мовної підготовки

     

    Культура наукової мови

    2 кредити ECTS

    Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

     

    Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

    Силабус курсу

     

    Advanced English for Academic Communication -1

    8 кредитів ECTS

    Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

    Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills).Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

    Силабус курсу

     

    Advanced English for Academic Communication -2

    4 кредити ECTS

    Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

    Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

    Силабус курсу

     

    Інформація про дисципліни циклу професійної підготовки та вибіркові дисципліни - у розділах відповідних освітньо-наукових програм

     

    2023-2024 навчальний рік

     

    A LINEA

    «A LINEA» з латини: «з нового рядка, спочатку» – це позначає прагнення нових знань.

     

    Основна мета конференції – представити проблематику індивідуального  дисертаційного проекту, показати внутрішню логіку дослідження, сформулювати вже віднайдені вами результати. У межах конференції ми заохочуємо вас до рефлексії над проблемоюінноваційності і наукової новизни на матеріалах власних досліджень.

     

    Мова конференції – англійська.

    Формат – слем-презентація (5 хвилин) під час он-лайн сесії.

     

    Рекомендований план презентації:

    1. General description of the topic and research area
    2. A clear formulation of the research question(s).
    3. A very short background/literature review of key works that frames your research.
    4. An identification of the significant problems in the field of the research.
    5. Research objectives/goals.
    6. A sketch of an applied research methodology (methods of data collection and analysis).
    7. The results to date.

     

     

    Мобільність

    НаУКМА створює численні можливості для отримання  міжнародного досвіду впродовж перебування в аспірантурі: це наукові стажування, спільні PhD програми, кредитна мобільність до партнерських університетів ЄС за програмою Erasmus+ KA1 International Credit Mobility та мобільність за двосторонніми угодами, мобільність в межах проектів Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education, DAAD, DIKU (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education) та інших, самоініційована мобільність, наприклад участь у програмі Fulbright та ін. 

     

    Актуальна інформація про програми, стипендії, конференції, інші освітні та наукові можливості - за посиланням.
     

    Конкурси

    • yuhim

     Конкурс фонду родини Юхименків

     для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

    • lozinsky fund

     Конкурс Фонду Лозинських

     Щороку 5 аспірантів НаУКМА за результатами конкурсу отримуватимуть стипендії - дослідницькі гранти

     

     

     

     

   • Докторантура
 • Спільноти
 • Новини
 • Партнерство - підтримати Могилянку
  • Актуальні проекти
  • Партнери
  • Допоможи могилянцю!

   Шановні могилянці – студенти і випускники, викладачі та співробітники!

    

   Могилянська спільнота неодноразово доводила, що у часи тяжких випробувань ми готові стати на захист і допомогу як своїй країні, так і кожному з нас! 

    

   Цю сторінку створено з метою інформування про могилянців, які самі або члени  їхніх родин опинились у кризовій життєвій ситуації, пов’язаній із критичним станом здоров'я, і потребують допомоги. Кожен із нас, має бути впевненим, що може звернутися до могилянців по допомогу –   фінансову, організаційну, психологічну –  не залишаючись один на один з бідою. І кожен із нас може реалізувати своє бажання допомогти, підтримати, надихнути. Сьогодні допомога потрібна:

    

   • Допомога потрібна...

    Шановні могилянці – студенти і випускники, викладачі та співробітники!

     

    Могилянська спільнота неодноразово доводила, що у часи тяжких випробувань ми готові стати на захист і допомогу як своїй країні, так і кожному з нас! 

     

    Цю сторінку створено з метою інформування про могилянців, які самі або члени  їхніх родин опинились у кризовій життєвій ситуації, пов’язаній із критичним станом здоров'я, і потребують допомоги. Кожен із нас, має бути впевненим, що може звернутися до могилянців по допомогу –   фінансову, організаційну, психологічну –  не залишаючись один на один з бідою. І кожен із нас може реалізувати своє бажання допомогти, підтримати, надихнути.


    Сьогодні допомога потрібна:

     

   • Ми перемогли!
   • Світла пам'ять!
  • Енциклопедія
  • Дякуємо
  • Реалізовані проекти
  • Благодійний вечір
 • Ресурси та сервіси

   

  • Відділ по роботі зі студентами

   Організований у 1996 році, Деканат (відділ) по роботі зі студентами покликаний сприяти створенню умов для зростання та розвитку молодої особистості, здатної творчо мислити й активно діяти. Виховання майбутніх лідерів держави неможливе без гармонійного поєднання навчання і проживання. Саме у студентських акціях, вмінні не тільки самоорганізовуватися, а й будувати свої стосунки з усіма академічними структурами та навколишнім світом, мають реалізовуватися ті теоретичні знання і застосовувати навички, що їх набувають студенти впродовж навчання в Академії.

    

   Мета діяльності деканату - розвиток різнопланових можливостей студентів, підтримка в них поваги до загальнолюдських цінностей, долучення студентів до університетських традицій, інтеґрація їх в академічну спільноту.

    

   Офіс відділу розташовується на 2-му академічному містечку (вул. Волоська, 8/5), корп. 4, пов.1, кімн. 4-102

    

   З усіх питань роботи відділу, отримання підтримки, послуг звертайтесь за електронною адресою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

    

   Напрями діяльності деканату

   Рада заступників деканів

   Команда відділу

   Соціальна підтримка

   – це допомога студентам, які потрапили у скрутну ситуацію, потребують підтримки, можуть надаватись у вигляді пільгового харчування, одноразової матеріальної допомоги тощо.
   Кошти можуть бути виділені із таких джерел:  

   -       із “внесків в розбудову НаУКМА” (СПІЛЬНОКОШТ)

   -       загальний чи спеціальний фонд НАУКМА (держ.бюджет - за наявності коштів і лише для студентів, які навчаються за кошти державного бюджету)  

   Рішення ухвалює стипендіальна комісія КМА відповідно до Положення (Наказ №36 від 30.01.17)

   -       Фонд Дмитра Малюченка (звертатись до Н. Шумкової, 044-4637112);  

   -       МБФ “Відродження НаУКМА” (звертатись до В.Ковальчук, 044-2382762)

   Рішення ухвалюється відповідно до Положень фондів

   Можливе залучення додаткових ресурсів -  

   -       поширення інформації в розсилці НаУКМА, випускників

   -       поширення інформації на спец сторінці «допоможи могилянцю»

   -       розміщення на фб  НаУКМА  (розміщую Відділ стратегічного розвитку)  

   -       розміщення у фб-групі НаУКМА і на фб сторінці НаУКМА  

   Щоб отримати допомогу:

   • написати заяву
   • надати документи, які засвідчать підстави для отримання  допомоги
    

   Контактна особа:

    

   Сервіси відділу

   Для студентів

   1. Укладання корпоративної угоди
   2. Послуга медіації/медіацію з однією стороною

   3. Виплата соціальної стипендії (для осіб, які мають відповідне право)

   4. Виділення матеріальної допомоги (за наявності коштів)

   5. Погодження заяви на пільгове харчування,

   6. Організація виготовлення “єдиного квитка” для студентів-сиріт та позбавлених батьківського піклування

   7. Консультування, прийом документів щодо окремих видів стипендій, відзнак, премій. 

   8. Психологічне консультування

   9. Соціальна підтримка 

   10. Розгляд скарги щодо порушення умов Статуту, Положень НаУКМА, корпоративної угоди, зневажання цінностей НаУКМА (Рада заступників деканів)

   11. Розгляд скарги щодо порушення Політики протидії дискримінації і сексуальним домаганням
   12. Представлення інтересів студентів у взаємодії із адміністрацією НаУКМА

   Для студентських ініціатив та організації, органів самоврядування (ОСС)

   1. Консультаційна підтримка щодо діяльності ОСС (СК, КС, СВК, РГ, старост)
   2. Реєстрація СО/ СІГ  (разом із СК – лінк на процедури та потрібні документи)
   3. Консультаційна підтримка СО/ СІГ  щодо діяльності та розвитку інституційної спроможності, реалізації проектів
   4. Погодження студентських заходів
   5. Проведення діалогу щодо гострих та глибоких питань, коли є різні бачення
   6. Узгодження принципів та правил взаємодії між СО/СІГ

   Положення про відділ

    

   • Студентські новини

     

   • Студентські організації

     

    politology logo updated

    Не лякайся з нашої назви – ми тут для того, щоб зробити твоє навчання цікавим!

     

    АСП – організація для тих, хто цікавиться політикою та кому мало університетської теорії. Неформальна освіта – наша стихія, і тобі це сподобається!

     

    У нас ти знайдеш:

    • Зустрічі з політикинями та політиками, науковцями та науковицями
    • Обговорення текстів та книг, що змінили світ – політичний і не тільки
    • Можливості для стажування, праці та постійного розвитку
    • Море нових вражень, лампових зустрічей та друзів!

     

    Ти все ще не з нами? Не зволікай, приєднуйся!

     

    Координатор:  Ігор Макаров  

     

    Контакти:

     

     

    politology updated 1  politology updated 2  politology updated 3 

    BUDDY KMA 

    Бадді вистачить для всіх, і вони є на всіх спеціальностях. Бадді можуть усе.

     

    Бути абітурієнтом чи першокурсником — наче потрапити на іншу планету. Коли сумніваєшся в виборі університету чи потрібна інструкція з користування Могилянкою, — Бадді — твої друзі й порадники.

     

    Вони підтримають під час адаптації, розкажуть про студентське життя й особливості навчання та організують цікаві заходи. Їм можна довіряти, бо вони також колись були новачками.

     

    Координаторка: Діана Сандалова

     

    Контакти:

    https://www.youtube.com/channel/UCG5sqrFPlLBA16kw82gmUXA

    https://www.facebook.com/buddynaukma

    https://www.instagram.com/buddynaukma/

    https://t.me/buddynaukma

    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

    Нас можна знайти: КМЦ, 4 поверх

     

    so buddy 1 so buddy 2 so buddy 3 2

     

    international buddy logo 

    Hi there! We are a team of International Buddy NaUKMA.

     

    Наше завдання: приймати іноземних студентів, які приїжджають навчатися в Могилянку, та допомагати їм звикнути до життя в Україні. We’ve got students from Britain, Germany, France, Nigeria, Mexico та багатьох інших країн!

     

    А ще ми організовуємо багато заходів для студентів Могилянки (як українських, та і іноземних), наприклад, culture nights, їздимо на екскурсії та класно проводимо час!

     

    We are waiting for you!

     

    Координаторка: Ольга Гунявая

     

    Контакти:

    https://www.facebook.com/intbuddynaukma/

    https://www.instagram.com/international_buddy_kma/

     

    so buddy international 1 so buddy international 2 so buddy international 3

    GeekLab logo 

    Місія KMA's GeekLab - створити комфортні умови для об'єднання та знайомства людей, які захоплюються поп-культурою (фантастика, фентезі, аніме, комікси, манга, комп'ютерні ігри, настільні ігри та ін.)  

     

    В KMA's GeekLab ми влаштовуємо заходи, на яких можна пограти в настільні ігри, обговорити найулюбленіші тайтли та взяти участь у квестах чи турнірах із популярних комп'ютерних ігор. Найвпізнаваніші івенти: Geek Quiz, День настільних ігор, Тематичні посиденьки.  

     

    Координатори: Марія Лапікура, Антон Алімов  

     

    Контакти:

     

    КМЦ, 4 поверх, перша кімната

     

    GeekLab 1

    DebateClub1 logo 

    Навчити студентів НаУКМА грати у дебати, поглибити знання у політичній та суспільній сферах, вдосконалити ораторське мистецтво, здобути навички критичного мислення та аналізу – це щотижневі дебатні засідання за взірцем британських парламентських дебатів. Долучитися до Дебатного Клубу можна будь-коли, ми будемо раді бачити кожного, хто захоче змінюватися на краще та вдосконалювати свої навички критичного мислення, ораторського мистецтва та контраргументації.

     

    Дні засідань: пн - тренінгова частина о 18:00; ср - дебатні раунди о 18:00

     

    Координатор: Євген Головченко,

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти:

    4 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 3 пов. кімн. 309.

    green wave logo

    Ми студентська екологічна організація, що збирає навколо себе однодумців, активістів та студентів різних спеціальностей. Наша діяльність спрямована на те, щоб вплинути на ставлення студентів до довкілля та змінити життя університету на краще в рамках концепції сталого розвитку за допомогою наукової та просвітницької діяльності.

     

    Місія СО полягає у створенні можливостей, реалізації та поширенні екологічних ідей серед університетської спільноти заради гармонійного співіснування з природою.

     

    Координатор: Анастасія Скок

     

    Контакти:

    • https://www.facebook.com/ecoclubso
    • https://www.instagram.com/ecoclubnaukma https://t.me/ecoclubnaukma
    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

    Нас можна знайти: 3 корп. НаУКМА, вул. Сковороди, 2, 3 пов. кімн. 307

     

    so green wave 1  so green wave 2  so green wave 3 

    east west business logo updated

    East West Business – це студентська організація Києво-Могилянської академії, яка об‘єднує студентів, що цікавляться будь-яким проявом бізнесу, допомагає їм здобути нові знання та досвід з перших рук – від підприємців, практикуючих професіоналів та компаній.

     

    Ми слугуємо стартовою платформою для студентів у сфері бізнесу, пропонуючи знання та досвід професіоналів, підтримку однодумців і корисні зв'язки. 

     

    Координатор: Дмитро Жук  

     

    Контакти:

     

     

    east west business 1 east west business 2 east west business 3

    enactus logo

    Могилянський осередок міжнародної студентської організації ENACTUS, яка існує в 37 країнах світу. Її мета — розвивати навички соціального підприємництва, охоплюючи сфери від HR, PR та SMM до проджект-менеджменту та ведення бізнесу.

     

    В рамках Enactus NaUKMA створюються та реалізовуються бізнес-проекти, спрямовані на вирішення суспільних і соціальних проблем та досягнення 17-ти Цілей Сталого Розвитку ООН. Якщо ти вже маєш ідеї для майбутнього проекту або просто хочеш стати справжнім соціальним підприємцем — ENACTUS саме для тебе.

     

    Координатор: Кука Христина

     

    Контакти:

     

    enactus 1 enactus 2 enactus 3

    moot court logo

    Kyiv-Mohyla Moot court society – це товариство судових дебатів Академії. Щороку ми беремо участь у 8-10 міжнародних змаганнях, а саме у симульованих судових процесах при міжнародних судах, серед яких є Міжнародний суд справедливості, Європейський суд з прав людини, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний комерційний арбітраж та ін.

     

    До Товариства входять студенти-правники, які є членами команд того чи іншого змагання на кожен поточний рік.

     

    Координатор: Лідія Волкова

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • https://www.facebook.com/kma.mcs/

     

    moot court 1 moot court 2 moot court 3

    gift shop logo

    Крамниця з брендованими речами, де вся робота організована студентами, а з коштів отриманих з продажів частина виділяється на розбудову Могилянки.

     

    Координатор: Сердега Денис

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • http://kmagiftshop.com/
    • https://www.instagram.com/kmagiftshop/

     

    Нас можна знайти за адресою: 3 корп. НаУКМА, вул. Сковороди, 2, 1 поверх

    • пн-пт: з 11:30 – 15:00
    • сб: з 12:00 – 14:00

    lumen logo

    «Lumen» - студентська культурно-просвітницька організація з християнськими цінностями. Мотив кожного члена організації – поширити світло серед своїх одногрупників, вдома чи в гуртожитку, у колі друзів тощо, а також відродити духовність в НаУКМА.

     

    СО проводить щотижневі дискусійні клуби та англійські розмовні клуби з нейтів-спікерами, а також перегляди фільмів англійською мовою, ігрові речори, розважальні заходи та лекції. Це не враховуючи різні корисні цікавинні рубрики.

     

    Координатор: Кучинська Дарина

    Контакти:

     

    lumen 1 lumen 2 lumen 3

    logo kyt updated

    КУТ - це простір для музикантів академії. Завдання організації – об’єднання студентів для розвитку вокальних та інструментальних навичок, організації концертів, джемів та інших музичних подій.

     

    Координатор: Харченко Дмитро

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти за адресою: КМЦ НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, підвал КМЦ, вхід від корп. 5. пн-сб: з 9:00 до 21:00 (рекомендовано попередньо записатися через адміністраторів простору).

     

    KUT 1 KUT 2 KUT 3

    MOYA MOGYLIANKA LOGO 

    Моя Могилянка – це організація, що має за мету розбудову університету шляхом об’єднання студентів, випускників, викладачів та адміністрації НаУКМА. Видання, що публікує цікаві статті та новини з життя могилянської спільноти.

     

    Координатор: Марія Махотко

     

    Контакти:

    o poetry logo

    Могилянський поетичний простір, який організовує читання у форматі “вільного мікрофона”. Головна мета o.poetry – підтримати митців-початківців та створити дружній і відкритий арт-простір. Кожний учасник має часовий ліміт до 8 хвилин і може читати будь-якою мовою та проявляти креативність.

     

    Важливим аспектом читань є благодійність: o.poetry співпрацює з благодійними могилянськими організаціями та акціями.

     

    Координатори: Катерина Балашова, Катерина Осипчук

     

    Контакти:

     

    potluck logo

    Це твій провідник у світ якісних наукових відкриттів. Студентська організація має на меті формування академічної спільноти з істориків та гуманітаріїв, обговорення нових досліджень студентів, допомога на етапах написання курсових, дипломних та наукових статтей.

     

    Координатор: Чорна Марія

     

    Контакти: https://www.facebook.com/PotluckUKMA/

     

    Нас можна знайти за адресою: 6 корп. НаУКМА, вул. Волоська,

    8/5, підвал (Центр польських та європейських студій).

    radio kvit logo

    “Радіо КВІТ”: хто ми?

    • “Голос” НаУКМА (саме ми ті, кого ти чуєш на кожній перерві);
    • небайдужа до майбутнього Могилянки студентська організація.
    • саме ми організовуємо благодійні івенти (Аукціон побачень та тематичні KVIT - лайви) для збору коштів для тих, кому це життєво необхідно; Ми різні, проте музика - те, що нас об`єднує;
    • Ми обожнюємо музику та все, що з нею пов`язано: ми пишемо про музику, говоримо про музику, створюємо її та пропагуємо цю любов іншим;
    • Наша СО саме та, після якої у членів команди залишається такий досвід, про який деякі можуть лише мріяти.
    • Ми даємо можливість розвиватися не лише у одному напрямку, а в декількох. Можливостей багато, головне - бажання;
    • “Радіо КВІТ” - сім`я, що завжди рада прийняти в свою команду таких самих активних, цілеспрямованих та вмотивованих студентів. Відбір триватиме до кінця вересня.  

     

    Координатор: Наталенко Олександр  

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти за адресою: 4 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 1 поверх, кімн.106.

     

    radio kvit 1 updated  radio kvit 2 updated  radio kvit 3 updated 

    east center logo

    Об’єднання студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців, які вивчають східну філософію, культуру, релігійні традиції і мають бажання поділитися з іншими своїми здобутками та дослідницькими інтересами.

     

    Провідна форма роботи гуртка – доповіді фахівців-сходознавців, філософів, дослідників східних культур, представників різноманітних філософсько-релігійних шкіл, мандрівників.

     

    Координатор: Наталія Павлик

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • https://www.facebook.com/groups/TheOrientalStudiesCircle

    biology center logo

    Біологи теж можуть розважатися, тому ми збираємо ідейних людей, які зацікавлені новітніми дослідженнями та хочуть пізнати нові грані біології, як науки. Наша діяльність орієнтована не лише на людей лабораторних, а також на тих, кому цікаво що ж саме їх оточує – які продукти споживають та кому цікаво дізнатися як реалізується генетична інформація, які процеси відбуваються на клітинному рівні. Також своїм досвідом діляться випускники кафедри біології, які змогли реалізувати себе як науковці в різних країнах світу, тому проводимо вебінари та семінари за їх участю.

     

    Координатор: Плигун Вікторія

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • https://www.facebook.com/sbtnaukma
    biology center1 biology center2 biology center3

    spudey logo

    Завдання Спудейського Братства №1 — формування проактивної свідомої позиції студентів НаУКМА.

     

    Ми:

    • Модернізуємо і поширюємо українські та могилянські традиції.
    • Активізовуємо громадську позицію та соціальну відповідальність студентів
    • Створюємо і підтримуємо студентські проєкти

     

    Пишаємося тим, що, розвиваємо могилянську спільноту, започатковуємо хороші традиції та поширюємо цінності нашого університету!

     

    Склад Управи СБ:

    Голова — Марія Дідух (@marichka_di)

    PR-менеджерка — Ярослава Кущева (@kuschtschewa)

    HR-менеджерка — Неллі Блінова (@nelka_neo)

    Скарбиня — Катерина Божко (@kasya_bozhko)

    Писар — Дмитро Медведєв (@DementorY)

     

    Контакти:

    • GMail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • Outlook: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • TG: https://t.me/sb_kma
    • Insta: https://instagram.com/sb.kma?r=nametag
    • FB: https://www.facebook.com/SpudeyskeBratstvoNaUKMA/

     

    Нас можна знайти за адресою: 4 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 1 поверх, кімн.107

     

    І пам'ятайте: в СБ не стукають

     

    spudey 2 spudey cupala spudey vechornitsy

    mizsvittia logo

    Ви колись наважувались кинути виклик часу? Ні, не подолати процеси старіння, а поринути в інший вимір? А хотілося б? Пройти вуличками старого Бату, спокійно почаювати зі знайомими на веранді о п’ятій годині, а ввечері закружляти у полиханні свічок під кришталевими люстрами. Або познайомитися з Ромео чи запросити Джульєтту на танець. Так от ми цим займаємося регулярно. Ми мандрівники часом, ми мрійники, ми актори.

     

    Координатор: Русскіх Павло

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти за адресою: КМЦ НаУКМА, вул. Іллінська, 9, танцювальна зала 2 поверху

    • Понеділок - з 19:00 до 21:00
    • Середа - з 18:00 до 21:00
    • Четвер - з 19:00 до 21:00

    stream logo

    Майданчик для усіх фанатів активного відпочинку. У Турклубі організовують мандрівки, вишколи (здобуття певних практичних навичок у формі виїздів за межі міста), змагання, гутірки (лекції людей, залучених в цю сферу). Це об’єднання студентів НаУКМА, студентів, зацікавлених в туризмі та активному способі життя.

     

    Координатор: Анастасія Хохлова

     

    Контакти: https://www.facebook.com/turklnaukma/

    ta mohylianka logo

    Та Могилянка - це production, який “продукує” все на світі. Так, ми студентське телебачення (в штабі наявні: ведучі, сценаристи, редактори, оператори, монтажери, режисери), однак охоплюємо також безліч інших сфер: журналістика та режисура, СММ, дизайн, івенти – все, що може бути якісним та актуальним доповненням функціонування відео-продакшену та членів команди. 

     

    Наше завдання створення якісного контенту нашою сімейною і водночас високо-ефективною бандою Та Могилянка PRODUCTION.

     

    Координаторка: Олександра Власенко

     

    Контакти:

     

    Потрапити в команду можна на початку року, головне слідкувати за соц.мережами ТА. Відбір проходить в два етапи: заповнення форми (можливий творчий конкурс) та співбесіда.

     

    Нас можна знайти за адресою: КМЦ НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, Могилянська Школа Журналістики

     

    ta mohylianka2 ta mohylianka3 ta mohylianka1

    mohylianka dance logo

    Місія організації: дати могилянцям можливість відпочивати з користю, стати впевненішими в собі, уникати стресів та бути в гармонії з собою під час найскладніших періодів навчання.

     

    Форми діяльності: щотижневі безкоштовні тренування з контемпу, фітнесу, стретчінгу, k-pop, hiphop, джаз-фанк і класики; проведення майстер-класів з різних танцювальних напрямків; челенджі та флешмоби, пов'язані з танцями та фітнесом у соціальних мережах. Кожного тижня заняття в Mohylianka Dance відвідує 100 студентів/-ок НаУКМА. Заняття у студії проходять з понеділка по суботу, по 2 тренування майже щодня.

     

    Ми мріємо про організацію великих танцювальних подій у межах академії, адже за 4 роки своєї діяльності ми змогли об'єднати багато студентів/-ок довкола спільної пристрасті - танців. Тому протягом найближчих 2-3 років збираємося показувати наші таланти широкій аудиторії і запалювати інших людей до танцю. 

     

    Координатор: Монастирська Вікторія

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти за адресою: КМЦ НаУКМА, вул. Іллінська,9, 2 поверх

     

    mohylianka dance1 mohylianka dance2 mohylianka dance3

    ukrainian student logo

    Організація збирає у своє коло національно свідомих людей, які хочуть і можуть розвивати себе, свою країну, робити її сильнішою та кращою. Формат діяльності дуже різноманітний: починаючи від лекцій, дискурсів, квартирників і до тематичних вечорів та мандрівок.

     

    Координатори: Бурлака Анастасія, Кублій Олеся

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • https://t.me/ukrstud
    • https://www.facebook.com/groups/ukrstudent

     

    Нас можна знайти за адресою: 4 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, кімн. 4-012

    (підвальне приміщення під 4 корпусом, сходи під Американську бібліотеку).

    FIDO logo

    Освітні лекції, хакатони, воркшопи, розробка рішень автоматизації, розбудова факультету інформатики.

     

    FIDO – це інноваційна студентська організація для об’єднання могилянських геніїв ІТ індустрії.

     

    Координатор: Трохим Бабич 

     

    Контакти:

     

    Нас можна знайти за адресою: 4 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, підвальне приміщення під 4

    корпусом, сходи під Американську бібліотеку.

     

    FIDO 1 FIDO 2

    MA STAND UP logo

    Підмогильний дбає про поширення теорії та практики професійного гумору серед студентів та його популяризації у публічних виступах за допомогою знань, набутих від гостей-організовує зустрічі, лекції, воркшопи, відкриті мікрофони та інші заходи на тему гумору. Серед найбільш відвідуваних- стендапи, виступи могилянських і запрошених коміків. Тобто першочергово організація була створена для того, аби учасники академічної спільноти розвивали свій гумор і відповідно впевненість під час публічних виступів. Починаючи з 2018-го року було проведено 5 стендапів, 3 відкритих мікрофони, а також 6 заходів, серед яких лекції, вебінари та інші активності.

     

    СО Підмогильний допомагає Академії формувати різнобічно освічену та творчу особистість, яка вміє незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами справедливості та чесності. СО слідує всім цінностям НаУКМА, серед яких не тільки могилянська спільнота та особистість, але й також креативність, якість і лідерство. На найближчі 2-3 роки планується зосередити увагу на розвитку команди могилянських коміків за допомогою регулярних зустрічей і спільних обговорень, брейнштормів та написання стендапів, їх подальше представлення під час виступів перед іншими студентами.

     

    Координатор: Ковбасюк Андрій

     

    Контакти:

     

    MA STAND UP1 MA STAND UP2 MA STAND UP3

    squad21 logo 2

    Squad21 - Студія Креативних Візуалістів Авторських Думок 21 століття. Наша мета - розвивати сферу креативу і візуального дизайну в НаУКМА. Наша діяльність охоплює 2 напрямки:

    1. допомога іншим СО/СІГ з дизайном, візуальним оформленням і фотозйомкою різноманітних заходів, створення для них афіш, стікерів та логотипів. В скарбничці наших робіт є дизайни для KMADAY2019, Еко-клубу "Зелена хвиля", MaStandUp, МоєїМогилянки та багатьох інших ініціатив.
    2. організація креативних заходів, творчих майстер-класів та лекцій. Ми створили АртЗону на KMADAY2019, провели лекцію культурологині Марії Дячук про мистецтво, відкрили майстерню з виготовлення любові на День Святого Валентина.

     

    Squad21 - зона креативу і творчості! Ми завжди відкриті до нових ідей і звершень, тут кожен зможе знайти себе. Цієї миті у нашій організації 21 учасник (це не пов'язано з нашою назвою, просто збіг :)). Squad21 - велика креативна сім'я. У майбутньому наша організація планує розширюватися і приймати нові виклики. Ми прагнемо організовувати більше лекцій зі спеціалістами у сфері візуального дизайну, створювати нові цікаві та корисні заходів, розвиватися і ділитися своїми знаннями, у такий спосіб зробивши свій внесок у розвиток нашої альма-матері.

     

    Координатор: Яцків Катерина

     

    Контакти:

     

    squad21 1 squad21 2 squad21 3

    IR logo

    Студентська організація, яка об’єднує амбітних і ідейних студентів(-ок) спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

     

    Мета: поширення і розвиток наукової думки, забезпечення якості освіти в Україні, популяризація досвіду і цінностей НаУКМА.

     

    Цілі:

    • Допомога членам(-киням) Клубу та студентам(-кам) спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” НаУКМА у накопиченні соціального капіталу.
    • Створення згуртованої студентської спільноти, яка поширюватиме досвід та цінності Академії.
    • Сприяння розвиткові кафедри міжнародних відносин НаУКМА та Академії загалом.

     

    Діяльність: за 2019/20 академічний рік члени й членкині Клубу провели 16 студентських семінарів; улаштували студентів та студенток на стажування у VoxCheck, Школу політичної аналітики НаУКМА, Інститут масової інформації й центр «Нова Європа»; стали співорганізаторами вебінару-діалогу "Україна та Канада: особливе партнерство"; організували 7 гостьових лекцій; допомогли організувати відбір на студентську олімпіаду та змагання із міжнародних відносин “ДЖАЗ”; організували захід Рекомендовано_ФСНСТ; провели інформаційну кампанію щодо вступу на міжнародні відносини.

     

    Перспективи: пріоритетом Клубу є розширення мережі студентів(-ок)/ випускників(-иць) спеціальності «Міжнародні відносини», покращення кадрової та матеріальної забезпеченості програми, а також допомога міжнародникам(-цям) у пошуку можливостей роботи і стажування.

     

    Голова: Дар’я Шоломіцька

     

    Контакти:

     

    Із будь-яких питань звертайтеся за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

    IR 1 IR 2 IR 3

    vstup naukma 2021 logo

    Вступ НаУКМА - це команда, яка допомагає новим поколінням абітурієнтів на такому відповідальному етапі їхнього життя як вибір та вступ до університету.
    Ми маємо на меті допомогти абітурієнт(к)ам, яким важко зорієнтуватися після школи та які не знають куди рухатися далі.
    На наших сторінках у соцмережах ми розповідаємо про навчання в Могилянці, особливості кожного факультету, вибір спеціальності до душі та багато іншого.
    Окрім того, ми допомагаємо з організацією днів відкритих дверей, лекцій для вступників, удосконалюємо процес вступної кампанії та розповідаємо всій країні про нашу Alma Mater.

     

    Координатор: Коршенко Анастасія

     

    Контакти:

     

    vtsup naukma 2021 1 vtsup naukma 2021 2 vtsup naukma 2021 3

    spudeyskiy vysnyk logo updated

    Перший могилянський щотижневик, що поєднує сучасне життя спудеїв і староакадемічний дух. Кожне число часопису - це сонечко над плацом, гарячий какао з маршмелоу, випадкові зустрічі на Контрактовій, могилянські оповідки та порадник із "то що ж м ені почитати/подивитися/відвідати під час вікна?"

     

    Координатор: Кузьменко Гліб

     

    Контакти:

    • Telegram: @sv_ukma;
    • Instagram, Facebook: @sv.ukma

     

    s visnyk 1 s visnyk 2 s visnyk 3

    4 studiya logo updated

    4 Студія - це організація, що займається театральним видом мистецтва. Протягом року вона ставить вистави та бере участь у мистецьких заходах НаУКМА. Найупізнаваніші події студії - поетичний перформанс SEM&CO і відкриті тренінги, що проводять самі учасники студії та запрошені тренери. У планах студії на найближчі роки є реалізація проєктів, які довелося відкласти через введення карантину, а також участь у театральному фестивалі з власною виставою.

     

    Координатор: Мороз Маркіян

     

    Контакти:

     

    4 studiya 1 4 studiya 2 4 studiya 3

    spilnosvita logo

    СпільнОсвіта - це неформальна освіта у сільських школах. Мета проекту - всебічний розвиток, за допомогою занять у формі гри, дітей із сільської місцевості.

     

    Як ми це робимо?

    • проводимо регулярні заняття в сільських школах на різні теми: ораторське, сучасне мистецтво, праця в команді, емоційний інтелект і тощо;
    • організовуємо тренінги для волонтерів для підвищення їхніх компетенцій.

     

    За рік своєї діяльності ми охопили своїми тренінгами 3 села Київської області і одне - Чернігівської. А команда налічує до 20 волонтерів. В планах - ще більше

     

    Координатор: Буць Тетяна

     

    Контакти:

     

    legal hackers logo updated

    Ми студентська організація заснована на правничому факультеті і орієнтовна переважно на правників (хоча ми відкриті для студентів з усіх факультетів), головною метою якої є просування ідей інновацій в праві: це стосується застосування сучасних технологій в юриспрудентції, юридичних стартапів, а також інноваційних підходів до мислення та розриву шаблонів в юридичній сфері.

     

    За час свого існування (діємо вже понад два роки) ми встигли провести велику кількість івентів на тему юридичних інновацій, запустили власний онлайн-курс з приватних даних, організували івент з ФІдо, спробували написати власних ботів та багато іншого. Плануємо розвиватися далі і організовувати ще більше заходів та запустити ще декілька курсів! Плануємо продовжити співпрацювати з іншими лігал хакерами з інших українських та іноземних університетів.

     

    Наша місія - це інтегрувати технології в право з метою спрощення юридичних процесів задля розвитку України як лідера юридичних інновацій. Наші головні цінності - це - Єдність та унікальність - Відкритість - Активність та відповідальність - Лідерство у інноваціях - Прагнення до розвитку та досконалості - Готовність до експериментів – Незалежність.

     

    Координатор: Руда Ірина Олегівна

     

    Контакти:

     

     

    legal hackers1 legal hackers2 legal hackers3

    kma mag logo

    Об’єднання студентів з метою створення осередку творчості спільноти НаУКМА, її розвитку та популяризації. Ми плануємо покращити дизайн всього, що можна, в Академії (логотипи, сайт, КМЦ), організовуємо поетичні вечори та доводимо, що Могилянка - надзвичайно творча спільнота.

     

    Координатор: Сах Артем

     

    Контакти:

     

     

    kma mag 1 kma mag 2

    amnesty logo

    Студентська ініціативна група "Києво-Могилянська група Амнесті" стоїть на засадах недискримінації, демократії, відкритості, прозорості, універсальності та неподільності прав людини, взаємоповаги та нульової толерантності до мови ворожнечі, а також міжнародної солідарності.  

     

    Основною метою групи є створення платформи для розвитку правозахисного активізму серед студентства у НаУКМА, яке цікавиться та поділяє цінності прав людини. Для досягнення цієї мети ініціативна група займається організацією освітніх та мистецьких заходів на правозахисну тематику в межах НаУКМА, бере участь у правозахисних акціях поза межами академії та веде співпрацю з іншими студентськими організаціями та ініціативними групами, які поділяють цінності прав людини та недискримінації.  

     

    Ми переконані, що Києво-Могилянська академія має бути місцем поваги до людської гідності, різноманіття та прав людини, а також місцем, де навчається студентство з активною громадянською позицією з правозахисним фокусом, тож готові працювати спільно з іншими студентськими ініціативами, органами студентського самоврядування та адміністрацією НаУКМА для досягнення цієї мети та розвитку правозахисної активістської платформи в межах НаУКМА через освітню діяльність у сфері прав людини, правозахисний офлайн- та онлайн-активізм, а також налагодження співпраці між правозахисними ініціативами та групою для того, щоб створити потужне правозахисне середовище в НаУКМА, яке буде постійно діяти. Відбір до організації триває до кінця 2 тижня щороку, також приєднатися можна, заповнивши форму за посиланням https://forms.gle/wKxxAwhPDA1Djvh5A.

     

    Координаторки: Дзвенислава Щерба, Анна (Бузок) Бідненко.

     

    Контакти:

     

    amnesty 1 amnesty 2 amnesty 3

     

    Усією командою створюємо бренд Факультету гуманітарних наук.

     

    Налагоджуємо зв‘язок між абітурієнтами та студентами, розповідаємо про реалії навчання на спеціальностях факультету та про досягнення випускників минулих років. This is FHS - ще нова організація, проте ми готові докласти зусиль, щоб створити теплу спільноту, що зможе гідно зарекомендувати рідний факультет у стінах альма-матер.

     

    Координатор: Новикова Онисія

     

    Контакти:

     

    this is fgn 1 this is fgn 2 this is fgn 3

    spilka psyhologiv naukma logo

    Спілка Психологів КМА - студентська організація психологічного просвітництва й підтримки. Головними видами діяльності Спілки є поширення перевіреної інформації, проведення лекцій з кваліфікованими психологами, сексологами й психотерапевтами для студентів Могилянки і всіх, кого цікавить тема психології.

     

    СПКМА працює з людьми і для людей, тому наша команда завжди готова допомогти й підтримати!

     

    Координаторка: Марія Будянська

     

    Контакти:

    Synapse Space logo 

    Synapse Space – команда студентів, що вірять у розквіт природничих наук в Україні. Ми організовуємо лекції від професіоналів своєї справи, ділимось крутими можливостями для самовдосконалення та розповідаємо про найновіші відкриття у світі.

     

    Крім того, ми проводимо зустрічі Natural Science Journal Club для усіх бажаючих навчитися презентувати матеріали досліджень перед публікою та вести дискусії.

     

    Доєднуйся, знаходь однодумців та ставай кращим із нами!

    Вітаємо тебе на сторінці KMATALKS:
    К-Kyiv
    M-Mohyla
    A-Academy
    T-Thoughtful
    A-Ambitious
    L-Leading
    K-Knowledgeable
    S-Students

    Це студентський лекторій, де спікерами є студенти. Наразі СО займається створенням анімаційних відеороликів та подкастів на тему ментального здоров'я, а також ділиться інформацією стосовно саморозвитку, продуктивності та тайм-менеджменту.


    Ці теми є дуже актуальними серед студентів, оскільки більшість проблем із навчанням пов'язані саме з тривожністю, вигоранням, панічними атаками та відсутністю навичок самоорганізації. Тому, ми прагнемо вирішувати саме ці питання першочергово!

     KMA talks 1  KMA talks 2  KMA talks 3

    podkmast logo 

    Що таке podkmast?

     

    Це частинка Могилянки і Подолу, яка завжди з тобою.

    Це і натхненні історії студентів, і прогулянки подільськими вуличками, і порадник для абітурієнтів НаУКМА.

    Це подкаст, створений з любов'ю до людей і місць, які створюють наше студентське життя.

     

    Координаторка: Кухарчук Вероніка

     

    Слідкувати:

     

    Слухати:

     

    NMUN Club logo  

    Клуб підготовки делегатів до участі у National Model of United Nations у складі команди від НаУКМА та ЗВО-партнерів України та світу.

     

    З нами ви:

    • зрозумієте механізм роботи ООН;
    • зануритеся у світ дипломатичних тонкощів;
    • вдосконалите навички володіння професійною англійською мовою;
    • пройдете підготовку делегатів та матимете можливість представляти КМА та Україну на міжнародних NMUN.

     

    Координаторка: Катерина Біла

     

    Контакти:

    • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    • https://www.facebook.com/nmun.kma
    • https://t.me/nmun_kma
    • https://www.instagram.com/nmun.kma/?fbclid=IwAR3pHhvisMP0mmTZiHG-u6iJX_rA9-E7sbz20TxOnU-LvVBMyidfpkKNk1Q

     

    NMUN Club 1 NMUN Club 2 NMUN Club 3

    maw logo 

    Mohyla Art Week — це творчий проєкт, який поєднує в собі мистецький фестиваль та освітню платформу. Наша місія – популяризувати мистецтво та розкрити творчий потенціал молоді.

     

    У своїх каналах ми розповідаємо про мистецтво різних епох та напрямків: від балету до серіалів, від музикантів до скульпторів. Також організовуємо мистецький фестиваль у НаУКМА — це тиждень наповнений подіями з різних напрямків в мистецтві: музикою, літературою, живописом, медіа, театром, дизайном тощо. Воркшопи лекції та творчі перформенси ми поєднуємо разом із виставками, виставами чи концертами.

     

    Доєднуйтеся та насолоджуйтеся мистецтвом разом за нами!

     

   • Сервіси відділу

    Для студентів

    1. Укладання корпоративної угоди
    2. Послуга медіації/медіацію з однією стороною

    3. Виплата соціальної стипендії (для осіб, які мають відповідне право)

    4. Виділення матеріальної допомоги (за наявності коштів)

    5. Погодження заяви на пільгове харчування,

    6. Організація виготовлення “єдиного квитка” для студентів-сиріт та позбавлених батьківського піклування

    7. Консультування, прийом документів щодо окремих видів стипендій, відзнак, премій.

    8. Психологічне консультування

    9. Соціальна підтримка

    10. Розгляд скарги щодо порушення умов Статуту, Положень НаУКМА, корпоративної угоди, зневажання цінностей НаУКМА (Рада заступників деканів)

    11. Розгляд скарги щодо порушення Політики із попередження і боротьби із сексуальними домаганнями

    12. Представлення інтересів студентів у взаємодії із адміністрацією НаУКМА

    Для студентських ініціатив та організації, органів самоврядування (ОСС)

    1. Консультаційна підтримка щодо діяльності ОСС (СК, КС, СВК, РГ, старост)
    2. Реєстрація СО/ СІГ  (разом із СК – лінк на процедури та потрібні документи)
    3. Консультаційна підтримка СО/ СІГ  щодо діяльності та розвитку інституційної спроможності, реалізації проектів
    4. Погодження студентських заходів
    5. Проведення діалогу щодо гострих та глибоких питань, коли є різні бачення
    6. Узгодження принципів та правил взаємодії між СО/СІГ

     

    Ще більше інформації та сервісів знайдете у нашої помічниці чатботі АЛЬМА

   • Соціальна підтримка

    Центр соціальної роботи адаптації та підтримки студентів (Центр САПС) НаУКМА створений у 2020 році з метою підтримки студентів в адаптації до навчання в НаУКМА, розв'язанні конфліктів, допомозі в комунікаціях з одногрупниками або викладачами та покращенні самоорганізації тощо.    

       

    Робота Центру САПС базується на засадах конфіденційності з використанням підходу «рівний-рівному».  

     

    Для соціальної підтримки та соціального супроводу студентів_ок НаУКМА Центр САПС організовує та надає: 

    • Безкоштовні індивідуальні консультації  
    • Групові зустрічі «Могилянського кола спілкування» (МКС) 
    • Лекції, вебінари, форуми 
    • Дослідження досвіду адаптації та навчання в університеті 

     

    Також у Центрі САПС студенти та студентки мають можливість отримати індивідуальні консультації професійного соціального працівника з питань: 

    • Отримання соціальної підтримки від університету 
    • Соціальної адаптації 
    • Міжособистісних стосунків 
    • Академічної успішності 
    • Тайм-менеджменту та продуктивності 
    • Способу життя 

     

    Як звернутися по допомогу: 

    Комунікація із Центром САПС ведеться через чат-бот у телеграмі  

    У боті ви можете:  

    • Отримати анонімну консультацію та допомогу в чаті 
    • Записатися на індивідуальну онлайн-консультація  
    • Зареєструватися на всі події та групові заходи, які організовує Центр САПС 

     

    Центр САПС у соціальних мережах

     

     

    Матеріальна допомога

     

    – це допомога студентам, які потрапили у скрутну ситуацію, потребують підтримки, можуть надаватись у вигляді пільгового харчування, одноразової матеріальної допомоги тощо.
    Кошти можуть бути виділені із таких джерел:  

    -       із “внесків в розбудову НаУКМА” (СПІЛЬНОКОШТ)

    -       загальний чи спеціальний фонд НАУКМА (держ.бюджет - за наявності коштів і лише для студентів, які навчаються за кошти державного бюджету)  

     

    Рішення ухвалює стипендіальна комісія КМА відповідно до Положення (Наказ №36 від 30.01.17)

    -       Фонд Дмитра Малюченка (звертатись до Н. Шумкової, 044-4637112);  

    -       МБФ “Відродження НаУКМА” (звертатись до В.Ковальчук, 044-2382762)

     

    Рішення ухвалюється відповідно до Положень фондів

     

    Можливе залучення додаткових ресурсів -  

    -       поширення інформації в розсилці НаУКМА, випускників

    -       поширення інформації на спец сторінці «допоможи могилянцю»

    -       розміщення на фб  НаУКМА  (розміщую Відділ стратегічного розвитку)  

    -       розміщення у фб-групі НаУКМА і на фб сторінці НаУКМА  

     

    Щоб отримати допомогу:

    • написати заяву
    • надати документи, які засвідчать підстави для отримання  допомоги
     
     

    Відповідальна особа:

    Шевчук Ольга Ананіївна

     

    З усіх питань роботи відділу, отримання підтримки, послуг звертайтесь за електронною адресою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

     
   • Студентське життя

    Життя студентів у Могилянці відмінне від будь-якого іншого. Свобода та відповідальність — це те, що забезпечує різноманіття форм студентської активності, сприяє студентській самоорганізації, вчить рухатись від генерації ідеї до її втілення, здобуваючи в процесі багато корисних практичних знань та навичок. Безліч подій традиційних та регулярних, серйозних та для відпочинку й перезавантаження, масштабних та вузькопрофільних перетворюють навчання в університеті на незабутній час, протягом якого плекають не просто фахівців, а тих, хто дбатиме про свою державу та вмітиме служити своєму народу. Традиційні та нові масштабні події, що претендують на те, аби стати традиційними, читайте у позанавчальному календарі далі.

    • acad calendar

     Академічний календар

     

    Хто найкраще розповість про студентське життя, як не самі студенти, перегляньте відеосюжети від студентських організацій та могилянського студентського телебачення, аби надихнутись та побачити Могилянку зсередини.

     

     

    КАЛЕНДАРНИЙ РІК: ПОЗАНАВЧАЛЬНЕ

     

    СЕРПЕНЬ

     

    ФрешМіти від Бадді

    FRESHmeet — зустріч майбутніх одногрупників — це можливість познайомитись наживо, провести час із бадді та своїми одногрупниками й особисто розпитати про все, що лише спаде на думку. Один Фрешміт чи декілька, усім факультетом чи лише спеціальністю, знайомству сприяють цікавий формат, що точно буде оригінальнішим і цікавішим, аніж просто екскурсія корпусами Академії.

    ФрешФест від Бадді

    Перша загальноуніверситетська щорічна та одна з головних подій у житті кожного першокурсника — фрешфест. Різноманіття локацій: від ярмарку студентських організацій до спіддейтингу, неймовірні емоції, море знайомств, розваг, смаколиків та незабутня атмосфера.

    Посвята у спудеї

    Справжнє свято для кожного Могилянця: зібратися разом на Контрактовій площі у вишиванках, почути Президента, Почесного президента та високоповажних гостей, доторкнутися на вдачу до черепахи Альми, а головне — відчути дух КМА у кожній хвилині — заряд мотивації на усі 4 роки, якраз перед першим днем навчання.

    ВЕРЕСЕНЬ

     

    Перші вибори: старости

    У перші навчальні тижні на загальних зборах потоків відбуваються вибори старост потоків, які виконуватимуть свої обов’язки до закінчення навчання на бакалавраті або магістратурі. Для цього

     

    1) Студентська виборча комісія (СВК), попередньо узгодивши дату і час, скликає збори потоку (кворум — 2/3 від загальної кількості студентів(ок), які на ньому навчаються);

     

    2) відбувається самовисування кандидатур;

     

    3) кандидат(к)и виступають зі своїми мотиваційними промовами перед потоком, після виступів студенти можуть поставити їм питання;

     

    4) відбувається відкрите голосування шляхом підняття рук (при цьому можна голосувати необмежену кількість разів);

     

    5) за результатами голосування, старостою вважається кандидат(ка) з найбільшою кількістю голосів.

    Вибори Рад гуртожитків

    Протягом 3-го навчального тижня СВК буде проводити вибори до рад гуртожитків (РГ), коли мешканці кожного поверху голосують та визначають свого представника(цю) в раді гуртожитку, аби захищати інтереси мешканців у відносинах з адміністрацією гуртожитків; сприяти адміністрації гуртожитків у створенні належних житлово-побутових умов; контролювати дотримання правил проживання в гуртожитках.

    Ради гуртожитків працюють протягом усього року, а найбільше навантаження припадає на період поселення у серпні. Відповідно, у цьому випадку не рекомендується балотуватися на посаду студентам БП-4 і МП-2.

    ЖОВТЕНЬ

     
     

    День ФПвН

    Крім читання кодексів та підготовки до Mootcourts (місцеве змагання-забіг для правників, тільки-от кінцевий пункт — Гаага, а не Марафон), наші студенти ФПвН люблять як слід відсвяткувати день свого факультету. Як завжди, чекатимуть в актовій залі КМЦ.

    День Академії

    Куди ж без Дня народження улюбленої Могилянки? Хоч їй уже за 400, різниця у віці між нами майже не помітна, бо з роками вона стає лише все більш сучасною та кращою. А поодинокі помітні зморшки лише підкреслюють її справжність, не зіпсовану пластичними операціями.

    Вибори до Конференції Студентів

    КС — вищий орган студентського самоврядування, так званий студентський парламент, що затверджує основні положення, бюджет, формує візію і стратегію, працює через регулярні скликання 36 делегатів, а між скликаннями — через комітети. Організацію роботи забезпечує Апарат КС.

    Вибори проходять на кожному році навчання (курсі) кожного факультету (наприклад: ФІ-1, ФГН-2 тощо). Балотуватися може будь-хто зі студентів(ок) КМА, окрім членів Студентської колегії, Студентської виборчої комісії та Контрольно-ревізійної комісії.

    MohylaArtWeek

    Тиждень мистецтва в Могилянці. Кожен день наповнений мистецтвом: музикою, літературою, живописом, медіа, театром, кіно тощо. Протягом цього тижня відбуваються лекції, воркшопи, творчі перфоманси та виставки разом зі студентами та для студентства. Освітня частина вдало поєднується з розважальною, тому кожен може знайти щось для себе.

    ЛИСТОПАД

     

    Гелловін

    Водяники, чорти, чугайстри і лісові мавки — наша щорічна тусовка на Гелловін разом із іноземними друзями: зомбі, дракулами та циклопами. В цей день у нас навіть не один івент, а кілька — на кожен смак. Тож готуймо костюми, життя і гаманці.

    Вечір знайомств від Бадді

    Хоч усі уже достатньо роззнайомились, ще залишилась можливість заявити про себе. Вечір знайомств (ВЗ) — таке собі портфоліо першокурсників кожного факультету. Виступи, танці, сценки, монологи і багато жартів аж до болі в животі від сміху. Все для фрешів, все про фрешів.

    День ФЕН

    Перше правило дня ФЕНу: всі говорять про день ФЕНу. Друге правило дня ФЕНу: всі говорять про економіку. Третє правило дня ФЕНу: всі жартують на сцені КМЦ. Ласкаво просимо до клубу фінансистів, маркетологів, економтеоретиків та менеджерів.

    ГРУДЕНЬ

     
     
     

    Андріївські вечорниці від Спудейського Братства

     

    Цього вечора хлопці, виявляючи знаки уваги обраниці серця, закидали воза на дах її хати, а дівчата, за допомогою дзеркал, свічок, каблучок та іншого нехитрого реквізиту для ворожіння, намагалися вгадати, хто ж саме наробив шкоду в них удома.

    Спудейське братство щороку із задоволенням долучається до святкувань. Поки хлопці розводять бешкет у братській кімнаті, дівчата ворожитимуть та готуватимуть випробування хлопцям. Буде вдосталь ігор, запальних танців, співів і навіть жива музика!

    «Миколай» від Радіо Квіт Миколайчик для дітей від Спудейського Братства і не тільки

    Листи з побажаннями, подарунки без адресатів і море приємних сюрпризів створюють неймовірний настрій.

    Завдяки благодійній акції «Миколайчик для дітей» кожен з нас зможе подарувати казку вихованцям дитбудинків, школи-інтернату та дитячої спеціалізованої лікарні. Більше місяця підготовки і у результаті — кілька сотень облич, сповнених радості й щастя!

    СІЧЕНЬ

    Вертеп від Спудейського Братства

    Одним з найяскравіших зимових свят є Різдво. Колядки, святковий гамір — все це єднає нас! Спудейське братство пам’ятає про ці традиції. Братчики щороку ламають голови над створенням сценарію актуального політичного Вертепу … і ось шумна група людей із зіркою готова підкорювати світ! З Вертепом ми буваємо у Верховній Раді, у державних органах, у визначних особистостей Могилянки та України, віншуємо команди Prozorro, UA:суспільне, УАЛу та інші компанії, музеї та видавництва.

    ЛЮТИЙ

    Колодій від Спудейського Братства

    Українці здавна зустрічали весну різноманітними розвагами, смаколиками та жартівливими обрядами. Усе це дійство називають Колодієм. Кажуть, назва пов'язана з колодками, які прив'язували до ніг неодруженим молодикам і дівчатам. За іншою версією, сонце — коло, яке діє й змінює світ на краще. Тривала підготовка, а потім у стінах КМЦ на могилянців чекають фольк-джем, українське чорно-біле німе кіно, бої на колоді, млинці та вареники. А проходячи через плац, усі чують народну музику з колонок Радіо КВІТ. Здається, що ми на кілька годин переносимося в минуле. А закінчується ця мандрівка неймовірним видовищем: фаєршоу та спаленням баби — символу зими. Співаючи веснянок, усі радісно водять хороводи навколо вогнища і напевно знають, що весна не за горами!

    Благодійний аукціон побачень від Радіо Квіт у співпраці з ФІдо

    Вміємо поєднувати потрібне з приємним. Робиш ставки, перебиваєш, купуєш лот... Продано! Перераховуєш гроші на благу ціль і йдеш на побачення. Sotheby’s і Christie’s ще такого не бачили.

    БЕРЕЗЕНЬ

     

    Вибори до Студентської колегії

    Вибори СК, свого роду студентського уряду, який опікується розробкою та безпосереднім втіленням у життя проєктів, які сприяють розвитку середовища НаУКМА; представляє та захищає інтереси студентства Могилянки перед адміністрацією університету; надає студентству підтримку в контакті з адміністрацією, зокрема у конфліктних ситуаціях; керує фінансовою діяльністю (бюджетом) студентського самоврядування; вносить пропозиції щодо стратегії студ. самоврядування до Конференції студентів.

    Кожен факультет обирає на 1 рік свого представника у СК. Робота в СК організована через тематичні напрями (відділи), майже щоденна, достатньо напружена, тому для підтримки всієї активності, а також для збереження інституційної пам’яті СК від каденції до каденції на конкурсній основі в допомогу залучається велика команда асоційованих членів СК.

    Підмогильник від Бадді

    Більше, ніж квартирник! Живе виконання та музичний супровід від твоїх Бадді у ПідWall Культурно-мистецького центру НаУКМА. Жодних стільців, лише вечірка, лише драйв, лише танці — все для того, щоб розкрити нові музичні таланти студентів НаУКМА.

    День ФГН

    Таке не пропустиш і точно не забудеш. Чого тільки варті ті танці й пісні! Але не будемо розкривати всі секрети. Концерт яскравого факультету КМА з крутим афтепаті — ось як насправді потрібно проводити кінець березня!

    КВІТЕНЬ

    День ФПрН

    Оскільки природничники розуміють, як відбувається більшість процесів у навколишньому середовищі, вони поспішають поділитися власним світосприйняттям на дні свого факультету. Не пропусти!

    ТРАВЕНЬ

     
     
     

    День ФІ

    Хто сказав, що люди з математичним складом розуму не можуть танцювати під MyfriendsMr. Hotspot′а з усіма фірмовими рухами, грати на сцені чи перевтілюватися в Рікі і Морті? Талановиті люди талановиті у всьому, як-то кажуть.

    День донора

    Могилянці не жадібні — навпаки завжди готові допомогти та віддати щось своє на благу справу. «Щось своє» — це +/-400 мл крові на донорство. Однак це не геройство, а звичний вчинок: іншим допомога — собі — оновлення кровотоку, що теж необхідно.

    MohylaGreenDay від ЕкоКлубу «Зелена Хвиля»

    Могилянський екофестиваль про стан навколишнього середовища, еко-свідомий спосіб життя й раціональне використання ресурсів. Різноманіття локацій, серед яких: квартирник «Madein UA» від КУТ'а; Recyclingzone куди можна принести непотрібний одяг, батарейки, кришечки, тощо; Зелені дискусії «GreenWashing»; Урбаністична лабораторія; фуд-корт; локація екотоварів; фотозона й фотосушка. Все це, аби надихнути людей на зміни та усвідомлення, зробивши це у найбільш невимушений спосіб.

    Бай Фреш

    Наймасштабніший концерт від всіх фрешів року. Першокурсники всіх факультетів та всіх спеціальностей разом створюють концерт, присвячений прощанню зі званням «фреша» та переходять в наступну фазу Могилянського життя.

    Міс/Містер

    Щороку у Могилянці з’являється новий МІСТЕР або МІС (по черзі, раз на 2 роки кожен/на), які не лише можуть цілком бути обличчям наступної рекламної кампанії якогось всесвітньо знаного бренду, а й вразити кожного своєю легкою вдачею, ерудицією, добірним почуттям гумору й активною життєвою позицією.

    ЧЕРВЕНЬ

     

    День ФСНСТ

    Якщо хочеш зрозуміти, що таке «соціальний конструктив», посміятися із вигадливих фемінітивів та побачити, як формують суспільство фахівці в цій справі — тобі сюди. Найбільший факультет із найбільш БУНТ’івною афтепаті.

    Конвокація

    Урочиста церемонія випуску … випускники у мантіях, поруч близькі та рідні, напутні промови, останні настанови, слова підтримки, вручення дипломів, відзнак та … обов’язкове підкидання бонетів — важливий знак оклику на відзначення пройденого важливого етапу становлення особистості та фахівця!

     

     

   • Студентське самоврядування

    Кожен студент НаУКМА має право добровільно бути учасником самоврядування або обирати інших студентів до органів самоврядування.

     

    Самоврядування діє незалежно від політичних партій та релігійних організацій.

     

    Відносини самоврядування та адміністрації НаУКМА базуються на взаєморозумінні та повазі. Питання вирішуються на основі конструктивного партнерства та рівноправ'я.

     

    Для того, щоб реалізувати певний проект, самоврядування та адміністрація можуть укладати між собою угоди.

     

    До органів студентського самоврядування НаУКМА належать:    

     

    • Конференція студентів НаУКМА
    • Студентська колегія НаУКМА;  
    • Виборні представники в органах управління НаУКМА (Вчена рада НаУКМА, ради факультетів, стипендіальна комісія тощо),  
    • комісія з питань організації та проведення виборів до органів студентського  самоврядування НаУКМА (Студентська виборча комісія);  
    • контрольно-ревізійна комісія;   
    • ради гуртожитків НаУКМА;  
    • старости потоків;


    Положення про студентське самоврядування

    Збірник нормативних документів з питань студентського самоврядування НаУКМА

     

     

     

   • Стипендії та відзнаки
  • Культурно-мистецький центр

   Керівниця Культурно-мистецького центру — Владислава Осьмак: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   вул. Іллінська, 9, тел.: (044) 425-21-54

   е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

   fb f logo blue 50 telegram youtube

    

   Культурно-мистецький центр НаУКМА — підрозділ університету, завдання якого — створювати додаткові можливості для творчого розвитку та культурного дозвілля могилянського студентства, співробітників і викладачів, зберігати та розвивати мистецькі традиції Академії. КМЦ — місце активної взаємодії творчих колективів та ініціатив, місце спілкування та обміну ідеями.

    

   На базі Культурно-мистецького центру працюють творчі студії під керівництвом співробітників КМЦ та студентські організації.

    

   КМЦ опікується могилянською мистецькою колекцією, яка налічує майже 500 творів українського мистецтва ХХ століття; це живопис, графіка, фото, скульптура та твори декоративно-ужиткового мистецтва. Університет підтримує мистецькі акції та творчі колективи, зокрема через щорічний Конкурс Пропам’ятного Фонду імені Олександра Дмитріва. За підтримки Фонду Дмитріва колектив Культурно-мистецького центру здійснює мистецтвознавчий аналіз колекції та регулярно проводить художні виставки.

    

   Мистецька колекція online

   Мистецька колекція Києво-Могилянської академії формувалася з моменту відродження Академії і сьогодні налічує понад 400 творів живопису, графіки, скульптури, творів декоративно-ужиткового мистецтва, фото тощо.

   Колективи та студії КМЦ

    

   • Художня студія «Антресоля»
    (керівник — Ігор Цикура) — місце для тих, хто вміє або хоче навчитися малювати. Студійці «Антресолі» реалізують свої творчі проекти не лише у КМЦ, а й у інших галереях та арт-просторах, беруть участь у благодійних проектах, мистецьких фестивалях та конкурсах.

    

    

   Ресурси КМЦ

   Культурно-мистецький центр надає місце, технічну та організаційну підтримку для проведення лекцій, конференцій, семінарів, творчих зустрічей, круглих столів, концертів, виставок та різноманітних студентських заходів.

   Серце КМЦ — актова зала на 730 місць, де відбуваються найважливіші події у житті могилянської спільноти: Дні факультетів, щорічна інавгураційна лекція на початку навчального року, академічні конференції, студентські конкурси, концерти й вистави.

   У Культурно-мистецькому центрі є дев’ять фортепіано, приміщення для репетицій, танцювальні класи, фойє для спілкування, навчання й відпочинку, студентський коворкінг «Білий простір» й улюблене місце студентів — сходи КМЦ.

    

    

   • Народна академічна хорова капела «Почайна»

    Народна академічна хорова капела «Почайна»

    youtube fb f logo blue 50

    pochaina kma       

     

    «Почайна» існує вже понад 30 років і відома, зокрема, як популяризатор творчості композитора Артемія Веделя, випускника Києво-Могилянської академії. У репертуарі капели — українська та світова духовна музика, класичні твори, українські народні пісні. Хор співпрацює з провідними українськими академічними музичними колективами, сучасними українськими композиторами. «Почайна» успішно виступає у Києві та інших містах України, щороку дає концерти у Національній філармонії України, у Національному будинку органної та камерної музики і має у своєму доробку понад сорок компакт-дисків із циклу «Духовна музика Європи XVIII-XXI століття».

     

    pochaina35

    Народна академічна хорова капела «Почайна» заснована 1986 року і вже більше двадцяти років діє при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Колектив капели продовжує хорові традиції славетної Академії, яка з часів свого заснування була не тільки потужним освітнім закладом, а й значним культурним і музичним осередком. У складі капели студенти, випускники, викладачі НаУКМА. Основний творчий доробок колективу — відновлення творів видатних українських композиторів ХVІІІ–ХІХ століть, вихованців Києво-Могилянської академії Максима Березовського і Артемія Веделя. Виконує капела також духовну музику М. Леонтовича, К. Стеценка, М. Лисенка, С. Монюшка, й такі перлини світової класики як «Маріацельська меса» Й. Гайдна, «Глорія» А. Вівальді, «Реквієм» В.-А. Моцарта, «Реквієм» Л. Керубіні, «Літургія св. Іоана Златоуста», С. Рахманінова. У репертуарі хору також народні пісні в обробці видатних українських композиторів. Високий рівень виконання забезпечує капелі участь у фестивалях хорової музики як в Україні, так і за кордоном. «Почайна» співає в соборах та церквах Києва й інших міст України, виступає з концертами у найкращих залах держави: в Національній філармонії, в палаці мистецтв «Український дім», має щорічні концерти в Національному будинку органної та камерної музики. Чимало концертів капели відбулося в містах України: Чернігові, Острозі, Львові, Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді, Полтаві, Білій Церкві. Виступав хор і за кордоном: у Празі, Варшаві, Кракові, Любліні, Відні, у Москві, містах Італії.

     

     Художній керівник — народний артист України Олександр Жигун

     

     

    Переглянути ще відео

     

     

    «Почайна» випустила вже більше п’ятдесяти компакт-дисків з циклу «Духовна музика Європи XVIII-XXI ст.» (у різних форматах). Серед них:

     

     

    Видано також компакт-диски: В. Степурко «Ораторія «Києво-Могилянська академія», А. Караманов «Реквієм», В. Степурко «Антифони. Псалми», А. Караманов «Стабат Матер», В. Губа «Кавказ», А. Караманов «Симфонічне Євангеліє «Звершилося», О. Тактакішвілі «Ніколоз Бараташвілі», Ю. Алжнєв «За Чумацьким шляхом», Б. Мартіну «Гільгамеш», «Українські пісні та духовні твори. Співає Пoчайна», «Станіслав Монюшко. Латинська меса для хору, солістів, оркестру і органу» та інші.

     

     

  • Інформаційно-комп'ютерний центр
 • Абітурієнту
 • Вибори президента НаУКМА 2020-2022
 • Освіта
 • Центр забезпечення якості освіти НаУКМА
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна